Kontanthjælp og formue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælp og formue"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsens afgrænsning Materiel vurdering Formel vurdering Ankestyrelsens anbefalinger 6 2 Regler og Ankestyrelsens praksis Lovgrundlag Ankestyrelsens Principafgørelser 8 3 Materiel vurdering Vurdering af oplysningerne i sagerne Vurdering af kommunens afgørelser efter Formel vurdering Afgørelsens form og begrundelse Partshøring 33 Bilag 1 Metode og baggrund 35 Bilag 2 Kommunefordelte resultater 40 Bilag 3 Regelgrundlag 42 Bilag 4 Principafgørelser 46 Bilag 5 Indkaldelsesbrev 50 Bilag 6 Måleskema 54 Titel Kontanthjælp og formue Udgiver Ankestyrelsen, januar 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse vurderet 130 sager fra 14 kommuner, hvor kommunerne har truffet afgørelser om afslag på kontanthjælp efter reglen om formue i 14 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på at undersøge, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen viser, at 116 afgørelser, svarende til 89 procent af de indsendte sager, er i overensstemmelse med regler og praksis. De øvrige 14 afgørelser, svarende til 11 procent, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsen som klagesager. Persongruppen i kommunernes afgørelser I de 130 sager er det hovedsageligt ansøgerens formueforhold, der har givet anledning til afslag på kontanthjælp, men der indgår også et mindre antal sager, hvor det er ægtefællens formue eller begges formueforhold, der er årsag til kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp til ansøger. Det er oftest ved nye ansøgninger om kontanthjælp, at kommunerne træffer afgørelse om afslag på grund af formue. Dette er tilfældet i 76 procent af sagerne, mens 23 procent omhandler ansøgere, der allerede modtog kontanthjælp. I mere end to tredjedele af sagerne er det formue i form af kontante pengebeløb, som kommunerne har lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp. 1.2 Undersøgelsens afgrænsning Ankestyrelsen har i undersøgelsen analyseret og vurderet lovmedholdeligheden af kommunens afgørelser om afslag på kontanthjælp i forhold til hovedreglen om formue i aktivlovens 14, stk. 1, og undtagelserne i 14, stk I de situationer, hvor kommunen meddeler afslag på ansøgning om kontanthjælp eller standser kontanthjælpen efter 14, stk. 1, for borgere, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, har Ankestyrelsen vurderet, om selve afslaget på kontanthjælp eller standsningen af kontanthjælp er lovlig efter 14 om formue.

4 2 Ankestyrelsen har ikke vurderet den del af afgørelsen, der vedrører kommunens beregning af perioden for, hvor længe borgeren skal leve af sin formue, før den pågældende i givet fald har mulighed for at søge kontanthjælp på ny. Ankestyrelsen har heller ikke vurderet, om der er grundlag for at bevilge kontanthjælp mod tilbagebetaling, fordi formuen er brugt uberettiget. Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelser skal derfor læses i lyset af undersøgelsens afgrænsning. Det betyder, at kommunens afgørelse er vurderet rigtig, hvis vurderingen af, at der er formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Afgørelsen er ikke vurderet forkert, selv om kommunens beregning af den periode, hvor ansøger kan leve af formuen, har været forkert eller uklar. 1.3 Materiel vurdering Oplysningsgrundlag Kommunerne er forpligtede til at sørge for, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkelig grad til, at der kan træffes afgørelse på et fyldestgørende grundlag. Blandt de 14 sager, som Ankestyrelsen vurderer, ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis det havde været en klagesag, mangler der i 7 sager flere og/eller væsentlige oplysninger. Desuden mangler der i en sag helt afgørende oplysninger. I 122 sager er der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig dokumentation til at træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag Formue som kan dække et økonomisk behov Efter hovedreglen i aktivlovens 14, stk. 1, kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr. For ægtefæller er beløbet kr. I lidt over halvdelen af de målte sager (69 sager) er Ankestyrelsen i høj grad enig med kommunerne i vurderingen af, at borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov. I 47 sager er Ankestyrelsen kun i nogen grad enig i afgørelserne om afslag efter 14, stk. 1. Det skyldes, at kommunerne har foretaget mangelfulde vurderinger ved fortolkningen af bestemmelsen om formue.

5 3 I de fleste sager drejer det sig om, at kommunerne ved vurdering af borgerens formue ikke har afsat et beløb til forsørgelse og dermed ikke har set bort fra dette beløb ved vurdering af borgerens formue. Ankestyrelsen har vurderet, at de 47 afgørelser er rigtige i nogen grad på trods af, at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i beregningen af formuens størrelse. Årsagen er, at afgørelsernes slutresultat om, at borgeren har formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig Formue omfattet af undtagelserne i 14, stk. 2-5 Ved beregning af formue skal kommunerne se bort fra den del af formuen, der er nødvendig for at kunne bevare en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 6 sager har foretaget en forkert vurdering af sagen i forhold til bestemmelsen i lovens 14, stk. 2. At kommunerne ikke har foretaget en korrekt vurdering af, om en borgers situation er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, betyder imidlertid ikke i sig selv, at kommunernes afgørelse om, at borgeren ikke kan få hjælp på grund af formue, er forkert. Ankestyrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, om den pågældende fortsat ville have haft formue, hvis kommunerne havde anvendt undtagelsesbestemmelsen i 14, stk. 2. Ankestyrelsen har ligeledes undersøgt, om kommunerne har overholdt undtagelserne i 14, stk. 3 5, om erstatninger mv., der skal holdes uden for vurderingen af formue. Undersøgelsen viser, at kommunerne i samlet set 10 afgørelser har foretaget forkerte vurderinger i forhold til bestemmelserne i 14, stk. 3 5.

6 4 Uddrag af lov om en aktiv socialpolitik om formue 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar eller 3) lov om arbejdsskadesikring. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr Formel vurdering Afgørelsens form og begrundelse Når en kommune træffer afgørelse om afslag på kontanthjælp, skal borgeren have en meddelelse om det. I 92 procent af sagerne har kommunen givet borgeren en skriftlig afgørelse, mens der i de resterende sager er et skriftligt notat i kommunens journal, det vil sige, at borgeren har fået en mundtlig afgørelse. I 96 procent af sagerne er begrundelsen for afgørelsen om afslag god nok. Den skriftlige afgørelse er således i overensstemmelse med forvaltningslovens 22 24, mens det skriftlige notat opfylder kravet om, at det skal fremgå, hvilken afgørelse der er truffet med hvilken hjemmel.

7 5 Uddrag af forvaltningsloven om begrundelse 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen. Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret. 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk , stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, gælder ikke i de sager, der er nævnt i 9, stk. 4. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jfr Partshøring I denne undersøgelse har det i 78 procent af sagerne, svarende til 101 sager, ikke været aktuelt at foretage partshøring. Det skyldes især, at borgeren selv har fremskaffet relevante oplysninger om sin økonomiske situation, eventuelt på anmodning fra kommunen. Borgeren er dermed bekendt med det grundlag, som kommunerne træffer afgørelse efter. Blandt de øvrige 29 sager, har kommunerne partshørt borgeren i 26 sager. Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne burde have partshørt borgeren i 3 sager.

8 6 I 2 af de 3 sager er det Ankestyrelsens opfattelse, at den manglende partshøring efter en konkret vurdering ikke har så væsentlig betydning for afgørelserne, at partshøring ville have ført til et andet resultat. Afgørelserne er derfor gyldige. Ankestyrelsen vurderer, at den sidste sag er forkert også af andre årsager. Læs herom i kapitel Uddrag af 19 i forvaltningsloven om partshøring 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 1.5 Ankestyrelsens anbefalinger Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at være opmærksomme på, at indtægt til dækning af borgerens løbende forsørgelse ikke er formue efter 14. Et beløb til dækning af den løbende forsørgelse skal holdes uden for formueberegningen i 14. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at være opmærksomme på forskellen mellem den situation, hvor en borger ikke har ret til hjælp, fordi kommunen vurderer, at borgeren har en eksisterende formue, og den situation, hvor en borger har ret til hjælp, fordi borgeren allerede har brugt formuen. I den sidste situation kan hjælpen gives mod tilbagebetaling, hvis formuen er brugt uforsvarligt.

9 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis Undersøgelsen fokuserer på, om kommunernes afgørelser om afslag på kontanthjælp på grund af ansøgerens formue er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. 2.1 Lovgrundlag Efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) er hovedreglen, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., og for ægtefæller ser kommunen bort fra beløb på op til kr. Årsagen til, at formue udelukker hjælp fra kommunen, er en følge af, at loven skal fungere som det underste økonomiske sikkerhedsnet. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvad der er formue. Der kan fx være tale om kontante pengebeløb, herunder udbetalte lån, kapitalpensioner og anden opsparing. Det er også formue, hvis ansøger har værdipapirer, friværdi i boligen, bil og kostbart indbo. 14, stk. 2 5, indeholder undtagelser fra hovedreglen om, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøger har formue. Undtagelserne er en udtømmende opremsning af tilfælde, hvor kommunen ved vurdering af hjælp til ansøger skal se bort fra en formue. Efter 14, stk. 2, ser kommunen bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Efter 14, stk. 3, ser kommunen endvidere bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om erstatningsansvar eller lov om arbejdsskadesikring. I 14, stk. 4, er der hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Ministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp. Bekendtgørelsen er gengivet i bilag 3. Efter 14, stk. 5, ser kommunen endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra

10 8 godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr Ankestyrelsens Principafgørelser Ankestyrelsen har en righoldig praksis om anvendelsen af 14, der blandt andet viser eksempler på, hvornår der er tale om indtægt og formue, se bilag 4. Nedenfor er gengivet et resumé af de Principafgørelser, der er omtalt i kapitel 3 om materiel vurdering af sagerne. Principafgørelse A Der kunne ved beregningen af ansøgers ret til kontanthjælp ikke ses bort fra en invalidesum, udbetalt som erhvervsevnetabserstatning i henhold til en aftale om pensionsforsikring. Begrundelsen var, at lovbestemmelsen og bekendtgørelsen måtte anses for udtømmende at opregne de tilfælde, hvor der ved beregning af kontanthjælp kunne ses bort fra formue i form af erstatning for tab af erhvervsevne. Principafgørelse A Ved opgørelse af formue, som står på ansøgerens bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet er modtaget til dækning af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt. Principafgørelse A Salg af et formuegode i form af bil kunne ikke betragtes som en indtægt i aktivlovens forstand, men skulle anses for at være formue, med mindre kontanthjælpsmodtagerens fortjeneste ved salget af skattevæsenet blev betragtet som en indtægt ved selvstændig virksomhed. Principafgørelse A-6-07 En kommune var ikke berettiget til at standse kontanthjælpen for en mand, der havde en formue på kr. Ankestyrelsen fandt det sandsynliggjort, at mandens formue på kr. skyldtes, at han nogle år forinden havde fået udbetalt beløbet som en godtgørelse for varigt mén. Der blev lagt vægt på, at bestemmelsen om formue i aktivloven ikke stiller generelle krav til identifikation af den formue, som skyldes beløb fra de erstatninger m.v., der er nævnt i bestemmelsen. Principafgørelse Kommunen havde ret til afslå at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, at ansøgeren havde hævet en formue på kr. inden for kortere tid uden at kunne godtgøre sine oplysninger om forbruget.

11 9 Principafgørelse Kommunen havde ret til at afslå at yde kontanthjælp til en person, der havde en formue på over kr. Borgeren havde samtidig med ansøgningen om kontanthjælp overført et beløb fra sin bankkonto for at indfri privat gæld. Der forelå dog ikke nogen dokumentation for en låneaftale og heller ikke dokumentation for, at gælden var forfalden. Der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem ansøgningen om kontanthjælp og overførslen af penge, at formuen ikke kunne anses for reelt at være forbrugt. Principafgørelse Principafgørelsen fastslår: Forbrugslån er formue, når det er udbetalt En person, der har formue, har ikke samtidig ret til kontanthjælp. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt og beløbet indgået på personens bankkonto. Disponible pengebeløb, der stammer fra lån, anses efter Ankestyrelsens praksis som formue. Afgørelsen betyder ikke, at kommunen kan pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse. En kontanthjælpsmodtager, der får udbetalt et forbrugslån, har oplysningspligt over for kommunen om lånet En person, der optager et forbrugslån og samtidig modtager kontanthjælp, har oplysningspligt over for kommunen. Undladelse heraf medfører tilbagebetalingskrav. Kommunen skal vejlede personen om, hvad oplysningspligten indebærer. Kommunen har opfyldt sin vejledningspligt Kommunen har opfyldt sin vejledningspligt i forhold til betydningen af at tage et forbrugslån, hvis kommunen har udleveret en orientering (for eksempel bilaget til KL s blanket: "Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik") til kontanthjælpsmodtageren, hvoraf det fremgår, at ændringer i blandt andet indtægts- og formueforhold skal oplyses til kommunen, og at undladelse af at oplyse kan medføre krav om tilbagebetaling. Endvidere redegøres for, hvad formue er, herunder at det blandt andet er kontantbeholdning og indestående i bank eller sparekasse.

12 10 3 Materiel vurdering Kapitel 3 indeholder Ankestyrelsens materielle vurdering af kommunernes afgørelser om afslag på kontanthjælp efter 14 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Der er i alt 130 sager i målingen fordelt på 14 kommuner. Sagerne er gennemgået med henblik på en vurdering af, om kommunerne følger lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Læs mere herom i kapitel 2. Ankestyrelsen vurderer, at 116 sager, svarende til 89 procent, er i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende 14 sager ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag, se tabel 3.1. Tabel 3.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Undersøgelsen viser, at i hovedparten af de 130 sager er det ansøgerens egen formue, der er årsag til kommunens afslag på kontanthjælp, men der indgår også et mindre antal sager, hvor det har været ægtefælles eller begges formueforhold, der har været årsag, se tabel 3.2. Tabel 3.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på? Antal Procent Afslag på kontanthjælp, fordi ansøger har formue Afslag på kontanthjælp, fordi ansøgers ægtefælle har formue Andet 3 2 Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. I kategorien andet er der tre afgørelser, hvor kommunen har bevilget kontanthjælp med tilbagebetalingspligt. To af de tre sager vedrører nye ansøgninger om kontanthjælp. Afgørelserne i de to sager er efter Ankestyrelsens opfattelse ikke i overensstemmelse

13 11 med praksis. Kommunen burde have truffet afgørelse efter 14, om afslag på kontanthjælp. Læs mere herom i kapitel Den tredje sag drejer sig om en ansøger, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, og hvor kommunen ikke får standset kontanthjælpen i tide. Kommunen træffer afgørelse såvel om standsning af hjælp på grund af formue, jf. 14, som udbetaling af hjælp mod tilbagebetaling. I tabel 3.2 indgår sagen derfor både under andet og under afslag på kontanthjælp fordi ansøger har formue. Det er typisk ved nye ansøgninger om kontanthjælp, at kommunen træffer afgørelse om afslag på grund af reglerne om formue. Undersøgelsen viser, at dette sagsforløb ligger til grund for kommunens afgørelse i 76 procent af sagerne, mens kun 23 procent af sagerne vedrører ansøgere, der allerede var i et forløb med kontanthjælp, se tabel 3.3. Tabel 3.3 Hvilket sagsforløb ligger forud for kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp? Antal Procent Ansøger var i et forløb med kontanthjælp Ansøgers ægtefælle var i et forløb med kontanthjælp 1 1 Ny ansøgning om kontanthjælp fra ansøger Andet 1 1 Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. I den ene sag, der fremgår af andet, er det ikke oplyst hvilket sagsforløb, der ligger forud for kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp. Der mangler aktuelle oplysninger om borgerens formueforhold. Sagen er omtalt som sag 07 i kapitel 3.1. Det er formue i form af kontante pengebeløb, som kommunen har lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp, i 85 procent af sagerne, se tabel 3.4.

14 12 Tabel 3.4 Hvilken type formue har kommunen lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp? Antal Procent Kontant pengebeløb Kontant pengebeløb på grund af udbetalt lån, herunder forbrugslån 3 2 Kontant pengebeløb på grund af efterbetalte offentlige ydelser 0 0 Friværdi i bolig 7 5 Værdipapirer Andet Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. Undersøgelsen viser, at sagerne ofte indeholder flere typer af formue. Ankestyrelsen har på baggrund af de 130 sager, der er indgået i målingen, samlet vurderet 169 konkrete forhold. De kontante pengebeløb er typisk et indestående på ansøgers konto. I kategorien andet består formuen blandt andet af tilbagekøbte kapital og ratepensioner, værdien af bil, og overskydende skat. 3.1 Vurdering af oplysningerne i sagerne Vurderingen af afgørelsens rigtighed afhænger i høj grad af det oplysningsgrundlag, der fremgår af sagen. Blandt de 14 sager, som Ankestyrelsen vurderer, ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag, mangler der i 7 sager flere og/eller væsentlige oplysninger. Derudover mangler der i en enkelt sag afgørende oplysninger for at kunne træffe en afgørelse, se tabel 3.5. Tabel 3.5 I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 7 5 Afgørende oplysninger mangler 1 1 I alt

15 13 Eksempler på sager, der er forkerte, fordi oplysningsgrundlaget er mangelfuldt. Sag 07 mangler aktuelle oplysninger om formueforhold Kommunen har i november 2012 truffet afgørelse om afslag på kontanthjælp. Der er i sagen ingen oplysninger om borgerens formueforhold mv. i Blandt sagsakterne er der økonomiske oplysninger om ægtefællen fra 2010 og oplysninger om borgeren fra Ankestyrelsen vurderer, at kommunen i november 2012 har truffet afgørelse om afslag på kontanthjælp uden at have aktuelle oplysninger om ægtefællernes formueforhold eller andre forhold, der kan have betydning for vurdering af hjælp efter 14. Det mangler derfor afgørende oplysninger. Sag 75 mangler oplysninger om formuens oprindelse Det fremgår af ansøgningen, at pågældende har alvorlige hovedsmerter efter en hjernerystelse. Af de foreliggende oplysninger kan Ankestyrelsen ikke se, hvor formuen stammer fra. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Hvis formuen eksempelvis stammer fra godtgørelse for varigt mén efter hjernerystelsen, så skal kommunen se bort fra formuen, jf. lovens 14, stk. 5. Kommunen burde have spurgt ind til, hvor formuen stammer fra. Sag 24 flere væsentlige oplysninger mangler, blandt andet om beløb fra erstatning Sagen drejer sig om en person, der søger om kontanthjælp den 8. marts Det fremgår af sagen, at pågældende den 27. februar 2013 havde et indestående på sin bankkonto på kr. Ansøger har den 13. februar 2013 fået udbetalt kr. i erstatning fra Topdanmark. Det fremgår dog ikke af sagen, hvad beløbet er erstatning for. Ifølge kontoudtog har den pågældende haft udgifter til parkering, benzin og broafgift. Det foreligger oplyst, at han har helbredsmæssige problemer i form af blodprop, cyste/knude i skjoldbruskkirtel og dårlig ryg. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen. Der er i sagen ikke oplysninger om det erstatningsbeløb, som borgeren har fået udbetalt, samt om hvorvidt den pågældende ejer en bil.

16 14 Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt og vurderet betydningen af, at borgeren den 13. februar 2013 modtager en erstatning på kr. fra Topdanmark. Det er en væsentlig oplysning for at kunne vurdere, om erstatningen er omfattet af undtagelserne i 14, stk. 3 5, om formue, som kommunen skal se bort fra ved vurdering af hjælp til borgeren. I Principafgørelse A lagde Ankestyrelsen til grund, at en bil er et formuegode. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt, hvorfor pågældende ifølge kontoudtog har haft udgifter til parkering, benzin og broafgift. For at kunne vurdere borgerens formue er det væsentligt at tage stilling til en eventuel formue i form af bil. Sag 03 mangler oplysninger om formuens størrelse En borger som udfylder forhåndsgodkendelse af kontanthjælp, får straks at vide af kommunen, at hun ikke vil kunne få kontanthjælp. Formuen udgøres af kontanter, hus, bil. Hun bor sammen med ægtefælle, som må formodes at være i arbejde. Det fremgår af journalnotatet, at bevillingen kontanthjælp og aktivering er pr. xxxx afslået på baggrund af formue. Borgeren oplyser senere (5 dage efter) til jobcentret, at hun ikke ønsker at søge om kontanthjælp, da hun ikke er berettiget til ydelse. Der er ingen oplysninger om formuens størrelse (hvor stort kontantbeløbet er, og hvad bilens værdi er) eller om bilen eventuelt er nødvendig for ægtefællen. Ankestyrelsen vurderer, at oplysningsgrundlaget er mangelfuldt i væsentlig grad. Det er væsentligt for at kunne afgøre sagen at få oplyst størrelsen på kontantbeløbet og bilens værdi. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt, om ægtefællen er i arbejde, og om bilen i givet fald er nødvendig for ægtefællens erhvervsmuligheder. Efter 14, stk. 2, skal der ses bort fra den del af en formue, som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Sag 12 mangler oplysninger om kommunens udregning af formuebeløb Sagen drejer sig om et ægtepar med et hjemmeboende barn. Manden har været medarbejdende ægtefælle i sin ægtefælles firma. Firmaet er lukket den 21. marts Han søger om kontanthjælp den 29. maj Ægtefællerne har en fælleskonto og en erhvervskonto på godt kr. ifølge kommunens journalrapport.

17 15 Kommunen er gået 3 måneder tilbage fra ansøgningstidspunktet for at se på ægtefællernes formueforhold. Kommunen har beregnet, at ægtefællerne har haft et rådighedsbeløb på kr., som dels er overførsler fra erhvervskontoen til fælleskontoen, dels overførsel og hævning af andre større beløb fra erhvervskontoen. Der ligger ikke udskrift fra erhvervskontoen i sagen. Det fremgår af udskrift fra fælleskontoen, at der pr. 29. maj 2012 ikke var penge på kontoen til betaling af husleje pr. 1. juni 2012 (5.000 kr.). Kommunen oplyser dog i deres journalrapport den 13. juli 2012, at husleje er betalt for juni og juli. I sagen er der en ansøgningsblanket om hjælp til forsørgelse af 1. juni 2012, hvorpå kommunen har noteret kun engangshjælp for hustru. På denne blanket har borger oplyst, at have minus kr. som indestående i pengeinstitut. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Ankestyrelsen har i denne sag ikke mulighed for at se, hvilke oplysninger, der ligger til grund for kommunens fastlæggelse af formuebeløbet. Det fremgår heller ikke, om kommunen har undersøgt, hvad de hævede beløb fra erhvervskontoen er brugt til. Sag 59 mangler væsentlige oplysninger om borgerens formueforhold I denne sag har pågældende en måned før ansøgning om kontanthjælp haft et bankindestående på kr. Ved ansøgning om kontanthjælp er formuen brugt op. Det fremgår af kontoudskrifterne i sagen, at pengene reelt er brugt. Forbruget har været løbende. Kommunen giver afslag på kontanthjælp og laver en beregning over, hvad pågældende burde have haft af økonomiske midler, hvis de ikke var forbrugt. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen burde have undersøgt pågældendes situation på baggrund af årsopgørelsens information om bil, bolig og gæld. Der mangler derfor væsentlige oplysninger om borgerens formueforhold. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt.

18 Vurdering af kommunens afgørelser efter 14 Ankestyrelsen har i undersøgelsen analyseret og vurderet lovmedholdeligheden af kommunens afgørelser om afslag på kontanthjælp i forhold til hovedreglen om formue i aktivlovens 14, stk. 1, og undtagelserne i 14, stk I de situationer, hvor kommunen meddeler afslag på ansøgning om kontanthjælp eller standser kontanthjælpen efter 14, stk. 1, for borgere, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, har Ankestyrelsen vurderet, om selve afslaget på kontanthjælp eller standsningen af kontanthjælp er lovlig efter 14 om formue. Ankestyrelsen har ikke vurderet den del af afgørelsen, der vedrører kommunens beregning af perioden for, hvor længe borgeren skal leve af sin formue, før den pågældende i givet fald har mulighed for at søge kontanthjælp på ny. Ankestyrelsen har heller ikke vurderet, om der er grundlag for at bevilge kontanthjælp mod tilbagebetaling, fordi formuen er brugt uberettiget. Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelser skal derfor læses i lyset af undersøgelsens afgrænsning. Det betyder, at kommunens afgørelse er vurderet rigtig, hvis vurderingen af, at der er formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Afgørelsen er ikke vurderet forkert, selv om kommunens beregning af den periode, hvor ansøger kan leve af formuen, har været forkert eller uklar Formue som kan dække et økonomisk behov, 14, stk. 1 Efter hovedreglen i aktivlovens 14, stk. 1, kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr. I forhold til ægtefæller ser kommunen bort fra beløb på op til kr. Tabellen nedenfor viser, at Ankestyrelsen i 69 sager, svarende til lidt over halvdelen af de målte sager, i høj grad er enig med kommunen i vurderingen af, at borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov, se tabel 3.6.

19 17 Tabel 3.6 Er kommunens vurdering af, at ansøger ikke kan modtage kontanthjælp på grund af formue efter 14, stk. 1, korrekt? Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad 9 7 Nej 5 4 I alt I 47 sager er Ankestyrelsen kun i nogen grad enig med kommunen i afgørelsen om afslag efter 14, stk. 1. Det skyldes, at kommunen til dels har foretaget mangelfulde eller ukorrekte vurderinger ved fortolkningen af bestemmelsen om formue. I de fleste sager drejer det sig om, at kommunen ved vurdering af borgerens formue ikke har afsat et beløb til forsørgelse og dermed ikke har set bort fra dette beløb ved vurdering af størrelsen af borgerens formue. Ankestyrelsen har set eksempler på, at kommunen har betragtet lønindtægt som formue. Andre tilfælde er, hvor kommunen ikke har forholdt sig til, at en borger betaler privat gæld med sin formue lige op til ansøgning om kontanthjælp. Blandt denne sagsgruppe på 47 sager indgår også afgørelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en korrekt vurdering af borgerens situation i forhold til undtagelsesbestemmelsen i 14, stk. 2, om at se bort fra den del af formuen, der er nødvendig for at kunne bevare en nødvendig boligstandard. Læs mere herom i kapitel Ankestyrelsen har vurderet, at de 47 afgørelser er rigtige i nogen grad på trods af, at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i beregningen af formuens størrelse. Årsagen er, at afgørelsernes slutresultat om, at borgeren har formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Ved vurderingen af sagerne efter 14, stk. 1, har Ankestyrelsen lagt vægt på, om borgeren har formue til overs efter anvendelse af fribeløbet på kr. / kr. i 14, stk. 1, 2. pkt., og efter at der er afsat et beløb til forsørgelse. Endvidere har Ankestyrelsen vurderet, om der har været grundlag for at friholde en del af formuen efter undtagelsesbestemmelserne i 14, stk Det fremgår af tabel 3.6, at 9 afgørelser efter Ankestyrelsens vurdering kun i ringe grad er i overensstemmelse med 14, stk. 1. De øvrige 5 afgørelser opfylder slet ikke 14, stk. 1.

20 18 Det er de samme 14 afgørelser, som Ankestyrelsen vurderer ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag. Læs herom i kapitel 3 tabel 3.1. Eksempel på sag, hvor kommunens vurdering efter 14, stk. 1, er korrekt i høj grad. Sag 38 Borgeren har ikke godtgjort, at formuen er brugt Sagen drejer sig om en 46 årig kvinde, som bliver arbejdsløs. Hun får udbetalt løn og gratiale i forbindelse med sidste lønudbetaling. Fra 28. december til 11. januar har hun brugt godt kr. Kommunen finder, at gratialet på ca kr. er formue, og at hun skal leve af kr., inden hun kan få kontanthjælp. Hun skriver i ansøgningen, at beløbet, som er opsparet, er til flytning og indskud. Sagen indeholder ingen oplysninger om beløb til indskud og til flytning. Der er uspecificerede hævninger fra hendes konto fra automat på i alt godt kr. i løbet af 2 uger. Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er rigtig. Borgeren har ikke godtgjort sine oplysninger om forbrug. I Principafgørelse fastslog Ankestyrelsen, at en kommune havde ret til afslå at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, at ansøgeren havde hævet en formue på kr. inden for kortere tid uden at kunne godtgøre sine oplysninger om forbruget. Eksempler på sager, hvor kommunernes vurdering efter 14, stk. 1, er korrekt i nogen grad. Sag 71 Borgeren indfrier privat gæld, men der er ikke dokumentation for, at gælden er forfalden Der er tale om en 22 årig hjemmeboende kvinde, der er blevet ledig og søger kontanthjælp. Hun har fået frigivet sin børneopsparing og har anden opsparing. Hun har umiddelbart inden ansøgning overført i alt kr. til sine forældre. Hun oplyser, at det er betaling af gæld. Der er ingen dokumentation for gælden eller for, at den er forfalden. Kommunen træffer afgørelse om, at de kr. fratrukket kr. er formue, men bortser fra udgifter til kørekort kr. og etablering kr.

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere