Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr : Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Peter Andersen, Sanne Claudius Stadil, Poul Dahl Jensen (næstformand og retsformand), Ulla Jacobsen, Henrik Lind, Poul Monggaard og Thomas Rønnow. Indledning Sagens hovedspørgsmål er, om Eltel Networks ved at bruge oplysninger fra GPS, der er installeret i firmaets biler, til kontrol af medarbejderes effektive arbejdstid har overtrådt den aftale om kontrolforanstaltninger, som er indgået mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening den 27. oktober Hvis der foreligger en overtrædelse, skal der endvidere tages stilling til spørgsmålet om bodsansvar. Parternes påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund, har nedlagt påstand om, at Eltel Networks A/S til Dansk El-Forbund skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder I foråret 2010 indførte Eltel Networks (herefter Eltel) et GPS-system i firmaets arbejdsbiler, som de ansatte anvendte. I referat af samarbejdsudvalgsmøde i Eltel den 23. marts 2010, hvor bl.a. direktør Sonny Nielsen og tillidsrepræsentanten Mogens Lauridsen deltog, hedder det bl.a.:

2 2 "Sonny Nielsen meddelte, at man som et forsøg i FSØ indfører GPS på bilerne. Dette sker dels for at kunne dokumentere overfor kunderne, at vi har været på den pågældende opgave, og dels for at sikre effektiviteten. Søren Eg tilføjede, at man i FSV også benytter GPS, og at man der har stort udbytte af systemet, fordi det er nemmere at finde biler tættest på opgaverne i det givne område." Af referatet for samarbejdsudvalgsmøde den 18. juni 2010 fremgår det bl.a.: "Mogens Lauridsen spurgte til status på installation af GPS i bilerne, og hvorfor man har behov for at have det i en lille enhed. Sonny Nielsen svarede, at installationen er sagligt begrundet i arbejde, idet man har et bedre overblik over, hvor den nærmeste bil er i forhold til opgaverne. Dertil kommer, at vi får forsikringerne billigere på bilerne, hvis vi har GPS installeret. Per Ingemann bemærkede, at i Entreprise, hvor man nogle steder har løsningen, er det også et rigtig godt salgsargument overfor kunderne, som er glade for løsningen." I Eltels nyhedsbrev "Eltelleren" for januar 2011 blev der givet oplysninger om forløbet vedrørende implementeringen af GPS. Det hedder heri bl.a.: "Forbedret styring i support. Vi fik gennemført implementeringen af nyt IT-system, således at vores tre gamle økonomisystemer blev udskiftet og lagt sammen til et nyt ERP/Økonomisystem "Dynamics". Det var længe ventet, og det har vist sig at være til stor gavn for den måde, vi styrer Eltel Danmark på. Vi kan således i dag få et mere præcist billede af vores forretning og hver enkelt leder kender sit regnskab, og vi kan styre på individniveau gennem f. eks. måling af uproduktiv tid. Ligesom vi med GPS og samkørsel kan optimere vores forretning og spare forsikringskroner." I en mail af 23. februar 2011 fra Annette Jeding Foss fra HR-afdelingen blev lederne i Eltel anmodet om at indarbejde retningslinjer om brug af GPS i Eltels biler i personalepolitikken og gøre deres medarbejdere bekendt med indholdet. Retningslinjerne var sålydende: "Brug af GPS i Eltel biler

3 3 Eltel har valgt at installere GPS overvågning i en del af vores biler. Det er helt lovligt at registrere hvor firmaets biler befinder sig, når der er tale om arbejdskøretøjer, som ikke må benyttes til privat kørsel. Formålet med systemet er følgende: Eltel ønsker at forbedre planlægningen af opgaverne, således at det er muligt at udnytte ressourcerne bedst muligt. Med GPS systemet er det muligt at se, hvilken tekniker som er tættest på en opgave ved udkald, hvilket betyder at vi kan være hurtigere fremme hos kunden og dermed spare tid og kørsel. Ved pludselig opstået behov for ekstra arbejdskraft til en opgave, kan projektet hurtigt finde nærmeste bil. Forbedret lagerstyring i bilerne Med GPS overvågning har den enkelte tekniker mulighed for at se, hvilke materialer der ligger i andre Eltel biler. Flere af vore kunder efterspørger GPS overvågning, da det muliggør en hurtig og præcis fejlretning. Vi er i stand til at dokumentere vores tidsforbrug på opgaverne overfor kunderne. Vi betaler lavere forsikring på bilerne, når vi har GPS overvågning i vores biler. Bliver en Eltel bil stjålet, kan vi se, hvor den befinder sig." Retningslinjerne blev desuden optrykt i "Eltelleren" for marts Annette Jeding Foss fra HR-afdelingen sendte den 19. maj 2011 en mail til lederne i Eltel om GPS politik, hvori er anført følgende: "Med reference til tidligere udsendt GPS politik, vil Sonny Nielsen gerne indskærpe, at brugen af GPS i Eltel biler er en del af et ledelsesværktøj, som også kan anvendes som kontrolforanstaltning af medarbejdernes effektive arbejdstid. Ved mistanke om ikke korrekt tidsregistrering, vil GPS data kunne tages i brug. Ved væsentlige udsving mellem tidsregistrering og GPS data, vil sanktionsmulighederne være advarsel og i yderste konsekvens, afskedigelse." Den 21. juni 2011 blev Mogens Lauridsen indkaldt til en tjenstlig samtale med leder Lars Møller og salgschef Gert Poulsen, og han blev på mødet bedt om at redegøre for tidspunkter i

4 4 en log for den GPS, som var installeret i hans arbejdsbil. Den log, der blev gennemgået på mødet, vedrørte perioden fra 8. juni 2011 til 20. juni Udskriften er fremlagt under sagen og udviser for det pågældende tidsrum de positioner, hvor bilen på nærmere bestemte tidspunkter har befundet sig. Den 8. juli 2011 blev Mogens Lauridsen tildelt en tjenstlig advarsel, hvoraf fremgår bl.a.: "Skriftlig advarsel Vi har desværre konstateret, at du den 5. juli 2011 efter at have afsluttet dit arbejde, har efterladt dyre materialer udenfor, der ikke tåler vand, på et åbent tilgængeligt areal. Vi har flere gange mundtligt gjort dig opmærksom på, at du skal rydde op efter dig, og drage omsorg for materialer på en forsvarlig måde. Derudover er nedennævnte forhold blevet påtalt over for dig: På mødet den 10. september 2010 er det mundtligt blevet påtalt overfor dig, at du skal ændre din holdning og adfærd i forhold til din arbejdsplads, hvilket blev nedskrevet i et referat. Den 21. juni 2011 havde du et møde med din nærmeste leder Lars Møller og undertegnede, hvor vi sammen gennemgik GPS rapport over din kørsel, som viste et betydeligt tidsforbrug, du ikke kunne redegøre for. På samme møde blev din indstilling og adfærd i forhold til dine arbejdsopgaver og arbejdsplads ligeledes igen påtalt. Efterfølgende havde du og undertegnede et møde, hvor vi sammen gennemgik dine produktive arbejdstider i perioden 8/6 17/6 2011, hvor din samlede produktivitet og effektivitet var meget lav. Det blev påtalt over for dig, at du skal arbejde effektivt. Du lovede at forbedre din indsats, og vi aftalte, at du fremadrettet skal føre logbog over, hvilke arbejdsopgaver du udfører. Den 5. juli 2011 kunne du ikke finde logbogen, og fandt den først efter at have ledt efter den i nogen tid, hvilket er uacceptabelt, da du skal have styr på de ting, som du har ansvar for.

5 5 Advarslen var underskrevet af Gert Poulsen. Modtagelsen blev kvitteret af Mogens Lauridsen den 8. juli 2011 med bemærkning om, at den var "set og ikke accepteret. Vil fremvise advarslen i DEF". Der blev afholdt et mæglingsmøde den 15. august 2011 angående advarslen, hvor enighed ikke kunne opnås mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ. Forbundet ønskede, at advarslen blev trukket tilbage, men der var ikke enighed om virksomhedens betingelser herfor. Dansk El-Forbund begærede sagen videreført i timandsmøde. Timandsmødet blev afholdt 6. september Det fremgår af referatet herom bl.a.: "Sagen forhandledes, og parterne var enige om, at der skal være et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og virksomhed at tillidsrepræsentant skal følge virksomhedens retningslinjer på lige fod med andre kolleger, herunder rapportering, at overholde instrukser om opbevaring, materialer, værktøj, orden og ryddelighed, at tillidsrepræsentanten skal overholde virksomhedens retningslinjer, herunder for arbejdets udførelse og sikkerhed, at virksomheden respekterer tillidsrepræsentantens opgaver og at der ikke skal gælde særlige retningslinjer for tillidsrepræsentanten. På denne baggrund frafaldes advarslen til tillidsrepræsentant Mogens Lauridsen." Ved brev af 8. september 2011 anmodede Landorganisationen i Danmark om et fællesmøde på baggrund af sagen, da forbundet var af den opfattelse, at Eltel havde begået brud på aftalen af 27. august 2006 om kontrolforanstaltninger. Der blev afholdt fællesmøde herom den 6. oktober 2011, uden at parterne kunne nå til enighed. Retsgrundlag 4, stk. 1, i hovedaftalen mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening er sålydende:

6 6 " 4. Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler." Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening indgik den 27. oktober 2006 en aftale om kontrolforanstaltninger, som afløste aftale af 24. april 2001 om kontrolforanstaltninger. Aftalen er sålydende: "1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagerne, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. Kontrolforanstaltninger skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem formål og midler. 2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Dette gælder dog ikke, såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes herved, eller såfremt tvingende driftsmæssige grunde er til hinder herfor. I så fald skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne snarest muligt samt redegøre for årsagen til, at 6-ugers fristen ikke kunne overholdes. 3. Den enkelte lønmodtager skal ikke meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt. 4. På hjemmearbejdspladser må der ikke indføres kontrolforanstaltninger, der krænker privatlivets fred. 5. Finder lønmodtagerne, efter at være blevet underrettet om en kontrolforanstaltning, at betingelserne for iværksættelse af kontrolforanstaltningen ikke er eller har været opfyldt, kan de kræve den således opståede uoverensstemmelse behandlet fagretligt. 6. Uoverensstemmelser om iværksættelse af kontrolforanstaltninger behandles fagretligt i overensstemmelse med hidtidig praksis i Arbejdsretten eller faglig voldgift.

7 7 7. Nærværende aftale er at betragte som et protokollat til DA/LO-Hovedaftalen. 8. Hovedorganisationerne er enige om, at denne aftale ikke finder anvendelse, såfremt parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat egne regler om kontrolforanstaltninger. 9. Hovedorganisationerne er endvidere enige om at anbefale, at der kan indgås særlige aftaler afpasset efter forholdenes karakter. Der kan f.eks. være tale om logning i relation til e- mail, telefon, GPS, internet og om videoovervågning. 10. Aftalen træder i kraft den 1. januar I 2, stk. 1, i elektrikeroverenskomsten er anført følgende under overskriften Tillidsrepræsentantens virksomhed : "Såvel tillidsrepræsentanten som arbejdsgiveren eller dennes repræsentant har pligt til over for TEKNIQ respektive Dansk El-Forbund samt mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og godt samarbejde." Forklaringer Henrik Friis Stockmann har forklaret bl.a., at han arbejder som elektriker i Eltels mobilafdeling. Eltel installerede GPS i deres arbejdsbiler i starten af 2010, hvilket de fik at vide på et morgenmøde. Det blev hverken skriftligt eller mundtligt oplyst, at systemet også skulle bruges til kontrol af deres arbejdstid. Direktør Sonny Nielsen kom forbi til et møde i begyndelsen af 2011, 2012 og 2013 den såkaldte nyårskur men vidnet deltog ikke på grund af arbejde. Han modtog firmaets nyhedsbrev "Eltelleren". Vedrørende Eltelleren fra januar 2011 opfattede han formuleringen vi kan styre på individniveau f.eks. måling af uproduktiv tid på den måde, at det kunne måles, hvor gode de var til arbejdet, men han forstod det ikke som en kontrol af medarbejderne. Jan Kristensen har forklaret bl.a., at han er smed og har været ansat i Eltel siden Han fik installeret GPS-systemet i bilen i december Han blev ikke orienteret om, at systemet skulle bruges til kontrol af arbejdstiden. I uge 2 i 2012 var hans arbejdstid blevet kontrolleret, og han fik indtryk af, at Eltel i den forbindelse brugte GPS en. Han var til samtale hos Gert

8 8 Poulsen, der sagde, at han kunne blive fyret på grund af uoverensstemmelser med den registrerede arbejdstid. De nåede dog knap nok at gå i detaljer på mødet, inden han blev sendt uden for døren, idet Gert Poulsen skulle tale med tillidsmanden. Han fik at vide, at han fremover skulle generere 37 arbejdstimer om ugen, men fik ikke yderligere påtale. Han deltog på samarbejdsudvalgsmødet den 23. marts På mødet blev der ikke talt om, at GPS skulle bruges til personkontrol. Det blev oplyst, at GPS-systemet skulle bruges til at koordinere arbejdsbilerne og dokumentere over for kunderne, at man havde været på lokationerne. Sonny Nielsen besøgte afdelingerne til "nytårskur" i 2011, hvor han også deltog. Nytårskuren" foregik meget uformelt. Der var en frisk tone og en god stemning. Sonny Nielsen orienterede dem ikke om, at GPS skulle bruges til kontrol af arbejdstiden. Bent Olsen har forklaret bl.a., at han er tillidsmand for firmaets fem smede. De fik GPS i december De var ikke orienteret om, at GPS skulle bruges til personkontrol. Han deltog i samarbejdsudvalgsmødet den 18. juni 2010, hvor der blev orienteret om status på GPS. Han fik det indtryk, at GPS-systemet skulle give billigere bilforsikringer og sikre, at der var styr på flåden. Men intet om, at det også skulle bruges til kontrol af de ansattes arbejdstid. Han fik ikke en anden opfattelse efter at have læst "Eltelleren". Han opfattede udtrykket uproduktiv tid i Eltelleren fra januar 2011 på den måde, at man kunne måle, hvor stor en del af arbejdstiden der var spildtid som følge af, at man ikke kunne komme til hos kunden. Ole Tue Hansen har forklaret bl.a., at han er forbundssekretær i Dansk El-Forbund. Han blev orienteret om sagen, efter at Mogens Lauridsen var blevet kontrolleret. Mogens Lauridsen, som er nu afgået ved døden, rettede henvendelse til forbundet, efter han havde fået en advarsel fra Eltel. Mogens Lauridsen arbejdede i afdelingen med gadebelysning og var desuden tillidsmand for alle elektrikerne i øst (FSØ) i Eltel. Mogens Lauridsen følte sig forfulgt af Eltel. Han var blevet kaldt ind til et møde på baggrund af en GPS-log. Loggen registrerede, hvornår bilen blev sat i gang, og hvornår den stoppede. Han er ikke sikker på, hvem der havde skrevet på loggen med håndskrift, men det var blevet foretaget i forbindelse med det møde, Mogens Lauridsen havde været til hos Eltel. De korte stop i loggen kunne Mogens Lauridsen ikke redegøre for, men de var formentlig trafikrelaterede. Mogens Lauridsen mente, at Eltel var begyndt at chikanere ham, fordi han havde haft nogle diskussioner med Eltel i forbindelse med, at Eltel ville sætte nogle medarbejdere ned i løn. Desuden ville virksomheden af med Mogens Lauridsen, som var ansat på fordelagtige tjenestemandsvilkår. Den advarsel, som Mogens Lauridsen fik af Eltel, blev trukket tilbage efter timandsmødet, hvor man havde gen-

9 9 nemgået punkterne. Mogens Lauridsen havde ikke kunnet acceptere nogen af punkterne. Vedrørende en af 19. maj 2011 fra Annette Foss oplyste vidnet, at han havde fået mailen fra Mogens Lauridsen, som havde set den på en opslagstavle hos Eltel, hvor han havde taget en kopi. Sonny Nielsen, administrerende direktør i Eltel, har forklaret bl.a., at grunden til at indføre GPS-systemet hos Eltel var et ønske om en effektiv produktion. Ideen var at koordinere arbejdet og give kunder mere præcise oplysninger samt opnå billigere bilforsikringer. Dette blev også drøftet til "nytårskuren". Tonen var ligefrem, og han blev bl.a. spurgt, om GPS skulle bruges til "Big Brother"-overvågning. Svaret var nej, fordi det ikke var hensigten at overvåge nogen, men det kunne systemet også bruges til. GPS var også en beskyttelse af medarbejderne, da oplysningerne kunne bruges til dokumentation over for kunderne. Det kan godt være, at han har været dårlig til at forklare, hvad GPS-systemet kunne bruges til, og hvad det konkret blev brugt til. I Eltelleren fra januar 2011 blev der orienteret om, at økonomisystemet og GPS gav adgang til kontrolforanstaltninger, hvor den uproduktive tid, dvs. tid, som ikke kunne faktureres, kunne måles. GPS bliver ikke brugt til generel stikprøvekontrol. Det bliver kun brugt til kontrol af arbejdstid, hvis der er konkret mistænkelige omstændigheder. I så fald tager man en dialog med den pågældende medarbejder, idet der kan være en god forklaring på en eventuel uoverensstemmelse. Sådanne undersøgelser har endnu ikke ført til afsked eller modregning i løn. Mailen af 19. maj 2011 var en indskærpelse af, hvad der allerede var meldt ud. Når det var nødvendigt med en indskærpelse, skyldtes det, at nogle ledere havde været i tvivl om, hvilke sanktionsmuligheder der var, hvis der blev konstateret et misbrug. Der var derimod ikke tvivl hos lederne om, hvad GPS-oplysningerne kunne bruges til. Gert Poulsen, salgschef hos Eltel, har forklaret bl.a., at medarbejderne skal føre en logbog for at dokumentere, hvad de har lavet i arbejdstiden. Det var også et krav, inden GPS-systemet blev indført. Det skal kunne dokumenteres, hvor medarbejderne har udført arbejde. Tavlemøderne handlede om, at nogle emner kunne drøftes, herunder drøftede de GPS-systemet. Det blev vist på en computer, hvad GPS-systemet kunne bruges til, og hvad man kunne se. Medarbejderne vidste, hvad systemet kunne bruges til. Mogens Lauridsen havde til opgave at vedligeholde tunneller. Selv om en lampe havde været defekt, havde Mogens Lauridsen ikke haft noget materialeforbrug. Der var også flere fejlmeldinger på trods af, at Mogens Lauridsen angiveligt skulle have udbedret fejlen. På den baggrund tog de en samtale med Mogens Lauridsen. Mogens Lauridsen kunne ikke finde sin logbog, og de tog herefter GPS-loggen frem

10 10 for perioden 8. til 20. juni Det er ikke korrekt, at Mogens Lauridsen detaljeret skulle redegøre for, hvad der var lavet, men de talte om forskellige opgaver, og hvordan det hang sammen med det, der var registreret i GPS-loggen. Mogens Lauridsen fik GPS-loggen med hjem, så han dagen efter kunne redegøre for, hvad han havde lavet. De mødtes en eller to dage efter. De blev enige om, at Mogens Lauridsen fremover skulle føre sin logbog, og vidnet anså herefter sagen for afsluttet. Mogens Lauridsen blev et par uger senere tildelt en advarsel, fordi han havde ladet materialer stå udenfor. De gav endvidere advarslen for, at Mogens Lauridsen ikke kunne finde sin logbog, og at han ikke meddelte, hvornår han udførte tillidsmandsarbejde. Teksten i aftalen på timandsmødet indeholdt de elementer, som de ønskede, og advarslen blev derfor frafaldet. Efter forløbet med advarslen blev Mogens Lauridsen sygemeldt, og året efter gik han på pension. Parternes argumenter Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund, har navnlig anført, at aftalen om kontrolforanstaltninger af 27. oktober 2006, som er en aftale på hovedaftaleniveau, foreskriver, at arbejdsgiveren skal varsle kontrolforanstaltninger 6 uger, før de iværksættes. Installationen af tekniske indretninger, som f. eks. GPS, er ikke i sig selv en indførelse af en foranstaltning til kontrol af de ansatte. Det afgørende er, på hvilken måde GPS-oplysningerne anvendes. Først den 19. maj 2011 gav Eltel meddelelse om, at GPS-oplysnignerne også ville blive brugt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Forud for dette tidspunkt var en sådan brug af GPS en ikke entydigt blevet tilkendegivet over for medarbejderne. Kontrollen blev iværksat fra den 8. juni 2011 og i hvert fald senest den 21. juni 2011, hvor Eltel under samtalen med Mogens Lauridsen anvendte GPS-loggen som led i kontrollen af hans arbejde. Kontrollen blev dermed iværksat inden udløbet af den foreskrevne frist på 6 uger. Fristen har til formål at give de ansatte mulighed for at vurdere kontrolforanstaltningen, herunder dennes betydning og effektivitet i forhold til en kvalificeret registrering af arbejdstid. Eltel har derfor begået et bodspådragende brud på aftalen om kontrolforanstaltninger, hvilket også er et misbrug af arbejdsgiverens ledelsesret, således som denne er udmøntet i hovedaftalens 4. Det er en skærpende omstændighed, at kontrolforanstaltningen, som resulterede i en advarsel, er iværksat over for tillidsrepræsentanten, og den er dermed også i strid med overenskomstens tillidsrepræsentantregler i 2 om pligten til at fremme et roligt og godt samarbejde.

11 11 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks, har navnlig anført, at kontrolforanstaltningen udgøres af selve installeringen af GPS i bilerne, og dette blev medarbejderne orienteret om tilbage i 2010 og frem. Der er dermed sket den varsling, som er foreskrevet i aftalen om kontrolforanstaltninger. GPS installationen er begrundet i driftmæssige årsager, har et fornuftigt formål og er ikke krænkende over for lønmodtagerne og forårsager hverken tab eller nævneværdige ulemper. Det må have stået medarbejderne klart, at når GPS-systemet bl.a. skulle bruges til at dokumentere tidsforbrug på opgaver over for virksomhedens kunder, ville dette automatisk også indebære en kontrol af medarbejdernes tidsforbrug. Meddelelsen af 19. maj 2011 var alene en præcisering af det, der allerede var gældende i virksomheden. Aftalen om kontrolforanstaltninger stiller ikke krav om, at en arbejdsgiver i forbindelse med iværksættelse skal beskrive samtlige de situationer, som kontrolforanstaltningen vil kunne afdække. Det ligger endvidere inden for ledelsesrettens rammer at kontrollere, om arbejdstiden er effektiv, og der er dermed også tale om oplysninger, som Eltel i forvejen også uden GPS-systemet kunne kræve af medarbejderne, f. eks. ved den logbog, som medarbejderne var forpligtet til at føre. Eltel var berettiget til at gennemgå kørselsrapporterne vedrørende Mogens Lauridsen, da man undrede sig over, at han havde væsentligt færre debiterbare timer end de øvrige medarbejdere og et lavere materialeforbrug. GPS-loggen blev alene taget frem på mødet den 21. juni 2011, fordi Mogens Lauridsen ikke kunne finde sig logbog. En sådan brug af GPS-oplysningerne i anledning af en konkret mistanke om, at Mogens Lauridsen ikke arbejdede tilstrækkeligt effektivt, er ikke en kontrolforanstaltning omfattet af aftalen af kontrolforanstaltninger, jf. herved Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 i sag Der er således ikke tale om en systematisk anvendelse af GPS-oplysningerne til kontrol, ligesom oplysningerne heller ikke er blevet brugt til stikprøvekontrol. De er kun brugt i anledning af en konkret mistanke. Sagen har intet at gøre med forfølgelse af en tillidsmand. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Efter aftalen af 27. oktober 2006 om kontrolforanstaltninger skal arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Bestemmelsen må forstås således, at det afgørende for underretningspligtens indtræden er det tidspunkt, hvor den pågældende indretning, in casu GPS, tages i brug til kontrol af de ansatte, og underretningen skal specifikt angå en sådan brug. Efter underretningen skal arbejdsgiveren herefter lade hengå (mindst) 6 uger, inden indretningen konkret tages i brug til kontrolformål.

12 12 I denne periode har medarbejderne mulighed for at overveje, om de vil anfægte den varslede kontrolforanstaltning. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort, at Eltel forud for mailen af 19. maj 2011 til lederne havde orienteret medarbejderne på en tilstrækkelig klar og tydelig måde om, at GPS-oplysningerne også ville blive anvendt til kontrol af medarbejdernes effektive arbejdstid. Det må således lægges til grund, at Eltel først den 19. maj 2011 eller umiddelbart derefter har opfyldt underretningspligten efter aftalen om kontrolforanstaltninger. Eltel kunne herefter først tage denne kontrolforanstaltning i brug efter udløbet af 6 ugers fristen. Det er under sagen ubestridt, at GPS-loggen for Mogens Lauridsens bil for så vidt angår perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011var fremme på mødet den 21. juni 2011, hvor Mogens Lauridsen skulle redegøre for, hvad han havde lavet i sin arbejdstid på baggrund af loggens udvisende. Arbejdsretten finder, at denne brug af GPS-oplysningerne har karakter af en kontrolforanstaltning, der er omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger, og det kan ikke føre til en anden bedømmelse, at Eltel havde en konkret mistanke om, at Mogens Lauridsen ikke havde anvendt sin arbejdstid tilstrækkeligt effektivt. Eltel har således taget GPS-oplysningerne for perioden fra den 8. juni til den 20. juni 2011 i brug som en kontrolforanstaltning over for Mogens Lauridsen, inden der var forløbet 6 uger regnet fra den 19. maj Eltel har dermed overtrådt punkt 2 i aftalen om kontrolforanstaltninger. Det er intet grundlag for at fastslå, at Eltel har overtrådt overenskomstens bestemmelse i 2 om pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde. Arbejdsretten finder, at Eltel har pådraget sig bodsansvar ved den skete overtrædelse af aftalen om kontrolforanstaltninger. Under hensyn til, at det ikke er anfægtet, at brugen af oplysningerne til kontrol opfylder de materielle betingelser efter punkt 1, 2. og 3. pkt., i aftalen om kontrolforanstaltninger, at de anvendte GPS-oplysninger angår et tidsrum, der ligger efter underretningen, og at der alene er tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en en-

13 13 kelt medarbejder, hvor der var en konkret mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser, findes overtrædelsen at være af ringe grovhed. Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder Arbejdsretten, at Eltel skal betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. Thi kendes for ret: Eltel Networks A/S skal inden 14 dage betale en bod på kr. til Dansk El-Forbund. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Dahl Jensen

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 9. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 9. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 9. oktober 2014 Sag nr.: AR2014.0004 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst I

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere