JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012"

Transkript

1 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012

2 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3 Ophørsårsag... 3 Kvalitativ analyse Retur til Job... 4 Job og Uddannelse... 5 Køn... 5 Alder... 5 Ophørsårsag... 6 Kvalitativ analyse Job og Uddannelse... 7 Vejen til Job... 8 Køn... 8 Alder... 8 Ophørsårsag... 9 Kvalitativ analyse Vejen til Job Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre Konklusion

3 2 Indledning Rapporten indeholder resultaterne af en analyse af sygemeldte og ledige i Middelfart Kommune, som i løbet af tredje kvartal 2012 har været tilknyttet et eller flere af de tre forløb i Job- og Kompetencehuset; Retur til Job, Job og Uddannelse og Vejen til Job. Derudover indeholder rapporten også resultater fra en tilfredshedsanalyse der er foretaget blandt virksomhedscentrene i kommunen. Baggrund og Formål Jobcentrets projektenhed Job- og Kompetencehuset har siden 2009 arbejdet fokuseret med at udvikle tilbuddene til husets målgrupper ledige og sygemeldte. Fokus har dels været på en bevægelse væk fra traditionelle kommunale aktiveringsprojekter til individuelle, virksomhedsrettede tilbud dels på udvikling af helt nye tilbud til henholdsvis sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere. Disse indsatser ønsker Job- og Vækstcenter Middelfart løbende at vurdere og evaluere på. Rapporten skal således anvendes som dokumentation af kvalitet og effekt samt i forbindelse med nuancering og udvikling af indhold for de enkelte tilbud. Denne rapport er baseret på såvel kvantitative som kvalitative målinger. Datagrundlag Rapporten indeholder data fra tredje kvartal De kvantitative data er trukket fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER, og tallene er således sammenlignelige på tværs af de enkelte tilbud. Antallet af borgere der er tilknyttet de enkelte tilbud er trukket pr. sidste dag i måneden. Data vedrørende gennemsnitlig varighed og ophørsårsag er ikke mulige at trække for kun én dato, så her er data gældende pr. måned, og disse er således sammenlignelige for hele perioden. De kvalitative data er indsamlet både gennem spørgeskemaundersøgelser samt via fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaerne anvendes for at få en generel viden om brugertilfredsheden. Disse suppleres med fokusgruppeinterviews, som giver os et mere nuanceret billede af, hvordan brugertilfredsheden er blandt borgerne. Vi får dermed et billede af, hvor der er behov for justeringer af tilbuddet. Retur til Job Dette forløb er målrettet sygemeldte borgere, der ikke er klar til at vende tilbage til ordinært arbejde inden for de næste tre måneder, men hvor de vurderes at være indsatsparate. Kapaciteten i tilbuddet er 120. Målsætningerne i Retur til Job er, at halvdelen af de tilknyttede udelukkende deltager i moduler, mens den anden halvdel skal være i en praktik. Heraf 40 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger og 20 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Det er ligeledes en målsætning, af halvdelen af de tilknyttede, ophører i tilbuddet pga. raskmelding. Når en borger er henvist til Retur til Job 2

4 3 må der maksimalt gå 14 dage før denne indkaldes til første samtale. I løbet af tredje kvartal 2012 er den gennemsnitlige liggetid fra henvisning til opstart i tilbuddet 5 dage. Nedenstående tabel viser, hvor mange forskellige borgere der har været tilknyttet hhv. det overordnede tilbud Retur til Job samlet tilbud, samt de enkelte undertilbud. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. I løbet af tredje kvartal har 190 forskellige borgere været tilknyttet Retur til Job. Kun tilknyttet JoKo Praktik - Aktivt Forløb Praktik - Revalidering Praktik - Udredning/Afklaring Retur til Job - Samlet tilbud Måned Flow fra Antallet af praktikker hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger er i gennemsnit 25, mens der i gennemsnit er 14 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Køn Dato Mænd Kvinder I alt Gennemsnit i 3. kvartal 49 = 35% 92 = 65% 141 = 100% I løbet af tredje kvartal 2012 har der gennemsnitligt været 141 personer tilknyttet tilbuddet. Dette svarer til en overbelægning på 17,5% i forhold til, at tilbuddet er normeret til 120. Dette har dog ikke haft nogle konsekvenser for gennemførelsen af tilbuddet. I gennemsnit har 35% mænd og 65% kvinder været tilknyttet Retur til Job. Alder Dato Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit i 9 = 7% 62 = 44% 48 = 34% 21 = 15% 141 = 100% 3. kvartal Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Retur til Job blandt de årige som i gennemsnit udgør 78% i tredje kvartal. Ophørsårsag I nedenstående tabel er angivet det samlede antal ophørsårsager registreret i perioden tredje kvartal I alt er 53 afsluttet, hvoraf de 29 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. Målsætningen er, at der hver måned skal afsluttes 25 borgere i Retur til Job. Dette leves der til gengæld ikke op til, idet der i gennemsnit kun er 18 afsluttede borgere pr. måned. Dette betyder, at vi ikke har fået borgerne raskmeldt lige så hurtigt som forventet, hvilket kan forklare overbelægningen i tilbuddet. 3

5 4 3. kvartal 2012 Gennemsnit pr. måned Anden forsørgelse 5 2 Fleksjob 1 0 Flyttet 2 1 Pension 3 1 Raskmelding Revalidering 3 1 Sygdom/Behandling 10 3 I alt Ophørsårsag Kvalitativ analyse Retur til Job Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden med tilbuddet. Der er indkommet 41 besvarelser. Undersøgelsen har vi suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at Lidt over 2/3 var i job, da de blev sygemeldt 39% har været sygemeldt i mere end et år Lidt over halvdelen har deltaget i en virksomhedspraktik under forløbet. Godt 90% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem 4

6 5 95% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset Mere end 7 ud af 10 mener forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Det er således positive tilbagemeldinger, hvilket også understøttes af fokusgrupperne. Der var dog en del af fokusgruppedeltagerne der kun i begrænset omfang havde deltaget i de forskellige moduler som Retur til Job tilbyder, dvs. at de primært havde deltaget i individuelt samtaleforløb og virksomhedsrettet tilbud. Vi er derfor nu i gang med at omstrukturere tilbuddet Retur til Job, således at der bliver tilrettelagt et fast og intensivt i Job- og Kompetencehuset et vist antal timer om ugen over en periode på maksimalt seks uger. Der sættes således en øvre grænse for, hvor længe den enkelte borger kan være tilknyttet forløbet i huset, inden der skal iværksættes en praktik. Job og Uddannelse Dette forløb henvender sig til borgere der er i kategorien match 1 kontanthjælp og forsikrede ledige. Der er særligt fokus på unge, langtidsledige, fleksjobbere og udfaldstruede seniorer, der hver især følger forskellige underforløb. Tilbuddet er normeret til 90 deltagere, som sædvanligvis deltager i tilbuddet i ca. 4 uger. Målsætningen er, at der hver måned afsluttes 70 borgere. Heraf bør 20% afsluttes til ordinært arbejde og 6% til uddannelse. Derudover er der en forventning om, at 37% skal afsluttes til enten praktik eller løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. Tabellen nedenfor viser flowet over det samlede antal borgere, der har haft deres gang i huset fordelt pr. måned. I løbet af tredje kvartal 2012 har der i alt været 283 forskellige borgere tilknyttet Job og Uddannelse. Måned Antal forskellige borgere Flow fra Køn Hvis man kigger på kønsfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet, fordeler denne sig nogenlunde ligeligt. Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit i 3. kvartal 40 = 49% 42 = 51% 83 = 100% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit i 3. kvartal 37 = 45% 15 = 18% 16 = 19% 15 = 18% 83 = 100% 5

7 6 Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Job og Uddannelse blandt de unge under 30 år. I gennemsnit udgør denne gruppe hele 45%, og der er således et stort behov for at tilbyde denne målgruppe en særlig indsats. For at imødekomme dette har vi etableret et ungeteam bestående af ungevejledere og uddannelsesmentorer, hvis opgave er at vejlede og støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse. Derudover er der udarbejdet en ungestrategi, der går på tværs af de forskellige forvaltninger, hvor fokus er på at skabe nye samarbejdsrelationer samt styrke de eksisterende. Ophørsårsag I alt har 188 borgere afsluttet forløb i Job og Uddannelse i tredje kvartal Heraf er 35 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 18,6%, hvilket nærmer sig målsætningen på 20%. Målsætningen i forhold til at 37% skal afsluttes til praktik eller løntilskud opnås dog ikke. I alt er 17,6% afsluttet til dette. 3. kvartal 2012 Gennemsnit pr. måned Afvist 1 0 Flyttet 4 1 Løntilskud - offentlig 8 3 Løntilskud privat 2 1 Ommatch 2 1 Ordinært arbejde Perioden sluttet Praktik 23 8 Sygdom/Behandling 11 4 Uddannelse 13 4 Udeblevet 16 5 Ikke angivet 1 0 I alt

8 7 Ophørsårsag Kvalitativ analyse Job og Uddannelse Som nævnt tidligere består Job og Uddannelse af en række underforløb. I perioden er der gennemført to forløb á fire ugers varighed for ledige fleksjobbere. I samme periode er der afsluttet et seniorforløb og et nyt er startet op. Disse forløb varer ligeledes fire uger. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden for det overordnede tilbud Job og Uddannelse. 85 borgere har besvaret skemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser følgende: Ca. 30% har folkeskolen som højest afsluttede skolegang 28% har været ledige i mere end to år 93% mener, at de blev taget godt imod af en jobvejleder den første dag i Job- og Kompetencehuset 88% har oplevet et positivt samarbejde med vejlederen i Job- og Kompetencehuset. Lidt over 70% synes, at det samlede tilbud har været godt for dem Ca. 2/3 mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job eller uddannelse. De borgere der har deltaget i hhv. seniorforløb samt forløb for ledige fleksjobbere har desuden udfyldt et spørgeskema der specifikt omhandler, de moduler de har deltaget i. Her er tilbagemeldingerne ligeledes overvejende positive. De har alle følt sig godt modtaget på forløbet og fået nogle redskaber de kan bruge i deres videre jobsøgning. I de afholdte fokusgruppeinterviews for hele målgruppen er der spurgt nærmere ind til, hvad det er, der har været specielt godt, og hvad der specifikt har gjort, at deltagernes muligheder for at komme i job eller uddannelse er blevet styrket. Her nævnes de moduler, der helt konkret har omhandlet ansøgning og cv. Derudover nævner de unge, der har været tilknyttet ungeteamet, at temadagene kun for unge har været rigtig gode, da de har været sammen 7

9 8 med andre i samme situation som dem selv, samt at de har haft muligheden for at skabe nye netværk uden for Job- og Kompetencehuset. Alt i alt er der således tale om et godt forløb, hvor det i visse sammenhænge er hensigtsmæssigt at tilpasse tilbuddet til de forskellige målgrupper. Vejen til Job Dette forløb er målrettet match 2 kontanthjælp, hvilket vil sige de indsatsklare ledige. Kapaciteten for tilbuddet er 180. Målet er, at der hver måned afsluttes 20 borgere gerne til ordinært job (10%) eller uddannelse (8%). Nedenstående tabel viser hhv. flowet over det samlede antal borgere, i de enkelte undertilbud fordelt pr. måned, samt hvor mange der har været tilknyttet det overordnede tilbud Vejen til Job - samlet tilbud. Det ses, at den største del af borgerne har deltaget i virksomhedscenter, kompetenceløftforløb og praktik. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. En stor del af dem der er startet op i kompetenceløftforløb er efterfølgende fortsat i praktik/virksomhedscenter. I alt har 225 forskellige personer været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af tredje kvartal Det grønne Projekt Løntilskud Praktik Kompetenceløftforløb Sygeopfølgningsplan Virksomhedscenter Vejen til Job samlet tilbud Måned Flow fra Køn I perioden juli-september 2012 har der i gennemsnit været 183 borgere tilknyttet Vejen til Job, hvilket stemmer godt overens med normeringen. Der har været lidt flere kvinder end mænd tilknyttet. Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit 86 = 47% 97 = 53% 183 = 100% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit 45 = 24% 90 = 49% 34 = 19% 15 = 8% 183 = 100% 8

10 9 Med udgangspunkt i tabellen, er den største gruppe i Vejen til Job de årige. Denne gruppe udgør 49%. Herefter følger de unge under 30 år med 24%. Disse unge vil i høj grad også være tilknyttet det førnævnte ungeteam, hvor der arbejdes målrettet i forhold til uddannelse. Ophørsårsag I perioden for tredje kvartal 2012 har 36 borgere afsluttet et forløb i Vejen til Job, hvilket svarer til 12 borgere pr. måned. Dette er 40% under målsætningen på 20. I gennemsnit er der hver måned afsluttet en person til hhv. ordinær beskæftigelse og uddannelse, hvilket er et acceptabelt resultat for denne målgruppe. Derudover er godt 44% af de ophørte i tilbuddet stoppet pga. sygdom/behandling. Dette udgør en stor udfordring for tilbuddet. 3. kvartal 2012 Gennemsnit Anden forsørgelse 2 1 Fleksjob 2 1 Flyttet 1 0 Ommatch 3 1 Ordinær beskæftigelse 3 1 Perioden sluttet 2 1 Praktik 3 1 Raskmelding 2 1 Sygdom/Behandling 16 5 Uddannelse 2 1 Udeblevet 2 1 I alt Ophørsårsag 9

11 10 Kvalitativ analyse Vejen til Job Vejen til Job er et sammensat forløb, hvor borgeren har mulighed for at deltage i tilbud i Jobog Kompetencehuset efterfulgt af eller sideløbende med en praktik. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden for tilbuddet Vejen til Job. 39 borgere har besvaret skemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne fra spørgeskemaerne viser, at: Ca. 61% har folkeskolen som den højest afsluttede skolegang Ca. 61% har været ledige i mere end to år 70% er/har været i en praktik Alle der har været i en praktik er blevet taget godt imod i virksomheden Mere end 9 ud af 10 er blevet godt introduceret til kulturen på arbejdspladsen, og beskæftiger sig med de opgaver, der var blevet aftalt ved starten af praktikken. 77% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem 59% mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job og uddannelse 84% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson 75% mener, at der er taget udgangspunkt i deres behov og kompetencer En del af de borgere der er tilknyttet Vejen til Job, har været det over en årelang periode. Deres tilbagemeldinger er, at de har oplevet en forbedring af tilbuddet i og med, at de nu fornemmer, at der er mere fokus på det individuelle. I forhold til praktikdelen har nogle en opfattelse af, at de virksomheder der mangler folk, kun har taget dem i praktik, fordi de er gratis arbejdskraft. Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre For at sikre et godt og professionelt samarbejde mellem Job- og Vækstcentret og virksomhedscentrene i kommunen, har vi i tredje kvartal 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt disse. Vi har udsendt et elektronisk spørgeskema til de 23 virksomhedscentre, hvoraf 11 har besvaret. Dette svarer til 48%, hvilket vurderes acceptabelt, idet vores succeskriterium er på 50%. Fremadrettet vil vi også foretage tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. 40% har været virksomhedscentre i mere end to år og i syv af virksomhedscentrene har kandidatpladsen været besat hele tiden. Fem virksomheder har en CSR-politik, hvilket er et af de områder der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Tre af disse virksomheder har arbejdet med CSR i mindre end fem år. Samtlige virksomhedscentre oplever, at kandidaterne har forstået formålet med virksomhedscentret, ligesom de oplever, at medarbejderne gør en forskel for kandidaterne i dagligdagen. Virksomhedscentrene giver udtryk for, at samarbejdet med Job- og Vækstcentret er godt, og at det er nemt at komme i kontakt med kontaktpersonen, når der er behov for dette. På spørgsmålet om, hvorvidt mentorerne har fået tilstrækkelig introduktion i mentorrollen fra Job- og Vækstcentrets side, er det kun de virksomheder, der endnu ikke har deltaget i mentoruddannelse som svarer 10

12 11 negativt, og de forventer, at forståelsen optimeres, når de har gennemført denne. 1 Alt i alt er det således positive tilbagemeldinger vi har modtaget fra virksomhedscentrene omkring samarbejdet. Konklusion På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i Retur til Job i gennemsnit har været tilknyttet en del flere borgere, end der er kapacitet til. I alt har 190 sygemeldte fulgt et forløb i Retur til Job i løbet af tredje kvartal Antallet af borgere i praktik er lavt i forhold til målsætningen. Målsætningen er, at 40 borgere der har modtaget sygedagpenge i færre end 52 uger skal være i en praktik. Her lever vi kun op til lidt over halvdelen, idet der gennemsnitligt kun har været 25 borgere i praktik. Vi er opmærksomme på dette, og er på nuværende tidspunkt i gang med at omstrukturere tilbuddet. Fremover må en borger maksimalt deltage i moduler i Job- og Kompetencehuset i seks uger, hvorefter der skal være fundet en praktikplads, hvis ikke borgeren kan raskmeldes. Et fast grundforløb skal ligeledes sikre, at de borgere der er visiteret til tilbuddet også møder op et vist antal timer om ugen. Besvarelserne indikerer, at de sygemeldte har haft et godt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset, og de mener ligeledes at det samlede tilbud har været godt for dem. I perioden er 53 afsluttet, hvoraf de 29 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. I Job og Uddannelse, har der i alt været 283 borgere tilknyttet, hvoraf de 188 er afsluttet igen. 35 personer er kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 18,6%. 23 personer er gået videre i en praktik, mens 10 er kommet i job med løntilskud. I perioden har der været afholdt særskilte forløb for henholdsvis ledige udfaldstruede seniorer og ledige fleksjobbere. Tilbagemeldingerne på undervisningen på disse forløb er meget positive og de ledige har fået nogle redskaber de kan bruge i deres videre jobsøgning. I alt har 225 forskellige borgere været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af tredje kvartal. Heraf har 36 afsluttet forløbet. Dette er 40% under målsætningen og en stor del af de afsluttede er ophørt på grund af sygdom. Med udgangspunkt i de afholdte fokusgruppeinterviews, tegner der sig dog et billede af, at tilbuddet er blevet bedre, idet borgerne oplever, at der nu fokuseres mere på at lave individuelle forløb end det tidligere har været tilfældet. Endelig er der lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedscentrene i kommunen, hvor omtrent halvdelen har besvaret spørgeskemaet. Halvdelen af de der har svaret arbejder med CSR, som er et område der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Alle virksomhedscentrene giver udtryk for, at deres samarbejde med Job- og Vækstcentret fungerer godt, og at mentoruddannelsen er relevant for dem. Fremadrettet vil vi også foretage 1 Job- og Kompetencehuset afvikler endnu et mentoruddannelsesforløb ultimo november

13 12 tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. 12

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011.

Den Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Den 21.2.2011 Månedsstatistik til Job- og arbejdsmarkedsudvalget januar 2011. Ledigheden for de forsikrede ledige er steget meget fra december 2010 til januar 2011. Stigning er på 261 forsikrede ledige

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Orientering om status på tilbud til borgere med muskel- og skeletbesvær

Orientering om status på tilbud til borgere med muskel- og skeletbesvær Punkt 8. Orientering om status på tilbud til borgere med muskel- og skeletbesvær 2014-2017 2017-021495 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s orientering status på tilbud til borgere med muskel-

Læs mere

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige

Status på Driftsstrategier maj Forsikrede ledige Arbejdsmarked Bygmestervej 23 A I 5750 Ringe Status på Driftsstrategier maj 2016 Tlf. Fax www.faaborgmidtfyn.dk Driftsstrategierne for 2016 fokuserer i høj grad på at øge den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten

Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Beskrivelse af og indsats for borgere med risiko for at miste dagpengeretten Der er lavet opgørelse den 21. oktober 2012 på baggrund af indberetninger fra a-kasserne over de personer, der i perioden 21.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Der har gennemsnitlig været et lavere sags antal i 2012 end i Nedenstående diagram viser gennemsnitlig antal sager pr. kvartal for 2011 og 2012.

Der har gennemsnitlig været et lavere sags antal i 2012 end i Nedenstående diagram viser gennemsnitlig antal sager pr. kvartal for 2011 og 2012. Opfølgning på ugens tal og måltal for 2012 Sygedagpenge: Der har gennemsnitlig været et lavere sags antal i 2012 end i 2011. Nedenstående diagram viser gennemsnitlig antal sager pr. kvartal for 2011 og

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter. STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT 3. kvartal 2014 2 Udarbejdet oktober 2014 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 92 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Skovvej 36 6600 Vejen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 hænger således godt sammen med regeringens hensigter i forbindelse med lovændringerne.

Beskæftigelsesplan 2011 hænger således godt sammen med regeringens hensigter i forbindelse med lovændringerne. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Oplæg til revideret beskæftigelsesstrategi som følge af ændrede økonomiske rammebetingelser NOTAT Dato: 20. januar 2011 Af: Birgitte

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Årsrapport Job- og Kompetencecentret

Årsrapport Job- og Kompetencecentret Årsrapport 213 Job- og Kompetencecentret Indledning Job- og Kompetencecentret (JKC) er Assens Kommunes eget aktiveringstilbud til ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede borgere. Tilbudsviften på JKC

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Orientering om JobFirst

Orientering om JobFirst Punkt 4. Orientering om JobFirst 2018-010106 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering status på JobFirst efter endt projektperiode Beslutning: Til orientering. Møde den 20.03.2018

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC)

ÅRSRAPPORT Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) ÅRSRAPPORT 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC) Statusrapport 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet maj 2015 Udviklingskonsulent Lise Buchholt libu@vejen.dk 7996 5952 Beskæftigelses-

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere