Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2006"

Transkript

1 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31

2 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer 6 Forretningsområder 7 Bankaktiviteter Danske Bank 8 Bankaktiviteter BG Bank 9 Bankaktiviteter Sverige 10 Bankaktiviteter Norge 11 Bankaktiviteter Nordirland 12 Bankaktiviteter Irland 13 Bankaktiviteter Øvrige 14 Realkredit 15 Danske Markets 16 Danske Capital 17 Danica Pension 18 Øvrige områder 19 Forventninger til 20 Danske Bank koncernens hovedtal 21 Anvendt regnskabspraksis 22 Regnskab for Danske Bank koncernen 23 Resultatopgørelse 23 Balance 24 Kapitalbevægelser 25 Solvensopgørelse 26 Pengestrømsopgørelse 27 Segmentregnskab 28 Eventualforpligtelser 30 Supplerende information 31 DANSKE BANK 2/31

3 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE 31. marts 31. marts 31. dec. Bankudlån Realkreditudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 5,0 4,8 20,2 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 5,0 4,8 20,2 Periodens resultat i pct. p.a. af gns. egenkapital 16,8 17,7 18,4 Omkostninger i pct. af indtægter 53,4 49,2 52,4 Solvensprocent, ekskl. periodens resultat 10,0 9,7 10,3 Kernekapitalprocent (ekskl. periodens resultat, inkl. hybrid kernekapital) 7,0 6,8 7,3 Risikovægtede poster, ultimo (mia. kr.) Børskurs, ultimo 229,0 165,7 221,2 Indre værdi pr. aktie (kr.) 112,5 103,1 118,2 Heltidsmedarbejdere, ultimo DANSKE BANK 3/31

4 Beretning Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i, hvilket er bedre end forventet Periodens resultat pr. aktie steg 4 pct. på trods af afholdte integrationsomkostninger Indtægterne steg 13 pct. Indtægtsførsel (netto) på tab på debitorer Vækst i bankudlån (ekskl. reverseforretninger) på 19 pct. Northern Bank og National Irish Bank er nu fuldt it-integreret i Danske Bank koncernen, og den kommercielle relancering er påbegyndt På baggrund af resultatet for opjusteres forventningerne til indtjeningen for Resultat for Danske Bank koncernens overskud efter skat udgjorde mio. kr. i mod mio. kr. i. Periodens resultat pr. aktie steg fra 4,8 kr. til 5,0 kr. Koncernens overskud før skat udgjorde mio. kr., hvilket er bedre end forventet ved offentliggørelsen af årsrapporten. Resultatet for giver anledning til en mindre opjustering af forventningerne til indtægterne, hvorefter resultat før tab på udlån (bortset fra engangsindtægter i på 1,6 mia. kr.) nu forventes at stige i niveauet 5-8 pct. Ændring af regnskabspraksis vedr. Danica Pension Der indregnes ikke længere nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat i unit link forretningen. Ændringen er en følge af nyt regelsæt fra Finanstilsynet. Endvidere præsenteres kapitalens samlede investeringsafkast under Danica Pension og ikke som tidligere, hvor en del blev resultatført under Danske Markets. Sammenligningstal er tilrettet for begge forhold. Indtægter I forhold til steg indtægterne 13 pct. til mio. kr. Indtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland bidrog med de 6 pct. af indtægtsfremgangen. Den øvrige indtægtsfremgang kunne tilskrives en god udvikling i samtlige koncernens bankaktiviteter samt handelsaktiviteter. Nettorenteindtægterne steg 13 pct. til mio. kr. Ses bort fra nettorenteindtægter fra Bankaktiviteter Nordirland og Irland var stigningen 3 pct. En fortsat pæn vækst i udlånet mere end kompenserede for faldende udlånsmarginaler, der var en følge af konkurrencepres inden for koncernens kerneområder. Væksten i udlånet var især koncentreret om pantsikrede boligfinansieringsprodukter med lav rentemarginal. Stigende renter bidrog til forbedrede marginaler på passivsiden. Nettogebyrindtægterne steg 23 pct., hvoraf Bankaktiviteter Nordirland og Irland tegnede sig for de 6 pct. af stigningen. Den øvrige fremgang på 17 pct. hidrørte primært fra høj aktivitet på fondsmarkederne. Handelsindtægterne steg 21 pct. i forhold til 1. kvartal. Stigningen kunne tilskrives høj aktivitet på rente- og aktiemarkederne og god positionstagning. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter faldt 44 pct. væsentligst som følge af et negativt investeringsresultat fra syge- og ulykkesforretningen. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg 23 pct. til mio. kr. Korrigeres der for tilkøbte enheder samt performanceafhængig aflønning udgjorde omkostningsstigningen 3 pct. Dette kan henføres til generel øget forretningsaktivitet samt løn- og inflationsudviklingen. Omkostningsprocenten steg fra 49,2 til 53,4. Tab på udlån Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 129 mio. kr., hvilket var på stort set samme niveau som. Udviklingen kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. Forrentning Forrentningen af egenkapitalen udgjorde 16,8 pct. mod 17,7 pct. i. Periodens resultat pr. aktie steg fra 4,8 kr. til 5,0 kr. svarende til en stigning på 4 pct. DANSKE BANK 4/31

5 Integration af nordirsk og irsk bank Overflytningen af Northern Bank og National Irish Bank til Danske Banks fælles it-platform i påsken forløb vellykket, og de to bankers produktudbud er nu på niveau med den øvrige koncern. Nye effektive administrative og forretningsmæssige arbejdsprocesser er blevet implementeret. Den fælles og skalerbare platform er en væsentlig forudsætning for stordrift og dermed yderligere rentabel vækst. For kunderne i Northern Bank og National Irish Bank betyder integrationen blandt andet nye og forbedrede produkter til konkurrencedygtige priser, herunder kundepakker og avancerede netbankfaciliteter. Endvidere vil anvendelsen af Danske Banks processer og systemer betyde, at medarbejderne fremover skal bruge mindre tid på administration og derfor får markant mere tid til at ekspedere og rådgive kunderne. I forbindelse med integrationen af de irske banker er Danske Bank blevet medlem af the Irish Stock Exchange og tilbyder nu koncernens kunder direkte elektronisk handel på den irske børs. Northern Bank og National Irish Bank har udarbejdet finansielle planer indtil 2008 med udgangspunkt i det fremtidige produktudbud, nye prisstrukturer samt den nye organisation. På baggrund af konverteringen er der skabt forudsætning for realisering af synergier i de irske banker. Efter konverteringen er hovedparten af de indgåede overdragelsesaftaler med National Australia Bank udløbet, hvorved betaling for serviceydelser modsvarende 360 fuldtidsansatte bortfalder. De oprindelige synergiforventninger på 350 mio. kr. forventes realiseret med udgangen af 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra De samlede omkostninger til integrationen forventes fortsat at udgøre i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. Ultimo marts var 953 mio. kr. afholdt, hvoraf de 191 mio. kr. var aktiveret som udviklingsomkostninger under immaterielle anlægsaktiver. De resterende omkostninger til færdiggørelse af integrationen forventes afholdt inden udgangen af Kapital og solvens Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 70 mia. kr. ved udgangen af marts mod 74 mia. kr. ultimo. Ændringen kan i det væsentligste henføres til udlodning af udbytte i marts samt indregning af periodens resultat. Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo marts. Antallet af udestående aktier ultimo marts udgjorde aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i udgjorde aktier. Solvens Solvensprocenten (ekskl. periodens resultat) ultimo marts blev opgjort til 10,0, hvoraf 7,0 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 6,4. Stigningen i de risikovægtede poster fra 944 mia. kr. ved årsskiftet til 972 mia. kr. ved udgangen af marts kunne primært tilskrives vækst i udlån. Balance Udlån I forhold til ultimo marts steg koncernens bankudlån eksklusive reverse-forretninger med 102 mia. kr. til 643 mia. kr. svarende til en stigning på 19 pct. I forhold til årsskiftet var der tale om en stigning på 4 pct. I de danske bankaktiviteter øgedes udlån med 42 mia. kr. svarende til en stigning på 18 pct. De udenlandske bankaktiviteter bidrog med en udlånsvækst på 49 mia. kr. svarende til en stigning på 18 pct. Ses bort fra bankaktiviteter, der blev frasolgt i løbet af, var der tale om en stigning i udlån fra udenlandske bankaktiviteter på 24 pct. Udlån i Danske Markets steg 11 mia. kr. i forhold til ultimo marts. Samlet steg bankudlån til privatkunder med 23 pct., mens udlån til erhvervskunder steg 16 pct. Realkreditudlån, målt til dagsværdi, udgjorde 567 mia. kr. ved udgangen af marts svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til ultimo marts. Udlånsporteføljen, målt til dagsværdi, faldt 2 mia. kr. i forhold til ultimo. Den nominelle obligationsrestgæld steg 9 mia. kr. til 572 mia. kr. Privatmarkedet tegnede sig for 61 pct. af porteføljen ultimo marts. Reverse-udlån steg 20 mia. kr. til 217 mia. kr. i forhold til ultimo marts primært som følge af stigende aktivitet på det internationale repomarked. DANSKE BANK 5/31

6 Indlån Indlån eksklusive repoforretninger steg til 552 mia. kr. mod 536 mia. kr. ved udgangen af marts svarende til en stigning på 16 mia. kr. eller 3 pct. I forhold til årsskiftet var der tale om et fald på 3 pct., da stigende indlån fra bankaktiviteter på 2 pct. ikke kunne opveje reduktionen i omfanget af aftaleindlån i Danske Markets. Nedgangen i aftaleindlån kan tilskrives større interesse for bankens udstedte obligationer. Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen faldt 111 mia. kr. til 357 mia. kr., svarende til en nedgang på 24 pct. Nedgangen skyldtes en reduceret obligationsbeholdning og et fald i markedsværdier på derivater. På daglig basis opgøres markedsrisikoen på koncernens positioner ved risikomålet value-at-risk, der udtrykker det maksimale tab på koncernens beholdninger inden for 10 dage med et sandsynlighedsniveau på 99 pct. Koncernens rente-var udgjorde 156 mio. kr. ultimo marts mod 151 mio. kr. ultimo marts. I gennemsnit for udgjorde rente-var 170 mio. kr. mod 105 mio. kr. i samme periode året før. Incitamentsprogrammer For regnskabsåret blev der i tildelt i alt aktieoptioner, heraf til direktionen. Tildelingskursen var 244,57. Kursværdien af de tildelte aktieoptioner udgjorde 33 mio. kr., der udgiftsføres over 3 år. Endvidere blev der tildelt stk. køberettigheder til betingede aktier, heraf stk. til direktionen. Kursværdien af de tildelte betingede aktier blev udgiftsført i i forbindelse med bonustildeling for året. Den i årsrapporten annoncerede og udgiftsførte tildeling af medarbejderaktier på 118 mio. kr. blev effektueret i marts. Der henvises til for yderligere oplysninger om koncernens incitamentsprogrammer. DANSKE BANK 6/31

7 Koncernens forretningsområder RESULTAT FØR SKAT Andel Andel Bankaktiviteter Danske Bank % 25% Bankaktiviteter BG Bank % 11% Bankaktiviteter Sverige % 4% 809 Bankaktiviteter Norge % 4% 579 Bankaktiviteter Nordirland % 23 Bankaktiviteter Irland % -106 Bankaktiviteter England, USA mv % 528 Bankaktiviteter Øvrige % 6% 713 Bankaktiviteter % 56% Realkredit % 16% Danske Markets % 20% Danske Capital % 2% 509 Danica Pension % 9% Øvrige områder % -3% Koncernen i alt % 100% INDTÆGTER Andel Andel Bankaktiviteter Danske Bank % 29% Bankaktiviteter BG Bank % 12% Bankaktiviteter Sverige % 6% Bankaktiviteter Norge % 5% Bankaktiviteter Nordirland % 2% Bankaktiviteter Irland % 1% 753 Bankaktiviteter England, USA mv % 468 Bankaktiviteter Øvrige % 7% Bankaktiviteter % 66% Realkredit % 12% Danske Markets % 16% Danske Capital % 2% 893 Danica Pension % 4% Øvrige områder % Koncernen i alt % 100% For Bankaktiviteter Nordirland og Bankaktiviteter Irland indeholder alene resultatet for marts måned. Koncernens resultat før skat udviste en stigning på 4 pct. i forhold til. Koncernens indtægter steg 13 pct. Af de samlede indtægter stammede 70 pct. fra koncernens bankaktiviteter, hvoraf en tredjedel stammede fra de udenlandske bankaktiviteter. Indtægterne fra Øvrige områder var negativt påvirket af eliminering af afkast af egne aktier som følge af aktiekursstigninger samt af øgede kapitalomkostninger som følge af erhvervelsen af de to banker i Irland og Nordirland. Udviklingen i de enkelte forretningsområder er beskrevet på de følgende sider. DANSKE BANK 7/31

8 Bankaktiviteter Danske Bank Bankaktiviteter Danske Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet Danske Bank i Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privatog erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danske Bank er inddelt i ni regioner med 291 filialer og ni finanscentre og beskæftiger knap medarbejdere. BANKAKTIVITETER DANSKE BANK Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 48,1 37,1 48,1 61,5 45,9 44,2 37,1 47,5 Omkostninger i pct. af indtægter 50,3 53,6 50,3 51,6 48,2 54,2 53,6 51,8 Resultat før skat steg 52 pct. Indtægtsfremgang på 17 pct. Forbedret omkostningsprocent Indtægtsførsel (netto) af tab på udlån Udlånsvækst til privatkunder på 20 pct. og erhvervskunder på 18 pct. Forventning om fortsat høj forretningsaktivitet Resultatet før skat fra Bankaktiviteter Danske Bank steg 52 pct. til mio. kr. mod mio. kr. i. Resultat før tab på udlån steg 26 pct. Bankaktiviteter Danske Bank oplevede også i 1. kvartal stor efterspørgsel efter bankens produkter, god udvikling på fondsmarkederne samt lave tab på udlån. Stigningen i nettorenteindtægterne på 9 pct. var en følge af høj udlånsvækst til såvel privatkunder som erhvervskunder. Udlånsvæksten mere end kompenserede for lavere udlånsmarginaler på især privatkundeområdet. De lavere marginaler afspejlede en stigning i andelen af pantsikrede boliglån samt en intens konkurrencesituation. Stigende renter bidrog til udvidelse af indlånsmarginalen og øget afkast af allokeret kapital. Den høje aktivitet på fondsmarkederne medvirkede til stigningen i nettogebyrindtægterne på 32 pct. Især på aktiemarkedet var omsætningen stor, og tillige salg af strukturerede produkter havde en positiv indvirkning på gebyrindtægterne. Omkostningsstigningen på 10 pct. afspejlede den almindelige løn- og inflationsudvikling, afholdte omkostninger forbundet med forbedringer af bankens it-systemer samt stigning i de aktivitetsdrevne omkostninger. Den øgede forretningsaktivitet medførte, at omkostningsprocenten blev forbedret til 50,3. Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 243 mio. kr. mod et tab på udlån på 23 mio. kr. i. Udviklingen kunne tilskrives et gunstigt økonomisk klima i Danmark og god bonitet i låneporteføljen. Det samlede udlån steg 19 pct. i forhold til ultimo marts. Udlån til privatkunder steg 20 pct. Væksten kunne især henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsprodukter. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 18 pct., hvilket kunne tilskrives stigende efterspørgsel fra såvel mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som store virksomheder. Der forventes generelt høj aktivitet i banken i, men også et fortsat intenst konkurrencepres. DANSKE BANK 8/31

9 Bankaktiviteter BG Bank Bankaktiviteter BG Bank omfatter bankaktiviteterne i brandet BG Bank i Danmark. BG Bank betjener alle typer af privatkunder og de fleste erhvervskunder via filialnettet. Derudover betjenes en række landbrugskunder fra særlige landbrugscentre. Bankaktiviteter BG Bank er inddelt i syv områder med 174 filialer og to finansborde og beskæftiger knap medarbejdere. BANKAKTIVITETER BG BANK Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 43,6 49,1 43,6 46,3 42,6 48,2 49,1 46,5 Omkostninger i pct. af indtægter 54,5 58,7 54,5 58,3 54,6 59,1 58,7 57,6 Resultat før skat faldt 3 pct. Indtægtsfremgang på 14 pct. Forbedret omkostningsprocent Udlånsvækst til privatkunder på 18 pct. og erhvervskunder på 15 pct. Forventning om fortsat høj forretningsaktivitet Resultatet før skat fra BG Bank faldt 3 pct. til 444 mio. kr. mod 456 mio. kr. i. Resultat før tab på udlån steg 25 pct. BG Bank oplevede også i stor efterspørgsel efter bankens produkter og god udvikling på fondsmarkederne. Stigningen i nettorenteindtægterne på 4 pct. skyldes høj udlånsvækst til såvel privatkunder som erhvervskunder. Udlånsvæksten mere end kompenserede for lavere udlånsmarginaler på især privatkundeområdet. De lavere marginaler afspejlede en stigning i andelen af pantsikrede boliglån samt en intens konkurrencesituation. Stigende renter bidrog til udvidelse af indlånsmarginalen og øget afkast af allokeret kapital. Omkostningsstigningen på 6 pct. afspejlede den almindelige løn- og inflationsudvikling samt opgradering af bankens it-systemer. Tab på udlån udgjorde 64 mio. kr. mod et positivt resultat på 50 mio. kr. i, hvilket blandt andet kunne tilskrives enkeltstående tab forårsaget af højere energipriser. Det samlede udlån steg 17 pct. i forhold til ultimo. Udlån til privatkunder steg 18 pct. Væksten kunne især henføres til et tilfredsstillende salg af boligfinansieringsprodukter. Udlånet til erhvervsvirksomheder steg 15 pct. I marts åbnede BG Bank sit femte landbrugscenter. Landbrugscenteret er placeret i Næstved, og dermed er BG Banks landbrugsrådgivning landsdækkende. BG Bank forventes at kunne fortsætte den positive forretningsmæssige udvikling, men også med et fortsat intenst konkurrencepres. Den høje aktivitet på fondsmarkederne medvirkede til stigningen i nettogebyrindtægterne på 28 pct. Især på aktiemarkedet var omsætningen stor, og tillige salg af strukturerede produkter havde en positiv indvirkning på gebyrindtægterne. DANSKE BANK 9/31

10 Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privatog erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 56 filialer og fire finanscentre og beskæftiger knap medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker bl.a. gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna, der har 70 forretninger tilknyttet. BANKAKTIVITETER SVERIGE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 9,1 13,6 9,1 13,5 12,7 19,6 13,6 14,8 Omkostninger i pct. af indtægter 60,2 61,8 60,2 62,5 61,3 61,9 61,8 61,9 Resultat før skat faldt 16 pct. Indtægtsfremgang på 19 pct. Forbedret omkostningsprocent Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Forventning om høj vækst også i Resultatet før skat fra de svenske bankaktiviteter faldt 16 pct. til 142 mio. kr. mod 169 mio. kr. i. Opgjort i lokal valuta var faldet på 14 pct. Resultat før tab på udlån steg 27 pct. i lokal valuta. Nettorenteindtægterne steg 14 pct. i forhold til. Den høje udlånsvækst mere end opvejede lavere udlånsmarginaler, som var en følge af konkurrencepres, og af at en større del af udlånsporteføljen bestod af boligfinansieringsprodukter og udlån til større erhvervskunder. Fremgangen i nettogebyrindtægterne på 29 pct. kan henføres til stigende forretningsomfang, øget aktiehandel og stigning i antallet af betalingstransaktioner. Omkostningsstigningen på 16 pct. afspejlede det højere aktivitetsniveau, udvidelsen af filialnettet og indregning af Skandia Mäklarna. blev nedlagt. I løbet af året forventes yderligere to filialer åbnet. Tab på udlån steg til 83 mio. kr. mod 13 mio. kr. i, som følge af en porteføljehensættelse og enkeltstående tab. I lokal valuta steg udlånet til private 25 pct. siden marts, mens udlånet til erhvervsvirksomheder steg 23 pct. På erhvervsområdet hidrørte udlånsvæksten primært fra store og mellemstore virksomheder, mens salg af boligfinansieringsprodukter bidrog til udlånsvæksten på privatområdet. På såvel privat- som erhvervskundeområdet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. Markedsandelen på udlån udgjorde 5 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde til 4 pct. Med ekspansionen af det svenske filialnet og købet af ejendomsmæglerkæden Skandia Mäklarna forventes de svenske bankaktiviteter at have et godt grundlag for fortsat rentabel vækst. I etableredes en ny filial i Stockholm, mens to mindre filialer i den østre region DANSKE BANK 10/31

11 Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Norge omfatter primært bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 70 filialer og fem finanscentre og beskæftiger knap medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker bl.a. gennem mæglervirksomheden Krogsveen, der har 21 kontorer. BANKAKTIVITETER NORGE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 14,5 17,3 14,5 13,9 15,2 10,8 17,3 14,3 Omkostninger i pct. af indtægter 68,1 72,3 68,1 71,6 71,9 74,5 72,3 72,5 Resultat før skat steg 5 pct. Indtægtsfremgang på 33 pct. Forbedret omkostningsprocent Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Forventning om høj vækst også i Resultatet før skat fra de norske bankaktiviteter steg 5 pct. til 164 mio. kr. mod 156 mio. kr. i 1. kvartal. Opgjort i lokal valuta var stigningen på 2 pct. Resultat før tab på udlån steg 48 pct. i lokal valuta. Nettorenteindtægterne steg 21 pct. i forhold til. Øget forretningsomfang med eksisterende kunder samt stor tilgang af nye kunder mere end opvejede effekten af intens konkurrence på rentemarginalerne. Stigningen i nettogebyrindtægterne på 15 pct. kunne henføres til øget salg af opsparings- og investeringsprodukter. Tab på udlån udgjorde 7 mio. kr. mod et positivt resultat på 44 mio. kr. i. Det fortsat lave tabsniveau kunne tilskrives det gunstige økonomiske klima i Norge og god bonitet i låneporteføljen. I lokal valuta steg udlånet til privatkunder 23 pct., og udlånet til erhvervskunder steg 25 pct. i forhold til ultimo marts. På såvel privatsom erhvervsmarkedet var udlånsvæksten højere end markedsvæksten. Markedsandelen af udlån til privatkunder udgjorde således 5 pct., og markedsandelen af udlån til erhvervskunder udgjorde 6 pct. Med ekspansionen af det norske filialnet, tilpasningen af organisationsstrukturen og købet af ejendomsmæglerkæden Krogsveen forventes de norske bankaktiviteter at have et godt grundlag for yderligere rentabel vækst. Øvrige indtægter steg 48 mio. kr. primært som følge af indtægter fra ejendomsmæglerkæden Krogsveen, der indregnedes fra 1. juli. Udvidelse af medarbejderstaben i de kundevendte funktioner og styrkelse af det centrale kompetencemiljø i forhold til erhvervskunderne medvirkede til, at omkostningerne (eksklusive omkostninger fra Krogsveen) steg 10 pct. i forhold til. DANSKE BANK 11/31

12 Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Bankaktiviteter Nordirland er inddelt i fire regioner med 95 filialer og fire finanscentre og beskæftiger omkring personer. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. -6,9 18,5-6,9-8,2 3,8 3,4 18,5 1,2 Omkostninger i pct. af indtægter 107,1 78,3 107,1 109,1 93,4 93,8 78,3 96,7 Omkostninger ekskl. integrationsomkostninger i pct. af indtægter 83,5 78,3 83,5 75,2 79,5 77,3 78,3 77,5 indeholder alene resultatet for marts måned. Indtjening som forventet Udlånsvækst på 18 pct. i lokal valuta Velgennemført integration Forventning om fortsat høj vækst i Resultatet før skat fra de nordirske bankaktiviteter var negativt med 44 mio. kr. i. Indtægterne udgjorde 551 mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Af de samlede driftsomkostninger på 590 mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 111 mio. kr., og omkostninger til integration 130 mio. kr. Tab på udlån udgjorde 5 mio. kr., hvilket afspejlede den gode bonitet i låneporteføljen. I forhold til ultimo marts steg udlån i lokal valuta til privatkunder 22 pct., og udlån til erhvervskunder steg 14 pct. Generel konkurrence især på boligfinansieringsmarkedet kombineret med ændret prissætning på egne udlånsprodukter medførte, som planlagt, faldende rentemarginaler. Væksten i udlån kompenserede dog for rentemarginalfaldet. I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 9 pct. og fra erhvervskunder 15 pct. i forhold til ultimo marts. Markedsandelen af privatkunder udgjorde 20 pct., og markedsandelen af erhvervskunder 33 pct. Northern Bank opererer nu på koncernens centrale og skalerbare it-platform efter den succesfulde konvertering i påsken. Markedsføringskampagner og lancering af nye og forbedrede produkter til konkurrencedygtige priser fulgte i kølvandet på konverteringen. Der er således skabt grundlag for en fremtidig rentabel vækst. Filialen på Isle of Man blev afhændet i april, da aktiviteterne ikke lå inden for koncernens kerneområder. Udlånsvæksten i de nordirske bankaktiviteter forventes at ligge en anelse under markedsvæksten i. Dette skyldes en ikke ubetydelig indlæringsindsats, som medarbejderne skal gennemføre de kommende seks måneder. DANSKE BANK 12/31

13 Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som primært betjener privatkunder og større erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland er inddelt i fem regioner med 59 filialer og fem finanscentre og beskæftiger omkring 700 personer. BANKAKTIVITETER IRLAND Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivning på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. -8,0 24,7-8,0-18,7-7,8-5,0 24,7-8,2 Omkostninger i pct. af indtægter 116,3 67,8 116,3 136,8 113,6 106,8 67,8 113,5 Omkostninger ekskl. integrationsomkostninger i pct. af indtægter 84,9 67,8 84,9 87,2 89,2 90,4 67,8 86,5 indeholder alene resultatet for marts måned. Indtjening som forventet Udlånsvækst på 47 pct. i lokal valuta Velgennemført integration Forventning om fortsat høj vækst i Resultatet før skat fra de irske bankaktiviteter var negativt med 39 mio. kr. i. Gebyrindtægterne var positivt påvirket af en høj udlånsvækst. Af de samlede driftsomkostninger på 292 mio. kr. udgjorde afskrivninger på immaterielle aktiver 26 mio. kr., og omkostninger til integration 79 mio. kr. Tab på udlån var et positivt resultat på 2 mio. kr., hvilket afspejlede en god bonitet i låneporteføljen. I forhold til ultimo marts steg udlån i lokal valuta til privatkunder 39 pct., og udlån til erhvervskunder steg 52 pct. Det samlede udlån lå pænt over markedsvæksten som følge af en stærk vækst i udlånet til erhvervskunder og inden for boligfinansieringsområdet. Udlånsvæksten mere end opvejede de faldende marginaler på såvel erhvervsudlån som udlån til private, der var en følge af den øgede konkurrence. I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 13 pct., mens indlån fra erhvervskunder steg 32 pct. i forhold til ultimo marts. Markedsandelen af privatkunder udgjorde 3 pct., og markedsandelen af erhvervskunder udgjorde 4 pct. National Irish Bank opererer nu på koncernens centrale og skalerbare it-platform efter den succesfulde konvertering i påsken. Markedsføringskampagner og lancering af nye og forbedrede produkter til konkurrencedygtige priser fulgte i kølvandet på konverteringen. Der er således skabt grundlag for en fremtidig rentabel vækst. Udlånsvæksten i koncernens irske bankaktiviteter forventes at være på niveau med markedsvæksten i, idet medarbejderne skal gennemføre en ikke ubetydelig indlæringsindsats i de kommende seks måneder. DANSKE BANK 13/31

14 Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter Nordania og de udenlandske bankaktiviteter i Luxembourg, Tyskland, Polen og Finland. BANKAKTIVITETER ØVRIGE Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 30,2 32,2 30,2 34,2 26,3-9,6 32,2 21,0 Omkostninger i pct. af indtægter 60,2 61,1 60,2 58,6 61,3 61,3 61,1 60,6 RESULTAT FØR SKAT Nordania Udenlandske Bankaktiviteter Bankaktiviteter Øvrige Resultat før skat steg 13 pct. Samtlige udenlandske bankaktiviteter havde en god forretningsmæssig udvikling Resultatet før skat i Bankaktiviteter Øvrige udgjorde 289 mio. kr. mod 256 mio. kr. i. Resultat før tab på udlån steg 17 pct. Samtlige udenlandske forretningsområder, der indgår i Bankaktiviteter Øvrige, havde en positiv forretningsudvikling i. Resultatet før tab på udlån udgjorde 156 mio. kr. mod 122 mio. kr. i svarende til en stigning på 27 pct. Resultatet før skat fra Nordania udviste en stigning på 37 mio. kr. til 128 mio. kr. som følge af en god udvikling i forretningsomfanget. DANSKE BANK 14/31

15 Realkredit Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home, der har 193 forretninger. REALKREDIT Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Realkreditudlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 13,6 15,9 13,6 15,1 15,7 15,8 15,9 15,6 Omkostninger i pct. af indtægter 33,0 32,7 33,0 33,6 29,6 32,1 32,7 32,0 Resultat før skat faldt 9 pct. Lavere konverteringsaktivitet Udlånsvækst, målt til dagsværdi, på 7 pct. Markedsandelen for nettonyudlånet steg fra 27,5 pct. i til 30,3 pct. i Forventning om fortsat pæn udlånsvækst var præget af et mere normalt aktivitetsniveau efter flere år med hyppige konverteringsbølger og adskillige produktlanceringer. Resultat før skat fra de danske realkreditaktiviteter faldt 9 pct. til 618 mio. kr. mod 682 mio. kr. i. Stigningen i nettorenteindtægterne på 7 pct., skyldtes øgede bidragsindtægter som følge af stigende udlånsportefølje. Reduktionen i nettogebyrindtægterne afspejlede den lavere konverteringsaktivitet og ændret afregningsmodel i forhold til Bankaktiviteterne. Driftsomkostningerne blev reduceret med 2 pct. Tab på udlån udgjorde en indtægt på 10 mio. kr. mod 49 mio. kr. i. Det danske realkreditmarket havde et samlet bruttoudlån på 109 mia. kr. i mod 748 mia. kr. i hele året. Udlånsporteføljen, målt til dagsværdi, faldt 2 mia. kr. i forhold til ultimo. Den nominelle obligationsrestgæld steg med 9 mia. kr. til 572 mia. kr. Privatmarkedet tegnede sig for 61 pct. af porteføljen ultimo marts. Markedsandelen for bruttoudlånet var uændret 29,5 pct. i sammenholdt med. For udlånsporteføljen blev markedsandelen 33,1 pct. ultimo marts mod 33,4 pct. ultimo. Målt på nettonyudlån steg markedsandelen fra 27,5 pct. i til 30,3 pct. i 1. kvartal. I forhold til hele året ændredes sammensætningen af bruttoudlånet i. FlexLån steg til 32 pct., fastforrentede lån faldt til 36 pct., FlexGaranti steg til 24 pct og RD Cibor6 lån steg til 8 pct. Afdragsfrie lån androg for alle låntyper under ét 35 pct. af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet ved udgangen af marts. Med et svagt stigende dansk renteniveau forventes den rentebårne konverteringsaktivitet at blive mere beskeden gennem. Realkredit Danmark havde i et bruttoudlån på 32 mia. kr. mod 224 mia. kr. i hele. DANSKE BANK 15/31

16 Danske Markets Danske Markets har ansvaret for koncernens aktiviteter på de finansielle markeder. Handelsaktiviteter omfatter handel med renteprodukter, valuta, aktier og rentebærende papirer samt betjening af de større erhvervs- og investeringskunder med finansielle produkter, rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser og rådgivning i forbindelse med kundernes fremskaffelse af egen- og fremmedkapital på de internationale finansielle markeder. Proprietary trading omfatter bankens kortsigtede beholdninger. Investeringsportefølje repræsenterer bankens strategiske rente-, valuta- og aktieportefølje. Institutional banking omfatter engagementer med internationale finansielle institutioner uden for Norden. De tilsvarende engagementer i Norden indgår under Bankaktiviteterne. DANSKE MARKETS Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 65,5 59,2 65,5 63,0 48,3 60,8 59,2 57,5 Omkostninger i pct. af indtægter 32,1 35,2 32,1 26,3 36,4 32,2 35,2 32,4 INDTÆGTER I ALT Handelsaktiviteter Proprietary trading Investeringsportefølje Institutional banking Danske Markets i alt Resultat før skat steg 38 pct. Indtægterne steg 31 pct. Fortsat høj aktivitet på kapitalmarkederne Resultatet før skat fra Danske Markets steg 38 pct. til mio. kr. mod 850 mio. kr. i. Det indenlandske rentemarked bød i på rentestigninger på op til 50 bp., hvilket stort set svarede til udviklingen på EUR- og USD-markedet. Det internationale aktiemarked udviste pæne stigninger. DAX steg 10 pct., og de nordiske aktiemarkeder steg pct. Ligeledes forøgedes markedsværdien af hovedparten af aktierne i OMXC20. Handelsaktiviteterne i såvel indland som udland udviste en tilfredsstillende indtjening på alle produktområder. Renteudviklingen medførte, at flere virksomheder end hidtil gik fra variabel- til fastrenteeksponering. Til gengæld medførte den stigende rente en reduktion i konverteringsaktiviteterne set i forhold til sidste år. Samlet steg indtægterne fra handelsaktiviteter 40 pct. i forhold til. Indtægterne fra proprietary trading udviklede sig tilfredsstillende, dels via udnyttelse af markedsudsving fra renteudviklingen over kvartalet, dels via gunstige placeringer i aktiemarkedet. Også indtægterne fra investeringsporteføljen udviklede sig tilfredsstillende. Medvirkende hertil var den gunstige udvikling på aktiemarkedet. Desuden opvejede eksponeringen i europæiske renter den negative effekt af opskrivningen af den ledende danske rente. Driftsomkostningerne steg 20 pct. primært som følge af en stigning i den performanceafhængige aflønning. Aktivitetsniveauet i Danske Markets forventes også i at blive højt. Den høje aktivitet på realkredit- og fondsmarkedet kan dog ikke forventes at fortsætte med samme styrke som i. DANSKE BANK 16/31

17 Danske Capital Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og BG Invest samt porteføljeplejen for Danica Pension, Danske Fund, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og erhvervskunder bliver solgt gennem bankaktiviteterne i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder betjenes direkte fra Danske Capital. DANSKE CAPITAL Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før skat Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Omkostninger i pct. af indtægter 48,5 45,5 48,5 37,5 43,1 49,2 45,5 43,0 Kapital under forvaltning (mia. kr.) Resultat før skat steg 16 pct. Fortsat betydelig resultatfremgang i udenlandske enheder Gode investeringsmæssige resultater Forventning om fortsat positiv forretningsudvikling i Resultat før skat fra Danske Capital steg 16 pct. til 119 mio. kr. mod 103 mio. kr. i. Indtægtsfremgangen kom især fra stigende aktivitet i de udenlandske enheder, hvor indtægterne steg 46 pct. i forhold til. Danske Capitals enheder uden for Danmark tegnede sig for 28 pct. af de samlede indtægter i mod 24 pct. i. Korrigeret for performance fee, der udgjorde 93 mio. kr. i, var der tale om en indtægtsstigning på 8 pct. i forhold til. Markedsandelen på investeringsforeningsbeviser rettet mod detailmarkedet i Danmark udgjorde (målt på formueværdier) 34 pct. ultimo marts mod 37 pct. ultimo marts. Den reducerede markedsandel for Danske Invest og BG Invest var blandt andet et resultat af, at Danske Bank tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, herunder investeringsforeningsprodukter leveret af andre investeringsforeninger end Danske Invest og BG Invest. Også i skabte Danske Capital gode investeringsmæssige resultater. Især kan fremhæves norske, svenske, østeuropæiske og europæiske aktier med investeringsafkast over benchmark. Længere tids betydelige fokusering på disse områder er hovedårsagen til den fortsatte fremgang kun investeringsafkastet på danske aktier fulgte ikke helt benchmark i 1. kvartal. De fleste obligationsprodukter opnåede afkast omkring benchmark. Danske Capital forventes at fortsætte den positive forretningsudvikling i. Styrkelsen af den internationale platform forventes at fortsætte, mens de danske aktiviteter forventes at udvikle sig mere moderat. Omkostningsstigningen skyldes i al væsentlighed tilgang af medarbejdere, aktivitetsudvidelse i de udenlandske enheder samt øgede udgifter til resultatafhængig aflønning. Det samlede salg udgjorde 2,3 mia. kr. i, hvoraf 0,7 mia. kr. hidrørte fra salg udenfor Danmark. DANSKE BANK 17/31

18 Danica Pension Danica er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions egne sælgere og rådgivere. DANICA PENSION Andel af forsikringsmæs. hens. mv Syge- og ulykke, forsikringsres Syge- og ulykke, investeringsres Risikotillæg i alt Forsikringsresultat, Unit Link & Personskade Investeringsresultat Finansieringsresultat Ændring i skyggekonto Indtjening fra forsikringsaktiviteter Bruttopræmier Præmier, investeringskontrakter Forsikringsmæssige hensæt. (gns.) Allokeret kapital (gns.) Indtjening i pct. p.a. af allok. kapital 9,1 17,5 9,1 26,3 16,6 17,7 17,5 19,6 Syge- og ulykkesresultaterne i 1.- indgår kun med 30 pct. i henhold til dagældende overskudspolitik. Fremgang i præmierne på 16 pct. Utilfredsstillende investeringsresultat i sygeog ulykkesforretningen Investeringsafkast af kundernes midler udgjorde -1,6 pct. Ny overskudspolitik Aktiviteten i var tilfredsstillende med en stigning i præmierne på 16 pct. Præmierne på de markedsbaserede produkter i Danmark steg 165 pct., og præmierne i Sverige steg 71 pct. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter faldt til 198 mio. kr., som følge af et negativt investeringsafkast på syge- og ulykkesforretningen. Regnskabspraksis er ændret, således at der ikke længere indregnes nutidsværdi af fremtidigt administrationsresultat i unit link forretningen. Danica Pensions overskudspolitik for er ændret, som oplyst i årsrapporten. Ændringen medfører, at risikotillægget forventes reduceret i. Der henvises til opdateret white paper om Danica på Risikotillægget udgjorde 79 mio. kr. eller 0,04 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser mod 265 mio. kr. i. Faldet kan henføres til udviklingen i syge- og ulykkesforretningen. Egenkapitalens investeringsafkast præsenteres nu samlet under Danica Pension og ikke som tidligere, hvor en del blev resultatført under Danske Markets. Sammenligningstal er tilrettet. Investeringsafkast af aktiver allokeret til egenkapitalen blev på 161 mio. kr. og var positivt påvirket af, at godt 20 pct. af egenkapitalens midler i var investeret i aktier og de øvrige aktiver i korte obligationer. Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Pension udgjorde -1,6 pct. i mod 2,3 pct. i. Afkastet var påvirket af den stigende rente, der medførte, at obligationer gav et afkast på -4,2 pct. inkl. afledte finansielle instrumenter, mens aktier gav et afkast på 5,7 pct. Aktiebeholdningen blev øget i perioden og udgjorde ultimo marts 21 pct. af de samlede kundemidler. Den stigende rente medførte, at en stor del af de tidligere års forøgede hensættelser blev tilbageført, og kollektivt bonuspotentiale steg fra 11,3 mia. kr. primo året til 12,7 mia. kr. ultimo. Størstedelen af Danica Link kundernes opsparing var placeret i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 3,4 pct. i. Afkastet for kunder i Danica Balance med middel aktierisiko og 75 pct. aktier blev i perioden på 3,6 pct. DANSKE BANK 18/31

19 Øvrige områder Øvrige områder omfatter koncernens ejendomsområde samt ikke-allokerede omkostninger til koncernstabsfunktioner og kapital samt fratrædelsesgodtgørelser. Endvidere indgår eliminering af afkast på egne aktier. ØVRIGE OMRÅDER Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat RESULTAT FØR SKAT Kapitalomkostninger Egne aktier Øvrige I alt Resultat før skat blev reduceret med 142 mio. kr. Området var negativt påvirket af øgede kapitalomkostninger som følge af erhvervelsen af de to banker i Irland og Nordirland. Eliminering af afkast på egne aktier reducerede indtægterne som følge af aktiekursstigninger. Endvidere var resultatet i begunstiget af ejendomsavancer. DANSKE BANK 19/31

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 10. februar 2005 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004 1/37 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Årets resultat 4 Kapital og solvens

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategi 5 Ambitioner og mål 7 Kundetilfredshed 8 Markedsforhold 9 Forventninger til 2014 9 Regnskabsberetning 10

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006

Årsregnskabsmeddelelse 2006 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2007 31. januar 2007 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2006 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen ÅRETS RESULTAT Indeks Mio. kr. 2006

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2003 21. august 2003 Halvårsrapport 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2003 1/31 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2002 7. maj 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL FORSIKRINGSSELSKABET Selskabsmeddelelse DANICA 28. oktober DELÅRSRAPPORT 1. 3. KVARTAL Årsrapport BERETNING 2 Regnskabsberetning 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Periodens resultat 5 s resultat 6 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. maj 2007 Realkredit Danmark 1. kvartal 2007 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal Indeks

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere