Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets gælds- og renteforhold 2007"

Transkript

1 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes udlån til landbruget. Resultatet af gældsopgørelsen for 2007 er omtalt i det følgende. Af undersøgelsen fremgår det: At landbrugsgældens kontantværdi var på 298 mia. kr. ved udgangen af 2007 sammenlignet med 265 mia. kr. året før. Heraf er ca. ¾ placeret på heltidsbrugene. At den effektive rente på landbrugets nyoptagne obligationslån med fast rente var 5,5 pct. p.a. i 2007 mod 5,6 pct. p.a. året før. Til sammenligning var debitorrenten på rentetilpasningslån på 5,0 pct. p.a. i 2007 og 4,7 pct. p.a. i Det vil sige at rentefordelen ved et tilpasningslån blev reduceret fra 0,9 procentpoint i 2006 til 0,5 procentpoint i At landbruget er blevet mere følsom over for renteændringer på grund af den større anvendelse af variabelt forrentede lån. En renteændring på 1 procentpoint betyder en ændring af landbrugets renteudgifter på ca. 2,0 mia. kr. om året. Dette er en bruttoberegning, som ikke bliver udløst i fuldt omfang, da en del landmænd via pengeinstitutterne har knyttet forskellige former for rentesikring til deres rentetilpasningslån. At afdragsfrie realkreditlån udgør 45 pct. af landbrugets realkreditgæld. At over 85 mia. kr. af realkreditgælden, svarende til mere end 40 pct., er optaget i euro. At mere end 1/5 af den samlede realkreditgæld og godt ½ af nyudlånet i 2007 bestod af CIBOR eller EURIBOR lån, med rentetilpasning hver 3. eller 6. måned. At realkreditinstitutterne er landbrugets største långiver, med en andel af landbrugets samlede gæld på knap 74 pct. Dernæst følger pengeinstitutterne med en andel på ca. 18 pct. At i 2007 var godt 50 pct. af landbrugets aktiver belånt. At 15 pct. af heltidsbedrifternes bruttoudbytte i 2007 blev brugt til betaling af renter på lån, sammenlignet med 13,5 pct. året før.

2 -2- Tabel 1. Landbrugets restgæld ultimo, mia. kr * Realkreditinstitutter i alt heraf rentetilpasningslån heraf med renteloft heraf baseret på CIBOR/EURIBOR 46 Pengeinstitutter Privat gæld Varegæld Moms, skat mv Gæld i alt, tinglyst værdi Gæld i alt, kontantværdi heraf på heltidsbedrifter Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut. Omfatter bedrifter over 10 ha samt bedrifter herunder med en væsentlig landbrugsproduktion. Ekskl. udlån til gartnerier. Inkl. realkreditgæld på tilforpagtede aktiver. se i øvrigt bilagstabel 1. Samlet låntagning Landbrugets samlede tinglyste gæld var ved udgangen af 2007 på 298 mia. kr. jf. tabel 1. Det er 35 mia. kr. mere end året før og svarer til en vækst på over 10 pct. Væksten i landbrugets gæld var i 2007 noget højere, end den har været de senere år. Knap ¾ af gælden var placeret på heltidsbrugene. Realkreditinstitutterne havde i 2007 et samlet udlån til landbruget på 220 mia. kr. Dette svarer til knap 77 pct. af landbrugets samlede gæld. Heraf var over 70 pct. variabelt forrentede lån, og knap 65 pct. variable lån uden renteloft. Det er en stigning i forhold til året før på ca. 5 procentpoint og er med til at gøre landbruget mere følsomt overfor en renteændring. En renteændring på 1 pct. vil føre til, at landbrugets renteudgifter vil ændres med ca. 2,0 mia. kr. Dette vil dog ikke slå fuldt igennem, da flere landmænd via pengeinstitutterne har finansielle instrumenter tilknyttet deres variable realkreditlån, som delvist beskytter dem mod virkninger af en renteforøgelse. Omfanget af disse finansielle instrumenter er ikke omfattet af undersøgelsen. 45 pct. af landbrugets realkreditgæld var ved udgangen af 2007 med afdragsfrihed. Mere end en femtedel af den samlede realkreditgæld var ved udgangen af 2007 baseret på den korte CIBOR rente med rentetilpasning enten 2 eller 4 gange årligt. Af disse lån var omkring ¾ i euro. Knap 40 pct. af den samlede realkreditgæld var ultimo 2007 baseret på euro sammenlignet med 30 pct. i 2006, jf. bilagstabel 1. Den næststørste kreditgiver til landbruget er pengeinstitutterne med et skønnet udlån på 55 mia. kr. svarende til 18 pct. af den samlede restgæld. De øvrige gældsposter (varegæld, statslån, privat gæld, moms, mv.) tegner sig for 22 mia. kr. ultimo Dette svarer til godt 7 pct. af det samlede udlån og er af samme relative størrelse som året før.

3 Figur 1. Realkreditinstitutternes brutto- og nettoudlån til landbruget, mia. kr. Bruttoudlån Nettoudlån Figur 2. Realkreditinstitutternes bruttoudlån fordelt på låntyper, mia. kr. Variabelt forrentede lån Fastforrentede lån Kilde: Realkreditinstitutterne og Realkreditrådet. Kilde: Realkreditinstitutterne iflg. spørgeundersøgelse. Låntagning i realkreditinstitutterne Realkreditinstitutternes bruttoudlån til landbruget var i 2007 på 67,5 mia. kr. svarende til en stigning på næsten 60 pct. sammenlignet med 2006, jf. figur 1. Nettoudlånet, defineret som bruttoudlånet fratrukket overførsler, ekstraordinære indfrielser (konverteringer) samt afdrag, blev på 25,5 mia. kr. Dette er lidt over en fordobling i forhold til året før. Den øgede låntagning er især medgået til finansiering af en fortsat høj investeringsaktivitet samt til en styrkelse af det finansielle beredskab. 50 pct. af bruttoudlånet i realkreditinstitutterne var CIBOR- eller EURIBOR-lån. Disse lån er karakteriseret ved, at de har en lavere rente end de almindelige tilpasningslån, og renten justeres med 3 eller 6 måneders intervaller, jf. bilagstabel 2. Næsten ¾ af nyudlånet i 2007 var i Euro. 88 pct. af bruttoudlånet i 2007 var variabelt forrentede lån. Dette er en stigning i forhold til sidste år, hvor de variabelt forrentede lån udgjorde 80 pct. af nyudlånet. Det betyder, at kun knap 12 pct. af nyudlånet bestod af fastforrentede lån. Dette er et lavere niveau end nogensinde før, jf. figur mio. kr. af nyudlånet var yngre-jordbrugerlån. Dette er noget mindre end året før, hvor YJ-lån var på 330 mio. kr. Det samlede udlån under YJ-ordningen udgjorde ca. 1,8 mia. kr. ved udgangen af Økonomistyrelsen bevilgede garanti til 100 førstegangsetablerede landmænd i 2007, sammenlignet med 126 i Knap 96 pct. af lånene blev udbetalt med en løbetid på 30 år, resten med en løbetid på 20 år og derunder, jf. bilagstabel 3.

4 -4- Figur 3. Korte og lange renter i USA og Euroområdet, pct. p.a. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 10 årig stat USA 10 årig stat,tyskland 3 mdr. USA 3 mdr. euroområdet Jan 04 Juli 04 Jan 05 Juli 05 Jan 06 Juli 06 Jan 07 Juli 07 Jan 08 Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks nationalbank. Renteudvikling Den 10-årige statsobligationsrente i Tyskland og USA var stigende i den første halvdel af 2007, hvorefter den særligt i USA har været faldende. Den amerikanske centralbank sænkede tre gange renten i andet halvår af 2007 med i alt 1 procentpoint. Den korte rente i USA er faldet markant siden sommeren 2007, jf. figur 3, da især USA har været præget af finansiel uro som følge af subprime-krisen. Derimod har den korte rente i euro-området været stigende gennem hele 2007 og er samlet set steget med ca. 1 procentpoint gennem Den korte rente i Euro-området steg i 2007 til et højere niveau end renten på den tyske statsobligation. Dette skyldes den øgede usikkerhed, som medfører et skift fra mere risikofyldte kortsigtede investeringer til mere sikre langtløbende statsobligationer. Figur 4. Renteudvikling, pct. p.a Fastforr. 30-årigt obligationslån Kassekredit 1 Nationalbankens diskonto 1-2 årigt tilpasningslån 0 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank

5 -5- Nationalbanken hævede i løbet af 2007 diskontoen 2 gange med i alt 0,5 procentpoint. Sidste gang var i juli, og siden da har diskontoen været på 4 pct. Den 30-årige obligationsrente steg tilsvarende med omkring 0,3 procentpoint fra januar til december, mens udsvinget i de kortere renter har været noget større. Dette medførte, at rentefordelen ved et tilpasningslån i forhold til et fastforrentet lån blev indsnævret i slutningen af 2007, jf. figur 4. Tabel 2. Effektiv rente på nyoptagne lån, pct. p.a Realkreditinstitutter: 1) Fastforrentede obligationslån 6,0 5,7 4,9 5,6 5,5 Rentetilpasningslån i Dkr. 3,5 3,3 3,6 4,7 5,0 Kassekredit: 2) Personligt ejede virksomheder 8,4 7,6 7,0 6,9 7,5 Virksomheder i selskabsform 4,9 4,6 4,3 4,9 5,9 1) Ifølge spørgeundersøgelse. Inkl. kurtage, administrationsbidrag og stiftelsesprovision. 2) Gennemsnitlige effektive udlånsrente på en nyoprettet eller genforhandlet kassekredit. Inkl. løbende provision, ekskl. stiftelsesprovision. Kilde: Danmarks Statistik og egen bearbejdning af oplysninger fra realkreditinstitutterne. Den effektive debitorrente på landbrugets nyoptagne obligationslån blev i gennemsnit 5,5 pct. i 2007, mod 5,6 pct. i 2006, jf. tabel 2. Til sammenligning blev den effektive rente på rentetilpasningslån på 5,0 pct., sammenlignet med 4,7 pct. i Rentefordelen ved tilpasningslån var dermed kun på 0,5 procentpoint, sammenlignet med 0,9 procentpoint i Administrationsbidrag Rentemarginalen (kurtage, administrationsbidrag og stiftelsesprovision), som viser realkreditinstitutternes indtægter på landbrugets nyoptagne lån, er igen i år faldet, jf. figur 5. Den udgjorde i gennemsnit 0,52 pct. i 2007 dog med en væsentlig spredning. Til sammenligning var rentemarginalen i ,56 pct. Ved udgangen af 2007 udgjorde landbrugets samlede realkreditgæld 220 mia. kr. Heraf var 159 mia. kr. placeret på heltidsbedrifterne. Forudsat et årligt administrationsbidrag på 0,5 pct. p.a. på restgælden udgør landbrugets samlede administrationsbidrag til realkreditinstitutterne godt 1,1 mia. kr., hvoraf ca. 795 mio. kr. kommer fra heltidsbedrifterne. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Figur 5. Rentemarginal på nye realkreditlån til landbrug, pct. p.a Kilde: Egne bearbejdninger af materiale fra realkreditinstitutterne Figur 6. Landbrugets gældsprocent ultimo året Alle bedrifter Heltidsbedrifter Kilde: Egne beregninger på grundlag af materiale fra Fødevareøkonomisk Institut.

6 -6- Gælds- og rentebelastning Det skønnes, at gældsprocenten for alle bedrifter er steget med 1,6 procentpoint til 50,3 pct. i 2007, jf. figur 6. For heltidsbrugene skønnes det, at gældsprocenten er steget til 55,8 pct. Dette skyldes, at værdien af landbrugets aktiver ikke er vokset i samme omfang som gælden. Et andet udtryk for gældsbelastninge fås, ved at sætte gælden på heltidsbedrifterne i forhold til indtjeningen udtrykt ved dækningsbidrag, jf. figur 7. Det ses, at der i 2007 skulle bruges ca. 6,5 års dækningsbidrag til indfrielse af gæld. Det skønnes, at 15 pct. af heltidsbedrifternes salgsindtægter i 2007 blev brugt til betaling af erhvervsrenter på lån, jf. figur 8. Dette er en stigning i forhold til året før, hvor 13,5 pct. af udbyttet blev brugt til betaling af erhvervsrenter. Beregningerne er foretaget på grundlag af Fødevareøkonomisk Instituts årlige opgørelse over gældsforholdene på regnskabsførende bedrifter. Beregningerne er opgjort ultimo kalenderåret og repræsenterer samtlige landbrugsbedrifter over 10 ha. Landbrug under 10 ha er dog medtaget, såfremt bedrifternes samlede standarddækningsbidrag overstiger 8 Europæiske Størrelses Enheder (1 ESE svarer til ca. en ha med hvede). 8 Figur 7. Gæld i forhold til DB I på heltidsbedrifter Figur 8. Erhvervsrenter i pct af bruttoudbyttet på heltidsbedrifter * Kilde: Beregnet på grundlag af oplysninger fra Fødevareøkonomisk Institut. Omfatter aktiver og passiver på landbrugsbedrifter på 10 ha og derover. Kilde: Beregnet på grundlag af oplysninger fra Fødevareøkonomisk Institut. Omfatter renteudgifter på landbrugsbedrifter på 10 ha og derover.

7 -7- Bilagstabel 1. Landbrugets restgæld ultimo, mio. kr * Realkreditinstitutter i alt heraf rentetilpasningslån heraf med renteloft heraf med afdragsfrihed 1) heraf ydet i euro heraf baseret på CIBOR/EURIBOR Statslån Pengeinstitutter Privat realkredit Privat gæld i øvrigt Varegæld Moms, skat mv Gæld i alt, tinglyst værdi Gæld i alt, kontantværdi heraf på heltidsbedrifter ) Lån med en afdragsfri periode på op til 10 år. * Tal for 2007 er, med undtagelse af tal for realkreditgælden, baseret på skøn på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Dansk Landbrugs regnskabsdatabase. Kilde: Realkreditinstitutterne og Fødevareøkonomisk Institut. Omfatter bedrifter over 10 ha samt bedrifter herunder med en væsentlig landbrugsproduktion. Ekskl. udlån til gartnerier. Inkl. realkreditgæld på tilforpagtede aktiver. Bilagstabel 2. Realkreditinstitutternes brutto- og nettoudlån til landbrug, mio. kr. Låntype: Fast rente med afdrag Fast rente med afdragsfrihed 1) Variabel rente med renteloft og afdrag Variabel rente med renteloft og afdragsfrihed 1) Variabel rente med afdrag Variabel rente med afdragsfrihed 1) Variabel rente med afdrag ydet i euro Variabel rente med afdragsfrihed 1) ydet i euro CIBOR/EURIBOR lån med afdrag CIBOR/EURIBOR lån med afdragsfrihed Bruttoudlån i alt Overførsler og indfrielser 2) Afdrag Nettoudlån ) Lån med en afdragsfri periode med op til 10 år. 2) Omfatter tidligere ydede lån, der indfries i forbindelse med optagelse af nyt lån i samme institut, samt lån, der indfries, uden at der optages nyt lån i samme institut. Kilde: Realkreditinstitutterne og Realkreditrådet.

8 -8- Bilagstabel 3. Realkreditinstitutternes bruttoudlån til landbruget i 2006 fordelt efter låntype og løbetid, pct. L betid 10 år og I alt derunder år år 2007 Fast rente med afdrag 0,1 0,7 6,1 6,8 Fast rente med afdragsfrihed 0,1 0,2 4,7 4,9 Variabel rente med renteloft og med afdrag 0,0 0,0 0,7 0,7 Variabel rente med renteloft og med afdragsfrihed - 0,1 2,8 2,9 Variabel rente og med afdrag 0,0 0,2 1,8 2,0 Variabel rente og med afdrag ydet i euro 0,0 1,0 4,9 5,9 Variabel rente og med afdragsfrihed 0,0 0,0 6,0 6,1 Variabel rente og med afdragsfrihed ydet i euro 0,0 0,1 20,8 21,0 CIBOR/EURIBOR med afdrag 0,0 0,9 26,0 26,9 CIBOR/EURIBOR med afdragsfrihed i dkr 0,1 0,8 21,8 22,7 I alt ,3 4,1 95,6 100,0 I alt ,5 6,6 92,9 I alt ,2 10,6 88,2 Kilde: Beregnet på grundlag af oplysninger fra Realkreditinstitutterne.

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere