Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Hansen, J., (2009). Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf, Nr. 1/1-01, 12 s., feb. 20, Download date: 23. Feb. 2017

2 Fødevareøkonomisk Institut Afdeling for International Økonomi og Politik Journal nr. 1/1-01 Jens Hansen Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Indledning Efter 15 års næsten uafbrudte stigninger er priserne på landbrugsejendomme kommet op på et meget højt niveau, mens priserne på en række landbrugsprodukter efter kraftige stigninger især i 2. halvår 2007 efterhånden er tilbage på niveauet fra årene før Spørgsmålet er, om landbruget står over for en økonomisk krise herunder om de mange års stigninger i priserne på landbrugsejendomme afløses af fald. Dette notat har primært til formål at belyse, hvor godt landbruget er rustet til at modstå en måske kommende årrække med lav indtjening og faldende ejendomspriser. Herudover redegøres for effekten på landbrugets investeringer af de dystre økonomiske udsigter, mens der afslutningsvis ses på de overordnede virkninger af den påtænkte Grønne Vækstplan. Der fokuseres udelukkende på heltidslandbrug, da deltidsbrugenes økonomi primært afhænger af indtjeningen fra andre kilder end landbrugsbedriften. Notatet, der er udarbejdet efter anmodning fra Fødevareministeriet, er en uddybning og opdatering af et notat med samme titel fra Årsagen til opdateringen er primært, at priserne på svin nu forventes at stige væsentlig mindre i 2009 i forhold til 2008 end for blot få måneder siden, samt at prisen på mælk er faldet mere end tidligere forudset. Endvidere foreligger der på indeværende tidspunkt (februar 2009) mere præcise oplysninger om produkt- og faktorpriserne samt om høstudbyttet af grovfoder i Landbrugenes soliditet Landbrugets soliditet er belyst i tabel 1 (se omstående bilag) ved en oversigt over aktiver og passiver samt gældsandele for alle heltidslandbrug under ét samt for heltidslandbrug opdelt efter brugerens alder. Af tabellen ses, at heltidslandbrugenes gæld ultimo 2007 androg 60 pct. af aktivernes værdi faldende med brugerens - alder fra 82 pct. for brugere under 35 år til 43 pct. for brugere på 65 år og derover. I de landbrugsregnskaber, der ligger bag ovennævnte tal, er værdien af fast ejendom ansat til ejendomsværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering, der ultimo 2007 lå langt un-

3 2 der værdien i fri handel. Hvis handelsværdien af fast ejendom lægges til grund for opgørelsen af gældsprocenten, er denne derfor væsentlig mindre, jf. tabel 1. Et muligt forestående fald i priserne på fast ejendom vil naturligvis bidrage til at forøge gældsprocenten udregnet på grundlag af handelsværdien. Til belysning af dette forhold er gældsprocenten endvidere beregnet efter et tænkt prisfald på fast landbrugsejendom inkl. stuehuse på 25 pct. i forhold til niveauet ultimo Som det ses af tabellen, ville gælden under denne hypotetiske forudsætning udgøre 54 pct. for alle heltidsbrug faldende fra 73 pct. for brugere under 35 år til 38 pct. for brugere på 65 år og derover. Konklusionen er, at langt de fleste landbrug vil være solvente (have positiv egenkapital) selv efter et betydeligt fald i ejendomspriserne. Ovennævnte gennemsnitlige gældsprocenter - ikke blot for alle heltidslandbrug, men også for heltidsbrug opdelt efter brugerens alder - dækker over store forskelle mellem landbrugene. I tilfælde af et betydeligt fald i ejendomspriserne vil især landbrug med forholdsvis stor gæld blive hårdt ramt. Det drejer sig bl.a. om yngre landmænd, der har etableret sig på store landbrugsbedrifter inden for de seneste 2-3 år, og som derfor kun har nydt godt af få års stigninger i ejendomspriserne. Herudover drejer det sig om midaldrende og ældre landmænd, der gennem en årrække har haft negativ opsparing - fx som følge ringe af indtjening - og som derfor har udnyttet friværdien skabt af de stigende ejendomspriser til at optage lån. Landbrugets gæld Dansk landbrug har en stor gæld også væsentlig større end landbruget i de øvrige EUlande. Den store gæld er et resultat af mange års kraftig vækst i gælden en vækst, der i høj grad kan tilskrives den fortsatte stigning i ejendomspriserne og hermed det høje ejendomsprisniveau. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2006 omsat landbrugsejendomme til en samlet købesum på 23,9 mia. kr. Hvis det løseligt anslås, at der i forbindelse med omsætningen af disse ejendomme er sket en forøgelse af belåningen fra 25 pct. til 75 pct. af købesummen, er jordbrugets gæld som følge heraf forøget med 12,0 mia. kr. Til sammenligning kan nævnes, at jordbrugernes samlede gæld ifølge Fødevareøkonomisk Instituts regnskabsstatistikker beløb sig til 216 mia. kr. primo Den store gæld forringer ikke dansk landbrugs konkurrenceevne generelt, med mindre landmænd i andre EU-lande er villige til at acceptere en unormal lav forrentning af egenkapitalen.

4 3 Gældens sammensætning Omkring tre fjerdedele af heltidsbrugenes gæld består af variabelt forrentede lån primært i form af rentetilpasningslån i realkreditinstitutter samt lån i pengeinstitutter, jf. tabel 1. Rentetilpasningslånene omfatter både traditionelle rentetilpasningslån og rentetilpasningslån baseret på pengemarkedsrenter (CIBOR eller EURIBOR). Begge lånetyper kan være i danske kroner eller i euro. For langt de fleste traditionelle rentetilpasningslån tilpasses renten en gang årligt med virkning fra 1. januar, mens renten for de fleste rentetilpasningslån baseret på pengemarkedsrenter tilpasses to gange om året den 1. januar og den 1. juli. Det forhold, at landbruget har en stor gæld, samt at gælden fortrinsvis består af variabelt forrentede lån indebærer, at landbrugets indtjening efter finansielle poster er meget følsom over for ændringer i den korte rente. Siden 2005 er landbrugets nettorenteudgifter således steget kraftigt, hvilket dog udover stigningen i den korte rente også skyldes den kraftige vækst i gælden. For alle heltidslandbrug under ét beløb nettorenteudgifterne sig til kr. i gennemsnit i 2007, og de forventes at vokse til kr. i 2008 og kr. i 2009, jf. tabel 2 og 3. I 2005 androg nettorenteudgifterne kun kr. i gennemsnit pr. heltidslandbrug. Siden sommeren 2008 har renten i Danmark generelt ligget på et højere niveau end renten i Euro-zonen, hvilket har bidraget til at forringe dansk landbrugs indtjening i 2008 i forhold til landbruget i de øvrige EU-lande. I denne sammenhæng er det dog værd at nævne, at en betydelig del af landbrugets gæld består af lån i euro, hvor renten er uafhængig af den danske rente. (se tabel 1). Landbrugets indtjening Til yderligere belysning af den økonomiske situation for landbruget samt erhvervets udsigter for 2009 er der i tabel 2 og 3 (se bilag) givet en oversigt over heltidslandbrugenes indtjening i 2007 samt den forventede indtjening i 2008 og Som vist i disse tabeller, andrager heltidsbedrifternes resultat efter finansielle poster kr. i gennemsnit i 2007, mens resultatet forventes at falde til kr. i 2008 for så at stige til kr. i Den forventede forbedring af resultatet fra 2008 til 2009 er især positivt påvirket af en forventet stigning i prisen på svin selv om stigningen nu ser ud til at blive betydeligt mindre end tidligere forudset. Omvendt trækker markante fald i priserne på korn, raps og mælk i sommeren 2008 samt et yderligere fald i mælkeprisen umiddelbart efter årsskiftet i negativ retning.

5 4 Der er store forskelle mellem heltidsbrugene med hensyn til indtjeningen bl.a. afhængig af driftsformen. Mens svinebrugenes indtjening forventes at stige fra et meget lavt niveau i 2007 og et endnu lavere niveau i 2008 til et mere moderat niveau i 2009, forudses kvæg- og plantebrugenes indtjening at falde fra moderate niveauer i 2007 og 2008 til henholdsvis et lavt niveau og et særdeles lavt niveau i Resultatet efter finansielle poster er det beløb, der er tilbage til aflønning af brugerfamilien for arbejdet i bedriften samt til forrentning af bedriftens egenkapital. Dette resultat skal derfor ses i relation til familiens arbejdsindsats, der i 2007 lå på timer i gennemsnit pr. heltidsbrug, hvilket med en timeløn på 159 kr. svarer til knap kr. pr. bedrift, samt til egenkapitalens størrelse. Set i denne sammenhæng ligger resultatet efter finansielle poster på et særdeles lavt niveau, hvilket sammen med penge- og realkreditinstitutternes stramninger af udlånspolitikken og den økonomiske usikkerhed i samfundet taler for, at de senere års stigninger i priserne på landbrugsejendomme afløses af fald, med mindre de økonomiske vilkår for landbruget forbedres markant. Ifølge Danmarks Statistik steg prisen på landbrugsejendomme fortsat til og med 2. kvartal 2008, mens prisen faldt med 3,3 pct. fra 2. til 3. kvartal 2008, hvilket ligeledes på, at priserne på landbrugsejendomme har toppet. På længere sigt afhænger både landbrugets indtjening og ejendomspriserne især af prisen på korn samt af renten. Som følge af konkurrence mellem produktionsgrenene fører lave kornpriser generelt til lave priser både på andre planteprodukter og på husdyrprodukter med større eller mindre forsinkelse, mens omvendt høje kornpriser trækker priser på andre landbrugsprodukter med op. At forudsige de fremtidige priser på landbrugsprodukter og den fremtidige rente er imidlertid særdeles vanskeligt, hvorfor det også er vanskeligt at forudsige udviklingen i ejendomspriserne. Derimod kan der næppe være tvivl om, at priserne på landbrugsejendomme vil falde betydeligt de kommende år, med mindre de økonomiske vilkår for erhvervet forbedres markant i form af højere priser på landbrugsprodukter og/eller lavere renter. Efter at den korte rente toppede i efteråret 2008 er den faldet betydeligt det gælder især pengemarkedsrenterne samt renten på rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning, hvorimod renten på lån i pengeinstitutter kun er faldet i mindre omfang. Nedgangen i renten vil - navnlig hvis den fortsætter - kunne medvirke til begrænse nedgang i ejendomspriserne og måske sikre en blød landing.

6 5 Landbrugets likviditet I den nuværende situation med finansiel krise og stramninger af penge- og realkreditinstitutternes udlånspolitik samt med usikkerhed om landbrugets fremtidige indtjening vil manglende likviditet betyde, at nogle landmænd tvinges til at afhænde deres landbrug formodentlig også i tilfælde, hvor bedriften er solvent. For nogle landbrug er økonomisk overlevelse derfor et spørgsmål om at tilvejebringe tilstrækkelig likviditet til sikring af fortsat drift. I sådanne pressede situationer kan det blive nødvendigt for landmanden at afstå fra alle investeringer ud over de absolut nødvendige. Til belysning af dette forhold er heltidsbrugenes likvide resultat vist i tabel 2 og 3. Dette resultat er beregnet ved fra resultatet efter finansielle poster at trække bedriftens inflationsbetingede debitorgevinster samt ved hertil at lægge bedriftens afskrivninger. Bedriftens likvide resultat er det beløb, der i fravær af investeringer kan trækkes ud af bedriften og anvendes til betaling af privat forbrug, indkomstskat samt afdrag på lån. Som vist i tabel 2 og 3, forventes det likvide resultat for alle heltidsbrug under ét at blive noget større i 2009 end i 2007 og For svinebrugenes vedkommende er der tale om en ganske stor stigning, men fra et særdeles lavt niveau, mens der for både for plante- og kvægbrug er tale om betydelige fald i det likvide resultat. I forbindelse med vurderingen af heltidsbrugenes likviditet skal man i øvrigt være opmærksom på, at mange brugerfamilier har større eller mindre indtægter fra andre kilder end landbrugsbedriften herunder lønindkomst fra arbejde uden for bedriften med en positiv effekt på likviditeten. Selv om det likvidere resultat ligger på et lavt niveau i 2009, er det vurderingen, at langt de fleste heltidsbrug vil kunne sikre den nødvendige likviditet til fortsat drift i 2009 ved hvis muligheden for yderligere lånoptagning er udtømt at udskyde samtlige investeringer. Der er derfor næppe grund til at forvente nogen dyb landbrugskrise allerede i 2009, med mindre landbrugets långivere er særdeles tilbageholdende med at forlænge eksisterende lån og kassekreditter. Landbrugets investeringer Det primære landbrugs investeringer er konjunkturfølsomme, hvilket er belyst i tabel 4 ved en oversigt over sektorens samlede investeringer i driftsbygninger, inventar, maskiner og grundforbedringer samt de tilsvarende afskrivninger siden Herudover indeholder tabellen oplysninger om den årlige ændring i de reale priser på landbrugsejendomme, der er et ganske godt udtryk for erhvervets konjunkturer. Som ændringen i de reale ejendomspri-

7 6 ser indikerer, har der været tre mere eller mindre omfattende kriser i dansk landbrug siden begyndelsen af 1970 erne. Den første - og vel nok værste - var fra sidst i 70 erne til først i 80 erne, den anden var sidst i 80 erne og den tredje først i 90 erne. Under alle disse kriser var der markante fald i landbrugets investeringer. Under den store krise i årene omkring 1970 faldt omfanget af investeringerne fra et niveau på 143 pct. af afskrivningerne i 1979 til 65 pct. i 1981, jf. tabel 4. Selv om landbrugets investeringer er konjunkturfølsomme foretages der dog investeringer under kriser. Bemærk endvidere, at landbrugets investeringer har ligget på et udsædvanligt højt niveau i 2006 og 2007, hvilket hænger godt sammen med de seneres års store ejendomsprisstigninger. Konklusionen er, at landbrugets investeringer er konjunkturfølsomme, hvorfor der som følge af de forholdsvis dystre økonomiske udsigter for 2009 må forventes en nedgang i investeringerne de kommende år. Grøn Vækst og Sundhedstjek Det nyligt vedtagne Sundhedstjek af landbrugspolitikken i EU indeholder forskellige mindre ændringer af landbrugsstøtten herunder en yderligere reduktion i den direkte støtte under enkeltbetalingsordningen fra 5 pct. til 10 pct. samt mulighed for, at de enkelte lande kan anvende yderligere op til 10 pct. af denne støtte til særlige foranstaltninger som fx miljøordninger. Vælger Danmark at udnytte denne mulighed fuldt ud, vil reduktionen i den direkte støtte således vokse fra 5 pct. til 20 pct. En sådan reduktion af støtten fra 5 til 20 pct. vil umiddelbart have en negativ effekt på landbrugets indtjening samt på ejendomspriserne. I 2009 forudses den direkte støtte før reduktion at udgøre ca kr. pr. heltidslandbrug. En yderligere reduktion på 15 pct. i alt vil derfor umiddelbart formindske indtjeningen med kr. pr. heltidslandbrug. Og med en nominel kalkulationsrente på 6 pct., og under forudsætning af at der er tale om et uændret nominelt beløb ud i fremtiden, kan den kapitaliserede værdi heraf opgøres til godt 1 mio. kr. ( / 0,06 = ). Afhængig af landmændenes nuværende forventninger til den fremtidige enkeltbetaling kan den negative effekt på ejendomsprisen således komme op på godt 1 mio. kr. Såfremt provenuet fra reduktionen af direkte støtte under enkeltbetalingsordningen anvendes til miljømæssige tiltag i landbruget, vil landbrugets indtjening og ejendomspriserne blive positivt påvirket af de pågældende tilskud og kompensationer i det omfang, der er tale om overkompensation. De pågældende tiltag vil derfor kunne opveje ovennævnte umiddel-

8 7 bare negative påvirkning af indtjening og ejendomspriser i større eller mindre grad afhængig af planens konkrete indhold. Afhængig af planens udformning vil tiltagene endvidere kunne bidrage til at formindske nedgangen i investeringsomfanget. Samlet set tegner der sig et forholdsvis dystert billede af landbrugets økonomiske situation i 2009, hvilket hænger sammen med mange års kraftige vækst i erhvervets gæld, der i væsentlig grad er et resultat af en fortsat stigning i priserne på landbrugsejendomme. De økonomiske udsigter efter 2009 er vanskelige at forudsige, da landbruget - efter en række omlægninger af EU s landbrugspolitik - er blevet stadig mere afhængig af verdensmarkedspriserne for fødevarer, samtidig med at verdensmarkedspriserne især i disse år påvirkes af mange usikre faktorer herunder den generelle økonomiske situation samt efterspørgslen efter planteprodukter til biobrændstof. Hertil kommer, at landbrugets økonomi også er meget afhængig af renten, og at den fremtidige rente ligeledes er vanskelig at forudsige.

9 8 Bilag Tabel 1. Aktiver og passiver i heltidslandbrug opdelt efter brugerens alder, kr. pr. bedrift Brugerens alder Alle heltidsbedrifter Under og derover Aktiver i selveje, ultimo 2007 Landbrugsaktiver Heraf fast ejendom Andre materielle aktiver Heraf fast ejendom Finansielle aktiver Aktiver i alt i selveje Passiver, ultimo 2007 Statslån Fast forrentet realkreditlån Rentetilpasningslån i kr , Heraf baseret på CIBOR Rentetilpasningslån i Heraf baseret på EURIBOR Andre lån i realkreditinstitutter Lån i realkreditinstitutter i alt Lån i pengeinstitutter Anden gæld Regulering til kontantværdi Gæld i alt Egenkapital i alt Passiver i alt Gældsprocent ultimo 2007 Jf. regnskabsstatistikken Beregnet på grundlag af handelspris for fast ejendom Efter tænkt 25 pct. fald i ejendomspriserne Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, Landbrugsregnskabsstatistik, samt egne beregninger baseret på de pågældende landbrugsregnskaber.

10 9 Tabel 2. Resultat fra bedriften for heltidsbrug opdelt efter brugerens alder, kr. pr. bedrift Brugerens alder Alle heltidsbedrifter Under og derover 2007 Resultat før finansielle omkostninger ) Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster 2) Finansielle omkostninger netto 3) Resultat efter finansielle poster 4) Likvidt resultat 5) (skøn) Resultat før finansielle omkostninger Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster Finansielle omkostninger, netto Resultat efter finansielle poster Likvidt resultat 5) (skøn) Resultat før finansielle omkostninger Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster Finansielle omkostninger, netto Resultat efter finansielle poster Likvidt resultat 5) Resultatet er eksklusive nominelle kapitalgevinster (også kaldet konjunkturgevinster eller værdireguleringer) på aktiver 2. Inflationsbetingede debitorgevinster består af de reale gevinster på gælden, der skyldes inflationens udhuling af dens realværdi. Udtrukket netto refererer til, at de tilsvarende tab på fordringer er modregnet i de pågældende gevinster på gælden. 3. De finansielle omkostninger netto består af forpagtningsafgift og renteudgifter netto tillagt generelle tilskud (næsten udelukkende enkeltbetaling) samt inflationsbetingede debitorgevinster 4. Beregnet som forskellen mellem resultatet før finansielle poster og de finansielle omkostninger, netto. 5. Beregnet ved fra resultatet efter finansielle poster at trække inflationsbetingede debitorgevinster samt ved hertil at lægge afskrivninger.

11 Kilde: Se tabel 1. 10

12 11 Tabel 3. Resultat fra bedriften for heltidslandbrug opdelt efter driftsform, kr. pr. bedrift Plantebrug Kvægbrug Svinebrug Alle heltidsbrug 2007 Resultat før finansielle omkostninger 1) Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster 2) Finansielle omkostninger netto 3) Resultat efter finansielle poster 4) Likvidt resultat 5) (skøn) Resultat før finansielle omkostninger Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster Finansielle omkostninger, netto Resultat efter finansielle poster Likvidt resultat 5) (skøn) Resultat før finansielle omkostninger Generelle tilskud Forpagtningsafgift Renteudgifter, netto Inflationsbetingede debitorgevinster Finansielle omkostninger, netto Resultat efter finansielle poster Likvidt resultat 5) Noter: Se tabel 2 Kilde: Se tabel 1.

13 12 Tabel 4. Landbrugets investeringer i driftsbygninger, inventar, maskiner og grundforbedringer samt hvervets konjunkturer udtrykt ved ændringen i de reale priser på landbrugsejendomme Investeringer, mio. kr. Afskrivninger, mio. kr. Investeringer i pct. af afskrivninger Ændring i reale priser på fast landbrugsejendom, pct. i forhold til foregående år Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Skat, Ejendomssalg, samt egne beregninger baseret på disse kilder.

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne

Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne Af Jens Hansen Trykt i Tidsskrift for Landøkonomi 196. årgang, nr.2, juni 2010, s. 241 252 Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

University of Copenhagen. Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets gæld Hansen, Jens; Zobbe, Henrik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Hansen,

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens

Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Mere om konsekvenser af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitikken - opfølgning på FOI's notat af 01-07-08 Hansen, Jens Publication date:

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 201 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 201 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 29-1 FLF alm. del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24.

Læs mere

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold Hansen, Jens Publication date: 2014

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720

Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720 Fødevareøkonomisk Institut 21-12-2012 Jens Hansen Journal nr. 030-0026/12-0720 Udviklingen i den primære svineproduktion og i slagteriindustrien Årtier præget af mængdemæssig vækst i svineproduktionen

Læs mere

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for jordbrugspolitik Jens Hansen 10.06.03 Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering (baseret på Kommissionens forslag af 22. januar 2003)

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020

NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020 NY Økonomikonference Oktober 2013 CAP 2020 CAP 2020 Status og perspektiver NaturErhvervstyrelsen Peter Andersen (Søjle I) Titel Knud Bjerre (Søjle II) Disposition Ca. 35 min. indlæg og 10 min. spm. Status

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Juli 2016 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2015 på 0,99 pct. en stigning på 0,16 procentpoint fra 2012 til

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006

Københavns Universitet. Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2006 university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets økonomi 2006 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Den finansielle sektors eksponering mod landbruget

Den finansielle sektors eksponering mod landbruget 24. november 29 Eksp.nr. /ara-dep Den finansielle sektors eksponering mod landbruget 1. Sammenfatning og konklusion Danske pengeinstitutter har spillet en central rolle i finansieringen af landbrugets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Landbrugets gæld og finansieringssituation. Forsker Michael Friis Pedersen

Landbrugets gæld og finansieringssituation. Forsker Michael Friis Pedersen Landbrugets gæld og finansieringssituation Forsker Michael Friis Pedersen mfp@ifro.ku.dk Disposition: 1. Landbrugets samlede balance 2. Finanskrisen og risikotillæg 3. Ophør af afdragsfrihed 4. Investeringer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere