Slotholmsgade København K København, den xx maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den xx maj 2015"

Transkript

1 Økonomi og Indenrigsminister Morten Østergaard Slotholmsgade København K København, den xx maj 2015 Vedr.: Sagsbehandlingstider for behandling af sager om værgemål i Statsforvaltningen Kære Økonomi og Indenrigsminister Morten Østergaard, Alzheimerforeningen skriver til dig, da vi gerne vil gøre dig opmærksom på et stort problem i forbindelse med de meget lange sagsbehandlingstider på værgemål hos Statsforvaltningen. Vi ved, at du som minister, og dit ministerium, er bekendt med problematikken, da du og din forgænger Magrethe Vestager har besvaret en række spørgsmål herom fra folketingsmedlemmer. Vi er også bekendt med, at økonomi og indenrigsministeriet i marts 2014 har fået et brev fra Aarhus Kommune om de lange sagsbehandlingstider. Herudover ved vi, at Statsforvaltningen har svaret både Brøndby og Herning kommuner på det samme spørgsmål i henholdsvis 2013 og Derfor læste vi med stor interesse dit svar dateret den 10. marts 2015 til Folketingets Socialudvalg på spørgsmål 196 og spørgsmål 195, hvori du skriver, at statsforvaltningen forventer, at tilstanden bliver normaliseret i Vi er i Alzheimerforeningen glade for, at du har fokus på dette problem. De lange sagsbehandlingstider på værgemål i forbindelse med flytning til plejebolig udgør et alvorligt problem for demenspatienter, hvis sygdom forværres, fordi de i ventetiden ikke kan få den behandling og pleje, deres sygdom kræver. Raske samboende pårørende, risikerer også at blive alvorligt syge, fordi den fysiske og psykiske belastning ved at passe en behandlings og plejekrævende demenspatient hjemme i ventetiden er uacceptabel stor. Men vi skriver til dig, fordi vi er alvorligt bekymrede for, at Statsforvaltningen i denne henseende ikke kan leve op til de løfter, du og din forgænger Margrethe Vestager har givet borgere, kommuner og Folketing. En gennemgang af problemstillingen viser at sagsbehandlingstiderne på trods af løfter fra både Statsforvaltningen og din forgænger Magrethe Vestager om snarlig normalisering nu næsten 2 år efter aftalen om statsforvaltningerne trådte i kraft stadig er helt urimeligt lange, og mere end dobbelt så lange som før aftalen trådte i kraft, Alzheimerforeningen, Løngangstræde 25, 1468 København K

2 2 at der i Statsforvaltningen og ministeriet er uenighed om hvor lang en normal sagsbehandlingstid skal være, at en normal sagsbehandlingstid på 15 uger eller mere risikerer at påvirke en fremadskridende demenssygdomme uopretteligt med alvorlige helbredsmæssige følger ikke kun for patienten men også for eventuelt samboende pårørende, at de lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen medfører en urimelig forskelsbehandling i behandling af anmodning om flytning i plejebolig alt efter om der er tale om demenspatienter, der modsætter sig (de får kort sagsbehandlingstid), eller patienter, der ikke kan give et samtykke (de får lang sagsbehandlingstid), at kommunernes mulighed for at yde den behandling, pleje og omsorg, de ifølge serviceloven er forpligtet til, modarbejdes og i visse tilfælde umuliggøres af de lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen, at de lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen de facto sætter demenspatienters retstilling i forhold til frit valg og plejehjemsgaranti ud af kraft, at servicelovens bestemmelser om tidsfrist i forbindelse med indflytning på plejehjem uden samtykke kan indebære en utilsigtet og urimelig forskelsbehandling mellem personer, der lider af forskellige demenssygdomme. Vi har nedenfor udarbejdet en mere udførlig gennemgang af problemstillingen med dertil hørende spørgsmål om aftalen af 9. november 2012 mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten og Liberal Alliance om ny struktur for statsforvaltningen herunder spørgsmål om Statsforvaltningens aktuelle sagsbehandlingstider mm. Vi håber, at du som ansvarlig minister for Statsforvaltningens sagsbehandling vil sikre, at Statsforvaltningens sagsbehandlingstider vedr. værgemål og indflytning på plejehjem uden samtykke ikke bliver længere end det sundhedsmæssigt, socialt og ikke mindst menneskeligt kan forsvares. Alzheimerforeningen vil samtidigt foreslå, at du tager initiativ til at stoppe den utilsigtede og urimelige forskelsbehandling som servicelovens bestemmelser om flytning til plejehjem uden samtykke medfører. Konkret vil vi foreslå at der i servicelovens bestemmelser om personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, indføres en bestemmelse om at Statsforvaltningens kan træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud og at denne afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

3 3 Vi ser frem til et positivt svar fra dig, og vi stiller naturligvis gerne op til et møde, hvis du har et ønske om dette. Vi vil naturligvis også gerne fremlægge problematikken i Folketingets Socialudvalg. Med venlig hilsen Birgitte Vølund Landsformand Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Kopi af dette brev er sendt til Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Manu Sareen samt Folketingets Kommunal og Socialudvalg

4 4 1. Hvor lang er sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen? I november 2013 henvender demenskonsulent i Brøndby Kommune sig til Statsforvaltningen vedr. en klage over sagsbehandlingstider på værgemål på ca. 20 uger. Statsforvaltning medgiver i et svar dateret den 2. december 2013 at sagsbehandlingstiden er for lang, men oplyser samtidigt at forvaltningen i en overgangsperiode har haft svært ved rettidigt at træffe afgørelse i alle de sager, som Statsforvaltningen modtager. I marts 2014 skriver Rådmand for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune Jette Skive til Økonomi og Indenrigsminister Margrethe Vestager og gør opmærksom på de problemer, der opstår i forbindelse med de meget lange sagsbehandlingstider hos Statsforvaltningen. I brevet gør Århus Kommune opmærksom på, at sagsbehandlingstiderne i Statsforvaltningen er fordoblet siden før 1. juli I brevet beskrives de aktuelle ventetider på uger. Ifølge en artikel i Jyllandsposten den 18. april 2014 beklager din forgænger Magrethe Vestager udviklingen og oplyser, at hun betragter udfordringerne på værgemålsområdet som midlertidige. I et svar til medlem af Folketinget Liselotte Blixt (DF) af 1. maj 2014 oplyste Magrethe Vestager endvidere, at sagsbehandlingstiderne på værgemålsområdet ikke lever op til Statsforvaltningens resultatkontrakt for Magrethe Vestager tilføjer i den forbindelse: Jeg har dog tiltro til, at de iværksatte initiativer vil nedbringe sagsbehandlingstiden i løbet af I løbet af efteråret 2014 og foråret 2015 får Alzheimerforeningens telefonrådgivning en række henvendelser fra fortvivlede pårørende, der beretter om sagsbehandlingstider for værgemål i forbindelse med flytning til plejebolig på uger. I dit svar af 10. marts 2015 til medlem af Folketinget Karin Nødgaard (DF) oplyser du at: Den nuværende sagsbehandlingstid for etablering af værgemål er ikke tilfredsstillende og lever ikke op til de krav, der er opstillet i Statsforvaltningens resultatplan. Du oplyser i den forbindelse at den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for værgemål i 4. kvartal 2014 er ca. 17 uger. I svaret af 10. marts oplyser du samtidig at Statsforvaltningen forventer at den gennemsnitslige sagsbehandlingstid vil være normaliseret i 3. kvartal 2015 og at du nøje vil følge, at udviklingen i sagsbehandlingstiden i løbet af 2015 bevæger sig imod det normale niveau på 15 uger. I et svar af 26. marts 2015 fra Statsforvaltningen til Herning Kommune beklager Statsforvaltning at sagsbehandlingstiden for tiden er for lang. Statsforvaltningen uddyber ikke nærmere, hvad der konkret menes med for lang, men angiver senere i svaret at sagsbehandlingstiderne på værgemål i efteråret 2015 forventes at blive normaliseret så

5 5 ledes at ansøgning om etablering af værgemål kan behandles indenfor 2 3 måneder svarende til 8 12 uger. Af en artikel i Jyllandsposten 18. april 2015 fremgår det, at Statsforvaltningen overfor en pårørende til en ældre demenspatient har oplyst at ventetiden på værgemål er 4 7 måneder, svarende til uger. Ovenstående viser, at sagsbehandlingstiderne siden efteråret 2013 dokumenteret har været og stadig er utilfredsstillende og alt for lange, at der er modstridende oplysninger om hvor lange sagsbehandlingstiderne i virkeligheden er, at de oplysninger om forventet normalisering, som Statsforvaltningen har givet til kommunerne, og som din forgænger har givet til Folketinget, ikke har svaret til den reelle udvikling i sagsbehandlingstiderne på værgemål.? Man kan derfor stille berettiget spørgsmål om de initiativer, som daværende Økonomi og Indenrigsministeren oplyste at Statsforvaltningen havde iværksat for at nedbringe de lange ventetider og som du ordret gentog i dit svar til Folketinget den 10. marts i år har været tilstrækkelige til at etablere acceptable sagsbehandlingstider for værgemål i forbindelse med flytning af demenspatienter på plejehjem. 2. Hvad er en normal sagsbehandlingstid? I aftale af 9. november 2012 mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre of Socialistisk Folkeparti) og enhedslisten og Liberal Alliance om ny struktur for statsforvaltningen fremgår det, at formålet med den nye struktur er at sikre en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne. Løsningen medfører ifølge aftalen:... at borgerne får højere kvalitet i sagsbehandlingen og kortere behandlingstider I Resultatkontrakt mellem Økonomi og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen pr. 1. juli 2013 for 3. og 4. kvartal 2013 fremgår det at den gennemsnitslige sagsbehandlingstid på værgemålssager i 2012 var 6 uger og at den faglige målsætning for 2013 og 2014 er 8 uger. Af Statsforvaltningens svar af 2. december 2013 til Brøndby Kommune vedr. klage om sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om værgemål fremgår det at det er Statsforvaltningens mål: at der på værgemålsområdet skal være en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8 uger.

6 6 I Økonomi og Indenrigsminister Magrethe Vestagers svar til Folketingsmedlem Liselotte Blixt (DF) af 1. maj 2014 henvises der til, at de daværende sagsbehandlingstider på værgemålsområdet ikke lever op til de krav, der er opstillet i Statsforvaltningens resultatkontrakt for Det konkrete mål herfor oplyses ikke i svaret. I Resultatkontrakt mellem Økonomi og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen pr. 1. januar 2014 for 2014 fremgår det at målet for den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for iværksættelse af værgemålssager i 2014 og 2015 skal være 15 uger. Af resultatkontrakten for 2014 fremgår det at resultatmålet for 2014 ikke er sammenligneligt med tidligere opsatte mål, da sagsbehandlingstiden fra og med 2014 alene opgøres for iværksættelse af værgemål. Af dit svar til Folketingsmedlem Karin Nødgaard (DF) af 10. marts 2015 fremgår det, at det normale niveau for sagsbehandlingstid for etablering af værgemål er 15 uger. Af Statsforvaltningens svar til Herning Kommune den 26. marts 2015 fremgår det at: En normalisering betyder, at ansøgninger om etablering af værgemål igen vil kunne behandles indenfor 2 3 måneder, svarende til 8 12 uger. Ovenstående viser, at der er usikkerhed om hvad der præcist menes med en normal sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgning om etablering af værgemål. I 2013 oplyste Statsforvaltningen af den normale sagsbehandlingstid er 8 uger. I marts 2015 oplyser Økonomi og Indenrigsminister Morten Østergaard at den normale sagsbehandlingstid er 15 uger, men få dage efter oplyser Statsforvaltningen at den normale sagsbehandlingstid er 8 12 uger. at man ikke uanset hvilke oplysninger, der lægges til grund, kan påstå, at borgerne på nuværende tidspunkt har fået kortere sagsbehandlingstider i forbindelse med etablering af værgemål efter implementeringen af den nye struktur i statsforvaltningerne.? Spørgsmålet er derfor om aftaleparterne bag Aftalen om ny struktur i statsforvaltningerne fortsat kan have tillid til at Statsforvaltningen magter at indfri forventningerne om at: Løsningen medfører, at borgerne får højere kvalitet i sagsbehandlingen og korte sagsbehandlingstider., som det fremgik af aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre of Socialistisk Folkeparti) og enhedslisten og Liberal Alliance.

7 7 3. Hvad er konsekvenserne af (for) lange sagsbehandlingstider? Det er Alzheimerforeningens erfaring, at kommunerne kun visiterer en demenspatient til en plejebolig, når demenssygdommen er så fremskreden, at behandling og pleje ikke længere kan gives på forsvarlig vis i hjemmet. Behandling og pleje vil således, fra det tidspunkt kommunen har visiteret demenspatienten til en plejebolig, til indflytningen har fundet sted, ikke kunne dække patientens behov for behandling og pleje. Når behandling og pleje af en demenspatient ikke kan dække patientens behov udsættes denne for unødig belastning og stress. Dette kan påvirke demenssygdommens progression i negativ retning. I mange tilfælde vil det derfor være nødvendigt at demenspatienten i ventetiden flyttes til en midlertidig korttids eller aflastningsplads uden mulighed for at flytte patientens egne ejendele med. Dette kan erfaringsmæssigt også medvirke til øget stress og belastning, især hvis opholdet på korttids eller aflastningspladsen bliver længerevarigt, ligesom endnu en flytning til den permanente plejebolig også risikerer at belaste demenspatienten yderligere. Da de fleste demenssygdomme er fremadskridende vil enhver negativ påvirkning af demenssygdommens progression betyde at demenspatientens tilstand forværres uopretteligt. Det er en stor belastning for de pårørende, hvis demenspatienten, der har behov for det, ikke kan flytte i en plejebolig. Er de samboende kan det blive meget svært at få en dagligdag til at fungere fx fordi demenspatienten døgnet rundt risikerer at forlade hjemmet og miste livet. Den psykiske belastning ved ikke at kunne yde demenspatienten den rette pleje og omsorg får ofte alvorlige følger for pårørende i form af depression med efterfølgende lange sygeperioder. En forværring af demenspatientens tilstand pga. lang sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen, kan føre til, at demenspatienten modsætter sig flytning, hvilket betyder, at forholdet nu skal bedømmes efter 129, stk. 1 Demenspatientens mulighed for frit valg forringes også af en lang sagsbehandlingstid, da et tilbud om en ønsket plejehjemsplads ikke kan udnyttes så længe sagen behandles i Statsforvaltningen, ligesom plejehjemsgarantien på 2 måneder de facto sættes ud af kraft.

8 8 Ovenstående viser, at lange ventetider på 3 eller flere måneder på en egnet plejebolig kan medføre alvorlige konsekvenser for demenspatienter, hvis sygdom og tilstand i ventetiden risikerer at forværres uopretteligt, at lange ventetider belaster samboende pårørende, der risikerer alvorlige helbredsmæssige konsekvenser med efterfølgende lange sygedomsperioder, at demenspatienters rettigheder i forhold til plejehjemsgaranti og frit valg de facto sættes ud af kraft.? Alzheimerforeningen vil på baggrund af ovenstående stille spørgsmål om det sundhedsmæssigt, socialt og menneskeligt er forsvarligt, at der i gennemsnit skal gå 15 uger fra det konstateres, at demenssygdommen hos en demenspatient er så fremskreden, at der er behov for at fortsætte behandlingen og plejen på et plejehjem og en ansøgning om flytning i plejebolig jf. servicelovens 129, stk. 2 derfor videresendes til Statsforvaltningen til flytningen kan effektueres. 4. Kommunernes forpligtelse ifølge serviceloven Statsforvaltningen beklager i svaret til Brøndby Kommune dateret den 2. december 2013 at de lange sagsbehandlingstider: betyder, at kommuner og pårørende kan have vanskeligt ved at give den rette støtte. I et svar til medlem af Folketinget Liselotte Blixt (DF) af 1. maj 2014 gør Magrethe Vestager opmærksom på, at kommunerne i medfør af serviceloven er forpligtet til at sikre, at borgere med funktionsnedsættelse, herunder demente, modtager den hjælp, de har brug for. Margrethe Vestager oplyser ikke, at Statsforvaltningen overfor Brøndby Kommune har beklaget, at de lange sagsbehandlingstider betyder, at kommuner kan have vanskeligheder ved at leve op til forpligtelsen. I dit svar til medlem af Folketinget Karin Nødgaard (DF) af 10. marts 2015 gør du på tilsvarende vis opmærksom på, at kommunerne er forpligtet til at sikre, at borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne modtager den hjælp, de har brug for. Du gør samtidig opmærksom på at: Dette gælder også under behandling af en sag om etablering af værgemål. Du nævner dog ikke, at Statsforvaltningen i 2013 overfor Brøndby Kommune har beklaget at de lange ventetider der den gang var på niveau med de sagsbehandlingstider, som Statsforvaltningen ifølge Jyllandsposten har oplyst eksisterer

9 9 i foråret 2015 betyder, at kommunerne kan have vanskeligheder ved at leve op til forpligtelsen. Alzheimerforeningen er enig i, at kommunerne er forpligtet til at yde den hjælp, der er behov for efter en konkret og individuel vurdering også under behandling af en sag om værgemål. Men problemet er som Statsforvaltningen medgav i svaret til Brøndby Kommune i 2013, at kommunerne kan have vanskeligheder ved at leve op til denne forpligtelse, fordi demenspatientens behov efter en konkret og individuel vurdering jo netop er kvalificeret behandling og pleje på et plejehjem, at demenspatientens tilstand derfor risikerer at forværres og eventuelle raske pårørende til hjemmeboende demenspatienter, der har dokumenteret behov for en plejebolig, men som pga. for lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen ikke kan få den hjælp, de har behov for, risikerer at blive alvorligt syge,? Man kan derfor stille spørgsmål om Statsforvaltningens alt for lange sagsbehandlingstider reelt modarbejder mulighederne for at yde borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fx demenspatienter den hjælp de pga. den fremadskridende sygdom har behov for. 5. Hvorfor skal personer der ikke modsætter sig flytning stilles dårlige end dem der modsætter sig flytning? I servicelovens 131 er der nedfældet en frist for Statsforvaltningens afgørelse om optagelse i særlige botilbud for en person, der modsætter sig flytning (jf. 129, stk. 1) på 14 dage fra kommunen har indstillet flytningen til at flytningen kan gennemføres. I servicelovens 129, stk. 2 som omhandler flytning for en person, der har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, er der ingen tidsfrist. Det betyder, at der er forskel på, om det er en person, der har et massivt behov for hjælp for at undgå omsorgssvigt, som modsætter sig flytningen, og en person, der har et massivt behov for hjælp for at undgå omsorgssvigt, som ikke modsætter sig flytningen. Forskellen i demenspatientens adfærd i forbindelse med en flytning til plejehjem kan skyldes forskel i hvilken demenssygdom patienten har. Hvis der er tale om en patient med en Frontotemporal demenssygdom, kan den sygdomsbestemte adfærdsændring

10 10 betyde, at patienten aktivt modsætter sig flytning. Det betyder, at demenspatienten kan flyttes til en plejebolig med en 14 dages frist og derefter modtage den behandling og pleje, som sygdommen kræver. Er der derimod tale om den hyppigste form for demenssygdom, Alzheimers sygdom, vil patienten som oftest pga, af sygdommen bare ikke være i stand til at kunne give sit samtykke. Der er derfor ingen tidsfrist og demenspatienten risikerer at skulle vente i månedsvis på den behandling og pleje som sygdommen kræver. Kommunerne har i flyttesagerne efter servicelovens 129, stk. 2 indhentet relevante oplysninger i forbindelse med visitationen til en plejebolig. Derfor er oplysningerne allerede tilgængelige. Når det kan lade sig gøre med en frist på 14 dage i tilfælde, hvor en person modsætter sig flytning, bør det derfor også kunne lade sig gøre at i de tilfælde, hvor en person forholder sig passivt. Ovenstående viser at servicelovens bestemmelser om optagelse i særlige botilbud uden samtykke medfører utilsigtet forskelsbehandling af patienter med forskellige demenssygdomme at forskelsbehandlingen betyder at patienter med den mest udbredte form for demenssygdom risikerer i månedsvis ikke at få den behandling og pleje som den fremadskridende demenssygdom kræver Alzheimerforeningen skal derfor foreslå at der i servicelovens bestemmelser om personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, indføres en bestemmelse om at Statsforvaltningens kan træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud og at denne afgørelse skal træffes senest 2 uger efter modtagelse af kommunalbestyrelsens indstilling.

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Prolog: Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Prolog: Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk Prolog: Prolog: Kirsten, 47 år Alzheimerpatient Prolog: Prolog: Problemet : Hver dag forsvinder 2 3 personer med demens fra deres hjem i Danmark og må eftersøges af pårørende, personale eller politi Årsag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger

Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lovgrundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Plejeboliger tildeles ældre

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården.

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Dette notat forsøger at beskrive en række praktisk forhold i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatspakker 2014-15 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller på aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig eller

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

mail: Sikker mail: Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard

mail: Sikker mail:  Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard Værgemål til Voksne. Hvornår og Hvordan? Indhold 1. Målgruppe 2. Formål

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015

Demens juridiske udfordringer. Inside, 13. januar 2015 Demens juridiske udfordringer Inside, 13. januar 2015 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demente får ikke den nødvendige behandling

Demente får ikke den nødvendige behandling Demente får ikke den nødvendige behandling Hvis en dement afviser at blive behandlet, er der intet at stille op ifølge sundhedsloven. Den dikterer, at man ikke må yde lægehjælp, når patienten modsætter

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Center for Sundhed & Omsorg: 1 afgørelse

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere