Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland"

Transkript

1 Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012 Sundhedsområdets driftsøkonomi Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 1. SUNDHEDSOMRÅDET Somatiske hospitaler Præhospitalet Psykiatri Fællesudgifter og -indtægter Praksissektoren Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Sundhedsområdets andel af fælles administrationen FINANSIELLE POSTER Daglig likviditet Gennemsnitslikviditet (kassekreditreglen)... 17

3 1. SUNDHEDSOMRÅDET Regionsrådet har besluttet, at der på sundhedsområdet skal udarbejdes månedlige økonomirapporter samt månedlige vurderinger af likviditeten. Resumé Der forventes samlet set et mindreforbrug på sundhedsområdets driftsbudget i 2012 på 322,9 mio. kr. pr. 31. oktober 2012 En sammenfatning af vurderingen pr. 31. oktober 2012 er vist i nedenstående oversigt. Afvigelserne på de forskellige områder er yderligere beskrevet på de efterfølgende sider. Oversigt over sundhedsområdets forventede regnskab for 2012 Budget 2012 Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse /omkostninger +=overskud Drift Somatiske hospitaler , , ,7 216,5 Præhospitalet 704,1 720,1 713,9 6,2 Psykiatri 1.520, , ,9 10,0 Fællesudg. og -indt , , ,5 191,5 Praksissektoren 3.134, , ,1 38,6 Tilskudsmedicin 1.562, , ,4 21,6 Sundhedsadm. 93,1 102,9 96,9 6,0 Andel fælles formål 464,2 506,8 452,5 54,3 Andel renter 142,9 142,9 72,8 70,1 Reduktions ramme (note1) 0,0-291,9 0,0-291,9 Driftsudgifter i alt , , ,7 322,9 Det nuværende niveau for det forventede regnskab for 2012 betyder, at Region Midtjylland i forhold til Budgetlovens sanktionsbestemmelser for 2012 ligger 252,8 mio. kr. under sanktionsniveauet 1. Det planlægges at dette råderum udnyttes enten af driftsenhederne eller ved at indfri leasinggæld, så der samlet set er balance i forhold til sanktionsniveauet. 1 Sanktionsniveauet opgøres ekskl. andel renter og er på ,6 mio. kr. Side 3 af 17

4 1.1 Somatiske hospitaler Tabel 1 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse indtægter, + = udgifter Regionshospitalet Horsens 851,5 917,8 715,6 867,8 50,0 Regionshospitalet Randers 948,1 965,2 806,7 970,2-5,0 Hospitalsenheden Vest 2.004, , , ,7 45,0 Hospitalsenhed Midt 2.327, , , ,4 36,0 Aarhus Universitetshospital 6.124, , , ,6 90,5 Somatiske hospitaler i alt , , , ,7 216,6 Regionshospitalet Horsens Hospitalsenheden Horsens forventer en bevilling på i alt 917,8 mio. kr., et regnskabsresultat på 867,8 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 50,0 mio. kr. Det bemærkes at der er overført et mindreforbrug fra 2011 på 55,0 mio. kr., hvilket er hovedforklaringen på det forventede overskud i Hospitalsenheden Horsens står overfor nogle lokalemæssige omforandringer i forbindelse med gennemførelsen af en rokadeplan i 2012 som følge af udvidelsen af behandlingsbygningen og indflytning af IVF klinikken fra Brædstrup samt de resterende medicinske sengepladser. Det er aftalt med direktionen, at Hospitalsenheden Horsens skal reservere 20,0 mio. kr. på driftsbudgettet i 2013 til medfinansiering og udlæg for kommende anlægsprojekter: Etablering af hæmatologisk afsnit Udbygning af Livsstilscentret Renovering af P4. Dele af disse projekter indgår i Hospitalets generalplan og tilbageføres derfor i 2014 eller efterfølgende år til Hospitalets driftsbudget. Hospitalsenheden Horsens forventer derudover at skulle bruge en væsentlig del af overskuddet til at løfte nye opgaver. Hospitalsenheden Horsens skal modtage patienter fra Århus Universitetshospital som følge af specialeplanen uden tilførsel af ekstra ressourcer. Derudover er Hospitalet endnu ikke er helt i mål med hensyn til at hjemtage alle patienterne fra Skanderborg og Odder kommune, hvilket som udgangspunkt også skal rummes inden for det eksisterende driftsbudget. Regionshospitalet Randers RH Randers har i 2012 et ajourført budget på 965,2 mio. kr. og et forventet regnskab på 970,2 kr. svarende til et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Side 4 af 17

5 Merforbruget afspejler at afdelingerne har svært ved at tilpasse driften til den nye struktur, kapacitet og de budgetmæssige betingelser, der følger af omstillingsplanen. Driften i 2012 har vist, at der særligt ift. det medicinske område/den besluttede sengereduktion samt akutområdet/etablering af fælles akutmodtagelse, har været behov for flere runder på driftsøkonomien for at komme i mål med sparekravene. Der er udarbejdet ajourførte driftsplaner for disse to afdelinger (og hospitalets øvrige afdelinger med driftsubalance), som tilpasser udgiftsniveau og aktivitet til de budgetmæssige rammer. Der ventes på afdelingsniveau et engangsunderskud i 2012 på 10,0 mio. kr., som ved tilbageholdenhed på centrale konti og dispositionspuljer ventes nedbragt til et samlet forventet underskud for RH Randers i 2012 på 5,0 mio. kr. Det forventede underskud i 2012 forventes at kunne håndteres i forbindelse med ordinære budgetlægning for Hospitalets aktivitet udvikler sig planmæssigt og produktivitetskravet for 2012 ventes realiseret ligesom produktionsrummet/udbetalingsrummet ventes udnyttet fuldt ud. Hospitalsenheden Vest Der forventes et korrigeret budget for Hospitalsenheden Vest på 2.007,7 mio. kr. og et forventet regnskabsresultat på ca ,7 mio. kr. Det betyder, at Hospitalsenheden Vest forventer at regnskabet for 2012 udviser et overskud på ca. 45,0 mio. kr., hvilket er status quo i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal. Dog er der usikkerhed forbundet med det forventede resultat for 2012 som følge af igangsatte hjemtrækningsprojekter, refusionen af udgiftsstigning til ny dyr medicin samt de øvrige decentraliseringstiltag. På aktivitetssiden forventes et gennemført aktivitetsniveau, der vil bringe aktivitetspuljen til udbetaling. Hospitalsenheden Vest vil fortsat føre en stram styring af økonomien med fokus på opnåelse af yderlige effektiviseringsgevinster. Dette for at konsolidere økonomien i forhold til fremtidige investeringsbehov samt øgede aktivitetskrav. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt forventer et mindreforbrug i størrelsesorden 36 mio. kr. incl. forventede bevillinger. Mindreforbruget afhænger af drøftelserne om afklaring af korrektioner i forhold til baseline. Der er forudsat korrektioner, der muliggør fuld udnyttelse af aktivitetspuljen på 14,9 mio. kr. Hospitalet forudsætter endvidere at realisere særlige meraktivitetsprojekter for i alt 15,7 mio. kr. i udbetaling. Side 5 af 17

6 Aarhus Universitetshospital AUH forventer ved udgangen af oktober at komme ud af 2012 med et mindreforbrug på 90,5 mio. kr. Dette er en forbedring på ca. 17,0 mio. kr. i forhold til prognosen pr. ultimo september. Den samlede forbedring ligger skyldes en forbedret prognose for både samhandelsbudgettet og driftsbudgettet. 1.2 Præhospitalet Tabel 2 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Præhospitalet 704,1 720,1 572,7 713,9 6,2 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventer Præhospitalet fortsat et mindre forbrug på 6,2 mio. kr. 1.3 Psykiatri Tabel 3 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Psykiatri 1.520, , , ,9 10,0 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventer psykiatri- og socialledelsen fortsat mindreforbrug på 10,0 mio. kr. I øvrigt henvises til Hospitalernes ledelsesberetning og Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 vedrørende Psykiatri. Side 6 af 17

7 1.4 Fællesudgifter og -indtægter Tabel 4. Oversigt Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Fokusområder i alt 476,3 955,6 685,3 911,5 44,1 Fællespuljer til udmøntning 262,2 156,0 0,4 97,6 58,4 Øvrige fællesområder 415,3 522,1 235,0 437,4 84,8 Hospice og palliativ indsats 56,2 62,4 53,1 57,7 4,7 Servicefunktioner 211,8 235,9 215,7 236,3-0,5 Fælles udgifter og -indtægter i alt 1.421, , , ,5 191,5 Samlet forventes der et mindreforbrug på 191,5 mio. kr. De enkelte områder er nærmere beskrevet i det følgende. Fokusområder Der er udvalgt en række særlige fokusområder i Der er tale om vanskeligt styrbare områder og samlet forventes det, at området kommer ud med et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. Tabel 5 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse indtægter, + = udgifter Behandling over regionsgrænser -524,8 206,7 221,2 207,8-1,1 Behandling på privathospitaler 200,9 82,3 90,0 100,9-18,5 Fællespulje til nye behandlinger 58,0 32,1 0,0 0,0 32,1 Pulje til ny dyr medicin 94,3 38,9 0,0 17,3 21,6 Medicin til særlige patientgrupper 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Bløderpatienter 87,2 85,1 59,5 74,0 11,1 Respiratorbehandling i eget hjem 142,7 158,9 126,5 172,2-13,3 Patientforsikring 226,5 194,9 130,2 194,9 0,0 Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker 20,3 62,3 0,0 62,3 0,0 Selvejende hospitaler 85,5 94,4 57,8 82,1 12,3 Fokusområder i alt 452,9 955,6 685,3 911,5 44,1 Behandling over regionsgrænser I 3. kvartalsrapport 2012 er den aktuelle situation på samhandelsområdet beskrevet. Efter en række bevillingsændringer forventes der balance på kontoen for behandling over regionsgrænser. Behandling på privathospitaler Regionens udgifter til privathospitaler vedrører patienternes ret til at blive behandlet hos disse forventes at ende med en merudgift på 18,5 mio. kr. Der har i første halvår 2012 været stort pres på det billeddiagnostiske område, særligt MRskanninger. Ventetiden på regionens hospitaler har været stigende og flere patienter er blevet omvisiteret til udvidet frit valg. Administrationen har gennemført et udbud på MR området og har indgået en aftale med en ny leverandør, således at patienter ikke sendes i udvidet frit valg, og merudgifterne for regionen reduceres. Side 7 af 17

8 Pr. 1. oktober 2012 er der opstartet et fælles elektronisk visitationssamarbejde på det ortopædkirurgiske område i Region Midtjylland. Projektet skal sikre, at patienter tilbydes hurtigst mulige tid og at regionens kapacitet udnyttes bedst muligt. Projektet betyder ændrede arbejdsgange vedrørende visitation for alle ortopædkirurgiske afdelinger. Der er derfor en opstartsperiode, hvor der kan være risiko for flere behandlinger på privathospitaler. Fællespulje til nye behandlinger I Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 var der et forventet mindre forbrug på 25,6 mio. kr. Der er foretaget en revurdering af området i forbindelse med nærværende økonomirapport, således at det forventede mindreforbrug i 2012 er 32,1 mio. kr. Pulje til Ny/dyr medicin I Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 var der et forventet mindre forbrug på 34,4 mio. kr. Der er foretaget en revurdering af området i forbindelse med nærværende økonomirapport, således at det forventede mindreforbrug i 2012 er 21,6 mio. kr. Bløderpatienter Der er tale om et område, som kan ændre sig markant over kort tid, idet der er tale om få meget dyre patienter. Der har det seneste års tid været store udgiftsstigninger på området, som har skyldtes nogle få patienter, som har udviklet en inhibitor (udviklet antistoffer mod den almindelige behandling med blødermedicin), hvilket gør behandlingen både kostbar og mere kompliceret. For nuværende er denne behandling for disse patienter, den eneste behandling, der har kunnet holde dem nogenlunde fri for betydende blødninger. Patienterne følges tæt i Center for Hæmofili og Trombose for at kunne tilrettelægge behandlingen mest optimalt under skyldig hensyntagen til patienternes behov og de store omkostninger behandlingen er forbundet med. Der er modtaget tal til og med oktober 2012 og der forventes nu en mindreudgift på 11,1 mio. kr., i mod 11,5 mio. kr. ved 3. kvartalsrapport Ovennævnte skøn kan dog hurtigt ændre sig. Respiration i eget hjem Fastholder det forventede mere forbrug fra 3. kvartalsrapport på 13,3 mio. kr. Patientforsikringen I oktober er der udbetalt erstatninger for 32,2 mio. kr., hvilket er den dyreste måned hidtil. Den største enkeltudbetaling i regionens historie er også udbetalt i oktober, og denne erstatning på 5,5 mio. kr. udgør sammen med 6 erstatninger over 1 mio. kr. i alt 19,4 mio. kr., hvilket er 60% af de samlede erstatningsudbetalinger i oktober. Side 8 af 17

9 I 2012 har erstatningsudgifterne og antallet af udbetalinger næsten hver måned ligget et godt stykke under 2011-niveauet, men pr. 31. oktober ligger de samlede erstatninger nu på niveau med 2011, mens antallet af udbetalinger ligger 11% under samme periode i November 2012 skønnes at ligge lidt over november 2011 baseret på Patientforsikringens afgørelser primo november. De samlede erstatninger i 2012 skønnes dermed at ligge lidt over 2011-niveauet. Administrationsbidrag til Patientombuddet er fortsat skønnet, da Patientombuddet endnu ikke har fremsendt acontoafregning for 2012 samt regulering vedr. 2011, hvilket skyldes, at takstbekendtgørelsen for 2012 fortsat ikke er vedtaget. I 3. kvartalsrapport var der forventet et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. baseret på det hidtidige lave erstatningsniveau, men oktober har ændret væsentligt på dette skøn. De samlede udgifter til patientforsikring skønnes på nuværende tidspunkt at ligge på niveau med budgettet. Der er dog endnu usikkerhed omkring resultatet, da godt halvdelen af administrationsbidragene endnu ikke er kendte, og erstatningsniveauet varierer meget måned for måned, hvilket udbetalingerne i oktober bekræfter. Pulje til Særlige aktivitetsprojekter Fastholder det forventede niveau fra 3. kvartalsrapport. Selvejende Hospitaler I 3. kvartalsrapport 2012 er den aktuelle situation på området for selvejende hospitaler beskrevet. Det forventede regnskab var her forudsat, at forbruget ville tilsvare de tilførte DUTmidler til afholdelse af udgifter på Øfeldt Centrene. Det kan nu konstateres, at forbruget i år ikke tilsvarer DUT-midlerne. Derfor forventes et mindreforbrug på området for selvejende hospitaler i forhold til det korrigerede budget på 12,3 mio. kr. Side 9 af 17

10 Fællespuljer til udmøntning Der budgetteres ved budgetvedtagelsen en række udgifter og indtægter. Puljerne bliver udmøntet i løbet af Tabel 6 Budget 2012 Forventet Afvigelse Oprindeligt Korrigeret udmøntning + = overskud Aktivitetspulje 231,7 110,0 95,2 14,8 Pulje til strålebehandling 11,4 0,0-9,0 9,0 Uudmøntet spareramme transport- & logistik omr -20,3 0,0 0,0 0,0 Styrkelse af palliative teams - omsorg for døende 1,2 4,2 0,4 3,8 Takstreguleringspulje omstillingsplanen 5,4 0,0 0,0 0,0 Uudmøntet pulje til udvikling af nære sundhedstilbud 10,2 10,2 0,6 9,6 Medfinansiering af sundhedshus i holstebro 2,5 2,5 0,0 2,5 Uudmøntet besparelse inden for neurologi -20,3 1,2 1,2 0,0 Uudmøntet besparelse ved reduktion af sengekapacitet -8,9 0,0 0,0 0,0 Ekstra elevpladser 9,2 9,2 9,1 0,1 Manglende DUT-kompensation vedr lovændring sygedagpenge 10,3 0,0 0,0 0,0 Pulje til uforudsete udgifter 4,1 0,0 0,0 0,0 Pulje til døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers omr. 15,7 0,0 0,0 0,0 Pulje til styrkelse af sundhedsforskning i RM 17,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet 3,0 0,3 0,3 0,0 Pulje til styrkelse af uddannelse 4,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til telemedicinsk enhed 4,5 0,0 0,0 0,0 Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III) 0,0 18,1 0,0 18,1 Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer -18,5 0,0 0,0 0,0 Fælles puljer til udmøntning i alt 262,2 156,0 97,8 58,2 Fælles puljer til udmøntning har et samlet mindre forbrug på 58,2 mio. kr. Side 10 af 17

11 Øvrige fællesområder De øvrige fællesområder består af en række forskellige puljer med udgifter og indtægter, som afholdes fælles for sundhedsområdet. Tabel 7 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Centrale leasingudgifter 39,9 39,9 31,9 31,9 8,0 Arbejdsskadeforsikring og AES 35,1 35,1 0,2 24,8 10,3 Kommunal indtægt for ambulant genoptræning -42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Betalinger fra kommuner for færdigbehandlede patienter -5,0-5,0-1,9-3,9-1,1 Fælles implementeringstiltag it mv. 53,9 59,7 22,5 59,7 0,0 Pulje til administrative it-systemer 5,0 10,8 0,0 2,8 8,0 Lægernes kliniske videreuddannelse 72,4 72,4 20,8 76,2-3,8 Ophør af amanuensispulje 55,8 55,8 38,2 52,0 3,8 Sosu assistentelevers praktikperiode 40,3 46,8 62,2 37,0 9,8 Barselspulje Sosu assistentelever 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 Uddannelsesinitiativer for akut medicin 4,2 4,2 1,9 4,2 0,0 Uddannelse af øvrige personalegrupper 3,6 5,6 0,9 2,7 2,9 Styrkelse af uddannelses omr 0,0 14,2 15,1 15,1-0,9 Kvalitetsreform: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer 33,8 69,8 10,0 36,8 33,0 Kvalitetsreform: seniorbonus og kompetenceudvikling 10,2 0,4 0,2 0,2 0,2 ATP-éngangsprovenu ved ok ,8 3,8 1,8 3,8 0,0 Sundhedsvidenskabelig forskningsfond 27,7 37,7 13,7 37,7 0,0 Nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser 15,2 5,6 0,7 5,6 0,0 Personalepolitiske puljer 17,6 17,6 0,0 14,6 3,0 Akut puljen 0,0 0,3-9,2 0,3 0,0 Nye midler - akutlægehelikopter 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 Fællesprojekter under danske regioner 12,9 8,7 8,3 8,3 0,4 Fællesprojekter/aftaler med kommunerne 18,1 19,6 4,5 16,1 3,5 Sundhedsvæsenets reserverede midler 5,6 5,7-0,2 3,0 2,7 Tilskud - projekter i regionen 3,2 3,2 0,0 2,0 1,2 Tilskud til patientforeninger 2,1 2,1 1,2 2,1 0,0 Konsulentbistand, informationsindsats 4,3 4,3 1,3 1,6 2,7 Patentområdet 1,3 1,3 1,0 1,3 0,0 Akut beredskab 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Projektpulje vedr. bedre ledelse og arbejdsgange 0,8 1,6 0,8 1,6 0,0 Videnskabsetiske komiteer 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 Pulje til konferencer i forbindelse med de store hospitalsbyggerier 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 Analyser 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 Uforudsete udgifter 2,7 2,5 3,6 5,5-3,0 Amgros - afregning af overskud for fællesindkøb af lægemidler -3,2-3,2-4,9-4,9 1,7 Indtægter vedr. regional specialtandpleje -4,1-4,1 0,0-3,7-0,4 Specialpsykolog uddannelse 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 AUH - fælles formidlingdaktiviteter 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Folkesundhed i midt 0,0 3,8 0,6 0,7 3,1 Kroniker puljer 0,0 0,9-5,5 0,9 0,0 videncenter for velfærdsledelse 0,0-0,7 1,4 0,6-1,3 Kompetenceudv 0,0 0,0-0,9-0,8 0,8 Barselspulje fællesområdet 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 Øvrige fællesområder i alt 415,3 522,1 235,0 437,4 84,8 Øvrige fælles områder har et samlet mindre forbrug på 84,8 mio. kr. Amanuensispuljen Der er tale om uafviselige udgifter, som Sundhedsuddannelser ikke kan påvirke. Aftalen om aflønning af læger i praksis er indgået mellem Danske Regioner og PLO, mens aftaler om uddannelsesordningen er indgået mellem Sundhedsstyrelsen og PLO/DSAM og udmeldt i Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Side 11 af 17

12 Det forventes, at der i 2012 vil være et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr., men der er del usikkerhed mht. den præcise størrelse på mindreforbruget Udgifter til ansatte social- og sundhedsassistenter Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed vedrørende mindreforbrugets akkurate størrelse, idet det præcise antal af voksenelever endnu ikke er kendt, da der starter et nyt hold i november 2012, samt at indtægter for AER og bonusser endnu ikke er kendte. Kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling Der forventes et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hovedparten af bevillingen er flyttet til puljen Styrkelse af uddannelsesområdet i forbindelse med 2. kvartalsrapport på baggrund af det aftalte i budgetaftalen ifm. vedtagelsen af budget Styrkelse af uddannelsesområdet Bevillingen er samlet fra puljen Kvalitetsreform, seniorbonus og kompetenceudvikling samt Pulje til styrkelse af uddannelse på baggrund af det aftalte i budgetaftalen ifm. vedtagelsen af budget Der vil blive et lille merforbrug, når udgifterne fra de 2 puljer er flyttet til denne nye pulje. Hospice Tabel 8 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Hospice i alt 56,2 62,4 53,1 57,7 4,7 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. Side 12 af 17

13 Servicefunktioner Tabel 9 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 25,8 38,6 34,1 26,9 11,7 Indkøb og Medicoteknik 34,2 34,9 37,9 35,4-0,5 It-Sundhed 151,8 161,6 164,4 177,2-15,6 RKKP - det nationale sekretariat for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram 0,0 0,9-20,7-3,1 4,0 Servicefunktioner i alt 211,8 235,9 215,7 236,4-0,4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Budgettet for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling sænker forventningerne fra 3. kvartalsrapport ned til et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Indkøb og Medicoteknik I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et merforbrug på 0,5 mio. kr. It-Sundhed It afdelingens budget er i 2012 fordelt på to bevillinger, hovedkonto 1 It-Sundhed og hovedkonto 4, It-Fælles. It afdelingens bemærkninger findes i afsnit 1.8, Sundhedsområdets andel af fælles formål og administration. 1.5 Praksissektoren Tabel 10 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Praksissektoren m.v. i alt 3.134, , , ,1 38,6 Noter: Praksissektoren afregnes bagudrettet, og afregninger mangler derfor en måned i forhold til forbruget for kvartalet. På Praksissektoren mv. forventes et mindreforbrug på 38,6 mio. kr. i forhold til budgettet for Det er uændret i forhold til kvartalsrapporten pr. 31. oktober I kvartalsrapporten er udviklingerne indenfor de enkelte områder beskrevet mere udførligt. Side 13 af 17

14 1.6 Tilskudsmedicin Tabel 11 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Tilskudsmedicin 1.562, , , ,4 21,6 Der nedjusteres yderligere i udgiftsskønnet for tilskudsmedicin med 1,6 mio. kr. i forhold til 3. kvartalsrapport. Der er fortsat et uventet større fald i udgifterne især som følge af faldende priser indenfor en bred vifte af lægemidler bl.a. demensbehandling, hjertelægemidler og flere antidepressive lægemidler. Der er tale om en landsdækkende tendens. 1.7 Sundhedsadministration På denne funktion registreres udgifter, der afholdes af centrale enheder i forbindelse med administrationen af sundhedsområdet, der direkte er beskæftiget med sundhedsområdet. Udgifter vedrørende administration, der finder sted på sygehuse og institutioner og som vedrører disse, registreres under driftsenhederne. 2 Tabel 12 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Sundhedsplanlægning 16,8 23,3 16,1 20,5 2,8 Nære Sundhedstilbud 50,0 51,9 38,0 49,4 2,5 Kvalitet og Sundhedsdata 26,3 27,7 24,1 27,0 0,7 Fælleskonti 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Sundhedsadm. i alt 93,1 102,9 80,1 96,9 6,0 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat en mindreforbrug på 6,0 mio. kr. 2 Budget- og regnskabssystemer for Regioner kapital 4. Side 14 af 17

15 1.8 Sundhedsområdets andel af fælles administrationen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed og den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres alene på hovedkonto 4, såfremt der er tale om tværgående opgavetyper, der ikke entydigt kan henføres til ét af de tre områder. 3 Tabel 13 Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Øvrige stabsfunktioner 328,0 357,5 98,9 311,0 46,5 IT fælles adm 136,2 149,3 192,7 141,5 7,8 Andel fælles formål i alt 464,2 506,8 291,6 452,5 54,3 I lighed med Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 forventes fortsat et merforbrug på 54,3 mio. kr. IT afdelingens samlede forventninger fastholder niveauet fra Kvartalsrapporten pr. 30. oktober 2012 Tabel 14-oversigt Budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse IT Sundhed 151,8 161,6 164,4 177,2-15,6 IT Fælles adm 136,2 149,3 192,7 141,5 7,8 IT i alt 288,0 310,9 357,1 318,7-7,8 IT sundhed forventer et merforbrug på 15,6 mio. kr. mens IT fælles adm. Forventer et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. samlet forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Forventningerne skal ses i lyset af, at der fortsat udestår en række udfordringer, som skaber en vis usikkerhed. Her kan bl.a. nævnes realiseringen af spareplanen , udskydelse af guld-sølv-bronze afregning på mobil enheder, adm. udgifter vedr outsourcing af PCleverancer m.v. og merforbrug RIS/PACS Det samlede merforbrug forventes overført til Budget- og regnskabssystemer for Regioner kapitel 4. Side 15 af 17

16 2. FINANSIELLE POSTER Likviditeten opgøres som henholdsvis den daglige saldo for kassebeholdningen og gennemsnitslikviditeten jf. kassekreditreglen (gennemsnittet af den daglige beholdning over de seneste 365 dage). Daglig likviditet Daglig likviditet 2010, 2011 og Daglig likviditet (mio. kr.) P rim o 31/ 1 28/ 2 31/ 3 30/ 4 31/ 5 30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9 31/ 10 30/ 11 31/ Låneoptaget på i alt 600 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen, fordelt med 200 mio. kr. i november 2010 og yderligere 400 mio. kr. i januar 2011, har en positiv indvirkning på både den daglige likviditetssaldo og på likviditeten opgjort jf. kassekreditreglen. I juli 2011 er der optaget lån på 198,6 mio. kr. til betaling af afdrag. Derudover udbetaler Staten hele årets statslige aktivitetsafhængige bidrag for 2012 på i alt 569,8 mio. kr. i januar måned. Den 12. april 2012 blev statens udbetalinger af kvalitetsfondsmidlerne til Det Nye Universitetshospital igangsat, mens statens udbetalinger til Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg blev igangsat den 3. juli Dette medfører, at de skyldige midler for udgifter afholdt i perioden er udlignet i kassebeholdningen. Fremadrettet, vil kvalitetsfondsmidlerne til Det Nye Universitetshospital og Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg, blive udbetalt kvartalsvis til de særlige deponeringskonti for kvalitetsfondsprojekterne, som ikke indgår i likviditetsopgørelsen. Udbetalingerne til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup, er endnu ikke igangsat, da projektet endnu ikke har fået endeligt tilsagn. Når udbetalingerne til Gødstrup igangsættes vil det sidste mellemværende omkring kvalitetsfondsprojektet blive udlignet på kassebeholdningen. Side 16 af 17

17 Gennemsnitslikviditet (kassekreditreglen) I lånebekendtgørelsen for regionerne fremgår det af 8, at gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi for de likvide aktiver, skal være positiv. Dette kaldes for kassekreditreglen. Gennemsnitslikviditeten 2010, 2011 og 2012 Gennemsnitslikviditet (mio. kr.) P rim o 31/ 1 28/ 2 31/ 3 30/ 4 31/ 5 30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9 31/ 10 30/ 11 31/ Den igangsatte udbetaling af kvalitetsfondsmidler til Det Nye Universitetshospital, giver en positiv tendens til gennemsnitslikviditeten, som vil være fuldt indfaset omkring 30. april 2013, idet udbetalingen udligner det hidtidige kassetræk for kvalitetsfondsprojektet. For kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg vil kvalitetsfondsindtægterne til udligning af tidligere kasseforbrug være fuldt indfaset omkring 30. juni Gennemsnitslikviditeten var i 2011 stigende på grund af låneoptagene på i alt 600 mio. kr. til sikring af likviditeten. Udbetalingen af de skyldige kvalitetsfondsindtægter på ca. 500 mio. kr. for forbruget i fortsætter stigningen. Gennemsnitslikviditeten i 2012, forventes at være stigende til omkring mio. kr. Side 17 af 17

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 Finansieringskredsløbet for sundhed...4 Finansieringskredsløbet for socialområdet...6

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetoverførsler 2011 til 2012 og følgende budgetår

Budgetoverførsler 2011 til 2012 og følgende budgetår Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.rm.dk overførsler til 2012 og følgende budgetår Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING...2 Side 1 0.1

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 30. april 2014 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 1.1 Finansiering... 5 Kommunal medfinansiering... 5 1.2 Somatiske

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 1.1 Finansiering... 6 1.2 Somatiske hospitaler... 6 1.3 Præhospitalet...

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland

Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Økonomi og aktivitet Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 1.1 Finansiering... 6 1.2 Somatiske hospitaler... 6 1.3 Præhospitalet...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Teknisk tilpasning af reduktionsramme i henhold til økonomiaftalen...5

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere