NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften"

Transkript

1 NOTAT Bilag 13. Indstilling den 17. februar februar 2014 Sagsbehandler: SS Dok.nr.: 2012/ Vej- og Parkafdelingen. Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften By- og Miljøområdet indstiller, 1. at By- og Miljøudvalget vælger, hvilke løsningselementer der skal arbejdes videre med, 2. at By- og Miljøudvalget skal tage stilling til den videre proces. Beskrivelse af sagen: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 er der bevilget ekstra 3 mio. kr. til at forbedre busdriften på Frederiksberg. Baggrunden for den ekstra bevilling er den kritik, der har været af busomlægningerne i foråret Af samme grund blev By- og Miljøudvalget orienteret om udviklingen i busdriften på Frederiksberg den 21. oktober og den 25. november På denne baggrund har forvaltningen foretaget en evaluering af de fremførte kritikpunkter og udarbejdet forslag til løsningselementer til udmøntning af den ekstra bevilling. Baggrunden for ændringer i bustrafikken De senere års omlægninger af bustrafikken er gennemført med afsæt i den overordnede strategi for udviklingen i den kollektive trafik i de centrale hovedstadskommuner, som er fastlagt i det såkaldte Bynet samarbejde. By- og Miljøudvalget vedtog den 17. august 2009, at By- og Miljøområdet kunne indgå i projektet Bynet 2018 i samarbejde med Københavns Kommune og Movia. Formålet med projektet var at øge det samlede passagertal i den kollektive trafik i hovedstaden i årene frem til, at Cityringen åbner i 2018 samtidig med, at omkostningerne til den kollektive trafik reduceres. Målene fra Bynet 2018 blev siden skrevet ind i Kommuneplan 2010 i form af en retningslinie om, at Sammenhængen mellem de forskellige dele af det kollektive trafiknet skal søges forbedret bl.a. gennem omlægning af busruter, så de krydser ved metrostationerne i stedet for mellem stationerne, gennem flytning af busruter, der løber parallelt med Metro eller S-tog og ved sammenlægning af parallelle busruter. Busomlægningerne er således foretaget for at skabe en mere sammenhængende og effektiv kollektiv trafik. Efter metroen begyndte at køre er passagergrundlaget på de paralleltgående strækninger blevet udhulet. Det gennemsnitlige antal passagerer på en hverdag i linje 14 faldt i perioden med cirka 18 %, og selvfinansieringsgraden faldt fra cirka 60 til 50 %. Til sammenligning har A-busserne på Frederiksberg en selvfinansieringsgrad på %. Gennemførte ændringer i bustrafikken I regi af Bynet 2018 er der udarbejdet en busplan, der som centrale elementer har en styrkelse af Flintholm Station som trafikalt knudepunkt, reduktion af parallelkørsel mellem bus og metro samt mellem parallelkørende buslinjer til færre, mere højfrekvente og letforståelige buslinjer. På Frederiksberg har ændringerne vedrørt de øst-vestgående buslinjer, der overvejende kørte parallelt med metroen. Linje 9A begyndte at køre i foråret 2013, og overtog linje 14 og 15 s betjening af Gammel Kongevej og Smallegade samt linje 15 s betjening af Peter Bangs Vej. Linje 30 blev samti-

2 dig forlænget fra Vesterport Station til Flintholm Station via Danasvej, Thorvaldsensvej, Nyelandsvej og Finsensvej, og overtog dermed linje 14 s betjening af Finsensvej og linje 29's betjening af Nyelandsvej (inderste del), Thorvaldsensvej og Danasvej. Linje 29 blev nedlagt i efteråret 2011, linje 15 blev nedlagt i foråret 2013 samtidig med at linje 14 blev omlagt, så den ikke længere betjener Frederiksberg. Kvalificering af kritikpunkter På baggrund af de gennemførte busomlægninger i foråret 2013 har en række borgere gennem bl.a. de lokale medier givet udtryk for, at deres transportbehov ikke længere bliver opfyldt. Der er bl.a. udtrykt ønske om at få linje 14 og 15 tilbage, at komme til Indre by, at få busdrift på den yderste del af Peter Bangs Vej, Finsensvej og på Dalgas Boulevard. Erfaringsmæssigt fylder kritiske synspunkter mere i bl.a. direkte henvendelser, ved arrangementer og i mediebilledet end andre synspunkter. Samtidig er nogle af de kritik- og synspunkter, der er fremført, f.eks. at man gerne vil have linje 14 og 15 tilbage så overordnede, at det er vanskeligt at identificere den egentlige problemstilling er det rejsemål, frekvens, regularitet eller andet, der savnes. Forvaltningen har derfor arbejdet med en mere præcis afdækning af omfang og kvalificering af ønsker og behov. Dette arbejde har omfattet: Analyse af passagertal, tilfredshedsanalyser og køredata for busserne Etablering af en stand i forbindelse med demonstration på Rådhuspladsen, hvor det var muligt at drøfte bustrafikken og give sin mening tilkende skriftligt og mundtligt (nærmere beskrevet i bilag 1) Gennemførelse af interviews ved stoppesteder og stationer (nærmere beskrevet i bilag 2) Etablering af en forslagspostkasse der er formidlet i medierne på møder og ved omdeling af postkort. Det har været muligt at give bidrag på mailen i november og december måned (nærmere beskrevet i bilag 1 og 3) Passagertal og kundetilfredshed Passagertallene på linje 9A er på højde med de prognoser som Movia havde beregnet inden omlægningen. Passagertallet har (afhængigt af antal hverdage) svinget omkring om måneden, og hverdagspassagertallet har ligget stabilt omkring på hele linjen. Til sammenligning har linje 2A, 3A og 6A henholdsvis , og påstigere på en gennemsnitlig hverdag. Linje 9A forventes at få et passagertal på knap 5 mio. påstigere i 2013, mod oprindeligt budgetteret 5,3 mio. påstigere. Linje 30 har haft en generel positiv udvikling hen over perioden. Fra april til december 2013 er passagertallet steget fra 880 til pr. hverdag. Allerede kort efter omlægningerne i april og maj 2013 kunne det konstateres, at der samlet set var flere, der benyttede linje 9A, linje 30 og metroen sammenlignet med linje 14, linje 15 og metroen i de samme måneder året før. Henover sommeren og i efteråret 2013 betød sporarbejde og ombygning af Flintholm Station et fald i passagertallet for metroen, der gør, at tallene ikke er direkte sammenlignelige med tidligere tal. I november var der igen samlet set flere passagerer, der benyttede linje 9A, linje 30 og metroen sammenlignet med linje 14, linje 15 og metroen i november I december måned faldt metroens passagertal igen grundet den milde vinter. Passagerfremgangen på linje 9A og linje 30 fortsætter dog. Omlægningerne har været i drift i mindre end et år, og der forventes derfor en fortsat positiv udvikling i antallet af passagerer, da det erfaringsmæssigt tager op mod ét år for kunderne at vænne sig til nye rejsemønstre. Movia undersøger jævnligt tilfredsheden i busserne, og her er det muligt at sammenligne tilfredsheden blandt passagererne i linje 14 og 15 med tilfredsheden i linje 9A. Interviewene 2

3 viser, at andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder har været stigende i flere af de adspurgte kategorier. Tilfredse og meget tilfredse kunder 9A i og 15 i 2012 Antal afgange på buslinje 71 % 67 % Antal skift på denne rejse 92 % 90 % Chaufførens kørsel 95 % 92 % Chaufførens service og fremtræden 94 % 87 % Forholdene ved stoppestederne på denne linje 80 % 82 % Overholdelse af køreplan 72 % 78 % Rejsetiden på denne rejse 87 % 89 % Andelen af kunder der er tilfredse og meget tilfredse med antallet af afgange, er steget fra 67 % til 71 % på linje 9A. Det er et positivt udtryk for, at brugerne er tilfredse med A-bus konceptet. I forhold til antallet af skift er tilfredsheden steget fra 90 % til 92 %, hvilket også er positivt og udtryk for, at mange er fuldt tilfredse med mulighederne i det nye system. Tilfredshedsanalysen bekræfter de kritikpunkter, der er fremført vedrørende linje 9As regularitet. Tilfredsheden i forhold til overholdelsen af køreplanen er faldet fra 78 % til 72 %. Tilfredshedsanalysen er gennemført, før en række fremkommelighedstiltag er fuldt gennemført og før ombygningen af busperronerne på Flintholm Station er afsluttet. Der er stor fokus på linje 9A s pålidelighed, som er blevet markant forbedret fra 75 % til 84 %, siden linjen begyndte at køre. Til sammenligning svingede den gennemsnitlige pålidelighed for de øvrige A-busser i 2013 mellem 79,5 og 84 %. Hovedproblemstillinger Borgerinddragelsen, kundetilfredsheden og passagertallene viser, at der grundlæggende er tilfredshed med linje 9A, men at linjen kan forbedres, og at der er strækninger, som ønskes busbetjent. Afdækningen af ønsker og behov peger på, at nogle af de mere overordnede ønsker, som f.eks. ønsket om at få linje 14 og 15 tilbage, og ønsket om en direkte forbindelse til Indre by nok snarere handler om at beholde noget trygt og velkendt og opretholde nogle muligheder, som lejlighedsvist benyttes, end egentlige konkrete daglige behov. Interviewundersøgelsen viser, at det er et fåtal af respondenterne der har de centrale rejsemål i Indre by som destination, f.eks. Nørreport Station (6 %) og Kongens Nytorv (4 %) og ydermere forsvindende få af respondenterne, der har Østerbro, Hellerup eller Klampenborg som destination. Dette indtryk understøttes af de konkrete rejsemønstre og beskrivelserne i de indkomne mails. Sammenfattende er det By- og Miljøområdets opfattelse, at hovedproblemstillingerne efter busomlægningerne kan opsummeres i følgende: Bedre regularitet på linje 9A Regulariteten på linje 9A har været, og er stadig påvirket af anlægsarbejde omkring Flintholm Station og i Indre by. Indtil jul har regulariteten på linje 9A været imellem 78 og 80 %. I januar måned kom regulariteten op på 84 %. Der er fortsat fokus på at skabe yderligere forbedringer for linjen gennem justeringer i køretiden, ombygning af kryds i Københavns Kommune og optimering af signaler m.v. på Frederiksberg. Mere direkte busforbindelse til centrale dele af København En sådan busforbindelse er primært efterspurgt i forbindelse med lejlighedsvise ærinder i København, f.eks. indkøb og fritidsaktiviteter. Frederiksberg Kommune har i forvejen metroen som kører til Kongens Nytorv og Nørreport Station. Forvaltningen arbejder på at få Kø- 3

4 benhavns Kommune til at gennemføre en ændring af ruteføringen på linje 9A i Indre by, således at der er et supplement til metroen. Der er således ikke nødvendigvis basis for etablering af en yderligere højfrekvent busløning. Højere frekvens på linje 9A Flere afgange på linje 9A efterspørges i 9 af de 73 indkommende mails og i interviewundersøgelsen er det næsten halvdelen af de adspurgte, der har kort ventetid som deres vigtigste præference. Antallet af afgange hænger sammen med regulariteten. Når regulariteten bliver bedre vil ventetiden også blive mindre. Flere afgange på linje 9A forudsætter i givet fald enighed blandt alle de involverede kommuner, da det vil påvirke økonomien i alle kommunerne. Manglende busforbindelse mellem Finsensvej og Gammel Kongevej Der er i overvejende grad tale om løsning af et internt transportbehov i Frederiksberg Kommune. Løsningen behøver derfor ikke nødvendigvis omfatte en mere regionalt dækkende busrute, som f.eks. en A-bus. Behovet kan dækkes af en lokal forbindelse. Nedtælling til næste bus ved stoppestederne Information om ventetiden til næste afgang er efterspurgt i 5 af de indkommende mails. I interviewundersøgelsen var det et parameter, som de interviewede havde nævnt som et ønske, og ydermere er det et ønske som Ældrerådet har givet udtryk for ville forbedre busdriften. Ventetiden opfattes kortere, når det oplyses, hvor lang den er. Busforbindelse på Dalgas Boulevard og den ydre del af Finsensvej Her er der tale om et lokalt ønske om at kunne komme direkte fra Roskildevej til Peter Bangs Vej og Finsensvej for at komme til metroen, handle ind og komme i f.eks. banken. Der er 4 borgere, der i de indkommende mails ytrer, at de ønsker betjening på Dalgas Boulevard, og 3 der ønsker busbetjening på den ydre del af Finsensvej. Dette ønske kan eventuelt tilgodeses ved en omlægning af Frederiksbergbusserne. Løsningselementer En række af hovedproblemstillingerne vedrørende linje 9A omfatter ønsker og behov både hos den store gruppe af faste daglige brugere - pendlerne, og hos den mindre gruppe af mere lejlighedsvise brugere i forbindelse med indkøb, familiebesøg m.v. De øvrige hovedproblemstillinger vedrører hovedsageligt lokale behov hos de mere lejlighedsvise brugere. De to typer af kunder, de faste daglige pendlere, og de mere lejlighedsvist og ofte lokalt rejsende, har forskellige prioriteringer, hvad angår bustrafikkens serviceparametre. Pendlerne der benytter den kollektive trafik dagligt prioriterer høj frekvens, en direkte rejse og kort rejsetid højest. Andre brugere prioriterer i højere grad den korte afstand til stoppestederne og den komfortable rejse. Derfor er det svært at gøre alle tilfredse med de samme løsninger. Frederiksberg Kommune har ud over metroen og A-busserne prioriteret at have fire Frederiksbergbusser og linje 30, for at tilgodese de forskellige kundegrupper. Udviklingen af A- og S-busnettet, der retter sig mod de faste daglige pendlere, har medført en stigning i passagertallet i busserne og i kundetilfredshed og selvfinansieringsgrad. Dette vil ændre sig, hvis disse bustyper i højere grad indrettes til også at skulle tilgodese andre kundegrupper. På denne baggrund vil By- og Miljøområdet foreslå de efterfølgende beskrevne løsningselementer. Løsningselement 1: Styrkelse af linje 9A Der arbejdes som beskrevet på at få forbedret regulariteten på linje 9A yderligere og på at få linjen til centrale punkter i Indre by. Med hensyn til regulariteten, er det forvaltningens opfattelse, at de allerede igangsatte initiativer er tilstrækkelige, og bør fortsættes. 4

5 Forvaltningen har sammen med Københavns Kommune fået udarbejdet en analyse, der skal afdække, hvilken betydning det vil have for passagererne, hvis linje 9A og linje 66 bytter rute i det centrale København for hermed at skabe en direkte forbindelse fra Frederiksberg til centrale dele af Indre by. Der er i analysen set på, hvilke rejsemønstre passagerer i linje 9A og linje 66 har i centrum, og hvilke skift de foretager. Den mulige ruteændring vil betyde, at linje 9A kommer til at køre ad Tietgensgade, Stormgade og Slotsholmen til Knippelsbro. Analysen viser, at de nuværende passagerer i de to linjer ikke vil få ulemper ved en sådan ombytning. Det betyder, at en ombytning vil kunne tilgodese ønsket for passagerer, der ikke benytter linjen i dag, til at komme nærmere de centrale dele af København (Se bilag 10). Forslaget skal nu politisk forelægges i Københavns Kommune. En ulempe kan dog være, at den tætte trafik i Stormgade og på -Slotsholmen kan påvirke regulariteten negativt. Et andet ønske til linje 9A er at få flere afgange. 46 % af de adspurgte i interviewundersøgelsen svarede, at kort ventetid er det vigtigste for dem. På den baggrund har Movia regnet på forskellige scenarier for flere afgange på linje 9A: Scenarie 1 og 2 er med udgangspunkt i at få opgraderet hele linjen med henholdsvis én eller to ekstra afgange i timen. Scenarie 3 er et forslag om at opgradere linjen med fire ekstra afgange i timen, men kun mellem Flintholm Station og Vesterport Station. Scenarie 4 og 5 er forslag om at opgradere linjen med henholdsvis to eller fire ekstra afgange i timen mellem Flintholm Station og. Fælles for scenarierne er, at den økonomiske fordelingsnøgle mellem kommunerne betyder, at de øvrige kommuner på linje 9As rute vil få en væsentlig ekstraudgift. I de første to scenarier får alle kommunerne ekstra betjening for den ekstra udgift, de vil blive påført. Det vil derfor være disse scenarier, som der vil være størst chance for at få opbakning til. Ydermere vil det over for kunderne være nemmere at kommunikere, at linjen bliver opgraderet på hele linjen end på en delstrækning. Beskrivelse afg/t Glostrup afg/t Glostrup afg/t Flintholm- Vesterp afg/t Flintholm afg/t Flintholm- Antal busser København Frederiksberg Brøndby Glostrup Rødovre Et yderligere ønske i forhold til at styrke linje 9A er at etablere nedtælling ved stoppestederne, hvilket vil koste cirka kr. En supplerende mulighed er at etablere nedtælling ved alle A-busserne og linje 18 s stoppesteder, hvilket vil koste lidt over kr. 5

6 Løsningselement 2: Omlægning af Frederiksbergbusserne Flere borgere tilkendegiver, at de mangler en busforbindelse mellem Gammel Kongevej og Finsensvej. Ydermere har der været ønsker om øget betjening af Finsensvej og bedre opkobling til metrostationerne. For at imødekomme disse lokale ønsker har forvaltningen set på muligheden for ændringer af de fire Frederiksbergbusser. Mulige omlægninger af Frederiksbergbusserne som kan foretages enkeltvis eller sammen: Linje 73 betjener i dag Bernhard Bangs Allé, Frederiksberg Hospital og Nyelandsvej. Det er den af de fire Frederiksbergbusser, der har færrest passagerer, hvoraf stoppestedet ved C.F. Richs Vej er det, der er mest benyttet på linjen. Forslaget er at omlægge linje 73 således, at linjen skaber forbindelse mellem Finsensvej og Gammel Kongevej, og på den måde forhåbentlig får flere til at benytte linjen. Forslag til ruteføring som kan ses i bilag 4: Frederiksberg Rådhus/Smallegade Fasanvej Finsensvej Dalgas Boulevard Bernhard Bangs Allé Dalgas Boulevard Finsensvej Howitzvej Falkonér Allé Gl. Kongevej Alhambravej Frederiksberg Allé Allégade Frederiksberg Rådhus/Smallegade. Linje 71 betjener i dag Thorvaldsensvej, Danasvej, Vodroffsvej, Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé. Linjen betjener i dag et langt stykke, hvor linje 30 også kører på en strækning, hvor passagergrundlaget er faldet, siden metroen begyndte at køre. Forslaget er at omlægge linje 71, så der bliver skabt dobbeltrettet betjening på Gammel Kongevej og Vodroffsvej og forbindelse til Forum Station. Den nye linjeføring vil betyde, at borgere på Gammel Kongevej vil kunne tage Frederiksbergbussen til Forum Station og herfra metroen til Nørreport Station eller Kongens Nytorv. Forslag til ruteføring som kan ses i bilag 5: Frederiksberg Rådhus/Smallegade Hospitalsvej Howitzvej Falkonér Allé Gl. Kongevej Vodroffsvej Danasvej Thorvaldsensvej Bülowsvej Rosenørns Allé Vodroffsvej Gl. Kongevej Frederiksberg Rådhus/Smallegade. Linje 72 betjener i dag Peter Bangs Vej, K.B. Hallen, Domus Vista, Roskildevej, Zoologisk Have og Pile Allé. Det er den linje, der i dag har flest passagerer. Forslaget er at omlægge linje 72, så den imødekommer ønskerne om busbetjening af Dalgas Boulevard og den ydre del af Finsensvej. Omlægningen vil til gengæld betyde, at linjen ikke længere vil betjene Zoologisk Have og Pile Allé/Frederiksberg Runddel. Disse strækninger er dog betjent af henholdsvis linje 6A, 18 og 26. Forslag til ruteføring som kan ses i bilag 6: Frederiksberg Hospital Nyelandsvej Fasanvej Finsensvej Sønderjyllands Allé Peter Bangs Vej A.D. Jørgensens Vej Mørk Hansens Vej Roskildevej Dalgas Boulevard Nyelandsvej Frederiksberg Hospital. Forvaltningen har på flere møder drøftet de forslåede ruteændringer til Frederiksbergbusserne med Ældrerådet. Ældrerådet bakker op om at optimere Frederiksbergbussernes rutenet indenfor den nuværende økonomiske ramme. De lægger vægt på, at Frederiksbergbusserne bliver koblet op på alle kommunens Metrostationer også Flintholm Station, og at der bliver bedre korrespondance mellem de fire linjer. Ydermere ønsker Ældrerådet, at samtlige stoppesteder for A-busser udstyres med nedtællingsmoduler, at både linje 9A og linje 30 opgraderes med flere afgange, og at der laves mere information om de ændringer, der skal foretages. (Se Ældrerådets kommentarer i bilag 7 og 8) By- og Miljøområdets vurdering: By- og Miljøområdet vurderer, at de behov og problemstillinger, der er udtrykt af flere borgere efter denne senere tids busomlægninger er godt afdækkede, og at de beskrevne hovedproblemstillinger i vidt omfang vil kunne løses gennem de foreslåede løsningselementer. 6

7 De foreslåede løsningselementerne omfatter følgende: Omlægning af Linje 9A s ruteforløb i de centrale dele af København efter forhandling med Københavns Kommune Omlægning af Frederiksbergbusserne linje 71, 72 og/eller 73 Forhøjelse af frekvensen for linje 9A (ekstra afgange) efter forhandling med Københavns Kommune og andre berørte kommuner Opsætning af countdownmoduler ved stoppestederne for linje 9A og muligvis øvrige A- busser og linje 18 Selvom de foreslåede løsningselementer i vidt omfang vil kunne løse de afdækkede hovedproblemstillinger, vil det ikke uden betydelige meromkostninger kunne lade sig gøre at løse alle enkeltønsker. Løsning af problemer for nogle grupper og enkeltpersoner vil med stor sandsynlighed ligeledes skabe ulemper for andre grupper. Der vil således også efter en justering af busbetjeningen kunne være kritikpunkter. I den sammenhæng er det erfaringsmæssigt væsentligt, at busomlægninger får tid til at sætte sig, da tilvænning til nye linjeforløb og afgangstider m.v. tager tid. Tryghed ved kendte linjer og ruter er en væsentlig parameter for brugernes opfattelse af busbetjeningen. By- og Miljøområdet foreslår, at der iværksætte en grundig informationsindsats inden eventuelle omlægninger. By- og Miljøområdet har som nævnt haft en god løbende dialog med Ældrerådet om løsningselementerne. Det kan overvejes at fortsætte med en bred borgerdialog. I så fald foreslår forvaltningen, at de udvalgte løsningselementer sendes i offentlig høring, inden at der eventuelt opstartes dialog med de berørte kommuner. Under alle omstændigheder anbefaler forvaltningen, at valgte løsningselementer forelægges Ældrerådet og Handicaprådet til en afsluttende drøftelse. Såfremt dette giver anledning til væsentlige kommentarer, vil forvaltningen forelægge sagen for udvalget til fornyet behandling. Økonomi: I løsningselement 1 er økonomien for en eventuel styrkelse af linje 9A beskrevet. De forskellige løsningselementer er beregnet ud fra en vurdering af, hvor mange ekstra kunder der potentielt vil tiltrækkes af en højere frekvens. Ydermere vil en eventuel styrkelse skulle godkendes i alle de berørte kommuner. I løsningsforslag 2 er alle delelementerne ændringer på de nuværende Frederiksbergbusser, og de tre forslag kan tilvælges hver i sær eller sammen, og er alle udgiftsneutrale. I løsningsforslag 3 (beskrevet i bilag 9) nævnes muligheden for at køre linje 30 fra Finsensvej ad Gammel Kongevej til Vesterport Station og tilkøbe en ny linje mellem Vesterport Station og Flintholm Station ad Nyelandsvej. En umiddelbar vurdering fra Movia er, at dette vil koste Frederiksberg Kommune 4,7 mio. kr. Nettoudgifterne hertil er relativt høje, da der vurderes at være et lavt passagerpotentiale. Ydermere vil linje 9A opleve et fald i passagerer og dermed blive lidt dyrere. Da det endnu ikke er vedtaget, hvilke ændringer der skal foretages af busdriften, bliver det ikke muligt at benytte de tre ekstra mio. kr., der er afsat i Det vil derfor være muligt at benytte den andel af de ekstra midler, som i indeværende år ikke bliver brugt på busdrift på at etablere nedtælling ved stoppestederne. Dette vil koste cirka kr på alle linje 9A s stoppesteder og lidt over kr. på alle A-busserne og linje 18 s stoppesteder. Sara Sigvaldason Cand. Tech. Soc. 7

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget. Selvom ændringerne har skabt

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835 Til: Ballerup Kommune Kopi til: TOR; CH Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Evaluering af linje 834 og

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere