Kvartalsrapport kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ oktober 2007 DANSKE BANK kvartal /37

2 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 7 Sampo Bank 7 Realkredit Danmark 8 Forventninger til Forretningsområder 10 Bankaktiviteter Danmark 12 Bankaktiviteter Finland 13 Bankaktiviteter Sverige 14 Bankaktiviteter Norge 15 Bankaktiviteter Nordirland 16 Bankaktiviteter Irland 17 Bankaktiviteter Baltikum 18 Bankaktiviteter Øvrige 19 Realkredit 20 Danske Markets 22 Danske Capital 23 Danica Pension 24 Øvrige Områder 26 Ledelsespåtegning 27 Regnskab - Danske Bank koncernen 27 Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Kapitalforhold 31 Solvensopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noter 37 Supplerende information DANSKE BANK kvartal /37

3 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT kvartal Proforma Indeks kvartal Proforma Året Mio. kr kvartal / Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO) MIO. KR. Udlån Repoudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 16,4-15,7-21,5 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 16,4-15,6-21,4 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 15,5-17,6-17,5 Omkostninger i pct. af indtægter 54,7-52,4-52,0 Solvensprocent 9,3-9,7-11,4 Kernekapitalprocent 6,6-7,1-8,6 Risikovægtede poster, ultimo (mia. kr.) Børskurs, ultimo (kr.) 212,3-230,7-250,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 148,3-123,1-139,1 Heltidsmedarbejdere, ultimo Sampo Bank koncernen er i proforma hovedtallene indregnet fra februar DANSKE BANK kvartal /37

4 Regnskabsberetning Koncernens resultat efter skat er som forventet Indtjeningens robusthed, trods uro på kredit- og likviditetsmarkederne, afspejler koncernens diversificerede aktivitetsgrundlag Forventningerne til årets resultat fastholdes. Der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med 2006 proforma Nettorenteindtægterne steg 10 pct. i forhold til kvartal 2006 proforma Omkostningsvækst på 12 pct. afspejler især planlagte udgifter til integration af tilkøbte enheder. Reel underliggende omkostningsvækst udgør 3 pct. Fortsat stigende rentabilitet i de udenlandske bankaktiviteter Udlån forøget med 13 pct. i forhold til ultimo september 2006 proforma. De udenlandske enheder stod for 56 pct. af udlånsvæksten. Væksten i 3. kvartal 2007 udgjorde 4 pct. Integrationsprocessen med Sampo Bank følger tidsplanen Resultat for kvartal 2007 Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i kvartal 2007 og er som forventet ved offentliggørelsen af 1. halvårsrapport Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen blev godkendt 30. januar 2007 og effektueret 1. februar Sampo Bank koncernen konsolideres i Danske Banks regnskab fra denne dato. Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet fra februar 2006, og kommenteringen omfatter den realiserede udvikling for kvartal 2007 i forhold til proforma hovedtal for Trods betydelige integrationsomkostninger og uroen på kredit- og likviditetsmarkederne var Danske Bank koncernens resultat efter skat 1 pct. højere i forhold til kvartal Indtægter I forhold til kvartal 2006 steg indtægterne 8 pct. til mio. kr. Fremgangen i indtægter skyldes en positiv udvikling i samtlige forretningsområder. Væksten i de udenlandske bankaktiviteter var 14 pct. og udgør nu 31 pct. af koncernens samlede indtægter. Nettorenteindtægterne steg 10 pct. til mio. kr. i forhold til kvartal Fremgangen afspejler en fortsat høj udlånsvækst og stigende renter, der mere end opvejer presset på marginalerne. Nettogebyrindtægterne steg 1 pct. Den beskedne fremgang kan primært henføres til afholdte udgifter til afdækning af kreditrisikoen, indgået i 1. halvår 2007, for en portefølje af realkreditudlån (credit default swaps). Bortset herfra steg nettogebyrindtægterne med 4 pct. på trods af lavere aktivitet i Danmark på især boligmarkedet. Handelsindtægterne steg 10 pct. til mio. kr. Fremgangen er, til trods for uroen på kreditog likviditetsmarkederne, større end forventet. Avance ved salg af private equity investeringer i 3. kvartal 2007 udgjorde 269 mio. kr. Øvrige indtægter steg med 4 pct. til mio. kr. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en gevinst på 199 mio. kr. fra salget af 5 norske filialer i 1. kvartal Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg med 17 pct. til 938 mio. kr. Stigningen kan især tilskrives et forbedret investeringsresultat. Driftsomkostninger På trods af udlånsvækst og generel høj forretningsaktivitet var den underliggende omkostningsudvikling på 3 pct. Det afspejler dels effekten af omkostningssynergier på tilkøbte enheder, dels at koncernens IT-platform er skalerbar på en omkostningseffektiv måde. Omkostningsprocenten er på 55. Eksklusive samlede integrationsomkostninger forblev omkostningsprocenten uændret 50. De samlede omkostninger steg 12 pct. Stigningen afspejler især integrationsomkostninger på tilkøbte enheder, accelereret sammenlægning mellem Danske Bank og BG Bank, øget performanceafhængig aflønning og en forøget forretningsaktivitet inden for operationel leasing. For DANSKE BANK kvartal /37

5 egen udviklet software medfører regnskabsreglerne, at alene omkostninger afholdt i forbindelse med den egentlige systemudvikling aktiveres, mens omkostninger til blandt andet foranalyse, brugertest og implementering ikke aktiveres. Der blev særligt i 1. halvår 2007 anvendt betydelige ressourcer til foranalyser af integrationen af Sampo Banks systemer og opgradering af koncernens IT-systemer i øvrigt. I nedenstående tabel specificeres de forskellige elementer i koncernens omkostningsudvikling. OMKOSTNINGSUDVIKLING kvartal kvartal Indeks Mio. kr /06 Omkostninger i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Omkostninger i alt ekskl. samlede integrationsomkostninger Performanceafhængig aflønning Øget operationel leasing Mæglerkæden Nylander, Norge (erhvervet i 3. kvartal 2006) Frasalg af pensionsforpligtelse, Norge Aktivering af udviklingsomkostninger Underliggende omkostningsudvikling Omkostninger i pct. af indtægter 54,7 52,6 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 49,9 49,6 Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar 2006 Tab på udlån Tab på udlån udgjorde 260 mio. kr. mod en indtægt på 545 mio. kr. i kvartal Udviklingen skyldes tab på enkelte erhvervsudlån. Kreditkvaliteten forblev stærk. Koncernens likviditets-back-up-faciliteter overfor internationale investeringsselskaber har ikke medført tab, og kreditboniteten i disse vurderes god. Skat Den danske selskabsskat er med virkning fra 1. januar 2007 nedsat fra 28 pct. til 25 pct. Skat af periodens resultat er som følge heraf positivt påvirket med 368 mio. kr., hvoraf 188 mio. kr. vedrører ændring i udskudt skat primo Forrentning og resultat pr. aktie Forrentningen af egenkapitalen udgjorde 15,5 pct. mod 17,6 pct. i kvartal Periodens resultat pr. aktie steg fra 15,7 kr. til 16,4 kr., svarende til en stigning på 4 pct. Forrentningen af egenkapitalen og periodens resultat pr. aktie er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Kapital og solvens Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 101,4 mia. kr. ved udgangen af september 2007 mod 95,2 mia. kr. ultimo Ændringen kan primært henføres til udlodning af udbytte i marts 2007 samt indregning af periodens resultat. Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo september Antallet af udestående aktier ultimo september 2007 udgjorde aktier. Det gennemsnitlige antal af udestående aktier i kvartal 2007 udgjorde aktier. Solvens Solvensprocenten blev ultimo september 2007 opgjort til 9,3, hvoraf 6,6 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 5,7. Ved årsskiftet udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten henholdsvis 11,4 pct. og 8,6 pct. Reduktionen kan primært henføres til fradrag for immaterielle aktiver ved erhvervelsen af Sampo Bank koncernen. KAPITAL Målsætning (pct.) Realiseret (pct.) Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 5,5-6,0 5,7 Hybrid kernekapitalprocent 1,0-1,5 0,9 Solvensprocent 9,0-10,0 9,3 Forventet pay-out ratio De risikovægtede poster steg fra mia. kr. ved årsskiftet til mia. kr. ved udgangen af september Stigningen kan primært tilskrives konsolidering af Sampo Bank koncernen. Afdækning af kreditrisikoen (credit default swaps) for en portefølje af realkreditudlån reducerede de risikovægtede poster med 138 mia. kr. Solvensprocent, kernekapitalprocent samt risikovægtede poster er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Fra 2007 er introduceret et nyt regelsæt for bankers minimumskapital. Kapitalkravsdirektivet gør det muligt at vælge mellem forskellige me- DANSKE BANK kvartal /37

6 toder til at opgøre kapitaldækningen. Koncernen har i 2006 ansøgt Finanstilsynet om anvendelse af avancerede interne modeller til opgørelse af kapitalkravet for kreditrisici, og koncernen forventer at kunne overgå til de nye opgørelsesmetoder fra 2008 og opnå fuld effekt af det ændrede regelsæt i Balance Udlån Koncernens udlån eksklusive reverseforretninger steg fra ultimo september 2006 med 185 mia. kr. til mia. kr. ultimo september 2007, svarende til en stigning på 13 pct. De indenlandske udlån steg med 82 mia. kr., svarende til en stigning på 9 pct. De udenlandske enheder bidrog med en udlånsvækst på 103 mia. kr. Det svarer til en stigning på 19 pct. De udenlandske enheder stod hermed for 56 pct. af den samlede udlånsvækst. UDLÅN (ULTIMO) kvartal kvartal Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Realkredit Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Udlån i alt Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene Samlet set steg koncernens udlån til privatkunder 9 pct., mens udlån til erhvervskunder steg 16 pct. i forhold til kvartal Indlån Indlån steg med 143 mia. kr. til 797 mia. kr. mod 654 mia. kr. ved udgangen af kvartal Det svarer til en stigning på 22 pct. Indenlandske indlån steg med 102 mia. kr. Det svarer til en stigning på 27 pct. De udenlandske enheder bidrog med en indlånsvækst på 41 mia. kr., svarende til en stigning på 15 pct. De udenlandske enheder stod for 29 pct. af den samlede indlånsvækst. INDLÅN (ULTIMO) kvartal kvartal Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Indlån i alt Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen steg med 142 mia. kr. fra 445 mia. kr. ultimo september 2006 til 587 mia. kr. ultimo september Stigningen skyldes øget obligationsbeholdning og øget positiv markedsværdi af derivater. Sidstnævnte modsvares af en tilsvarende stigning i negativ markedsværdi af derivater under forpligtelser i handelsporteføljen. 97 pct. af obligationsbeholdningen er værdiansat til noterede kurser, mens 2 pct. er værdiansat ud fra prismodeller, der hovedsageligt bygger på markedsobserverbare input. 1 pct. af obligationsbeholdningen er som hidtil værdiansat til amortiseret kostpris. Koncernen har ingen subprime-papirer i handels- eller investeringsporteføljen. Markedsrisikoen på koncernens positioner opgøres dagligt ved hjælp af risikomålet value-atrisk (VaR), der udtrykker det maksimale tab på koncernens beholdninger inden for 10 dage med 99 pct. sandsynlighed. Koncernens VaR eksklusive forsikringsaktiviteter i Danica Pension udgjorde 402,3 mio. kr. ultimo september 2007 mod 241,4 mio. kr. ultimo september For kvartal 2007 var den gennemsnitlige VaR 350,7 mio. kr. mod 286,4 mio. kr. i samme periode året før. Likviditets-back-up-faciliteter Koncernen har gennem Danske Markets en betydelig aktivitet på de internationale finansielle markeder. Forretningsaktiviteterne omfatter i et relativ beskedent omfang likviditets-back-upfaciliteter stillet overfor internationale investeringsselskaber. DANSKE BANK kvartal /37

7 Koncernen har udelukkende stillet likviditetsback-up-faciliteter til rådighed mod sikkerhed i aktiver med god kreditværdighed og alene dækkende senior trancher. Som følge af krisen på de internationale likviditetsmarkeder har en række investeringsselskaber ikke kunnet finansiere sig på normal vis i Commercial Paper markedet og derfor trukket på likviditets-back-up-faciliteterne. Koncernens samlede eksponering udgjorde 58 mia. kr. ultimo september 2007, svarende til 2 pct. af koncernens samlede balance. Af de 58 mia. kr. er 22 mia. kr. trukket. Der har også i 3. kvartal 2007 været gennemført en løbende kreditgennemgang af de enkelte kreditfaciliteter. Herudover er der foretaget stress test for at belyse følsomheden i aktivernes kreditkvalitet. Gennemgangen har bekræftet god kreditkvalitet, og der har ikke været behov for hensættelser til tab på faciliteterne i 3. kvartal Nedenstående tabel viser koncernens eksponering vedrørende likviditetsfaciliteter. LIKVIDITETS-BACK-UP-FACILITETER Mia. kr. I pct. af balancen Samlet eksponering 58 1,8 - Heraf Polonius (Koncernens sponsorerede conduit) 18 0,6 Trukket beløb i alt 22 0,7 - Heraf Polonius (Koncernens sponsorerede conduit) 10 0,3 Integrationsomkostningerne forventes at udgøre ca. 1,6 mia. kr. Ultimo september 2007 er der afholdt 208 mio. kr. Integrationen forventes at skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på i alt 0,6 mia. kr., realiseret med 0,1 mia. kr. i løbet af 2007, 0,4 mia. kr. ved udgangen af 2008 og 0,6 mia. kr. ved udgangen af Danske Bank forventer, at købet af Sampo Bank vil have en positiv effekt på resultat pr. aktie fra andet halvår Der henvises til noten Erhvervelse af tilknyttede virksomheder for den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen. Realkredit Danmark Med henblik på at styrke Realkredit Danmarks lokale tilstedeværelse på privatmarkedet og samarbejdet med Danske Bank på boligområdet, er der i 3. kvartal truffet beslutning om tættere samarbejde mellem Realkredit Danmark og Danske Bank. Privatkunderådgiverne vil fremover rådgive fra 51 større Danske Bank filialer, primært for at styrke disse filialers rådgivning indenfor boligområdet. Erhvervsrådgiverne vil fremover rådgive fra 10 erhvervscentre, heraf 6 nye som åbner inden udgangen af Inden udgangen af 2007 lukkes de nuværende 22 realkreditkontorer. Det er forventningen, at aktiviteten med udstedelse af back-up-faciliteter reduceres gradvist i de kommende år. Sampo Bank Integrationen af Sampo Bank til Danske Bank koncernens systemer, produkter og processer, herunder kredit- og økonomistyringssytstemer, forløber planmæssigt. Foranalyse er gennemført, og kravspecifikationerne til den videre udvikling er stort set færdige. Det forventes, at Sampo Banks finske aktiviteter vil blive integreret på Danske Banks IT-platform i påsken 2008, på samme tidspunkt som Sampo Bank forventes filialiseret. DANSKE BANK kvartal /37

8 Forventninger til 2007 Det forventes, at 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år for Danske Bank koncernen. Koncernens resultatmæssige forventninger kommenteres i forhold til proforma hovedtal for På baggrund af resultatet fastholdes forventningerne til årets resultat. Det samlede resultat efter skat forventes derfor fortsat på niveau med 2006 proforma. I resten af 2007 forventes uændrede gennemsnitlige renter og moderat økonomisk vækst i Europa. Væksten i Danmark kan komme lidt under gennemsnittet i EU, mens væksten på koncernens øvrige markeder vil ligge over. Nettorenteindtægterne forventes at blive øget med 8-10 pct., primært som følge af en tocifret udlånsvækst på koncernens markeder og forventning om uændrede gennemsnitlige renter for resten af Nettogebyrindtægterne forventes at blive forøget med 1-3 pct., primært som følge af et stigende aktivitetsniveau på fondsmarkedet og trods omkostninger til indgåede credit default swaps som led i finansieringen af Sampo handelen. Aktivitetsniveauet på realkreditmarkedet forventes lavere. Handelsindtægterne forventes at stige med 3-7 pct. i forhold til det høje niveau fra Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men indtægternes størrelse vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Som følge af, at der ikke, som i 2006, ventes større realiserede indtægter fra salg af ejendomme, forventes øvrige indtægter at falde med 5-7 pct. Driftsomkostningerne for koncernen forventes at stige i niveauet 9 pct. med en underliggende omkostningsstigning på 1 pct., jf. nedenstående tabel. FORVENTET OMKOSTNINGSUDVIKLING Stigning (pct.) Samlede omkostninger 9 Heraf samlede integrationsomkostninger 5 Øvrige omkostninger 4 Performanceafhængig aflønning 1 Øget operationel leasing 1 Frasalg af pensionsforpligtelse i 2006, Norge 1 Underliggende omkostninger 1 Resultatet før tab på udlån forventes herefter at blive lidt højere end i Koncernen forventer ikke som i 2006 at kunne realisere et positivt resultat under tab på udlån for hele året. På baggrund af den forventede gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes beskedne tab på udlån i Resultatet før skat forventes derfor at blive lidt lavere end i Den positive effekt af ændret skattelovgivning forventes at reducere årets skat med 0,5 mia. kr. Koncernens effektive skatteprocent forventes med de nye skatteregler at falde fra 27 pct. til 25 pct. Der forventes samlet set et resultat efter skat på niveau med 2006 proforma. Det høje investeringsresultat i forsikringsaktiviteterne i 1. halvår 2007 nåede et mere normalt niveau i 3. kvartal Samlet set antages indtjeningen i forsikringsaktiviteterne at falde med 2-5 pct. i forhold til Dette skal ses i sammenhæng med, at der allokeres mindre kapital til forsikringsaktiviteterne i Udviklingen på de finansielle markeder kan dog også her påvirke resultatet i betydeligt omfang. DANSKE BANK kvartal /37

9 Koncernens forretningsområder Andel (pct.) Andel (pct.) RESULTAT FØR TAB PÅ UDLÅN kvartal kvartal Indeks kvartal kvartal Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Andel (pct.) Andel (pct.) INDTÆGTER kvartal kvartal Indeks kvartal kvartal Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt I sammenligningstal for Bankaktiviteter Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder indregnes Sampo Bank koncernen proforma fra februar BG Bank blev den 10. april 2007 sammenlagt med Danske Bank Danmark. Regnskabsmæssigt blev enhederne sammenlagt den 1. januar Danske Bank Helsinki filialen indgår under Bankaktiviteter Finland, og Danske Bank Luxembourg indgår under Danske Capital. I 2006 indgik begge områder under Bankaktiviteter Øvrige. Sammenligningstal er tilrettet. Sampo Bank koncernen er konsolideret i Danske Banks regnskab fra februar Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet proforma fra februar 2006 for Bankaktivitet Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder. Derfor omfatter kommenteringen for disse forretningsområder den realiserede udvikling for kvartal 2007 i forhold til proforma hovedtal for Beregning af allokeret kapital i forretningsområderne blev pr. 1. januar 2007 ændret fra 6,5 pct. til 5,5 pct. For Bankaktiviteter medførte det et fald i nettorenteindtægterne på 251 mio. kr. i kvartal 2007, der modsvares af indtægtsførsel under øvrige områder. Sammenligningstal er ikke tilrettet. Ændringen medførte tillige en fremgang i nøgletallet for resultat i pct. p.a. af allokeret kapital. DANSKE BANK kvartal /37

10 Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark omfatter bankaktiviteterne i Danske Bank, Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danmark er inddelt i ni regioner med 423 filialer, seks landbrugscentre og ni finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER DANMARK kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 44,5 41,4 46,3 41,2 46,0 40,6 40,3 41,2 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 46,1 43,2 47,5 37,6 53,1 38,8 39,1 42,0 Omkostninger i pct. af indtægter 51,1 50,7 48,5 54,6 50,1 51,3 49,5 50,9 Omkostninger ekskl. integrationsomk. i pct. af indtægter 49,8 50,7 46,5 53,2 49,8 51,3 49,5 50,9 Bankaktivitet BG Bank er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med bankaktivitet Danske Bank. Sammenligningstal for 2006 er tilrettet. Resultat før tab på udlån steg 3 pct. Udlån steg 15 pct. Høj rentabilitet fastholdt Efterspørgslen efter finansielle produkter og ydelser var pæn i kvartal 2007, selvom perioden var præget af lavere aktivitet på både kapital- og boligmarkedet i forhold til samme periode sidste år. Nettorenteindtægterne steg med 8 pct. Stigningen hidrører fra vækst i ud- og indlån samt rentestigninger. Presset på rentemarginalen er aftaget i 3. kvartal Væksten i udlån er primært drevet af et stigende behov for lånefinansiering til erhverv samt pantsikrede boliglån til private. Stigningen i indlån på 13 pct. afspejler succesfuld lancering af to højrentekonti med et samlet indskud på 22,6 mia. kr. Nettogebyrindtægterne blev i kvartal 2007 reduceret med 5 pct., primært som følge af den lavere aktivitet på aktie- og boligmarkedet samt i 3. kvartal 2007 tillige af introduktionen af de nye gebyrfri kundepakker. Dertil kommer at Bankaktiviteter Danmark havde et ekstraordinært højt niveau af emissionsprovisioner i 2006, som ikke kunne opretholdes i Stigningen i driftsomkostningerne på 5 pct. er primært en følge af omkostninger til forbedring af koncernens IT-systemer og afholdte integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen af Danske Bank og BG Bank. Eksklusive integrationsomkostninger steg omkostningerne 2 pct., og omkostningsprocenten blev forbedret fra 50,7 til 49,8. De samlede udlån steg 15 pct. i forhold til ultimo september Udlån til såvel privat- som erhvervskunder steg 15 pct. I forhold til ultimo september 2006 steg det samlede indlån 13 pct. Indlånet fra private kunder steg med 10 pct. mens indlånet fra erhvervskunderne steg 17 pct. DANSKE BANK kvartal /37

11 De nye kundepakker, der blev lanceret i 1. halvår af 2007 målrettet de kunder, der betjener sig selv via netbank samt bankens pengeautomater, er fortsat en succes. Kunderne tilbydes alle fordele ved selvbetjening kombineret med et bredt filialnet samt 24-timers telefonservice. I juli 2007 lanceredes Danske Prioritet Plus, hvilket er en tilpasning af og erstatning for Danske Prioritet. Produktet bygger på de nye danske SDO-regler og muliggør SDO-udstedelse. Mere end kunder har konverteret fra Danske Prioritet til Danske Prioritet Plus. Markedsandel på udlån udgør 26,8 pct., mens markedsandelen på indlån er 30,4 pct. Ved halvåret blev det besluttet at fremrykke 25 filialsammenlægninger mellem Danske Bank og BG Bank til 2. halvår af 2007, således at der i 2007 forventes foretaget i alt 56 filialsammenlægninger. Der forventes fortsat samlede integrationsomkostninger på 275 mio. kr., hvoraf 230 mio. kr. afholdes i Den samlede synergiforventning er fortsat 300 mio. kr. med fuld effekt for regnskabsåret I kvartal 2007 er realiseret samlede synergier for 70 mio. kr. Det gode økonomiske klima forventes at fortsætte resten af 2007 om end på et aftagende niveau i forhold til Udviklingen på de finansielle markeder medfører, at Danske Bank nu ikke forventer yderligere rentestigninger i resten af DANSKE BANK kvartal /37

12 Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Finland omfatter bankaktiviteterne i Sampo Bank, Finland samt Danske Bank filialen i Helsinki. Sampo Bank er den tredjestørste bank i Finland og fokuserer på privatkunder, små og mellemstore erhvervskunder samt på institutionelle kunder. Sampo Bank har 123 filialer i Finland og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER FINLAND kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 16,9 25,3 17,7 15,0 18,4 23,6 27,9 24,9 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 14,7 25,8 12,0 14,1 19,6 26,1 25,6 25,9 Omkostninger i pct. af indtægter 74,5 55,0 73,6 76,9 72,5 61,0 50,5 56,7 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 54,3 55,0 49,6 58,5 55,3 61,0 50,5 56,7 Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før tab på udlån faldt 41 pct. Resultat før tab på udlån eksklusive samlede integrationsomkostninger steg 5 pct. Udlån steg 11 pct. Forventning om fortsat vækst Det økonomiske klima i Finland fortsatte i 2007 med at være gunstigt. Nettorenteindtægterne steg med 4 pct. Fremgangen er en følge af udlånsvækst samt stigende renter, hvilket mere end opvejer presset på udlånsmarginalerne samt periodiseringen af dagsværdireguleringen af ud- og indlån i åbningsbalancen pr. 1. februar 2007 på 123 mio. kr. Eksklusive periodisering af dagsværdireguleringen steg nettorenteindtægterne med 10 pct. Stigningen i driftsomkostningerne på 41 pct. kan tilskrives de samlede integrationsomkostninger, afledt af købet af Sampo Bank koncernen. Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne med 3 pct. Som følge af de øgede indtægter blev omkostningsprocenten ekskl. samlede integrationsomkostninger forbedret fra 55,0 til 54,3. Udviklingen i tab på udlån afspejler tab på enkelte større engagementer. Udlån til både privat- og erhvervskunder steg 11 pct. Indlån steg 8 pct. Indlån fra privatkunder steg 3 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 12 pct. Markedsandelen på ud- og indlån udgjorde 15,5 pct. og 13,3 pct. ultimo september 2007 mod henholdsvis 16,0 pct. og 13,5 pct. året før. Det forventes, at integrationsomkostningerne vil stige i 4. kvartal 2007 i takt med migrationsprocessen. Væksten i Bankaktiviteter Finland forventes samlet set at fortsætte i resten af 2007 baseret på et gunstigt økonomisk klima. DANSKE BANK kvartal /37

13 Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privatog erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 59 filialer og fire finanscentre og beskæftiger omkring 920 medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker bl.a. gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna, der har 75 forretninger tilknyttet. BANKAKTIVITETER SVERIGE kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 20,3 15,2 21,0 19,8 20,1 17,3 16,3 15,7 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 19,1 14,4 22,6 18,5 15,8 15,6 15,9 14,7 Omkostninger i pct. af indtægter 52,2 58,3 48,3 55,5 52,7 55,0 54,7 57,4 Resultat før tab på udlån steg 33 pct. Udlånsvækst på 16 pct. Betydeligt forbedret rentabilitet kvartal 2007 er for Bankaktiviteter Sverige præget af god vækst samt stigende markedsandele. Stigningen i nettorenteindtægterne på 17 pct., på trods af indsnævringen af rentemarginalen, er en følge af væksten i ud- og indlån og stigende markedsrenter. Nettogebyrindtægterne udviklede sig positivt i kvartal 2007 med en stigning på 10 pct. Udviklingen skyldes et forøget antal aktiehandler og betalingstransaktioner samt god tilgang af nye kunder. Driftsomkostningerne steg 4 pct., hvilket kan henføres til produktlanceringer og indførsel af effektiviseringsforbedringer. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 58,3 til 52,2 pct. og udgør 48,3 pct. i 3. kvartal Væksten i udlån fortsatte i kvartal 2007, og udlånet steg med 16 pct. i forhold til ultimo september Udlån til privatkunder steg 15 pct., mens udlån til erhvervsvirksomheder steg 16 pct. Indlån steg 15 pct. Indlån fra erhvervskunder steg 10 pct., mens indlån fra privatkunder steg 29 pct. Lanceringen af indlånsproduktet Sparkonto XL i maj 2007 medførte 2,7 mia. kr. i midler indskudt af kunder. Markedsandelen på udlån udgjorde 5,7 pct., hvilket var uændret i forhold til året før. Markedsandelen på indlån steg til 4,5 pct. fra 4,4 pct. ultimo september Bankaktiviteter Sverige blev i september for andet år i træk kåret til Årets Affärsbank i Finansbarometern. Med de seneste års tilpasninger af organisationsstrukturen i Bankaktiviteter Sverige og ekspansionen af filialnettet forventes resten af 2007 fortsat at give grundlag for rentabel vækst, hvilket også understøttes af en generel god økonomisk udvikling. DANSKE BANK kvartal /37

14 Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Norge omfatter bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 55 filialer og fem finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker via mæglervirksomheden Fokus Krogsveen Nylander, der har 40 kontorer tilknyttet. BANKAKTIVITETER NORGE kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 21,7 17,1 23,3 21,6 19,9 17,2 17,3 17,1 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 21,7 19,1 22,7 24,5 17,7 14,0 18,3 17,7 Omkostninger i pct. af indtægter 59,5 64,4 56,3 59,6 62,8 64,7 63,6 64,5 Resultat før tab på udlån steg 35 pct. Udlånsvækst i lokal valuta på 22 pct. Forbedret omkostningsprocent Betydeligt løft i rentabiliteten For Bankaktiviteter Norge var kvartal 2007 præget af fortsat høj vækst samt stigende markedsandele. Der har specielt været vækst inden for erhvervsområdet med kundetilgang og tilfredsstillende salg af produkter. Nettorenteindtægterne steg med 18 pct. og skyldes et stigende ind- og udlån samt et højere renteniveau. Fremgangen er opnået på trods af svækkede udlånsmarginaler til privatkunder og frasalg af filialer. Stigningen i nettogebyrindtægterne er en følge af høj aktivitet indenfor opsparings- og investeringsområdet samt stigende forretningsaktivitet med erhvervskunder. Øvrige indtægter steg med 16 pct. til 250 mio. kr. Stigningen er drevet af de seneste års kundetilgang samt øgede indtægter fra Fokus Banks ejendomsmæglerkæde, herunder erhvervelsen af ejendomsmæglerkæden Nylander i sommeren Eksklusive Nylander steg driftsomkostningerne med 5 pct. sammenlignet med kvartal Som følge af øgede indtægter blev omkostningsprocenten forbedret fra 64,4 til 59,5. I marts 2007 blev fem filialer afhændet. Filialernes kvartalsindtjening i 2006 udgjorde ca. 5 mio. kr. før skat. Avancen ved salget på 199 mio. kr. er indtægtsført under koncernens Øvrige Områder. Udlån i lokal valuta steg med 22 pct. i forhold til ultimo september Væksten er primært drevet af udlån til erhvervskunder. Det samlede indlån i lokal valuta steg 34 pct. Væksten er primært drevet af indlån fra erhvervskunder. Bankaktiviteter Norges markedsandel på udlån steg til 5,7 pct. fra 5,4 pct. ultimo september Markedsandelen på indlån steg til 5,0 pct. mod 4,4 pct. året før. Det gunstige økonomiske klima i Norge forventes at fortsætte i resten af 2007, hvilket skaber grundlag for fortsat rentabel vækst. DANSKE BANK kvartal /37

15 Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Bankaktiviteter Nordirland er inddelt i fire regioner med 94 filialer og beskæftiger omkring personer. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 9,8-7,0 27,4-14,5 15,3 11,3 9,4-2,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 8,7-7,7 27,1-12,7 10,1 6,5 9,8-4,2 Omkostninger i pct. af indtægter 90,2 107,7 72,4 114,9 85,2 88,2 90,4 102,6 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 58,8 65,5 52,5 63,1 61,5 56,6 62,2 63,2 Resultat før tab på udlån steg med 312 mio. kr. Udlån steg 9 pct. i lokal valuta Realisering af synergier følger plan Afkast eksklusive samlede integrationsomkostninger forbedret betydeligt Resultat før skat i Bankaktiviteter Nordirland udgjorde 160 mio. kr. i kvartal 2007 i forhold til -145 mio. kr. i kvartal kvartal blev det hidtil bedste siden erhvervelsen i Nettorenteindtægterne steg 10 pct. som følge af øgede udlån og stigende renter. Driftsomkostningerne faldt 9 pct. primært som følge af lavere integrationsomkostninger. Indgåede fratrædelsesaftaler og øvrig afgang indebærer, at medarbejderantallet i Northern Bank ultimo 2007 vil være reduceret med 26 pct. siden erhvervelsen i I kvartal 2007 realiserede Bankaktiviteter Nordirland årlige synergier for 130 mio. kr. Siden erhvervelsen er der i alt opnået årlige synergier for 291 mio. kr. Som et resultat af de realiserede omkostningssynergier faldt driftsomkostningerne eksklusive samlede integrationsomkostninger med 2 pct. Omkostningsprocenten eksklusive samlede integrationsomkostninger er forbedret fra 65,5 til 58,8. og udgør i 3. kvartal ,5 pct. Udlån i lokal valuta steg 9 pct. i forhold til ultimo september Eksklusive kortvarige udlån til den offentlige sektor udgjorde stigningen 21 pct. I lokal valuta steg indlånet 4 pct. i forhold til ultimo september Eksklusive kortvarige indlån fra den offentlige sektor udgjorde stigningen 13 pct. Den økonomiske vækst i Nordirland forventes fortsat at være gunstig i 2007, hvilket sammenholdt med opnåede synergier skaber grundlag for højt afkast. DANSKE BANK kvartal /37

16 Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som primært betjener privatkunder og erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland er inddelt i fire regioner med 61 filialer og beskæftiger omkring 625 personer. BANKAKTIVITETER IRLAND kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af 9,9-2,1 11,4 10,3 7,4 8,4 11,8 1,0 allok. kap. Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 7,3-1,9 8,0 7,6 6,2 8,4 15,7 1,1 Omkostninger i pct. af indtægter 79,8 104,3 75,3 79,7 85,0 81,5 74,5 97,9 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 61,0 76,1 57,1 59,1 67,8 70,6 64,3 74,6 Resultat før tab på udlån forbedret med 250 mio. kr. Udlånsvækst på 43 pct. Realisering af synergier følger plan Udvidelse af filialnettet påbegyndt Resultat før skat i Bankaktiviteter Irland udgjorde 159 mio. kr. i kvartal 2007 mod -32 mio. kr. i samme periode sidste år. Indtægterne steg med 32 pct. primært som følge af den fortsatte stærke vækst i ind- og udlån, stigende renter samt vækst i gebyrer. Nettorenteindtægterne steg ligeledes 32 pct. som følge heraf. Nettogebyrindtægter steg 35 pct. og handelsindtægter 21 pct. som følge af øget krydssalg og øgede indtægter fra kapitalforvaltningsområdet. Driftsomkostningerne forblev på niveau med kvartal Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne med 6 pct., da realiserede synergier mere end opvejes af udvidelse af filialnettet og højere aktivitetsniveau. Omkostningsprocenten ekskl. samlede integrationsomkostninger er forbedret fra 76,1 til 61,0. På trods af den stærke udlånsvækst siden erhvervelsen i 2005 er medarbejderantallet reduceret med 15 pct. Siden erhvervelsen af National Irish Bank er der i alt opnået årlige synergier for 73 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. kan henføres til kvartal Relativt beskedne tab på udlån afspejler den fortsat gode bonitet i låneporteføljen. Udlån steg med 43 pct. i forhold til ultimo september Udlån til privatkunder steg 36 pct., primært i form af boligudlån med gennemsnitlig belåningsgrad på under 55 pct. Udlån til erhvervskunder steg med 48 pct. Indlån steg 18 pct. Indlån fra privatkunder steg 16 pct. og indlån fra erhvervskunder steg 21 pct. Opbremsningen i den økonomiske vækst i Irland forventes at fortsætte i resten af 2007, om end væksten fortsat forventes at overstige den gennemsnitlige vækst i Europa. DANSKE BANK kvartal /37

17 Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Baltikum omfatter bankaktiviteter i Estland, Letland og Litauen, der betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Baltikum består af 41 filialer og beskæftiger i alt omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER BALTIKUM kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 31,5 24,2 37,0 28,3 26,1 22,3 27,6 24,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 25,8 23,0 33,1 22,7 17,4 19,9 26,0 22,4 Omkostninger i pct. af indtægter 53,5 60,0 47,0 56,6 60,0 63,2 53,3 61,0 Omkostninger ekskl. integrationsomk. i pct. af indtægter 53,5 60,0 47,0 56,6 60,0 63,2 53,3 61,0 RESULTAT FØR SKAT kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Estland Letland Litauen Bankaktiviteter Baltikum i alt Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før tab på udlån steg 71 pct. Udlån steg 52 pct. Forbedret omkostningsprocent Indtægterne steg 47 pct. i forhold til kvartal 2006 som følge af et meget højt aktivitetsniveau. Stigningen i nettorenteindtægterne på 78 pct. skyldes udlånsvækst. Nettogebyrindtægterne steg 53 pct. Udlån steg med 52 pct. i forhold til ultimo september 2006 og ligger over markedsvæksten. Udlån til privatkunder steg 65 pct., og udlån til erhvervskunder steg med 41 pct. Udlån sikret ved pant i fast ejendom udgør 40 pct. af de samlede udlån. Heraf har 43 pct. en belåningsgrad på under 63. Indlån steg 35 pct. Indlån fra privatkunder steg 21 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 40 pct. Stigningen i driftsomkostningerne på 67 mio. kr. kan ligeledes tilskrives det øgede aktivitetsniveau. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 60 til 53,5. DANSKE BANK kvartal /37

18 Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter Nordania Leasing og bankaktiviteterne i Tyskland og Polen. BANKAKTIVITETER ØVRIGE kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 34,7 25,6 33,7 32,7 37,6 32,5 23,6 27,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 25,2 24,3 3,9 33,9 37,6 36,4 17,6 27,4 Omkostninger i pct. af indtægter 65,5 68,1 64,1 68,0 64,4 63,8 69,3 66,9 RESULTAT FØR SKAT kvartal kvartal Indeks 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr / Nordania Tyskland Polen Bankaktiviteter Øvrige i alt Resultat før skat faldt 5 pct. Resultat før tab på udlån steg med 113 mio. kr. Alle enheder havde en positiv forretningsmæssig udvikling Resultatet før skat fra Nordania steg 33 pct. Højere indtjening på nye leasingforretninger bidrog til stigningen. Stigningen i indtjeningen oversteg den aktivitetsbestemte omkostningsudvikling. Bankaktiviteterne i Tyskland og Polen viste en fortsat positiv forretningsudvikling svarende til en stigning på 32 pct. i resultat før tab på udlån. Udviklingen afspejler pæn udlånsvækst, forøgede marginaler og beskedne omkostningsstigninger. Tab på udlån udgjorde i 3. kvartal mio. kr. i Tyskland, hvilket primært kan henføres til nedskrivning på enkelte større engagementer. DANSKE BANK kvartal /37

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategi 5 Ambitioner og mål 7 Kundetilfredshed 8 Markedsforhold 9 Forventninger til 2014 9 Regnskabsberetning 10

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL FORSIKRINGSSELSKABET Selskabsmeddelelse DANICA 28. oktober DELÅRSRAPPORT 1. 3. KVARTAL Årsrapport BERETNING 2 Regnskabsberetning 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Periodens resultat 5 s resultat 6 Balance

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Selskabsmeddelelse 5. Februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse BERETNING 1 Hovedtal 2 Overblik 3 Resume 4 Regnskabsberetning 7 REGNSKAB - DANSKE BANK KONCERNEN 19 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Kapitalforhold

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

3. November Delårsrapport kvartal 2009

3. November Delårsrapport kvartal 2009 Selskabsmeddelelse 3. November 2009 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2009 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2009 12 Forretningsområder

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere