Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland"

Transkript

1 Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012 Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 1. SUNDHEDSOMRÅDET Somatiske hospitaler Præhospitalet Psykiatri Fællesudgifter og -indtægter Praksissektoren Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Sundhedsområdets andel af fælles administrationen FINANSIELLE POSTER Daglig likviditet Gennemsnitslikviditet (kassekreditreglen)... 17

3 1. SUNDHEDSOMRÅDET Regionsrådet har besluttet, at der på sundhedsområdet skal udarbejdes månedlige økonomirapporter samt månedlige vurderinger af likviditeten. Resumé Der forventes samlet set et mindreforbrug på sundhedsområdets driftsbudget i 2012 på 322,9 mio. kr. pr. 31. oktober 2012 En sammenfatning af vurderingen pr. 31. oktober 2012 er vist i nedenstående oversigt. Afvigelserne på de forskellige områder er yderligere beskrevet på de efterfølgende sider. Oversigt over sundhedsområdets forventede regnskab for 2012 Budget 2012 Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse /omkostninger +=overskud Drift Somatiske hospitaler , , ,7 216,5 Præhospitalet 704,1 720,1 713,9 6,2 Psykiatri 1.520, , ,9 10,0 Fællesudg. og -indt , , ,5 191,5 Praksissektoren 3.134, , ,1 38,6 Tilskudsmedicin 1.562, , ,4 21,6 Sundhedsadm. 93,1 102,9 96,9 6,0 Andel fælles formål 464,2 506,8 452,5 54,3 Andel renter 142,9 142,9 72,8 70,1 Reduktions ramme (note1) 0,0-291,9 0,0-291,9 Driftsudgifter i alt , , ,7 322,9 Det nuværende niveau for det forventede regnskab for 2012 betyder, at Region Midtjylland i forhold til Budgetlovens sanktionsbestemmelser for 2012 ligger 252,8 mio. kr. under sanktionsniveauet 1. Det planlægges at dette råderum udnyttes enten af driftsenhederne eller ved at indfri leasinggæld, så der samlet set er balance i forhold til sanktionsniveauet. 1 Sanktionsniveauet opgøres ekskl. andel renter og er på ,6 mio. kr. Side 3 af 17

4 1.1 Somatiske hospitaler Tabel 1 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse indtægter, + = udgifter Regionshospitalet Horsens 851,5 917,8 715,6 867,8 50,0 Regionshospitalet Randers 948,1 965,2 806,7 970,2-5,0 Hospitalsenheden Vest 2.004, , , ,7 45,0 Hospitalsenhed Midt 2.327, , , ,4 36,0 Aarhus Universitetshospital 6.124, , , ,6 90,5 Somatiske hospitaler i alt , , , ,7 216,6 Regionshospitalet Horsens Hospitalsenheden Horsens forventer en bevilling på i alt 917,8 mio. kr., et regnskabsresultat på 867,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 50,0 mio. kr. Det bemærkes at der er overført et mindreforbrug fra 2011 på 55,0 mio. kr., hvilket er hovedforklaringen på det forventede overskud i Hospitalsenheden Horsens står overfor nogle lokalemæssige omforandringer i forbindelse med gennemførelsen af en rokadeplan i 2012 som følge af udvidelsen af behandlingsbygningen og indflytning af IVF klinikken fra Brædstrup samt de resterende medicinske sengepladser. Det er aftalt med direktionen, at Hospitalsenheden Horsens skal reservere 20,0 mio. kr. på driftsbudgettet i 2013 til medfinansiering og udlæg for kommende anlægsprojekter: Etablering af hæmatologisk afsnit Udbygning af Livsstilscentret Renovering af P4. Dele af disse projekter indgår i Hospitalets generalplan og tilbageføres derfor i 2014 eller efterfølgende år til Hospitalets driftsbudget. Hospitalsenheden Horsens forventer derudover at skulle bruge en væsentlig del af overskuddet til at løfte nye opgaver. Hospitalsenheden Horsens skal modtage patienter fra Århus Universitetshospital som følge af specialeplanen uden tilførsel af ekstra ressourcer. Derudover er Hospitalet endnu ikke er helt i mål med hensyn til at hjemtage alle patienterne fra Skanderborg og Odder kommune, hvilket som udgangspunkt også skal rummes inden for det eksisterende driftsbudget. Regionshospitalet Randers RH Randers har i 2012 et ajourført budget på 965,2 mio. kr. og et forventet regnskab på 970,2 kr. svarende til et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Side 4 af 17

5 Merforbruget afspejler at afdelingerne har svært ved at tilpasse driften til den nye struktur, kapacitet og de budgetmæssige betingelser, der følger af omstillingsplanen. Driften i 2012 har vist, at der særligt ift. det medicinske område/den besluttede sengereduktion samt akutområdet/etablering af fælles akutmodtagelse, har været behov for flere runder på driftsøkonomien for at komme i mål med sparekravene. Der er udarbejdet ajourførte driftsplaner for disse to afdelinger (og hospitalets øvrige afdelinger med driftsubalance), som tilpasser udgiftsniveau og aktivitet til de budgetmæssige rammer. Der ventes på afdelingsniveau et engangsunderskud i 2012 på 10,0 mio. kr., som ved tilbageholdenhed på centrale konti og dispositionspuljer ventes nedbragt til et samlet forventet underskud for RH Randers i 2012 på 5,0 mio. kr. Det forventede underskud i 2012 forventes at kunne håndteres i forbindelse med ordinære budgetlægning for Hospitalets aktivitet udvikler sig planmæssigt og produktivitetskravet for 2012 ventes realiseret ligesom produktionsrummet/udbetalingsrummet ventes udnyttet fuldt ud. Hospitalsenheden Vest Der forventes et korrigeret budget for Hospitalsenheden Vest på 2.007,7 mio. kr. og et forventet regnskabsresultat på ca ,7 mio. kr. Det betyder, at Hospitalsenheden Vest forventer at regnskabet for 2012 udviser et overskud på ca. 45,0 mio. kr., hvilket er status quo i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal. Dog er der usikkerhed forbundet med det forventede resultat for 2012 som følge af igangsatte hjemtrækningsprojekter, refusionen af udgiftsstigning til ny dyr medicin samt de øvrige decentraliseringstiltag. På aktivitetssiden forventes et gennemført aktivitetsniveau, der vil bringe aktivitetspuljen til udbetaling. Hospitalsenheden Vest vil fortsat føre en stram styring af økonomien med fokus på opnåelse af yderlige effektiviseringsgevinster. Dette for at konsolidere økonomien i forhold til fremtidige investeringsbehov samt øgede aktivitetskrav. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt forventer et mindreforbrug i størrelsesorden 36 mio. kr. incl. forventede bevillinger. Mindreforbruget afhænger af drøftelserne om afklaring af korrektioner i forhold til baseline. Der er forudsat korrektioner, der muliggør fuld udnyttelse af aktivitetspuljen på 14,9 mio. kr. Hospitalet forudsætter endvidere at realisere særlige meraktivitetsprojekter for i alt 15,7 mio. kr. i udbetaling. Side 5 af 17

6 Aarhus Universitetshospital AUH forventer ved udgangen af oktober at komme ud af 2012 med et mindreforbrug på 90,5 mio. kr. Dette er en forbedring på ca. 17,0 mio. kr. i forhold til prognosen pr. ultimo september. Den samlede forbedring ligger skyldes en forbedret prognose for både samhandelsbudgettet og driftsbudgettet. 1.2 Præhospitalet Tabel 2 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Præhospitalet 704,1 720,1 572,7 713,9 6,2 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventer Præhospitalet fortsat et mindre forbrug på 6,2 mio. kr. 1.3 Psykiatri Tabel 3 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Psykiatri 1.520, , , ,9 10,0 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventer psykiatri- og socialledelsen fortsat mindreforbrug på 10,0 mio. kr. I øvrigt henvises til Hospitalernes ledelsesberetning og Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 vedrørende Psykiatri. Side 6 af 17

7 1.4 Fællesudgifter og -indtægter Tabel 4. Oversigt Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Fokusområder i alt 476,3 955,6 685,3 911,5 44,1 Fællespuljer til udmøntning 262,2 156,0 0,4 97,6 58,4 Øvrige fællesområder 415,3 522,1 235,0 437,4 84,8 Hospice og palliativ indsats 56,2 62,4 53,1 57,7 4,7 Servicefunktioner 211,8 235,9 215,7 236,3-0,5 Fælles udgifter og -indtægter i alt 1.421, , , ,5 191,5 Samlet forventes der et mindreforbrug på 191,5 mio. kr. De enkelte områder er nærmere beskrevet i det følgende. Fokusområder Der er udvalgt en række særlige fokusområder i Der er tale om vanskeligt styrbare områder og samlet forventes det, at området kommer ud med et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. Tabel 5 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse indtægter, + = udgifter Behandling over regionsgrænser -524,8 206,7 221,2 207,8-1,1 Behandling på privathospitaler 200,9 82,3 90,0 100,9-18,5 Fællespulje til nye behandlinger 58,0 32,1 0,0 0,0 32,1 Pulje til ny dyr medicin 94,3 38,9 0,0 17,3 21,6 Medicin til særlige patientgrupper 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Bløderpatienter 87,2 85,1 59,5 74,0 11,1 Respiratorbehandling i eget hjem 142,7 158,9 126,5 172,2-13,3 Patientforsikring 226,5 194,9 130,2 194,9 0,0 Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker 20,3 62,3 0,0 62,3 0,0 Selvejende hospitaler 85,5 94,4 57,8 82,1 12,3 Fokusområder i alt 452,9 955,6 685,3 911,5 44,1 Behandling over regionsgrænser I 3. kvartalsrapport 2012 er den aktuelle situation på samhandelsområdet beskrevet. Efter en række bevillingsændringer forventes der balance på kontoen for behandling over regionsgrænser. Behandling på privathospitaler Regionens udgifter til privathospitaler vedrører patienternes ret til at blive behandlet hos disse forventes at ende med en merudgift på 18,5 mio. kr. Der har i første halvår 2012 været stort pres på det billeddiagnostiske område, særligt MRskanninger. Ventetiden på regionens hospitaler har været stigende og flere patienter er blevet omvisiteret til udvidet frit valg. Administrationen har gennemført et udbud på MR området og har indgået en aftale med en ny leverandør, således at patienter ikke sendes i udvidet frit valg, og merudgifterne for regionen reduceres. Side 7 af 17

8 Pr. 1. oktober 2012 er der opstartet et fælles elektronisk visitationssamarbejde på det ortopædkirurgiske område i Region Midtjylland. Projektet skal sikre, at patienter tilbydes hurtigst mulige tid og at regionens kapacitet udnyttes bedst muligt. Projektet betyder ændrede arbejdsgange vedrørende visitation for alle ortopædkirurgiske afdelinger. Der er derfor en opstartsperiode, hvor der kan være risiko for flere behandlinger på privathospitaler. Fællespulje til nye behandlinger I Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 var der et forventet mindre forbrug på 25,6 mio. kr. Der er foretaget en revurdering af området i forbindelse med nærværende økonomirapport, således at det forventede mindreforbrug i 2012 er 32,1 mio. kr. Pulje til Ny/dyr medicin I Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 var der et forventet mindre forbrug på 34,4 mio. kr. Der er foretaget en revurdering af området i forbindelse med nærværende økonomirapport, således at det forventede mindreforbrug i 2012 er 21,6 mio. kr. Bløderpatienter Der er tale om et område, som kan ændre sig markant over kort tid, idet der er tale om få meget dyre patienter. Der har det seneste års tid været store udgiftsstigninger på området, som har skyldtes nogle få patienter, som har udviklet en inhibitor (udviklet antistoffer mod den almindelige behandling med blødermedicin), hvilket gør behandlingen både kostbar og mere kompliceret. For nuværende er denne behandling for disse patienter, den eneste behandling, der har kunnet holde dem nogenlunde fri for betydende blødninger. Patienterne følges tæt i Center for Hæmofili og Trombose for at kunne tilrettelægge behandlingen mest optimalt under skyldig hensyntagen til patienternes behov og de store omkostninger behandlingen er forbundet med. Der er modtaget tal til og med oktober 2012 og der forventes nu en mindreudgift på 11,1 mio. kr., i mod 11,5 mio. kr. ved 3. kvartalsrapport Ovennævnte skøn kan dog hurtigt ændre sig. Respiration i eget hjem Fastholder det forventede mere forbrug fra 3. kvartalsrapport på 13,3 mio. kr. Patientforsikringen I oktober er der udbetalt erstatninger for 32,2 mio. kr., hvilket er den dyreste måned hidtil. Den største enkeltudbetaling i regionens historie er også udbetalt i oktober, og denne erstatning på 5,5 mio. kr. udgør sammen med 6 erstatninger over 1 mio. kr. i alt 19,4 mio. kr., hvilket er 60% af de samlede erstatningsudbetalinger i oktober. Side 8 af 17

9 I 2012 har erstatningsudgifterne og antallet af udbetalinger næsten hver måned ligget et godt stykke under 2011-niveauet, men pr. 31. oktober ligger de samlede erstatninger nu på niveau med 2011, mens antallet af udbetalinger ligger 11% under samme periode i November 2012 skønnes at ligge lidt over november 2011 baseret på Patientforsikringens afgørelser primo november. De samlede erstatninger i 2012 skønnes dermed at ligge lidt over 2011-niveauet. Administrationsbidrag til Patientombuddet er fortsat skønnet, da Patientombuddet endnu ikke har fremsendt acontoafregning for 2012 samt regulering vedr. 2011, hvilket skyldes, at takstbekendtgørelsen for 2012 fortsat ikke er vedtaget. I 3. kvartalsrapport var der forventet et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. baseret på det hidtidige lave erstatningsniveau, men oktober har ændret væsentligt på dette skøn. De samlede udgifter til patientforsikring skønnes på nuværende tidspunkt at ligge på niveau med budgettet. Der er dog endnu usikkerhed omkring resultatet, da godt halvdelen af administrationsbidragene endnu ikke er kendte, og erstatningsniveauet varierer meget måned for måned, hvilket udbetalingerne i oktober bekræfter. Pulje til Særlige aktivitetsprojekter Fastholder det forventede niveau fra 3. kvartalsrapport. Selvejende Hospitaler I 3. kvartalsrapport 2012 er den aktuelle situation på området for selvejende hospitaler beskrevet. Det forventede regnskab var her forudsat, at forbruget ville tilsvare de tilførte DUTmidler til afholdelse af udgifter på Øfeldt Centrene. Det kan nu konstateres, at forbruget i år ikke tilsvarer DUT-midlerne. Derfor forventes et mindreforbrug på området for selvejende hospitaler i forhold til det korrigerede budget på 12,3 mio. kr. Side 9 af 17

10 Fællespuljer til udmøntning Der budgetteres ved budgetvedtagelsen en række udgifter og indtægter. Puljerne bliver udmøntet i løbet af Tabel 6 Budget 2012 Forventet Afvigelse Oprindeligt Korrigeret udmøntning + = overskud Aktivitetspulje 231,7 110,0 95,2 14,8 Pulje til strålebehandling 11,4 0,0-9,0 9,0 Uudmøntet spareramme transport- & logistik omr -20,3 0,0 0,0 0,0 Styrkelse af palliative teams - omsorg for døende 1,2 4,2 0,4 3,8 Takstreguleringspulje omstillingsplanen 5,4 0,0 0,0 0,0 Uudmøntet pulje til udvikling af nære sundhedstilbud 10,2 10,2 0,6 9,6 Medfinansiering af sundhedshus i holstebro 2,5 2,5 0,0 2,5 Uudmøntet besparelse inden for neurologi -20,3 1,2 1,2 0,0 Uudmøntet besparelse ved reduktion af sengekapacitet -8,9 0,0 0,0 0,0 Ekstra elevpladser 9,2 9,2 9,1 0,1 Manglende DUT-kompensation vedr lovændring sygedagpenge 10,3 0,0 0,0 0,0 Pulje til uforudsete udgifter 4,1 0,0 0,0 0,0 Pulje til døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers omr. 15,7 0,0 0,0 0,0 Pulje til styrkelse af sundhedsforskning i RM 17,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet 3,0 0,3 0,3 0,0 Pulje til styrkelse af uddannelse 4,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til telemedicinsk enhed 4,5 0,0 0,0 0,0 Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III) 0,0 18,1 0,0 18,1 Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer -18,5 0,0 0,0 0,0 Fælles puljer til udmøntning i alt 262,2 156,0 97,8 58,2 Fælles puljer til udmøntning har et samlet mindre forbrug på 58,2 mio. kr. Side 10 af 17

11 Øvrige fællesområder De øvrige fællesområder består af en række forskellige puljer med udgifter og indtægter, som afholdes fælles for sundhedsområdet. Tabel 7 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Centrale leasingudgifter 39,9 39,9 31,9 31,9 8,0 Arbejdsskadeforsikring og AES 35,1 35,1 0,2 24,8 10,3 Kommunal indtægt for ambulant genoptræning -42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Betalinger fra kommuner for færdigbehandlede patienter -5,0-5,0-1,9-3,9-1,1 Fælles implementeringstiltag it mv. 53,9 59,7 22,5 59,7 0,0 Pulje til administrative it-systemer 5,0 10,8 0,0 2,8 8,0 Lægernes kliniske videreuddannelse 72,4 72,4 20,8 76,2-3,8 Ophør af amanuensispulje 55,8 55,8 38,2 52,0 3,8 Sosu assistentelevers praktikperiode 40,3 46,8 62,2 37,0 9,8 Barselspulje Sosu assistentelever 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 Uddannelsesinitiativer for akut medicin 4,2 4,2 1,9 4,2 0,0 Uddannelse af øvrige personalegrupper 3,6 5,6 0,9 2,7 2,9 Styrkelse af uddannelses omr 0,0 14,2 15,1 15,1-0,9 Kvalitetsreform: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer 33,8 69,8 10,0 36,8 33,0 Kvalitetsreform: seniorbonus og kompetenceudvikling 10,2 0,4 0,2 0,2 0,2 ATP-éngangsprovenu ved ok ,8 3,8 1,8 3,8 0,0 Sundhedsvidenskabelig forskningsfond 27,7 37,7 13,7 37,7 0,0 Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser 15,2 5,6 0,7 5,6 0,0 Personalepolitiske puljer 17,6 17,6 0,0 14,6 3,0 Akut puljen 0,0 0,3-9,2 0,3 0,0 Nye midler - akutlægehelikopter 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 Fællesprojekter under danske regioner 12,9 8,7 8,3 8,3 0,4 Fællesprojekter/aftaler med kommunerne 18,1 19,6 4,5 16,1 3,5 Sundhedsvæsenets reserverede midler 5,6 5,7-0,2 3,0 2,7 Tilskud - projekter i regionen 3,2 3,2 0,0 2,0 1,2 Tilskud til patientforeninger 2,1 2,1 1,2 2,1 0,0 Konsulentbistand, informationsindsats 4,3 4,3 1,3 1,6 2,7 Patentområdet 1,3 1,3 1,0 1,3 0,0 Akut beredskab 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange 0,8 1,6 0,8 1,6 0,0 Videnskabsetiske komiteer 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 Analyser 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 Uforudsete udgifter 2,7 2,5 3,6 5,5-3,0 Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler -3,2-3,2-4,9-4,9 1,7 Indtægter vedr. regional specialtandpleje -4,1-4,1 0,0-3,7-0,4 Specialpsykolog uddannelse 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 AUH - fælles formidlingdaktiviteter 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Folkesundhed i midt 0,0 3,8 0,6 0,7 3,1 Kroniker puljer 0,0 0,9-5,5 0,9 0,0 videncenter for velfærdsledelse 0,0-0,7 1,4 0,6-1,3 Kompetenceudv 0,0 0,0-0,9-0,8 0,8 Barselspulje fællesområdet 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 Øvrige fællesområder i alt 415,3 522,1 235,0 437,4 84,8 Øvrige fælles områder har et samlet mindre forbrug på 84,8 mio. kr. Amanuensispuljen Der er tale om uafviselige udgifter, som Sundhedsuddannelser ikke kan påvirke. Aftalen om aflønning af læger i praksis er indgået mellem Danske Regioner og PLO, mens aftaler om uddannelsesordningen er indgået mellem Sundhedsstyrelsen og PLO/DSAM og udmeldt i Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Side 11 af 17

12 Det forventes, at der i 2012 vil være et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr., men der er del usikkerhed mht. den præcise størrelse på mindreforbruget Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed vedrørende mindreforbrugets akkurate størrelse, idet det præcise antal af voksenelever endnu ikke er kendt, da der starter et nyt hold i november 2012, samt at indtægter for AER og bonusser endnu ikke er kendte. Kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling Der forventes et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hovedparten af bevillingen er flyttet til puljen Styrkelse af uddannelsesområdet i forbindelse med 2. kvartalsrapport på baggrund af det aftalte i budgetaftalen ifm. vedtagelsen af budget Styrkelse af uddannelsesområdet Bevillingen er samlet fra puljen Kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling samt Pulje til styrkelse af uddannelse på baggrund af det aftalte i budgetaftalen ifm. vedtagelsen af budget Der vil blive et lille merforbrug, når udgifterne fra de 2 puljer er flyttet til denne nye pulje. Hospice Tabel 8 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Hospice i alt 56,2 62,4 53,1 57,7 4,7 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. Side 12 af 17

13 Servicefunktioner Tabel 9 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 25,8 38,6 34,1 26,9 11,7 Indkøb og Medicoteknik 34,2 34,9 37,9 35,4-0,5 It-Sundhed 151,8 161,6 164,4 177,2-15,6 RKKP - det nationale sekretariat for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram 0,0 0,9-20,7-3,1 4,0 Servicefunktioner i alt 211,8 235,9 215,7 236,4-0,4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Budgettet for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling sænker forventningerne fra 3. kvartalsrapport ned til et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Indkøb og Medicoteknik I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et merforbrug på 0,5 mio. kr. It-Sundhed It afdelingens budget er i 2012 fordelt på to bevillinger, hovedkonto 1 It-Sundhed og hovedkonto 4, It-Fælles. It afdelingens bemærkninger findes i afsnit 1.8, Sundhedsområdets andel af fælles formål og administration. 1.5 Praksissektoren Tabel 10 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Praksissektoren m.v. i alt 3.134, , , ,1 38,6 Noter: Praksissektoren afregnes bagudrettet, og afregninger mangler derfor en måned i forhold til forbruget for kvartalet. På Praksissektoren mv. forventes et mindreforbrug på 38,6 mio. kr. i forhold til budgettet for Det er uændret i forhold til kvartalsrapporten pr. 31. oktober I kvartalsrapporten er udviklingerne indenfor de enkelte områder beskrevet mere udførligt. Side 13 af 17

14 1.6 Tilskudsmedicin Tabel 11 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Tilskudsmedicin 1.562, , , ,4 21,6 Der nedjusteres yderligere i udgiftsskønnet for tilskudsmedicin med 1,6 mio. kr. i forhold til 3. kvartalsrapport. Der er fortsat et uventet større fald i udgifterne især som følge af faldende priser indenfor en bred vifte af lægemidler bl.a. demensbehandling, hjertelægemidler og flere antidepressive lægemidler. Der er tale om en landsdækkende tendens. 1.7 Sundhedsadministration På denne funktion registreres udgifter, der afholdes af centrale enheder i forbindelse med administrationen af sundhedsområdet, der direkte er beskæftiget med sundhedsområdet. Udgifter vedrørende administration, der finder sted på sygehuse og institutioner og som vedrører disse, registreres under driftsenhederne. 2 Tabel 12 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Sundhedsplanlægning 16,8 23,3 16,1 20,5 2,8 Nære Sundhedstilbud 50,0 51,9 38,0 49,4 2,5 Kvalitet og Sundhedsdata 26,3 27,7 24,1 27,0 0,7 Fælleskonti 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Sundhedsadm. i alt 93,1 102,9 80,1 96,9 6,0 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat en mindreforbrug på 6,0 mio. kr. 2 Budget- og regnskabssystemer for Regioner kapital 4. Side 14 af 17

15 1.8 Sundhedsområdets andel af fælles administrationen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed og den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres alene på hovedkonto 4, såfremt der er tale om tværgående opgavetyper, der ikke entydigt kan henføres til ét af de tre områder. 3 Tabel 13 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Øvrige stabsfunktioner 328,0 357,5 98,9 311,0 46,5 IT fælles adm 136,2 149,3 192,7 141,5 7,8 Andel fælles formål i alt 464,2 506,8 291,6 452,5 54,3 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et merforbrug på 54,3 mio. kr. IT afdelingens samlede forventninger fastholder niveauet fra Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 Tabel 14-oversigt Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse IT Sundhed 151,8 161,6 164,4 177,2-15,6 IT Fælles adm 136,2 149,3 192,7 141,5 7,8 IT i alt 288,0 310,9 357,1 318,7-7,8 IT sundhed forventer et merforbrug på 15,6 mio. kr. mens IT fælles adm. Forventer et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. samlet forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Forventningerne skal ses i lyset af, at der fortsat udestår en række udfordringer, som skaber en vis usikkerhed. Her kan bl.a. nævnes realiseringen af spareplanen , udskydelse af guld-sølv-bronze afregning på mobil enheder, adm. udgifter vedr outsourcing af PCleverancer m.v. og merforbrug RIS/PACS Det samlede merforbrug forventes overført til Budget- og regnskabssystemer for Regioner kapitel 4. Side 15 af 17

16 2. FINANSIELLE POSTER Likviditeten opgøres som henholdsvis den daglige saldo for kassebeholdningen og gennemsnitslikviditeten jf. kassekreditreglen (gennemsnittet af den daglige beholdning over de seneste 365 dage). Daglig likviditet Daglig likviditet 2010, 2011 og Daglig likviditet (mio. kr.) P rim o 31/ 1 28/ 2 31/ 3 30/ 4 31/ 5 30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9 31/ 10 30/ 11 31/ Låneoptaget på i alt 600 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen, fordelt med 200 mio. kr. i november 2010 og yderligere 400 mio. kr. i januar 2011, har en positiv indvirkning på både den daglige likviditetssaldo og på likviditeten opgjort jf. kassekreditreglen. I juli 2011 er der optaget lån på 198,6 mio. kr. til betaling af afdrag. Derudover udbetaler Staten hele årets statslige aktivitetsafhængige bidrag for 2012 på i alt 569,8 mio. kr. i januar måned. Den 12. april 2012 blev statens udbetalinger af kvalitetsfondsmidlerne til Det Nye Universitetshospital igangsat, mens statens udbetalinger til Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg blev igangsat den 3. juli Dette medfører, at de skyldige midler for udgifter afholdt i perioden er udlignet i kassebeholdningen. Fremadrettet, vil kvalitetsfondsmidlerne til Det Nye Universitetshospital og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg, blive udbetalt kvartalsvis til de særlige deponeringskonti for kvalitetsfondsprojekterne, som ikke indgår i likviditetsopgørelsen. Udbetalingerne til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup, er endnu ikke igangsat, da projektet endnu ikke har fået endeligt tilsagn. Når udbetalingerne til Gødstrup igangsættes vil det sidste mellemværende omkring kvalitetsfondsprojektet blive udlignet på kassebeholdningen. Side 16 af 17

17 Gennemsnitslikviditet (kassekreditreglen) I lånebekendtgørelsen for regionerne fremgår det af 8, at gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi for de likvide aktiver, skal være positiv. Dette kaldes for kassekreditreglen. Gennemsnitslikviditeten 2010, 2011 og 2012 Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) P rim o 31/ 1 28/ 2 31/ 3 30/ 4 31/ 5 30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9 31/ 10 30/ 11 31/ Den igangsatte udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Det Nye Universitetshospital, giver en positiv tendens til gennemsnitslikviditeten, som vil være fuldt indfaset omkring 30. april 2013, idet udbetalingen udligner det hidtidige kassetræk for kvalitetsfondsprojektet. For kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg vil kvalitetsfondsindtægterne til udligning af tidligere kasseforbrug være fuldt indfaset omkring 30. juni Gennemsnitslikviditeten var i 2011 stigende på grund af låneoptagene på i alt 600 mio. kr. til sikring af likviditeten. Udbetalingen af de skyldige kvalitetsfondsindtægter på ca. 500 mio. kr. for forbruget i fortsætter stigningen. Gennemsnitslikviditeten i 2012, forventes at være stigende til omkring mio. kr. Side 17 af 17

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Økonomi og indkøb Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013 Opsummering af økonomiafdelingens vurdering af Kattegatcenterets økonomi Det er økonomiafdelingens vurdering, at Kattegatcentrets

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Årsrapport 16. 04. 2015

Årsrapport 16. 04. 2015 Årsrapport 2014 16. 04. 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ledelsesberetning... 4 Koncernresultat Overblik...4 Økonomi og aktivitetstal - Overblik...6 Finansieringskredsløb og økonomistyring...7 Resultatopgørelse...8

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere