Fødevareøkonomisk Institut Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr / Landbrugets gæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr / Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene , er efter forbedringer af landbrugets bytteforhold 1 samt fald i renten - efter en kraftig stigning i sommeren ved at være overvundet i langt de fleste landbrugsbedrifter. En del fortrinsvis store landbrug befinder sig dog fortsat i en alvorlig økonomisk situation som følge af stor gæld samt et markant fald i priserne på landbrugsejendomme siden I dette notat, der er udarbejdet på foranledning af Natur- og Landbrugskommissionen, redegøres for størrelsen og sammensætningen af landbrugets - eller rettere brugerfamiliernes 2 - gæld samt for baggrunden for den kraftige vækst i gælden, der har fundet sted fra midten af 1990 erne og frem til slutningen af Desuden belyses variationen mellem landbrugenes gældssætning udtrykt ved gælden i procent af værdien af familiernes aktiver. Endelig vurderes familiernes muligheder for at forrente og afdrage gælden. Det ligger uden for notatets rammer at redegøre for krisen i dele af den finansielle sektor samt for de heraf følgende begrænsninger i landbrugets lånemuligheder. Dele af notatet er en sammenskrivning af forskellige artikler af (Hansen 2009, 2010, 2011). De statistiske oplysninger i notatet består fortrinsvis af egne beregninger baseret på den stikprøve af landbrugsbedrifter med tilhørende opregningsfaktorer, der danner grundlag for Regnskabsstatistik for jordbrug. (Danmarks Statistik a). Regnskabsstatistikken samt de regnskaber, der danner grundlag for statistikken, er beskrevet ganske kort i omstående bilag A. 1 Udtrykket landbrugets bytteforhold dækker over forholdet mellem priserne på primære landbrugsprodukter og priserne på de produktionsfaktorer, som anvendes i det primære landbrug. 2 Brugen af betegnelsen brugerfamiliernes gæld og ikke landbrugets gæld skyldes, at oplysningerne om gælden - der er fra Regnskabsstatistik for jordbrug (Danmarks Statistik a) omfatter familiernes samlede gæld, og at hele gælden ikke med rette kan henføres til landbrugsbedriften, da familierne udover selve landbrugsbedriften ejer andre materielle aktiver samt finansielle aktiver. 1

2 2. Størrelsen af gælden Siden midten af 1990 erne er brugerfamiliernes gæld mere end tredoblet ifølge ovennævnte regnskabsstatistik. Ultimo 2010 udgjorde familiernes samlede gæld 336 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo 1995, jf. tabel 1. Det svarer til en vækst på 214 pct. Renset for inflation var væksten dog noget mindre nemlig 118 pct. Tabel 1. Brugerfamiliernes samlede gæld i mia. kr. samt gældens fordeling på långivere i procent, ultimo kalenderår Samlet gæld, mia. Procentisk fordeling på långivere kr. Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Andre långivere Kilde: Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a) Som følge af fortsat nedgang i antallet af landbrugsbedrifter er den procentiske vækst i gælden - udtrykt i kr. pr. bedrift - endnu større. For alle landbrug voksede gælden fra 1,9 mio. kr. til 10,5 mio. kr. pr. bedrift i ovennævnte årrække, for alle heltidslandbrug fra 3,0 mio. kr. til 21,8 mio. kr. og for alle deltidslandbrug fra 0,7 mio. kr. til 3,4 mio. kr. jf. tabel 2. Den kraftige vækst i gælden pr. bedrift skal ses i lyset af, at værdien af familiernes aktiver også er vokset i denne årrække ikke mindst som følge af en vækst i det selvejede (ikkeforpagtede) arealet pr. bedrift. For alle landbrug voksede det selvejede landbrugsareal fra 35 ha til 60 ha i gennemsnit, for heltidsbrugene fra 50 ha til 110 ha og for deltidsbrugene fra 19 ha 28 ha, jf. regnskabsstatistikken. 2

3 Tabel 2. Brugerfamiliernes samlede gæld for alle landbrug samt for alle heltids- og alle deltidslandbrug, ultimo kalender , kr. pr. bedrift Alle landbrug Heltidslandbrug Deltidslandbrug Kilde: Se tabel1 Som supplement til ovennævnte regnskabstal for brugerfamiliernes gæld er ændringen i gælden gennem de seneste kvartaler ifølge Realkreditrådet og Nationalbanken vist i tabel 3. Som det kan ses, voksede realkreditinstitutternes udlån til landbrug mv. - udtrykt ved obligationsrestgælden - væsentligt mindre i 2010 end i 2008 og 2009, mens restgælden siden ultimo i 2010 er forblevet næsten uændret. Tabel 3. Realkreditinstitutternes udlån til landbrug mv. - udtrykt ved obligationsrestgæld - samt pengeinstitutternes udlån til og indlån fra landbrug mv., ultimo kvartaler, mia. kr. Obligationsrestgæld Udlån fra pengeinstitutter Samlet udlån til landbrug mv. fra realkredit- og pengeinstitutter Indlån fra landbrug mv. til pengeinstitutter 4. kvartal ,8 52,0 278,8 25,3 1. kvartal ,7 54,2 286,9 25,2 2. kvartal ,4 56,9 295,3 24,9 3. kvartal ,1 60,1 305,2 24,6 4. kvartal ,1 60,7 310,8 25,0 1. kvartal ,9 59,5 317,4 23,3 2. kvartal ,0 58,3 322,3 21,5 3. kvartal ,1 58,8 325,9 20,4 4. kvartal ,3 57,6 326,9 21,3 1. kvartal ,9 58,1 329,0 20,9 2. kvartal ,1 60,6 332,7 21,0 3. kvartal ,3 61,3 334,5 19,2 4. kvartal ,4 58,6 333,0 19,9 1. kvartal ,0 58,6 331,6 17,5 2. kvartal ,7 57,7 331,4 16,4 3. kvartal ,2 60,3 334,5 15,8 4. kvartal ,6 56,6 331,2 16,1 1. kvartal ,8 55,9 330,7 14,9 Anm.: Oplysningerne i nærværende tabel om gælden er ikke umiddelbart sammenlignelige med oplysninger i de øvrige tabeller om brugerfamiliernes gæld, jf. boks1. Kilde: Realkreditrådet (a) samt Danmarks Statistik (b) 3

4 Boks 1. Afgrænsningen af landbrugets/brugerfamiliernes gæld i forskellige statistikker Oplysningerne om landbrugets/brugerfamiliernes gæld ifølge forskellige kilder er ikke umiddelbart sammenlignelige som følge af forskelle med hensyn til afgrænsning af sektoren. Oplysningerne om realkreditinstitutternes obligationsrestgæld i tabel 3 omfatter institutternes restgæld med pant i fast ejendom inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Det betyder bl.a., at denne post omfatter alle udlån fra realkreditinstitutter med pant i fast landbrugsejendom, uanset størrelsen af ejendommen, og uanset om ejendommen eller dens jord er bortforpagtet. Pengeinstitutternes udlån i samme tabel omfatter lån til landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. I regnskabsstatistikken omfatter gælden i langt de fleste tilfælde brugerfamiliens samlede gæld, selv om hele gælden ikke med rette kan henføres til selve landbrugsbedriften, da brugerfamilien udover landbrugsbedriften almindeligvis ejer andre aktiver herunder både materielle aktiver og finansielle aktiver. Derimod omfatter statistikken ikke realkreditlån i de mange, fortrinsvis mindre, landbrugsejendomme, der er bortforpagtede i deres helhed, eller hvorfra jorden er bortforpagtet, med mindre ejeren har en husdyrproduktion af en vis mindstestørrelse på ejendommen. Af tabellen fremgår endvidere, at pengeinstitutternes udlån faldt med 3,7 mia. i det sidste kvartal af 2011 og med 0,7 mia. i det første kvartal af 2012 efter at have ligget på et omtrent uændret niveau omkring 60 mia. kr. i de foregående 3 år. Da efterbetaling fra mejerier og slagterier samt udbetaling af enkeltbetalingen almindeligvis finder sted i efteråret, er der tendens til, at pengeinstitutterne udlån falder i 4. kvartal, mens det typisk stiger svagt i de øvrige kvartaler. Ved vurdering af tallene i tabel 3 skal man være opmærksom på sæsonvariationen. 3. Gældens sammensætning Størstedelen af brugerfamiliernes gæld består af lån i realkreditinstitutter, en markant mindre del af lån i pengeinstitutter og en endnu mindre del af lån hos andre långivere, jf. tabel 1. Ultimo 2010 udgjorde realkreditinstitutternes andel således 74 pct., pengeinstitutternes 20 pct. og andre långiveres 6 pct. Set over de seneste årtier er den procentiske fordeling af gælden på långivere kun ændret lidt. Dog er pengeinstitutternes andel vokset noget siden midten af 1990'erne, mens andre långiveres andel er faldet. 4

5 Til yderligere belysning af gældens sammensætning er fordelingen af lånene i realkredit- og pengeinstitutterne på lånformer ifølge regnskabsstatistikken vist i henholdsvis tabel 4 og tabel 5. Fordelingen af realkreditlånene er som det kan ses - ændret markant siden Lån med variabel rente i danske kroner og i euro er vokset kraftig på bekostning af fast forrentede lån i danske kroner. De variabelt forrentede lån i realkreditinstitutterne består både af rentetilpasningslån og af lån baseret på pengemarkedsrenter. Begge former for variabelt forrentede lån kan være i danske kroner eller i euro. For rentetilpasningslån tilpasses renten oftest en gang om året med virkning fra 1. januar, mens renten for lån baseret på pengemarkedsrenter oftest tilpasses to gange om året den 1. januar og den 1. juli. Tabel 4. Brugerfamiliernes lån i realkreditinstitutter samt fordelingen af lånene på låntyper, ultimo kalenderår. Lån i realkreditinstitutter I danske kroner Renteningslån i alt Fastforrentede Rentetilpas- YJ-lån tilpasnings- og andre variabelt forrentede og andre variabelt forrentede lån i euro mia. kr. I procent af samlet lån i realkreditinstitutter Kilde: Se tabel1 Tabel 5. Brugerfamiliernes lån i pengeinstitutter samt fordelingen heraf på lån i danske kroner og i udenlandsk valuta, ultimo kalenderår Lån i pengeinstitutter i I danske kroner I udenlandsk valuta alt, mia. kr. I procent af samlet lån i pengeinstitutter Kilde: Se tabel1 Af brugerfamiliernes lån i pengeinstitutter tegnede lån i danske kroner sig for mellem 55 og 70 pct. i årene , mens lån i udenlandsk valuta udgjorde mellem 30 og 45 pct., jf. 5

6 tabel 5. Af disse lån i udenlandsk valuta, der primært bestod af lån i schweiziske franc, er en stor del omlagt til lån i danske kroner siden ultimo Som det senere omtales nærmere, indebærer landbrugets store fortrinsvis variabelt forrentede gæld, at erhvervets nettoindtjening er meget følsom selv over for moderate ændringer i den korte rente. 4. Baggrunden for væksten i gælden Den kraftige vækst i brugerfamiliernes gæld siden midten af 1990'erne er bl.a. et resultat af nettooptagelse af lån i forbindelse med ejerskifte herunder både familiernes køb af deres første landbrugsbedrift (fast landbrugsejendom og løsøre) og allerede etablerede landmænds tilkøb af ejendom og/eller jord med henblik på samdrift eller sammenlægning. Dog foreligger der ikke præcise oplysninger om ejerskiftets bidrag til væksten i gælden, men til illustration kan nævnes, at der i 2008 blev omsat landbrugsejendomme til en samlet købesum på 24,3 mia. kr. (jf. Danmarks Statistik 2009). Anslås det løseligt, at der i forbindelse med ejerskiftet skete en forøgelse af købesummens belåning fra 25 pct. til 75 pct., har ejerskiftet af fast ejendom i 2008 ført til en vækst i landbrugets gæld på 12,2 mia. kr. alene i dette år. Hertil kommer lånoptagelse til finansiering af tilknyttet løsøre. Den uden tvivl store nettooptagelse af lån i forbindelse med ejerskifte hænger sammen med den kraftige stigning i ejendomspriserne, der fandt sted fra midten af 1990 erne og frem til Fra bunden i 1993 til toppen i 2008 steg priserne på landbrugsejendomme med ikke mindre end 362 pct. De fortrinsvis ældre landmænd, der afhændede deres landbrug og forlod erhvervet, havde som følge af stigningen i ejendomspriserne almindeligvis købt deres faste ejendomme til langt lavere priser, end de fik, da de solgte ejendommene. Derfor havde de oftest en relativ lille gæld og en forholdsvis stor egenkapital. Omsætningen af landbrugene indebar derfor i en årrække stor afgang af egenkapital og tilsvarende stor tilgang af gæld. Væksten i gælden er også et resultat af familiernes nettoinvesteringer i landbrugsaktiver i form af bygninger, inventar, maskiner og grundforbedringer i dansk landbrug. I årene udgjorde disse nettoinvesteringer 24,4 mia. kr. i alt, jf. tabel 6. De pågældende investeringer var især store i årene , hvilket afspejler den store optimisme, der herskede blandt landmænd, før priserne på landbrug begyndte at falde, og renten for alvor steg i sommeren

7 Tabel 6. Brugerfamiliernes nettoinvesteringer i forskellige aktiver samt deres opsparing, mia. kr. Landbrugsaktiver 4 Nettoinvesteringer i Andre materielle aktiver 1 3 Finansielle aktiver 1 3 Nettoinvesteringer i alt 2 Løbende opsparing ,6 2,1 0,9 3,6 3, ,2 1,6 2,1 4,9 2, ,0 3,2 0,7 4,9-2, ,3 3,6 1,1 5,0-1, ,3 3,7 2,1 7,1 2, ,6 2,2 1,6 6,4 2, ,8 2,4 1,8 6,0-2, ,1 2,5 2,4 6,0-1, ,0 2,6 3,2 6,8 0, ,6 4,7 4,9 11,2 0, ,2 4,6 9,5 17,3 1, ,3 4,0 11,5 21,8-4, ,5 5,2 3,0 14,7-13, ,5 2,1 3,0 3,6-7, ,6 1,1-0,4-1,9-5,1 I alt ,4 51,0 25,0 100,4-25,6 1. Brugerfamiliernes nettoinvesteringer i de enkelte kalenderår i andre (ikke-landbrugsrelaterede) materielle aktiver og i finansielle aktiver er før af- og tilgang i forbindelse med af- og tilgang af brugerfamilier. For årene under ét er disse nettoinvesteringer derimod efter denne af- og tilgang af disse aktiver. For perioden som helhed er de pågældende nettoinvesteringer beregnet som forskellen mellem værdien af de pågældende aktiver ultimo 2010 og ultimo 1995 fratrukket nominelle kapitalgevinster på aktiverne i perioden. Nettoinvesteringer i andre materielle og finansielle aktiver omfatter bl.a. herboende danske brugerfamiliers nettoinvesteringer i udenlandsk landbrug, jf. boks 2 2) Beregnet som sum af tallene i de tre foranstående kolonner. Kilde: 3) Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a) samt. 4) Danmarks Statistik (c) Væksten i gælden er endvidere et resultat af brugerfamiliernes nettoinvesteringer i andre materielle og finansielle aktiver. (I Bilag A er der under omtalen af landbrugsregnskabet redegjort lidt nærmere for disse investeringer). Ved udgangen af 2010 beløb den samlede værdi af andre materielle aktiver sig til 101 mia. kr. mod 36 mia. kr. ved udgangen af Af forøgelsen på 65 mia. kr. kan 14 mia. kr. henføres til nominelle kapitalgevinster, mens de resterende 51 mia. kr. er udtryk for nettoinvesteringer (se tabel 6). Tilsvarende udgjorde værdien af finansielle aktiver 54 mia. kr. ved udgangen af 2010 mod 25 mia. kr. ved udgangen af Af forøgelsen på 29 mia. kr. kan 4 mia. kr. henføres til nominelle kapitalgevinster, mens de resterende 25 mia. kr. må henregnes til nettoinvesteringer. Brugerfamiliernes ganske store investeringer i andre materielle og finansielle aktiver hænger utvivlsomt sammen med stigningen i priserne på landbrug. Sammen med rigelig likviditet i den finansielle sektor gjorde stigningen i ejendomspriserne det muligt at optage lån til lav rente med sikkerhed i fast landbrugsejendom. Og på denne baggrund blev 7

8 betydelige beløb investeret - ikke blot i dansk landbrug, men også i andre materielle og finansielle aktiver. Boks 2. Danske brugerfamiliers investeringer i udenlandsk landbrug Natur- og Landbrugskommissionen har ønsket en belysning af omfanget af danske landmænds investeringer i udenlandsk landbrug. Imidlertid indeholder regnskaberne ikke særskilte oplysninger herom, ligesom regnskaberne heller ikke indeholder særskilte oplysninger om værdien af de pågældende aktiver samt indtjeningen herfra. De pågældende poster vedrørende herboende danske landmandsfamiliers involvering i udenlandsk landbrugsvirksomheder indgår under "andre erhverv", såfremt det drejer sig om udenlandske enkeltmandsvirksomheder eller udenlandske interessentskaber. Er der tale om investeringer i aktier eller anparter, indgår de pågældende poster under finansiel aktivitet. Væksten i gælden er endvidere påvirket af brugerfamiliernes løbende opsparing. I årene varierede opsparingen fra minus 2,6 mia. kr. til plus 3,0 mia. kr., mens den i kriseårene varierede fra minus 4,9 mia. kr. og minus 13,0 mia. kr., jf. tabel 6. For årene taget under ét var der tale om en negativ opsparing på 25,6 mia. kr. Ovenstående kortfattede beskrivelse af væksten i gælden - og især af årsagerne hertil - er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. fordi regnskabsstatistikken er baseret på en stikprøve. Trods dette giver fremstillingen formodentlig et nogenlunde retvisende billede af forløbet, hvorfor konklusionen med dette forbehold er som følger: at den samlede gæld voksede fra 107 mia. kr. ultimo 1995 til 336 mia. kr. ultimo svarende til en forøgelse på 229 mia. kr. at nettoinvesteringer i landbrugsaktiver her i landet forklarer 24 mia. kr. af væksten i gælden (svarende til 11 pct.). at nettoinvesteringer i andre materielle og finansielle aktiver forklarer henholdsvis 51 mia. kr. og 25 mia. kr. af væksten - svarende til 22 pct. og 11 pct. at negativ opsparing bidrog med 26 mia. kr. svarende til 11 pct. og at resten af væksten i gælden mia. kr. eller 45 pct. kan henføres til nettolånoptagelse i forbindelse med ejerskifte De omtalte kvartalstal for realkredit- og pengeinstitutternes udlån til landbruget tyder som nævnt på, at væksten i landbrugets gæld er afløst af en stabilisering - eller endog et beskedent fald. Blandt årsagerne til den positive udvikling er givetvis, at nettooptagelsen af lån i forbindelse med ejerskifte er faldet markant, hvilket til dels skyldes, at ejendomspriserne er kommet ned på et lavere niveau. Fra 2008 til 2010 var der et fald på 27 pct., jf. Danmarks Statistik (c). Hertil kommer, at handelen med landbrug nu omfatter langt 8

9 flere kraftigt belånte ejendomme end tidligere. Ejerskifte af stærkt gældsatte landbrug bidrager ikke sjældent til at formindske gælden i de pågældende bedrifter, bl.a. fordi kreditorerne undertiden lider et tab. Med til at bringe væksten i gælden til ophør er endvidere, at investeringen i landbrugsaktiver samt i andre materielle og finansielle aktiver efter et kraftigt fald under krisen fortsat ligger på et lavt niveau. Endelig er landbrugets løbende indtjening forbedret markant med større opsparing og hermed mindre lånebehov til følge. Konklusionen er, at både væksten i landbrugets gæld, der fortsatte til og med 2010, og den efterfølgende stabilisering er nært forbundet med op- og nedturen i priserne på landbrugsejendomme. Den kraftige stigning i priserne på landbrugsejendomme fra midten af 1990 erne til sommeren 2008 skabte ikke blot et betydeligt behov for at optage lån til finansiering af ejerskifte. Stigningen i ejendomspriserne satte også landbruget i stand til at optage lån med sikkerhed i fast landbrugsejendom, og denne mulighed blev anvendt - ikke blot til finansiering af ejerskifte - men også til finansiering af løbende investeringer i dansk landbrug samt til investeringer i andre materielle og finansielle aktiver. 5. Forskelle i landbrugenes gældsbelastning Ved udgangen af 2010 udgjorde brugerfamiliernes samlede gæld 52,4 pct. af værdi af familiernes aktiver, jf. regnskabsstatistikken. Set i forhold til andre erhvervsvirksomheder kan gældsprocenten næppe betragtes som særligt højt. Imidlertid er der store forskelle mellem landbrugene med hensyn til gældsbelastningen, jf. tabel 7. Af de i alt landbrugsbedrifter, som regnskabsstatistikken omfattede i 2010, var 540 teknisk insolvente ved årets udgang, mens 669 havde en gæld mellem 90 og 100 pct. af aktivernes værdi. Kontrasten hertil var landbrug med en gæld under 10 pct. og med en gæld mellem 10 og 20 pct. Som vist i tabellen, er der især store landbrug, der er tynget af stor gæld. Af de i alt landbrug med 2 helårsarbejdere og derover, var 419 svarende til 5,9 pct. teknisk insolvente, mens svarende til 7,1 pct. - havde en gæld mellem 90 og 100 pct. af aktivernes værdi. For de mellemstore landbrug var disse andele langt lavere - nemlig henholdsvis 0,7 pct. og 1,5 pct. og for deltidsbrugene kun - henholdsvis 0,4 pct. og 0,4 pct. Gældsprocenten falder generelt med stigende alder på landmanden, mens den stiger med stigende bedriftsstørrelse, jf. tabel 8 - i hvilken alle landbrugsbedrifter er opdelt efter bedriftens størrelse og landmandens alder. Taget under ét havde landmænd under 35 år en gæld på 75 pct. ultimo 2010 mod kun 33 pct. for alle på 65 år og derover. For alle deltidsbrug var gældsprocenten 35 mod 65 for alle landbrug med 2 helårsarbejdere og derover. 9

10 Tabel 7. Samlet antal landbrugsbedrifter fordelt efter bedriftens størrelse og efter gældsprocent ultimo 2010 Under 1 (deltidslandbrug) Antal helårsarbejdere og derover Alle størrelsesgrupper Gældsprocent Antal bedrifter Under ver Antal i alt Antal bedrifter i procent af samlet antal inden for størrelsesgruppen Under 10 16,0 6,4 0,5 11, ,5 10,9 2,5 10, ,5 11,4 4,1 12, ,0 15,6 5,2 16, ,1 17,8 10,7 12, ,6 15,6 16,0 12, ,0 10,0 18,3 10, ,5 6,2 18,6 7, ,0 3,9 11,1 3, ,4 1,5 7,1 2,1 0ver 100 0,4 0,7 5,9 1,7 Antal i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Kilde: Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a) Tabel 8. Gældsprocent i landbrugsbedrifter opdelt efter bedriftens størrelse og brugerens alder, ultimo 2010 Under 1 (deltidslandbrug) Antal helårsarbejdere og derover Alle størrelsesgrupper Brugerens alder Under 35 år år år år år og derover Alle aldersgrupper Kilde: Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a). Den med landmandens alder faldende gældsprocent skyldes især stigningen i ejendomspriserne op gennem 1990 erne og frem til Ældre og midaldrende landmænd har almindeligvis etableret sig, mens ejendomspriserne endnu var lave, hvorfor de oftest har en forholdsvis stor egenkapital og en relativ lille gæld, med mindre de senere har tilkøbt 10

11 ejendom i større omfang. I modsætning hertil har yngre landmænd generelt etableret sig senere og købt ejendomme til markant højere priser. At gældsprocenten stiger med stigende bedriftsstørrelse hænger ligeledes sammen med stigningen i ejendomspriserne. Dels er det især store landbrugsbedrifter, der har tilkøbt fast ejendom til høje priser gennem de senere år, dels er de pågældende landmænd noget yngre end deres kolleger på mindre bedrifter og har som følge heraf etableret sig senere. Selv om den store variation landbrugene imellem med hensyn til gældsætningen hovedsageligt skyldes de vidt forskellige priser, hvortil familierne har erhvervet bedriften, er gælden i det enkelte landbrug givetvis også påvirket af andre forhold. Det drejer sig om landmandens egenkapital før etablering, om landmandens dygtighed, om ejendommen er erhvervet i almindelig fri handel eller ved familieoverdragelse til en oftest lavere pris. Herudover er der uden tvivl også store forskelle landbrugene imellem med hensyn til omfanget af investeringer i andre materielle og i finansielle aktiver, samt hvad angår det samlede afkast heraf, inklusive kapitalgevinster og kapitaltab. Ifølge dagspressen har enkelte landmænd haft store tab på investeringer uden for dansk landbrug, hvilket naturligvis bidrager til at forøge gældsprocenten i de pågældende landbrug. Herudover har en del landmænd haft betydelige kurstab på lån i schweizerfranc 3. Dog tyder den kraftige sammenhæng mellem gældsprocenten på den ene side og brugeralder og bedriftsstørrelse på den anden, at de vidt forskellige priser, hvortil landmændene har købt bedriften er hovedårsagen til de store forskelle mellem landbrugene med hensyn til gældsbelastningen. Regionale forskelle i landbrugenes gældssætning Med henblik på at belyse eventuelle regionale forskelle i landbrugenes gældssætning er gældsprocenten i de forskellige landsdele vist i tabel 9 både for alle landbrugsbedrifter og for alle heltidsbedrifter. For alle landbrug ses gældsprocenten at variere fra 44 i Nordsjælland og Bornholm og 46 på Østlige Øer (bortset fra Nordsjælland) til 58 i Nordjylland. Den forholdsvis lave gældsprocent i Nordsjælland og på Bornholm hænger givetvis sammen med, at landbrugene her generelt er mindre end i de øvrige regioner, og at de pågældende landmænd generelt er lidt ældre. For heltidslandbrug varierede gældsprocenten fra 50 pct. på Østlige Øer til 66 pct. i Nordjylland. 3 Kursen på schweiziske franc over for danske kroner steg med 10,9 pct. i 2008, med 0,4 pct. i 2009, med 19,5 pct. i 2010 og med 2,3 pct. i 2011, jf. Danmarks Statistik (d). Navnlig i 2010, men også i 2008 har der således været store kurstab på lån i schweiziske franc. I det første 4 måneder af 2012 var det et kurstab på 1,2 pct. 11

12 Tabel 9. Brugerfamiliernes gæld i alle landbrug og i heltidslandbrug opdelt på regioner, ultimo 2010 Nordøstsjælland og Bornholm Østlige Øer i øvrigt Fyn Sydlige Jylland Østjylland Midtog Vestjylland Nordjylland Hele landet Alle Landbrug Gældsprocent Gæld, mio. kr. pr. bedrift 6,4 9,7 10,7 11,5 10,1 9,2 12,2 10,5 Eget landbrugsareal, ha pr. bedrift Brugerens alder Alle heltidslandbrug Gældsprocent Gæld, mio. kr. pr. bedrift 17,4 21,3 24,0 21,2 23,2 18,2 24,5 21,8 Eget landbrugsareal, ha pr. bedrift Brugerens alder Kilde: Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a). Forskelle mellem økologiske og konventionelle landbrugs gældssætning Eventuelle forskelle mellem økologiske og konventionelle landbrugs gældssætning er belyst i tabel 10 ved gældsprocenten i alle landbrug og i alle heltidsbrug fordelt på de to typer. Som det kan ses, er gældsprocenten generelt lidt højere i økologiske bedrifter end i konventionelle. Tabel 10. Brugerfamiliernes gæld i alle landbrug og i heltidslandbrug opdelt på økologiske og konventionelle bedrifter Økologiske Konventionelle Alle Alle landbrug Gældsprocent Gæld, mio. kr. pr. bedrift 11,2 10,4 10,5 Eget landbrugsareal, ha pr. bedrift Brugerens alder Alle heltidslandbrug Gældsprocent Gæld, mio. kr. pr. bedrift 20,2 21,8 21,8 Eget landbrugsareal, ha pr. bedrift Brugerens alder Kilde: Egne beregninger baseret på (Danmarks Statistiks a). Den lidt højere gældsprocent i økologiske end i konventionelle landbrug hænger antagelig sammen med, at kvægbrug (mælkeproduktion) udgør en væsentlig større andel af økologisk landbrug end af konventionel landbrug, at gældsprocenten i kvægbrugene generet er højere end i landbruget som helhed. 12

13 6. Landbrugets evne til at servicere gælden Den enkelte heltidslandmands evne til at forrente og afdrage gælden afhænger i høj grad af bedriftens nettoindtjening eller - mere præcist - resultatet efter finansielle poster. Og nettoindtjeningen afhænger såvel af de generelle vilkår for landbruget i form af lovgivningsmæssige rammer, bytteforhold og renteniveau som af en række individuelle forhold herunder især bedriftens gældsætning og dens effektivitet. Som grundlag for en vurdering af heltidsbrugernes muligheder for at servicere gælden er alle heltidslandbrug ifølge regnskabsstatistikken for 2010 opdelt efter gældsprocent i tre grupper med lige mange landbrug i hver. For hver driftsform (plante, kvæg, svin, pelsdyr, andre husdyr og blandet landbrug) er hver gældsgruppe herefter opdelt i tre lige store grupper efter effektivitet udtrykt ved bedriftens forrentningsprocent. Begrundelsen for at foretage opdelingen efter forrentningsprocent for hver driftsform for sig er ønsket om at få brugene opdelt efter effektivitet (dvs., uafhængig af om prisen på visse produkter var høje eller lave det pågældende år set i forhold til priserne på de øvrige produkter.) Resultatet af opdelingen i form af udvalgte oplysninger for grupper af landbrug er vist i tabel Tabel 11 omfatter alle heltidslandbrug uanset driftsform, tabel omfatter henholdsvis heltidsplante-, heltidskvæg- og heltidssvinebrug, mens tabel 15 omfatter de resterende heltidslandbrug (pelsdyrbrug, andre husdyrbrug fortrinsvis fjerkræ samt blandet landbrug). Taget under ét forrentede heltidslandbrugene deres egen (ikke-forpagtede) landbrugskapital med 0,9 pct. i 2010, jf. tabel 11. Gælden udgjorde 60 pct. af aktivernes værdi ultimo året. Nettoindtjeningen eller - mere præcist - resultatet efter finansielle poster beløb sig til minus kr. pr. bedrift, mens det likvide overskud udgjorde kr. Disse tal for den økonomiske situation i heltidslandbrugene taget under ét dækker imidlertid over ganske store forskelle. I den mindst gældsatte tredjedel var gældsprocenten 29 mod 83 i den mest gældsatte tredjedel, mens forrentningen varierede fra minus 1,8 pct. i den mindst effektive tredjedel til plus 2,9 pct. i den mest effektive tredjedel. Nettoindtjeningen fra bedriften varierede fra minus kr. i gennemsnit for gruppen med stor gæld og lav effektivitet til plus kr. for gruppen med lille gæld og høj effektivitet. Afhængig af gældsbelastning og effektivitet var der således store forskelle i heltidsbrugenes nettoindtjening i

14 Variationen mellem heltidslandbrugene med hensyn til indtjening og gæld afhænger bl.a. af driftsformen (produktionens sammensætning), hvorfor det kan være nyttigt at se nærmere de enkelte driftsformer. Tabel 11. Udvalgte oplysninger vedrørende heltidslandbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent, 2010 Alle Forrentningsprocent i forhold til heltidsbrug med samme driftsform Lav Høj Alle Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Skøn for samme Skøn for samme Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 21,8 16,7 27,3 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,9-1,8 2,9 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Mindst gældsatte tredjedel Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 8,2 6,6 10,2 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,7-1,8 2,3 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Mest gældsatte tredjedel Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr. 1, Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 36,3 29,7 43,9 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,9-2,1 3,0 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Se Bilag A, afsnittet Anvendte hoved- og nøgletal for definition af disse begreber. Kilde: Se tabel 1. 14

15 Af alle heltidslandbrug var der plantebrug. Af disse tilhørte kun svarende til 12 pct. - den mest gældsatte tredjedel af alle heltidsbrug. Herudover omfattede gruppe af de mest gældsatte kvægbrug - svarende til 35 pct. af alle heltidskvægbrug, svinebrug - svarende til 50 pct. af alle heltidssvinebrug - og 308 af de resterende heltidsbrug (pelsdyrbrug, andre husdyrbrug og blandet landbrug) - svarende til 20 pct. af disse heltidsbedrifter, se tabel Tabel 12. Udvalgte oplysninger vedrørende heltidsplantebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 Alle Alle Forrentningsprocent Lav Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Skøn for samme Skøn for samme Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 18,9 13,8 24,0 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,1-2,3 1,6 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Høj Tilhørende mindst gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 12,0 9,1 15,3 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,2-1,9 1,5 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Tilhørende mest gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 27,3 27,1 29,4 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent ,3 1,7 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Se Bilag A, afsnittet Anvendte hoved- og nøgletal for definition af disse begreber. Kilde: Se tabel 1. 15

16 Der er således mange stærkt gældssatte kvæg- eller svinebrug blandt heltidslandbrugene, mens der er langt færre plantebrug og brug med anden driftsform. Set i relation til det samlede antal heltidsbedrifter af den pågældende driftsform er der navnlig mange stærkt gældsatte svinebrug. Tabel 13. Udvalgte oplysninger vedrørende heltids-kvægbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 Alle Alle Forrentningsprocent Lav Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Skøn for samme Skøn for samme Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 20,3 15,9 25,0 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,6-2,0 2,5 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Høj Tilhørende mindst gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 5,5 3,7 7,3 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1-0,1-3,0 1,8 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Tilhørende mest gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 35,7 28,7 43,8 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,9-1,6 2,7 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Se Bilag A, afsnittet Anvendte hoved- og nøgletal for definition af disse begreber. Kilde: Se tabel 1. 16

17 Ovennævnte forskelle mellem driftsformer afspejler sig endvidere i forskelle med hensyn til gældsprocenten. Taget under ét havde heltidsplantebrug en gæld på 44 pct. af aktivernes værdi, heltidskvægbrugene på 65 pct., heltidssvinebrugene på 70 pct. og de øvrige heltidslandbrug på 54 pct., jf. tabel Tabel 14. Udvalgte oplysninger vedrørende heltidssvinebrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent, 2010 Alle Alle Forrentningsprocent Lav Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Skøn for samme Skøn for samme Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 30,4 22,9 38,6 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 0,7-2,3 2,6 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Høj Tilhørende mindst gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 10,4 9,9 13,2 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1-0,2-2,6 1,6 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Tilhørende mest gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 41,6 34,1 50,3 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 1,0-2,1 3,2 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Se Bilag A, afsnittet Anvendte hoved- og nøgletal for definition af disse begreber Kilde: Se tabel

18 Forskellen mellem driftsformerne med hensyn til gældsætningen kan i et vist omfang forklares af forskelle med hensyn til landmandens alder. For plantebrugene er den gennemsnitlige brugeralder 51 år, for kvægbrugene 49 og for svinebrugene 47 år. Hertil kommer, at især svinebrugene har haft en lav indtjeningen gennem de senere år, hvilket bl.a. skyldes, at prisen på slagtesvin her i landet lå væsentlig under prisen i andre EU-lande i et par år. Tabel 15. Udvalgte oplysninger om alle øvrige heltidslandbrug opdelt efter gælds- og forrentningsprocent 2010 Alle Alle Forrentningsprocent Lav Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Skøn for samme Skøn for samme Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 12,1 10,2 15,2 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 5,9 1,6 11,5 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Høj Tilhørende mindst gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 5,4 5,8 4,0 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 7,6 2,9 15,5 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Tilhørende mest gældssatte tredjedel af alle heltidslandbrug Antal bedrifter Resultat efter finansielle poster, kr Likvidt resultat Gæld i alt, ultimo, mio. kr. 19,2 13,0 24,7 Gældsprocent, ultimo Forretningsprocent 1 3,1-0,8 5,8 Landbrugsareal, ha Brugerens alder Se Bilag A, afsnittet Anvendte hoved- og nøgletal for definition af disse begreber Kilde: Se tabel

19 For alle heltidsplantebrug under ét beløb nettoindtjeningen sig til minus kr. i gennemsnit - varierende fra minus kr. i de kraftigt gældsatte, mindre effektive bedrifter til kr. i de mindst gældsatte, mest effektive. For alle heltids-kvægbrug lå nettoindtjeningen fra bedriften på minus kr. i gennemsnit med en variation fra minus kr. til kr. i de nævnte grupper. For alle heltids-svinebrug udgjorde nettoindtjeningen minus kr. i gennemsnit i 2010 med en variation fra minus kr. til kr. Udover nettoindtjening fra landbrugsbedriften omfatter brugerfamiliens samlede indkomst forskellig anden indkomst, der ligesom indtjeningen fra bedriften - er af betydning for familiernes muligheder for at forrente og afdrage gælden. I gennemsnit for heltidslandbrugene beløb anden indkomst sig til kr. i Heraf udgjorde familiens indkomst fra lønarbejde uden for bedriften kr. Når det gælder vurderingen af familiernes muligheder for at servicere gælden, skal det endvidere nævnes, at nettoindtjeningen fra bedriften er før fradrag af vederlag til familiens for dens arbejde i bedriften samt før forrentning af egenkapitalen, jf. Bilag A, afsnit 3. Anvendte hoved- og nøgletal. Det betyder, at den samlede indkomst skal kunne dække privatforbrug og personlige skatter, hvis produktionsapparatet skal opretholdes, og yderligere gældssætning undgås. I 2010 udgjorde privatforbruget kr. i gennemsnit pr. heltidslandbrug 4. Landbrugets økonomiske vilkår er som nævnt forbedret siden Som baggrund for vurderingen af heltidsbrugenes evne til at servicere gælden i den nærmeste fremtid er nettoindtjeningen for visse grupper af heltidslandbrug derfor fremskrevet fra 2010 til 2011 og Se tabel Ifølge fremskrivningen kommer nettoindtjeningen i heltidslandbrugene op på et markant højere niveau i 2011 og 2012 end i For heltidslandbrugenes under ét vurderes nettoindtjening at vokse med knap kr. pr. bedrift - fra minus kr. i 2010 til plus kr. i 2011 for herefter at forblive på omtrent samme niveau i 2012 som i Ændringen i nettoindtjeningen varierer afhængig af driftsformen. For plantebrugene anslås nettoindtjeningen at vokse med rundt regnet kr. pr. bedrift i 2011 efterfulgt af et fald i størrelsesordenen kr. i For kvægbrugene anslås et løft på kr. pr. bedrift i 2011 efterfulgt af et fald på kr. i 2012 og for svinebrugene forudses en 4 Tallene for anden indkomst og privatforbrug omfatter almindeligvis ikke landbrugsbedrifter, der drives i selskabsform eller som interessentskab, da regnskabet for sådanne landbrug kun sjældent omfatter nogen husholdning. Af det samlede antal heltidslandbrug i 2010 på var der ifølge regnskabsstatistikken 722 heltidslandbrug uden tilknyttet husholdning. 19

20 stigning på omkring kr. i 2011 samt en yderligere stigning i størrelsesordenen kr. i Den skønnede forbedring af nettoindtjeningen i 2011 og 2012 i forhold til 2010 skyldes både et løft i landbrugets bytteforhold samt et anslået fald i lånerenten. Den positive effekt af faldet i rente er naturligvis især stor for de stærkt gældsatte landbrug. Heltidsbrugenes muligheder for at forrente og afdrage gælden er naturligvis positivt påvirket af den markante stigning i nettoindtjeningen, der har fundet sted eller forudses at finde sted. De positive virkninger heraf skal imidlertid ses på baggrund af, at landbrugets muligheder ville være blevet kraftig forringet, hvis stigningen i nettoindtjeningen var udeblevet. På baggrund af nettoindtjeningen i 2011 og forventningen hertil i 2012 er det vurderingen, at heltidslandbrugene muligheder for - uden yderligere gældsætningen at servicere gælden er langt bedre end i kriseårene Denne vurdering stemmer godt med, at væksten i landbrugets samlede gæld tilsyneladende er bragt til ophør. En del stærkt gældsatte, mindre effektivt drevne heltidslandbrug vil dog næppe kunne servicere gælden hverken i den nærmeste fremtid eller på længere sigt uden yderligere gældsætning. Og da muligheden herfor næppe eksisterer, vil de pågældende familier antagelig komme til at afhænde deres landbrug i indeværende eller i de kommende år. Hvor mange familier med heltidslandbrug, det drejer sig om, er vanskeligt sige, bl.a. fordi nærværende analyse tager udgangspunkt i 2010-tal, og en del af de pågældende familier givetvis har afhændet deres landbrug siden udgangen af Landbrugets følsomhed over for ændringer i rente og produktpriser Landbrugets nettoindtjening er følsom selv over for moderate ændringer i renten og i priserne på landbrugsprodukter og fodermidler. Til nærmere belysning heraf er effekten af en 1 pct.point højere rente på bedriftens nettoindtjening vist i tabel 16 for heltidslandbrug opdelt efter driftsform og størrelse, mens effekten af 10 pct. lavere priserne på landbrugsprodukter og fodermidler er vist i tabel

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Landbrugets strukturudvikling Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Januar 1998 Landbrugets strukturudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere