KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke"

Transkript

1 (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret udgave af afgørelsen Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 OM Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke nr J.nr NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer NÆVNETS AFGØRELSE Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 stadfæstes. [XXX] (herefter benævnt klager) har klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 21. januar Ved afgørelsen fandt Energistyrelsen, at klager ikke havde fulgt retningslinjerne ved udarbejdelse af energimærkninger af bygninger for så vidt angår varmetabsberegning og krav om uvildighed. Energistyrelsen påbød klager at udarbejde en berigtiget energimærkning. Energistyrelsen fandt endvidere, at der var tale om væsentlige fejl ved energimærkningen og gav derfor klager en udtalelse som sanktion. Sagens baggrund Sagen angår energimærkning af et i 2012 nyopført sommerhus beliggende på adressen [XXX], tilhørende [XXX] (i det følgende lejlighedsvist benævnt sommerhusejeren). Bygningen har ifølge oplysning i BBR-registeret et areal på 82 m 2. Energistyrelsen har i sagen lagt til grund, at der er tale om et typehus. Sommerhuset er opført af [XXX], hvor [XXX] var direktør. Selskabet er ifølge oplysninger i CVR-registeret tvangsopløst i december 2013.

2 Det fremgår af Energistyrelsens sagsakter, at [XXX] i juli 2012 kontaktede klager, der er certificeret energimærkningsfirma, for at få udført energimærkning af sommerhuset. Ved energimærkning af et nyopført sommerhus skal bygningen leve op til energikravene til nye bygninger i bygningsreglementet. [XXX] udleverede til klager til brug for energimærkningen af sommerhuset tegninger og en varmetabsberegning, der var udarbejdet af [XXX]. Varmetabsrammen var dateret den 19. maj 2011 og angik et nyopført sommerhus på adressen [XXX]. Af beregningen fremgik, at bygningens opvarmede areal var 103,4 m 2, og at varmetabsberegningen for sommerhuset overholdt gældende regler i bygningsreglementet 2010 kapitel 7.5 sommerhuse. Klager vurderede, at han ikke kunne udarbejde energimærkningen på baggrund af den foreliggende varmetabsberegning. Klager var i den forbindelse i august 2012 i dialog med Sekretariat for Energieffektive Bygninger (SEEB). Klager meddelte derfor den 9. august 2012 til [XXX], at han ikke kunne udarbejde energimærkningen inden for det aftalte pris på kr. men at det ville koste kr. yderligere, hvis han skulle foretage en varmetabsberegning. Klager fakturerede den 9. august 2012 [XXX] for kr. inkl. moms for sit arbejde med energimærkning af sommerhuset. Der var imidlertid uenighed mellem parterne om, hvorvidt den foreliggende varmetabsberegning kunne anvendes ved energimærkningen. Der opstod ligeledes uenighed mellem parterne om berettigelse af klagers betalingskrav. Side 2 af 19 Flemming Buch indgik herefter den 29. august 2012 aftale med det certificerede energimærkningsfirma [XXX] om udarbejdelse af energimærkning af sommerhuset (energimærke nr ). Dette energimærkningsfirma ved [XXX] udarbejdede energimærkning af sommerhuset, der blev indberettet til Energistyrelsen den 5. september Af energimærkningen fremgik, at sommerhuset levede op til energikravene i bygningsreglementet. Klager rykkede den 10. september 2012 for betaling for sit arbejde. [XXX] bestred dog kravet, idet han henviste til, at klager ikke havde foretaget en energimærkning af sommerhuset. Samme dag indberettede klager til Energistyrelsen en energimærkningsrapport (energimærke nr ) for sommerhuset. Af denne energimærkning fremgik, at sommerhuset ikke levede op til energikravene i bygningsreglementet. Om baggrunden herfor fremgik, at den udleverede varmetabsberegning ikke angik den korrekte adresse, og at arealet i varmetabsberegning ikke stemte overens med det udleverede tegningsmateriale over bygningen og det opmålte areal.

3 Klager fastholdt sit krav om betaling for udført arbejde og sendte den 24. september 2012 på ny en rykker. Ved brev modtaget i Energistyrelsen den 19. november 2012 indgav [XXX] en klage til styrelsen over klager. Af brevet fremgik følgende: Klage over [XXX] Jeg, [XXX], vil gerne have energistyrelsen til at se på sagen. Jeg sender udskrifter med, som [XXX] dumper huset på, hvis han ikke får 3 tusinde mere. han påstår, at varmeberegningen ikke holder, så han vil lave en ny beregning. Men jeg fik [XXX] til at lave energimærkningen, den var ok. Energistyrelsen misforstod klagen, da der forelå to energimærkninger af samme sommerhus inden for kortere tid, og lagde til grund, at klagen angik både den energimærkning, som klager havde indberettet den 10. september 2012 (energimærke nr ), og den energimærkning som energimærkningsfirmaet [XXX] havde indberettet den 5. september 2012 (energimærke nr ). Der blev derfor i første omgang også iværksat en sagsbehandling i forhold til energimærkningsfirmaet [XXX], der blev hørt m.v. Energistyrelsen blev dog hurtigt klar over sagens rette sammenhæng, og klagesagen har herefter alene angået den energimærkning, som klager indberettede den 10. september 2012 (energimærke nr ). Side 3 af 19 Der har under Energistyrelsens behandling af sagen været foretaget besigtigelse af ejendommen af en teknisk revisor, der har afgivet en kontrolrapport til Energistyrelsen. Energistyrelsen traf afgørelse i sagen den 21. januar Der blev udfærdiget en særskilt afgørelse stilet til [XXX], der havde klaget til Energistyrelsen, og en særskilt afgørelse, der var stilet til klager [XXX], og hvor afgørelsen stilet til [XXX] var vedlagt som bilag. Af afgørelsen, som er stilet til [XXX], fremgik blandt andet følgende: Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsen finder, at energikonsulenten ikke har fulgt retningslinjerne udarbejdelse af energimærkninger for bygninger for så vidt angår klagepunkt 1 og delvist for klagepunkt 2. Energistyrelsen har derfor besluttet, at påklagede skal udarbejde en berigtiget energimærkning i overensstemmelse med Energistyrelsens afgørelse.

4 Energistyrelsen giver tillige en udtalelse til påklagede. I afgørelsen til [XXX] var der oplyst behørig klagevejledning om muligheden for at klage til Energiklagenævnet over styrelsens afgørelse. I den samtidige afgørelse, som var stilet til klager ([XXX]), fremgik blandt andet følgende: Hermed fremsendes kopi af Energistyrelsens afgørelse i ovennævnte sag. Energistyrelsen har givet klager delvis medhold i klagen. Side 4 af 19 Energistyrelsen finder, at I ikke har udarbejdet den påklagede energimærkning efter retningslinjerne i Håndbog for energikonsulenter Energistyrelsen pålægger derfor [XXX] at udarbejde en ny energimærkningsrapport for bygningen i overensstemmelse med vedlagte afgørelse. Energistyrelsen giver tillige en udtalelse til jer. Baggrunden fremgår af Energistyrelsens afgørelse til klager, der vedlægges i kopi. [ ] Der er ikke klageadgang over Energistyrelsens afgørelse, jf. 39, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni [XXX] har herefter indbragt Energistyrelsens afgørelse for Energiklagenævnet. Energistyrelsens afgørelse vedlægges som bilag til denne afgørelse, hvortil der henvises. Klagers synspunkter og bemærkninger Ad klageberettigelse Klager bestrider Energistyrelsens vejledning om, at klager ikke er klageberettiget over Energistyrelsens afgørelse. Klager henviser i den forbindelse til energimærkebekendtgørelsens Bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger.

5 Ad klageprocedure Klager gør endvidere gældende, at Energistyrelsen burde have afvist sommerhusejerens klage til styrelsen, da sommerhusejeren ikke havde overholdt klageproceduren i energimærkebekendtgørelsen. Klage skal således indgives til det certificeret energimærkningsfirma, og det er dette firmas afgørelse, der i givet fald kan indbringes for Energistyrelsen af sommerhusejeren. Ad øvrige klagepunkter Klager anfører desuden følgende klagepunkter til støtte for sin klage: 3. Klager er ikke ejer (Er [XXX] ifølge BBR registeret) Her burde energistyrelse have afvist klage, og bedt ejer om at klage 4. Der er udført teknisk revision på ejendomme, dette var vi ikke bekendt gjort med, ej heller varskoet os om dette. Er dette ikke en overtrædelse af reglerne vedr. teknisk revision. Side 5 af Energistyrelsen har parts hørt Energikonsulent firma [XXX], uden at orientere os om dette. Skulle vi ikke have været orienter, og haft mulighed for at svar på dette. 6. Energimærke fra energikonsulent firma [XXX] er fejl behæftet. Ifølge Energistyrelse egne areal opgørelse 7. Energistyrelsen har underkendt teknisk revisions rapport. Da den er fejl behæftet. Skulle der så ikke have været udført ny teknisk revision? 8. Det er faktuelt forkert når energistyrelse skriver at energikonsulenten ikke kender forskel på BBR areal og opvarmet areal. Ifølge BBR registeret er der 82m² Også ifølge byggetilladelse. Der er også kun givet byggetilladelse til 82m². Energistyrelse og jeg har opmålt det faktiske opvarmet areal til 102m². Hvordan kan opvarmet areal så værre forkert? 9. Energistyrelse afgørelse vedr. uvildighed er misvisende. Der har ikke været udført rådgivnings virksomhed på pågældende byggesag/adresse. Det er derfor med undrende at energistyrelse kan give delvis medhold i klagepunkt 2 Energistyrelse skal ikke blande sig i virksomheds drift. Et certificeret Energikonsulent firma må gerne udarbejde varmetabsrammer og energirammeberegninger. De må endvidere også påtage sig rådgivnings opgaver. De må selvfølgelig ikke være rådgiver og fortage energimærkning på samme byggesag (dvs. kontroller egne beregninger). Jeg

6 mener ikke at det er en overtrædelse af uvildigheds princippet at lave et energimærk, og herefter påtage sig rådgivningsopgaver (herefter må der selvfølgelig ikke udstede et korrekt energimærke) 10. Energistyrelsen mener ikke det er en formidlende omstændighed at svar fra SEEB er uklare og ikke retvisende. (SEEB, var dog sat til at administrere området) Håndbog er heller ikke entydig på dette område Sommerhusejerens synspunkter og bemærkninger [XXX] har til Energiklagenævnet oplyst, at hun er ejer af sommerhuset, og at [XXX] er hendes partsrepræsentant i sagen. Sommerhusejeren er i øvrigt ikke fremkommet med bemærkninger til klagen. Energistyrelsens udtalelse til sagen Ad klageberettigelse Energistyrelsen har i brev af 17. marts 2014 udtalt følgende: Side 6 af 19 Energistyrelsen bemærker, at det certificerede energimærkningsfirma ikke er omfattet af kredsen af berettigede til at anke Energistyrelsens afgørelse, jf. 39. stk. 1, nr. 1, jf. 37, stk. 4. Energistyrelsen skal henvise til, at Energiklagenævnet har fastlagt afgrænsningen af berettigede til at anke i to afgørelser af 31. marts 2010 (j.nr og ) ved henvisning til, hvad der svarer til den nuværende 37. Det skal bemærkes, at de certificerede energimærkningsfirmaer med hjemmel i 39, stk. 1, nr. 2, har ret til at påklage afgørelser om påtale efter 40, stk. 2, til Energiklagenævnet, uagtet om afgørelsen er truffet på baggrund af en klagesag. Energistyrelsen har udarbejdet et notat vedrørende ovenstående forhold. Ved anmodning herom fra Energiklagenævnet, kan Energistyrelsen fremsende notatet. Det i Energistyrelsens brev omtalte notat, der er dateret den 8. januar 2014, vedlægges denne afgørelse som bilag. De omtalte afgørelser truffet af Energiklagenævnet i 2010 er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser. Der henvises hertil. Ad klageproceduren Energistyrelsen har i brev af 3. september 2014 udtalt følgende:

7 Det er korrekt, at den sædvanlige klageprocedure ikke er overholdt i denne sag, idet der ikke er indgivet en formel klage til det certificerede energimærkningsfirma, inden sagen blev sendt til Energistyrelsen. Det er Energistyrelsens opfattelse, at Energistyrelsen er berettiget til at vælge at behandle en klage, selvom den klageprocedure, som er beskrevet i 37, stk. 4 i energimærkningsbekendtgørelsen ikke har været fulgt. Det bemærkes, at reglen er indført, med henblik på at sagen eventuelt kan forliges mellem parterne, inden Energistyrelsen inddrages i sagen. Ud fra den kontakt der havde fundet sted mellem [XXX] (klager i Energistyrelsens klagesag) og det certificerede energimærkningsfirma (klager i Energiklagenævnets klagesag) forud for klagen til Energistyrelsen, vurderede Energistyrelsen, at der var opstået et sådan modsætningsforhold mellem de to parter, at det var mest hensigtsmæssigt, at Energistyrelsen tog sagen under behandling med det samme. Side 7 af 19 Det bemærkes endvidere, at det certificerede firma har været hørt over klagen, og at Energistyrelsen ikke finder, at [XXX] eller det certificerede energimærkningsfirma er blevet stillet ringere ved den proces, der er fundet sted. Om klagers øvrige klagepunkter (nr. 3 10) har Energistyrelsen i brev af 3. september 2014 udtalt følgende: Ad punkt 3) Det er korrekt, at [XXX], som har indgivet klagen til Energistyrelsen, ikke ifølge BBR er ejer af bygningen. [XXX] bor imidlertid på adressen, har bestilt og betalt energimærkningen og har endvidere sammen efternavn som bygningsejeren. Energistyrelsen havde derfor ikke grund til at tro, at [XXX] ikke var ejer af bygningen. Ad punkt 4) Energistyrelsen fremsendte den 22. november 2012 en orientering om klagen til det certificerede energimærkningsfirma og bad samtidig firmaet sende de materialer, som var anvendt ved energimærkningen. Den 8. november 2013 fremsendte Energistyrelsen en høringsskrivelse til firmaet vedrørende udfaldet af den tekniske revision.

8 Styrelsen føler sig ikke forpligtet til at informere det påklagede firma yderligere i forbindelse med udførelsen af en teknisk revision, når der er tale om en klagesag. Som følge af det modsætningsforhold, der består mellem bygningsejer og firmaet, er det ikke hensigtsmæssigt, at det påklagede firma bliver inviteret med til teknisk revisors bygningsgennemgang. Der kan desuden være en risiko for påvirkning af den tekniske revisor. Ad punkt 5) Energistyrelsen kan oplyse, at der er udført to energimærkninger på bygningen af to forskellige firmaer med kort tids mellemrum. Det første energimærke er udført den 5. september 2012 (energimærkningsnr ) af [XXX], og det andet blev udført den 10. september 2012 (energimærkningsnr ) af [XXX]. Ved klagesagens begyndelse var der usikkerhed om, hvilken energimærkning klagen vedrørte, og der blev derfor sendt høringsbreve ud til begge firmaer. Klagesagen og afgørelsen vedrører imidlertid alene energimærkningen af 10. september 2012, da energimærkningen af 5. september ikke længere var gyldig, hvorfor partshøringen af Energikonsulent [XXX] ikke har haft betydning for Energistyrelsens afgørelse. Af denne grund har Energistyrelsen vurderet, at der ikke var behov for at partshøre [XXX] vedrørende disse oplysninger. Side 8 af 19 Ad punkt 6) Jf. ovenfor under punkt 5 var energimærkningen af 5. september 2012 ikke længere gyldig, og Energistyrelsen har derfor ikke taget stilling til denne. Ad punkt 7) Det er korrekt, at Energistyrelsen har fundet en fejl i den tekniske revisionsrapport, idet teknisk revisor ikke har medregnet hemsen i det opvarmede etageareal, hvilket selvfølgelig er en beklagelig fejl. Dette kan imidlertid ikke begrunde en ny teknisk revisionsrapport, da fejlen har kunnet udbedres af Energistyrelsen ud fra det tilgængelige materiale. Ad punkt 8) Energistyrelsen henholder sig til afgørelsen og har ikke yderligere bemærkninger vedrørende dette punkt. Ad punkt 9) Energistyrelsen fastholder, at det ikke er tilladt for certificerede energimærkningsfirmaer først at udarbejde en varmetabsramme og derefter at udarbejde energimærkningen, jf. 33 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Til punkt 10)

9 Energistyrelsen medgiver netop i sin afgørelse, at der er givet et uklart svar fra SEEB, hvorfor Energistyrelsen vælger at kritisere energikonsulenten for forslaget om at udarbejde en ny varmetabsramme for det foreslåede vederlag. Energistyrelsen har herudover ikke yderligere bemærkninger til sagen. Retsgrundlaget Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 2 fastsætter de overordnede regler for energimærkning af bygninger. I medfør af en række af lovens bestemmelser kan klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler om bl.a. energimærkning, godkendelse af energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer. De nærmere regler herom fremgår af energimærkebekendtgørelsen 3. Af energimærkebekendtgørelsens 48, stk. 1, fremgår følgende om vurderingsgrundlaget for behandlingen af klager over energimærker: Side 9 af 19 [ ] 48. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter, uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. [ ] På tidspunktet for udarbejdelsen af energimærket var det Håndbog for Energikonsulenter , som var gældende, da energimærket er indberettet den 10. september Efter denne håndbog er der retningslinjer for, hvorledes der skal foretages energimærkning af nyopførte sommerhuse. Denne del af håndbogen vedlægges som bilag til denne afgørelse. Ad Klage over energimærkningen Adgangen til at klage til certificerede energimærkningsfirma over en udført energimærkning af bygninger, og klage til Energistyrelsen over det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse herom er nærmere beskrevet i energimærkebekendtgørelsens 37, hvor følgende klageprocedure er beskrevet: 2 Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger. 3 Bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger. 4 Håndbog for Energikonsulenter 2012 var gældende fra den 1. juli Håndbøgerne kan downloades fra hjemmesiden:

10 Kapitel 12 Klageadgang 37. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer behandles af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 2, stk. 1, nr. 5, 2) ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligfællesskab og 3) købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Stk. 3. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinjer, jf. 22, stk. 2. Stk. 4. Inden 4 uger efter at det certificerede energimærkningsfirma har meddelt sin afgørelse af en klage, jf. stk. 3, kan denne afgørelse påklages til Energistyrelsen, der behandler og afgør klagen.... Side 10 af 19 Det fremgår af energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 1, at en nærmere afgrænset kreds af personer, herunder bygningens ejer, kan klage over energimærkning af den pågældende bygning udført af et certificerede energimærkningsfirma. Klagen skal indgives på et skema til det certificerede energimærkningsfirma, der har udført energimærkningen af bygningen. Klagen skal være modtaget hos firmaet inden et år efter indberetningen af energimærket. Det certificerede energimærkningsfirmaer behandler herefter klagen og træffer afgørelse, der meddeles til klageren. Inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, kan afgørelsen påklages til Energistyrelsen, der behandler og træffer afgørelse i sagen. I energimærkebekendtgørelsens kapitel 13 er der nærmere regler for håndhævelse (sanktioner) over for det certificerede energimærkningsfirma i forbindelse med en klagesag efter 37:

11 Energistyrelsen kan i forbindelse med en klagesag efter bekendtgørelsens 37 påbyde det certificerede energimærkningsfirma at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. energimærkebekendtgørelsens 40, stk. 1. Energistyrelsen kan udtale sig, eller styrelsen kan påtale alvorlige og gentagne fejl og mangler i energimærkninger, som det certificerede energimærkningsfirma har udført, jf. energimærkebekendtgørelsens 40, stk. 2. Påtaler bliver offentliggjort, jf. 41. Energimærkebekendtgørelsens 40 og 41 er sålydende: Side 11 af 19 Kapitel 13 Håndhævelse og offentliggørelse 40. Energistyrelsen kan i forbindelse med en klagesag efter 37 og i sager om kvalitetssikring efter 36 påbyde det certificerede energimærkningsfirma at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog 32, stk. 3. Stk. 2. Energistyrelsen kan udtale sig i klagesager efter 37 og i sager om kvalitetssikring efter 36 af energimærkninger udarbejdet af certificerede energimærkningsfirmaer efter 36, stk. 3, eller påtale alvorlige og gentagne fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som certificerede energimærkningsfirmaer udfører i deres egenskab af certificeret energimærkningsfirma samt energimærkningsfirmaets overtrædelse af forpligtelser efter kapitel 10. Energistyrelsens udtalelse eller påtale sendes til det certificerede energimærkningsfirma. Stk. 3. Energistyrelsen kan foretage registreringer af afgørelser om påbud i klagesager efter stk. 1, samt af udtalelser og påtaler efter stk. 2. Energistyrelsen kan udtage certificerede energimærkningsfirmaer til skærpet kontrol. Stk. 4. Energistyrelsen sender sin afgørelse om udtalelse eller påtale efter stk. 2 til videre foranstaltning hos det certificerende organ, som har certificeret det certificerede energimærkningsfirma, som sagen drejer sig om. 41. Energistyrelsen offentliggør navne på certificerede energimærkningsfirmaer, der har fået påtale efter 40, stk. 2. Offentliggørelsen sker på en liste på SEEBs hjemmeside, hvor datoen for meddelelsen af påtalen tillige anføres. Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at Energistyrelsens afgørelse i sagen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen indbringes for Energiklagenævnet, kan offentliggørelsen ikke ske, førend der foreligger endelig afgørelse i sagen. Navne på certificerede energimærkningsfirmaer slettes senest 1 år efter optagelsen på listen.

12 Ad Klage over Energistyrelsens afgørelser Energistyrelsens afgørelse i en klagesag efter energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 4, og Energistyrelsens påtale af alvorlige og gentagne fejl og mangler i energimærkninger til det certificerede energimærkningsfirma, der har udført mærkningen, jf. 40, stk. 2, kan inden for en klagefrist på 4 uger påklages til Energiklagenævnet, jf. energimærkebekendtgørelsens 39, stk. 1. Øvrige afgørelser som Energistyrelsen træffer efter energimærkebekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 39, stk. 4. Energimærkebekendtgørelsens 39 er sålydende: 39. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet: 1) Energistyrelsens afgørelse af klagesag, jf. 37, stk. 4 og 38. 2) Energistyrelsens påtale, jf. 40, stk. 2, Energistyrelsens advarsel, jf. 42, stk. 3 samt Energistyrelsens inddragelse, jf. 43. Stk. 2. Energiklagenævnet kan inddrage tidligere forhold i forbindelse med en klage fra et certificeret energimærkningsfirma over Energistyrelsens afgørelse om påtale. Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Klager over de afgørelser, som er nævnt i stk. 2, skal indgives samtidig med, at klagen over den afgørelse, som Energistyrelsen har truffet efter stk. 1, nr. 2, indgives til Energiklagenævnet. Stk. 4. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 12 af 19 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Klageberettigelse Klager gør gældende, at klager er klageberettiget over Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014, hvilket Energistyrelsen bestrider. Energistyrelsen har den 21. januar 2014 truffet afgørelse efter energimærkningsbekendtgørelsen i klagesagen over energimærkningen, jf. energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 4. Energistyrelsen har i den forbindelse påbudt klager at berigtige fejl og mangler i energimærkningen, jf. 40, stk. 1. Endvidere har Energistyrelsen udtalt sig i klagesagen, jf. 40, stk. 2. Energistyrelsens afgørelse om at give en udtalelse kan ikke påklages til Energiklagenævnet, jf. energimærkebekendtgørelsens 39, stk. 1. Af bekendtgø-

13 relsens 39, stk. 2, fremgår dog, at Energiklagenævnet kan inddrage tidligere forhold i forbindelse med en klage fra et certificeret energimærkningsfirma over Energistyrelsens afgørelse om en påtale. Det betyder, at Energiklagenævnet kan tage stilling til berettigelsen af en udtalelse, hvis det certificerede energimærkningsfirma senere måtte få en påtale, der blandt andet er begrundet i en tidligere udtalelse. Energiklagenævnet kan derfor ikke for tiden tage stilling til, om den udtalelse, som klager har fået, er meddelt med rette, jf. 39, stk. 4. Med hensyn til Energistyrelsens afgørelse af klagesagen efter energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 4, der drejer sig om energimærkningen af sommerhuset, fremgår det af bekendtgørelsens 39, stk. 1, nr. 1, at Energistyrelsens afgørelse af en klagesag efter 37, stk. 4, kan påklages til Energiklagenævnet. Der er ikke i energimærkebekendtgørelsen eller i lov om fremme af energibesparelser i bygninger bestemmelser om en nærmere afgrænsning af, hvem der kan påklage Energistyrelsens afgørelser truffet efter bekendtgørelsens 37, stk. 4. Side 13 af 19 Efter ulovbestemte forvaltningsretlige regler 5 er den, som har været part i sagen ved førsteinstans, som udgangspunkt klageberettiget, hvis der er en ordning med administrativ rekurs (klage). Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen om klageadgang til Energiklagenævnet i energimærkebekendtgørelsens 39, stk. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med det almindelige udgangspunkt i forvaltningsretten, således at alle parter ved sagens behandling i Energistyrelsen som førsteinstans er klageberettigede over styrelsens afgørelser truffet efter bekendtgørelsens 37, stk. 4. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at det af retssikkerhedsmæssige årsager må kræve udtrykkelig hjemmel i energimærkebekendtgørelsen, såfremt man mod ordlyden af 39, stk. 1, der ikke afgrænser kredsen af klageberettigede, ønsker at fravige det almindelige udgangspunkt i forvaltningsretten om klageadgang for alle parter i sagens behandling ved første instans. Det forhold, at der i en tidligere, nu ophævet version af energimærkningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008, 51. stk. 1, nr. 1), har været en afgrænsning af kredsen af klageberettigede over Energistyrelsens afgørelser i klagesager, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet finder anledning til at bemærke, at man ikke er enig med Energistyrelsen i den fortolkning af nævnets afgørelser af 31. marts 2010, der kommer til udtryk i styrelsens notat af 8. januar 2014 om klageadgang, som styrelsen har henvist til under sa- 5 Energiklagenævnet kan f.eks. henvise til bogen Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.

14 gen. Energiklagenævnet har i de to omhandlede afgørelser af 31. marts 2010 anvendt den dagældende energimærkebekendtgørelse, hvor det udtrykkeligt af ordlyden af bestemmelsen i 51, stk. 1, nr. 1 (nu: 39, stk. 1, nr. 1) fremgik, at kredsen af klageberettigede over Energistyrelsens afgørelse var indsnævret til bygningens ejer m.v., der havde indgivet klage til Energistyrelsen over energimærkningen. Det ligger i sagens natur, at det ikke er det certificerende energimærkningsfirma, der har udarbejdet energimærkningen, der indbringer sin egen afgørelse i en klagesag for Energistyrelsen. Det certificerende energimærkningsfirma kan derimod have en berettiget interesse i at kunne påklage Energistyrelsens afgørelse i en klagesag til Energiklagenævnet. En sådan umiddelbar adgang for det certificerende energimærkningsfirma til at påklage Energistyrelsens afgørelse i klagesagen efter 37, stk. 4, til Energiklagenævnet, harmonerer dog ikke med, at det certificerede energimærkningsfirma ikke umiddelbart kan påklage en eventuel samtidig meddelt udtalelse efter 40, stk. 2. Afgørelsen af en klagesag, hvor der konstateres mangler ved energimærkningen, fører dog ikke i alle tilfælde til, at Energistyrelsen meddeler det certificerede energimærkningsfirma en udtalelse efter bekendtgørelsens 40, stk. 2. Det forhold, at det certificerede energimærkningsfirma ikke kan påklage en udtalelse, kan derfor, som energimærkebekendtgørelsens 39, stk. 1, nr. 1, er formueleret, ikke føre til et andet resultat. Side 14 af 19 I den foreliggende sag var klager part ved Energistyrelsens behandling af sagen som førsteinstans. Klager kan derfor påklage Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014, som sket, til Energiklagenævnet, jf. energimærkningsbekendtgørelsens 39, stk. 1. Ad Klagefristen Klage over Energistyrelsens afgørelse i en klagesag skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at Energistyrelsens er meddelt, jf. energimærkebekendtgørelsens 39, stk. 3. Denne klagevejledning gav Energistyrelsen dog ikke til klager, idet styrelsen ikke anså klager som klageberettiget. Energiklagenævnet lægger til grund, at Energistyrelsen har afsendt den påklagede afgørelse med brevpost samme dag, som afgørelsen er dateret, onsdag den 21. januar 2014, og at afgørelsen er kommet frem til klageren to dage efter: fredag den 23. januar Klagefristen på 4 uger udløb således torsdag den 20. februar 2014, hvor klagen er modtaget hos Energiklagenævnet. Herefter, og da klagefristen på 4 uger var suspenderet, da Energistyrelsen ikke havde meddelt klager korrekt klagevejledning, er klagen indgivet rettidigt til Energiklagenævnet, der kan realitetsbehandle klagen.

15 Ad klageproceduren Klager gør gældende, at Energistyrelsen burde have afvist klagen fra sommerhusejeren, da der ikke forinden var klaget til klager, og da der derfor ikke forelå en afgørelse af klagen fra klagers side. Klageproceduren for klager over energimærkninger er reguleret i energimærkebekendtgørelsens 37. Det fremgår af 37, stk. 1, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer behandles af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler herefter skriftligt sin afgørelse af klagen, jf. 37, stk. 3. Inden 4 uger efter, at det certificerede energimærkningsfirma har meddelt sin afgørelse af en klage, kan denne afgørelse påklages til Energistyrelsen, der behandler og afgør klagen, jf. 37, stk. 4. Side 15 af 19 I den foreliggende sag har [XXX] på vegne af sommerhusejeren indgivet klage til Energistyrelsen den 19. november Energistyrelsen ved Sekretariatet for Energieffektive Bygninger partshørte klager ved brev af 22. november 2012 over klagen. Klager afgav partshøringssvar den 18. december 2012, hvor energimærkningen blev fastholdt. Energiklagenævnet er enigt med klager i, at klageproceduren i energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 1, ikke er overholdt. Energiklagenævnet finder, at formålet med klageproceduren, hvorefter klagen i første omgang skal forelægges for og afgøres af det certificerede energimærkningsfirma, må antages at være, at det herved afklares, hvorvidt der er en tvist mellem parterne. Da Energistyrelsen har orienteret og partshørt klager inden for klagefristen på 1 år for klage til firmaet, og da Energistyrelsen ligeledes inden for denne frist kunne konstatere, at der var tvist mellem parterne om energimærkningen, finder Energiklagenævnet efter omstændighederne, at Energistyrelsen har opfyldt det bagvedliggende formål med klageprocedurereglen, og at Energistyrelsen dermed har kompenseret for og repareret den procedurefejl, som der umiddelbart var tale om. Energistyrelsen har herefter kunnet realitetsbehandle klagen som sket. Med hensyn til klagerens øvrige klagepunkter (nr. 3-10) bemærker Energiklagenævnet følgende: Ad 3: Klageren [XXX] er ikke ejer af sommerhuset Energiklagenævnet lægger til grund, at [XXX] under sagen for såvel Energistyrelsen som Energiklagenævnet, har handlet som partsrepræsentant for ejeren af sommerhuset, [XXX].

16 Ad 4: Energistyrelsen burde have underrettet klager om den tekniske revision Det fremgår af Energistyrelsens sagsakter, at styrelsen partshørte klager over den tekniske revisors kontrolrapport. Energiklagenævnet er enigt med Energistyrelsen i, at der ikke er krav om, at sagens parter skal have adgang til at være til stede ved den tekniske revisors besigtigelse af ejendommen. Energiklagenævnet finder det dog rettest, at parterne underrettes om, at der skal foretages teknisk revision. Ad 5: Energistyrelsen har ikke orienteret klager om, at styrelsen partshørte energimærkningsfirmaet [XXX] Energistyrelsen har oplyst, at det beroede på en fejl, at der blev indledt en sagsbehandling af den energimærkning, som dette firma havde udarbejdet, og at denne sags oplysninger, ikke har indgået i afgørelsen af den foreliggende sag, samt at det pågældende energimærke endvidere ikke længere var gyldigt. Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energistyrelsens bemærkninger til dette klagepunkt. Side 16 af 19 Ad 6: Energimærket, der er udført af energimærkningsfirmaet [XXX], er fejlbehæftet Energiklagenævnet bemærker, at denne sag ikke drejer sig om klage over ovennævnte energimærke men om den energimærkning, som klager har udført. Ad 7: Energistyrelsen har underkendt den tekniske revisors rapport med hensyn til arealet for sommerhuset og Ad 8: Det er faktuelt forkert, når Energistyrelsen skriver, at klager ikke kender forskel på bygningens areal som anført i BBR-registeret og bygningens opvarmede etageareal Energiklagenævnet finder, at den tekniske revisors kontrolrapport er faktuelle oplysninger til brug for Energistyrelsens pligt til at sagsoplyse sagen i fornødent omfang, inden styrelsen traf afgørelse i sagen. Det forhold, at Energistyrelsen af egen drift har vurderet, at arealet skulle opgøres på anden måde end af den tekniske revisor, kan derfor ikke føre til, at Energistyrelsen havde pligt til at anmode om en ny teknisk revisionsrapport. Energiklagenævnet finder endvidere, at den fremsendte varmetabsramme er korrekt, og at bygningen overholder kravene til BR10. Nævnet bemærker i den forbindelse, at arealet af hemse skal medregnes med det areal, der er i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med taghældningens udvendige side. I den aktuelle sag er det bebyggede areal på 82 m 2 i henhold til BR10, mens det opvarmede areal er ca. 103 m 2, da hemsen skal medregnes.

17 Ad 9: Energistyrelsens afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om klagers uvildighed er misvisende. Der har ikke været udført rådgivnings virksomhed på pågældende byggesag/adresse. Energimærkebekendtgørelsen og Håndbog for Energikonsulenter indeholder nærmere krav om uvildighed hos det certificerede energimærkningsfirma, der udfører energimærkning af bygningen. Af Energimærkebekendtgørelsen fremgår følgende krav til det certificerede energimærkningsfirma om uvildighed: 33. Det certificerede energimærkningsfirma skal være uvildigt i den enkelte sag, således at det certificerede energimærkningsfirma er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som certificeret energimærkningsfirma. Stk. 2. Det certificerede energimærkningsfirma må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af en ny bygning, hvor projekteringen er udført efter den 31. december 2005, og som herefter energimærkes efter 18. Stk. 3. Hvis energimærkning af en bygning udføres i forbindelse med andet arbejde, skal det certificerede energimærkningsfirma drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren klart fremgår, hvad omkostningerne til energimærkningen har været. Side 17 af 19 Af Håndbog for Energikonsulenter 2012, Nye bygninger, fremgår side 11: Energikonsulenten og det firma hvori konsulenten er beskæftiget skal være uvildige i den enkelte sag, det vil sige uafhængige af interesser som kan påvirke arbejdet med sagen. Reglen gælder tilsvarende for certificerede firmaer og deres ansatte. Energikonsulenten og det certificerede energimærkningsfirma, som skal gennemføre energimærkning, må ikke have deltaget i projektering eller opførelse af den pågældende bygning, eller på anden måde have ydet rådgivning til bygherren i forbindelse med opførelsen af bygningen eller den efterfølgende myndighedsbehandlingen. Rådgivningen skal i denne forbindelse opfattes bredt i betydningen, at energikonsulenten eller det certificerede firma ikke har udleveret oplysninger eller andet materiale om bygningen til bygherren på anden måde end via en gennemført energimærkning, der er indberettet til Energistyrelsen. Reglerne skal sikre, at konsulenter eller firmaer, som kunne have en personlig eller økonomisk interesse i hovedresultaterne fra energimærkning af en

18 bestemt ejendom, ikke medvirker ved mærkning af den pågældende ejendom. Energistyrelsen har i den påklagede afgørelse henvist til, at energikonsulenter skal være vidende om hvornår, de er at anse som uvildige. Energistyrelsen fandt, at klager i det foreliggende tilfælde ved anmodningen om at udarbejde en varmetabsberegning og herefter energimærke huset, havde overtrådt kravet om uvildighed. Energiklagenævnet kan, som forløbet har været i den foreliggende sag, af de af Energistyrelsens anførte grunde tilslutte sig Energistyrelsens vurdering af, at klager ikke har handlet i overensstemmelse med kravet om uvildighed, jf. energimærkebekendtgørelsens 33. Side 18 af 19 Ad 10: Energistyrelsen mener ikke, at det er en formildende omstændighed, at Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB) s svar til klager i sagen var uklare og ikke retvisende samt at håndbogen ikke er entydigt på dette område. Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energistyrelsens afgørelse, hvor det fremgår, at Energistyrelsen ikke kritiserer klager for forslaget om at udarbejde en ny varmetabsramme, da SEEB havde afgivet et uklart svar på klagers henvendelse. Konklusion Herefter, og under henvisning til det af Energistyrelsen i øvrigt anførte i den påklagede afgørelse, stadfæster Energiklagenævnet Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 truffet efter energimærkebekendtgørelsens 37, stk. 4. Energiklagenævnet beklager, at sagen har haft et længere forløb ved Energiklagenævnet end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 7 måneder, som har været Energiklagenævnets målsætning for sager i Sagsbehandlingstiden skyldes blandt andet, at sagen har rejst en række juridiske spørgsmål af kompliceret og principiel karakter, herunder om klageberettigelse og klageprocedure, som har krævet nærmere undersøgelse og overvejelse. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 21. januar 2014 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 2. februar 2015 og ved efterfælgende skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet i henhold til energimærkebekendtgørelsens 51, stk. 1, nr. 1, jf. 29, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

19 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Henrik Chieu Sekretariatschef Side 19 af 19

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 29. juli 2015 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...].

ved tredjemands udarbejdelse af nye energimærker for ejendommene beliggende [...] og [...]. (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke

KLAGE FRA [XXX] og [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 28. februar 2013 energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX], Energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus Energimærkningsrapport Nyopført sommerhus Nykjærsvej 22B 8420 Knebel Gyldig fra 22. december 2015 Til den 22. december 2025. Energimærkningsnummer 311151541

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Offentliggjort i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse - klage over

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Amagerfælledvej 135 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. september 2012 Til den 11. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fruerlundvej 49 9560 Hadsund Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2022. Energimærkningsnummer 310003008

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus Energimærkningsrapport Tingodden 140 6960 Hvide Sande Gyldig fra 17. maj 2016 Til den 17. maj 2026. Energimærkningsnummer 311176819 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Louisevej 8 6100 Haderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. januar 2013 Til den 10. januar 2023. Energimærkningsnummer 310019966

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nyt sommerhus Energimærkningsrapport Nordbakken 6 8400 Ebeltoft Gyldig fra 1. december 2016 Til den 1. december 2026. Energimærkningsnummer 311215430 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere