Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr : Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Peter Andersen, Sanne Claudius Stadil, Poul Dahl Jensen (næstformand og retsformand), Ulla Jacobsen, Henrik Lind, Poul Monggaard og Thomas Rønnow. Indledning Sagens hovedspørgsmål er, om Eltel Networks ved at bruge oplysninger fra GPS, der er installeret i firmaets biler, til kontrol af medarbejderes effektive arbejdstid har overtrådt den aftale om kontrolforanstaltninger, som er indgået mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening den 27. oktober Hvis der foreligger en overtrædelse, skal der endvidere tages stilling til spørgsmålet om bodsansvar. Parternes påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund, har nedlagt påstand om, at Eltel Networks A/S til Dansk El-Forbund skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder I foråret 2010 indførte Eltel Networks (herefter Eltel) et GPS-system i firmaets arbejdsbiler, som de ansatte anvendte. I referat af samarbejdsudvalgsmøde i Eltel den 23. marts 2010, hvor bl.a. direktør Sonny Nielsen og tillidsrepræsentanten Mogens Lauridsen deltog, hedder det bl.a.:

2 2 "Sonny Nielsen meddelte, at man som et forsøg i FSØ indfører GPS på bilerne. Dette sker dels for at kunne dokumentere overfor kunderne, at vi har været på den pågældende opgave, og dels for at sikre effektiviteten. Søren Eg tilføjede, at man i FSV også benytter GPS, og at man der har stort udbytte af systemet, fordi det er nemmere at finde biler tættest på opgaverne i det givne område." Af referatet for samarbejdsudvalgsmøde den 18. juni 2010 fremgår det bl.a.: "Mogens Lauridsen spurgte til status på installation af GPS i bilerne, og hvorfor man har behov for at have det i en lille enhed. Sonny Nielsen svarede, at installationen er sagligt begrundet i arbejde, idet man har et bedre overblik over, hvor den nærmeste bil er i forhold til opgaverne. Dertil kommer, at vi får forsikringerne billigere på bilerne, hvis vi har GPS installeret. Per Ingemann bemærkede, at i Entreprise, hvor man nogle steder har løsningen, er det også et rigtig godt salgsargument overfor kunderne, som er glade for løsningen." I Eltels nyhedsbrev "Eltelleren" for januar 2011 blev der givet oplysninger om forløbet vedrørende implementeringen af GPS. Det hedder heri bl.a.: "Forbedret styring i support. Vi fik gennemført implementeringen af nyt IT-system, således at vores tre gamle økonomisystemer blev udskiftet og lagt sammen til et nyt ERP/Økonomisystem "Dynamics". Det var længe ventet, og det har vist sig at være til stor gavn for den måde, vi styrer Eltel Danmark på. Vi kan således i dag få et mere præcist billede af vores forretning og hver enkelt leder kender sit regnskab, og vi kan styre på individniveau gennem f. eks. måling af uproduktiv tid. Ligesom vi med GPS og samkørsel kan optimere vores forretning og spare forsikringskroner." I en mail af 23. februar 2011 fra Annette Jeding Foss fra HR-afdelingen blev lederne i Eltel anmodet om at indarbejde retningslinjer om brug af GPS i Eltels biler i personalepolitikken og gøre deres medarbejdere bekendt med indholdet. Retningslinjerne var sålydende: "Brug af GPS i Eltel biler

3 3 Eltel har valgt at installere GPS overvågning i en del af vores biler. Det er helt lovligt at registrere hvor firmaets biler befinder sig, når der er tale om arbejdskøretøjer, som ikke må benyttes til privat kørsel. Formålet med systemet er følgende: Eltel ønsker at forbedre planlægningen af opgaverne, således at det er muligt at udnytte ressourcerne bedst muligt. Med GPS systemet er det muligt at se, hvilken tekniker som er tættest på en opgave ved udkald, hvilket betyder at vi kan være hurtigere fremme hos kunden og dermed spare tid og kørsel. Ved pludselig opstået behov for ekstra arbejdskraft til en opgave, kan projektet hurtigt finde nærmeste bil. Forbedret lagerstyring i bilerne Med GPS overvågning har den enkelte tekniker mulighed for at se, hvilke materialer der ligger i andre Eltel biler. Flere af vore kunder efterspørger GPS overvågning, da det muliggør en hurtig og præcis fejlretning. Vi er i stand til at dokumentere vores tidsforbrug på opgaverne overfor kunderne. Vi betaler lavere forsikring på bilerne, når vi har GPS overvågning i vores biler. Bliver en Eltel bil stjålet, kan vi se, hvor den befinder sig." Retningslinjerne blev desuden optrykt i "Eltelleren" for marts Annette Jeding Foss fra HR-afdelingen sendte den 19. maj 2011 en mail til lederne i Eltel om GPS politik, hvori er anført følgende: "Med reference til tidligere udsendt GPS politik, vil Sonny Nielsen gerne indskærpe, at brugen af GPS i Eltel biler er en del af et ledelsesværktøj, som også kan anvendes som kontrolforanstaltning af medarbejdernes effektive arbejdstid. Ved mistanke om ikke korrekt tidsregistrering, vil GPS data kunne tages i brug. Ved væsentlige udsving mellem tidsregistrering og GPS data, vil sanktionsmulighederne være advarsel og i yderste konsekvens, afskedigelse." Den 21. juni 2011 blev Mogens Lauridsen indkaldt til en tjenstlig samtale med leder Lars Møller og salgschef Gert Poulsen, og han blev på mødet bedt om at redegøre for tidspunkter i

4 4 en log for den GPS, som var installeret i hans arbejdsbil. Den log, der blev gennemgået på mødet, vedrørte perioden fra 8. juni 2011 til 20. juni Udskriften er fremlagt under sagen og udviser for det pågældende tidsrum de positioner, hvor bilen på nærmere bestemte tidspunkter har befundet sig. Den 8. juli 2011 blev Mogens Lauridsen tildelt en tjenstlig advarsel, hvoraf fremgår bl.a.: "Skriftlig advarsel Vi har desværre konstateret, at du den 5. juli 2011 efter at have afsluttet dit arbejde, har efterladt dyre materialer udenfor, der ikke tåler vand, på et åbent tilgængeligt areal. Vi har flere gange mundtligt gjort dig opmærksom på, at du skal rydde op efter dig, og drage omsorg for materialer på en forsvarlig måde. Derudover er nedennævnte forhold blevet påtalt over for dig: På mødet den 10. september 2010 er det mundtligt blevet påtalt overfor dig, at du skal ændre din holdning og adfærd i forhold til din arbejdsplads, hvilket blev nedskrevet i et referat. Den 21. juni 2011 havde du et møde med din nærmeste leder Lars Møller og undertegnede, hvor vi sammen gennemgik GPS rapport over din kørsel, som viste et betydeligt tidsforbrug, du ikke kunne redegøre for. På samme møde blev din indstilling og adfærd i forhold til dine arbejdsopgaver og arbejdsplads ligeledes igen påtalt. Efterfølgende havde du og undertegnede et møde, hvor vi sammen gennemgik dine produktive arbejdstider i perioden 8/6 17/6 2011, hvor din samlede produktivitet og effektivitet var meget lav. Det blev påtalt over for dig, at du skal arbejde effektivt. Du lovede at forbedre din indsats, og vi aftalte, at du fremadrettet skal føre logbog over, hvilke arbejdsopgaver du udfører. Den 5. juli 2011 kunne du ikke finde logbogen, og fandt den først efter at have ledt efter den i nogen tid, hvilket er uacceptabelt, da du skal have styr på de ting, som du har ansvar for.

5 5 Advarslen var underskrevet af Gert Poulsen. Modtagelsen blev kvitteret af Mogens Lauridsen den 8. juli 2011 med bemærkning om, at den var "set og ikke accepteret. Vil fremvise advarslen i DEF". Der blev afholdt et mæglingsmøde den 15. august 2011 angående advarslen, hvor enighed ikke kunne opnås mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ. Forbundet ønskede, at advarslen blev trukket tilbage, men der var ikke enighed om virksomhedens betingelser herfor. Dansk El-Forbund begærede sagen videreført i timandsmøde. Timandsmødet blev afholdt 6. september Det fremgår af referatet herom bl.a.: "Sagen forhandledes, og parterne var enige om, at der skal være et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og virksomhed at tillidsrepræsentant skal følge virksomhedens retningslinjer på lige fod med andre kolleger, herunder rapportering, at overholde instrukser om opbevaring, materialer, værktøj, orden og ryddelighed, at tillidsrepræsentanten skal overholde virksomhedens retningslinjer, herunder for arbejdets udførelse og sikkerhed, at virksomheden respekterer tillidsrepræsentantens opgaver og at der ikke skal gælde særlige retningslinjer for tillidsrepræsentanten. På denne baggrund frafaldes advarslen til tillidsrepræsentant Mogens Lauridsen." Ved brev af 8. september 2011 anmodede Landorganisationen i Danmark om et fællesmøde på baggrund af sagen, da forbundet var af den opfattelse, at Eltel havde begået brud på aftalen af 27. august 2006 om kontrolforanstaltninger. Der blev afholdt fællesmøde herom den 6. oktober 2011, uden at parterne kunne nå til enighed. Retsgrundlag 4, stk. 1, i hovedaftalen mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening er sålydende:

6 6 " 4. Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler." Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening indgik den 27. oktober 2006 en aftale om kontrolforanstaltninger, som afløste aftale af 24. april 2001 om kontrolforanstaltninger. Aftalen er sålydende: "1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagerne, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler. 2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor. I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes. 3. Den enkelte lønmodtager skal ikke meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt. 4. På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker privatlivets fred. 5. Finder lønmodtagerne, efter at være blevet underrettet om en kontrolforanstaltning, at betingelserne for iværksættelse af kontrolforanstaltningen ikke er eller har været opfyldt, kan de kræve den således opståede uoverensstemmelse behandlet fagretligt. 6. Uoverensstemmelser om iværksættelse af kontrolforanstaltninger behandles fagretligt i overensstemmelse med hidtidig praksis i Arbejdsretten eller faglig voldgift.

7 7 7. Nærværende aftale er at betragte som et protokollat til DA/LO-Hovedaftalen. 8. Hovedorganisationerne er enige om, at denne aftale ikke finder anvendelse, såfremt parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat egne regler om kontrolforanstaltninger. 9. Hovedorganisationerne er endvidere enige om at anbefale, at der kan indgås særlige aftaler afpasset efter forholdenes karakter. Der kan f.eks. være tale om logning i relation til e- mail, telefon, GPS, internet og om videoovervågning. 10. Aftalen træder i kraft den 1. januar I 2, stk. 1, i elektrikeroverenskomsten er anført følgende under overskriften Tillidsrepræsentantens virksomhed : "Såvel tillidsrepræsentanten som arbejdsgiveren eller dennes repræsentant har pligt til over for TEKNIQ respektive Dansk El-Forbund samt mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og godt samarbejde." Forklaringer Henrik Friis Stockmann har forklaret bl.a., at han arbejder som elektriker i Eltels mobilafdeling. Eltel installerede GPS i deres arbejdsbiler i starten af 2010, hvilket de fik at vide på et morgenmøde. Det blev hverken skriftligt eller mundtligt oplyst, at systemet også skulle bruges til kontrol af deres arbejdstid. Direktør Sonny Nielsen kom forbi til et møde i begyndelsen af 2011, 2012 og 2013 den såkaldte nyårskur men vidnet deltog ikke på grund af arbejde. Han modtog firmaets nyhedsbrev "Eltelleren". Vedrørende Eltelleren fra januar 2011 opfattede han formuleringen vi kan styre på individniveau f.eks. måling af uproduktiv tid på den måde, at det kunne måles, hvor gode de var til arbejdet, men han forstod det ikke som en kontrol af medarbejderne. Jan Kristensen har forklaret bl.a., at han er smed og har været ansat i Eltel siden Han fik installeret GPS-systemet i bilen i december Han blev ikke orienteret om, at systemet skulle bruges til kontrol af arbejdstiden. I uge 2 i 2012 var hans arbejdstid blevet kontrolleret, og han fik indtryk af, at Eltel i den forbindelse brugte GPS en. Han var til samtale hos Gert

8 8 Poulsen, der sagde, at han kunne blive fyret på grund af uoverensstemmelser med den registrerede arbejdstid. De nåede dog knap nok at gå i detaljer på mødet, inden han blev sendt uden for døren, idet Gert Poulsen skulle tale med tillidsmanden. Han fik at vide, at han fremover skulle generere 37 arbejdstimer om ugen, men fik ikke yderligere påtale. Han deltog på samarbejdsudvalgsmødet den 23. marts På mødet blev der ikke talt om, at GPS skulle bruges til personkontrol. Det blev oplyst, at GPS-systemet skulle bruges til at koordinere arbejdsbilerne og dokumentere over for kunderne, at man havde været på lokationerne. Sonny Nielsen besøgte afdelingerne til "nytårskur" i 2011, hvor han også deltog. Nytårskuren" foregik meget uformelt. Der var en frisk tone og en god stemning. Sonny Nielsen orienterede dem ikke om, at GPS skulle bruges til kontrol af arbejdstiden. Bent Olsen har forklaret bl.a., at han er tillidsmand for firmaets fem smede. De fik GPS i december De var ikke orienteret om, at GPS skulle bruges til personkontrol. Han deltog i samarbejdsudvalgsmødet den 18. juni 2010, hvor der blev orienteret om status på GPS. Han fik det indtryk, at GPS-systemet skulle give billigere bilforsikringer og sikre, at der var styr på flåden. Men intet om, at det også skulle bruges til kontrol af de ansattes arbejdstid. Han fik ikke en anden opfattelse efter at have læst "Eltelleren". Han opfattede udtrykket uproduktiv tid i Eltelleren fra januar 2011 på den måde, at man kunne måle, hvor stor en del af arbejdstiden der var spildtid som følge af, at man ikke kunne komme til hos kunden. Ole Tue Hansen har forklaret bl.a., at han er forbundssekretær i Dansk El-Forbund. Han blev orienteret om sagen, efter at Mogens Lauridsen var blevet kontrolleret. Mogens Lauridsen, som er nu afgået ved døden, rettede henvendelse til forbundet, efter han havde fået en advarsel fra Eltel. Mogens Lauridsen arbejdede i afdelingen med gadebelysning og var desuden tillidsmand for alle elektrikerne i øst (FSØ) i Eltel. Mogens Lauridsen følte sig forfulgt af Eltel. Han var blevet kaldt ind til et møde på baggrund af en GPS-log. Loggen registrerede, hvornår bilen blev sat i gang, og hvornår den stoppede. Han er ikke sikker på, hvem der havde skrevet på loggen med håndskrift, men det var blevet foretaget i forbindelse med det møde, Mogens Lauridsen havde været til hos Eltel. De korte stop i loggen kunne Mogens Lauridsen ikke redegøre for, men de var formentlig trafikrelaterede. Mogens Lauridsen mente, at Eltel var begyndt at chikanere ham, fordi han havde haft nogle diskussioner med Eltel i forbindelse med, at Eltel ville sætte nogle medarbejdere ned i løn. Desuden ville virksomheden af med Mogens Lauridsen, som var ansat på fordelagtige tjenestemandsvilkår. Den advarsel, som Mogens Lauridsen fik af Eltel, blev trukket tilbage efter timandsmødet, hvor man havde gen-

9 9 nemgået punkterne. Mogens Lauridsen havde ikke kunnet acceptere nogen af punkterne. Vedrørende en af 19. maj 2011 fra Annette Foss oplyste vidnet, at han havde fået mailen fra Mogens Lauridsen, som havde set den på en opslagstavle hos Eltel, hvor han havde taget en kopi. Sonny Nielsen, administrerende direktør i Eltel, har forklaret bl.a., at grunden til at indføre GPS-systemet hos Eltel var et ønske om en effektiv produktion. Ideen var at koordinere arbejdet og give kunder mere præcise oplysninger samt opnå billigere bilforsikringer. Dette blev også drøftet til "nytårskuren". Tonen var ligefrem, og han blev bl.a. spurgt, om GPS skulle bruges til "Big Brother"-overvågning. Svaret var nej, fordi det ikke var hensigten at overvåge nogen, men det kunne systemet også bruges til. GPS var også en beskyttelse af medarbejderne, da oplysningerne kunne bruges til dokumentation over for kunderne. Det kan godt være, at han har været dårlig til at forklare, hvad GPS-systemet kunne bruges til, og hvad det konkret blev brugt til. I Eltelleren fra januar 2011 blev der orienteret om, at økonomisystemet og GPS gav adgang til kontrolforanstaltninger, hvor den uproduktive tid, dvs. tid, som ikke kunne faktureres, kunne måles. GPS bliver ikke brugt til generel stikprøvekontrol. Det bliver kun brugt til kontrol af arbejdstid, hvis der er konkret mistænkelige omstændigheder. I så fald tager man en dialog med den pågældende medarbejder, idet der kan være en god forklaring på en eventuel uoverensstemmelse. Sådanne undersøgelser har endnu ikke ført til afsked eller modregning i løn. Mailen af 19. maj 2011 var en indskærpelse af, hvad der allerede var meldt ud. Når det var nødvendigt med en indskærpelse, skyldtes det, at nogle ledere havde været i tvivl om, hvilke sanktionsmuligheder der var, hvis der blev konstateret et misbrug. Der var derimod ikke tvivl hos lederne om, hvad GPS-oplysningerne kunne bruges til. Gert Poulsen, salgschef hos Eltel, har forklaret bl.a., at medarbejderne skal føre en logbog for at dokumentere, hvad de har lavet i arbejdstiden. Det var også et krav, inden GPS-systemet blev indført. Det skal kunne dokumenteres, hvor medarbejderne har udført arbejde. Tavlemøderne handlede om, at nogle emner kunne drøftes, herunder drøftede de GPS-systemet. Det blev vist på en computer, hvad GPS-systemet kunne bruges til, og hvad man kunne se. Medarbejderne vidste, hvad systemet kunne bruges til. Mogens Lauridsen havde til opgave at vedligeholde tunneller. Selv om en lampe havde været defekt, havde Mogens Lauridsen ikke haft noget materialeforbrug. Der var også flere fejlmeldinger på trods af, at Mogens Lauridsen angiveligt skulle have udbedret fejlen. På den baggrund tog de en samtale med Mogens Lauridsen. Mogens Lauridsen kunne ikke finde sin logbog, og de tog herefter GPS-loggen frem

10 10 for perioden 8. til 20. juni Det er ikke korrekt, at Mogens Lauridsen detaljeret skulle redegøre for, hvad der var lavet, men de talte om forskellige opgaver, og hvordan det hang sammen med det, der var registreret i GPS-loggen. Mogens Lauridsen fik GPS-loggen med hjem, så han dagen efter kunne redegøre for, hvad han havde lavet. De mødtes en eller to dage efter. De blev enige om, at Mogens Lauridsen fremover skulle føre sin logbog, og vidnet anså herefter sagen for afsluttet. Mogens Lauridsen blev et par uger senere tildelt en advarsel, fordi han havde ladet materialer stå udenfor. De gav endvidere advarslen for, at Mogens Lauridsen ikke kunne finde sin logbog, og at han ikke meddelte, hvornår han udførte tillidsmandsarbejde. Teksten i aftalen på timandsmødet indeholdt de elementer, som de ønskede, og advarslen blev derfor frafaldet. Efter forløbet med advarslen blev Mogens Lauridsen sygemeldt, og året efter gik han på pension. Parternes argumenter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund, har navnlig anført, at aftalen om kontrolforanstaltninger af 27. oktober 2006, som er en aftale på hovedaftaleniveau, foreskriver, at arbejdsgiveren skal varsle kontrolforanstaltninger 6 uger, før de iværksættes. Installationen af tekniske indretninger, som f. eks. GPS, er ikke i sig selv en indførelse af en foranstaltning til kontrol af de ansatte. Det afgørende er, på hvilken måde GPS-oplysningerne anvendes. Først den 19. maj 2011 gav Eltel meddelelse om, at GPS-oplysnignerne også ville blive brugt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Forud for dette tidspunkt var en sådan brug af GPS en ikke entydigt blevet tilkendegivet over for medarbejderne. Kontrollen blev iværksat fra den 8. juni 2011 og i hvert fald senest den 21. juni 2011, hvor Eltel under samtalen med Mogens Lauridsen anvendte GPS-loggen som led i kontrollen af hans arbejde. Kontrollen blev dermed iværksat inden udløbet af den foreskrevne frist på 6 uger. Fristen har til formål at give de ansatte mulighed for at vurdere kontrolforanstaltningen, herunder dennes betydning og effektivitet i forhold til en kvalificeret registrering af arbejdstid. Eltel har derfor begået et bodspådragende brud på aftalen om kontrolforanstaltninger, hvilket også er et misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret, således som denne er udmøntet i hovedaftalens 4. Det er en skærpende omstændighed, at kontrolforanstaltningen, som resulterede i en advarsel, er iværksat over for tillidsrepræsentanten, og den er dermed også i strid med overenskomstens tillidsrepræsentantregler i 2 om pligten til at fremme et roligt og godt samarbejde.

11 11 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks, har navnlig anført, at kontrolforanstaltningen udgøres af selve installeringen af GPS i bilerne, og dette blev medarbejderne orienteret om tilbage i 2010 og frem. Der er dermed sket den varsling, som er foreskrevet i aftalen om kontrolforanstaltninger. GPS installationen er begrundet i driftmæssige årsager, har et fornuftigt formål og er ikke krænkende over for lønmodtagerne og forårsager hverken tab eller nævneværdige ulemper. Det må have stået medarbejderne klart, at når GPS-systemet bl.a. skulle bruges til at dokumentere tidsforbrug på opgaver over for virksomhedens kunder, ville dette automatisk også indebære en kontrol af medarbejdernes tidsforbrug. Meddelelsen af 19. maj 2011 var alene en præcisering af det, der allerede var gældende i virksomheden. Aftalen om kontrolforanstaltninger stiller ikke krav om, at en arbejdsgiver i forbindelse med iværksættelse skal beskrive samtlige de situationer, som kontrolforanstaltningen vil kunne afdække. Det ligger endvidere inden for ledelsesrettens rammer at kontrollere, om arbejdstiden er effektiv, og der er dermed også tale om oplysninger, som Eltel i forvejen også uden GPS-systemet kunne kræve af medarbejderne, f. eks. ved den logbog, som medarbejderne var forpligtet til at føre. Eltel var berettiget til at gennemgå kørselsrapporterne vedrørende Mogens Lauridsen, da man undrede sig over, at han havde væsentligt færre debiterbare timer end de øvrige medarbejdere og et lavere materialeforbrug. GPS-loggen blev alene taget frem på mødet den 21. juni 2011, fordi Mogens Lauridsen ikke kunne finde sig logbog. En sådan brug af GPS-oplysningerne i anledning af en konkret mistanke om, at Mogens Lauridsen ikke arbejdede tilstrækkeligt effektivt, er ikke en kontrolforanstaltning omfattet af aftalen af kontrolforanstaltninger, jf. herved Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 i sag Der er således ikke tale om en systematisk anvendelse af GPS-oplysningerne til kontrol, ligesom oplysningerne heller ikke er blevet brugt til stikprøvekontrol. De er kun brugt i anledning af en konkret mistanke. Sagen har intet at gøre med forfølgelse af en tillidsmand. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Efter aftalen af 27. oktober 2006 om kontrolforanstaltninger skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Bestemmelsen må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning, in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter underretningen skal arbejdsgiveren herefter lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen konkret tages i brug til kontrolformål.

12 12 I denne periode har medarbejderne mulighed for at overveje, om de vil anfægte den varslede kontrolforanstaltning. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at Eltel forud for mailen af 19. maj 2011 til lederne havde orienteret medarbejderne på en tilstrækkelig klar og tydelig måde om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Det må således lægges til grund, at Eltel først den 19. maj 2011 eller umiddelbart derefter har opfyldt underretningspligten efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Eltel kunne herefter først tage denne kontrolforanstaltning i brug efter udløbet af 6 ugers fristen. Det er under sagen ubestridt, at GPS-loggen for Mogens Lauridsens bil for så vidt angår perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011var fremme på mødet den 21. juni 2011, hvor Mogens Lauridsen skulle redegøre for, hvad han havde lavet i sin arbejdstid på baggrund af loggens udvisende. Arbejdsretten finder, at denne brug af GPS-oplysningerne har karakter af en kontrolforanstaltning, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger, og det kan ikke føre til en anden bedømmelse, at Eltel havde en konkret mistanke om, at Mogens Lauridsen ikke havde anvendt sin arbejdstid tilstrækkeligt effektivt. Eltel har således taget GPS-oplysningerne for perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011 i brug som en kontrolforanstaltning over for Mogens Lauridsen, inden der var forløbet 6 uger regnet fra den 19. maj Eltel har dermed overtrådt punkt 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. Det er intet grundlag for at fastslå, at Eltel har overtrådt overenskomstens bestemmelse i 2 om pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde. Arbejdsretten finder, at Eltel har pådraget sig bodsansvar ved den skete overtrædelse af aftalen om kontrolforanstaltninger. Under hensyn til, at det ikke er anfægtet, at brugen af oplysningerne til kontrol opfylder de materielle betingelser efter punkt 1, 2. og 3. pkt., i aftalen om kontrolforanstaltninger, at de anvendte GPS-oplysninger angår et tidsrum, der ligger efter underretningen, og at der alene er tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en en-

13 13 kelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser, findes overtrædelsen at være af ringe grovhed. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder Arbejdsretten, at Eltel skal betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. Thi kendes for ret: Eltel Networks A/S skal inden 14 dage betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Dahl Jensen

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KONTROLFORANSTALTNINGER Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. FORMÅL... 3 3. IVÆRKSÆTTELSE AF KONTROLFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2016 I sag nr. AR 2015.0315: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere