Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+"

Transkript

1 Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Det har givet mig selvtillid i og med at min vægt er gået ned. Det har også givet mig troen på, at der er brug for mig og det jeg kan, ude på arbejdsmarkedet (Citat fra tidligere deltager) Det har givet mig inspiration til, hvor let der er at få sund mad og motion ind i en almindelig hverdag (Citat fra tidligere deltager) Det giver mig et frirum at være sammen med andre og samtidig få sund mad og få talt om hverdagens udfordringer til sundhed (Citat fra tidligere deltager) Tina Dahl Andersen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Evalueringsspørgsmål Metode Målgruppe og afgrænsning Måleparametre Gennemførselsprocent Effekt på sundhedsvaner Tættere på arbejdsmarkedet Udgifter til forebyggelige indlæggelser Analyse Gennemførselsprocent Den typiske borger-profil på en deltager i Sundhedstilbuddet Selvopfattet helbred Mestringsevne og følelsen af sammenhæng Tættere på arbejdsmarkedet Udgifter til forebyggelige indlæggelser Konklusion Bilag...15 Bilag 1: Pjece med Sundhedstilbuddet...15 Bilag 2: Mødegangsoversigt inkl. Indhold...16 Bilag 3: Økonomi i projektet...23 Bilag 4: HeiQ-spørgeskema...24 Bilag 5: Oversigt over udgifter til forebyggelige indlæggelser...25 Side 1 af 26

3 Tabeloversigt: Tabel 1: Fordelingen af borgere på typen af overførselsindkomst...6 Tabel 2: Gennemførselsprocent på holdende...7 Tabel 3: Beskæftigelses-succesrate...7 Figuroversigt: Figur 1: Oversigt over antallet af borgere, som har gennemført et Kosthold...6 Figur 2: Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?...8 Figur 3: Hvordan vurderer du selv din vægt?...9 Figur 4: Vil du gerne tabe dig?...9 Figur 5: Hvordan vurderer du din fysiske form?...10 Figur 6: Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt?...10 Figur 7: Hvor langt synes du selv du er fra at komme i arbejde?...11 Figur 8: Hvor langt synes du selv, du er fra at komme i arbejde? (Borgere i ressourceforløb)...11 Figur 9: Udgifter til forebyggelige indlæggelser...12 Side 2 af 26

4 1. Indledning Sundhedstilbuddet for ledige og sygemeldte borgere 30+ årige er et 2 årigt projekt, der har til formål at give borgerne viden om fysisk, psykisk og social sundhed med henblik på at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet og nedbringe udgifterne til regionale sundhedsydelser og beskæftigelsesrettede tiltag. Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsfremme og Jobcenteret i Hedensted Kommune, og har på nuværende tidspunkt været i gang i et år. Denne midtvejsevaluering har til formål at undersøge, om det er nødvendigt med justeringer af projektet frem til slutningen af projektet i Endvidere skal den fungere som grundlag for beslutning om, hvorvidt projektet kan blive en fast integreret del af kommunens sundhedstilbud, for at fremme målgruppens sundhed og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Sundhedstilbuddet er et kursusforløb, hvor deltagerne lærer, i både teori og praksis, om sunde vaner, mad og måltider, motion, mental sundhed og rygestop (se bilag 1 for pjece om Sundhedstilbuddet). Deltagerne henvises fra Jobcenteret og forpligter sig til at deltage. Der er 8 deltagere på hvert kursushold, og de mødes 4 timer én gang om ugen, i 18 uger. Siden januar 2015 har kurset inkluderet én times motion per mødegang (se bilag 2 for mødegangsoversigt inkl. indhold). Efter endt kursus er der opfølgning én gang i måneden i 6 måneder og derefter to gange hver tredje måned. Deltagerne følges således i 1½ år med henblik på at fremme og fastholde livsstilsændringen. Siden projektets start i 2014 har der kørt 5 hold (9 hold inklusiv pilot-holdene i 2013). Samlede omkostninger pr uger pr borger er 575 kr. (se bilag 3 for økonomi i projektet) 1.1 Evalueringsspørgsmål Er vi på rette spor mht. sundhedstilbuddets dobbelte fokus på: 1. Sundhed (livsstilsændring vurderet ud fra effektmål om selvvurderet helbred, samt mestringsevne og følelse af sammenhæng) 2. Arbejdsmarked (deltagerne kommer tættere på arbejdsmarkedet) Side 3 af 26

5 2. Metode 2.1 Målgruppe og afgrænsning Målgruppen for projektet inkluderer ledige 30+ årige med behov for viden og vejledning vedr. sunde kostog motionsvaner. Oprindeligt var sundhedstilbuddet tiltænkt kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, som har været ledige over et år, men jobcenteret har også henvist borgere i ressourceforløb. Borgere kan blive bevilget et ressourceforløb hvis deres funktionsevne er nedsat så meget, at de er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, enten fordi de har problemer med for eksempel fysisk sygdom, psykisk lidelse, deres sundhedstilstand eller socialt. Et ressourceforløb kan vare 1-5 år og består af forskellig støtte og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden, for at forbedre borgerens muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det må være jobcenterets vurdering, at denne gruppe borgere også kan profitere af Sundhedstilbuddet, og derfor er projektets endelig målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Borgere i ressourceforløb Målgruppen er således blevet et andet match end beskrevet i projektbeskrivelsen. I og med at målgruppen også inkluderer borgere i ressourceforløb, synes målgruppen derfor at være længere fra arbejdsmarkedet end først antaget. Borgere med konkurrerende lidelser herunder psykiske, der gør, at de ikke kan profitere af indsatsen er ekskluderet fra projektet. 2.2 Måleparametre I denne midtvejsevaluering måles der på: Gennemførelsesprocent Effekt på sundhedsvaner o Selvopfattet helbred (SF12) o Mestringsevne og følelsen af sammenhæng (HeiQ) Mål for tættere på arbejdsmarkedet Udgifter til forebyggelige indlæggelser (esundhed) Gennemførselsprocent Gennemførselsprocenten vil blive udregnet ud fra hvor mange borgere der har deltaget i projektet i forhold til hvor mange som har gennemført Effekt på sundhedsvaner Effekt på sundhedsvaner måles ud fra udvalgte spørgsmål fra to international anerkendte validerede spørgeskemaer, SF12 og HeiQ. Spørgsmål fra SF12 og HeiQ er anvendt fordi de passer specifikt til målgruppen, og fordi de er bedst kvalificerede til at måle på effekten af Sundhedstilbuddet, hvilket er med til at sikre evalueringen en høj kvalitet. Side 4 af 26

6 SF12 er en forkortet udgave af SF36, som er designet til at måle funktionelt helbred og velvære set ud fra borgerens synspunkt. I denne evaluering er der kun udplukket et enkelt spørgsmål i forhold til selvopfattet helbred. HeiQ (Health education impact Questionnaire) er designet til at måle effektiviteten af eksempelvis patientuddannelser og interventioner med fokus på mestring, selvmonitorering, egenomsorg og navigation i sundhedsvæsenet. Spørgsmålene besvares ud fra borgerens egen vurdering på en skala fra 1-10 (se HeiQ spørgeskema i bilag 4). I denne evaluering måles der ikke på den enkelte, men på om den samlede gruppes profil har rykket sig. Endvidere er der kun taget et udpluk på fem spørgsmål fra HeiQ, som kan give et billede af gruppens mestringsevne og følelse af sammenhæng i forhold til vægt, kost, motion og tilknytning til arbejdsmarked Tættere på arbejdsmarkedet I denne midtvejsevaluering er mål for tættere på arbejdsmarkedet en udfordring, idet Jobcenteret endnu ikke har defineret, hvordan det skal måles på deltagerne om de er tættere på at komme i arbejde. Måleparametrene bør ikke defineres ud fra deres beskæftigelsesstatus alene, men bør foretages som en individuel vurdering af den enkelte borgers arbejds- eller uddannelses-parathed. I spørgeskemaet fra Sundhedsfremme er der dog et spørgsmål, hvor deltagerne selv har vurderet hvor tætte de er på at komme i arbejde, hvilket vil blive brugt i evalueringen i stedet Udgifter til forebyggelige indlæggelser Udgifter til forebyggelige indlæggelser (aktivitetsbestemt medfinansiering) vil blive udtrukket af E-sundhed på de borgere, som har gennemført et kursus i Sundhedstilbuddet. Udgifterne vil blive bestemt ud fra de diagnosekoder, som kan være livsstilsbetingede lidelser (f.eks. type 2 diabets, ekstrem fedme og hjertekarsygdomme). Udgifter til f.eks. fødsler, eller psykiske lidelser som skizofreni og angst er ikke inkluderet. Side 5 af 26

7 3. Analyse I alt er 37 borgere blev tilbudt at deltage i Sundhedstilbuddet siden projektets begyndelse. Tabel 1 viser fordelingen af borgere på typen af overførselsindkomst. Tabel 1 viser, at langt de fleste borgere, som har deltaget i Sundhedstilbuddet, har været i ressourceforløb (62 %). Tabel 1: Fordelingen af borgere på typen af overførselsindkomst Ydelse Antal Procent Ressourceforløb % Kontanthjælp 8 22 % Sygedagpenge 4 11 % Flexjob 2 5 % I alt % 3.1 Gennemførselsprocent Ud af de 37 borgere, som er blevet tilbudt at deltage i Sundhedstilbuddet, er 8 borgere stadig i et forløb på et kursus. Gennemførselsprocenten beregnes derfor ud fra hvor mange der har afsluttet et kursus, ud af de resterende 29 borgere, som har deltaget på kurset. Heraf er 2 borgere flyttet fra kommunen, 3 er udeblevet, og 1 er kommet i arbejde. Figur 1 viser, hvordan antallet af borger, som har gennemført et kursus er blevet beregnet. Figur Error! Main Document Only.: Oversigt over antallet af borgere, som har gennemført et Kosthold Tilbudt kursus siden borgere Deltaget på kursus 29 borgere Stadig i forløb på et kursus -8 Flyttet -2 borgere Fordelt på ydelse: Ressourceforløb: 14 Kontanthjælp: 5 Sygedagpenge: 3 Udeblevet -3 borgere Kommet i arbejde Gennemført kursus 23 borgere -1 borger Kommet i arbejde 4 borgere Side 6 af 26

8 Tabel 2 viser, at ud af de 29 borgere, har 23 borgere (79 %) gennemført et kursus i Sundhedstilbuddet (3 borgere har gennemført et kursus 2-3 gange, men tæller stadig kun som én). Tabel 2: Gennemførselsprocent på holdende Antal borgere tilbudt kursus Antal borgere gennemført Gennemførelsesprocent % Ud af de 29 borgere er 3 borgere kommet i arbejde, én før, og 2 efter at have gennemført kurset. Tabel 3: Beskæftigelses-succesrate Antal borgere tilbudt kursus Antal borgere kommet i arbejde Beskæftigelses-succesrate % Analysen inkluderer de 23 borgere, 6 mænd og 17 kvinder, som har gennemført et kursus i Sundhedstilbuddet. Heraf mangler 1 af dem Slut-data, og der er derfor kun fulde besvarelser fra i alt 22 borgere. Den borger som mangler slutdata vil dog alligevel indgå i analysen. Det skal derfor tages i betragtning, når man læser beskrivelsen af diagrammerne, at der er 1 mindre Slut-observation i forhold til Start-observationer. 3.2 Den typiske borger-profil på en deltager i Sundhedstilbuddet For at give læseren et billede af respondenterne i analysen, er der nedenfor beskrevet en typisk borgerprofil i Sundhedstilbuddet: Kvinde mellem år. BMI Uden for arbejdsmarkedet mellem 5-15 år (Nogle aldrig været der) Mor til 2-4 børn Oftest er børnene tilknyttet overvægtsklinikken Familieafdelingen inde i familien I ressourceforløb fra 2-5 år. Diagnoser: Oftest depression og kroniske smerter (fx fibromyalgi, gigt) Side 7 af 26

9 3.3 Selvopfattet helbred Selvopfattet helbred måles ud fra ét spørgsmål fra SF12, hvor deltagerne er blevet bedt om at svare hvordan de synes deres helbred er alt i alt. Selvopfattet helbred er generelt en meget retvisende markør for ens faktiske helbredstilstand, og derfor skal resultatet tolkes således. Deltagerne har besvaret spørgsmålet både ved kursusstart og ved slut (efter de havde gennemført kurset). Figur 2 viser, hvordan deltagerne selv synes, deres helbred er alt i alt, både ved kursusstart og ved slut. Figur 2: Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Start Slut Figur 2 viser, at de fleste deltagere på kurserne startede ud med at synes, at de havde et mindre godt eller dårligt helbred. Ved slut har mange af deltagerne rykket sig, og synes nu, at deres helbred alt i alt er blevet godt, og nogle endda vældig godt og fremragende. 3.4 Mestringsevne og følelsen af sammenhæng Kostholdets effekt på borgernes sundhedsvaner analyseres ud fra gruppens samlede mestringsevne og følelse af sammenhæng på de følgende fem udvalgte spørgsmål fra HeiQ. Figur 3 viser hvordan deltagerne har vurderet deres egen vægt på en skala fra 1-10, både ved kursusstart og ved slut. Figuren viser, at langt de fleste deltagere ved start har vurderet deres vægt til ikke at være OK. Ved slut har flere af deltagerne rykket sig til at vurdere at deres vægt er lidt mere OK. Side 8 af 26

10 Figur 3: Hvordan vurderer du selv din vægt? Hvordan vurderer du selv din vægt? Ikke OK Helt OK Start Slut Figur 4 viser, på en skala fra et til ti, i hvor høj grad deltagerne gerne vil tabe sig ved kursusstart og ved slut. Figuren viser, at langt de fleste deltagere ved start meget gerne vil tabe sig, og at de fleste også ved slut stadig gerne vil tabe sig. Dette betyder ikke, at kurset ikke har hjulpet deltagerne med at tabe sig, det kan også betyde, at deltagerne er blevet mere bevidst om betydningen af vægttab for sundhed og trivsel. Figur 4: Vil du gerne tabe dig? Vil du gerne tabe dig? Nej Ja Start Slut Side 9 af 26

11 Figur 5 viser hvordan deltagerne vurderer deres fysiske form på en skala fra 1-10 ved kursusstart og ved slut. Figuren viser, at langt de fleste ved start vurdere deres fysiske form i den dårlige ende, og ingen vurderer deres fysiske form til at være bare en lille smule OK. Ved slut er det tydeligt, at de fleste deltagere har rykket sig, og vurderer nu, at deres fysiske form er blevet mere OK, nogle endda tæt på at være helt OK. Figur 5: Hvordan vurderer du din fysiske form? Hvordan vurderer du din fysiske form? Dårlig helt OK Start Slut Figur 6 viser, på en skala fra 1-10, hvordan deltagerne vurderer deres kostvaner alt i alt, både ved kursusstart og ved slut. Figuren viser, at deltagerne ved start ligger meget spredt, nogle vurderer deres kostvaner til at være dårlige og andre vurderer deres kostvaner til at være tæt på helt OK. Ved slut vurderer de fleste at deres kostvaner er meget tæt på at være helt OK. Den positive fremgang i forhold til kost og motion (jf. figur 5 og 6) kan skyldes, at de gennem kursusforløbet har opnået større viden og er blevet mere bevidste om sunde kost- og motionsvaner. Figur 6: Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Dårlig Helt OK Start Slut Side 10 af 26

12 3.5 Tættere på arbejdsmarkedet Figur 7 viser, på en skala fra 1-10, hvor langt deltagerne selv synes, at de er fra at komme i arbejde ved kursusstart og ved slut. Figuren viser, at tæt på halvdelen af deltagerne ved kursusstart synes de er langt fra, og at der ikke er nogen af deltagerne som synes, at de er tilnærmelsesvis tæt på. Ved slut er det tydeligt at mange af deltagerne har rykket sig fra at næsten halvdelen mente at de var langt fra at komme i arbejde, ligger deltagerne nu mere spredt på skalaen. Nogle synes endda, at de er ved at være tæt på. Figur 7: Hvor langt synes du selv du er fra at komme i arbejde? Hvor langt synes du selv du er fra at komme i arbejde? Langt fra Tæt på Start Slut Figur 8 viser, på en skala fra 1-10, hvor langt deltagere, som er i ressourceforløb, selv synes at de er fra at komme i arbejde. Figuren viser, at langt de fleste deltagere, som er i ressourceforløb, synes at de langt fra arbejdsmarkedet ved kursusstart, med over halvdelen i den yderste ende af skalaen. Figur 8: Hvor langt synes du selv, du er fra at komme i arbejde? (Borgere i ressourceforløb) Hvor langt synes du selv, du er fra at komme i arbejde? (Borgere i ressourceforløb) Langt fra Tæt på Start Slut Side 11 af 26

13 Ved slut, ses det, at nogle selv synes, at de har rykket sig tættere på arbejdsmarkedet, og kun én ligger stadig i den yderste ende af skalaen, langt fra. Det er yderst positivt at se, at især denne gruppe ser ud til at have rykket sig tættere på arbejdsmarkedet, idet denne gruppe er en gruppe borgere, som jobcenteret ellers har vurderet er langt fra arbejdsmarkedet (1-5 år) i og med at de er blevet bevilget et ressourceforløb. 3.6 Udgifter til forebyggelige indlæggelser Figur 9 viser udviklingen af udgifter til forebyggelige indlæggelse for de 23 kursusdeltagere i Sundhedstilbuddet i perioden for Hedensted Kommune (aktivitetsbestemt medfinansiering somatik). Udgifter for hele 2015 er baseret på første halvår af2015, hvorfor udgifterne fra første halve år er blevet ganget med to for at simulere lignende udvikling i udgifter. Figur 9: Udgifter til forebyggelige indlæggelser Udgifter til forebyggelige indlæggelser , , , , , , , , , , ,00 0, Forventede udgifter for 2015 Udgifter til forebyggelige indlæggelser (Aktivitetsbestemt medfinansiering) Figur 9 viser, at udviklingen i udgifter forventes at falde fra 2014 til En mere detaljeret undersøgelse af udgifterne på diagnoseniveau viser, at udgifterne til hjertekarsygdom, luftvejssygdom og søvnapnø, samt overvægt nedbringes i 2015 (se bilag 5 for oversigt over udgifter til forebyggelige indlæggelser og diagnoser). Billedet af udviklingen af udgifter skal dog tolkes med forsigtighed, idet udgifter for resten af 2015 ikke kan opgøres endnu. Side 12 af 26

14 4. Konklusion Figurerne med deltagernes egne vurderinger i forhold til sunde kost- og motionsvaner viser med al tydelighed at deltagerne samlet set har rykket sig i en positiv retning. Den positive fremgang fortolkes i forhold til HeiQ, at deltagerne har opnået en forbedret mestringsevne i forhold til at træffe sunde valg, og at de er blevet mere bevidste om sammenhængen mellem sunde kost- og motionsvaner, og et bedre helbred. De fleste af deltagerne giver udtryk for ved start, at de gerne vil tabe sig, og dette billede ændres ikke meget ved slutningen af kurset her ligger de fleste stadig i den yderste ende af skalaen, i forhold til at de gerne vil tabe sig. Dette betyder ikke, at kurset ikke har hjulpet deltagerne med at tabe sig, det kan også betyde, at deltagerne er blevet mere bevidst om betydningen af vægttab for sundhed og trivsel. Dertil bør det også nævnes, at de fleste borgere indenfor målgruppen, har vist sig at være en tung gruppe (mange med BMI 50+) og at de ofte har mange konkurrerende lidelser, bl.a. psykiske, der gør, at de mentalt har mange blokeringer, der gør det svært for dem at tabe sig. Dette tilstræbes der dog at blive arbejdet med, så sundhedskonsulenterne kommer hele vejen rundt om sundhed, både fysisk og psykisk. Der hvor deltagerne synes at have rykket sig mest, er ved deres indstilling til arbejdsmarkedet. Her lå tæt på halvdelen af deltagerne ved kursusstart i den yderste ende af skalaen, i forhold til at de selv syntes at de var langt fra at komme i arbejde. Ved slut syntes næsten ingen at de stadig er langt fra, men udtrykker en åbenhed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Deltagerne ligger ved slut jævnt fordelt på skalaen og giver et billede af, at nogle af deltagerne har rykket sig meget, og nu selv synes at de er tættere på arbejdsmarkedet. Også borgere i ressourceforløb syntes at de er rykket tættere på arbejdsmarkedet efter at have deltaget i Sundhedstilbuddet. Også udviklingen i udgifter til forebyggelige udgifter fra 2013 til 2015 viser en positiv udvikling. Det forventes, at udgifter til forebyggelige indlæggelser falder med ca. 41 % fra 2014 til Det viser sig indtil videre, at være udgifter til hjertekarsygdom, luftvejssygdom og søvnapnø, samt overvægt der nedbringes i Ud over at Sundhedstilbuddet havde til formål at forbedre målgruppens helbred, har projektet også haft en positiv indflydelse på deltagernes sociale kompetencer. Sundhedskonsulenterne har bemærket, at deltagerne igennem forløbet er blevet mere åbne, og har fået et andet socialt bagland, der har gjort at flere af dem er i stand til at kommunikere med andre, og være i selskab med flere på én gang. Mht. evalueringsspørgsmålet; om vi er på rette spor i forhold til Sundhedstilbuddets dobbelte fokus på Sundhed og arbejdsmarked - Tyder resultaterne af denne midtvejsevaluering på, at Sundhedstilbuddet har haft succes med at styrke bevidstheden blandt de ledige i forhold til viden om fysisk, psykisk og social sundhed, og at deltagerne samtidig er blevet gjort mere arbejdsparate. Dog opfordres Jobcenteret til at deltage aktivt i formuleringen af måleparametre for tættere på arbejdsmarkedet i slutevalueringen af projektet. Den indholdsmæssige del synes derfor ikke at have behov for justeringer. Projektbeskrivelsen bør dog justeres, så det matcher praksis i dag. Det vurderes ikke at være muligt at nå de angivne målsætninger i projektbeskrivelsen, idet målgruppen er væsentlig tungere i alle henseender, end først antaget. Side 13 af 26

15 Projektet vurderes som en vigtig indsats, som kan bidrage til, at den tungere borgergruppe i Hedensted Kommune opnår en forbedret helbredstilstand og kommer tættere på arbejdsmarkedet. Side 14 af 26

16 5. Bilag Bilag 1: Pjece med Sundhedstilbuddet Side 15 af 26

17 Bilag 2: Mødegangsoversigt inkl. Indhold Side 16 af 26

18 Side 17 af 26

19 Side 18 af 26

20 Bilag 1 til bilag 2 (Mødegangsoversigt inkl. Indhold) Side 19 af 26

21 Bilag 2 til bilag 2 (Mødegangsoversigt inkl. Indhold) Side 20 af 26

22 Side 21 af 26

23 Side 22 af 26

24 Bilag 3: Økonomi i projektet Side 23 af 26

25 Bilag 4: HeiQ-spørgeskema Side 24 af 26

26 Bilag 5: Oversigt over udgifter til forebyggelige indlæggelser Side 25 af 26

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato:

Bilagsnotat Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Dato: Bilagsnotat Notat til sagen: Politikkontrol Forløbsprogrammer for borgere m. sygdom Se næste side. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Notat. Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom. Økonomiudvalget. 2. status på Sundhedsplan til Økonomiudvalget

Notat. Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom. Økonomiudvalget. 2. status på Sundhedsplan til Økonomiudvalget Notat Til: Fra: Notat vedr.: Økonomiudvalget Beskæftigelse & Sundhed 2. status på Sundhedsplan 2015 - til Økonomiudvalget Tiltag 1.2 Lær at tackle job og sygdom Borgere som: modtager sygedagpenge er sygemeldt

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her. Tidlig opsporing og sundhedsindsatser i jobcentre. Specialkonsulent Rikke Primdahl, Sundhedsstyrelsen

Indsæt Billede Fra fil her. Tidlig opsporing og sundhedsindsatser i jobcentre. Specialkonsulent Rikke Primdahl, Sundhedsstyrelsen Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Tidlig opsporing og sundhedsindsatser i jobcentre Specialkonsulent Rikke Primdahl, Sundhedsstyrelsen Hvorfor tidlig opsporing og forebyggende sundhedsindsatser?

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser:

I dette notat præsenteres analyseresultater, der supplerer evalueringen af stressklinkkerne fra april Notatet redegør for følgende analyser: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og HR NOTAT BILAG 1 Notat med supplerende analyser til evalueringen af stressklinikker 2017 I dette notat præsenteres analyseresultater,

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Baggrund, metode, demografi og sociale forhold Videnskabelig medarbejder Maja Lykke Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge

Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Evalueringsrapport Vægstoprådgivning for svært overvægtige Vesthimmerlændinge Søren Toft Hansen Sundhedscenter Vesthimmerland Reference: 7-311-38/15/KAD 1 Om evalueringen Denne evaluering omfatter Vesthimmerlands

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet Οπφ λγνινγ π ακτιϖλινϕεν π σψγεδαγπενγεοµρ δετ. Siden sommeren 2009 har det været muligt at aktivere

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Sundhed og beskæftigelse

Sundhed og beskæftigelse Sundhed og beskæftigelse Marie Hauge Pedersen, Forskningsassistent CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Aktuelt VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ: Sundhedstilbud på arbejdspladsen

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED SUND BY NETVÆRKETS TEMADAG OM SUNDHED PÅ TVÆRS BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSOMRÅDET KOLDING FREDAG DEN 23. AUGUST V. ANNA PALDAM FOLKER, KONST. ANALYSECHEF, APF@PSYKIATRIFONDEN.DK

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Status om Socialsygeplejerskens indsats for socialt udsatte borgere

Status om Socialsygeplejerskens indsats for socialt udsatte borgere Til: Status om Socialsygeplejerskens indsats SOCIAL OG SUNDHED Sundhed og Forebyggelse Dato: 25. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 3289, mobil: 4175 1255 E-mail: lks@balk.dk Kontakt: Louise Kønig Schytte Sagsid:

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere