Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager"

Transkript

1 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte behandler, har medført kritik. Særligt har kritikken omhandlet, Nævnets behandling af bagatelagtige sager om bl.a. kønsbaserede prisforskelle på barer, natklubber m.v. Det førte til, at Folketingets partier den 2. marts 2015 indgik en politisk aftale, der skulle målrette Nævnets arbejde. Aftalen mundede ud i, at regeringen den 29. april 2015 fremsatte lovforslag L 197 om ændring af lov om Nævnet. Med L 197 skal klager fremover have retlig interesse, før vedkommende kan indbringe en sag for Nævnet, ligesom sagsbehandlingen gøres smidigere. Herudover får Institut for Menneskerettigheder ( IMR ) adgang til at indbringe principielle sager. Nærværende analyse indeholder en kort gennemgang og vurdering af L 197, samt anbefalinger til relevante ændringer. 2. Nævnets oprettelse og retsgrundlag Gennem ratificeringen af en række FN- og Europarådskonventioner, samt ikke mindst gennemførelse af EUdirektiver, har Danmark forpligtet sig til at bekæmpe alle former for diskrimination. Ingen af disse forpligtelser indebærer dog en forpligtelse for Danmark til at oprette et klageorgan som Ligebehandlingsnævnet, hvilket også fremhæves i lovforslaget til lov om Ligebehandlingsnævnet. 1 Selvom Nævnet først blev oprettet i 2009, er der ikke tale om en egentlig nyskabelse. Nævnet er en videreførelse af Ligestillingsnævnet, der blev oprettet i 2000, og som afløste Ligestillingsrådet fra L 41 fremsat den 12. december (2. samling), almindelige bemærkninger, afs

2 Nævnet har til formål at virke som klageorgan i sager om diskrimination på en række områder. Det kan derfor træffe endelige administrative afgørelser og har kompetence til at tilkende godtgørelse samt underkende afskedigelser. Nævnet blev indført ved lov nr. 387 den 27. maj og behandler sager ud fra et omfattende lovkompleks. 3 Inden for Nævnets områder skal mænd og kvinder behandles på lige vilkår uanset race, etnisk oprindelse, religion, tro, seksuel orientering, politisk anskuelse, social eller national oprindelse, alder eller handicap. Det vil sige, at der ikke må ske vilkårlig forskelsbehandling. Forbuddet gælder uanset, om der er tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling, og Nævnet har kompetence til at behandle klager både på og uden for arbejdsmarkedet. Det fremgår specifikt af bemærkningerne til Ligebehandlingsnævnsloven, 4 at Nævnet skal arbejde efter de samme retningslinjer som Ligestillingsnævnet. Det følger herefter af bemærkningerne til lov om ligestilling af mænd og kvinder, at forbuddet mod diskrimination ikke er absolut, og at nævnet ikke skal arbejde ud fra millimeterretfærdighed. 5 Det fremgår endvidere specifikt af bemærkningerne til forslag til lov om ligestilling af mænd og kvinder, at det ikke vil være i strid med bestemmelsen om forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling, at der opkræves forskellig betaling for erhvervsmæssig betjening mv. af mænd og kvinder, såfremt det begrundes i saglige og objektive forhold. 6 2 Lov om Ligebehandlingsnævnet (Ligebehandlingsnævnsloven) 3 Ligebehandlingsnævnet kan afgøre sager inden for følgende områder: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder (Ligestillingsloven), Lov om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven), Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Ligebehandlingsloven), Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselsloven), Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (Forskelsbehandlingsloven) og Lov om etnisk ligebehandling, jf. Ligebehandlingsnævnslovens 1, stk L 387 Forslag til lov om Ligebehandlingsnævnet, , Bemærkninger til lovforslaget. 5 L 193 Forslag til lov om ligestilling af kvinder og mænd, , Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger. 6 L 193 Forslag til lov om ligestilling af kvinder og mænd, , Bemærkninger til lovforslagets 2. 2

3 3. Nævnets praksis vedrørende kønsbaseret prisdifferentiering En gennemgang af Nævnets praksis viser, at det i 2014 afgjorde 225 sager, hvoraf 108 af dem vedrørte kønsdiskrimination. 26 af disse sager vedrørte prisdifferencering for mænd og kvinder. Disse sager omhandlede fx diskoteker, swinger- og sexklubber, der opkrævede forskellige priser for mænd og kvinder. Nævnet har fx behandlet sager, hvor kvindelige gæster fik rabat på en bestemt drink 7, hvor kvinder skulle betale 25 kr. mere end mænd for at deltage i et motionsløb 8, og hvor kun kvinder kunne få gratis shots, når de dansede på et diskoteks bar. 9 Derudover har Nævnet også behandlet sager omhandlende skiltning af toiletdøre 10 såvel som Skats Twitterprofil med navnet Skattefar. 11 Omvendt findes der også eksempler på sager, der udgør mere reelle ligestillingsproblemer, og som varetager generelle samfundshensyn. Disse sager har været særligt indgribende over for borgeren, der har lidt væsentlig ulempe Det fremsatte lovforslag L 197 I kølvandet på sager, som beskrevet ovenfor, udtalte beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S), at Det skal være slut med at bringe til vurdering i Nævnet og lagde op til at droppe behandlingen af pjattede ting og bagatelagtige sager. En enig socialminister (Manu Sareen (R)) udtalte, at Nævnet fremover alene skal bruge tid på dem, der rent faktisk har været udsat for forskelsbehandling i stedet for at forholde sig til kuriøse sager. 13 Udtalelserne kom dagen efter, at samtlige partier i Folketinget, som beskrevet 7 Afgørelse nr. 129/ Afgørelse nr. 226/ Afgørelse nr. 147/ Afgørelse nr. 32/ Afgørelse nr. 198 / Se fx afgørelse nr. 58/2010, hvor klager blev forskelsbehandlet i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp og afgørelse nr. 124/2010, hvor det blev fundet godtgjort, at klager blev forflyttet fra sit arbejde som skolelærer pga. sit køn

4 ovenfor, indgik en politisk aftale 14, der skulle målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde til at fokusere på reelle ligestillingsmæssige problemstillinger frem for sager af mere bagatelagtig eller kuriøs karakter. Aftalen vil løse dette problem ved, at klager fremover skal have en individuel, aktuel og konkret interesse. Aftalen mundede ud i, at regeringen den 29. april 2015 fremsatte lovforslag L 197 om ændring af lov om Nævnet. Med L 197 skal klager fremover have retlig interesse, før vedkommende kan indbringe en sag for Nævnet, ligesom sagsbehandlingen gøres smidigere. Herudover får IMR adgang til at indbringe principielle sager. Retlig interesse Kravet om retlig interesse betyder, at en klager skal have individuel og aktuel interesse i en konkret sag, som vedkommende er direkte berørt af. Kravet relaterer sig således alene til, hvem der kan indbringe en sag og ikke hvilke sager, der kan indbringes. Kriteriet er dog ikke nyt for Nævnet, der allerede har afvist en række sager pga. manglende retlig interesse. 15 Intet steds i L 197 nævnes eller problematiseres Nævnets praksis i den type sager, som gav anledning til kritik af Nævnet og til indgåelse af den politiske aftale om ændring af praksis. Med andre ord indfører L 197 ikke den bagatelgrænse, som ellers har været foreslået, hvorfor Nævnet fortsat vil kunne og skulle behandle klager som f.eks. kønsbaserede prisforskelle på swingerklubber, diskoteker og hos frisører. For at få en bedre fornemmelse af, hvad kravet om retlig interesse vil betyde i praksis, har foretaget en gennemgang af Nævnets sager fra dets oprettelse i 2009 til i dag vedr. kønsbaserede prisforskelle, der i praksis er den sagstype, der har givet anledning til kritik. 14 Beskæftigelsesministeriet: Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde 15 Se fx afgørelse nr. 163/2013, afgørelse nr. 198/2013 og afgørelse nr. 168/2011 4

5 Heraf fremgår det, at Nævnet i alt har behandlet 142 af sådanne sager, hvoraf ca. halvdelen (72 sager svarende til 50,7 %) opfylder kravet om retlig interesse. 16 Dette betyder, at omtrent halvdelen af de sager, der af politikerne og den ansvarlige minister betegnes som kuriøse og bagatelagtige, fortsat vil kunne behandles i Nævnet. Dette til trods for, at samtlige af Folketingets partier ellers var enige om, at den slags sager ikke burde kunne optages til realitetsbehandling i Nævnet. Hertil skal lægges, at Nævnet har mulighed for at tildele en godtgørelse, som typisk udgør ikke under kr. Det er således ikke utænkeligt, at muligheden for at opnå en godtgørelse vil få en del af de klagere, der har klaget, og som ikke opfylder det nye krav om retlig interesse, til at besøge det pågældende diskotek, swingerklub, m.v. og dermed opnå den fornødne retlige interesse. Dog er det samlede antal af de bagatelagtige sager langt større, da også andre sagsområder må anses som bagatelagtige, se fx ovenfor refererede afgørelse nr. 198 / 2013 om Skats Twitterprofil Skattefar Formandsafgørelser Ud over at indføre et krav om retlig interesse indfører L 197 også såkaldte formandsafgørelser.. I dag træffes en afgørelse af mindst 3 medlemmer af Nævnet. Med indførslen af formandsafgørelser vil en afgørelse træffes af ét medlem af formandskabet, hvis det skønnes, at en sag kunne afgøres i overensstemmelse med fast rets- eller nævnspraksis. At nedbringe antallet af medlemmer, der afgør en sag, 16 Hvorvidt kravet om retlig interesse er opfyldt er selvsagt et fortolkningsspørgsmål, der i konkrete sager vil blive afgjort af Nævnet 5

6 vil altid medføre en større grad af usikkerhed om sagens korrekte udfald. Formandsafgørelserne er begrundet i at bruge færrest mulige ressourcer på de mindst komplicerede sager. Begrundelsen synes dog ikke overbevisende, eftersom de seneste tal viser, at sagsbehandlingstiden er reduceret betragteligt siden Desuden har sagerne sjældent hastende karakter, hvorfor sagsbehandlingstiden må være sekundær i forhold til retssikkerheden. Denne ændring vil også medføre, at de bagatelagtige sager vedrørende kønsbaserede prisforskelle i nattelivet m.v., vil kunne blive afgjort af et enkelt medlem. Dermed fortsætter man ikke alene Nævnets praksis af bagatelagtige sager, man risikerer samtidig at forringe retssikkerheden i Nævnets behandling af disse. Institut for Menneskerettigheder og principielle sager L 197 vil afslutningsvist give IMR ret til at indbringe sager af principiel karakter eller sager af almindelig offentlig interesse for Nævnet. Der er således tale om, at IMR tilkendes en eneret til at indbringe principielle sager, hvor ingen borger opfylder kravet om individuel, aktuel og konkret interesse. Ved vurderingen af, om en sag er af principiel karakter, anføres det i bemærkninger, at det kan indgå, om retsstillingen på den pågældende del af ligebehandlingsområdet er uafklaret. 18 At IMR overlades så bred en skønsmargin ved fortolkningen af sager, der kan være skelsættende for samfundet, medfører ligeledes en risiko for retsusikkerhed. Dette er særligt henset til, at der teoretisk vil være sager af principiel karakter med almindelig offentlig interesse, der ikke indbringes for Nævnet. 5. Konklusion Samlet set vil L 197 medføre, at borgernes adgang til at indbringe sager for Nævnet bliver svækket, og retssikkerheden forværret. L 197 synes at bero på ressourcemæssige hensyn frem for reel ligestilling og vil ikke sætte en stopper for de kuriøse og pjattede sager, der ellers var lagt op til. Det anbefales derfor, at behandlingen af L 197 sættes i bero med henblik på en undersøgelse af muligheden for indførelsen af en 17 Tallene er rekvireret fra Ankestyrelsens årsrapporter 18 Lovforslag nr. L 197 fremsat den 29. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet, specielle bemærkninger 6

7 bagatelgrænse, således at fremtidige klager eksempelvis kræver, at den krænkede har været udsat for en væsentlig ulempe eller lignende. Med indførslen af en bagatelgrænse vil det ikke være nødvendigt med formandsafgørelser eller at give IMR eneret til at indbringe principielle sager, da alle de sager, der vil blive behandlet, vil have mere principiel karakter end mange af de sager, som Nævnet behandler i dag. 7

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere