Referat. fra Børn & Familieudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra Børn & Familieudvalg"

Transkript

1 Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø), Bente Bendix Jensen (I), Annemette Knudsen Andersen (V), Erik Christiansen (A - stedfortræder for Søren Heide Lambertsen) Søren Heide Lambertsen (A), Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Tinghøjen Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børneuniverset Læring i Dagtilbud Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Fortsat behandling af revideret "Sektorplan for Skoleområdet" Strategi for læring i Børn og Kultur Orientering om "Unge under 18 år der bruger rusmidler" Varetagelse af svømmeundervisning i folkeskolen Information, forespørgsler og orientering Lukket - Information, forespørgsler og orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5335 Sagsid.: Åben sag Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 2

4 2. Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen Dok.nr.: 5141 Sagsid.: 15/26131 Åben sag Indledning Specialbørnehaven Kornvangen er et behandlingstilbud etableret efter Lov om Social Service 32, som modtager børn fra 0 årsalderen til skolestart. Børnehaven er organiseret under Specialcentret, som er et center under familie og forebyggelse. Det foreslås nu, at flytte Kornvangen fra politikområde Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Sagsfremstilling Kornvangen er normeret til 16 pladser, som er organiseret i 2 teams med et antal tilknyttede pædagoger og fysioterapeuter. Frem til september 2015 bestod Kornvangen af to afdelinger; afdeling nord og afdeling syd, men på grund af et faldende børnetal og hermed et fald i behovet for 32 pladser, lukkede afdeling syd i august De børn, der er visiteret til en plads i Kornvangen, har særlige og specialpædagogiske behov af forskellig og vidtgående art. Af Lov om Social Service fremgår det, at: 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter Dagtilbudsloven. Baggrunden for lukningen af Kornvangens afdeling Syd var et faldende behov for pladser, men det vurderes, at Kornvangens nuværende afdeling Nord også i fremtiden vil være et nødvendigt tilbud i kommunen med henblik på efterlevelse af SEL 32 samt Dagtilbudslovens formålsbestemmelser. På trods af svingende belægningsgrad i Kornvangen, vurderes de nuværende 16 pladser som et realistisk niveau for et bæredygtigt behandlingstilbud. Til sammenligning er der i Vejle Kommune normeret med pladser. Kommunen skal til enhver tid sikre, at der findes det nødvendige antal pladser som behandlingstilbud jf. Lov Om Social Service, hvilket også understreger vigtigheden i, at det eksisterende Kornvangen opretholdes som en bæredygtig enhed. Efter lukningen af Kornvangens afdeling syd har der været drøftelser imellem Dagtilbud og Familie og Forebyggelse i forhold til Kornvangens fremtidige organisering. I den forbindelse har en arbejdsgruppe på tværs af Dagtilbud og Familie og Forebyggelse udarbejdet et notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Side 3

5 Dagtilbud, som vedlægges sagen som bilag, idet det foreslås, at flytte Kornvangen fra politikområde Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Det foreslås som naturlig følge heraf, at beslutningskompetencen i forhold til visitationen inden for rammen af de pladser overgår til Dagtilbud. Lovgrundlag, planer mv. Lov om Social Service 32 Dagtilbudsloven I 2012 blev der etableret en målgruppebeskrivelse, som vedlægges sagen som bilag. Økonomi Kornvangens bruttobudget er på 6,7 mio. kr. Specialinstitutionen er takstreguleret i forhold til de pladser. P.t. er ingen pladser besat fra andre kommuner. Derudover er der i anlægsbudgettet for 2016 afsat 2,13 mio. kr. til ombygning af Kornvangen. Nuværende drifts- og anlægsbudget overdrages samtidig til Dagtilbud. Personaleforhold Forslaget betyder, at Kornvangen organisatorisk placeres som en selvstændig afdeling i Dagtilbud, og derfor indgår i områdeinddeling og områdeledelse. Områdets betegnelse vil være Børn med særlige behov, som bl.a. også omfatter ressourcepædagoger og øvrige indsatser for børn med særlige behov. Kornvangen vil derfor referere til den nuværende områdeleder for området Børn med særlige behov og ressourcepædagogerne, og der ansættes en pædagogisk leder i Kornvangen, således at strukturen er i overensstemmelse med Dagtilbuds organisering i områder. Kompetencer Børn & Familieudvalg Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Det udarbejdede notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud beskriver kort de faglige og organisatoriske synergieffekter, der forventes ved en flytning af Kornvangen fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Ved at flytte Kornvangen til Dagtilbud forventes det, at der kan skabes større sammenhænge og synergieffekter i forhold til hele dagtilbudsområdet og børn med særlige behov eller behov for behandling. Side 4

6 Indstilling Direktionen indstiller, at følgende sendes til udtalelse hos specialcentrets Lokal MED, Kornvangens forældrebestyrelse, ForvaltningsMEDudvalget for Børn og Kultur, Handicaprådet og relevante faglige organisationer: Kornvangen flyttes fra politikområde Familie og Forebyggelse til politikområde Dagtilbud med virkning fra den 1. september Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering, som omfatter områdeinddeling og områdeledelse. Beslutningskompetencen i forbindelse med visitation til 32 pladser i Kornvangen inden for rammen på 16 pladser overgår til Dagtilbud og der udarbejdes forslag til ændrede visitationsprocedurer til politisk godkendelse i april Bilag 1 Åben Kornvangen - Målgruppebeskrivelse /16 2 Åben Tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud 14802/16 3 Åben Notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til 14798/16 Dagtilbud Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 5

7 3. Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Tinghøjen Dok.nr.: 5219 Sagsid.: 15/23457 Åben sag Indledning Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser. Den selvejende daginstitution Tinghøjen har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn- og Familieudvalget den 5. november 2015, og dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem deltagelse i MED-organisationen eller uden deltagelse i MED-organisationen. Tinghøjen har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen. Driftsaftalen træder i kraft den 1. marts 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, såfremt Byrådet godkender den nye driftsaftale. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Økonomi Intet Personaleforhold Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker. Kompetencer Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Side 6

8 Høring Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Tinghøjen. Jura har bidraget i hele processen. Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at 1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Tinghøjen om institutionens drift som daginstitution godkendes, og 2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Tinghøjen godkendes. Bilag 1 Åben Driftsaftale Tinghøjen 4552/16 2 Åben Vedtægter Tinghøjen 4565/16 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 7

9 4. Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børneuniverset Dok.nr.: 5215 Sagsid.: 15/23451 Åben sag Indledning Kommunens driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er indgået inden kommunalreformen og skal genforhandles og harmoniseres efter aftale med de selvejende daginstitutioners bestyrelser. Den selvejende daginstitution Børneuniverset har sendt underskrevet driftsaftale og reviderede vedtægter til godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling Rammedriftsaftale i 2 udgaver er godkendt i Børn & Familieudvalget den 5. november 2015, og dagtilbud har efterfølgende haft dialog og forhandling med de selvejende daginstitutioner om indgåelse af nye individuelle driftsaftaler, og valg mellem deltagelse i MED-organisationen eller uden deltagelse i MED-organisationen. Børneuniverset har nu sendt underskrevet driftsaftale uden deltagelse i MEDorganisationen, og har samtidig revideret vedtægterne, således at begge dokumenter fremstår som et samlet aftalegrundlag med kommunen. Driftsaftalen træder i kraft den 1. marts 2016, hvorved den hidtil gældende driftsaftale bortfalder, hvis Byrådet godkender den nye driftsaftale. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Økonomi Intet Personaleforhold Ved indgåelse af ny driftsaftale uden deltagelse i MED-organisationen fraskriver den selvejende daginstitution sig rettigheder og pligter under kommunens personalepolitikker. Kompetencer Børn & Familieudvalg -> Økonomiudvalg -> Byråd Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Side 8

10 Høring Valg af driftsaftale og ændring og tilretning af vedtægter er sket i løbende dialog og samarbejde med bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset. Jura har bidraget i hele processen. Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Indgås der ikke ny driftsaftale med de selvejende daginstitutioner, er der et opsigelsesvarsel på 9 måneder på den nuværende driftsaftale. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at 1. ny driftsaftale mellem Byrådet og den selvejende daginstitution Børneuniverset om institutionens drift som daginstitution godkendes, og 2. ændret vedtægt for den selvejende daginstitution Børneuniverset godkendes. Bilag 1 Åben Driftsaftale Børneuniverset 4136/16 2 Åben Vedtægter Børneuniverset 4180/16 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 9

11 5. Læring i Dagtilbud Dok.nr.: 5287 Sagsid.: 15/22649 Åben sag Indledning Siden loven om pædagogiske lærerplaner trådte i kraft i 2004, har dagtilbuddene arbejdet målrettet med børnenes læring. Læring er et af de tværgående temaer i Esbjerg kommunes Børn og Ungepolitik, og med notat om læring i dagtilbud opstilles en nærmere beskrivelse af og mål for arbejdet med læring i Esbjerg kommunes dagtilbud. Sagsfremstilling Forskningen peger på, at en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion er med til at skabe dagtilbud af høj kvalitet. Det er derfor af stor betydning, at dagtilbuddene arbejder målrettet med børnenes læring, hvilket indebærer didaktiske overvejelser omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af den pædagogiske praksis. Barnet lærer i- og af de mange forskellige typer aktiviteter og situationer, hvor det er aktivt, deltagende og i samspil med voksne og andre børn. Tilgangen til læring i dagtilbud er derfor kendetegnet ved, at læringen både sker i de planlagte aktiviteter, i børnenes leg og i de hverdagsrutiner, der er en del af dagligdagen i dagtilbuddet. I notatet om læring i dagtilbud beskrives de tre ovennævnte læringsrum og hvordan det systematiske arbejde med mål, indhold og metoder er en forudsætning for at skabe et godt læringsmiljø for børnene. I forlængelse heraf understreges vigtigheden i, at arbejde med det enkelte barns udviklingsforløb og at barnet møder udfordringer, der er afstemt i forhold til dets kompetencer og forudsætninger. I notatet fremhæves endvidere betydningen af dagtilbuddets refleksionskultur, der indbefatter refleksioner over børnenes udbytte og læring samt medarbejdernes praksis og rolle i samspillet med børnene. Læring i dagtilbud omhandler også forældresamarbejdet og dagtilbuddets inddragelse af forældrene i arbejdet omkring barnets læring og udvikling. I notatet er der opstillet overordnede mål for dagtilbuddene, så der er en fælles tilgang til arbejdet med læring i alle de kommunale og selvejende dagtilbud. Disse målsætninger og medfølgende indsats i dagtilbuddene knytter an til barnets videre forløb i førskole, skole og SFO. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven, Børn og Ungepolitikken, SMART-skolestart og Paradigmeskift 2.0. Kompetencer Børn & Familieudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at Side 10

12 notatet læring i dagtilbud sendes i høring i daginstitutioner. Bilag 1 Åben Notat om læring i Dagtilbud i Esbjerg Kommune.pdf /15 2 Åben Høringssvar på notatet Læring i Dagtilbud 5935/16 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt, idet høring udvides med BUPL, DLF m.fl. Afbud: Jens Vind (V), Bente Bendix Jensen (I) Forvaltningen oplyser Notatet har været til høring i alle forældrebestyrelser i selvejende daginstitutioner, kommunale områdeinstitutioner samt Dagplejen. Notatet har endvidere været til høring i alle dagtilbuddenes lokale MED-udvalg samt ved FOA og i BUPL. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i notatet. Ny indstilling Direktionen indstiller, at notatet Læring i Dagtilbud godkendes. Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 11

13 6. Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 4995 Sagsid.: 15/15365 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede på sit møde den 5. november 2015 at sende Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 til høring i skolebestyrelserne og lokalrådene. Det er primært tidligere byrådsbeslutninger som er indarbejdet i såvel vedtægten som bilaget. Høringsperioden har været 5. november 7. december Sagsfremstilling Der er indkommet høringssvar fra 7 skolebestyrelser og bestyrelsen ved Darum Børneby. Endvidere er der indkommet høringssvar fra Grimstrup Lokalråd, Guldager Lokalråd og Sønderris Lokalråd. Høringssvar er kommenteret i Skoleadministrationens vedlagte notat af 7. januar Opmærksomhedspunkter Forøgelse af antallet af ledige pladser til egne børn/tilflyttere fra egen afdeling i skoledistriktet I forbindelse med skolernes administration af indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg fremgår af bilaget til styrelsesvedtægten, at der kun må optages børn fra andre afdelinger indtil der resterer 2 pladser pr. klasse til brug for optagelse af afdelingens egne børn. Der er i høringsmaterialet fremsat ønske om en forøgelse af de 2 pladser. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen anbefaler, at de 2 pladser fastholdes, idet en forøgelse vil medføre et ringere serviceniveau til at imødekomme ønsker om frit skolevalg. Fordeling af elever på afdelinger inden for det enkelte skoledistrikt Der er fremsat ønske om, at skolebestyrelsen og skolelederen beslutter fordelingen af elever mellem de enkelte afdelinger med baggrund i besluttede principper for indskrivning, indhold på de enkelte afdelinger, faglige mål, læringsmiljø mv. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen kan ikke anbefale, at det er skolebestyrelsen og skolelederen der beslutter fordelingen af eleverne på de enkelte afdelinger, men Side 12

14 anbefaler at fastholde at eleverne har krav på at gå på nærmeste afdeling inden for skoledistriktet. I forbindelse med byrådets godkendelse af etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommunes Folkeskoler er der skabt mulighed for, at den enkelte skolebestyrelse kan ansøge Byrådet om dispensation i forhold til at samle udskolingen på en afdeling/matrikel. Skoleadministrationen anbefaler, at fastholde det forslag som blev sendt til høring dog med følgende ændringer/tilføjelser: Elevråd/Fælleselevråd Skolens elever danner et elevråd, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser. Det er frivilligt om skolen herudover danner elevråd på de enkelte afdelinger. Endvidere etableres et fælleselevråd, bestående af formand og næstformand fra hver af skoleelevrådene. Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg Søskende defineres som værende hel-/halvsøskende. Udsat skolestart Som det fremgår af bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen er det skolelederen, som har kompetencen til at bevilge skoleudsættelse. På Børn & Familieudvalgets møde den 17. september 2015 blev der orienteret om vedlagte procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat skolestart. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Børn & Unge Politikken Politisk beslutningsgrundlag for implementering af Folkeskolereformen i Esbjerg Kommune Kompetencer Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byråd Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 godkendes med følgende ændringer/tilføjelser: Elevråd ændres til: Elevråd/fælleselevråd Skolens elever danner et elevråd, jfr. Folkeskolelovens bestemmelser. Det er frivilligt om skolen danner afdelingselevråd på de enkelte afdelinger. Side 13

15 Der etableres et fælleselevråd, der består af formand og næstformand fra hver af skoleelevrådene. 2. Under 6 Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever/frit skolevalg Indskrivning til børnehaveklasse/optagelse af elever tilføjes følgende: Søskende defineres som værende hel- /halvsøskende. Bilag 1 Åben Notat - høringssvar 10393/16 2 Åben Høringssvar fra skolebestyrelser og lokalråd (Vedtægt for styrelsen 5722/16 af Esbjerg Kommunes Skolevæsen) 3 Åben Rettet Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen /15 med tilhørende bilag.pdf 4 Åben Procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat 1549/16 skolestart september 2015 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 14

16 7. Fortsat behandling af revideret "Sektorplan for Skoleområdet" Dok.nr.: 5057 Sagsid.: 15/17658 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede på sit møde den 5. november 2015 at sende forslag til revideret Sektorplan for Skoleområdet i høring i skolebestyrelserne. Sagsfremstilling Der er indkommet høringssvar fra 7 skolebestyrelser og bestyrelsen fra Darum Børneby. Endvidere har Guldager Lokalråd uopfordret indsendt en udtalelse til sagen. Af høringssvarene fremgår bl.a. følgende: Antal spor En bestyrelse peger på, at det af formuleringen under Klassetal-spor side 6 i sektorplanen kan tolkes, at skolerne kun må have de angivne antal spor. Bestyrelsen ved Urbanskolen ønsker at Urban,R skal være 4-sporet. Skoleadministrationens bemærkninger: På side 6 i Sektorplanen står anført, hvor mange spor den enkelte afdeling max. kan rumme. Dette antal spor skal alene ses i forhold til afdelingens antal af klasselokaler. En afdeling må altid danne det antal spor, der er nødvendigt for at kunne rumme distriktets egne børn. Det kan dog give vandreklasser. Det foreslås at sætningen Hver afdeling kan rumme følgende max. antal spor ændres til Hver afdeling kan i forhold til antallet af klasselokaler rumme følgende max. antal spor uden at danne vandreklasser. Der er pt. ikke elevgrundlag i Urban,R for 4 spor, og skolen kan lokalemæssigt også kun rumme 3 spor. Faldende elevtal/færdiggørelse af skolegang på samme afdeling/frit skolevalg Flere bestyrelser peger på at Sektorplanen og Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen indeholder nogle modsætninger. F.eks. har eleven ret til at gå på den nærmeste afdeling i skoledistriktet og ret til at færdiggøre sin skolegang på samme afdeling, modsat kan der ske klassesammenlægninger evt. med andre afdelinger i distriktet. Skoleadministrationens bemærkninger: På side 4 i Sektorplanen Overskud/underskud af lokaler står anført følgende: I det tilfælde en afdelings elevtal permanent er for nedadgående vurderes om, der skal foretages klassesammenlægninger evt. med andre afdelinger i distriktet. Kan Side 15

17 der ikke opnås økonomisk og pædagogisk bæredygtige klassestørrelser er alternativet evt. lukning af afdelingen. I det tilfælde der skal sammenlægges klasser med klasser fra andre afdelinger eller lukkes afdelinger, skal Esbjerg Byråd søges om tilladelse hertil. Ledige lokaler udfases evt. til andet formål. Hvis en afdeling får underskud af lokaler vil det være muligt at søge Esbjerg Byråd om tilladelse til flytning af klasser til anden afdeling i skoledistriktet eller anden skole. Skoleadministrationen anbefaler, at fastholde ovennævnte tekst under Overskud/underskud af lokaler. Lokalestørrelser En bestyrelse ønsker en beskrivelse af, hvordan de enkelte skoler/afdelinger skal håndtere klassestørrelserne, da de nødvendigvis må afspejle klasselokalernes størrelse. En bestyrelse ønsker mere præcise krav i forhold til lokalestørrelser i det eksisterende byggeri, herunder ombygning af små lokaler. Skoleadministrationens bemærkninger: På side 8 i Sektorplanen er anført et skema, hvoraf fremgår det maximale antal elever i klasserne på den enkelte skole. Dette antal elever er alene beregnet på baggrund af den gennemsnitlige størrelse af den enkelte skoles klasselokaler og skal anvendes i forbindelse med optagelse af elever fra andre afdelinger. Dvs. det kan godt forekomme, at der er flere elever i klasserne end de angivne elevtal foreskriver. Holdrum faglokaler Et par bestyrelser peger på, at der ikke findes holdrum, ligesom der peges på, at de på en afdeling ikke har et sløjdlokale. Skoleadministrationens bemærkninger: Af Sektorplanen side 5 Holdrum fremgår, at det tilstræbes, at der enten er 1 holdrum på 25m 2 pr. 2 normalklasselokaler eller tilsvarende plads, der giver mulighed for holdaktiviteter. Der er fortsat afdelinger, som ikke har holdrum eller tilsvarende areal, men hovedparten har holdrum eller tilsvarende areal. Urban D benytter pt. sløjdlokalet på Ungdomsskolen. Det tilstræbes i forbindelse med ud- og ombygning af skolerne, at der etableres holdrum eller tilsvarende areal. SFO-basislokale Bestyrelsen ved Vadehavsskolen peger på,at basislokalet til SFO på m2 bør være opdelt i to lokaler. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen foreslår, at det fastholdes at SFO basislokaler skal være på m2. Det er op til den enkelte skole selv evt. at foretage opdeling af eksisterende basislokaler inden for skolens egen økonomiske ramme. Side 16

18 Klubtilbud Bestyrelsen ved Vadehavsskolen peger på ønsket om etablering af et klubtilbud ved afdeling Kongeåvej. Vadehavsskolen har kun to klubtilbud, som ligger i Ribe by og i Hviding. Der er 9,4 km fra afdeling Kongeåvej til nærmeste klubtilbud i Ribe. Skoleadministrationens bemærkninger: I foråret 2016 vil der være et punkt på Kultur & Fritidsudvalgets dagsorden med spørgsmålet om nuværende klubtilbud. Spørgsmålet om etablering af et klubtilbud ved Vadehavsskolen, Kongeåvej tages op samtidig hermed. Søskende En bestyrelse peger på, at der er brug for en definition af søskende. Skoleadministrationens bemærkninger: Søskende defineres som værende hel-/halvsøskende. I øvrigt henvises til anden sag på Børn & Familieudvalgets dagsorden den vedrørende Vedtægt for Styrelsen af Esbjerg kommunes skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august I denne sag er der angivet forslag til definition af søskende som værende hel-/halvsøskende. Afstands- og søskende kriteriet En bestyrelse peger på, at der under Indskrivning byttes om på følgende to principper. 1. Afstand fra bopæl til nærmeste afdeling. Opmålt via google Maps cykelafstand. I tilfælde af lige stor afstand til flere afdelinger har forældrene frit valg. 2. Søskende til elever på afdelingen går forud for andre børn. Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen finder ikke anledning til ombytning af ovennævnte to principper, idet elever der er bosiddende i et skoledistrikt og bor tættest på en afdeling bør have fortrinsret frem for elever som bor længere væk, selvom der er søskende på afdelingen. Trafiksikkerhed En bestyrelse peger på, at afsnittet om trafiksikkerhed er udtaget af sektorplanen. Målet for trafiksikkerhed i den tidligere Sektorplan var følgende: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje uden for trafiksikrede kryds som muligt Skoleadministrationens bemærkninger: Skoleadministrationen anbefaler, at afsnittet vedrørende Trafiksikkerhed indsættes i Sektorplanen med følgende tekst: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje uden for trafiksikrede kryds som muligt. Indvendig vedligeholdelse Side 17

19 En bestyrelse peger på, at det bør præciseres, hvor stor toiletkapacitet der bør være på en afdeling, samt hvilken standard toiletforholdene bør have. Skoleadministrationens bemærkninger: Der findes ingen specifikke krav til antal elevtoiletter på skolerne, men i forbindelse med ud-og ombygning af skolerne, foretages altid en vurdering og evt. justering af toiletkapaciteten. Skoleadministrationen anbefaler som udgangspunkt, at fastholde det forslag som blev sendt til høring uagtet de indkomne høringssvar med undtagelse af følgende ændringer: 1. på side 8 i sektorplanen foreslås sætningen Hver afdeling kan rumme følgende max. antal spor ændret til Hver afdeling kan i forhold til antallet af klasselokaler rumme følgende max. antal spor uden at danne vandreklasser 2. søskende defineres som hel-/halvsøskende 3. afsnittet vedrørende Trafiksikkerhed indsættes i Sektorplanen med følgende tekst: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje uden for trafiksikrede kryds som muligt. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven. Økonomi Der er i den kommende budgetperiode ikke afsat midler til ud- og ombygning af skoler. Kompetencer Børn & Familieudvalget. Høring Sagen har været til høring i skolebestyrelserne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til revideret Sektorplan for Skoleområdet godkendes med nedenstående ændringer: 2. det foreslås at sætningen på side 8 i sektorplanen Hver afdeling kan rumme følgende max. antal spor ændres til Hver afdeling kan i forhold til antallet af klasselokaler rumme følgende max. antal spor uden at danne vandreklasser 3. søskende defineres som hel/-halvsøskende 4. afsnittet vedrørende Trafiksikkerhed indsættes i Sektorplanen med følgende tekst: Skolevejen skal primært foregå ad separate stisystemer eller langs svagt Side 18

20 trafikerede veje. Der skal være så få krydsninger med trafikveje uden for trafiksikrede kryds som muligt Bilag 1 Åben Høringssvar sektorplan /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 19

21 8. Strategi for læring i Børn og Kultur Dok.nr.: 5231 Sagsid.: 15/23477 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede på mødet den 19. november 2015, at sende Strategi for læring i Børn & Kultur i høring. Høringen er nu overstået, hvorfor strategien igen fremlægges til godkendelse. Sagsfremstilling Der er indkommet 21 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagsfremstillingen som bilag sammen med en oversigt, der kort beskriver essensen af høringssvarene. Generelt er der i høringssvarene stor opbakning til Strategien. Der er flere høringssvar der angiver at der ønskes flere ressourcer i form af normering og/eller It til at udleve strategien. Det er forvaltningens opfattelse at implementeringen kan ske inden for den givne økonomiske ramme. Flere høringssvar inddrager forhold der ikke omhandler strategien, disse er ikke behandlet i denne sagsfremstilling. Nogle høringssvar stiller spørgsmål til mulighederne for inklusion som det er angivet fra kommunens Børn og Unge politik. Da dette er angivet fra anden politik er disse ikke behandlet i denne sagsfremstilling. Der er sket sproglige rettelser som øger forståelsen og læsningen lettere. Der er på baggrund af høringssvarene blevet indarbejdet et lidt bredere læringsbegreb i strategien, ligesom der i højere grad sprogligt er understreget de læringsmuligheder, der er i de eksterne læringsmiljøer såsom Myrthue, kulturinstitutioner mv. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Folkeskoleloven Børn og Unge politikken Vision 2020 Sciencestrategi SMART skolestart Paradigmeskift 2.0 Økonomi Der er ikke afsat ekstra midler til gennemførelse af strategien, som forudsættes implementeret inden for de eksisterende rammer. Såfremt det videre arbejde med implementeringen af strategien viser et øget økonomisk behov, fremlægges der konkret sag herom. Side 20

22 Konsekvenser for andre udvalg Strategi for Læring vedrører Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget Høring Strategien var til høring i perioden fra den 19. november 2015 til den 4. januar 2016 Vurdering herunder alternativer Strategien kan godkendes med andre ændringer som følge af høringssvarene, eller som den forelå i høringsudgaven. Indstilling Direktionen indstiller, at Strategi for læring i Børn & Kultur med andre ændringer som følge af høringssvarene, godkendes. Bilag 1 Åben Sammendrag af Høringssvar.pdf 6119/16 2 Åben Høringssvar.pdf 6127/16 3 Åben Strategi for læring 7673/16 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 21

23 9. Orientering om "Unge under 18 år der bruger rusmidler" Dok.nr.: 5222 Sagsid.: 12/5916 Åben sag Indledning Udvalget fik den 1. oktober 2015 forelagt og debatterede vedhæftede skrivelse Unge under 18 år der bruger/misbruger rusmidler Det blev besluttet at skrivelsen skulle justeres og præciseres på aftalte steder. Sagsfremstilling Vedhæftet forslag til endelig skrivelse Unge under 18 år der bruger rusmidler. Som er tilrettet eller præciseret på følgende måde: Titel på forsiden ændret fra: Unge under 18 år der (mis)bruger rusmidler Esbjerg Kommunes forståelse og tilgang til arbejdet Til: Unge under 18 år der bruger rusmidler Esbjerg Kommunes forståelse og tilgang til arbejdet. Forord: Præciseret at kommunens skoler og institutioner også fortsat har nultolerance i forhold til unges brug af rusmidler. Side 7: er farverne i bekymringsbuen skiftet fra grøn, gul, rød til gul, orange, rød. Side 10: andet afsnit er det præciseret at kommunens skoler og institutioner fortsat har nultolerance i forhold til unges brug af rusmidler Indstilling Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres Bilag 1 Åben Unge under 18 år der bruger rusmidler (endelig 2015).pdf 4806/16 Beslutning Børn & Familieudvalg den Orientering givet. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 22

24 10. Varetagelse af svømmeundervisning i folkeskolen Dok.nr.: 5153 Sagsid.: 15/982 Åben sag Indledning Folkeskolens svømmeundervisning varetages pt. af skolens idrætslærere. Undervisningen ønskes i en forsøgsperiode på et skoleår på tre udvalgte skoler varetaget af Svømmeklubben Esbjerg i samarbejde med folkeskolen. Sagsfremstilling På foranledning af ønske fra formændene for henholdsvis Børn & Familieudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget har Børn & Kultur undersøgt, hvorvidt folkeskolens svømmeundervisning med fordel kan afvikles som et partnerskab mellem de professionelle svømmeklubber og folkeskolerne. Formålet er en kvalificering af folkeskolernes svømmeundervisning samt et økonomisk rationale. Børn & Kultur, Skole samt Børn & Kultur, Kultur har afholdt møde med Esbjerg Svømmeklub, som er positivt stemt i forhold til at medvirke til udviklingen af svømmeundervisningen. Udgangspunktet er, at svømmeklubben overtager undervisningen i samarbejde med skolen, således at der deltager en svømmeinstruktør og en idrætslærer i et 20 timers undervisningsforløb med flere end 15 elever. Når antallet af elever er over 15, kræver det to voksnes tilstedeværelse. Kombinationen sker med udgangspunkt i, at foreningen får større pædagogiske kompetencer, mens skolen får større faglige kompetencer. Folkeskolens svømmeundervisning er siden 1. august 2007 blevet afviklet på 3. og 4. klassetrin. Forskningen viser, at kombinationen af faglærer/svømmeinstruktør i et intensiveret forløb samt opstart tidligere end 3. klasse styrker børns svømmekompetencer. Ved indgåelse af aftale mellem skole og svømmeklub tages stilling til intensiteten af undervisningsforløbet, idet der ikke nødvendigvis som nu vil være tale om et 20 timers forløb afviklet over 10 uger pr. skoleår. Som minimum vil et af pilotforløbene blive afviklet på lavere årgange. Samarbejdet omkring undervisningen iværksættes fra skoleåret 2016/17 som et pilotprojekt på tre skoler. Skolerne stiller svømmefaciliteter og undervisningsmateriale gratis til rådighed. Børn & Familieudvalget vil primo 2017 få forelagt en evaluering af ovenstående forløb. Økonomi Kombinationen af instruktør og lærer er gennemsnitligt billigere, end hvis to lærere varetager undervisningen. Børn & Kultur, Skole oplyser, at udgiften til en underviser på gennemsnitsløn vil andrage kr , mens Esbjerg Svømmeklub tilsvarende har oplyst, at udgiften til en svømmeinstruktør vil andrage kr for et 20 timers forløb. Side 23

25 Kompetencer Børn & Familieudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at svømmeundervisningen på tre skoler varetages i et samarbejde mellem svømmeklub og skole som pilotprojekt i skoleåret 2016/17. Beslutning Børn & Familieudvalg den Tilbagesendes til forvaltningen. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 24

26 11. Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 5336 Sagsid.: Åben sag Indledning Intet Beslutning Børn & Familieudvalg den Orientering givet. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Side 25

27 12. Lukket - Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 5337 Sagsid.: Lukket sag Side 26

28 Bilagsliste 2. Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen 1. Kornvangen - Målgruppebeskrivelse 32 (6159/16) 2. Tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud (14802/16) 3. Notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud (14798/16) 3. Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Tinghøjen 1. Driftsaftale Tinghøjen (4552/16) 2. Vedtægter Tinghøjen (4565/16) 4. Ny driftsaftale med den selvejende daginstitution Børneuniverset 1. Driftsaftale Børneuniverset (4136/16) 2. Vedtægter Børneuniverset (4180/16) 5. Læring i Dagtilbud 1. Notat om læring i Dagtilbud i Esbjerg Kommune.pdf (299182/15) 2. Høringssvar på notatet Læring i Dagtilbud (5935/16) 6. Fortsat behandling af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Notat - høringssvar (10393/16) 2. Høringssvar fra skolebestyrelser og lokalråd (Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen) (5722/16) 3. Rettet Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag.pdf (290446/15) 4. Procedurebeskrivelse i forbindelse med ansøgning om udsat skolestart september 2015 (1549/16) 7. Fortsat behandling af revideret "Sektorplan for Skoleområdet" 1. Høringssvar sektorplan (330493/15) 8. Strategi for læring i Børn og Kultur 1. Sammendrag af Høringssvar.pdf (6119/16) 2. Høringssvar.pdf (6127/16) 3. Strategi for læring (7673/16) 9. Orientering om "Unge under 18 år der bruger rusmidler" 1. Unge under 18 år der bruger rusmidler (endelig 2015).pdf (4806/16) Side 27

29 Underskriftsblad Diana Mose Olsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Jens Vind (V) Sarah Nørris (Ø) Bente Bendix Jensen (I) Annemette Knudsen Andersen (V) Søren Heide Lambertsen (A) Erik Christiansen (A - stedfortræder for Søren Heide Lambertsen) Side 28

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Referat. til Børn & Familieudvalg

Referat. til Børn & Familieudvalg Referat til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Esbjerg Rådhus Diana Mose Olsen, Jesper Frost Rasmussen, Jens Vind, Sarah

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Sagsbehandler Birthe Ravn Telefon direkte 76 16 86 38 Notat Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Dato: onsdag d Tid: kl Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere:

Dato: onsdag d Tid: kl Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: onsdag d. 18.1.2016 Tid: kl. 17.00-19.30 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Søren Bo Christensen Afbud: Anita Jørgensen Henrik Olesen Gitte Leve Clausen Søren

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere