Kvartalsrapport kvartal 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport kvartal 2005"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

2 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Forretningsområder 8 Bankaktiviteter Danske Bank 9 Bankaktiviteter BG Bank 10 Bankaktiviteter Norge 11 Bankaktiviteter Sverige 12 Bankaktiviteter Nordirland 13 Bankaktiviteter Irland 14 Bankaktiviteter Øvrige 15 Realkredit 16 Danske Markets 17 Danske Capital 18 Danica Pension 19 Forventninger til Regnskab for Danske Bank koncernen 21 Supplerende information 30 DANSKE BANK kvartal /30

3 Danske Bank koncernens hovedtal PERIODENS RESULTAT kvartal kvartal Indeks Året Mio. kr / Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE Mio. kr. Bankudlån Realkreditudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 14,4 9,6 14,4 Periodens resultat pr. aktie (kr.) (udvandet) 14,4 9,6 14,4 Periodens resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 17,8 12,8 13,9 Omkostninger i procent af indtægter 51,5 53,3 52,7 Solvensprocent (ekskl. periodens resultat) 9,4 10,0 10,2 Kernekapitalprocent (ekskl. periodens resultat) 6,5 7,4 7,7 Risikovægtede poster, ultimo (mia. kr.) Børskurs, ultimo 190,1 157,7 167,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 113,0 102,5 106,7 Heltidsmedarbejdere, ultimo DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

4 Beretning Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2004, hvilket er bedre end forventet Periodens resultat pr. aktie steg 50 pct. Indtægterne steg 24 pct. Vækst i bankudlån på 34 pct. Indtægtsførsel (netto) på tab på debitorer Avance fra salg af HandelsFinans vil indgå i resultatet for 4. kvartal Resultatet før skat for hele 2005 opjusteres - forventes nu at blive ca. 25 pct. højere end i 2004 Resultat for kvartal 2005 Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde mio. kr. i kvartal 2005 mod mio. kr. i kvartal Periodens resultat pr. aktie steg 50 pct. til 14,4 kr. Koncernens overskud før skat udgjorde mio. kr., hvilket var bedre end forventet ved offentliggørelsen af halvårsrapporten kvartal 2005 var præget af fortsat låneefterspørgsel og høj forretningsaktivitet især inden for realkreditkonvertering og værdipapirhandel. Resultatet før skat for hele 2005 forventes nu at blive ca. 25 pct. højere end resultatet før skat for Indtægter I forhold til kvartal 2004 steg indtægterne 24 pct. til mio. kr. Indtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog med en tredjedel af indtægtsstigningen. Den øvrige indtægtsfremgang kunne tilskrives en god udvikling i samtlige koncernens forretningsområder. Nettorenteindtægterne steg 16 pct. til mio. kr. En fortsat pæn vækst i udlånet mere end kompenserede for faldende rentemarginaler, der var en følge af konkurrencepres inden for koncernens kerneområder. Væksten i udlånet var især koncentreret inden for pantsikrede boligfinansieringsprodukter med lav rentemarginal. Nettogebyrindtægterne steg 22 pct. Bortses fra nettogebyrindtægterne fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland var stigningen på 13 pct. Fremgangen hidrørte primært fra rekordhøj konverteringsaktivitet på realkreditområdet samt øget fondshandel. Handelsindtægterne steg 49 pct. i forhold til kvartal Stigningen kunne tilskrives høj aktivitet på rente- og aktiemarkederne samt gevinster på salg af udlån i forbindelse med reduktionen af engrosbankaktiviteterne i London og New York. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 29 pct. på baggrund af et øget forretningsomfang samt et forbedret investeringsafkast. Fremgangen i øvrige indtægter på 451 mio. kr. til mio. kr. skyldtes primært avance fra salg af ejendomme. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg 20 pct. til mio. kr. Bortses fra indregningen af Bankaktiviteter Nordirland og Irland, steg driftsomkostningerne 5 pct. Stigningen kunne henføres til udvidelse af forretningsgrundlaget i Norden samt en stigning i performanceafhængig aflønning. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 53,3 til 51,5. DANSKE BANK kvartal /30

5 Tab på debitorer Tab på debitorer udviklede sig fra en udgiftsførsel på 834 mio. kr. i kvartal 2004 til en indtægtsførsel på 288 mio. kr. i kvartal Udviklingen kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. Forrentning Forrentningen af egenkapitalen steg fra 12,8 pct. i kvartal 2004 til 17,8 pct. Periodens resultat pr. aktie steg fra 9,6 kr. til 14,4 kr. svarende til en stigning på 50 pct., hvoraf 8 procentpoint kunne tilskrives det i 2004 gennemførte aktietilbagekøb. Integration af nordirsk og irsk bank Danske Banks køb af Northern Bank og National Irish Bank blev efter myndighedernes godkendelse gennemført ultimo februar Integrationen af den nordirske og af den irske bank følger planen med forventet konvertering af systemer, produkter og processer til Danske Bank koncernens IT-platform i påsken Med udgangspunkt i udarbejdede forretningsplaner for alle forretningsområder er programmerings- og systemudviklingsfasen nu stort set gennemført. En test af det tekniske forløb i forbindelse med konverteringen i påsken 2006 blev i slutningen af september 2005 gennemført med succes. Der udestår fortsat 3 prøvekonverteringer henover de kommende måneder. En omfattende organisatorisk implementering af den nye struktur i bankerne er under planlægning. Der er indgået aftale med det irske/nordirske finansforbund IBOA, der positivt støtter de afledte initiativer, herunder en omfattende e-learning aktivitet for uddannelse af medarbejderne uden for normal arbejdstid. Danske Bank stiller en hjemme-pc ordning med bredbånd til rådighed for medarbejderne. For Northern Bank og National Irish Bank er udarbejdet finansielle planer for med udgangspunkt i det fremtidige produktudbud og prisstrukturer samt den nye organisering og bemandingsplan for filialer og hovedkontorer. Planerne er i overensstemmelse med de oprindelige synergiforventninger og understøtter samtidig vækstambitionerne for de to banker. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

6 Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo september 2005 efter annullering af stk. aktier som følge af aktietilbagekøbet, der blev gennemført i Antallet af udestående aktier ultimo september 2005 udgjorde aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i kvartal 2005 udgjorde aktier. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 71 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2005 mod 67 mia. kr. ultimo Ændringen kan i det væsentligste henføres til udlodning af udbytte i marts 2005 samt indregning af periodens resultat. Solvens Solvensprocenten (ekskl. periodens resultat) ultimo september 2005 blev opgjort til 9,4, hvoraf 6,5 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 5,8. Det er fortsat koncernens forventning, at målsætningerne for kernekapital og solvensprocent er opfyldt ultimo Kernekapitalprocenten blev reduceret med 0,7 procentpoint som følge af fradrag for merprisen i forhold til den regnskabsmæssige indre værdi ved køb af de to banker i Nordirland og Irland. Solvensprocenten inklusive periodens resultat og en payout ratio på 50 ville ultimo september 2005 udgøre 9,9 pct. I forbindelse med erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank udstedte Danske Bank i marts 2005 hybrid tier 1 kapital på GBP 150 mio. og supplerende kapital for EUR 700 mio., i alt svarende til 6,8 mia. kr. I juni 2005 indfriede banken supplerende kapital for USD 500 mio., svarende til 3,1 mia. kr., og udstedte i september ny supplerende kapital for EUR 500 mio., svarende til 3,7 mia. kr. Stigningen i de risikovægtede poster fra 808 mia. kr. ved årsskiftet til 933 mia. kr. ved udgangen af september 2005 kunne henføres til erhvervelsen af bankerne i Irland og Nordirland samt generelt høj udlånsvækst. Balance Udlån I forhold til ultimo september 2004 steg koncernens bankudlån eksklusive repoforretninger med 134 mia. kr. til 590 mia. kr. svarende til en stigning på 29 pct. Godt halvdelen af udlånsvæksten kunne tilskrives erhvervelsen af Northern Bank og National Irish Bank. I de danske bankaktiviteter øgedes udlån med 45 mia. kr. svarende til en stigning på 22 pct., mens udlånet i de øvrige nordiske enheder øgedes 39 mia. kr. svarende til en stigning på 26 pct. Udlånsomfanget var desuden negativt påvirket af frasalg af udlån fra Bankaktiviteter England og USA. Realkreditudlån udgjorde 558 mia. kr. ved udgangen af september 2005 svarende til en stigning på 8 pct. i forhold til ultimo september Repoudlån steg 77 mia. kr. til 235 mia. kr. i forhold til ultimo september 2004 primært som følge af stigende aktivitet på det internationale repomarked. DANSKE BANK kvartal /30

7 Indlån Indlån eksklusive repoforretninger beløb sig til 508 mia. kr. mod 416 mia. kr. ved udgangen af september 2004 svarende til en stigning på 92 mia. kr. eller 22 pct. Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog til stigningen med 63 mia. kr. Ses bort herfra var der tale om en indlånsstigning på 7 pct. Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen steg 71 mia. kr. til 457 mia. kr., svarende til en stigning på 18 pct. Stigningen skyldtes en øget obligationsbeholdning og en stigning i positive markedsværdier på derivater. Begge modsvares af stigninger i negative obligationsbeholdninger og negative markedsværdier på derivater. Koncernens samlede renterisiko over for en renteændring på 1 procentpoint udgjorde 427 mio. kr. ultimo september 2005 mod -259 mio. kr. ultimo september Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for kvartal 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt Københavns Fondsbørs A/S' krav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Koncernen er overgået til anvendelse af IFRS pr. 1. januar 2005, og sammenligningstal er med virkning fra 1. januar 2004 tilrettet i overensstemmelse hermed. Sammenligningstal er endvidere tilrettet i overensstemmelse med den organisationsændring, koncernen foretog med virkning pr. 1. januar Som omtalt i årsrapporten 2004 har koncernen valgt at fravige den EU-godkendte IAS 39 Financial Instruments og værdiansætter såvel udstedte realkreditobligationer som de tilhørende realkreditudlån til dagsværdi. Dette ligger inden for bestemmelserne i den ajourførte fair value option i IAS 39, som ventes godkendt af EU inden årets udgang. Effekten af koncernens overgang til IFRS er præsenteret i årsrapporten for 2004 samt i IFRS White paper, der kan findes på På side 29 i denne kvartalsrapport er vist effekten af overgangen til IFRS på såvel kvartalernes resultat som egenkapital i Koncernen overtog ultimo februar 2005 Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland for en samlet købspris på ca. 10,9 mia. kr. Dagsværdien af selskabernes regnskabsførte nettoaktiver udgjorde 4,1 mia. kr. Merprisen på 6,8 mia. kr. er i medfør af IAS 38 Intangible Assets og IFRS 3 Business Combinations fordelt på identificerbare immaterielle aktiver med 1,7 mia. kr., udskudt skat 0,4 mia. kr. og goodwill 5,5 mia. kr. De identificerbare immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, som er anslået til 3 år. Endvidere har koncernen i perioden overtaget en norsk og en svensk ejendomsmæglerkæde for en samlet købspris på 201 mio. kr. Den samlede merpris på 172 mio. kr. kan alene henføres til goodwill. Goodwill afskrives ikke, men der foretages nedskrivning, såfremt der skønnes at være sket en værdiforringelse. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

8 Koncernens forretningsområder Koncernens resultat før skat udviste en stigning på 44 pct. i forhold til kvartal Samtlige forretningsområder bidrog til væksten i koncernens resultat. RESULTAT FØR SKAT Andel kvartal kvartal Indeks kvartal Mio. kr / Bankaktiviteter Danske Bank % - Bankaktiviteter BG Bank % - Bankaktiviteter Norge % - Bankaktiviteter Sverige % - Bankaktiviteter Nordirland % - Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Øvrige % Bankaktiviteter % Realkredit % Danske Markets % Danske Capital % Danica Pension % Øvrige områder % Koncernen i alt % Den i november 2004 annoncerede organisationstilpasning trådte i kraft pr. 1. januar Tilpasningen omfattede øget fokus på international filialekspansion, reduktion af de internationale engrosbankforretninger og en samling af administrations- og stabsfunktioner på tværs af landegrænser. "Øvrige områder" omfatter koncernens ejendomsområde samt ikke-allokerede omkostninger til koncernstabsfunktioner og kapital samt fratrædelsesgodtgørelser. Endvidere indgår eliminering af afkast på egne aktier, uagtet at dele af afkastet tilskrives puljeindehavere og livsforsikringstagere. Resultatudviklingen i "øvrige områder" var positivt påvirket af ejendomsavancer i kvartal 2005 samt af valutaafdækning af indtjeningen i udenlandske enheder. Området var negativt påvirket af øgede kapitalomkostninger som følge af erhvervelsen af de to banker i Irland og Nordirland. Udviklingen i de enkelte forretningsområder er beskrevet på de følgende sider. DANSKE BANK kvartal /30

9 Bankaktiviteter Danske Bank Bankaktiviteter Danske Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet Danske Bank i Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danske Bank er inddelt i ni regioner med 291 filialer og ni finanscentre og beskæftiger knap medarbejdere. BANKAKTIVITETER DANSKE BANK kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 42,5 32,3 45,9 44,2 37,0 35,6 37,8 33,2 Omkostninger i pct. af indtægter 51,9 57,6 48,2 54,2 53,6 57,4 57,8 57,5 Resultat før skat steg 51 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer Udlånsvækst til private på 27 pct. Forbedret omkostningsprocent Resultatet før skat steg 51 pct. til mio. kr. i forhold til kvartal Fremgangen skyldtes stigende indtægter samt indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer. Nettorenteindtægterne steg 7 pct. i forhold til kvartal Indtægterne var positivt påvirket af høj udlånsvækst, som mere end kompenserede for lavere udlånsmarginaler på især privatkundeområdet. Marginaludviklingen afspejlede en større andel af pantsikrede boliglån i porteføljen samt en intens konkurrencesituation. Gebyrindtægterne steg 18 pct. på baggrund af den positive udvikling på fondsmarkederne og den høje konverteringsaktivitet. Driftsomkostningerne blev fastholdt på niveauet fra kvartal Omkostningsprocenten forbedredes fra 57,6 i kvartal 2004 til 51,9 i kvartal Det samlede udlån steg 24 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal 2004 og 14 pct. siden årsskiftet. Udlån til privatkunder steg 27 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal 2004 og 13 pct. i forhold til årsskiftet. Væksten kunne især henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsproduktet, Danske Prioritet. I kvartal 2005 var udlånsvæksten i Danske Prioritet dog aftagende, hvilket bl.a. afspejlede introduktionen af Realkredit Danmarks FlexGaranti samt øget interesse for fastforrentede realkreditlån. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 21 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal I forhold til årsskiftet steg udlånet 15 pct., hvilket især kunne tilskrives stigende aktivitet over for de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

10 Bankaktiviteter BG Bank Bankaktiviteter BG Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet BG Bank i Danmark. BG Bank betjener alle typer af privatkunder og de fleste erhvervskunder via filialnettet. Derudover betjenes en række landbrugskunder fra særlige landbrugscentre. Bankaktiviteter BG Bank er inddelt i syv områder med 173 filialer og to finansborde og beskæftiger knap medarbejdere. BANKAKTIVITETER BG BANK kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 46,6 43,1 42,6 48,2 49,1 37,2 44,9 41,5 Omkostninger i pct. af indtægter 57,4 62,0 54,6 59,1 58,7 64,6 60,4 62,7 Resultat før skat steg 17 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer Vækst i udlån til private på 19 pct. Forbedret omkostningsprocent Resultatet før skat steg 17 pct. til mio. kr. i forhold til kvartal Fremgangen skyldtes stigende indtægter og faldende driftsomkostninger. Nettorenteindtægterne steg 3 pct. i forhold til kvartal Et stigende udlån kompenserede for faldende udlånsmarginaler. De faldende udlånsmarginaler afspejlede en større andel af pantsikrede boligfinansieringsprodukter i porteføljen samt en intens konkurrencesituation. Gebyrindtægterne steg 8 pct., da udlånsvækst på bank- og realkreditområdet samt øget aktiehandel opvejede faldende indtægter fra betalingsformidlingsområdet. Driftsomkostningerne faldt 3 pct. bl.a. som følge af lavere udgifter på betalingsformidlingsområdet og generelt lavere forbrug. Omkostningsprocenten forbedredes fra 62,0 i kvartal 2004 til 57,4 i kvartal Det samlede udlån steg 18 pct. i forhold til udgangen af 3. kvartal 2004 og 9 pct. siden årsskiftet. Udlån til privatkunder steg 19 pct. siden ultimo 3. kvartal 2004, hvilket især kunne henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsproduktet, Bolig Plus. I kvartal 2005 aftog væksten i Bolig Plus, hvilket bl.a. skyldtes introduktionen af Realkredit Danmarks FlexGaranti samt øget interesse for fastforrentede realkreditlån. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 16 pct. i forhold til ultimo 3. kvartal 2004 og 6 pct. i forhold til årsskiftet. DANSKE BANK kvartal /30

11 Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Norge omfatter primært bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 70 filialer og fem finanscentre og beskæftiger godt medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden Krogsveen. BANKAKTIVITETER NORGE kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 14,4 12,0 15,2 10,8 17,3 5,3 16,6 10,2 Omkostninger i pct. af indtægter 72,8 73,7 71,9 74,5 72,3 79,8 71,6 75,4 Resultat før skat steg 54 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Resultatet før skat udgjorde 424 mio. kr. i kvartal 2005 mod 275 mio. kr. i samme periode 2004, hvilket svarer til en stigning på 54 pct. I lokal valuta var stigningen 47 pct. Resultatet før tab på debitorer udviste en stigning på 29 pct. Nettorenteindtægterne steg 12 pct. i forhold til kvartal Øget forretningsomfang med eksisterende kunder samt stor tilgang af nye kunder opvejede effekten af lavere pengemarkedsrente og intens konkurrence på marginalerne. Nettogebyrindtægterne steg 43 pct. eller 82 mio. kr. Øvrige indtægter steg 44 mio. kr. som følge af indtægter fra ejendomsmæglerkæden Krogsveen, der indregnedes fra 1. juli Bankaktiviteter Norge har siden ultimo september 2004 øget antallet af filialer fra 67 til 70 samt øget medarbejderstaben i de kundevendte funktioner. Primært som følge heraf steg omkostningerne (eksklusive omkostninger fra Krogsveen) 18 pct. i forhold til kvartal Tab på debitorer faldt fra 4 mio. kr. i kvartal 2004 til et positivt resultat på 65 mio. kr. i kvartal 2005, hvilket kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Norge og god bonitet i låneporteføljen. I lokal valuta steg udlånet til privatkunder 28 pct., og udlånet til erhvervskunder steg 20 pct. i forhold til udgangen af 3. kvartal På såvel privat- som erhvervsmarkedet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

12 Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 57 filialer og fire finanscentre og beskæftiger ca medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna. BANKAKTIVITETER SVERIGE kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 15,3 15,0 12,7 19,6 13,6 14,6 9,5 14,8 Omkostninger i pct. af indtægter 61,6 60,1 61,3 61,9 61,8 66,3 58,5 61,7 Resultat før skat steg 24 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Resultatet før skat steg 24 pct. til 610 mio. kr. mod 492 mio. kr. i kvartal Opgjort i lokal valuta var stigningen på 25 pct. Samlet steg indtægterne 9 pct., hvilket skyldtes tilgang af nye kunder og øget forretningsomfang med kunder i attraktive kundesegmenter. Nettorenteindtægterne steg 8 pct. i forhold til kvartal Stigningen blev opnået på trods af faldende markedsrenter og lavere udlånsmarginaler. Nettogebyrindtægterne steg 10 pct. til 345 mio. kr. som følge af stigende forretningsomfang samt en større geografisk udbredelse af bankens hæveautomater. Driftsomkostningerne steg 12 pct., hvilket afspejler det højere aktivitetsniveau samt udvidelsen af filialnettet. I kvartal 2005 etableredes 12 nye filialer. Tab på debitorer udgjorde et positivt resultat på 43 mio. kr. i kvartal 2005 mod et tab på debitorer på 50 mio. kr. i kvartal 2004, hvilket kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Sverige og god bonitet i låneporteføljen. I lokal valuta steg udlånet til private 26 pct., mens udlånet til erhvervsvirksomheder steg 24 pct. siden udgangen af 3. kvartal På erhvervsområdet hidrørte udlånsvæksten primært fra store og mellemstore virksomheder, mens salg af boligfinansieringsprodukter bidrog til udlånsvæksten på privatområdet. På såvel privat- som erhvervsmarkedet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. Ultimo september købte Bankaktiviteter Sverige ejendomsmæglerkæden Skandia Mäklarna, der har 70 kontorer. Erhvervelsen forventes at styrke Danske Banks profil på boligområdet og er et godt grundlag for yderligere vækst på det svenske marked. Resultatet fra Skandia Mäklarna vil indgå i Bankaktiviteter Sverige fra 1. oktober DANSKE BANK kvartal /30

13 Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervsvirksomheder. Bankaktiviteter Nordirland har 95 filialer og 13 erhvervscentre og beskæftiger omkring personer. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 5,7-3,8 3,4 18, Omkostninger i pct. af indtægter 91,5-93,4 93,8 78, Øvrige omkostninger i pct. af indtægter 57,7-57,9 57,3 58, kvartal 2005 omfatter månederne marts-september Indtjening som forventet Udlånsvækst på 11 pct. Integrationen forløber planmæssigt Resultatet før skat fra Bankaktiviteter Nordirland udgjorde 74 mio. kr. for månederne marts til og med september 2005, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Af de samlede driftsomkostninger på mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 263 mio. kr., og omkostninger til integration 166 mio. kr. Eksklusive disse engangsomkostninger udgjorde resultatet før skat 503 mio. kr. svarende til et afkast af den allokerede kapital på 38,7 pct. p.a. Udlånet udgjorde 39 mia. kr. pr. 30. september I lokal valuta steg udlån til privatkunder 10 pct. og udlån til erhvervskunder 11 pct. i forhold til ultimo september 2004, som var regnskabsårets begyndelse for Northern Bank. Væksten i det samlede udlån var på niveau med markedsvæksten. Indlånet udgjorde 42 mia. kr. pr. 30. september I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 10 pct. og fra erhvervskunder 12 pct. i forhold til ultimo september Tilgangen af privatkunder var bl.a. en følge af lanceringen af et nyt lønkontoprodukt, Current Account Plus, med attraktive rente- og gebyrvilkår og mulighed for kassekredit. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

14 Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som primært betjener privatkunder og større erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland har 59 filialer og 13 erhvervscentre og beskæftiger omkring 700 personer. BANKAKTIVITETER IRLAND kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital -2,5 - -7,8-5,0 24, Omkostninger i pct. af indtægter 103,1-113,6 106,8 67, Øvrige omkostninger i pct. af indtægter 74,6-77,0 78,5 58, kvartal 2005 omfatter månederne marts-september Indtjening som forventet Udlånsvækst på 36 pct. Integrationen forløber planmæssigt Resultatet før skat fra de irske bankaktiviteter var negativt med 21 mio. kr. for månederne marts til og med september 2005, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Af de samlede driftsomkostninger på 535 mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 60 mio. kr., og omkostninger til integration 88 mio. kr. Eksklusive disse engangsomkostninger udgjorde resultatet før skat 127 mio. kr. svarende til et afkast af den allokerede kapital på 14,8 pct. p.a. Udlånet udgjorde 30 mia. kr. pr. 30. september I lokal valuta steg udlån til privatkunder 26 pct. og til erhvervskunder 43 pct. i forhold til ultimo september 2004, som var regnskabsårets begyndelse for National Irish Bank. Væksten i udlån til erhvervskunder var højere end markedsvæksten, mens væksten i udlån til privatkunder var på niveau med markedsvæksten. Indlånet udgjorde 21 mia. kr. pr. 30. september I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 9 pct. og fra erhvervskunder 42 pct. i forhold til ultimo september DANSKE BANK kvartal /30

15 Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter bankaktiviteterne i Nordania og HandelsFinans og de udenlandske bankaktiviteter i England, USA, Luxembourg, Tyskland, Polen og Finland. BANKAKTIVITETER ØVRIGE kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 26,2 11,8 27,7 14,0 35,1 12,9 2,2 12,0 Omkostninger i pct. af indtægter 54,1 52,9 60,8 55,9 47,5 95,0 52,7 64,0 RESULTAT FØR SKAT kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Bankaktiviteter England Bankaktiviteter USA Øvrige enheder Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter England Resultatet før skat i Bankaktiviteter England udgjorde 165 mio. kr. mod 254 mio. kr. i kvartal Resultatnedgangen er en naturlig følge af beslutningen om at reducere aktiviteterne i London. I 3. kvartal 2005 var resultatet negativt med 6 mio. kr., som følge af afholdelse af omkostninger forbundet med håndteringen af nedlukning af en række aktiviteter. Bankaktiviteter USA Resultatet før skat fra de amerikanske bankaktiviteter udgjorde 217 mio. kr. mod et underskud på 65 mio. kr. i kvartal Reduktionen af udlånsaktiviteter som led i lukningen af bankens filial i New York medførte gevinster i størrelsesordenen 50 mio. kr. på salg af udlån samt indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer på omkring 150 mio. kr. I 3. kvartal 2005 udviste området et underskud på 2 mio. kr. Øvrige enheder Resultat før skat fra de øvrige bankaktiviteter udviste en fremgang på 142 mio. kr. i forhold til kvartal Samtlige forretningsområder havde en positiv forretningsudvikling i kvartal Dog var resultatet før skat i Bankaktiviteter Luxembourg negativt som følge af nedskrivninger på enkeltengagementer. Primo oktober 2005 blev HandelsFinans afhændet som led i Danske Bank koncernens strategi om øget fokusering på de mere traditionelle bankforretninger. Avancen på ca. 500 mio. kr. vil indgå i resultatet for 4. kvartal under handelsindtægter. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

16 Realkredit Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. REALKREDIT kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Realkreditudlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 15,8 13,9 15,7 15,8 15,9 12,6 15,0 13,6 Omkostninger i pct. af indtægter 31,5 35,0 29,6 32,1 32,7 38,6 31,4 35,9 Resultat før skat steg 22 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på debitorer Rekordhøj konverteringsaktivitet Markedsandel for udlånsportefølje 33,3 pct. Realkredit havde i kvartal 2005 et resultat før skat på mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Indtægterne steg 12 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægter steg 11 pct. i forhold til kvartal 2004, hvilket skyldtes øgede bidragsindtægter som følge af stigende udlånsportefølje samt rekordhøj konverteringsaktivitet. Driftsomkostninger blev fastholdt på uændret niveau. Tab på debitorer udgjorde en indtægt på 94 mio. kr. mod 16 mio. kr. i kvartal Bruttoudlånet på det danske realkreditmarked steg 80 pct. til 561 mia. kr. i kvartal I begyndelsen af året skyldtes den høje aktivitet på realkreditmarkedet lån med renteloft, som blev introduceret på markedet i slutningen af Det fortsatte rentefald medførte igennem året stigende interesse for fastforrentede lån. Endelig kunne den høje aktivitet i 3. kvartal bl.a. tilskrives fremrykket låneoptagelse forud for det 3-årige serieskifte pr. 1. september Realkredit Danmarks markedsandel for bruttoudlånet udgjorde 28,1 pct. i kvartal 2005 mod 30,8 pct. i kvartal For udlånsporteføljen blev markedsandelen 33,3 pct. ved udløbet af 3. kvartal 2005 mod 34,0 pct. ultimo 3. kvartal Samlet steg realkreditudlånet 42 mia. kr. til 558 mia. kr. ultimo 3. kvartal Af stigningen udgjorde markedsværdireguleringen 5 mia. kr. Af bruttoudlånet i kvartal 2005 faldt FlexLån til en andel på 29 pct. Fastforrentede lån steg til en andel på 53 pct., og FlexGaranti steg til en andel på 18 pct. DANSKE BANK kvartal /30

17 Danske Markets Danske Markets har ansvaret for koncernens aktiviteter på de finansielle markeder. Handelsaktiviteter omfatter handel med renteprodukter, valuta, aktier og rentebærende papirer samt betjening af de større erhvervs- og investeringskunder med finansielle produkter, rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser og rådgivning i forbindelse med kundernes fremskaffelse af egen- og fremmedkapital på de internationale, finansielle markeder. Proprietary trading omfatter bankens kortsigtede beholdninger. Investeringsportefølje repræsenterer bankens strategiske rente-, valuta- og aktieportefølje. Institutional Banking omfatter engagementer med internationale, finansielle institutioner uden for Norden. DANSKE MARKETS kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på debitorer Tab på debitorer Resultat før skat Udlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kapital 54,0 34,8 46,5 59,1 57,9 71,9 32,9 43,0 Omkostninger i pct. af indtægter 33,7 38,9 35,9 31,4 34,0 28,6 41,6 35,5 INDTÆGTER I ALT kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Handelsaktiviteter Proprietary trading Investeringsportefølje Institutional Banking Danske Markets i alt Resultat før skat steg 49 pct. Indtægterne steg 37 pct. Forsigtig investeringsstrategi Den fortsatte store aktivitet på rente-, valuta- og aktiemarkedet var medvirkende til en tilfredsstillende indtjening i kvartal Resultatet for 3. kvartal afspejlede en forsigtig investeringsstrategi i koncernens strategiske investeringsportefølje. De stigende mellemlange renter havde derfor ingen væsentlig betydning for resultatet. Resultatet for 3. kvartal var endvidere påvirket af en begrænset indtjening fra beholdningen af unoterede aktier. Indtægterne fra handelsaktiviteterne udgjorde mio. kr. svarende til en stigning på 35 pct. i forhold til kvartal Usikkerhed i forventningerne til markederne især renter og valuta øgede kundernes efterspørgsel af risikoafdækning. Konverteringsaktiviteterne på realkreditområdet var fortsat på et højt niveau i 3. kvartal. Indtægterne fra handelsaktiviteterne stammer bredt fra aktiviteterne i Norge, Sverige, UK/London og Danmark. De udenlandske aktiviteter udgør en stadig stigende andel af indtægterne. Indtægterne fra proprietary trading steg 9 pct. til 370 mio. kr. sammenholdt med kvartal Indtægterne fra investeringsporteføljen blev næsten fordoblet til mio. kr. i forhold til kvartal 2004, bl.a. som følge af gevinster ved salg af unoterede aktieposter. Indtægterne fra Institutional Banking var fortsat på et stabilt niveau. Driftsomkostningerne steg 19 pct. i forhold til kvartal 2004 som følge af stigning i den performanceafhængige aflønning. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

18 Danske Capital Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og BG Invest samt porteføljeplejen af Danica Pension, Danske Fund, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og erhvervskunder bliver solgt gennem bankforretningen i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder betjenes direkte fra Danske Capital. DANSKE CAPITAL kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før skat Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Omkostninger i pct. af indtægter 45,9 46,1 43,1 49,2 45,5 50,6 48,8 47,2 Kapital under forvaltning (mia. kr.) Positiv udvikling på kapitalmarkederne medførte stigende indtægter Betydelig resultatfremgang i Danske Capitals enheder uden for Danmark Investeringsmæssig performance bedre end benchmark Resultatet før skat udgjorde 317 mio. kr. mod 276 mio. kr. i kvartal Indtægtsfremgangen på 14 pct. kom især fra stigende aktivitet i de udenlandske enheder, hvor indtægterne steg 36 pct. i forhold til kvartal Danske Capitals enheder uden for Danmark tegnede sig for 23 pct. af de samlede indtægter i kvartal 2005 mod 21 pct. i kvartal Aktiernes andel af den samlede kapital under forvaltning udgjorde 23 pct. i kvartal 2005 mod 18 pct. i kvartal Driftsomkostninger steg 33 mio. kr. til 269 mio. kr. væsentligst som følge af tilgang af medarbejdere samt aktivitetsudvidelsen i de udenlandske enheder. Det samlede salg udgjorde 10,8 mia. kr. i kvartal Salgsudviklingen var især drevet af øget salg uden for Danmark. Salget af Danske Invest og BG Invest investeringsforeningsbeviser var vigende, og markedsandelen på detailmarkedet (målt på formueværdier) faldt fra 39 pct. ultimo 3. kvartal 2004 til 36 pct. ultimo 3. kvartal Den reducerede markedsandel for Danske Invest og BG Invest er bl.a. et resultat af, at Danske Bank tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, herunder investeringsforeningsprodukter leveret af andre investeringsforeninger end Danske Invest og BG Invest. Danske Capital skabte i årets første 3 kvartaler gode investeringsmæssige resultater. På obligationssiden kan fremhæves kreditobligationer og globale obligationer med investeringsafkast over benchmark. For aktiers vedkommende lå især nordiske, europæiske og østeuropæiske aktier over benchmark. Danske Capital Norge overtog ultimo oktober kapitalforvaltningsselskabet Fondsfinans Aktiv Forvaltning ASA, der har NOK 2,2 mia. under forvaltning. Købet af det norske kapitalforvaltningsselskab er et led i Danske Capitals strategi om at være ledende nordisk porteføljeforvalter. DANSKE BANK kvartal /30

19 Danica Pension Danica er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Forsikringsselskabet Danica koncernen. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions egne sælgere og rådgivere. DANICA PENSION kvartal kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Året Mio. kr ,5 pct. af forsikringsm. hensættelser pct. af risiko-, omkostnings- og syge- og ulykkesresultat Risikotillæg i alt Nettoafkast af allokeret kapital Resultat af unit-link Sundhedssikring m.v Ændring i skyggekonto Indtjening fra forsikringsaktiviteter i alt Forsikringsm. hensæt. (inkl. unit-link) Allokeret kapital (gns.) Indtjening i pct. p.a. af allokeret kapital 19,0 16,3 19,5 19,5 17,9 42,1 20,5 22,5 Indtjeningsfremgang på 29 pct. Investeringsafkast af kundernes midler i Danica Pension udgjorde 11,4 pct. Fortsat utilfredsstillende skadesudvikling i syge- og ulykkesforretningen Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter øgedes med 255 mio. kr. til mio. kr. Risikotillægget udgjorde 834 mio. kr. mod 680 mio. kr. i kvartal Stigningen skyldtes et øget forretningsomfang og lavere omkostninger. Syge- og ulykkesresultatet, hvoraf 30 pct. indregnes i koncernens resultat, blev forbedret med 200 mio. kr. til -7 mio. kr. som følge af et højt investeringsafkast i kvartal 2005, mens skadesudviklingen fortsat var utilfredsstillende. Resultatet af syge- og ulykkesforretningen må i henhold til gældende regler ikke over tid påvirke livsforsikringskundernes pensionsopsparing negativt, hvorfor en ændret overskudsmodel overvejes. Investeringsafkast af kundernes midler udgjorde 11,4 pct. mod 6,2 pct. i kvartal Afkast af obligationer inkl. afledte finansielle instrumenter udgjorde 10,8 pct., afkast af aktier 18,8 pct. og afkast af ejendomme 6,8 pct. Som følge af rentefaldet blev en væsentlig del af afkastet anvendt til dækning af stigningen i livsforsikringshensættelserne. Unit-link kunder, der valgte middel risiko, fik i kvartal 2005 et afkast på 17,0 pct. Kunder i Danica Balance med middel aktierisiko og 75 pct. aktier fik fra produktets lancering i maj og frem til 30. september et afkast på 10,2 pct. Præmieindtægterne i kvartal 2005 inklusive indbetalinger på investeringskontrakter blev på 11,7 mia. kr., hvilket var en stigning på 12 pct. i forhold til samme periode i De samlede præmier fra markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link steg 50 pct. til 2,0 mia. kr. Omkostningsprocenten i Danica Pension faldt til 7,1 pct. fra 8,5 pct. Siden ultimo 2004 er kollektivt bonuspotentiale steget 2,8 mia. kr. til 10,5 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2005, svarende til en bonusgrad på 6,9 pct. DANSKE BANK 1.3. kvartal /30

20 Forventninger til 2005 Koncernen forventer nu et højere resultat før skat for 2005 end oplyst ved offentliggørelsen af halvårsrapporten Der er for 2005 fortsat udsigt til generelt lav vækst i Europa, generelt lave rentesatser og lav inflation. Væksten på koncernens hovedmarkeder forventes dog at være højere end i Europa som helhed. Nettorente- og gebyrindtægter fra bankaktiviteter og realkredit forventes at blive øget i forhold til Øgede indtægter fra bl.a. boligfinansiering i de nordiske enheder forventes at overstige indtægtsnedgangen fra engrosbankaktiviteter i England og USA. Den høje konverteringsaktivitet på realkreditmarkedet forventes ikke at fortsætte med samme styrke i årets sidste måneder. De nyerhvervede banker i Irland og Nordirland blev indregnet fra 1. marts Handelsindtægter forventes at blive højere end i 2004 som følge af et højt aktivitetsniveau i årets første ni måneder. Den høje aktivitet forventes ikke at kunne fastholdes i 4. kvartal. Salg af HandelsFinans og unoterede aktier medfører højere indtægter end tilsvarende engangsindtægter i Handelsindtægterne vil også i den resterende del af året i betydeligt omfang afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes at blive lavere, idet der i 4. kvartal 2004 blev indtægtsført 445 mio. kr. vedrørende risikotillæg fra tidligere år. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til eventuel indtægtsførsel af andele af resterende risikotillæg på i alt 436 mio. kr. fra tidligere år. Samlet forventes koncernens indtægter herefter at blive forøget i niveauet 15 pct. i forhold til 2004, fortsat bl.a. afhængig af kursudviklingen på de finansielle markeder. Eksklusive omkostninger relateret til bankerne i Irland og Nordirland forventes koncernens omkostninger at være på samme niveau som i Erhvervelsen af bankerne i Irland og Nordirland vil øge omkostningerne, dels på grund af bankernes løbende ordinære omkostninger, dels som følge af omkostninger til integration mv., som anslås til i alt ca. 1,5 mia. kr. Lidt over en tredjedel heraf vil blive afholdt i Herudover er knap 1,7 mia. kr. af den samlede købspris allokeret til andre immaterielle aktiver, der afskrives over 3 år. Samlet forventes koncernens omkostninger og omkostningsprocent derfor at blive forøget. På baggrund af den forholdsvist gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes en mindre tilbageførsel af hensættelse til tab på debitorer. Herefter forventes årets resultat før skat nu at blive ca. 25 pct. højere end i Det endelige resultat vil dog fortsat afhænge af bl.a. aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling samt kursudviklingen på de finansielle markeder. Koncernens skatteprocent forventes at blive på 28. København, den 1. november 2005 DANSKE BANK kvartal /30

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 10. februar 2005 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004 1/37 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Årets resultat 4 Kapital og solvens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2003 21. august 2003 Halvårsrapport 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2003 1/31 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 10. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2004 1/14 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2002 7. maj 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere