Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal /36

2 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer 6 Eksekutivkomite 6 Sampo Bank 8 Forventninger til Forretningsområder 10 Bankaktiviteter Danmark 12 Bankaktiviteter Finland 13 Bankaktiviteter Sverige 14 Bankaktiviteter Norge 15 Bankaktiviteter Nordirland 16 Bankaktiviteter Irland 17 Bankaktiviteter Baltikum 18 Bankaktiviteter Øvrige 19 Realkredit 20 Danske Markets 21 Danske Capital 22 Danica Pension 23 Øvrige områder 25 Ledelsespåtegning 26 Anvendt regnskabspraksis 27 Regnskab - Danske Bank koncernen 27 Resultatopgørelse 28 Balance 29 Kapitalforhold 30 Solvensopgørelse 31 Pengestrømsopgørelse 32 Noter 36 Supplerende information DANSKE BANK 1. kvartal /36

3 Hovedtal Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT 1. kvartal Proforma Indeks 1. kvartal Proforma Året Mio. kr kvartal / Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO) MIO. KR. Udlån Repoudlån Aktiver i handelsportefølje Investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte realkreditobligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 5,6 - xx 5,0-21,5 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 5,6-5,0-21,4 Periodens resultat i pct. af gns. egenkapital 15,9-16,8-17,5 Omkostninger i pct. af indtægter 53,4-53,4-52,0 Solvensprocent (inkl. periodens resultat) 10,1-10,2-11,4 Kernekapitalprocent (inkl. periodens resultat og hybrid kernekapital) 6,6-7,3-8,6 Risikovægtede poster, ultimo (mia. kr.) Børskurs, ultimo (kr.) 259,5-229,0-250,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 136,7-112,5-139,1 Heltidsmedarbejdere, ultimo Sampo Bank koncernen er i proforma tallene indregnet fra februar DANSKE BANK 1. kvartal /36

4 Beretning Koncernens resultat efter skat steg 22 pct. og udgjorde mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod mio. kr. i 1. kvartal 2006, hvilket var bedre end forventet Koncernens resultat efter skat steg 10 pct. i forhold til opgjorte proforma tal for 1. kvartal 2006 omfattende Sampo Bank koncernen Nettorenteindtægterne steg 14 pct. i forhold til 1. kvartal 2006 proforma Udlån forøget med 14 pct. i forhold til ultimo marts 2006 proforma Stigende rentabilitet i de udenlandske bankaktiviteter De udenlandske enheder udgjorde 67 pct. af den samlede udlånsvækst i bankaktiviteterne Integrationsprocessen med Sampo Bank følger tidsplan Koncernen fastholder indtjeningsforventningen for 2007 Årets resultat før tab på udlån forventes at blive nogenlunde på niveau med opdaterede proforma tal for 2006 Resultat for 1. kvartal 2007 Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i 1. kvartal Dette er bedre end forventet ved offentliggørelsen af årsrapporten Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen blev godkendt 30. januar 2007 og effektueret 1. februar Sampo Bank koncernen konsolideredes i Danske Banks regnskab fra denne dato. Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet fra februar 2006 og kommenteringen omfatter den realiserede udvikling for 1. kvartal 2007 i forhold til opdaterede proforma tal for Danske Bank koncernens resultat efter skat steg 10 pct. til mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod mio. kr. i 1. kvartal 2006 proforma. Indtægter I forhold til 1. kvartal 2006 steg indtægterne 8 pct. til mio. kr. Fremgangen i indtægter kunne tilskrives en god udvikling i samtlige bankaktiviteter. Nettorenteindtægterne steg 14 pct. til mio. kr. i forhold til 1. kvartal Fremgangen afspejlede en fortsat høj udlånsvækst og stigende renter, der mere end opvejede det fortsatte pres på udlånsmarginalerne. Handelsindtægterne faldt 10 pct. til mio. kr. Dette fald kunne henføres til uroen på det danske aktiemarked i sidste halvdel af 1. kvartal 2007 samt særlig gunstig udvikling på investeringsporteføljen i 1. kvartal Øvrige indtægter steg med 58 pct. til 873 mio. kr. Stigningen i 1. kvartal 2007 kunne hovedsageligt henføres til en gevinst på 199 mio. kr. fra salget af 5 norske filialer. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg fra 198 mio. kr. i 1. kvartal 2006 til 311 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen kunne primært tilskrives et forbedret investeringsresultat. Driftsomkostninger Driftsomkostninger steg 8 pct. til mio. kr. Heraf kunne 1 procentpoint henføres til de samlede integrationsomkostninger. Yderligere 1 procentpoint kunne henføres til forøget performance afhængig aflønning samt forøget aktivitet inden for operationel leasing. Den resterende stigning på 6 pct. kunne henføres til en generel øget forretningsaktivitet, mindre aktivering af udviklingsomkostninger samt løn- og inflationsudviklingen. Omkostningsprocenten blev fastholdt på 53,4. Nettogebyrindtægterne faldt med 3 pct. til mio. kr. Dette kunne primært henføres til afdækning af kreditrisikoen for en portefølje af realkreditudlån (credit default swap) samt generelt lavere aktivitet på fondsmarkederne og boligmarkedet i Bankaktiviteter Danmark. DANSKE BANK 1. kvartal /36

5 Tab på udlån Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 178 mio. kr. mod et positivt resultat på 128 mio. kr. i 1. kvartal Indtægten skyldtes de gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nye nedskrivninger samt indtægtsførsel af tidligere nedskrivninger på enkeltstående større mellemværender. Forrentning Forrentningen af egenkapitalen udgjorde 15,9 pct. mod 16,8 pct. i 1. kvartal Faldet kunne i det væsentligste henføres til kapitaludvidelsen i november Periodens resultat pr. aktie steg fra 5,0 kr. til 5,6 kr. Dette svarer til en stigning på 12 pct. Forrentningen af egenkapitalen og periodens resultat pr. aktie er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Kapital og solvens Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 93,7 mia. kr. ved udgangen af marts 2007 mod 95,2 mia. kr. ultimo Ændringen kunne primært henføres til udlodning af udbytte i marts 2007 samt indregning af periodens resultat. Aktiekapitalen udgjorde kr. eller stk. aktier ultimo marts Antallet af udestående aktier ultimo marts 2007 udgjorde aktier, og det gennemsnitlige antal af udestående aktier i 1. kvartal 2007 udgjorde aktier. Solvens Solvensprocenten blev ultimo marts 2007 opgjort til 10,1, hvoraf 6,6 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital. Kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 5,6. Ved årsskiftet udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten henholdsvis 11,4 pct. og 8,6 pct. Reduktionen kunne primært henføres til fradrag for goodwill ved erhvervelsen af Sampo Bank koncernen. KAPITAL Målsætning (Pct.) Realiseret 1. kvartal 2007 (Pct.) Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 5,5-6,0 5,6 Hybrid kernekapitalprocent 1,0-1,5 1,0 Solvensprocent 9,0-10,0 10,1 Forventet pay-out ratio De risikovægtede poster steg fra mia. kr. ved årsskiftet til mia. kr. ved udgangen af marts Stigningen kunne primært tilskrives konsolidering af Sampo Bank koncernen. I modsat retning trak det forhold at afdækning af kreditrisikoen (credit default swap) for en portefølje af realkreditudlån reducerede de risikovægtede poster med 122 mia. kr. Solvensprocent, kernekapitalprocent samt risikovægtede poster er for 2006 opgjort efter den daværende koncern- og kapitalstruktur, hvor Sampo Bank koncernen ikke indgik i Danske Bank koncernen. Balance Udlån Koncernens udlån eksklusive reverseforretninger steg fra ultimo marts 2006 med 187 mia. kr. til mia. kr. ultimo marts De indenlandske udlån steg med 90 mia. kr. i forhold til ultimo marts Det svarer til en stigning på 10 pct. Heraf udgjorde stigningen i Realkreditudlån målt til dagsværdi 41 mia. kr. De udenlandske enheder bidrog med en udlånsvækst på 97 mia. kr. Det svarer til en stigning på 22 pct. De udenlandske enheder udgjorde 52 pct. af den samlede udlånsvækst. UDLÅN 1. kvartal 1. kvartal Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Realkredit Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Udlån i alt Samlet set steg koncernens udlån til privatkunder med 75 mia. kr. eller 11 pct., mens udlån til erhvervskunder steg med 112 mia. kr. eller 16 pct. i forhold til 1. kvartal DANSKE BANK 1. kvartal /36

6 Indlån Indlån eksklusive repoforretninger steg til 720 mia. kr. mod 636 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal Det svarer til en stigning på 13 pct. Indenlandske indlån steg med 47 mia. kr. Det svarer til en stigning på 12 pct. De udenlandske enheder bidrog med en indlånsvækst på 37 mia. kr., svarende til en stigning på 16 pct. De udenlandske enheder udgjorde 44 pct. af den samlede indlånsvækst. INDLÅN 1. kvartal 1. kvartal Indeks Mia. kr /06 Bankaktiviteter Danmark Øvrige Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Udland i alt Indlån inkl. puljer mv. i alt Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen faldt med 29 mia. kr. fra 504 mia. kr. ultimo 2006 til 475 mia. kr. ultimo marts Faldet skyldtes refinansiering af FlexLån ultimo Markedsrisikoen på koncernens positioner opgøres dagligt ved hjælp af risikomålet value-atrisk (VaR), der udtrykker det maksimale tab på koncernens beholdninger inden for 10 dage med 99 pct. sandsynlighed. Koncernens rente-var eksklusive Danica Pension udgjorde 140,1 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2007 mod 156,1 mio. kr. ultimo 1. kvartal Incitamentsprogrammer For regnskabsåret 2006 blev der i 1. kvartal 2007 tildelt i alt aktieoptioner, heraf til direktionen. Tildelingskursen var 294,1. Kursværdien af de tildelte aktieoptioner udgjorde 67 mio. kr., der udgiftsføres over 3 år. Endvidere blev der tildelt stk. køberettigheder til betingede aktier, heraf stk. til direktionen. Kursværdien af de tildelte betingede aktier blev udgiftsført i 2006 i forbindelse med bonustildelingen for året. Fra den 1. april 2007 fik koncernens medarbejdere i Danmark mulighed for at købe Danske Bank aktier finansieret gennem en frivillig bruttolønsnedgang hos den enkelte medarbejder og et bidrag fra koncernen på op til kr. pr. medarbejder pr. år. Programmet løber i 3 år. Koncernens omkostninger vedrørende 2007 forventes at udgøre 45 mio. kr. Over 90 pct. af koncernens danske medarbejdere har tilmeldt sig aktiekøbsprogrammet. Eksekutivkomite I februar indtrådte Ilkka Hallavo, chef for Bankaktiviteter Finland og Georg Schubiger, chef for bankaktiviteter Baltikum i eksekutivkomiteen. Komiteen består herefter af 16 medlemmer og afspejler koncernens større bankrelaterede forretningsområder og stabsfunktioner. Sampo Bank Danske Bank indgik i november 2006 aftale om at købe aktierne i den finske Sampo Bank. Købet blev effektueret primo februar Sampo Bank blev efter effektuering af købet indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Herunder er der blevet udpeget selvstændige ledelser for aktiviteterne i Finland og Baltikum samt foretaget ændringer i organisationen generelt, således at denne afspejler Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Integrationen af Sampo Bank til Danske Bank koncernens systemer, produkter og processer, herunder kreditbevilling og økonomistyring, forløber planmæssigt. Det forventes, at Sampo Banks finske aktiviteter vil blive integreret på Danske Banks it-platform i påsken De samlede omkostninger til integrationen forventes fortsat at udgøre ca. 1,6 mia. kr. Ultimo marts 2007 var der afholdt 41 mio. kr. i integrationsomkostninger. Integrationen forventes at skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på 0,6 mia. kr., fordelt med 0,1 mia. kr. i 2007, 0,3 mia. kr. i 2008, 0,2 mia. kr. i 2009 og fuld regnskabsmæssig effekt i Danske Bank forventer, at købet af Sampo Bank vil have en positiv effekt på indtjening pr. aktie (EPS) fra andet halvår DANSKE BANK 1. kvartal /36

7 Der henvises til noten Erhvervelse af tilknyttede virksomheder sidst i kvartalsrapporten for den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen. Opdaterede proforma hovedtal for 2006 I forbindelse med årsrapporten 2006 blev udvalgte hovedtal for Danske Bank koncernen præsenteret som hvis Sampo Bank var erhvervet pr. 1. januar De anførte hovedtal for Sampo Bank var baseret på gennemsnittet af fire aktieanalytikeres forventninger til Sampo Banks resultat for Sampo Banks resultat for 2006 forelå ikke på daværende tidspunkt. Sampo Bank koncernens realiserede tal for 2006 er nu opgjort og proforma hovedtal er opdateret i nedenstående oversigt. Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen pr. 1. februar 2007 medførte, at Sampo Bank koncernen først kunne konsolideres fra februar Proforma hovedtal for 2006 er derfor også opdateret til ikke at indeholde januar Der indgår ikke afskrivninger af immaterielle aktiver, integrations- og finansieringsomkostninger i Sampo Bank koncernens proforma hovedtal for PROFORMA 2006 RESULTAT FØR SKAT (MIO. KR.) Proforma ifølge årsrapport 2006 Effekt af Sampo Banks faktiske tal 2006 ekskl. januar 2006 Opdaterede proforma tal 2006 for Danske Bank koncernen Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat DANSKE BANK 1. kvartal /36

8 Forventninger til 2007 Det forventes, at 2007 bliver endnu et tilfredsstillende år for Danske Bank koncernen. Koncernens resultatmæssige forventninger kommenteres i forhold til de opdaterede proforma hovedtal for 2006, der er vist på side 7. Sampo Bank koncernen blev først konsolideret med virkning fra februar 2007 og ikke som oprindeligt forventet fra januar Bortset herfra, er forventningerne til resultat før tab på udlån for 2007 uændrede i forhold til de forventninger, der blev præsenteret i årsrapporten I 2007 forventes stigende gennemsnitlige rentesatser og moderat økonomisk vækst i Europa. Det antages, at Danske Bank koncernens hovedmarkeder samlet set vil opleve lidt højere økonomisk vækst end gennemsnittet for eurozonen. Nettorenteindtægterne forventes at blive øget med 8-10 pct., primært som følge af en tocifret udlånsvækst på koncernens markeder og forventning om stigende gennemsnitlig rente. Nettogebyrindtægterne forventes at blive lidt højere end i 2006, primært som følge af et stigende aktivitetsniveau på fondsmarkedet og trods udgifter til indgåede credit default swaps som led i finansieringen af Sampo handelen. Aktivitetsniveauet på realkreditmarkedet forventes nogenlunde uændret. Handelsindtægterne antages ikke at kunne blive fastholdt på det høje niveau fra 2006, men forventes at falde med 7-9 pct. Koncernens markedsposition forventes fastholdt, men indtægternes størrelse vil i betydeligt omfang afhænge af udviklingen i de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Som følge af, at der ikke, som i 2006, ventes større realiserede indtægter fra salg af ejendomme, forventes øvrige indtægter at falde med 7-9 pct. Det høje investeringsresultat i forsikringsaktiviteterne antages ikke at kunne fastholdes i Samlet set antages indtjeningen i forsikringsaktiviteterne at falde med pct. Udviklingen i de finansielle markeder vil dog også her påvirke resultatet i betydeligt omfang. Driftsomkostningerne for koncernen forventes at stige med 5-7 pct. Heraf kan 3 procentpoint tilskrives de samlede integrationsomkostninger. Den resterende stigning på 2-4 pct. forventes at dække stigningen i aktiviteter samt den generelle løn- og inflationsudvikling. Resultat før tab på udlån forventes herefter at blive nogenlunde på niveau med Koncernen forventer ikke som i 2006 at kunne realisere et positivt resultat under tab på udlån for hele året. På baggrund af den forventede gunstige økonomiske udvikling og tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen ventes dog relativt beskedne tab på udlån i Resultatet før skat forventes derfor at blive noget lavere end i Koncernens skatteprocent er ved gældende skatteregler 27. FORVENTNINGER 2007 Danske Bank koncernen i alt inkl. Sampo Bank (proforma) fra årsrapport 2006 (mio. kr.) Forventninger til 2007 fra årsrapport 2006 (pct.) Danske Bank koncernens opdaterede proforma tal for 2006 (mio. kr.) Opdaterede forventninger 2007 (pct.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter (7)-(9) (7)-(9) Øvrige indtægter (12)-(17) (7)-(9) Indtjening fra forsikringsaktiviteter (13)-(15) (13)-(15) Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån (2) (2)-0 DANSKE BANK 1. kvartal /36

9 Koncernens forretningsområder Andel (pct.) Andel (pct.) Resultat før skat 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt Andel (pct.) Andel (pct.) Indtægter 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 1. kvartal Året Mio. kr / Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter i alt Realkredit Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt I sammenligningstal for Bankaktiviteter Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder indregnes Sampo Bank koncernen proforma fra februar BG Bank blev den 10. april 2007 sammenlagt med Danske Bank Danmark. Enhederne blev regnskabsmæssigt sammenlagt den 1. januar Danske Bank Helsinki filialen indgår under Bankaktiviteter Finland, og Danske Bank Luxembourg indgår under Danske Capital. I 2006 indgik begge områder under Bankaktiviteter Øvrige. Sammenligningstal er tilrettet. Sampo Bank koncernen er konsolideret i Danske Banks regnskab fra februar Sammenligningstal for Sampo Bank koncernen er indregnet proforma fra februar 2006 for Bankaktivitet Finland og Baltikum, Danske Markets, Danske Capital og Øvrige områder. Derfor omfatter kommenteringen for disse forretningsområder den realiserede udvikling for 1. kvartal 2007 opgjort i forhold til proforma tal for Beregning af allokeret kapital i forretningsområderne blev pr. 1. januar 2007 ændret fra 6,5 pct. til 5,5 pct. For Bankaktiviteterne medførte effekten et fald i nettorenteindtægterne på 67 mio. kr. i 1. kvartal Sammenligningstal er ikke tilrettet. Ændringen medfører tillige en fremgang i nøgletallet for resultat i pct. p.a. af allokeret kapital. DANSKE BANK 1. kvartal /36

10 Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark omfatter bankaktiviteterne i Danske Bank, Danmark. Danske Bank betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Større erhvervskunder og private banking kunder betjenes i finanscentrene. Bankaktiviteter Danmark er inddelt i ni regioner med 456 filialer, fem landbrugscentre og ni finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER DANMARK 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån inkl. puljeindlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 46,0 42,9 46,0 40,6 40,3 41,1 42,9 41,2 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 53,1 47,0 53,1 38,8 39,1 43,9 47,0 42,0 Omkostninger i pct. af indtægter 50,1 51,5 50,1 51,3 49,5 51,1 51,5 50,9 Bankaktivitet BG Bank er pr. 1. januar 2007 sammenlagt med bankaktivitet Danske Bank. Sammenligningstal for 2006 er tilrettet. Resultat før skat steg 11 pct. Resultat før tab på udlån steg 6 pct. Indtægtsførsel (netto) af tab på udlån Udlån steg 18 pct. Efterspørgslen efter finansielle produkter og ydelser var fortsat høj i 1. kvartal 2007, selvom perioden var præget af lavere aktivitet på aktiemarkederne samt faldende omsætning på markedet for boligfinansiering i forhold til 1. kvartal Nettorenteindtægterne steg med 12 pct. til mio. kr. i forhold til 1. kvartal Stigningen hidrører fra vækst i ud- og indlån samt rentestigninger, der mere end opvejede det fortsatte konkurrencepres på udlånsmarginalen. Væksten i udlån var primært drevet af et stigende behov for lånefinansiering til erhverv samt pantsikrede boliglån til private. Bankaktiviteter Danmark lancerede i 1. kvartal 2007 en højrentekonto uden binding, der var åben for indskud i februar Dette produkt havde en negativ effekt på nettorenteindtægterne med 30 mio. kr. i 1. kvartal Nettogebyrindtægterne for 1. kvartal 2007 blev reduceret med 11 pct., primært som følge af den lavere aktivitet på fondsmarkederne og boligmarkedet. Driftsomkostningerne var uændrede i forhold til 1. kvartal De øgede indtægter medførte en forbedring af omkostningsprocenten fra 51,5 til 50,1 pct. ultimo marts Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 305 mio. kr. mod 179 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen kunne tilskrives de fortsat gode konjunkturer. Det samlede udlån steg med 18 pct. i forhold til 1. kvartal Udlån til private kunder steg med 19 pct. Væksten kunne primært henføres til et fortsat tilfredsstillende salg af boligfinansieringsprodukter på trods af aftagende aktivitet på boligmarkedet. Udlån til erhvervskunder steg 17 pct. Stigningen i indlån på 10 pct. afspejlede lanceringen af højrentekontoen, der blev en succes med et samlet indskud på 25 mia. kr. Indlånet fra private kunder steg 9 pct., mens indlånet fra erhvervsvirksomhederne steg 13 pct. DANSKE BANK 1. kvartal /36

11 Bankaktiviteter Danmarks markedsandel på udlån udgjorde 27,3 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde 31,4 pct. I forlængelse af beslutning om at sammenlægge BG Bank og Danske Bank Danmark, forventes 31 filialer lukket, heraf 7 Danske Bank filialer og 24 tidligere BG Bank filialer. Sammenlægningerne forventes gennemført ultimo første halvår Sammenlægningen indenfor IT, bygningsfacader og tryksager blev gennemført planmæssigt i påsken Ud af de samlede integrationsomkostninger ved sammenlægningen på 275 mio. kr. forventes ca. 170 mio. kr. afholdt i Af de samlede synergiforventninger på 300 mio. kr. forventes ca. 135 mio. kr. realiseret i 2007 med fuld regnskabsmæssig effekt fra Det gode økonomiske klima i Danmark forventes at fortsætte gennem 2007 om end på et lavere niveau end i Banken forventer derfor et pænt aktivitetsniveau og et fortsat intenst konkurrencepres. DANSKE BANK 1. kvartal /36

12 Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Finland omfatter bankaktiviteterne i Sampo Bank, Finland samt Danske Bank filialen i Helsinki. Sampo Bank er den tredjestørste bank i Finland og fokuserer på privatkunder, små og mellemstore erhvervskunder samt på institutionelle kunder. Sampo Bank har 127 filialer i Finland og beskæftiger omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER FINLAND 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap Omkostninger i pct. af indtægter Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før skat faldt 21 pct. Resultat før skat eksklusive afskrivninger på immaterielle aktiver og integrationsomkostninger steg 25 pct. Udlån steg 9 pct. i lokal valuta Forventning om fortsat vækst Det økonomiske klima i Finland fortsatte med at være gunstigt i 1. kvartal Nettorenteindtægterne steg med 7 pct. til 534 mio. kr. i forhold til ultimo marts Stigningen var en følge af vækst i ud- og indlån samt stigende renter, hvilket mere end opvejede presset på udlånsmarginalerne samt periodisering af ud- og indlån reguleret til markedsværdi i åbningsbalancen pr. 1. februar 2007 på 31 mio. kr. Tab på udlån udgjorde et positivt resultat i på 14 mio. kr. 1. kvartal 2007 mod 6 mio. kr. i 1. kvartal Dette afspejlede den fortsat gode bonitet i låneporteføljen. I lokal valuta steg udlån med 9 pct. i forhold til 1. kvartal Udlån til privatkunder steg 13 pct. og udlån til erhvervskunder steg med 4 pct. I lokal valuta steg indlån 5 pct. i forhold til 1. kvartal Indlån fra privatkunder steg 6 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 4 pct. Væksten i Bankaktiviteter Finland forventes at fortsætte i 2007 baseret på et fortsat gunstigt økonomisk klima. Driftsomkostningerne steg 32 pct. i forhold til 1. kvartal 2006 og afspejlede afskrivninger på immaterielle aktiver og integrationsomkostninger, afledt af Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen. Eksklusive de samlede integrationsomkostninger var driftsomkostningerne uændrede i forhold til 1. kvartal DANSKE BANK 1. kvartal /36

13 Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Sverige omfatter bankaktiviteterne i Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige, der betjener alle typer privatog erhvervskunder. Bankaktiviteter Sverige er inddelt i fire regioner med 59 filialer og fire finanscentre og beskæftiger omkring 925 medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker bl.a. gennem mæglervirksomheden Skandia Mäklarna, der har 71 forretninger tilknyttet. BANKAKTIVITETER SVERIGE 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 20,1 14,4 20,1 17,3 16,3 14,7 14,4 15,7 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 15,8 9,1 15,8 15,6 15,9 17,7 9,1 14,7 Omkostninger i pct. af indtægter 52,7 60,2 52,7 55,0 54,7 60,3 60,2 57,4 Resultat før skat steg 81 pct. Resultat før tab på udlån steg 45 pct. Udlånsvækst på 18 pct. i lokal valuta Fortsat forbedret ROE Kvartalet var for Bankaktiviteter Sverige præget af fortsat høj vækst. Nettorenteindtægterne steg 25 pct. i forhold til 1. kvartal Stigningen var en følge af høj vækst i ud- og indlån, stigende markedsrenter og indlånsmarginaler. Nettogebyrindtægterne udviklede sig positivt i 1. kvartal 2007 med en stigning på 13 pct. i forhold til 1. kvartal Udviklingen var en følge af et forøget antal aktiehandler samt betalingstransaktioner. Driftsomkostningerne steg 7 pct. i 1. kvartal 2007 i forhold til 1. kvartal Stigningen i indtægter medførte, at omkostningsprocenten blev forbedret fra 60,2 pct. i 1. kvartal 2006 til 52,7 pct. i 1. kvartal Tab på udlån var med 70 mio. kr. på niveau med 1. kvartal Væksten i udlån fortsatte i 1. kvartal 2007, og udlånet steg med 18 pct. i lokal valuta. Udlån til privatkunder steg 19 pct., mens udlån til erhvervsvirksomheder steg 17 pct. I lokal valuta steg indlån 19 pct. i forhold til 1. kvartal Indlån fra henholdsvis privatkunder og erhvervsvirksomheder steg 19 pct. Bankaktiviteter Sveriges markedsandel på udlån udgjorde 5,6 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde 4,3 pct. De seneste års tilpasning af organisationsstrukturen i Bankaktiviteter Sverige og ekspansionen af filialnettet forventes gennem 2007 at give grundlag for yderligere rentabel vækst. DANSKE BANK 1. kvartal /36

14 Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Norge omfatter bankaktiviteterne i Fokus Bank, Norge. Fokus Bank betjener alle typer privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Norge er inddelt i fem regioner med 56 filialer og fem finanscentre og beskæftiger omkring medarbejdere. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker via mæglervirksomheden Fokus Krogsveen og Nylander, der har over 40 kontorer tilknyttet. BANKAKTIVITETER NORGE 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 19,9 15,1 19,9 17,2 17,3 18,8 15,1 17,1 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 17,7 14,5 17,7 14,0 18,3 24,5 14,5 17,7 Omkostninger i pct. af indtægter 62,8 68,1 62,8 64,7 63,6 62,0 68,1 64,5 Resultat før skat steg 30 pct. Resultat før tab på udlån steg 41 pct. Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Filialisering af Fokus Bank pr. 1. april 2007 Fortsat forbedret ROE For Bankaktiviteter Norge var kvartalet præget af fortsat høj vækst samt stigende markedsandele. I marts 2007 blev fem filialer afhændet. Filialernes indtjening udgjorde i 2006 ca. 22 mio. kr. før skat. Avancen ved salget på 199 mio. kr. blev indtægtsført under Øvrige Områder. Nettorenteindtægterne steg med 19 pct. i forhold til 1. kvartal Stigningen skyldtes et stigende antal indlån, øgede erhvervsudlån samt forbedrede indlånsmarginaler på privatområdet. Nettogebyrindtægterne steg med 13 pct. i forhold til 1. kvartal Udviklingen var en følge af en stigning i lånesagsgebyrer fra erhvervskunder samt et forøget antal betalingstransaktioner. Øvrige indtægter steg i 1. kvartal 2007 med 23 mio. kr. i forhold til ultimo marts 2006, primært drevet af øgede indtægter fra Fokus Banks ejendomsmæglerkæde. Driftsomkostninger steg med 12 pct. sammenlignet med samme periode i 2006 hvilket blandt andet kunne henføres til erhvervelsen af ejendomsmæglerkæden Nylander. Stigningen i indtægter medførte, at omkostningsprocenten blev forbedret fra 68,1 pct. i 1. kvartal 2006 til 62,8 pct. ultimo marts Tab på udlån udgjorde 27 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 7 mio. kr. i 1. kvartal Dette afspejlede en låneportefølje med relativt få nedskrivninger. I lokal valuta steg udlån med 24 pct. i forhold til 1. kvartal Udlån til privatkunder steg 13 pct., og udlån til erhvervskunder steg med 35 pct. I lokal valuta steg indlån 23 pct. i forhold til 1. kvartal Indlån fra privatkunder steg 13 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 27 pct. Bankaktiviteter Norges markedsandel på udlån udgjorde 5,5 pct., og markedsandelen på indlån udgjorde 4,9 pct. Det gode økonomiske klima i Norge forventes at fortsætte i 2007, hvilket skaber grundlag for fortsat rentabel vækst. DANSKE BANK 1. kvartal /36

15 Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Nordirland omfatter bankaktiviteterne i Northern Bank, som betjener såvel private kunder som erhvervskunder. Bankaktiviteter Nordirland er inddelt i fire regioner med 95 filialer og beskæftiger omkring personer. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 15,3-6,1 15,3 11,3 9,4-23,5-6,1-2,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 10,1-6,9 10,1 6,5 9,8-25,3-6,9-4,2 Omkostninger i pct. af indtægter 85,2 107,1 85,2 88,2 90,4 127,2 107,1 102,6 Resultat før skat steg med 103 mio. kr. Udlån steg 12 pct. efter netting Realisering af synergier følger plan ROE forbedret betydeligt Resultat før skat i Bankaktiviteter Nordirland udgjorde 59 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod -44 mio. kr. i 1. kvartal Indtægterne steg med 9 pct. til 603 mio. kr. Nettorenteindtægterne steg 11 pct. som følge af en stigning i både indlån og udlån samt stigende renter. Nettogebyrindtægterne var på niveau med 1. kvartal Driftsomkostningerne faldt 13 pct. i forhold til 1. kvartal Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne 6 pct. Stigningen kunne hovedsageligt henføres til et øget aktivitetsniveau. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 107,1 pct. i 1. kvartal 2006 til 85,2 pct. ultimo marts I 1. kvartal 2007 blev der realiseret synergier for 29 mio. kr. Siden erhvervelsen af Northern Bank er der i alt realiseret synergier for 190 mio. kr. Disse har fuld regnskabsmæssig effekt fra Tab på udlån udgjorde 30 mio. kr. mod 5 mio. kr. i 1. kvartal Dette afspejlede en låneportefølje med relativt få nedskrivninger. Udlån udgjorde 56 mia. kr. i 1. kvartal 2007 og steg med 14 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2006, hvoraf 9 mia. kr. skyldtes ophør med regnskabsmæssig modregning af nettingberettigede indlån. Korrigeret herfor steg det samlede udlån 12 pct. Indlån udgjorde 57 mia. kr. i 1. kvartal Korrigeret for ophør med regnskabsmæssig modregning af nettingberettigede udlån steg det samlede indlån 14 pct. Den økonomiske vækst i Nordirland forventes fortsat at være høj i 2007, hvilket sammenholdt med forventningen om yderligere synergier skaber grundlag for fortsat rentabel vækst. DANSKE BANK 1. kvartal /36

16 Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Irland omfatter bankaktiviteterne i National Irish Bank, som primært betjener privatkunder og større erhvervskunder. Bankaktiviteter Irland er inddelt i fire regioner med 59 filialer og beskæftiger omkring 670 personer. BANKAKTIVITETER IRLAND 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 7,4-8,4 7,4 8,4 11,8-12,5-8,4 1,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 6,2-8,0 6,2 8,4 15,7-16,7-8,0 1,1 Omkostninger i pct. af indtægter 85,0 116,3 85,0 81,5 74,5 125,0 116,3 97,9 Resultat før skat forbedret med 79 mio. kr. Udlån steg 55 pct. i lokal valuta Forbedret omkostningsprocent Realisering af synergier følger plan Filialisering af National Irish Bank pr. 1. april 2007 Resultat før skat i Bankaktiviteter Irland udgjorde 40 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod -39 mio. kr. i 1. kvartal Indtægterne steg med 27 pct. og udgjorde 320 mio. kr.. Nettorenteindtægterne steg 31 pct. Stigningen afspejlede den stærke vækst i både indlån og udlån samt en rentedrevet stigning i indlånsmarginalen. Driftsomkostningerne udgjorde i 1. kvartal mio. kr. Eksklusive de samlede integrationsomkostninger steg driftsomkostningerne 16 pct. Denne stigning kunne hovedsageligt henføres til et øget aktivitetsniveau. Omkostningsprocenten blev forbedret fra 116,3 pct. i 1. kvartal 2006 til 85,0 pct. ultimo marts I 1. kvartal 2007 blev der realiseret synergier for 8 mio. kr. Siden erhvervelsen af National Irish Bank er der i alt realiseret synergier for 40 mio. kr. Disse har fuld regnskabsmæssig effekt fra Tab på udlån udgjorde 8 mio. kr. mod -2 mio. kr. i 1. kvartal Dette afspejlede en låneportefølje med relativt få nedskrivninger. I lokal valuta steg udlån med 55 pct. i forhold til ultimo 1. kvartal Udlån til privatkunder steg 59 pct., blandt andet som følge af en ny type af boligudlån, og udlån til erhvervskunder steg med 53 pct. Indlån udgjorde fortsat 21 mia. kr. ultimo 1. kvartal Udviklingen i indlån omfattede en reel fremgang på ca. 4 mia. kr., idet der i 2. kvartal 2006 overførtes indlån fra større erhvervsvirksomheder til Danske Markets. Der forventes en lille nedgang i den økonomiske vækst i Irland i 2007, om end væksten fortsat forventes at overstige den gennemsnitlige vækst i Europa. DANSKE BANK 1. kvartal /36

17 Bankaktiviteter Baltikum Bankaktiviteter Baltikum omfatter bankaktiviteter i Estland, Letland og Litauen, der betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Bankaktiviteter Baltikum består af 40 filialer og beskæftiger i alt omkring medarbejdere. BANKAKTIVITETER BALTIKUM 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap Omkostninger i pct. af indtægter RESULTAT FØR SKAT 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Estland Letland Litauen Bankaktiviteter Baltikum i alt Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar Resultat før skat steg med 9 mio. kr. Udlån steg 63 pct. Forbedret omkostningsprocent Markant forbedret ROE Indtægterne udgjorde 120 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 79 mio. kr. ultimo marts 2006 og var som forventet. Nettorenteindtægterne steg med 36 mio. kr. til 88 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Denne stigning afspejlede et meget højt aktivitetsniveau. Driftsomkostningerne steg 19 mio. kr. til 72 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Stigningen kunne ligeledes tilskrives det øgede aktivitetsniveau. Tab på udlån udgjorde 16 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 1. kvartal Udlån steg med 63 pct. i forhold til 1. kvartal Udlån til privatkunder steg 61 pct., og udlån til erhvervskunder steg med 64 pct. Indlån steg 42 pct. i forhold til 1. kvartal Indlån fra privatkunder steg 35 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder steg 45 pct. Den høje vækst i Bankaktiviteter Baltikum forventes at fortsætte i 2007, om end på et lidt lavere niveau end i 2006 som følge af de makroøkonomiske forhold og den valgte kreditpolitik. DANSKE BANK 1. kvartal /36

18 Bankaktiviteter Øvrige Bankaktiviteter Øvrige omfatter Nordania Leasing og de udenlandske bankaktiviteter i Tyskland og Polen. BANKAKTIVITETER ØVRIGE 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 37,6 27,9 37,6 32,5 23,6 25,4 27,9 27,4 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 37,6 31,3 37,6 36,4 17,6 24,4 31,3 27,4 Omkostninger i pct. af indtægter 64,4 67,9 64,4 63,8 69,3 67,3 67,9 66,9 RESULTAT FØR SKAT 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nordania Tyskland Polen Bankaktiviteter Øvrige i alt Resultat før skat steg 13 pct. Alle enheder havde en positiv forretningsmæssig udvikling Resultat før skat i Bankaktiviteter Øvrige udgjorde 212 mio. kr. mod 187 mio. kr. i 1. kvartal Resultat før tab på udlån steg med 45 mio. kr. Resultatet før skat fra Nordania viste en stigning på 7 pct. fra 128 mio. kr. til 137 mio. kr. Stigningen var en følge af en god udvikling i aktiviteten. De udenlandske forretningsområder Tyskland og Polen viste en fortsat positiv forretningsudvikling i 1. kvartal Resultatet før skat udgjorde 75 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 59 mio. kr. i 1. kvartal Det svarer til en stigning på 27 pct. DANSKE BANK 1. kvartal /36

19 Realkredit Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Finansieringsløsninger udbydes gennem Realkredit Danmark, Danske Bank og mæglervirksomheden home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem home, der har 199 forretninger tilknyttet. REALKREDIT 1. kvartal 1. kvartal Indeks 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før tab på udlån Tab på udlån Resultat før skat Realkreditudlån (ultimo) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Res. før tab på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 15,6 13,4 15,6 15,4 14,0 12,9 13,4 14,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. 15,9 13,6 15,9 15,8 14,5 14,1 13,6 14,5 Omkostninger i pct. af indtægter 31,5 33,0 31,5 28,7 29,8 33,3 33,0 31,1 Resultat før skat steg 6 pct. Udlånsvækst, målt til dagsværdi, på 7 pct. Indtægtsførsel af tab på udlån Niveau for ROE fastholdt trods lavere konverteringsaktivitet Kvartalet var præget af en fortsat stigning i primært de korte obligationsrenter, og konverteringsaktiviteten var lav i perioden. Resultat før skat steg med 6 pct. til 658 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 618 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen i nettorenteindtægterne på 7 pct. skyldtes primært stigningen i renteniveauet. Nettogebyrindtægterne udgjorde -80 mio. kr. i 1. kvartal 2007 sammenlignet med -61 i 1. kvartal Udviklingen skyldtes primært lavere konverteringsaktivitet. Driftsomkostningerne forblev på niveau med 1. kvartal Realkreditudlån målt til dagsværdi steg med 41 mia. kr. til 608 mia. kr. i forhold til 1. kvartal Den nominelle obligationsrestgæld steg med 44 mia. kr. til 616 mia. kr. Bruttoudlånet på det danske realkreditmarked udgjorde i 1. kvartal mia. kr. og faldt dermed med 19 pct. i forhold til 1. kvartal Nedgangen kunne især tilskrives en lavere aktivitet på ejerboligmarkedet. Realkredits markedsandel for bruttoudlån var 26,4 pct. i 1. kvartal 2007 i forhold til 29,7 pct. i For udlånsporteføljen blev markedsandelen 32,5 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2007 mod 32,8 pct. ultimo Markedsandelen for nettonyudlån udgjorde i 1. kvartal ,8 pct. mod 28,7 pct. i På realkreditmarkedet forventes et nogenlunde uændret aktivitetsniveau i 2007 sammenlignet med Tab på udlån udgjorde i 1. kvartal 2007 et positivt resultat på 14 mio. kr., der stammer fra tidligere afskrevne fordringer. DANSKE BANK 1. kvartal /36

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ august DANSKE BANK 1. halvår /42 Halvårsrapport 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 11. august 2005 DANSKE BANK 1. halvår 2005 1/42 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategi 5 Ambitioner og mål 7 Kundetilfredshed 8 Markedsforhold 9 Forventninger til 2014 9 Regnskabsberetning 10

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. maj 2007 Realkredit Danmark 1. kvartal 2007 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal Indeks

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL FORSIKRINGSSELSKABET Selskabsmeddelelse DANICA 28. oktober DELÅRSRAPPORT 1. 3. KVARTAL Årsrapport BERETNING 2 Regnskabsberetning 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Periodens resultat 5 s resultat 6 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

3. November Delårsrapport kvartal 2009

3. November Delårsrapport kvartal 2009 Selskabsmeddelelse 3. November 2009 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2009 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2009 12 Forretningsområder

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 10. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2004 1/14 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 Delårsrapport REGNSKABSBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 12 Forretningsområder 13 Bankaktiviteter 14 Danske Markets 22 Danske Capital

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere