JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012"

Transkript

1 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012

2 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3 Ophørsårsag... 3 Kvalitativ analyse Retur til Job... 4 Job og Uddannelse... 5 Køn... 5 Alder... 5 Ophørsårsag... 6 Kvalitativ analyse Job og Uddannelse... 7 Vejen til Job... 8 Køn... 8 Alder... 8 Ophørsårsag... 9 Kvalitativ analyse Vejen til Job Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre Konklusion

3 2 Indledning Rapporten indeholder resultaterne af en analyse af sygemeldte og ledige i Middelfart Kommune, som i løbet af tredje kvartal 2012 har været tilknyttet et eller flere af de tre forløb i Job- og Kompetencehuset; Retur til Job, Job og Uddannelse og Vejen til Job. Derudover indeholder rapporten også resultater fra en tilfredshedsanalyse der er foretaget blandt virksomhedscentrene i kommunen. Baggrund og Formål Jobcentrets projektenhed Job- og Kompetencehuset har siden 2009 arbejdet fokuseret med at udvikle tilbuddene til husets målgrupper ledige og sygemeldte. Fokus har dels været på en bevægelse væk fra traditionelle kommunale aktiveringsprojekter til individuelle, virksomhedsrettede tilbud dels på udvikling af helt nye tilbud til henholdsvis sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagere. Disse indsatser ønsker Job- og Vækstcenter Middelfart løbende at vurdere og evaluere på. Rapporten skal således anvendes som dokumentation af kvalitet og effekt samt i forbindelse med nuancering og udvikling af indhold for de enkelte tilbud. Denne rapport er baseret på såvel kvantitative som kvalitative målinger. Datagrundlag Rapporten indeholder data fra tredje kvartal De kvantitative data er trukket fra Job- og Kompetencehusets egen database, JOKER, og tallene er således sammenlignelige på tværs af de enkelte tilbud. Antallet af borgere der er tilknyttet de enkelte tilbud er trukket pr. sidste dag i måneden. Data vedrørende gennemsnitlig varighed og ophørsårsag er ikke mulige at trække for kun én dato, så her er data gældende pr. måned, og disse er således sammenlignelige for hele perioden. De kvalitative data er indsamlet både gennem spørgeskemaundersøgelser samt via fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaerne anvendes for at få en generel viden om brugertilfredsheden. Disse suppleres med fokusgruppeinterviews, som giver os et mere nuanceret billede af, hvordan brugertilfredsheden er blandt borgerne. Vi får dermed et billede af, hvor der er behov for justeringer af tilbuddet. Retur til Job Dette forløb er målrettet sygemeldte borgere, der ikke er klar til at vende tilbage til ordinært arbejde inden for de næste tre måneder, men hvor de vurderes at være indsatsparate. Kapaciteten i tilbuddet er 120. Målsætningerne i Retur til Job er, at halvdelen af de tilknyttede udelukkende deltager i moduler, mens den anden halvdel skal være i en praktik. Heraf 40 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger og 20 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Det er ligeledes en målsætning, af halvdelen af de tilknyttede, ophører i tilbuddet pga. raskmelding. Når en borger er henvist til Retur til Job 2

4 3 må der maksimalt gå 14 dage før denne indkaldes til første samtale. I løbet af tredje kvartal 2012 er den gennemsnitlige liggetid fra henvisning til opstart i tilbuddet 5 dage. Nedenstående tabel viser, hvor mange forskellige borgere der har været tilknyttet hhv. det overordnede tilbud Retur til Job samlet tilbud, samt de enkelte undertilbud. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. I løbet af tredje kvartal har 190 forskellige borgere været tilknyttet Retur til Job. Kun tilknyttet JoKo Praktik - Aktivt Forløb Praktik - Revalidering Praktik - Udredning/Afklaring Retur til Job - Samlet tilbud Måned Flow fra Antallet af praktikker hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mindre end 52 uger er i gennemsnit 25, mens der i gennemsnit er 14 praktikker, hvor borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Køn Dato Mænd Kvinder I alt Gennemsnit i 3. kvartal 49 = 35% 92 = 65% 141 = 100% I løbet af tredje kvartal 2012 har der gennemsnitligt været 141 personer tilknyttet tilbuddet. Dette svarer til en overbelægning på 17,5% i forhold til, at tilbuddet er normeret til 120. Dette har dog ikke haft nogle konsekvenser for gennemførelsen af tilbuddet. I gennemsnit har 35% mænd og 65% kvinder været tilknyttet Retur til Job. Alder Dato Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit i 9 = 7% 62 = 44% 48 = 34% 21 = 15% 141 = 100% 3. kvartal Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Retur til Job blandt de årige som i gennemsnit udgør 78% i tredje kvartal. Ophørsårsag I nedenstående tabel er angivet det samlede antal ophørsårsager registreret i perioden tredje kvartal I alt er 53 afsluttet, hvoraf de 29 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. Målsætningen er, at der hver måned skal afsluttes 25 borgere i Retur til Job. Dette leves der til gengæld ikke op til, idet der i gennemsnit kun er 18 afsluttede borgere pr. måned. Dette betyder, at vi ikke har fået borgerne raskmeldt lige så hurtigt som forventet, hvilket kan forklare overbelægningen i tilbuddet. 3

5 4 3. kvartal 2012 Gennemsnit pr. måned Anden forsørgelse 5 2 Fleksjob 1 0 Flyttet 2 1 Pension 3 1 Raskmelding Revalidering 3 1 Sygdom/Behandling 10 3 I alt Ophørsårsag Kvalitativ analyse Retur til Job Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden med tilbuddet. Der er indkommet 41 besvarelser. Undersøgelsen har vi suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at Lidt over 2/3 var i job, da de blev sygemeldt 39% har været sygemeldt i mere end et år Lidt over halvdelen har deltaget i en virksomhedspraktik under forløbet. Godt 90% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem 4

6 5 95% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset Mere end 7 ud af 10 mener forløbet har styrket deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Det er således positive tilbagemeldinger, hvilket også understøttes af fokusgrupperne. Der var dog en del af fokusgruppedeltagerne der kun i begrænset omfang havde deltaget i de forskellige moduler som Retur til Job tilbyder, dvs. at de primært havde deltaget i individuelt samtaleforløb og virksomhedsrettet tilbud. Vi er derfor nu i gang med at omstrukturere tilbuddet Retur til Job, således at der bliver tilrettelagt et fast og intensivt i Job- og Kompetencehuset et vist antal timer om ugen over en periode på maksimalt seks uger. Der sættes således en øvre grænse for, hvor længe den enkelte borger kan være tilknyttet forløbet i huset, inden der skal iværksættes en praktik. Job og Uddannelse Dette forløb henvender sig til borgere der er i kategorien match 1 kontanthjælp og forsikrede ledige. Der er særligt fokus på unge, langtidsledige, fleksjobbere og udfaldstruede seniorer, der hver især følger forskellige underforløb. Tilbuddet er normeret til 90 deltagere, som sædvanligvis deltager i tilbuddet i ca. 4 uger. Målsætningen er, at der hver måned afsluttes 70 borgere. Heraf bør 20% afsluttes til ordinært arbejde og 6% til uddannelse. Derudover er der en forventning om, at 37% skal afsluttes til enten praktik eller løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. Tabellen nedenfor viser flowet over det samlede antal borgere, der har haft deres gang i huset fordelt pr. måned. I løbet af tredje kvartal 2012 har der i alt været 283 forskellige borgere tilknyttet Job og Uddannelse. Måned Antal forskellige borgere Flow fra Køn Hvis man kigger på kønsfordelingen blandt deltagerne i tilbuddet, fordeler denne sig nogenlunde ligeligt. Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit i 3. kvartal 40 = 49% 42 = 51% 83 = 100% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit i 3. kvartal 37 = 45% 15 = 18% 16 = 19% 15 = 18% 83 = 100% 5

7 6 Med udgangspunkt i den viste tabel ovenfor, findes den største aldersgruppe i Job og Uddannelse blandt de unge under 30 år. I gennemsnit udgør denne gruppe hele 45%, og der er således et stort behov for at tilbyde denne målgruppe en særlig indsats. For at imødekomme dette har vi etableret et ungeteam bestående af ungevejledere og uddannelsesmentorer, hvis opgave er at vejlede og støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse. Derudover er der udarbejdet en ungestrategi, der går på tværs af de forskellige forvaltninger, hvor fokus er på at skabe nye samarbejdsrelationer samt styrke de eksisterende. Ophørsårsag I alt har 188 borgere afsluttet forløb i Job og Uddannelse i tredje kvartal Heraf er 35 personer kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 18,6%, hvilket nærmer sig målsætningen på 20%. Målsætningen i forhold til at 37% skal afsluttes til praktik eller løntilskud opnås dog ikke. I alt er 17,6% afsluttet til dette. 3. kvartal 2012 Gennemsnit pr. måned Afvist 1 0 Flyttet 4 1 Løntilskud - offentlig 8 3 Løntilskud privat 2 1 Ommatch 2 1 Ordinært arbejde Perioden sluttet Praktik 23 8 Sygdom/Behandling 11 4 Uddannelse 13 4 Udeblevet 16 5 Ikke angivet 1 0 I alt

8 7 Ophørsårsag Kvalitativ analyse Job og Uddannelse Som nævnt tidligere består Job og Uddannelse af en række underforløb. I perioden er der gennemført to forløb á fire ugers varighed for ledige fleksjobbere. I samme periode er der afsluttet et seniorforløb og et nyt er startet op. Disse forløb varer ligeledes fire uger. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden for det overordnede tilbud Job og Uddannelse. 85 borgere har besvaret skemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser følgende: Ca. 30% har folkeskolen som højest afsluttede skolegang 28% har været ledige i mere end to år 93% mener, at de blev taget godt imod af en jobvejleder den første dag i Job- og Kompetencehuset 88% har oplevet et positivt samarbejde med vejlederen i Job- og Kompetencehuset. Lidt over 70% synes, at det samlede tilbud har været godt for dem Ca. 2/3 mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job eller uddannelse. De borgere der har deltaget i hhv. seniorforløb samt forløb for ledige fleksjobbere har desuden udfyldt et spørgeskema der specifikt omhandler, de moduler de har deltaget i. Her er tilbagemeldingerne ligeledes overvejende positive. De har alle følt sig godt modtaget på forløbet og fået nogle redskaber de kan bruge i deres videre jobsøgning. I de afholdte fokusgruppeinterviews for hele målgruppen er der spurgt nærmere ind til, hvad det er, der har været specielt godt, og hvad der specifikt har gjort, at deltagernes muligheder for at komme i job eller uddannelse er blevet styrket. Her nævnes de moduler, der helt konkret har omhandlet ansøgning og cv. Derudover nævner de unge, der har været tilknyttet ungeteamet, at temadagene kun for unge har været rigtig gode, da de har været sammen 7

9 8 med andre i samme situation som dem selv, samt at de har haft muligheden for at skabe nye netværk uden for Job- og Kompetencehuset. Alt i alt er der således tale om et godt forløb, hvor det i visse sammenhænge er hensigtsmæssigt at tilpasse tilbuddet til de forskellige målgrupper. Vejen til Job Dette forløb er målrettet match 2 kontanthjælp, hvilket vil sige de indsatsklare ledige. Kapaciteten for tilbuddet er 180. Målet er, at der hver måned afsluttes 20 borgere gerne til ordinært job (10%) eller uddannelse (8%). Nedenstående tabel viser hhv. flowet over det samlede antal borgere, i de enkelte undertilbud fordelt pr. måned, samt hvor mange der har været tilknyttet det overordnede tilbud Vejen til Job - samlet tilbud. Det ses, at den største del af borgerne har deltaget i virksomhedscenter, kompetenceløftforløb og praktik. Hvis den samme borger har deltaget i mere end ét af undertilbuddene, vil denne figurere én gang ved alle de undertilbud, denne har deltaget i, men kun én gang i det samlede tilbud. En stor del af dem der er startet op i kompetenceløftforløb er efterfølgende fortsat i praktik/virksomhedscenter. I alt har 225 forskellige personer været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af tredje kvartal Det grønne Projekt Løntilskud Praktik Kompetenceløftforløb Sygeopfølgningsplan Virksomhedscenter Vejen til Job samlet tilbud Måned Flow fra Køn I perioden juli-september 2012 har der i gennemsnit været 183 borgere tilknyttet Vejen til Job, hvilket stemmer godt overens med normeringen. Der har været lidt flere kvinder end mænd tilknyttet. Måned Mænd Kvinder I alt Gennemsnit 86 = 47% 97 = 53% 183 = 100% Alder Alder Under 30 år år år Over 55 år I alt Gennemsnit 45 = 24% 90 = 49% 34 = 19% 15 = 8% 183 = 100% 8

10 9 Med udgangspunkt i tabellen, er den største gruppe i Vejen til Job de årige. Denne gruppe udgør 49%. Herefter følger de unge under 30 år med 24%. Disse unge vil i høj grad også være tilknyttet det førnævnte ungeteam, hvor der arbejdes målrettet i forhold til uddannelse. Ophørsårsag I perioden for tredje kvartal 2012 har 36 borgere afsluttet et forløb i Vejen til Job, hvilket svarer til 12 borgere pr. måned. Dette er 40% under målsætningen på 20. I gennemsnit er der hver måned afsluttet en person til hhv. ordinær beskæftigelse og uddannelse, hvilket er et acceptabelt resultat for denne målgruppe. Derudover er godt 44% af de ophørte i tilbuddet stoppet pga. sygdom/behandling. Dette udgør en stor udfordring for tilbuddet. 3. kvartal 2012 Gennemsnit Anden forsørgelse 2 1 Fleksjob 2 1 Flyttet 1 0 Ommatch 3 1 Ordinær beskæftigelse 3 1 Perioden sluttet 2 1 Praktik 3 1 Raskmelding 2 1 Sygdom/Behandling 16 5 Uddannelse 2 1 Udeblevet 2 1 I alt Ophørsårsag 9

11 10 Kvalitativ analyse Vejen til Job Vejen til Job er et sammensat forløb, hvor borgeren har mulighed for at deltage i tilbud i Jobog Kompetencehuset efterfulgt af eller sideløbende med en praktik. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugertilfredsheden for tilbuddet Vejen til Job. 39 borgere har besvaret skemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med fokusgruppeinterviews. Resultaterne fra spørgeskemaerne viser, at: Ca. 61% har folkeskolen som den højest afsluttede skolegang Ca. 61% har været ledige i mere end to år 70% er/har været i en praktik Alle der har været i en praktik er blevet taget godt imod i virksomheden Mere end 9 ud af 10 er blevet godt introduceret til kulturen på arbejdspladsen, og beskæftiger sig med de opgaver, der var blevet aftalt ved starten af praktikken. 77% mener, at det samlede tilbud har været godt for dem 59% mener, at forløbet har givet dem bedre muligheder for at komme i job og uddannelse 84% har oplevet et positivt samarbejde med deres kontaktperson 75% mener, at der er taget udgangspunkt i deres behov og kompetencer En del af de borgere der er tilknyttet Vejen til Job, har været det over en årelang periode. Deres tilbagemeldinger er, at de har oplevet en forbedring af tilbuddet i og med, at de nu fornemmer, at der er mere fokus på det individuelle. I forhold til praktikdelen har nogle en opfattelse af, at de virksomheder der mangler folk, kun har taget dem i praktik, fordi de er gratis arbejdskraft. Tilfredshedsanalyse blandt virksomhedscentre For at sikre et godt og professionelt samarbejde mellem Job- og Vækstcentret og virksomhedscentrene i kommunen, har vi i tredje kvartal 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt disse. Vi har udsendt et elektronisk spørgeskema til de 23 virksomhedscentre, hvoraf 11 har besvaret. Dette svarer til 48%, hvilket vurderes acceptabelt, idet vores succeskriterium er på 50%. Fremadrettet vil vi også foretage tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. 40% har været virksomhedscentre i mere end to år og i syv af virksomhedscentrene har kandidatpladsen været besat hele tiden. Fem virksomheder har en CSR-politik, hvilket er et af de områder der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Tre af disse virksomheder har arbejdet med CSR i mindre end fem år. Samtlige virksomhedscentre oplever, at kandidaterne har forstået formålet med virksomhedscentret, ligesom de oplever, at medarbejderne gør en forskel for kandidaterne i dagligdagen. Virksomhedscentrene giver udtryk for, at samarbejdet med Job- og Vækstcentret er godt, og at det er nemt at komme i kontakt med kontaktpersonen, når der er behov for dette. På spørgsmålet om, hvorvidt mentorerne har fået tilstrækkelig introduktion i mentorrollen fra Job- og Vækstcentrets side, er det kun de virksomheder, der endnu ikke har deltaget i mentoruddannelse som svarer 10

12 11 negativt, og de forventer, at forståelsen optimeres, når de har gennemført denne. 1 Alt i alt er det således positive tilbagemeldinger vi har modtaget fra virksomhedscentrene omkring samarbejdet. Konklusion På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i Retur til Job i gennemsnit har været tilknyttet en del flere borgere, end der er kapacitet til. I alt har 190 sygemeldte fulgt et forløb i Retur til Job i løbet af tredje kvartal Antallet af borgere i praktik er lavt i forhold til målsætningen. Målsætningen er, at 40 borgere der har modtaget sygedagpenge i færre end 52 uger skal være i en praktik. Her lever vi kun op til lidt over halvdelen, idet der gennemsnitligt kun har været 25 borgere i praktik. Vi er opmærksomme på dette, og er på nuværende tidspunkt i gang med at omstrukturere tilbuddet. Fremover må en borger maksimalt deltage i moduler i Job- og Kompetencehuset i seks uger, hvorefter der skal være fundet en praktikplads, hvis ikke borgeren kan raskmeldes. Et fast grundforløb skal ligeledes sikre, at de borgere der er visiteret til tilbuddet også møder op et vist antal timer om ugen. Besvarelserne indikerer, at de sygemeldte har haft et godt samarbejde med deres kontaktperson i Job- og Kompetencehuset, og de mener ligeledes at det samlede tilbud har været godt for dem. I perioden er 53 afsluttet, hvoraf de 29 er blevet raskmeldt. I alt svarer dette til knap 55%, og der leves dermed op til målsætningen på 50%. I Job og Uddannelse, har der i alt været 283 borgere tilknyttet, hvoraf de 188 er afsluttet igen. 35 personer er kommet i ordinær beskæftigelse ret efter forløbets afslutning. Dette svarer til 18,6%. 23 personer er gået videre i en praktik, mens 10 er kommet i job med løntilskud. I perioden har der været afholdt særskilte forløb for henholdsvis ledige udfaldstruede seniorer og ledige fleksjobbere. Tilbagemeldingerne på undervisningen på disse forløb er meget positive og de ledige har fået nogle redskaber de kan bruge i deres videre jobsøgning. I alt har 225 forskellige borgere været tilknyttet et eller flere tilbud i Vejen til Job i løbet af tredje kvartal. Heraf har 36 afsluttet forløbet. Dette er 40% under målsætningen og en stor del af de afsluttede er ophørt på grund af sygdom. Med udgangspunkt i de afholdte fokusgruppeinterviews, tegner der sig dog et billede af, at tilbuddet er blevet bedre, idet borgerne oplever, at der nu fokuseres mere på at lave individuelle forløb end det tidligere har været tilfældet. Endelig er der lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedscentrene i kommunen, hvor omtrent halvdelen har besvaret spørgeskemaet. Halvdelen af de der har svaret arbejder med CSR, som er et område der er fokus på i beskæftigelses- og vækstpolitikken. Alle virksomhedscentrene giver udtryk for, at deres samarbejde med Job- og Vækstcentret fungerer godt, og at mentoruddannelsen er relevant for dem. Fremadrettet vil vi også foretage 1 Job- og Kompetencehuset afvikler endnu et mentoruddannelsesforløb ultimo november

13 12 tilfredshedsanalyser blandt de øvrige virksomheder som Job- og Vækstcentret samarbejder med. 12

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Statusnotat for Ungeindsatsen

Statusnotat for Ungeindsatsen d. 29. september Helle Hardy-Hansen Statusnotat for Ungeindsatsen Det er nemt nok at sætte sig et mål, men nogle gange skal man have et spark i den rigtige retning! Baggrunden for Ungeindsatsen I løbet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

September 2010. Slutevaluering. Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres

September 2010. Slutevaluering. Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres September 2010 Slutevaluering Af projektet Når arbejdsdagen skal generobres Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. OM PROJEKTET 4 3. SLUTEVALUERINGEN 5 Formålet... 5 Evalueringsdesign og metoder... 5 4.

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere