Kontanthjælp og formue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælp og formue"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsens afgrænsning Materiel vurdering Formel vurdering Ankestyrelsens anbefalinger 6 2 Regler og Ankestyrelsens praksis Lovgrundlag Ankestyrelsens Principafgørelser 8 3 Materiel vurdering Vurdering af oplysningerne i sagerne Vurdering af kommunens afgørelser efter Formel vurdering Afgørelsens form og begrundelse Partshøring 33 Bilag 1 Metode og baggrund 35 Bilag 2 Kommunefordelte resultater 40 Bilag 3 Regelgrundlag 42 Bilag 4 Principafgørelser 46 Bilag 5 Indkaldelsesbrev 50 Bilag 6 Måleskema 54 Titel Kontanthjælp og formue Udgiver Ankestyrelsen, januar 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse vurderet 130 sager fra 14 kommuner, hvor kommunerne har truffet afgørelser om afslag på kontanthjælp efter reglen om formue i 14 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på at undersøge, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen viser, at 116 afgørelser, svarende til 89 procent af de indsendte sager, er i overensstemmelse med regler og praksis. De øvrige 14 afgørelser, svarende til 11 procent, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsen som klagesager. Persongruppen i kommunernes afgørelser I de 130 sager er det hovedsageligt ansøgerens formueforhold, der har givet anledning til afslag på kontanthjælp, men der indgår også et mindre antal sager, hvor det er ægtefællens formue eller begges formueforhold, der er årsag til kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp til ansøger. Det er oftest ved nye ansøgninger om kontanthjælp, at kommunerne træffer afgørelse om afslag på grund af formue. Dette er tilfældet i 76 procent af sagerne, mens 23 procent omhandler ansøgere, der allerede modtog kontanthjælp. I mere end to tredjedele af sagerne er det formue i form af kontante pengebeløb, som kommunerne har lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp. 1.2 Undersøgelsens afgrænsning Ankestyrelsen har i undersøgelsen analyseret og vurderet lovmedholdeligheden af kommunens afgørelser om afslag på kontanthjælp i forhold til hovedreglen om formue i aktivlovens 14, stk. 1, og undtagelserne i 14, stk I de situationer, hvor kommunen meddeler afslag på ansøgning om kontanthjælp eller standser kontanthjælpen efter 14, stk. 1, for borgere, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, har Ankestyrelsen vurderet, om selve afslaget på kontanthjælp eller standsningen af kontanthjælp er lovlig efter 14 om formue.

4 2 Ankestyrelsen har ikke vurderet den del af afgørelsen, der vedrører kommunens beregning af perioden for, hvor længe borgeren skal leve af sin formue, før den pågældende i givet fald har mulighed for at søge kontanthjælp på ny. Ankestyrelsen har heller ikke vurderet, om der er grundlag for at bevilge kontanthjælp mod tilbagebetaling, fordi formuen er brugt uberettiget. Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelser skal derfor læses i lyset af undersøgelsens afgrænsning. Det betyder, at kommunens afgørelse er vurderet rigtig, hvis vurderingen af, at der er formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Afgørelsen er ikke vurderet forkert, selv om kommunens beregning af den periode, hvor ansøger kan leve af formuen, har været forkert eller uklar. 1.3 Materiel vurdering Oplysningsgrundlag Kommunerne er forpligtede til at sørge for, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkelig grad til, at der kan træffes afgørelse på et fyldestgørende grundlag. Blandt de 14 sager, som Ankestyrelsen vurderer, ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis det havde været en klagesag, mangler der i 7 sager flere og/eller væsentlige oplysninger. Desuden mangler der i en sag helt afgørende oplysninger. I 122 sager er der i høj grad eller i nogen grad tilstrækkelig dokumentation til at træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag Formue som kan dække et økonomisk behov Efter hovedreglen i aktivlovens 14, stk. 1, kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr. For ægtefæller er beløbet kr. I lidt over halvdelen af de målte sager (69 sager) er Ankestyrelsen i høj grad enig med kommunerne i vurderingen af, at borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov. I 47 sager er Ankestyrelsen kun i nogen grad enig i afgørelserne om afslag efter 14, stk. 1. Det skyldes, at kommunerne har foretaget mangelfulde vurderinger ved fortolkningen af bestemmelsen om formue.

5 3 I de fleste sager drejer det sig om, at kommunerne ved vurdering af borgerens formue ikke har afsat et beløb til forsørgelse og dermed ikke har set bort fra dette beløb ved vurdering af borgerens formue. Ankestyrelsen har vurderet, at de 47 afgørelser er rigtige i nogen grad på trods af, at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i beregningen af formuens størrelse. Årsagen er, at afgørelsernes slutresultat om, at borgeren har formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig Formue omfattet af undtagelserne i 14, stk. 2-5 Ved beregning af formue skal kommunerne se bort fra den del af formuen, der er nødvendig for at kunne bevare en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 6 sager har foretaget en forkert vurdering af sagen i forhold til bestemmelsen i lovens 14, stk. 2. At kommunerne ikke har foretaget en korrekt vurdering af, om en borgers situation er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, betyder imidlertid ikke i sig selv, at kommunernes afgørelse om, at borgeren ikke kan få hjælp på grund af formue, er forkert. Ankestyrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, om den pågældende fortsat ville have haft formue, hvis kommunerne havde anvendt undtagelsesbestemmelsen i 14, stk. 2. Ankestyrelsen har ligeledes undersøgt, om kommunerne har overholdt undtagelserne i 14, stk. 3 5, om erstatninger mv., der skal holdes uden for vurderingen af formue. Undersøgelsen viser, at kommunerne i samlet set 10 afgørelser har foretaget forkerte vurderinger i forhold til bestemmelserne i 14, stk. 3 5.

6 4 Uddrag af lov om en aktiv socialpolitik om formue 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., for ægtefæller kr. Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 2) lov om erstatningsansvar eller 3) lov om arbejdsskadesikring. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr Formel vurdering Afgørelsens form og begrundelse Når en kommune træffer afgørelse om afslag på kontanthjælp, skal borgeren have en meddelelse om det. I 92 procent af sagerne har kommunen givet borgeren en skriftlig afgørelse, mens der i de resterende sager er et skriftligt notat i kommunens journal, det vil sige, at borgeren har fået en mundtlig afgørelse. I 96 procent af sagerne er begrundelsen for afgørelsen om afslag god nok. Den skriftlige afgørelse er således i overensstemmelse med forvaltningslovens 22 24, mens det skriftlige notat opfylder kravet om, at det skal fremgå, hvilken afgørelse der er truffet med hvilken hjemmel.

7 5 Uddrag af forvaltningsloven om begrundelse 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen. Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret. 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk , stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, gælder ikke i de sager, der er nævnt i 9, stk. 4. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jfr Partshøring I denne undersøgelse har det i 78 procent af sagerne, svarende til 101 sager, ikke været aktuelt at foretage partshøring. Det skyldes især, at borgeren selv har fremskaffet relevante oplysninger om sin økonomiske situation, eventuelt på anmodning fra kommunen. Borgeren er dermed bekendt med det grundlag, som kommunerne træffer afgørelse efter. Blandt de øvrige 29 sager, har kommunerne partshørt borgeren i 26 sager. Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne burde have partshørt borgeren i 3 sager.

8 6 I 2 af de 3 sager er det Ankestyrelsens opfattelse, at den manglende partshøring efter en konkret vurdering ikke har så væsentlig betydning for afgørelserne, at partshøring ville have ført til et andet resultat. Afgørelserne er derfor gyldige. Ankestyrelsen vurderer, at den sidste sag er forkert også af andre årsager. Læs herom i kapitel Uddrag af 19 i forvaltningsloven om partshøring 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 1.5 Ankestyrelsens anbefalinger Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at være opmærksomme på, at indtægt til dækning af borgerens løbende forsørgelse ikke er formue efter 14. Et beløb til dækning af den løbende forsørgelse skal holdes uden for formueberegningen i 14. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at være opmærksomme på forskellen mellem den situation, hvor en borger ikke har ret til hjælp, fordi kommunen vurderer, at borgeren har en eksisterende formue, og den situation, hvor en borger har ret til hjælp, fordi borgeren allerede har brugt formuen. I den sidste situation kan hjælpen gives mod tilbagebetaling, hvis formuen er brugt uforsvarligt.

9 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis Undersøgelsen fokuserer på, om kommunernes afgørelser om afslag på kontanthjælp på grund af ansøgerens formue er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. 2.1 Lovgrundlag Efter 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) er hovedreglen, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr., og for ægtefæller ser kommunen bort fra beløb på op til kr. Årsagen til, at formue udelukker hjælp fra kommunen, er en følge af, at loven skal fungere som det underste økonomiske sikkerhedsnet. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvad der er formue. Der kan fx være tale om kontante pengebeløb, herunder udbetalte lån, kapitalpensioner og anden opsparing. Det er også formue, hvis ansøger har værdipapirer, friværdi i boligen, bil og kostbart indbo. 14, stk. 2 5, indeholder undtagelser fra hovedreglen om, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøger har formue. Undtagelserne er en udtømmende opremsning af tilfælde, hvor kommunen ved vurdering af hjælp til ansøger skal se bort fra en formue. Efter 14, stk. 2, ser kommunen bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Efter 14, stk. 3, ser kommunen endvidere bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om erstatningsansvar eller lov om arbejdsskadesikring. I 14, stk. 4, er der hjemmel til, at Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade. Ministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 625 af 21. august 1998 om tilfælde hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til hjælp. Bekendtgørelsen er gengivet i bilag 3. Efter 14, stk. 5, ser kommunen endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra

10 8 godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens 7, nr Ankestyrelsens Principafgørelser Ankestyrelsen har en righoldig praksis om anvendelsen af 14, der blandt andet viser eksempler på, hvornår der er tale om indtægt og formue, se bilag 4. Nedenfor er gengivet et resumé af de Principafgørelser, der er omtalt i kapitel 3 om materiel vurdering af sagerne. Principafgørelse A Der kunne ved beregningen af ansøgers ret til kontanthjælp ikke ses bort fra en invalidesum, udbetalt som erhvervsevnetabserstatning i henhold til en aftale om pensionsforsikring. Begrundelsen var, at lovbestemmelsen og bekendtgørelsen måtte anses for udtømmende at opregne de tilfælde, hvor der ved beregning af kontanthjælp kunne ses bort fra formue i form af erstatning for tab af erhvervsevne. Principafgørelse A Ved opgørelse af formue, som står på ansøgerens bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet er modtaget til dækning af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt. Principafgørelse A Salg af et formuegode i form af bil kunne ikke betragtes som en indtægt i aktivlovens forstand, men skulle anses for at være formue, med mindre kontanthjælpsmodtagerens fortjeneste ved salget af skattevæsenet blev betragtet som en indtægt ved selvstændig virksomhed. Principafgørelse A-6-07 En kommune var ikke berettiget til at standse kontanthjælpen for en mand, der havde en formue på kr. Ankestyrelsen fandt det sandsynliggjort, at mandens formue på kr. skyldtes, at han nogle år forinden havde fået udbetalt beløbet som en godtgørelse for varigt mén. Der blev lagt vægt på, at bestemmelsen om formue i aktivloven ikke stiller generelle krav til identifikation af den formue, som skyldes beløb fra de erstatninger m.v., der er nævnt i bestemmelsen. Principafgørelse Kommunen havde ret til afslå at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, at ansøgeren havde hævet en formue på kr. inden for kortere tid uden at kunne godtgøre sine oplysninger om forbruget.

11 9 Principafgørelse Kommunen havde ret til at afslå at yde kontanthjælp til en person, der havde en formue på over kr. Borgeren havde samtidig med ansøgningen om kontanthjælp overført et beløb fra sin bankkonto for at indfri privat gæld. Der forelå dog ikke nogen dokumentation for en låneaftale og heller ikke dokumentation for, at gælden var forfalden. Der var en sådan tidsmæssig sammenhæng mellem ansøgningen om kontanthjælp og overførslen af penge, at formuen ikke kunne anses for reelt at være forbrugt. Principafgørelse Principafgørelsen fastslår: Forbrugslån er formue, når det er udbetalt En person, der har formue, har ikke samtidig ret til kontanthjælp. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt og beløbet indgået på personens bankkonto. Disponible pengebeløb, der stammer fra lån, anses efter Ankestyrelsens praksis som formue. Afgørelsen betyder ikke, at kommunen kan pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse. En kontanthjælpsmodtager, der får udbetalt et forbrugslån, har oplysningspligt over for kommunen om lånet En person, der optager et forbrugslån og samtidig modtager kontanthjælp, har oplysningspligt over for kommunen. Undladelse heraf medfører tilbagebetalingskrav. Kommunen skal vejlede personen om, hvad oplysningspligten indebærer. Kommunen har opfyldt sin vejledningspligt Kommunen har opfyldt sin vejledningspligt i forhold til betydningen af at tage et forbrugslån, hvis kommunen har udleveret en orientering (for eksempel bilaget til KL s blanket: "Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik") til kontanthjælpsmodtageren, hvoraf det fremgår, at ændringer i blandt andet indtægts- og formueforhold skal oplyses til kommunen, og at undladelse af at oplyse kan medføre krav om tilbagebetaling. Endvidere redegøres for, hvad formue er, herunder at det blandt andet er kontantbeholdning og indestående i bank eller sparekasse.

12 10 3 Materiel vurdering Kapitel 3 indeholder Ankestyrelsens materielle vurdering af kommunernes afgørelser om afslag på kontanthjælp efter 14 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Der er i alt 130 sager i målingen fordelt på 14 kommuner. Sagerne er gennemgået med henblik på en vurdering af, om kommunerne følger lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Læs mere herom i kapitel 2. Ankestyrelsen vurderer, at 116 sager, svarende til 89 procent, er i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende 14 sager ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag, se tabel 3.1. Tabel 3.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Undersøgelsen viser, at i hovedparten af de 130 sager er det ansøgerens egen formue, der er årsag til kommunens afslag på kontanthjælp, men der indgår også et mindre antal sager, hvor det har været ægtefælles eller begges formueforhold, der har været årsag, se tabel 3.2. Tabel 3.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på? Antal Procent Afslag på kontanthjælp, fordi ansøger har formue Afslag på kontanthjælp, fordi ansøgers ægtefælle har formue Andet 3 2 Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. I kategorien andet er der tre afgørelser, hvor kommunen har bevilget kontanthjælp med tilbagebetalingspligt. To af de tre sager vedrører nye ansøgninger om kontanthjælp. Afgørelserne i de to sager er efter Ankestyrelsens opfattelse ikke i overensstemmelse

13 11 med praksis. Kommunen burde have truffet afgørelse efter 14, om afslag på kontanthjælp. Læs mere herom i kapitel Den tredje sag drejer sig om en ansøger, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, og hvor kommunen ikke får standset kontanthjælpen i tide. Kommunen træffer afgørelse såvel om standsning af hjælp på grund af formue, jf. 14, som udbetaling af hjælp mod tilbagebetaling. I tabel 3.2 indgår sagen derfor både under andet og under afslag på kontanthjælp fordi ansøger har formue. Det er typisk ved nye ansøgninger om kontanthjælp, at kommunen træffer afgørelse om afslag på grund af reglerne om formue. Undersøgelsen viser, at dette sagsforløb ligger til grund for kommunens afgørelse i 76 procent af sagerne, mens kun 23 procent af sagerne vedrører ansøgere, der allerede var i et forløb med kontanthjælp, se tabel 3.3. Tabel 3.3 Hvilket sagsforløb ligger forud for kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp? Antal Procent Ansøger var i et forløb med kontanthjælp Ansøgers ægtefælle var i et forløb med kontanthjælp 1 1 Ny ansøgning om kontanthjælp fra ansøger Andet 1 1 Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. I den ene sag, der fremgår af andet, er det ikke oplyst hvilket sagsforløb, der ligger forud for kommunens afgørelse om afslag på kontanthjælp. Der mangler aktuelle oplysninger om borgerens formueforhold. Sagen er omtalt som sag 07 i kapitel 3.1. Det er formue i form af kontante pengebeløb, som kommunen har lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp, i 85 procent af sagerne, se tabel 3.4.

14 12 Tabel 3.4 Hvilken type formue har kommunen lagt til grund for afgørelsen om afslag på kontanthjælp? Antal Procent Kontant pengebeløb Kontant pengebeløb på grund af udbetalt lån, herunder forbrugslån 3 2 Kontant pengebeløb på grund af efterbetalte offentlige ydelser 0 0 Friværdi i bolig 7 5 Værdipapirer Andet Ikke relevant 0 0 Vurderingen er foretaget ud fra 130 sager med mulighed for flere valg i hver sag. Procenterne summerer derfor ikke til 100. Undersøgelsen viser, at sagerne ofte indeholder flere typer af formue. Ankestyrelsen har på baggrund af de 130 sager, der er indgået i målingen, samlet vurderet 169 konkrete forhold. De kontante pengebeløb er typisk et indestående på ansøgers konto. I kategorien andet består formuen blandt andet af tilbagekøbte kapital og ratepensioner, værdien af bil, og overskydende skat. 3.1 Vurdering af oplysningerne i sagerne Vurderingen af afgørelsens rigtighed afhænger i høj grad af det oplysningsgrundlag, der fremgår af sagen. Blandt de 14 sager, som Ankestyrelsen vurderer, ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag, mangler der i 7 sager flere og/eller væsentlige oplysninger. Derudover mangler der i en enkelt sag afgørende oplysninger for at kunne træffe en afgørelse, se tabel 3.5. Tabel 3.5 I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 7 5 Afgørende oplysninger mangler 1 1 I alt

15 13 Eksempler på sager, der er forkerte, fordi oplysningsgrundlaget er mangelfuldt. Sag 07 mangler aktuelle oplysninger om formueforhold Kommunen har i november 2012 truffet afgørelse om afslag på kontanthjælp. Der er i sagen ingen oplysninger om borgerens formueforhold mv. i Blandt sagsakterne er der økonomiske oplysninger om ægtefællen fra 2010 og oplysninger om borgeren fra Ankestyrelsen vurderer, at kommunen i november 2012 har truffet afgørelse om afslag på kontanthjælp uden at have aktuelle oplysninger om ægtefællernes formueforhold eller andre forhold, der kan have betydning for vurdering af hjælp efter 14. Det mangler derfor afgørende oplysninger. Sag 75 mangler oplysninger om formuens oprindelse Det fremgår af ansøgningen, at pågældende har alvorlige hovedsmerter efter en hjernerystelse. Af de foreliggende oplysninger kan Ankestyrelsen ikke se, hvor formuen stammer fra. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Hvis formuen eksempelvis stammer fra godtgørelse for varigt mén efter hjernerystelsen, så skal kommunen se bort fra formuen, jf. lovens 14, stk. 5. Kommunen burde have spurgt ind til, hvor formuen stammer fra. Sag 24 flere væsentlige oplysninger mangler, blandt andet om beløb fra erstatning Sagen drejer sig om en person, der søger om kontanthjælp den 8. marts Det fremgår af sagen, at pågældende den 27. februar 2013 havde et indestående på sin bankkonto på kr. Ansøger har den 13. februar 2013 fået udbetalt kr. i erstatning fra Topdanmark. Det fremgår dog ikke af sagen, hvad beløbet er erstatning for. Ifølge kontoudtog har den pågældende haft udgifter til parkering, benzin og broafgift. Det foreligger oplyst, at han har helbredsmæssige problemer i form af blodprop, cyste/knude i skjoldbruskkirtel og dårlig ryg. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen. Der er i sagen ikke oplysninger om det erstatningsbeløb, som borgeren har fået udbetalt, samt om hvorvidt den pågældende ejer en bil.

16 14 Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt og vurderet betydningen af, at borgeren den 13. februar 2013 modtager en erstatning på kr. fra Topdanmark. Det er en væsentlig oplysning for at kunne vurdere, om erstatningen er omfattet af undtagelserne i 14, stk. 3 5, om formue, som kommunen skal se bort fra ved vurdering af hjælp til borgeren. I Principafgørelse A lagde Ankestyrelsen til grund, at en bil er et formuegode. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt, hvorfor pågældende ifølge kontoudtog har haft udgifter til parkering, benzin og broafgift. For at kunne vurdere borgerens formue er det væsentligt at tage stilling til en eventuel formue i form af bil. Sag 03 mangler oplysninger om formuens størrelse En borger som udfylder forhåndsgodkendelse af kontanthjælp, får straks at vide af kommunen, at hun ikke vil kunne få kontanthjælp. Formuen udgøres af kontanter, hus, bil. Hun bor sammen med ægtefælle, som må formodes at være i arbejde. Det fremgår af journalnotatet, at bevillingen kontanthjælp og aktivering er pr. xxxx afslået på baggrund af formue. Borgeren oplyser senere (5 dage efter) til jobcentret, at hun ikke ønsker at søge om kontanthjælp, da hun ikke er berettiget til ydelse. Der er ingen oplysninger om formuens størrelse (hvor stort kontantbeløbet er, og hvad bilens værdi er) eller om bilen eventuelt er nødvendig for ægtefællen. Ankestyrelsen vurderer, at oplysningsgrundlaget er mangelfuldt i væsentlig grad. Det er væsentligt for at kunne afgøre sagen at få oplyst størrelsen på kontantbeløbet og bilens værdi. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen burde have undersøgt, om ægtefællen er i arbejde, og om bilen i givet fald er nødvendig for ægtefællens erhvervsmuligheder. Efter 14, stk. 2, skal der ses bort fra den del af en formue, som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder. Sag 12 mangler oplysninger om kommunens udregning af formuebeløb Sagen drejer sig om et ægtepar med et hjemmeboende barn. Manden har været medarbejdende ægtefælle i sin ægtefælles firma. Firmaet er lukket den 21. marts Han søger om kontanthjælp den 29. maj Ægtefællerne har en fælleskonto og en erhvervskonto på godt kr. ifølge kommunens journalrapport.

17 15 Kommunen er gået 3 måneder tilbage fra ansøgningstidspunktet for at se på ægtefællernes formueforhold. Kommunen har beregnet, at ægtefællerne har haft et rådighedsbeløb på kr., som dels er overførsler fra erhvervskontoen til fælleskontoen, dels overførsel og hævning af andre større beløb fra erhvervskontoen. Der ligger ikke udskrift fra erhvervskontoen i sagen. Det fremgår af udskrift fra fælleskontoen, at der pr. 29. maj 2012 ikke var penge på kontoen til betaling af husleje pr. 1. juni 2012 (5.000 kr.). Kommunen oplyser dog i deres journalrapport den 13. juli 2012, at husleje er betalt for juni og juli. I sagen er der en ansøgningsblanket om hjælp til forsørgelse af 1. juni 2012, hvorpå kommunen har noteret kun engangshjælp for hustru. På denne blanket har borger oplyst, at have minus kr. som indestående i pengeinstitut. Ankestyrelsen vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Ankestyrelsen har i denne sag ikke mulighed for at se, hvilke oplysninger, der ligger til grund for kommunens fastlæggelse af formuebeløbet. Det fremgår heller ikke, om kommunen har undersøgt, hvad de hævede beløb fra erhvervskontoen er brugt til. Sag 59 mangler væsentlige oplysninger om borgerens formueforhold I denne sag har pågældende en måned før ansøgning om kontanthjælp haft et bankindestående på kr. Ved ansøgning om kontanthjælp er formuen brugt op. Det fremgår af kontoudskrifterne i sagen, at pengene reelt er brugt. Forbruget har været løbende. Kommunen giver afslag på kontanthjælp og laver en beregning over, hvad pågældende burde have haft af økonomiske midler, hvis de ikke var forbrugt. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen burde have undersøgt pågældendes situation på baggrund af årsopgørelsens information om bil, bolig og gæld. Der mangler derfor væsentlige oplysninger om borgerens formueforhold. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt.

18 Vurdering af kommunens afgørelser efter 14 Ankestyrelsen har i undersøgelsen analyseret og vurderet lovmedholdeligheden af kommunens afgørelser om afslag på kontanthjælp i forhold til hovedreglen om formue i aktivlovens 14, stk. 1, og undtagelserne i 14, stk I de situationer, hvor kommunen meddeler afslag på ansøgning om kontanthjælp eller standser kontanthjælpen efter 14, stk. 1, for borgere, der allerede er i et forløb med kontanthjælp, har Ankestyrelsen vurderet, om selve afslaget på kontanthjælp eller standsningen af kontanthjælp er lovlig efter 14 om formue. Ankestyrelsen har ikke vurderet den del af afgørelsen, der vedrører kommunens beregning af perioden for, hvor længe borgeren skal leve af sin formue, før den pågældende i givet fald har mulighed for at søge kontanthjælp på ny. Ankestyrelsen har heller ikke vurderet, om der er grundlag for at bevilge kontanthjælp mod tilbagebetaling, fordi formuen er brugt uberettiget. Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelser skal derfor læses i lyset af undersøgelsens afgrænsning. Det betyder, at kommunens afgørelse er vurderet rigtig, hvis vurderingen af, at der er formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Afgørelsen er ikke vurderet forkert, selv om kommunens beregning af den periode, hvor ansøger kan leve af formuen, har været forkert eller uklar Formue som kan dække et økonomisk behov, 14, stk. 1 Efter hovedreglen i aktivlovens 14, stk. 1, kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til kr. I forhold til ægtefæller ser kommunen bort fra beløb på op til kr. Tabellen nedenfor viser, at Ankestyrelsen i 69 sager, svarende til lidt over halvdelen af de målte sager, i høj grad er enig med kommunen i vurderingen af, at borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov, se tabel 3.6.

19 17 Tabel 3.6 Er kommunens vurdering af, at ansøger ikke kan modtage kontanthjælp på grund af formue efter 14, stk. 1, korrekt? Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad 9 7 Nej 5 4 I alt I 47 sager er Ankestyrelsen kun i nogen grad enig med kommunen i afgørelsen om afslag efter 14, stk. 1. Det skyldes, at kommunen til dels har foretaget mangelfulde eller ukorrekte vurderinger ved fortolkningen af bestemmelsen om formue. I de fleste sager drejer det sig om, at kommunen ved vurdering af borgerens formue ikke har afsat et beløb til forsørgelse og dermed ikke har set bort fra dette beløb ved vurdering af størrelsen af borgerens formue. Ankestyrelsen har set eksempler på, at kommunen har betragtet lønindtægt som formue. Andre tilfælde er, hvor kommunen ikke har forholdt sig til, at en borger betaler privat gæld med sin formue lige op til ansøgning om kontanthjælp. Blandt denne sagsgruppe på 47 sager indgår også afgørelser, hvor Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har foretaget en korrekt vurdering af borgerens situation i forhold til undtagelsesbestemmelsen i 14, stk. 2, om at se bort fra den del af formuen, der er nødvendig for at kunne bevare en nødvendig boligstandard. Læs mere herom i kapitel Ankestyrelsen har vurderet, at de 47 afgørelser er rigtige i nogen grad på trods af, at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i beregningen af formuens størrelse. Årsagen er, at afgørelsernes slutresultat om, at borgeren har formue, der har betydning for retten til kontanthjælp, er rigtig. Ved vurderingen af sagerne efter 14, stk. 1, har Ankestyrelsen lagt vægt på, om borgeren har formue til overs efter anvendelse af fribeløbet på kr. / kr. i 14, stk. 1, 2. pkt., og efter at der er afsat et beløb til forsørgelse. Endvidere har Ankestyrelsen vurderet, om der har været grundlag for at friholde en del af formuen efter undtagelsesbestemmelserne i 14, stk Det fremgår af tabel 3.6, at 9 afgørelser efter Ankestyrelsens vurdering kun i ringe grad er i overensstemmelse med 14, stk. 1. De øvrige 5 afgørelser opfylder slet ikke 14, stk. 1.

20 18 Det er de samme 14 afgørelser, som Ankestyrelsen vurderer ville blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag. Læs herom i kapitel 3 tabel 3.1. Eksempel på sag, hvor kommunens vurdering efter 14, stk. 1, er korrekt i høj grad. Sag 38 Borgeren har ikke godtgjort, at formuen er brugt Sagen drejer sig om en 46 årig kvinde, som bliver arbejdsløs. Hun får udbetalt løn og gratiale i forbindelse med sidste lønudbetaling. Fra 28. december til 11. januar har hun brugt godt kr. Kommunen finder, at gratialet på ca kr. er formue, og at hun skal leve af kr., inden hun kan få kontanthjælp. Hun skriver i ansøgningen, at beløbet, som er opsparet, er til flytning og indskud. Sagen indeholder ingen oplysninger om beløb til indskud og til flytning. Der er uspecificerede hævninger fra hendes konto fra automat på i alt godt kr. i løbet af 2 uger. Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er rigtig. Borgeren har ikke godtgjort sine oplysninger om forbrug. I Principafgørelse fastslog Ankestyrelsen, at en kommune havde ret til afslå at udbetale kontanthjælp med den begrundelse, at ansøgeren havde hævet en formue på kr. inden for kortere tid uden at kunne godtgøre sine oplysninger om forbruget. Eksempler på sager, hvor kommunernes vurdering efter 14, stk. 1, er korrekt i nogen grad. Sag 71 Borgeren indfrier privat gæld, men der er ikke dokumentation for, at gælden er forfalden Der er tale om en 22 årig hjemmeboende kvinde, der er blevet ledig og søger kontanthjælp. Hun har fået frigivet sin børneopsparing og har anden opsparing. Hun har umiddelbart inden ansøgning overført i alt kr. til sine forældre. Hun oplyser, at det er betaling af gæld. Der er ingen dokumentation for gælden eller for, at den er forfalden. Kommunen træffer afgørelse om, at de kr. fratrukket kr. er formue, men bortser fra udgifter til kørekort kr. og etablering kr.

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Kontanthjælp og formue December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 26. marts 2014 Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue 1. Resume Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse vurderet

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

Kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere Marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Ophør af kontanthjælp. aktivlovens 41

Ophør af kontanthjælp. aktivlovens 41 aktivlovens 41 Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 Indhold Forord...1 1 Resumé og anbefalinger...3 2 Materiel vurdering...6 2.1 Hovedresultat af den materielle vurdering... 6 2.2 Vejledningskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter)

1. GENERELT. (Sæt kryds i de relevante firkanter) 1. GENERELT 1.1 Har kommunen fastsat vejledende retningslinjer for tildelingen af personlige tillæg efter 17, stk. 2? Ja Nej Hvis ja: Hvilke af nedenstående vejledende retningslinjer anvender kommunen

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere