Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Analyse af sygefravær i Lejre Kommune ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystem ØU - Politisk mødekalender ØU - Organiseringen på Beredskabsområdet ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre Kommune ØU - Mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune ØU - Langtved Færgekro - proces for ansøgning om forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i Osted Lukket - ØU - Udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger Lukket - ØU - Allerslev Rådhus, tildeling og opstart Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer Lukket - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i Hvalsø SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på Grønnehave SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer ØU - Skema C (regnskab) for 6 boliger Østbo II ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober...51

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 14/4 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Kassebeholdning opgjort pr. måned september 2014 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned september 2014 Kommunekvote 2015 Udlændingestyrelsen har udmeldt kommunekvoterne for antallet af flygtninge i de enkelte kommuner. Landstallet for 2015 er 4000 personer, men det må ventes, at det opjusteres i løbet af året, idet landstallet for 2014 er blevet opjusteret i april 2014 fra 4400 til 6000 personer. Lejre kommunes andel i 2015 er indtil videre 32 personer. En efterfølgende justering er forholdsmæssig, dvs. stiger landstallet med 50 %, stiger kommunekvoten tilsvarende. I forbindelse med tildeling af kvoten tages der højde for befolkningssammensætning, herunder antallet af indvandrere og flygtninge bosatte i kommunen. Det at skulle modtage minimum 32 nye borgere, som kan bestå at familier, enlige eller uledsagede børn/unge, øger presset på boligsituationen voldsomt og indsatsen i det hele taget overfor flygtninge. Der forelægges en sag senest i december 2014 om boligsituationen og løsningsmuligheder. Kommunekvoterne er vedlagt. Udbud af ABA-anlæg (Automatiske Brandalarmeringsanlæg) Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23. september 2014, at frigive rådighedsbeløb på 1 mio. kr., til etablering af ABA-anlæg (Automatiske Brandalarmeringsanlæg) på tre af kommunens skoler. Administrationen har fulgt Lejre Kommunes forsikringsmægler Willis I/S anbefalinger. Willis har ligeledes forestået udbuddet. De bydende entreprenører var på besigtigelse på Allerslev Skole, Hvalsø Skole og Trællerupskolen den 17. september 2014, hvorefter de afgav deres bud. Udbudsrunden er forbi, og Willis har den 3. oktober 2014 fremsendt en tilbudsanbefaling til Lejre Kommune. Se bilag Tilbudsanbefaling ABA 2014 Lejre Kommune. Willis har tidligere givet udtryk for, at det var absolut realistisk at brandsikre tre skoler med ABA for 1 mio. kr. De indkomne tilbud er dog i en helt anden størrelsesorden. Det billigste og som er det Willis anbefaler udgør kr. mod det dyreste som beløber sig til kr. Willis anbefaler, at G4S vælges som leverandører. Valget er

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 truffet ud fra en samlet vurdering af pris, kvalitet, service og fremtids- og udviklingsmuligheder med udgangspunkt i det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Administrationen har i forlængelse af tilbudsanbefalingen rettet en forespørgsel til Willis, og anmodet dem om en forklaring på den ret så markante fejlvurdering. Willis erkender at have undervurderet prisniveauet. Administrationen har herefter foretaget egne beregninger, og vurderer med baggrund i disse, at de modtagne tilbud faktisk afspejler markedsprisen pt. Administrationens vurdering er, at udgifter til etablering af ABA på henholdsvis Hvalsø Skole og Trællerupskolen næsten vil kunne holdes inden for rammen på 1 mio. kr. Det vil kræve nogle forhandlinger med G4S, hvorfor administrationen den 10. oktober 2014 har arrangeret et møde med Willis og G4S. Administrationens forslag er derfor, at der etableres ABA på Hvalsø Skole og Trællerupskolen i 2014, såfremt det kan holdes indenfor rammen. Allerslev Skole venter til Afholdelse af politiske møder under ombygning af rådhuset i Allerslev Ombygningen af rådhuset i Allerslev er planlagt til at påbegynde mandag den 3. november Det betyder, at alle udvalgsmøder, der hidtil har været afholdt i Allerslev fra november flyttes til nye mødelokaler, UTM flyttes til Materielgården i Hvalsø, UKF flyttes til Aktivitetshuset på Lejrevej 15B, UBU og ØU flyttes til mødelokale 1 på rådhuset i Lyndby. Der vil fortsat kunne afholdes Kommunalbestyrelsesmøder i rådssalen i Allerslev. Digitalt post Lejre Kommune vil fra den 1. november 2014, sende alt post digitalt til kommunens borgere. Alle der kan, skal fra den 1. november 2014 have en digital postkasse. Det er dog muligt at blive fritaget, hvis man har søgt om dette. Lejre Kommune har frem mod den 1. november 2014 afholdt en række aktiviteter for, at sikre dem der har behov for en fritagelse, har fået det, samt at få dem der kan, tilmeldt post fra det offentlige. Lejre Kommune ligger på en flot 3 plads i vores region med flest tilmeldte på 63,2 %. Vedhæftet oversigt over aktiviteter. Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Taget til orientering. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Bilag: 1. Kommunekvoter for 2015.pdf 2. Tilbudsanbefaling ABA 2014 Lejre Kommune.pdf 3. Digital Post aktiviteter 2014.docx

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 3. ØU - Analyse af sygefravær i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/15461 Resumé: Økonomiudvalget har i 2014 sat sygefravær på dagsordenen gennem aftalen med Koncerndirektionen i Fokus 14 og på Økonomiudvalgsmøder i foråret og i august Analyse af sygefraværet i Lejre Kommune forelægges med denne sag til politisk behandling med henblik på en efterfølgende fokuseret indsats fra ledere, TR ere, Arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige medarbejdere, så nærværet kan øges og sygefraværet nedbringes. Der er tidligere forelagt mulige pejlemærker for indsatsen for at reducere sygefraværet, jf. økonomiudvalgsmødet den 19. august Der vil nu på baggrund af analysen blive arbejdet videre med en konkret plan for de tværgående og fælles aktiviteter med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at analyse af sygefraværet i Lejre Kommune godkendes, 2. at Økonomiudvalget fremover får forelagt status for sygefravær i Lejre Kommune samtidig med Forventet Regnskab. Beslutning Økonomiudvalget den : 1. Godkendt under den betingelse, at beregning af potentiale ved reduceret sygefravær kvalitetssikres og forelægges Økonomiudvalget på næstkommende møde. 2. Godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget forelægges sygefraværsstatistikker for Lejre Kommune på hvert møde. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Baggrund Sygefravær har med Fokus 2014 været udset som et særligt indsatsområde i 2014, hvor der bl.a. er arbejdet med implementering af nyt løn- og økonomisystem, udvikling af et særskilt personalesite om relevant og tilgængelig viden, forberedelse af særlig indsats om øget social kapital samt udarbejdelse af sygefraværsrapporter til fremadrettet monitorering lokalt på hver enkelt arbejdsplads. Økonomiudvalget fik på sit møde den 19. august 2014 forelagt en status på arbejdet. Det fremgik heraf, at arbejdet med sygefravær skal være faktabaseret. Fokus har derfor været på at udarbejde en samlet analyse af sygefravær på arbejdspladserne i Lejre Kommune. Analysen forelægges som målsat på nærværende møde.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Analysen af sygefravær Analysen omhandler dels udviklingen i sygefraværet fra 2007 til 2013 totalt og for udvalgte overenskomstområder (med over 50 ansatte i Lejre Kommune) og dels status for sygefraværet fra januar til september 2014 totalt og fordelt på centre, virksomheder og afdelinger. Overordnet viser analysen, at det samlede gennemsnitlige sygefravær i Lejre på 13,6 sygedage pr medarbejder er næsten to dage højere pr medarbejder end det samlede gennemsnit for alle landets kommuner. Og mens sygefraværet for alle landets kommuner under et har haft en faldende tendens i hele perioden fra 2007 til 2013, så har udviklingen i Lejre Kommune udvist større udsving, og er i 2013 højere end i Samlet oversigt over antal sygefraværsdage pr medarbejder Det gennemsnitlige sygefravær for Lejre Kommune dækker over betydelige udsving mellem overenskomstområder og centre og mellem de forskellige år. De overenskomstområder, der har det største sygefravær pr medarbejder i Lejre Kommune i 2013, er rengøringsassistenter, social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt lærere. Ser man alene på, hvor Lejre adskiller sig fra landsgennemsnittene på det overenskomstopdelte sygefravær er det især lærerne og kontor- og EDB personale, der skiller sig ud med et markant højere sygefravær i Sygedage pr. medarbejder i 2013 fordelt på udvalgte overenskomstområde

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Sygefraværet for de første 9 måneder af 2014 ser foreløbigt ud til at have en fortsat stigende tendens og vil, hvis tendensen fortsætter året ud lande på 15,5 sygedage pr. medarbejder med forbehold for eventuelle fejlregistreringer og fejlindplaceringer, som følge af indførelsen af et nyt løn- og økonomisystem i Der er søgt taget hånd om de største umiddelbare fejlkilder gennem en første valideringsproces af sygefraværstallene ved de personaleansvarlige ledere, men det er fortsat muligt, at tallene kan ændre sig lidt, hvis yderligere fejl opdages og tilrettes. Sygefraværsdata for 2014 viser i øvrigt, at det ikke bare er betydelige forskelle imellem overenskomstområder, men også mellem centre samt virksomheder inden for samme overenskomstområde. Sygefravær og langtidsraske jan-sep fordelt pr center Opsummerende viser sygefraværsanalysen, at sygefraværet i Lejre Kommune er højt og stigende både for kort- og langtidssygefravær, at køn og alder ikke alene kan forklare forskellene, at der er overenskomstområder, hvor ansatte i Lejre har markant højere sygefravær end øvrige kommuner og at på de overenskomstområder, hvor ansatte i Lejre har haft lavere sygefravær, er det stigende.

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 De foreløbige tal for 2014 viser endvidere, at der er store forskelle mellem centrene både ift kort- og langtidssygefravær og i forhold til andele langtidsraske (i betydningen ansatte, der ikke har været ramt af sygdom) samt ikke mindst, at der inden for centrene er markante forskelle mellem de underliggende enheder også for skoler og dagtilbudsområder, som er umiddelbart sammenlignelige. Indsatser ØU godkendte den 19. august 2014 følgende pejlemærker for arbejdet med at øge nærværet og reducere fraværet: at alle ledere med virksomhedsledere og centerchefer i spidsen har fokus på eget sygefravær og forholder sig aktivt til, bl.a. i regi af Lokaludvalg, hvad der kan og bør gøres lokalt. at direktionen vil sikre vidensindsamling om, hvad der gøres lokalt, og hvilke knaster lederne støder ind i, og at skolerne prioriteres højt i denne sammenhæng. at sygefraværet på hver enkelt arbejdsplads synliggøres ved månedlige ledelsesrapporter til hver enkelt leder og som et fast emne på MED møder. at der sker en opstramning af sygefraværspolitik og praksis, herunder sikres entydighed omkring håndtering af sygemeldinger på arbejdspladserne og indføres systematisk registreringspraksis og validering af sygefraværstallene. at der skabes klar forventningsafstemning om ledelsesopgaven og MED udvalgets rolle. Herudover vil der blive formuleret konkrete mål for nedbringelse af sygefravær for alle arbejdspladser og generelt for Lejre Kommune i forbindelse med årsplanlægningen for Der vil være et særligt fokus på de arbejdspladser, der har et højt sygefravær og derfor også står over for at skulle nedbringe det mest. Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter var inviteret til et fælles møde den 9. oktober, hvor analysen blev præsenteret. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den gennemførte sygefraværsanalyse tilvejebringer de nødvendige fakta til brug for det lokale arbejde på de enkelte arbejdspladser med at nedbringe sygefraværet og til brug for en tværgående indsats. Der er et betydeligt forbedringspotentiale. Dette skal omsættes til konkrete mål for nedbringelse af fraværet på de enkelte arbejdspladser og generelt for Lejre Kommune. Dette indgår i årsplanlægningen for Herudover skal arbejdsmiljø tænkes ind i store og små beslutninger, der skal ske en opstramning af sygefraværspolitik og praksis, der skal sikres ledelsesfokus og support til de arbejdspladser, der har det højeste fravær og de månedlige sygefraværsstatistikker skal fremover indgå som fast emne på MED møder og i ledelsesteam-møder. Social kapital Herudover har Hovedudvalget sat udvikling af social kapital på dagsordenen som et led i at øge fokus på kerneopgaverne og skabe et bedre arbejdsmiljø. Arbejdet med social kapital bygger på en forståelse af, at vi opnår nogle fordele ved at samarbejde, som man ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig. Begreber som tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i eget team og med andre i organisationen (vertikalt og horisont) står centralt i arbejdet med social kapital.

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 Hovedudvalgets indsatser for social kapital understøtter Fokus og Budgetaftalens stærke budskaber om samarbejde og fællesskaber generelt i Lejre Kommune. Handicappolitik: Der er ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver forbundet med denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Analyse af sygefravær i Lejre Kommune - oktober 2014.pdf

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Flerårig kontrakt på lovinformationssystem Sagsnr.: 14/15423 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Lejre Kommunes underskrivelse af en flerårlig kontrakt med et tværfagligt lovinformationssystem. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune underskriver en flerårlig kontrakt med uopsigelig bindingsperiode på 3 år og mulighed for forlængelse i 1x12 mdr. Den årlige betaling udgør kr , 2. at dele af besparelsen geninvesteres i et indkøbssystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Lejre Kommunes nuværende kontrakt med EG Kommuneinformation, om lovinformationssystem, udløber den 30. november Kontraktværdien blev skønnet under tærskelværdierne for udbud. Der er derfor blevet forhandlet med to leverandører for, at finde det bedste og billigste tilbud. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante centre, som har vurderet EG kontra Schultz. Fagpersonerne har lagt vægt på brugervenlighed, herunder overblik og søgefunktioner. Der er endvidere fra arbejdsgruppen lagt vægt på en større grad af undervisning/kursuser i systemet. Ved indgåelse af denne kontrakt opnås der en økonomisk gevinst på kr årligt i forhold til nuværende kontrakt. Dette svarer til kr. set over en 4-årig periode. Besparelsen indgår i det samlede budget for IT og en del af besparelsen vil blive anvendt til reinvestering i et indkøbsanalysesystem til brug for øget compliance, som forberedelse af effektiviseringsindsatser i budget Derudover vil endnu en del af besparelsen blive anvendt til gentegning af byggehåndbøger, som Center for Byg & Miljø, Center for Ejendomme & Trafik og Koncernøkonomi & Analyse anvender til at sikre et højt faglig niveau. Med den nye kontrakt er der mulighed for, at brugerne af systemet kan få mere undervisning, eftersom at der er afsat 2 gratis årlige webinarer. I forbindelse med implementeringen er der afsat to dages undervisning i systemet med op til 6 hold. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Schultz, i henhold til den nedsatte arbejdsgruppe, det bedste system og samtidig den laveste pris, hvorfor kontrakten bør tildeles dem. Fagpersonernes udtalelser er positive overfor Schultz s lovinformationssystem. Fagpersonerne har vurderet, at Schultz giver et mere brugervenligt system, med større overblik og bedre søgefunktioner. Indholdet af lovtekster og guider er blevet

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 vurderet til i hovedtræk at være ens, mens enkelte områder har et større indhold hos Schultz. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at have et lovinformationssystem for, at sikre et højt juridisk fagligt niveau. Lovinformationssystemet sikrer, at fagpersonerne har det gældende retsgrundlag til at træffe de rigtige beslutninger i deres afgørelser. Flere af områderne støttes ved tilførsel af beslutningsstøtterapporter udarbejdet af Schultz. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er allerede afsat budget til kontrakten i IT-afdelingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat vedr Lovinformationssystem

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Politisk mødekalender 2015 Sagsnr.: 14/15096 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år i oktober et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. Mødeplanen indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ordinære møder samt Kommunalbestyrelsens temamøder og budgetseminar og ekstra Økonomiudvalgsmøder om Forventet Regnskab. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Mødekadencen følger tidligere praksis dog med mindre justeringer som er fremhævet i sagsfremstillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til mødeplan for 2015 inkl. budget- og temamøder samt Forventet Regnskab godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den ændring, - at temamøde i uge 7 aflyses og at Økonomiudvalgsmødet i samme uge flyttes, - at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på temamøder. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsens møder afholdes i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl og de øvrige møder afholdes som udgangspunkt på hhv. Rådhuset i Hvalsø og Allerslev. Der vil forekomme ændringer for de øvrige møder grundet renovering af Rådhuset i Allerslev. Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet. Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Datoerne for budget- og temamøderne er: torsdag den 12. februar KB-temamøde torsdag den 26. marts KB-temamøde fredag den 24. april KB 1. budgetseminar torsdag den 21. maj KB-temamøde mandag den 22. juni KB-temamøde fredag den 28. august KB 2. budgetseminar torsdag den 22. oktober KB-temamøde

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 13 torsdag den 19. november KB-temamøde torsdag den 17. december KB-temamøde Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl Der er i mødeplanen afsat tid til to budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2- dagsseminarer. Samtidig fremlægges forslag til datoer til drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde holdes kl Datoerne er: Mandag den 30. marts Mandag den 31. august og Mandag den 26. oktober Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Politisk mødekalender for 2015.pdf

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Organiseringen på Beredskabsområdet Sagsnr.: 14/14001 Resumé: Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar KKR Sjælland har drøftet en mulig fremtidig beredskabsstruktur m.h.p. at sikre, at ingen kommuner i regionen lades alene tilbage. Lejre Kommune indgår i begge de forelagte modeller i et samarbejde mod øst, men med mulighed for at gå ind i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse. Det anbefales i denne sag, at Lejre Kommune indgår i et samarbejde med de vestsjællandske kommuner og følgelig, at det politiske beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan og principper i nærværende sagsfremstilling. Principper og overordnet tidsplan forelægges enslydende i de disse seks kommuner m.h.p. et klart, fælles politisk grundlag for arbejdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at det besluttes, at Lejre Kommune indgår i samarbejde mod vest med Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner, 2. at det godkendes, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan, 3. at principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den tilføjelse, at der skal sikres et ensartet serviceniveau i kommunen med særlig opmærksomhed på den nordøstlige del af kommunen. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Baggrund Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 15 nuværende tidspunkt ikke afklaret hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber. KKR Sjælland har på både juni- og september-møderne drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab og derved at ingen kommuner lades alene tilbage. På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september forskellige modeller for hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med 3 beredskabsområder - og i den anden (B2) med 4 beredskabsområder. Forskellen på de 2 modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende; "KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne. I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage. På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler." Modellerne B1 og B2 og Lejre Kommune Det fremgår af de to modeller B1 og B2 at Lejre Kommune i begge modeller indgår i en løsning mod øst. På baggrund af borgmesterens tilbagemelding på KKR mødet har kommunaldirektøren deltaget i afklarende drøftelser såvel mod øst som mod vest. Økonomiudvalget er orienteret om dette bl.a. på mødet den 23. september. På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Økonomiudvalget er der givet en melding til de vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Sorø, Slagelse, Odsherred, Holbæk) om, at Lejre Kommune forventeligt ønsker at deltage i beredskabssamarbejdet mod vest, og at dette besluttes endeligt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober måned. Af samme grund er Lejre Kommune skrevet ind i den sagsfremstilling, som tilgår de nævnte vestsjællandske kommuner m.h.p. et fælleskommunalt politisk beslutningsgrundlag. Det fremgår dog også klart, at Lejre Kommune først tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober. Hovedbegrundelserne for, at Lejre Kommune anbefales at gå mod vest er: - Samarbejdet er så småt startet op tidligere på året med en kortlægning, som Lejre Kommune deltog i

18 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 16 - Der er tegner umiddelbart en større lighed med kommunerne mod vest end mod øst såvel i serviceniveau som i struktur. Uanset om Lejre Kommune går mod øst eller vest vil én del af kommunen blive yderområde i et fremtidigt beredskabssamarbejde. Dette vil være opmærksomhedspunkt i det videre arbejde. Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at indgå i beredskabssamarbejde med de vestsjællandske kommuner. Beslutningsgrundlag for iværksættelse af det administrative forarbejde Der er behov for et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab. Der forelægges derfor enslydende forslag til principper og overordnet tidsplan for samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber. Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde til godkendelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede overordnede principper og tidsplanen udgør et godt afsæt for det videre arbejde frem mod et egentlig beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive hvilke konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

19 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 17 Bilag: 1. Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx 2. Forslag til faseplan politisk behandling oktober.pdf

20 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Godkendelse af Sikringspolitik i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/10663 Resumé: I forbindelse med det kommende EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje, fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt risikostyringsstrategi samt politik. I nærværende sag fremlægger administrationen udkast til sikringspolitik for Lejre Kommune til godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Sikringspolitik - Lejre Kommune godkendes, 2. at administrationen bemyndiges til at forsætte den videre proces i forbindelse med implementering af de i Sikringspolitik Lejre Kommune anbefalede sikringstiltag. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: I forbindelse med EU-udbuddet af Lejre Kommunes forsikringsportefølje fordrer de bydende forsikringsselskaber, at Lejre Kommune har en godkendt sikringspolitik (se bilag 1). Lejre Kommune har ikke tidligere arbejdet målrettet med en egentlig risikostyringsstrategi. Administrationen fremlagde forslag til Lejre Kommunes forsikringsportefølje for ét år i september I samme sag gjorde administrationen opmærksom på, at oplæg til risikostyringsstrategi og politik vil blive fremlagt til politisk godkendelse i forbindelse med et kommende EU-udbud. Kommunens forsikringsmægler I/S har på administrationens initiativ derfor udarbejdet oplæg til sikringspolitik. Administrationen har tilpasset politikken så den matcher de vilkår, behov og ønsker der er i Lejre Kommune. Sikringspolitik Lejre Kommune beskriver overordnet formål, baggrund og strategi samt retter fokus mod de særlige forhold en risikostyringsgruppe skal arbejde med i en helhedsorienteret kontekst. Formålet er, at Lejre Kommune overfor forsikringsselskaberne kontinuerligt kan dokumentere sikringstiltag, sådan at kommunen fortsat er en attraktiv kunde for forsikringsselskaberne og derved opnår en forsikringsdækning også på gode vilkår. Sikringspolitikken indeholder en lang række sikringstiltag.

21 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 19 Administrationen har efter anbefaling fra Willis i første omgang valgt at rette fokus mod brandsikringstiltag. Der er derfor til budget 2015 og frem afsat midler til etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) på skoler, haller, rådhuse og institutioner. Administrationens vurdering: Såfremt Lejre Kommune ikke vælger, at arbejde strategisk med sikringstiltag forventer administrationen, at det bliver særdeles vanskeligt for kommunen at kunne tegne forsikringer. Der vil således blive tale om selvforsikring på bl.a. bygnings- og løsøredelen fra Administrationen anbefaler derfor, at forslaget til sikringspolitik godkendes og efterfølgende implementeres. Implementeringen indebærer sikringstiltag vedr. Brandsikring, ABA (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) Tyverisikring og adgangskontrol Nøgler, kort og låse Mærkning & opbevaring af værdier Identifikationskort Sikring mod vandskader Transientsikring (sikring af eltavler) Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Administrationen har til budget 2015 og frem søgt om midler til sikringstiltag særligt i forhold til brandsikring af skoler, haller, rådhuse og institutioner. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: _Lejre Kommunes Sikringspolitik

22 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune Sagsnr.: 14/8193 Resumé: Økonomiudvalget fik på mødet den 17. juni 2014 forelagt en status på mobil- og bredbåndsdækning i Lejre kommune. I forlængelse heraf fremlægges forslag til indsatser for det videre arbejde med at sikre mobil- og bredbåndsdækning i hele Lejre Kommune, og der gøres status på hidtidige indsatser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At administrationen afholder møder for borgere, virksomheder og leverandører med henblik på at understøtte udbygning af og tilslutning til mobil- og bredbåndsløsninger, 2. At Lejre Kommune som den største lokale arbejdsplads søger mobil- og bredbåndsløsninger, der også kommer borgerne til gode, 3. At administrationen identificerer egnede kommunale bygninger, der i de dårligt dækkede områder, vil kunne anvendes til udbydernes antenner, så mobil- og bredbåndsdækning kan forbedres, 4. At hullerne i Lejre Kommune kortlægges, 5. At der sammen med konkrete forslag til anvendelse af kommunale bygninger til antenner fremlægges økonomiske beregninger på udgifter til opsætning af antenner og markedsleje. Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den bemærkning, at der tages kontakt til DONG og Viborg Kommune om mulige løsninger for etablering af trådløst internet i forbindelse med gadebelysning. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fik på mødet den 17. juni forelagt en sag vedr. mobil- og bredbåndsdækning i Lejre kommune. I sagen havde administrationen opstillet en række forslag til konkrete initiativer, som Økonomiudvalget tiltrådte. Administrationen har siden arbejdet videre med sagen og der gøres nedenfor status på arbejdet og anbefales nye tiltag inden for følgende fire overskrifter: Samarbejde om bedre dækning Bedre mobil- og bredbåndsdækning til kommunale arbejdspladser skal komme borgerne til gode Kommunens passive infrastruktur skal komme borgerne til gode Kortlægning af hullerne i Lejre Kommune Samarbejde om bedre dækning Lejre Kommune vil tage initiativ til, at der afholdes en række møder mellem leverandører af mobil- og bredbåndsløsninger og interesserede borgere og virksomheder i kommunens

23 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 21 forskellige geografiske områder med henblik på at afdække og synliggøre muligheder for bedre dækning og tilslutning for borgere og virksomheder. Lejre Kommune vil endvidere aktivt tilbyde sin bistand til private udbydere, som ønsker at forbedre dækningen og har eksempelvis konkret bistået en privat udbyder med at finde en egnet placering til en ny mobilmast, som vil forbedre mobildækningen tæt på motorvejen og fjorden. Bedre mobil- og bredbåndsdækning til kommunale arbejdspladser skal komme borgerne til gode Lejre Kommune som organisation har indgået aftale med TDC om levering af mobil- og bredbåndsdækning. TDC har foretaget en udbygning af anlæggene over sommeren og har i september gennemført en omlægning af mobil- og mobile bredbåndsabonnementer så alle abonnementer nu kan gøre brug af 2G, 3G og 4G. Der er dog stadig meldinger og målinger, der viser, at dækningen ikke er tilfredsstillende i alle kommunens geografiske områder. Som led i ombygningen af rådhuset i Allerslev fra november 2014 til juli 2015 vil en stor gruppe medarbejdere skulle genhuses Lyndby. Der er i samarbejde med leverandøren gennemført en specifik måling af dækningsgraden på rådhuset, der viser dårlig mobildækning. Lejre Kommune vil i dialogen med kommunens leverandør forfølge løsninger, der kan komme borgerne i lokalområdet til gode midlertidigt ved genhusningen og mere permanent. Lejre kommune udbygger gradvist bredbåndsfibernet-tilslutning til de kommunale institutioner efter nærmere behovsvurdering. I takt med at fibernet etableres på flere kommunale lokaliteter vil det blive nemmere og billigere for virksomheder og borgergrupper at tilslutte sig. Lejre Kommune vil udover afholdelsen af møder med borgere, virksomheder og leverandører om muligheder for tilslutning, løbende sikre synlighed omkring den kommunalt initierede bredbåndsudbygning. Kommunens passive infrastruktur skal komme borgerne til gode Lejre Kommunes mange ejendomme i kommunens forskellige geografiske områder kan i sammenhæng med mobil- og bredbåndsdækning anskues som passiv infrastruktur. Lejre Kommune vil tilbyde, at udbydere kan anvende den passive kommunale infrastruktur til antenner, så mobil- og bredbåndsdækningen forbedres i lokalsamfundene. I forlængelse heraf vil Lejre Kommune forfølge de nye muligheder, som fremgår af Erhvervsstyrelsens høring af en ny vejledning om markedsleje og etablering af passiv infrastruktur. I henhold til den nye vejledning, der forventes vedtaget i november 2014, er det muligt for Lejre Kommune at tilbyde teleselskaberne at opsætte antenner på kommunens bygninger til en leje på 0 kr. i de tilfælde hvor det kan sandsynliggøres, at dette vil kunne afhjælpe problemerne med ringe eller ingen dækning i kommunen og hvor udbydere tilbydes ens vilkår. Administrationen vil fremlægge konkrete forslag til hvilke kommunale bygninger, der i de dårligt dækkede områder, vil kunne anvendes til udbydernes antenner, samt fremlægge økonomiske beregninger på udgifter til opsætning af antenner og fastsættelse af markedsleje. Konkrete anvendelser af kommunale master eller ejendomme vil skulle vurderes i forhold til eventuelle lokale bestemmelser eller restriktioner, som følger af Planloven. Lejre Kommunes Mastepolitik indeholder ikke umiddelbart særlige restriktioner i den forbindelse. Kortlægning af hullerne i Lejre Kommune

24 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 22 For at sikre, at ovennævnte indsatser til forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen målrettes skal den nuværende dækning kortlægges. Der er derfor igangsat et projekt med hjemmeplejen, hvor det udkørende personales mobiltelefoner får installeret en App fra Erhvervsstyrelsen. App en måler mobildækning i de områder, hvor personalet færdes. På denne måde vil en stor del af Lejre kommunes mobildækning blive kortlagt og indgå i Regeringens nationale kortlægning og prioritering. Der er meldinger om, at de foreløbige kortlægningsresultater vil foreligge til december 2014, hvorefter indsatser i Lejre vil kunne målrettes yderligere. Der er samtidig gennemført en rundspørge blandt 30 virksomheder i kommunen om deres oplevelser af mobil og bredbåndsdækning. Rundspørgen peger på, at det især mobildækningen, som er dårlig, og at det er den nordlige og vestlige del af Lejre kommune, som er værst ramt se kort over virksomhedernes placering i kommunen i bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de foreslåede indsatser vil kunne bidrage til en forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune. Det vurderes endvidere, at den nye vejledning skaber reelle muligheder for at Lejre Kommune mere aktivt end tidligere kan medvirke til forbedret mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Kommunale ejendomme kan komme i spil i forhold til placering af antenner, og dermed vil Lejre kommune i samarbejde med teleoperatørerne kunne forbedre de kommercielle rammer for at betjene virksomheder og borgere også i de tyndt befolkede dele af kommunen. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Såfremt økonomiudvalget tiltræder administrationens indstilling, vil administrationen identificere relevante kommunale bygninger til placering af udbydernes antenner, samt fastsætte markedsleje. Som konsekvens heraf, vil Økonomiudvalget efterfølgende skulle tage stilling til om man er principielt villig til at fastsætte en markedsleje af kommunale arealer til 0 kr. og til om der skal afsættes økonomi til etablering af passiv infrastruktur efter lov om Erhvervsfremme, såfremt der ikke er nok egnede kommunale ejendomme. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Mobil og internetdækning i Lejre Kommune.pdf

25 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Langtved Færgekro - proces for ansøgning om forsøgsprojekt for kystog naturturisme Sagsnr.: 14/15839 Resumé: Langtved Færgekro brændte ned i Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejede kroen og ejer området, ønsker at opføre et erstatningsbyggeri et besøgscenter, der ikke kun skal være et spisested, men også være udgangspunkt for formidling af områdets kultur- og naturværdier og inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden. Med et forslag til ændring af planloven er der nu kommet en mulighed for at en genopførsel af kroen kan blive ét af ti forsøgsprojekter for udvidelse af kyst- og naturturismen i Danmark. For at komme i betragtning kræver det bl.a., at der er god sammenhæng mellem det konkrete projekt og kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at arbejdet med at udforme projektansøgning og tilhørende sammenhængende plan- og turistpolitiske overvejelser sættes i gang. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Ryegaard og Trudsholm Godser, 2. at arbejdet koordineres med arbejdet med en turismestrategi for Lejre Kommune, som er forankret i Udvalget for Erhverv & Turisme. Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Langtved Færgekro brændte ned i Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejede kroen og ejer området, ønsker at opføre et erstatningsbyggeri et besøgscenter, der ikke kun skal være et spisested, men også være udgangspunkt for formidling af områdets kultur- og naturværdier og inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden. Kort beskrivelse af Langtved Ny Færgekro er vedlagt som bilag. Genopførslen af kroen i en ny udformning er udfordret dels ved at ligge inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, hvor der er statslige restriktioner for bl.a. nybyggeri, dels ved at være omfattet af en fredning. Ryegaard og Trudsholm Godser har igennem længere tid være i dialog med både Naturstyrelsen, der er myndighed for strandbeskyttelseslinjen og Fredningsnævnet om en realiserbar løsning, men der er endnu ikke kommet et resultat. Nu har der vist sig en ny mulighed for at komme videre. Som opfølgning på Aftale om vækstplan for dansk turisme fra juni 2014 har Miljøstyrelsen den 5. september 2014 udsendt et lovforslag om en ny forsøgsbestemmelse i planloven og ændring af naturbeskyttelsesloven. Lovforslaget skaber mulighed for, at Miljøministeren kan godkende op til 10 kommunale ansøgninger om forsøg, der fraviger en række af de særlige krav til planlægning og begrænsninger i kystnærhedszonen og i landzonen, samt reglerne i naturbeskyttelsesloven om klitfredede arealer og beskyttelseslinjer og øvrige bygge- og beskyttelseslinjer.

26 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 24 For at komme i betragtning som forsøgsprojekt kræver det, at: 1) projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) at de konkrete projekter understøtter en samlet udvikling af turismen og er i god overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme. 3) projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. Det er kommunerne der skal ansøge og der er to ansøgningsfrister: 15. januar 2015 og 15. maj Ansøgningsskema og vejledning er vedlagt som bilag. Administrationen har været i dialog med Ryegaard og Trudsholm Godser om at komme i betragtning som et af de 10 forsøgsprojekter, for på den måde at kunne udnytte det fulde potentiale for kyst- og naturturisme, som genopførslen af kroen rummer. Da Lejre Kommune endnu ikke har nogen sammenhængende turistpolitiske overvejelser for kommunens planlægning, er det en forudsætning for at kunne komme i betragtning som et af de 10 forsøgsprojekter, at vi får udarbejdet disse overvejelser. De sammenhængende turistpolitiske overvejelser kan ses som et redskab til at sætte kommunens samlede strategi for udvikling af turismeerhvervet ind i en fysisk sammenhæng. De turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder, herunder eksisterende ferieområder. Udarbejdelsen af sammenhængende turistpolitiske overvejelser forudsætter samarbejde mellem kommunen og turismens aktører, ligesom det kræver overvejelser på tværs af erhvervspolitik, turismepolitik og fysisk planlægning. For at give retning for og fokus på turismeopgaven efter den er hjemtaget til Lejre Kommune har administrationen arbejdet på et udkast til en turismestrategi. Udvalget for Erhverv & Turisme blev præsenteret for oplægget på deres møde den 3. februar Det videre arbejde med turismestrategien afventer pt. resultatet af Branding- og Udviklingsstrategien, der forventes færdig med udgangen af Det har i administrationen været tænkt, at de sammenhængende turistpolitiske overvejelser skulle udarbejdes på baggrund af turismestrategien, og være med til at sætte turismestrategien i relation til den fysiske udvikling af kommunen. Men i lyset af behovet for at få godkendt de sammenhængende turistpolitiske overvejelser foreslår administrationen at genoptage arbejdet med turismestrategien sideløbende med udarbejdelsen af projektansøgningen, herunder de sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Et forslag til tidsplan der sikrer sammenhæng på tværs af de planmæssige forhold og turismestrategi er vist her: oktober november december januar Ansøgning om forsøgsprojekt ØU beslutter at udarbejde en projektansøgning 21. Ryegaard udarbejder projektbeskrivelse Turistpolitiske overvejelser udarbejdes Administrationen udarbejder ansøgning Møde med turismens aktører Forberedelse til politisk behandling Politisk behandling i UET ET

27 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 25 Politisk behandling på ekstraordinært ØU ØU Ansøgningen samles og afsendes 14. Deadline for ansøgning 15. Lejre Kommunes turismestrategi UET beslutter at gå videre med turismestrategien ET Udkast til turismestrategien færdiggøres Dialog med turismens aktører Forberedelse til politisk behandling Politisk behandling i UET ET Politisk behandling på ekstraordinært ØU ØU Politisk behandling i KB KB Der er i tidsplanen lagt op til, at holde workshop med turismens aktører i uge 47. Det er tænkt som én workshop, der både omhandler turismestrategien og de sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Udvalget for Erhverv & Turisme er tovholder på workshoppen. Administrationen anbefaler, at den politiske behandling i januar af turismestrategien og projektansøgningen arrangeres som et fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Udvalget for Erhverv & Turisme og evt. Udvalget for Kultur & Fritid. Der er lagt op til at gå efter ansøgningsfristen den 15. januar og ikke den 15. maj. Det skyldes, at Ryegaard og Trudsholm Godser frygter at miste retten til at genopføre kroen, hvis vi går efter fristen 15. maj. Administrationen har påbegyndt en dialog med flere af vores nabokommuner rundt om fjordene, for at høre om der er interesse for at støtte eller være med i en ansøgning. Et samarbejde med de øvrige fjordkommuner vurderes at styrke mulighederne for at blive ét af de 10 forsøgsprojekter. Tilkendegivelser fra fjordkommunerne, samt turismens aktører vil blive fremlagt sammen med projektansøgningen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at genrejsning af Langtved Færgekro som et besøgscenter har goder perspektiver for at komme i betragtning som ét af de ti forsøgsprojekter. Fjorden byder på gode rekreative muligheder for aktiv ferie og oplevelser, herunder er mulighed for helårsfiskeri et væsentligt potentiale. Fjordstien og de store naturværdier i området, sammenhængen til den forhåbentlig kommende nationalpark, de store turistdestinationer i særligt Holbæk, Roskilde og Lejre vidner om gode muligheder for synergi. Det vurderes heller ikke som uvæsentligt, at der ligger færdige skitser af et besøgscenter med flot arkitektur, der er indpasset i landskabet, og at der med Ryegaard og Trudsholm Godser står en investor bag projektet. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke umiddelbart handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Administrationen forventer at købe konsulenthjælp til en mindre del af arbejdet med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Udgiften holdes inden for budgetrammen for Center for Byg & Miljø.

28 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 26 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Bilag: 1. Ryegaards beskrivelse af besøgscenter

29 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Godkendelse af skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted samt serviceareal Bøgebakken Sagsnr.: 14/11127 Resumé: Regnskab og skema C for 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger på Langetoften og serviceareal ved Bøgebakken skal godkendes. Efter godkendelsen af skema C skal sagen sendes til revisionen og forlægges på ny med revisionspåtegning. Nedenfor gennemgås regnskabet for henholdsvis 38 plejeboliger på Bøgebakken, 24 ældreboliger i Osted og serviceareal ved Bøgebakken. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Skema C på 88,786 mio. kr. vedrørende 38 lejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes, 2. at Skema C vedrørende 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted oversendes til revisionspåtegning, 3. at anlægsregnskab på 107,200 mio. kr. for 38 plejeboliger, Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted godkendes, 4. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,916 mio. kr. og det frigives til færdiggørelse af 38 ældreboliger på Bøgebakken, 5. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 8,131 mio.kr. til færdiggørelse af 24 ældreboliger i Osted. Der frigives 6,387 mio. kr. og 1,744 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb (tilkendt erstatning i voldgiftssagen), 6. at der gives en indtægtsbevilling til støtteberettiget lån på i alt 2,294 mio. kr., 7. at der hjemtages et støtteberettiget lån på 7,429 mio. kr. til delvisfinansiering af ældreboliger i Osted. (budgetlagt 5,135 mio. kr. + 2,294 mio. kr.), 8. at der gives indtægtsbevilling til et låneprovenu på 5,773 mio. kr. svarende til forventede udgifter i ,067 mio. kr. fratrukket tilbagebetaling af lån på 2,294 mio. kr., 9. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken godkendes, 10. at skema C vedrørende serviceareal ved Bøgebakken oversendes til revisionspåtegning, 11. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,158 mio. kr. excl. moms og det frigives til færdiggørelse af serviceareal ved Bøgebakken, 12. at der gives en indtægtsbevilling, anlæg, til modtagelse af servicearealtilskud på 2,480 mio. kr., 13. at nettoforskellen på bevillingerne 0,658 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,

30 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side at administrationen bemyndiges til at godkende de 2 skema C endeligt, hvis revisionen påtegner dem uden forbehold. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: De 38 plejeboliger, 24 ældreboliger og servicecenter er opført efter lov om almene boliger. Loven fastlægger 3 trin i processen. Skema A tilsagn om støtte til byggeriet. Størrelse og antal boliger fastlægges. Skemaet er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 29. marts Skema B. Efter udbud af arbejdsopgaven fastlægges budgettet. Skemaet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts Den 26. november 2007 har Kommunalbestyrelsen frigivet 41,985 mio. kr. til bygning af 24 ældreboliger samt fælleshus. Den 28. april 2008 har Kommunalbestyrelsen godkendt en tillægsbevilling 2,477 mio. kr. til projektet. Skema B er i konsekvens heraf rettet. Skema C. Regnskab, opgørelse af udgifterne til opførelse, finansieringen kan afsluttes. Skema C skal være udarbejdet til Kommunalbestyrelsens godkendelse inden 9 måneder efter ibrugtagelsesdatoen. De 38 boliger på Bøgebakken er ibrugtaget i februar 2007 og de 24 ældreboliger i Osted i oktober Uenighed mellem Lejre Kommune som bygherre og entreprenøren, som endte i en voldgiftssag, er en del af årsagen til at fristen ikke er overholdt. Afgørelsen i voldgiftsagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 sag nr. 13. Boligernes størrelse Udtræk fra BBR viser, at der er bygget m 2, der er fordelt med m 2 på 38 boliger på Bøgebakken og m 2 på 24 boliger og fælleshus på Langetoften i Osted. Skema B var oprindelig godkendt med m 2. Skema B er tilrettet til m 2 på baggrund af tillægsbevilling af 28. april 2008, hvor det bl.a. blev besluttet, at der skulle opføres et fælleshus. Det maksimale rammebeløb Det maksimale rammebeløb (udgift) pr. m 2 er ved godkendelsen af skema A i kr. Ved m 2 giver det en maksimal anlægsramme på 88,786 mio. kr. Skema C må ikke indeholde flere udgifter end rammebeløbet. Udgifter udover rammebeløbet skal betales af bygherren (Lejre Kommune) og kan ikke indregnes i huslejen. Alle boligerne er medtaget i skema A og B. Der er udarbejdet et samlet skema C, der udviser det maksimale rammebeløb på 88,786 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab udviser imidlertid udgifter for 107,200 mio. kr. og overskrider dermed rammebeløbet med 18,414 mio. kr. Regnskab for 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted Det samlede anlægsregnskab udviser en udgift på 107,2 mio. kr. fordelt med 52,287 mio. kr. på 38 plejeboliger ved Bøgebakken og 54,913 mio. kr. på 24 ældreboliger i Osted. Regnskab 38 plejeboliger på Bøgebakken.

31 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 29 Det samlede regnskab på 52,287 mio. kr. overskrider bevillingen på 50,371 mio. kr. med 1,916 mio. kr. eller 3,67 %. Bygningerne er taget i brug i foråret Der har efterfølgende været ekstraregninger og der er en syn og skøn sag, der ikke forventes at give merudgifter til boligerne. Ydermere har der været ført en advokatundersøgelse om mulighed for erstatningsansvar for rådgivende ingeniør, resultatet heraf er forelagt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008 (lukket dagsorden). Boligerne indeholder 2525 m 2 svarende til et rammebeløb på 51,207 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 46,598 mio. kr., beboer betaler indskud på 1,024 mio. kr. og resten 3,648 mio. kr. er en skatteyderfinansieret udgift, hvoraf 0,036 mio. kr. er lånefinansieret. Regnskab 24 ældreboliger i Osted. I anlægsregnskabet på 54,913 mio. kr. er medtaget en grundværdi på 2,410 mio. kr. Grunden er ejet af Lejre kommune og der skal derfor ikke gives en udgiftsbevilling til anskaffelsen. Udgifter omhandlet af bevillingerne er 52,503 mio. kr. Der er i alt bevilget (41,985 +2,477) 44,462 mio. kr. og overskridelsen er således 8,041 mio. kr. eller 18,1 %. Hovedårsagerne til overskridelserne er: 1. Der har været flere stop i byggeriet undervejs, der er blevet udskiftet rådgivende ingeniør flere gange, det har givet ekstraordinære mange udgifter til rådgivere. 2. Opførelsen af byggeriet har givet anledning til en voldgiftssag vedrørende boligerne i Osted, der endte i en regning på ca. 7,073 mio. kr. til kommunen. Kommunen fik samtidig tilkendt 1,744 mio. kr. der afsættes til udbedring af mangler. Boligerne indeholder 1853 m 2 svarende til et rammebeløb på 37,579 mio. kr. Finansieringen hertil kommer fra støttede lån 34,197 mio. kr., beboerne betaler indskud på 0,752 mio. kr. og resten af udgifterne på 17,554 mio. kr. er en skattefinansieret udgift, hvoraf 13,843 mio. kr. er lånefinansieret. Hertil kommer grundværdien på 2,410 mio. kr. Udover ovennævnte hovedårsager til overskridelse af bevillinger, er årsager til overskridelse af rammebeløbet. 1. Rammebeløbet blev fastsat i 2005, mens en del af byggeriet (boligerne i Osted) er opført i perioden 2008 til Udgifterne til entreprenøren er pristalsreguleret, mens dette ikke er tilfældet for rammebeløbet. 2. Der er i byggeperioden kommet flere krav til isolering, rammebeløbet er ikke reguleret tilsvarende op. Kommunen har i forbindelse med voldgiftssagen fået tilkendt 1,744 mio. kr. til udbedring af mangler. Disse penge kan ikke benyttes, før de frigives af kommunalbestyrelsen. Der er en selvstændig sag omkring frigivelsen. Detaljerede regnskaber er vedlagt som bilag. Skema C og regnskab for Serviceareal ved Bøgebakken Skema C for servicearealet ved Bøgebakken udviser 36,126 mio. kr. Der er bevilget 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. eller 3,3 %. Der er medtaget forventede udgifter for 0,35 mio. kr. til færdiggørelsen. Beløbet er en del af den ansøgte bevilling på 1,158 mio. kr. jfr. indstilling punkt 11. Udgifterne er nødvendige

32 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 30 for at varmvandbassinet kan tages i brug. Der verserer en syn- og skønssag, det forventes ikke, at den fører til yderligere ekstraudgifter. Tilskud til serviceareal Der forventes en indtægt på tilskud til serviceareal på kr. pr. bolig, i alt 2,48 mio. kr. fra staten. Den udbetales når skema C er godkendt. Indtægten er ikke budgetlagt. Revisionsgodkendelse Regnskaberne kan ikke endeligt godkendes før revisionen har påtegnet dem. Det foreslås at administrationen bemyndiges til at godkende dem endeligt, hvis revisionen afgiver en påtegning uden forbehold. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Ældreboliger og plejeboliger er handicapvenlige. Økonomi og finansiering: Finansiering af 38 plejeboliger og 24 ældreboliger Finansiering af rammebeløbet på 88,786 mio. kr. foregår via 91 % Støttede lån 80,795 mio. kr. 7 % Kommunal grundkapital 6,215 mio. kr. 2 % Beboerindskud 1,776 mio. kr. I alt 88,786 mio. kr. Udgifter udover rammebeløbet skal finansieres af bygherren, Lejre Kommune. Der er mulighed for at lånefinansiere beløbet. Støttede lån Der kan samlet hjemtages støttede lån på 80,795 mio. kr. Der er hjemtaget et lån på 46,598 mio. kr. den 27. november Det svarer til de 38 boliger på Bøgebakken. Den 12. november 2010 er hjemtaget 26,768 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger i Osted. På grund af, at der er bygget flere m 2 i Osted, kan der hjemtages yderligere 7,429 mio. kr. vedrørende de 24 ældreboliger, heraf er 5,135 mio. kr. budgetlagt i forvejen. Rammebeløbet bliver herved fuldt udnyttet. Øvrige lån Anlægsudgifter afholdt udover rammebeløbet kan lånefinansieres efter lånebekendtgørelsens bestemmelser. Lånet skal hjemtages i det regnskabsår udgiften er afholdt, dog senest 30. april efterfølgende år. Der er hjemtaget 8,107 mio. kr. i lån for afholdte udgifter. I forbindelse med endelig udarbejdelse af skema C er konstateret flere m 2 end oprindeligt godkendt, herved flyttes 2,294 mio. kr. til støttede lån. Det oprindelige lån på 8,107 mio.kr. skal derfor reduceres med de 2,294 mio. kr. når det mulige støttede lån på 7,429 mio. kr. hjemtages. Det foretages ved at reducere det lån, der kan hjemtages for udgifter afholdt i regnskabsår Forventede afholdte udgifter i 2014 på 8,067 mio. kr. reduceres dermed til 5,773 mio. kr. Kommunal grundkapital Den kommunale grundkapital er 7 % af rammebeløbet eller 6,215 mio. kr. Den opstår som forskellen mellem anlægsudgifterne, dog maksimalt det godkendte rammebeløbet på 88,786 mio. kr. og det der bliver finansieret af støtteberettiget lån 80,795 mio. kr. og betalt af beboerne 1,776 mio. kr. Beboerindskud

33 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 31 Beboerindskud på i alt 1,776 mio. kr. opkræves i takt med at beboerne flytter ind i boligerne. Indskud vedrørende de 8 lejligheder som kommunen anvender til aflastningsboliger bliver først indbetalt når de lejes ud til borgere. Finansiering af serviceareal ved Bøgebakken Udgiften til etablering af serviceareal er kr. 36,126 mio. kr. og finansieringen er foretaget ved en kassefinansieret bevilling på 34,968 mio. kr. og der er således en merudgift på 1,158 mio. kr. Der ydes fra staten et tilskud på kr. pr. lejlighed, når der i forbindelse med servicearealet etableres boliger. Der er etableret 62 boliger og der forventes derfor et tilskud på 2,480 mio. kr., der udbetales når skema C er godkendt. Der er ikke budgetlagt med indtægten. Der er en merudgift på området på 1,158 mio. kr. og en merindtægt på 2,480 mio. kr. Der er ikke mulighed for at lånefinansiere udgifter på området. Samlet oversigt over finansieringen Tillægsbevilling 38 ældreboliger på Bøgebakken Tillægsbevilling 24 ældreboliger i Osted Støtteberettiget lån vedrørende ældreboliger Øvrige lån vedrørende ældreboliger Tillægsbevilling Serviceareal ved Bøgebakken Indtægtsbevilling, tilskud til serviceareal Manglende finansiering 1,916 mio. kr. 8,131 mio. kr. -2,294 mio. kr. -5,773 mio. kr. 1,158 mio. kr. -2,480 mio. kr. 0,658 mio. kr. Sagen indeholder netto bevillinger for 0,658 mio.kr. Finansieringsoversigten indeholder et overskud på 0,170 mio. kr. I regnskaberne 2008 til 2010 er imidlertid medtaget overskud på lånefinansiering og beboerindskud på 0,828 mio. kr. Herved opstår bevillingsbehovet på 0,658 mio. kr. Det foreslås at beløbet bevilget af kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Skema C 38 Boliger Bøgebakken og 24 boliger Langetoften Osted.pdf 2. Skema C serviceareal Bøgebakken.pdf 3. Finansieringsopgørelse 4. Regnskaber boliger 5. Regnskab omsat til skema C

34 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Udbedring af fejl og mangler efter voldgiftssag Langetoften i Osted Sagsnr.: 11/14266 Resumé: I forlængelse af Voldgiftsnævnets kendelse i maj 2014 i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger og et fælleshus på Langetoften i Osted er der foretaget en byggeteknisk gennemgang. I nærværende sag skal der træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af fejl og mangler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at rådighedsbeløb på kr. inkl. moms frigives til nødvendig udbedring af fejl og mangler. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: I juli 2011 anlagde entreprenørfirmaet GVL Entreprise A/S voldgiftssag mod Lejre Kommune i forbindelse med opførelse af 24 ældreboliger på Langetoften i Osted. I forbindelse med voldgiftssagen nedlagde Lejre Kommune påstand om, at GVL Entreprise A/S forpligtes til at betale mere end kr. inkl. moms. for fejl og mangler ved byggeriet. I maj 2014 blev der afsagt kendelse i sagen. Som en del af kendelsen blev Lejre Kommune tilkendt kr. inkl. moms. På baggrund af det tilkendte beløb blev der foretaget en byggeteknisk gennemgang, hvor de kritiske fejl & mangler blev opgjort og forventes at kunne udføres for det af voldgiftsnævnets tilkendte beløb. Beboergruppen i Osted Ældreboliger er løbende blevet inddraget i processen og beslutningen omkring omfanget af hvilke fejl og mangler der forslås udbedret. Der har været enighed mellem administrationen og beboergruppen om omfanget af hvilke fejl og mangler der anbefales udbedret. De arbejder der foreslås udbedret, fremgår af bilaget Osted ældreboliger mangeludbedring godkendt af beboergruppen. Der er tale om udbedring af 20 forskellige typer af fejl og mangler, hvoraf de væsentligste er: Udbedring af badeværelsesgulve i 3 boliger Reparation af gavle og undertaget ved gavlene Opretning og reparation af defekte tagrende og nedløb Opretning af udendørs belægninger Reparation af alle udendørs antenne/el-bokse Opretning af skæve hoveddøre Udskiftning af sålbænke Reparation af udvendige fugebånd

35 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 33 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udgiften til udbedring af kritiske fejl og mangler udgør kr. inkl. moms. Såfremt udbedring af kritiske fejl og mangler foretages vurderer administrationen, at byggeriet fremover vil kunne driftes og vedligeholdes på normal vis. Handicappolitik: I forbindelse med udbedring af fejl og mangler bliver der taget hensyn til tilgængelighed i området. Økonomi og finansiering: I sagen om godkendelse af skema C for 38 ældreboliger Bøgebakken og 24 ældreboliger i Osted er afsat et rådighedsbeløb på kr. Frigivelsen forudsætter at rådighedsbeløbet afsættes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Osted ældreboliger - mangeludbedring godkendt af beboergruppen

36 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger Sagsnr.: 13/16940 Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A)

37 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Allerslev Rådhus, tildeling og opstart Sagsnr.: 12/539 Beslutning Økonomiudvalget den : 1. Anbefales. 2. Anbefales at tilkøbe jordvarme. Det undersøges inden Kommunalbestyrelsesmødet, hvad CO2 besparelsen betyder i forhold til kommunens Klimaplan, og om anlægsudgifter til jordvarme kan lånefinansieres som energirenovering. 3. Anbefales. 4. Anbefales. 5. Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A)

38 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling Sagsnr.: 14/15631 Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A)

39 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer Sagsnr.: 14/15629 Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A)

40 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side Lukket - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling Sagsnr.: 14/15635 Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A)

41 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side BU - Økonomiafslutning for Børnehuset i Hvalsø Sagsnr.: 12/18222 Resumé: Administrationen fremlægger i denne sag den endelige økonomi vedrørende det nye børnehus den Grønne Kile i Hvalsø. Denne sag fremlægges med henblik på at afslutte anlægget og tilføre byggeriet en anlægsinvestering på 1,7 mio. kr. pga. uforudsete udgifter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der tilføres byggeriet af børnehuset i Hvalsø 1,7 mio. kr. og 2. at overskridelsen finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler i Dette opgøres i forbindelse med det samlede anlægsregnskab for Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Byggeriet af Børnehuset i Hvalsø er afsluttet og huset er taget i brug. I forbindelse med byggeriet er der afholdt ekstraordinære udgifter som overskrider det samlede byggeri med 1,7 mio. kr. som betyder, at det er nødvendigt at tilføre projektet en samlet tillægsbevilling. I forbindelse med bygningen af Den Grønne Kile var der afsat en samlet byggesum på 20,6 mio. kr. Projektet blev igangsat af Økonomiudvalget den 24. september 2013 efter en udbudsproces, hvor forældre, personale, Udvalget for Børn & Ungdom, og handicaprådet deltog. Den Grønne Kile kan rumme 75 børnehavepladser, 24 vuggestuepladser og en legestue til Dagplejen og erstatter således de 3 eksisterende børnehuse Remisen, Søpavillonen, og Søhus. Det samlede byggeregnskab er vedlagt som bilag, men overordnet set er udgifterne i projektet gået til entrepriseudgift til byggeriets 900 kvadratmeter, lavenergibyggeri, produktionskøkken der kan godkendes til produktion af måltider til vuggestuebørnene og frokostmåltid til børnehavebørnene, indretning af friarealer, indretning af legeplads og parkeringsplads, en mængde løst inventar samt flytteudgifter til flytning af inventar fra de gamle institutioner. Uforudsete udgifter undervejs i byggeriet: Undervejs i byggeprojektet har styregruppen fundet det nødvendigt at tilkøbe en række nødvendige ekstraarbejder, som ikke var omfattet af den oprindelige kontrakt. Ekstraarbejderne har betydet, at der har været uforudsete udgifter for samlet set 3,2 mio. kr., hvor der I projektets anlægsbudget var afsat 1,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter er fordelt på følgende ekstraarbejder: Disponeret: Kr. excl. moms

42 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 40 Byggestrøm energihus Automatisk døråbner (krav fra handicaprådet) Krav fra Byggemyndighederne Diverse tilkøb ADK på udv. vand Legeredskaber Advokat grundet tvist omkring kloak Rottesikring Fast belægning pa P-arealet LAR, tilpasning Omlægning af eksisterende hovedkloak Ekstrafundering Fast belægning ekstra I alt Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. fast belægning på P-areal Fast belægning pa hele P-areal: Der er indgået aftale om at etablere fast belægning pa parkeringsarealet ved det nye børnehus. Udgiften til dette lyder pa ,- kr. excl. moms. Baggrunden for dette ekstraarbejde er, at den lokalplan der regulerer området for det nye børnehus blev ændret undervejs i udbudsprocessen, og at lokalplanens krav om fast belægning pa hele P-arealet derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Pa Økonomiudvalgets møde den 24. september 2014 blev arbejdet med byggeriet af børnehuset igangsat med visheden om, at udgift til fast belægning pa parkeringspladsen ikke var indeholdt i projektet og derfor skulle finansieres enten via omprioritering eller tillægsbevilling. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. omlægning af eksisterende hovedkloak Omlægning af eksisterende hovedkloak: Der er indgået en aftale om at omlægge hovedkloakken under området. Aftalen lyder pa kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes at de korrekte oplysninger om kloakrørføring først er fremkommet sent i udbudsprocessen og derfor ikke er medtaget i den oprindelige kontrakt. Der er indgået aftale med Lejre Forsyning om modregning pa kr. excl. moms. Den ekstra udgift kommer således til at lyde på kr. excl. moms. Særligt vedrørende ekstraarbejdet vedr. ekstrafundering pga. blød jordbund Ekstrafundering: Der er indgået aftale om ekstrafundering pa grund af blød bund. Aftalen lyder på ,- kr. excl. moms. Ekstraarbejdet skyldes, at jordbundsforholdende i området har betydet, at der har været behov for at foretage ekstra udgravning vedr. ekstrafundering, samt for at bortkøre overskudsjord. Den endelige overskridelse beløber sig således til 1,7 mio. kr., da der har været et mindreforbrug på andre poster. Se yderligere detaljering i afsnittet om økonomi- og finansiering. Administrationens vurdering: Administrationen udarbejdede i forbindelse med Udvalget for Børn & Ungdomsmøde i juni et statusnotat der beskrev en forventet overskridelse på byggeriet af det nye børnehus pga. uforudsete udgifter. Byggeriet er nu endelig færdigt og den endelige overskridelser beløber sig til 1,7 mio. kr. der kræver en tillægsbevilling for at anlægsbudgettet kan endelig afsluttes.

43 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 41 Handicappolitik: En række af de uforudsete udgifter er gået til at sikre handicapvenlige vilkår. Økonomi og finansiering: Byggeregnskab nyt børnehus Entrepriser / Ydelser Budget: Disponeret: Rest beløb 1. Grundudgifter , ,94 366,06 2. Totalentrepriseudgifter , ,00 0,00 3. Diverse- og uforudseelige , , ,20 4. Inventar og udstyr , , ,00 5. Omkostninger , , ,00 I alt ,14 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Byggeregnskab - Status 2. Redegørelse vedr. tillægsarbejder

44 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Frigivelse af anlægsbevilling til træningskøkken på Grønnehave Sagsnr.: 14/14955 Resumé: Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, som er overført til Der har været arbejdet med løsningsmuligheder for træningskøkken og behandlerrum. På grund af øget tilgang af henvisninger til træning er der behov for at udvide træningsfaciliteterne. I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til etablering af træningskøkken og behandlerrum. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til etablering af træningskøkken og behandlerrum på Grønnehave 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb hertil. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Der er i overført anlægsbudget fra tidligere år en anlægsbevilling til Grønnehave, med det formål at etablere træningskøkken og behandlerrum. Beløbet er overført til 2014 Der har i løbet af 2013 og 2014 været arbejdet med forskellige løsningsforslag for indretningen i en del af det nedlagte produktionskøkken. Det står i dag tomt og anvendes til at oplade EL-cykler for hjemmeplejen. Formålet med etablering af træningskøkken er: At træne daglige færdigheder for borgere der er på aflastningsophold. Der er ikke andre køkkenfaciliteter på Grønnehave, hvor træning og afklaring kan foretages At teste borgernes muligheder for at udføre daglige aktiviteter, som derved danner baggrund for udarbejdelse af et træningsforløb At afprøve hjælpemidler til borgerne før bevilling At udføre balance og gangtræning i en meningsfuld sammenhæng At træningskøkkenet kan anvendes til at tilberede mellemmåltider til borgere i midlertidigt ophold.

45 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 43 Formålet med ombygning til behandlerrum er at kunne tilbyde træningsforløb til det stadig stigende antal borgere der henvises til træningsforløb. Som en del af forberedelsen af ombygningen og etableringen af træningskøkken og behandlerrum er ved at blive prissat, således at projektet kan gennemføres i 2014 såfremt forslaget godkendes og bevillingen frigives. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der kan etableres træningskøkken og behandlerrum for den afsatte anlægsbevilling. Handicappolitik: Etablering af træningskøkken og behandlerrum er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik. Der arbejdes med at udvide dørbredder flere steder i forbindelse med projektet, således det er muligt at tilgå lokalerne med en LiteGate. Økonomi og finansiering: Projektet udarbejdes inden for rammerne af kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

46 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Udmøntning af puljemidler til trivsels- og sundhedsinitiativer 2014 Sagsnr.: 13/8561 Resumé: Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i forbindelse med budget 2014 afsat et puljebeløb på kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer for lokale initiativgrupper. Puljen har været annonceret, og der er indkommet en række ansøgninger på puljen. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke ansøgere der skal have tildelt puljemidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at puljeansøgning vedr. Forhindringsfitness i Kr. Såby på kr. godkendes 2. at puljeansøgning vedr. Bustransport for demente til Kornerup på kr. godkendes 3. at puljeansøgning vedr. Tavler, motionsstativer v. stier og naturbro v. Kr. Hyllinge på kr. godkendes 4. at puljeansøgning vedr. Brugt klaver til Lyndbykoret på kr. godkendes 5. at puljeansøgning vedr. Lejre dyst for alle spejderkorps i Lejre Kommune på kr. godkendes 6. at puljeansøgning vedr. 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i Lejre Kommune på kr. godkendes 7. at puljeansøgning vedr. Istandsættelse af legeplads i Torkilstrup på kr. godkendes 8. at puljeansøgning vedr. Foredrag m. Peter Lund Madsen på kr. godkendes 9. at puljeansøgning vedr. Naturlegeplads til børn ved sansehave på Bøgebakken på kr. godkendes 10. at puljeansøgning vedr. Vedligeholde og udbygge mountainbikefaciliteter på kr. godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ivan Mott spørger om han er inhabil da han kender nogen af ansøgerene. Da han ikke selv af ansøger, besluttede udvalget, at det var han ikke. Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Som en del af Lejre Kommunes Budget 2014 har Kommunalbestyrelsen afsat et engangsbeløb på kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper, der vil fremme sundhed og trivsel i lokalområdet.

47 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 45 Et centralt tema for Kommunalbestyrelsen er udviklingen af et sundt samfund med berigende fællesskaber, hvor borgere trives og er sunde og aktive. Lokale initiativer og initiativgrupper der kan understøtte dette mål, kan komme i betragtning til at modtage støtte. Deadline for ansøgning til puljen var den 27. august 2014, hvor der var indkommet i alt 17 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på kr. Oversigten over de indkomne ansøgninger fremgår af nedenstående tabel. I bilag findes de enkelte ansøgninger. Ansøgers navn: 1. Jesper Reumert og Christian Theilman 2. Bjarne Hørlykke 3. Mette og Johanne Østergaard Forening eller privat: Ansøgt beløb: Hvad ansøges til: Privat initiativtager kr. Supplerende midler til udetræningsbane Kr. Såby Skole Kirke Sonnerup gymnastikforening kr. Oprettelse af en motionsafdeling for alle i Kr. Sonnerup og omegn Privat initiativtager kr. Bustransport fra Bøgebakken til Kornerup have/park 4. Jesper Tauby Kr. Hyllinge Byforum kr. Infotavler, Motionsstativer mv. ved sti, naturbro 5. Lea Klavsen Formand Lyndbykoret kr. Nyere brugt klaver Lyndbykoret 6. Søren Madsen Gruppeleder - Skjoldungerne 7. Søren Madsen Gruppeleder - Skjoldungerne 8. Maiken Sørensen 9. Carsten Gynther 10. Thorbjørn Sode (Formand for Sjov motion) 11. Thorbjørn Sode (Formand for Spejderne I Lejre Kommune Spejderne I Lejre Kommune Torkilstrup Grundejerforening Bramsnæs Gymnastik og Fitness Sjov Motion, senior idræt - Lejre Kommune Sjov Motion, senior idræt - Lejre Kommune kr. Afholde Lejre dyst for alle spejderkorps i LK kr. 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i LK kr. Istandsættelse og forbedringer af legepladsen ved kr. gadekæret i Torkilstrup Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen Obs. Ansøgning sendt til andre lokale puljer i LK kr. Midler til foredrag med Peter Lund Madsen kr. Midler til foredrag Bente Klarlund Pedersen

48 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 46 Sjov motion) 12. Erling Kristensen 13. Christian Kunsemüller Frivillige Ældrecentret Bøgebakken Mountainbikegruppen MUD nrace og mtbsporbyggerlauget for midt- og vestsjælland kr. Naturlegeplads til børn ved sansehaven på Bøgebakken kr. Vedligeholde og udbygge mountainbikefacilitet samt skabe en øvelsesbane 14. Christian Kunsemüller Hvalsø Gymnastikforening kr. Etablering af træningsfaciliteter og parkourbane omkring Hvalsø Hallerne 15. Peter Roland Christensen Rollo - Lejre Rollespilsforening kr. Rollespilsvåben OBS. Bilag med visioner om vikingefestival og mobilt vikingemuseum 16. Rikke Barbro Bendixen Privat initiativtager kr. Energiworkshop. Energimedicin for krop og sjæl 17. Eva Skytte Dansk Skovforening kr. Gennemførelse af et demonstrationsprojekt om brug af naturen til øget sundhed, livskvalitet og berigende fællesskaber Da der samlet er ansøgt for et beløb der overstiger puljens beløb, skal der foretages en prioritering af de indkomne forslag. Prioriteringen sker dels ved at se på om ansøger og ansøgningerne opfylder de opsatte kriterier for tildeling af støtte. Dels ved at vurdere om forslaget eventuelt kan hente støtte fra andre puljer eller projektmidler. Kriterierne for tildeling af støtte er dels, at initiativerne skal gøre noget for fællesskabet, og for at borgerne i Lejre Kommune trives og føler sig inkluderet i et fællesskab. Dels at initiativerne skal støtte op omkring målet om, at borgerne, ung som gammel, skal være så sunde, aktive og selvhjulpne som muligt i alle livets faser. Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at sætte særligt fokus på børn, unge og familier og de svagere grupper i vores samfund. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at alle ansøgninger ligger inden for ansøgningskriterierne, men at der er ansøgninger, der er mindre oplagte i relation til kriterierne eller som har mulighed for at søge andre puljer/projektmidler. Administrationen foreslår at følgende ansøgninger ikke skal have tildelt puljemidler fra trivselspuljen: Ansøgning nr. 2, 9, 11, 14, 15, 16 og 17 (se ovenstående tabel). Ansøgning nr. 2 mangler en forretningsmodel og hvordan man vil sikre vedligehold, hvilket gør projektet sårbart. Det skal bemærkes, at Bramsnæs Gymnastik og Idrætsforenings forslag om udvidelse af fitness faciliteter behandles vedr. budget 2015.

49 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 47 Der etableres således med stor sandsynlighed et fitnesscenter inden for meget kort afstand af kr. Sonnerup. Ansøgning nr. 9 Administrationen kan oplyse om, at Bramsnæs Gymnastik og Fitness søger om midler til udvidelse af fitness, hvilket er en ansøgning, der bliver behandlet i forbindelse med budgettet for 2015 og derfor udgår af denne pulje. Ansøgning nr. 11 afslås i det, ansøger har ansøgt om midler til to foredrag og har fået bevilget midler til det ene (ansøgning nr. 10). Ansøgning nr. 14 afslås. Ansøger kan ansøge om midler til projektet fra puljen til støtte til at udvikle lokalområdet. Ansøgning nr. 15 afslås, da det vurderes at rollespilsvåben må finansieres af forældre/deltagerne selv. Ansøgning nr. 16 afslås, da det er et kursus sammenligneligt med andre kurser og derfor foreslår administrationen, at udbyder går i samarbejde med LOF. Ansøgning nr. 17 afslås, da projektet primært skulle finansieres af eksterne puljer, men har fået afslag herpå. Projektet er af en størrelsesorden, der ikke kan finansieres af midler fra trivselspuljen. Administrationen foreslår med afsæt i kriterier for tildeling af støtte, at projektansøgning 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 og 13, får tildelt støtte. De kr. foreslås fordelt på de 10 projektansøgninger med følgende beløb: - Projektansøgning 1 Forhindringsfitness i Kr. Såby - supplerende midler: kr. - Projektansøgning 3 Bustransport for demente til Kornerup Have: kr. - Projektansøgning 4 - Tavler, motionsstativer v.stier, naturbro v.kr. Hyllinge: kr. - Projektansøgning 5 - Brugt klaver til Lyndbykoret kr. - Projektansøgning 6 Lejre dyst for alle spejderkorps i Lejre Kommune: kr. - Projektansøgning 7 10 shelters fordelt på 5 overnatningspladser i LK: kr. - Projektansøgning 8 - Istandsættelse af legeplads i Torkilstrup: kr. - Projektansøgning 10- Foredrag m. Peter Lund Madsen: kr. - Projektansøgning 12 -Naturlegeplads til børn v. sansehave på Bøgebakken: kr. - Projektansøgning 13 -Vedligeholde og udbygge mountainbikefaciliteter: kr. I forbindelse med tildeling af midlerne, skal det til puljeansøgerne tydeliggøres, at beløbet de modtager, er et éngangsbeløb. Endvidere skal det tydeliggøres såfremt der er bindinger i forbindelse med tildeling af midler, herunder samarbejde eller koordinering med Lejre Kommune. Handicappolitik: Ingen Økonomi og finansiering: Af det afsatte beløb på kr. til trivsels- og sundhedsinitiativer i 2014, vil der med den foreslåede fordeling af midlerne være anvendt kr. på trivsels- og sundhedsinitiativer samt et beløb på kr. til annoncering. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Projekt Natur og Sundhed i Lejre - Lejres natur som middel til sundhed

50 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 48 forprojekt.docx 2. Budget Forprojekt natur og sundhed i Lejre 2014.xlsx 3. Ansøgning - Projekt Natur og Sundhed i Lejre.doc 4. Ansøgning -Energiworkshop.doc 5. Ansøgning Rollespilsvåben til rollespilsforeningen.doc 6. Ansøgning parkourbane ved Hvalsø hallerne.pdf 7. Ansøgning MUDnRACE mountainbikefaciliteter og 8 cykler til avnstrupbørn.pdf 8. Ansøgning - Naturlegeplads på Bøgebakken.pdf 9. Ansøgning foredrag Bente Klarlund Petersen.doc 10. Ansøgning foredrag for Sjov motion af Peter Lund Madsen.doc 11. Ansøgning om udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen.pdf 12. Ansøgning istandsættelse af legeplads i Torkildstrup.doc 13. Ansøgning _shelters spejderne.pdf 14. Ansøgning _lejredysten for spejderne.pdf 15. Ansøgning - brugt klaver Lyndbykoret.doc 16. Ansoegning - infotavler, motionsstativer, naturbro.doc 17. Ansoegning - Bustransport til Kornerup have.pdf 18. Ansøgning - oprette motionsafdeling Kr. Sonnerup.pdf 19. Ansøgning Træningsbane ved Kirke Såby Skole

51 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Skema C (regnskab) for 6 boliger Østbo II Sagsnr.: 14/10916 Resumé: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab for byggeri af 6 almene boliger ved Bofællesskabet Østbo i Hvalsø. Østbo II samt godkendelse af yderligere låneoptagelse på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at skema C godkendes, 2. at der hjemtages et støtteberettiget lån på kr., 3. at restbeløbet kr. finansieres af kassebeholdningen. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: De 6 boliger ved Bofællesskabet Østbo i Hvalsø, Østbo II, er overtaget til brug den 14. december Forholdet mellem skema B (bevilling) og skema C (regnskab) Den 26. april 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B. Det indeholder en samlet anlægssum på kr. Udgifterne opgjort i skema C er kr. En afvigelse på kr. eller 1,3 %. De kr. er projekteringsudgifter, bevilliget den 21. december 2009 under forudsætning af at de blev medtaget som en del af anlægsudgiften. Herudover er en ekstraudgift på kr. vedrørende andel af ovenlysvindue i eksisterende bygning. Det maksimale rammebeløb for anlægsudgifterne er kr. Byggeriet er gennemført uden overskridelse af rammebeløbet. Finansieringen af byggeriet er 84 % støttede lån kr. (ydelserne betales af huslejen), 14 % kommunal grundkapital kr. og 2 % beboerindskud kr. Der er den 29. december 2012 hjemtaget et lån vedrørende de støtteberettigede udgifter på kr. Der kan hjemtages yderligere kr. Den kommunale grundkapital på kr. er delvis betalt ved indskud af værdien af jorden på kr. Resten kr. er finansieret ved overførsel fra andre anlægsbevillinger og kassebeholdningen. Der betales beboerindskud ved indflytningen. Forholdet mellem afsatte rådighedsbeløb og regnskab.

52 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 50 Der er givet 2 bevillinger til anlæg af boligerne: 1. Rådgivning og projektering den 21. december kr. 2. Byggeriet, godkendelse af skema B og kr. Kommunens andel af ovenlysvinduer den 26. april kr. Samlede bevillinger Udgifter ifølge regnskab Merudgift 0,29 % kr kr kr. Der gives ikke anlægsbevilling til jordværdien der indskydes som kommunal grundkapital, kun til udgifter der afholdes af kassen (betalinger). Udtalelser: Kommunens revision har påtegnet skema C vedrørende Østbo II uden forbehold. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: De samlede anlægsudgifter i skema C kr. finansieres af 3 forskellige kilder: 1. Optagelse af støtteberettigede lån 84 % af anlægsudgifterne kr. 2. Kommunal grundkapital 14 % af anlægsudgifterne kr. 3. Beboerindskud 2 % af anlægsudgifterne kr. Støtteberettigede lån. Der er den 29. december 2012 hjemtaget et støtteberettiget lån på kr. Der kan hjemtages yderligere kr. Lånevilkårene er fastsat ved lov. Den kommunale grundkapital kr. Den kommunale grundkapital på kr. er dels finansieret ved indskud af grundværdien på kr., dels ved overførsel af rådighedsbeløb på kr. fra renovering af Birkely. Besluttet den 26. april 2011, ved godkendelse af skema B. Restbeløbet kr. er ikke finansieret. Beboerindskud. Beboerindskud kr. opkræves ved indflytning. Ved lejeledighed vil der være et kommunalt udlæg indtil næste beboer flytter ind. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Skema C 2. Anlægsregnskab 3. Revisionserklæring, Anlægsarbejde Østbo Ældreboliger 4. Ledelseserklæring

53 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 51

54 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - oktober Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Bilag i samme rækkefølge som punkterne på orienteringspunktet. Ros til at indstillingerne er pindet ud. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ingen kommentarer. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Blev drøftet Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Ingen bemærkninger til sagsfremstillingerne. Jens K. Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Økonomiudvalget den : Drøftet. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.).

55 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 53 Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor? - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

56 Bilag: 2.1. Kommunekvoter for 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

57 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/ Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til personer. Ved brev af 13. maj 2014 fastsatte Udlændingestyrelsen regionskvoterne for 2015, jf. integrationslovens 7, stk. 3. Af brevet fremgår det, at kommunalbestyrelserne skulle søge at indgå aftaler om kommunekvoterne og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. september Idet Udlændingestyrelsen ikke har modtaget tilkendegivelser om, at der ønskes indgået aftaler om kommunekvoterne for 2015, fastsætter styrelsen hermed kvoterne i medfør af integrationslovens 8, stk. 3. De fastsatte kommunekvoter fremgår af vedlagte oversigt. Landstal 2014 og 2015 For så vidt angår landstallet for 2014, som Udlændingestyrelsen i december 2013 udmeldte til personer, bemærkes, at Udlændingestyrelsen forventer, at landstallet for 2014 ikke overstiger personer, således at antallet er indenfor rammen af det udmeldte landstal. Det indebærer en forholdsmæssig forhøjelse af de kommunekvoter, der blev udmeldt den 28. april Udlændingestyrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at det nuværende helt uforudsete høje antal asylansøgere, indebærer, at landstallet for 2015 må forventes justeret. Justeringen vil ske, når der foreligger en nærmere afklaring af grundlaget herfor. Der vil herefter i overensstemmelse med integrationslovens bestemmelser være mulighed for indgåelse af aftaler om regions- og kommunekvoter. Hvis sådanne aftaler ikke indgås, vil Udlændingestyrelsen fastsætte kvoterne på grundlag af den beregningsmodel, der følger af bekendtgørelse nr. 50 af 18. januar 2008 om boligplacering af flygtninge. Forøges landstallet med f.eks. 50 eller 100 pct., vil det betyde en tilsvarende forholdsmæssig ændring af de udmeldte kvoter for Der vil blive taget højde for eventuelle ændringer i befolkningstallet i kommunerne, herunder antallet af indvandrere og flygtninge bosat i kommunerne pr. 30. september 2014, ved den endelige kvotefastsættelse. Udlændingestyrelsen Telefon: Personlig henvendelse: Ryesgade 53 Mandag: Man-ons: København Ø Tirs-ons: Torsdag: Torsdag: Fredag: Fredag: Information på internettet: Se

58 Side 2 af 5 Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede på telefon Med venlig hilsen Dorte Lohmann Kjærgaard

59 Side 3 af 5 Kommunekvoter for 2015 Region Hovedstaden 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholm 58 Region Hovedstaden i alt 582 Region Sjælland 253 Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns 24

60 Side 4 af Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg 43 Region Sjælland i alt 727 Region Syddanmark 410 Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle 66 Region Syddanmark i alt 1000 Region Midtjylland 615 Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø 8

61 Side 5 af Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg 64 Region Midtjylland i alt 1039 Region Nordjylland 773 Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring 76 Region Nordjylland i alt 652 Danmark ialt 4000

62 Bilag: 2.2. Tilbudsanbefaling ABA 2014 Lejre Kommune.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

63 LEJRE KOMMUNE BESLUTNINGSOPLÆG ABA UDBUD

64 LEJRE KOMMUNE BESLUTNINGSOPLÆG ABA UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Tavshedspligt... 3 Ansvarsforhold... 3 Tilbuddenes omfang... 3 Bydende leverandører... 3 Tilbudsvurdering / sammenligning... 3 Konklusion... 4 Prisoplysninger... 4 Serviceeftersyn og vedligeholdelse... 4 Anbefaling... 5 Lejre Kommune Udarbejdet den 3. oktober 2014 af Bo Qvist Jørgensen, Willis Side 2 af 5

65 LEJRE KOMMUNE BESLUTNINGSOPLÆG ABA UDBUD Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem for tilbudsvurdering og beslutningsoplæg på baggrund af de modtagne tilbud. Tavshedspligt Willis har tavshedspligt med hensyn til de informationer, vi gennem arbejdet måtte komme i besiddelse af om Lejre Kommune. Dette dokument er fortroligt og informationerne i det må ikke videregives til anden part. Ansvarsforhold Willis ansvar for fejl og mangler i vores ydelser kan aldrig overstige den aftalte maksimale hæftelsessum, jf. den indgående samarbejdsaftales afsnit om ansvarsforhold. Nærværende tilbudssammenligning er et uddrag af leverandørernes tilbud, og på specifikke områder henvises der til disse. Tilbuddenes omfang Tilbuddene omfatter etablering af ABA anlæg samt inspektion og servicering på 3 skoler i Lejre Kommune. Bydende leverandører G4S Security Services A/S (konditionsmæssigt) WICOTEC Kirkebjerg A/S (konditionsmæssigt) EL-Service (ikke konditionsmæssigt) Bagger Låse & Alarm A/S (konditionsmæssigt) H. Helbo Hansen A/S (konditionsmæssigt) Som blev udvalgt (indbudt) af Lejre Kommune i samarbejde med Willis. Der blev forud for tilbudsafgivelsen afholdt besigtigelser den 17. september Tilbudsvurdering / sammenligning Der er afgivet konditionsmæssige tilbud fra 4 bydende. El-Service opfylder ikke de i udbudsbetingelserne stillede krav vedr. forbehold. Det er vurderet, at El-Services forbehold er grundlæggende elementer i tilbuddet, hvorfor tilbuddet afvises. De øvrige tilbud fra de resterende bydende selskaber er som følgende: G4S WICOTEC EL- Bagger H. Helbo Service Låse Priser Placering Anlægspriser er baseret på etablering af nye ABA anlæg jf. DBI retningsline nr. 232, hvor der er regnet med installation af ABA anlæg på 3 skoler i Lejre Kommune, og hvor alle anlæg er bestykket jf. kravspecifikationen og tilbudslisternes priser. inkl. etablering af signalbehandling ventilationsanlæg, overførsels-kit til mobil/pda og levering og opsætning af 1 stk. nøgleboks. Lejre Kommune Udarbejdet den 3. oktober 2014 af Bo Qvist Jørgensen, Willis Side 3 af 5

66 LEJRE KOMMUNE BESLUTNINGSOPLÆG ABA UDBUD Inspektion og service er som følgende: G4S WICOTEC EL- Service Bagger Låse H. Helbo Priser Placering Inspektion og servicepriserne er beregnet ud fra et antal ABA anlæg (3 skoler), som Lejre Kommune i udbudsprocessen har ønsket inspiceret/serviceret. Samlet placering er som følgende: G4S WICOTEC EL- Bagger H. Helbo Service Låse Placering Samlet set for alle de indkommende tilbud, med den vægtning og de beregninger, der er lavet, ser den samlede placering og prisberegning ud, som set ovenfor. Konklusion De bydende har generelt, såvel i forbindelse med besigtigelserne som tilbudsfasen, vist stor interesse for projektet. Der har under spørgefristen ikke været stillet større spørgsmål, så i forhold til udbuddet og gennemgangen, er denne gået planmæssigt. Prisoplysninger Anlægspris indeholdende etablering af ABA på 3 skoler: Prisforskellen fra den billigste til den dyreste på kr ,-, hvilket svarer til 96 %. G4S er billigst. Serviceeftersyn og inspektion alene: Prisforskellen fra den billigste til den dyreste på kr ,- hvilket svarer til 72 %. H. Helbo er billigst. Mellem H. Helbo og G4S er der kr ,- eller 12 % dette punkt vægtes med 30 %. Samlet set vurderes det, at alle produkter lever op til de i kravspecifikationen stillede krav med hensyn til produkter og godkendelse m.v. Serviceeftersyn og vedligeholdelse Ved gennemgangen af det fremsendte tilbudsmateriale har alle bydende, bortset fra en, medsendt beskrivelse af indhold af serviceeftersyn og vedligeholdelse. Dette havde ingen indflydelse på vurderingen på placering. Lejre Kommune Udarbejdet den 3. oktober 2014 af Bo Qvist Jørgensen, Willis Side 4 af 5

67 LEJRE KOMMUNE BESLUTNINGSOPLÆG ABA UDBUD Anbefaling Det anbefales, at G4S vælges som leverandør. Valget træffes ud fra en samlet vurdering af pris, kvalitet, service og fremtids- og udviklingsmuligheder, med udgangspunkt i det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle priser er ekskl. moms. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til jeres disposition. Med venlig hilsen Bo Qvist Jørgensen Sikringsrådgiver Willis (WSM) Lejre Kommune Udarbejdet den 3. oktober 2014 af Bo Qvist Jørgensen, Willis Side 5 af 5

68 Bilag: 2.3. Digital Post aktiviteter 2014.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

69 Afholdte Digital Post aktiviteter i 2014 Målgruppe Aktivitet Formål Budskab Periode Administrativt personale i Undervisning i Doc2mail Informere om DP og undervise i Brug Digital Post til kommunikation Oktober 2013 LK og Send Sikkert brugen af Doc2mail og Send med borgere og virksomheder det Ældre borgere It-messer på aktivitetscentrene Sikkert Informere om DP og hjælpe dem med oprettelse eller fritagelse Alle borgere PM At fortælle om den indsats der har været på aktivitetscentrene Alle borgere Annonce i At få borgerne til at tilmelde sig Økomagasinet Digital post It undervisere, frivillige og Infomøde Information om digital post forebyggelseskonsulenter hvordan det fungerer og borgeres muligheder for fritagelse, medlæs Frivillige it-undervisere, bibliotekerne, Borgerservice Alle borgere Alle borgere Flygtninge Borgere (særligt ældre eller særligt udsatte) på bosteder eller i Frit Valg ordningen Medarbejdere på rådhusene Undervisning i Digital Post Udvidet åbningstider på bibliotekerne Tværkommunalt samarbejde om Callcenter Informationsfoldere til flygtningevenner, CSF og BS Info-pakker Nyhed osv. Generel information om DP At give borgerne mulighed for at blive guidet til DP udenfor BS Borgere fra flere kommuner har mulighed for ringe man-tors og fredag At give information om DP på farsi, somali og engelsk Give borgere mulighed for hjælp til tilslutning eller fritagelse uden fremmøde i BS Få medarbejderne til at tilslutte sig DP er sikkert, effektivt og billigt. Digital Post bliver obligatorisk. Sådan virker det, men du kan blive fritage hvis It er smart men svært LK hjælper Tilmeld dig Digital Post Støt borgerne med vejledning til tilslutning eller fritagelse fra Digital post Hvorfor Digital Post. Sådan tilsluttes borgere. Muligheder for medlæs mv. Regler for fritagelse Vi hjælper dig med DP LK udvider åbningstiderne på telefonen. Sådan fungerer DP. DP bliver obligatorisk Muligheder for tilslutning, medlæs eller fritagelse Du skal også tilmeldes. 3 afholdte møder i vinteren og foråret 2013/2014 Februar Marts April September, oktober og november September Maj, juni og juli August

70 Alle borgere PM At fortælle at Digitaliseringsstyrelsen sender underretningsbreve ud Alle borgere over 15 år Underretningsbreve Gøre opmærksom på at DP bliver obligatorisk Medarbejdere på rådhusene Nyhed Information om underretningsbreve Alle borgere PM Gøre opmærksom på at LK gør noget for at få borgerne med på DP 9. og 10. klasses elever Undervisning i alle At få de helt unge til at forstå klasser hvad digital post er og få dem tilsluttet Borgere i LK PM Profilerer indsatsen overfor Forældre til elever i 9. og 10. klasse Nyhed på forældreintra folkeskoleelever Få forældrene til at tilmelde sig DP og støtte deres børn i at gøre det Alle borgere Høstmarked Hjælpe borgerne med at blive tilsluttet digital post Borgerrådgiveren Møder Informere om DP-indsatsen i Lejre og få Borgerrådgiverens input hvordan modtages det af borgerne Derfor får du brevet. Her kan du få hjælp DP bliver obligatorisk Sådan tilmelder du dig, og her kan du få hjælp. Sådan kan du hjælpe borgere der har modtaget et underretningsbrev LK er aktive og vil støtte borgerne i at komme med på DP Tilslut jer det er federe at få tingene digitalt Digital Post bliver obligatorisk for dit barn, men også for dig Vi kan svare på spørgsmål og guide dig til den rette tilslutning Information om aktiviteter August August og september August August September September September september Marts og september Generelt har LK fulgt den nationale kampagne, dvs. taget imod merchandise og videredistribueret dette til relevante steder. Lejre.dk er løbende opdateret. Medarbejderportalen anvendes til interne nyheder og til vejledninger og LK-statistik. Desuden har LK deltaget i relevante KL arrangementer vedr. DP.

71 Kommende Digital Post aktiviteter i 2014 Målgruppe Aktivitet Formål Budskab Periode Administrativt personale også på virksomhedsniveau (de steder vi kan se de ikke bruger Doc2mail) Pep-talk til afdelingsmøder Endnu en gang at fortælle om Doc2mail og send sikkert Borgerne kan med rette forvente at vi sender posten digitalt, når de har oprette en digital postkasse derfor: Brug Doc2mail og Send Sikkert Ledelse Information på KCL Anvend Doc2mail og Send Sikkert DP er god borgerbetjening. Det er sikkert, effektivt og billigere end alm. papirpost. Medarbejdere rådhuse Nyhed MP Opmærksomhed omkring DP Sådan behandler du personfølsomme oplysninger. Sådan bruger du Send Sikkert og Doc2mail Tog-pendlere Borgere Borgere Samfundsfagslærer Flygtningevenner Uddeling af flyers på stationerne Annoncering 2x2 annoncer i lokalaviserne og 1 annonce i økomagasinet Plakater på institutioner, skoler haller mv. Evaluering og plan for videre arbejde Dialogmøde vedr. DP og nemid September og oktober Oktober Oktober At gøre dem opmærksom på at Du kan gøre det i toget Oktober de skal tilsluttes DP Du skal tilmeldes DP Sådan gør du og vi kan hjælpe Oktober Genkendelighed tilmeld dig DP Tilmeld dig nu! Oktober At gøre status på indsatsen overfor 9. og 10. klasser hvad var godt og hvad skal gøre bedre. Hvordan kan skolerne fortsætte arbejdet de kommende år. Sikre der er ambassadører omkring DP blandt kommunes flygtningevenner Arbejdet skal fortsætte ude på skolerne Digital Post bliver obligatorisk, de skal være opmærksom på om de fortsat får deres post og muligheden for fritagelse Oktober 04. oktober 2014

72 Bilag: 3.1. Analyse af sygefravær i Lejre Kommune - oktober 2014.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

73 Analyse af sygefraværet i Lejre Kommune LEJRE KOMMUNE

74 Indhold 1 Indledning Metode og datagrundlag Resume Data Figur 1: Udvikling i sygefravær på tværs af sektorer Figur 2: Udviklingen i kommunernes sygefravær fordelt på regioner Figur 3: Samlet oversigt over antal sygefraværsdage pr medarbejder Figur 4: Udvikling i antal sygefraværsperioder pr. medarbejder Figur 5: Kort-langtidssygefravær Figur 6: Sygedage pr medarbejder fordelt på alder i Figur 7: Andel ansatte pr aldersgruppe i Lejre Kommune i Figur 8: Sygefravær pr medarbejder fordelt på køn i Figur 9: Kønsfordelingen blandt alle ansatte i Figur 10: Andele medarbejdere på udvalgte overenskomstområder Figur 11: Sygedage pr. medarbejder i 2013 fordelt på udvalgte overenskomstområde Figur 12: Udviklingen på overenskomstområdet: Lærere mf i folkeskole og spec.und Figur 13: Udviklingen på overenskomstområdet: Daginstitutions-, klub- og SFO området Figur 14: Udviklingen på overenskomstområdet: Pædagogmedhjælpere og assistenter Figur 15: Udviklingen på overenskomstområdet: Dagplejere Figur 16: Udviklingen på overenskomstområdet: Syge- og sundhedsplejersker Figur 17: Udviklingen på overenskomstområdet: Social- og sundhedspersonale Figur 18: Udviklingen på overenskomstområdet: Kontor og IT Figur 19: Udviklingen på overenskomstområdet: Akademikere Figur 20: Udviklingen på overenskomstområdet: Rengøring Figur 21: Sygefravær og langtidsraske jan-sep fordelt pr center Figur 22: Center for Ejendomme & Trafik Figur 23: Center for Byg & Miljø Figur 24: Center for Kultur & Fritid Figur 25: Center for Dagtilbud Figur 26: Center for Skoletilbud Figur 27: Jobcenter Figur 28: Center for Social & Familie Figur 29: Center for Velfærd & Omsorg Figur 30: Koncernøkonomi & Analyse Figur 31: Koncernsekretariat & Udvikling

75 1 Indledning Sygefravær har med Fokus 2014 været udset som et særligt indsatsområde i 2014, hvor der bl.a. er arbejdet med implementering af nyt løn- og økonomisystem, udvikling af et særskilt personalesite om relevant og tilgængelig viden, forberedelse af særlig indsats om øget social kapital samt udarbejdelse af sygefraværsrapportskabeloner til fremadrettet monitorering lokalt på hver enkelt arbejdsplads. Nærværende analyse af sygefraværet i Lejre Kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på at fremlægge fakta om hvad vi ved om sygefraværet i dag. Tallene har været præsenteret for Hovedudvalget, ledere, TR er og AMR er på et fællesmøde den 9. oktober Analysen er således tiltænkt som grundlag for drøftelser af, hvad vi kan gøre for at nedbringe sygefraværet og øge nærværet samt hvilke samlede og differentierede mål, vi ønsker at opstille som forpligtende pejlemærker for om vi vil lykkes med indsatserne. Analysen kan ikke give svar på, hvorfor sygefraværet er, som det er. Analysen indeholder foruden denne indledning et afsnit om metode og datagrundlag, hvor der redegøres nærmere for definitioner, datagrundlag og metodevalg. Afsnittet bidrager dermed med vigtig viden om, hvad der sammenlignes, hvad udsagnskraften af analysen er og også hvad analysen ikke omfatter. Herefter sammenfattes hovedperspektiverne af analysen i resuméafsnittet, hvor de mest signifikante observationer trækkes op først og hvor de forskellige kendetegn ved sygefraværet i Lejre Kommune efterfølgende analyseres. I afsnit 4 vises diagrammer over de forskellige karakteristika og tendenser ved sygefraværet, som resumeafsnittet bygger på. 2 Metode og datagrundlag Analysen af sygefravær er alene en analyse af fravær på grund af medarbejderes egen sygdom og ikke øvrigt fravær, som fx barns sygdom, barselsorlov eller andet. Med begrebet medarbejdere menes alle ansatte, ledere og medarbejdere herunder elever og medarbejdere ansat på særlige vilkår, fleksjobbere og ansatte i løntilskud. Analysen af sygefravær bygger hovedsageligt på to datakilder. Dels de sygefraværsdata, der via kommunens fraværssystem indberettes til KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) omhandlende sygefravær fra , dels sygefravær registreret i kommunens nye løn- og økonomisystemet KMD OPUS vedr. perioden fra januar til og med september Sygefraværet i 2013 benyttes til belysning af det samlede sygefravær og dets struktur i form af alder, køn, sygefraværsperioder og kort- og langtidssygefravær. Sygefraværet i peioden 2007 til 2013 benyttes til at belyse udviklingstendenserne og se mønstre hvor sygefraværet i 2014 benyttes til at vurdere om de tendenser, der kan spores fra 2007 til 2013 ser ud til fortsætte. Data fra KRL belyser sygefravær totalt for Lejre Kommune som helhed og for forskellige overenskomstområder men ikke for de enkelte arbejdspladser, virksomheder og centre, da KRL sammenligner data på tværs af kommuner og regioner, uanset forskellige organiseringer. Data fra KRL benyttes til at fastslå det faktiske sygefravær i Lejre Kommune, udviklingstendenserne samt til sammenligninger med kommunerne i region Sjælland samt kommunerne under et på landsplan. Sygefraværet mellem forskellige faggrupper varierer i Lejre og på landsplan. Derfor sammenlignes sygefraværet for udvalgte overenskomstområder med gennemsnit for sygefraværet for eget 2

76 overenskomstområde for kommunerne i regionen og på landsplan. De 9 overenskomstområder, der belyses særskilt er udvalgt efter at sygefraværsdata kan følges i hele perioden fra 2007 til 2013 og efter størrelse, hvor de udvalgte overenskomstområder alle har mere end 50 ansatte i Lejre Kommune. Data fra KMD OPUS viser fravær og sygefravær pr. arbejdsplads, virksomhed og center. Data fra KMD OPUS vedr er blevet forelagt kommunens personaleansvarlige ledere, så åbenlyse fejl vedr. fx medarbejderindplaceringer og indberettede start- og sluttidspunkter for sygefravær har kunnet tilrettes. Det kan dog fortsat forekomme fejl i datamaterialet, som ikke er blevet opdaget eller ikke er blevet tilrettet. På det punkt er sygefraværsstatistikkerne for Lejre Kommune ikke anerlededes end for øvrige kommuner og organisationer de er aldrig bedre end de registreringer, der indberettes. Fraværet af systematiske og tilgængelige sygefraværsoversigter tilpasset de faktiske organisatoriske enheder kan have haft betydning for, at systematiske fejlregistreringer tilbage i tid har været sværere at opfange og tilrette, men der er ikke meldinger om, at det skulle være tilfældet. Data om sygefravær i perioden kan ikke direkte sammenlignes med data fra 2014, men kan omregnes, så sammenligning bliver mulig. Analysen af sygefraværet i Lejre Kommune gør brug af gældende praksis for begreber og definitioner, sådan som det eksempelvis også anvendes af KL. Det indebærer, at analysen som udgangspunkt benytter antal sygefraværsdage i betydningen dagsværk eller arbejdsdage pr. medarbejder. Arbejdsdage er foretrukket frem for kalenderdage, der udover arbejdsdage også omfatter søn- og helligdage, idet arbejdsdage nemmere kan anskueliggøre det ressourcetab, som sygefraværet også indebærer. Endvidere omregnes antallet af medarbejdere til antal fuldtidsbeskæftigede, så sammenligninger på tværs af kommuner og på tværs af centre i Lejre Kommune tager højde for brug af deltidsbeskæftigede. Deltidssygefravær registreres som sygefravær og omregnes til hele sygefraværsdage. I kommunens løn- og økonomisystem anvendes som udgangspunkt sygefravær pr. medarbejder i betydningen pr. hoved, da fokus her er på det faktiske sygefravær og nærvær hos hver enkelt medarbejder. Tallene for 2014 vil dog i resuméafsnittet være omregnet, så det kan sammenholdes med tallene fra 2007 til Da det samlede antal fuldtidsbeskæftigede dagsværk for 2014 endnu ikke foreligger, er tallet for 2013 anvendt til beregning af sygedage pr fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Der vil fremadrettet også blive udarbejdet rapporter fra løn- og økonomisystemet med sygefravær pr. fuldtidsbeskæftigede til brug for løbende sammenligninger og analyser. Tallene fra 2014 vedr. kommunens centre og underliggende organisation vil i afsnit 4 blive vist som antal sygefraværsdage pr medarbejder (hoved). Løn- og økonomisystemet er opdateret i forhold til centrenes aktuelle organisering. Der vil i enkelte tilfælde være data for underliggende afdelinger og teams, der ikke afspejler organisationen, som den ser 1. oktober 2014, hvilket skyldes hensyn til opgørelser af lønforbrug pr. center, der risikerer, at blive berørt, hvis der foretages ændrede indplaceringer tilbage i tiden. Sygefraværsrapporterne vil fra 2015 være fuldt opdateret i forhold til organisationsenhederne. Til at anskueliggøre potentialet ved et øget nærvær og reduceret sygefravær sammenholdes sygefravær i Lejre Kommune med det gennemsnitlige sygefravær for kommunerne i regionen, på landsplan samt kommunen med det laveste sygefravær. Til at anskueliggøre omkostningerne ved sygefravær anvendes en gennemsnitlig timeløn på 240,50 kr., der er fundet ved at tage den gennemsnitlige løn for alle ansatte i Lejre i december 2013 omregnet til helår og divideret med en årsnorm på 1664 timer, der også benyttes af KL. Normtallet på 1664 timer skyldes at sygefraværet er opgjort som faktiske arbejdsdage. 3

77 3 Resume Samlet set viser analysen, at sygefraværet i Lejre Kommune som helhed fra 2007 til 2013 ligger højt i forhold til kommunerne i regionen og på landsplan og det udviser samtidig en kraftigere stigende tendens end på landsplan og i regionen og for staten, regionerne og private virksomheder. Udviklingen i sygefraværet har udvist markante udsving mellem årene, men der er ikke umiddelbart noget i tallene, der forklarer hvorfor sygefraværet i Lejre Kommune skulle være højere end i andre kommuner og hvorfor det udviser en stærkere stigning end i andre kommuner. Kommunerne under et, regionerne, staten og den private sektor har alle haft et fald i sygefraværet fra 2007 til 2012 med en lille stigning i 2013, der dog stadig efterlader sektorerne med et lavere sygefravær i 2013 end i I Lejre Kommune var det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr medarbejder i 2013 på 13,6 dage og dermed højere end i 2007, hvor det lå på 12,7 dage pr medarbejder. Og de foreløbige tal for 2014 viser, at tendensen fortsat er stigende. Sygefraværet de første 9 måneder i 2014 er således 11,7 dage pr. medarbejder hvilket svarer til 15,5 sygedage pr medarbejder tendensen fra de første 9 måneder fremskrives til resten af Kommunerne i Region Sjælland har i 2013 med 12,8 sygedage pr medarbejdere det højeste sygefravær i forhold til kommuner i de øvrige regioner og Lejre Kommunes sygefravær er højere end gennemsnittet for region Sjælland. Sygefraværet i Lejre er i 2013 kendetegnet ved at være højere end i regionen og på landsplan i forhold til kortvarigt sygefravær på mellem 2 og 14 dage og meget langvarigt sygefravær på over 120 dage. Og antallet af sygeperioder pr medarbejder er i 2013 højere end i kommunerne. Lejreansatte var altså i 2013 både mere syge i forhold til antal dage og hyppigere syge i forhold til antal perioder. Hverken køns- eller aldersfordelingen i Lejre Kommune i forhold til i regionen eller på landsplan kan forklare det højere sygefravær. Kvindelige ansatte i kommunerne har gennemsnitligt mere sygefravær end mandlige ansatte og det er også tilfældet i Lejre. Kønsfordelingen blandt alle ansatte i Lejre er 80% kvinder, hvilket et lidt højere i forhold til fordelingen i regionen og på landsplan, men det er både kvinder og mænd i Lejre, der har højere sygefravær end i regionen og på landsplan. På landsplan og i regionen er det de årige, der har mest sygefravær, mens det i Lejre er de årige, der skiller sig med mest sygefravær efterfulgt af de årige. Det er samtidig de to største aldersgrupper i Lejre Kommune, hvor aldersgrupperne tilsammen udgør mere end 60% af alle ansatte i kommunen. Det høje gennemsnitlige sygefravær dækker over betydelige forskelle mellem de forskellige overenskomstområder og centre og virksomheder. Blandt de 9 udvalgte overenskomstområder har rengøringsassistenter flest sygedage pr medarbejder efterfulgt af social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt lærere. Og ser man på forskellene mellem overenskomstgruppernes sygefravær i Lejre og i regionen og på landsplan, skiller især lærerne og kontor- og IT personale sig ud med betydeligt højere sygefravær i Lejre Kommune, hvilket i lidt mindre grad også gælder rengøringsassistenter samt syge- og sundhedsplejersker. 4

78 Ligesom der er betydelige forskelle mellem overenskomstområderne, er der også mellem og indenfor de forskellige centre markante forskelle. Center for Skoletilbud har i de første 9 måneder i 2014 det højeste sygefravær pr medarbejder efterfulgt af Center for Social & Familie, Center for Ejendomme & Trafik og Center for Dagtilbud. Inden for centrene er der også betydelige udsving for de første 9 måneder af 2014, hvor fx skolen med højest sygefravær i snit har 9,3 sygedage pr medarbejder mere end skolen med lavest sygefravær. Tilsvarende har det dagtilbudsområde med højst sygefravær i snit 8,9 sygefraværsdage mere i forhold til dagtilbudsområdeområdet med mindst sygefravær. Center for Kultur & Fritid, Center for Dagtilbud og Center for Ejendomme & Trafik har det højeste gennemsnitlige længde pr sygefraværsperiode blandt centrene, hvilket indikerer, at de er blandt de hårdest ramte af langtidssygefravær. Det viser sig også ved at Center for Kultur & Fritid har et relativt lavt sygefravær sammenlignet med andre centre, og samtidigt den højeste andel langtidsraske i betydningen andel af medarbejdere, der i 2014 ikke har haft en sygedag. Center for Byg & Miljø har det laveste sygefravær, men også den laveste andel langtidsraske, hvilket viser, at der er mange medarbejdere i centret, der har været ramt af sygdom i de første 9 måneder af 2014, men at de i høj grad har haft meget korte sygefraværsperioder. Opsummerende viser sygefraværsanalysen, at sygefraværet i Lejre Kommune er højt og stigende både for kort- og langtidssygefravær, at køn og alder ikke alene kan forklare forskellene, at der er overenskomstområder, hvor ansatte i Lejre har markant højere sygefravær end øvrige kommuner og at på de overenskomstområder, hvor ansatte i Lejre har haft lavere sygefravær, er det stigende. De foreløbige tal for 2014 viser endvidere, at der er store forskelle mellem centrene både ift kort- og langtidssygefravær og i forhold til andele langtidsraske (i betydningen ansatte, der ikke har været ramt af sygdom) samt ikke mindst, at der inden for centrene er markante forskelle mellem de underliggende enheder også for skoler og dagtilbudsområder, som er umiddelbart sammenlignelige. Der er med andre ord et stærkt incitament for at øge nærværet og nedbringe sygefraværet. Hvis det med udgangspunkt i tallene for 2013 eksempelvis vil lykkes at nedbringe sygefraværet til niveauet for kommunerne i regionen vil der være et potentiale på ca timer svarende til ca kr. Hvis Lejre Kommunes sygefravær kan nedbringes til niveauet for kommunerne på landsplan vil potentialet være timer svarende til næsten kr. Og hvis sygefraværet i Lejre Kommune når ned på 8,8 sygefraværsdage pr medarbejder som i Lemvig Kommune i 2013 er potentialet ca timer svarende til over kr. Dertil kan lægges øvrige positive afledte effekter ved et større nærvær, så som bedre kvalitet for borgerne, øget arbejdsglæde og medarbejdersundhed og færre udgifter til vikarer og sygedagpenge for at nævne nogle. Desværre ser sygefraværstallene for de første 9 måneder af 2014 ud til at være stigende hvilket kalder på et stærkt fokus fra politisk side, fra ledelsen og MED systemet og indikerer at der er behov for en flere-facetteret vedvarende indsats. 5

79 4 Data I nærværende afsnit præsenteres figurer, der anskueliggør de data, som er anvendt i sygefraværsanalysen og som er fremhævet i afsnittet ovenfor. 4.1 Figur 1: Udvikling i sygefravær på tværs af sektorer Figur 2: Udviklingen i kommunernes sygefravær fordelt på regioner ,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 Nordjylland Midtjylland Sydjylland

80 4.3 Figur 3: Samlet oversigt over antal sygefraværsdage pr medarbejder ,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5, Lejre Kommune Regionen Hele landet 4.4 Figur 4: Udvikling i antal sygefraværsperioder pr. medarbejder ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Lejre Regionen Hele landet 7

81 Sygedage pr medarbejder 4.5 Figur 5: Kort-langtidssygefravær ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kalenderdage Lejre Regionen Hele landet 4.6 Figur 6: Sygedage pr medarbejder fordelt på alder i ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 < Lejre Regionen Hele landet 8

82 4.7 Figur 7: Andel ansatte pr aldersgruppe i Lejre Kommune i < Lejre Regionen Hele landet 4.8 Figur 8: Sygefravær pr medarbejder fordelt på køn i ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Lejre Regionen Landet Kvinder Mænd 9

83 4.9 Figur 9: Kønsfordelingen blandt alle ansatte i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,20 0,22 0,23 0,80 0,78 0,77 Lejre Regionen Hele landet Kvinder Mænd 4.10 Figur 10: Andele medarbejdere på udvalgte overenskomstområder Andele af samlet antal ansatte Hele landet Regionen Lejre Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 13,3 13,6 14,4 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 11,1 10,7 11,6 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 5,5 5,6 7,2 Dagplejere 3,4 3,2 5,4 Social- og sundhedspersonale 18,5 18,9 19,0 Syge- og sundhedsplejersker 5,6 5,0 4,4 Akademikere, KL 4,2 3,6 4,7 Kontor- og EDB personale 9,3 10,0 8,0 Rengøringsassistenter, KL 1,3 1,5 3,1 Øvrige 27,7 27,9 22,1 I alt 100,0 100,0 100,0 10

84 4.11 Figur 11: Sygedage pr. medarbejder i 2013 fordelt på udvalgte overenskomstområde Lejre Regionen Hele landet 4.12 Figur 12: Udviklingen på overenskomstområdet: Lærere mf i folkeskole og spec.und Lejre Regionen Hele landet 11

85 4.13 Figur 13: Udviklingen på overenskomstområdet: Daginstitutions-, klub- og SFO området Lejre Regionen Hele landet 4.14 Figur 14: Udviklingen på overenskomstområdet: Pædagogmedhjælpere og assistenter Lejre Regionen Hele landet 12

86 4.15 Figur 15: Udviklingen på overenskomstområdet: Dagplejere Lejre Regionen Hele landet 4.16 Figur 16: Udviklingen på overenskomstområdet: Syge- og sundhedsplejersker Lejre Regionen Hele landet 13

87 4.17 Figur 17: Udviklingen på overenskomstområdet: Social- og sundhedspersonale Lejre Regionen Hele landet 4.18 Figur 18: Udviklingen på overenskomstområdet: Kontor og IT Lejre Regionen Hele landet 14

88 4.19 Figur 19: Udviklingen på overenskomstområdet: Akademikere Lejre Regionen Hele landet 4.20 Figur 20: Udviklingen på overenskomstområdet: Rengøring Lejre Regionen Hele landet 15

89 Andel langtidsraske Sygedage pr medarbejder 4.21 Figur 21: Sygefravær og langtidsraske jan-sep fordelt pr center CET CBM CKF CD CS CSF JC CVO KØA KSU 2014: Antal dage pr medarbejder (hoveder) Langtidsraske Figur 22: Center for Ejendomme & Trafik Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Center for Ejendomme & Trafik (CET) 183 9,9 45,90 5,25 Center for Ejendomme & Trafik (CET) 2 3,3 50,00 1,64 Vej & Park (CET) Lejre Brandvæsen (CET) 27 17,6 22,22 5, ,0 100,00 0,00 Samordnet Rengøring (CET) 70 12,7 28,57 5,51 Sekretariat for Veje & Trafik (CVT) 7 18,5 42,86 6,82 Ejendomme (CET) 12 17,0 33,33 7,86 Vej & Park - Værksted & Maskiner 20 4,3 45,00 2,76 Trafik (CET) 4 5,8 0,00 2,30 16

90 4.23 Figur 23: Center for Byg & Miljø Antal medarbejdere (hoveder) Andel Sygedage pr langtidsraske medarbejder medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune Center for Byg & Miljø (CBM) Center for Byg & Miljø (CBM) Vand & Land (CBM) Bolig & Erhverv (CBM) Plan & Klima (CBM) ,8 36,16 3, ,1 24,24 1,52 6 2,4 16,67 1, ,3 9,09 1,65 9 2,1 44,44 2,11 7 4,6 28,57 1, Figur 24: Center for Kultur & Fritid Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune Center for Kultur & Fritid (CKF) Center for Kultur & Fritid (CKF) Musikskole (CKF) Haller (CKF) Bibliotek & Arkiv (CKF) ,8 36,16 3, ,7 63,53 6, ,0 100,00 0, ,6 64,10 1, ,2 90,00 2, ,3 30,43 8,91 17

91 4.25 Figur 25: Center for Dagtilbud Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune Center for Dagtilbud (CD) Sekretariat (CD) Tandplejen (CD) Sundhedsplejen (CD) Pædagogisk assistentuddannelse Daginstitutioner (CD) Kommunale institutioner Dagplejen Område 1 (CD) Område 2 (CD) Område 3 (CD) Område 4 (CD) Selvejende institutioner Hyllinge-Lyndby Børnehave Rollingen ,8 36,16 3, ,1 44,09 6,54 8 0,5 75,00 1, ,3 41,18 3,53 8 1,1 75,00 4, ,6 71,43 4, ,8 41,62 6, ,1 40,66 6, ,0 47,92 7, ,3 31,65 8, ,5 32,20 5, ,5 45,00 5, ,4 45,61 5, ,4 44,44 4, ,0 100,00 0, ,8 41,18 4, Figur 26: Center for Skoletilbud Antal medarbejdere (hoveder) Gennemsnitlig Andel længde af Sygedage pr langtids-raske sygdomsmed- arbejder medarperioderne bejdere (dg.) Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Center for Skoletilbud (CS) ,9 29,28 4,84 Ungdomsskole 18 4,6 77,78 11,86 18

92 Allerslev Skole ,2 21,00 4,71 Bramsnæsvigskolen 77 6,1 33,77 3,37 Hvalsø Skole ,1 27,10 7,38 Kr. Saaby Skole 67 10,4 32,84 2,83 Kr. Hyllinge Skole 84 17,4 33,33 6,59 Osted Skole 47 9,0 25,53 5,74 Trællerupskolen 56 10,9 28,57 3,15 Firkløverskolen 49 12,5 16,33 4, Figur 27: Jobcenter Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune Jobcenter (JC) Jobcenter (JC) Job & Virksomhedsservice (JC) Afklaring (JC) Sygedagpenge (JC) Projekt (JC) ,8 36,16 3, ,2 45,95 1, ,4 92,86 5, ,3 42,86 1, ,4 30,00 2, ,3 23,53 3, ,2 40,00 1, Figur 28: Center for Social & Familie Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) 19

93 Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Center for Social & Familie (CSF) ,0 30,40 2,63 Social Behandling (CSF) 6 7,1 33,33 2,02 Børn & Familie (CSF) 35 11,7 45,71 2,70 Bramsnæsvig (CSF) 54 11,7 16,67 3,58 Solvang (CSF) 48 8,9 16,67 4,15 Bofællesskaberne (CSF) 22 11,1 40,91 3,14 Socialpsykiatrisk Center (CSF) 13 1,4 53,85 1,64 Familiehuset (CSF) 6 12,2 33,33 1,44 PPR (CSF) 28 13,0 28,57 1,52 Støttepædagogkorpset (CSF) 36 8,2 38,89 2, Figur 29: Center for Velfærd & Omsorg Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 567 6,4 31,92 2,22 Visitation & Bestiller (CVO) 24 6,8 37,50 2,24 Administrativ Gruppe (CVO) 19 1,5 57,89 1,87 Frit Valg (CVO) 235 5,9 29,36 1,93 Aktivitet og samvær 11 5,0 18,18 2,27 Frit valg omr. Grønnehave 25 9,6 28,00 1,40 Frit valg omr. Ammershøjgruppen 28 11,6 25,00 1,78 Frit valg omr. Lejregruppen 31 5,1 16,13 1,64 Frit valg omr. Nordstjernen 23 3,2 34,78 1,77 Frit valg omr. Sydstjernen 30 5,0 20,00 2,17 20

94 Frit valg omr. Nat 28 8,3 32,14 3,31 Frit valg omr. Sygeplejersker 42 3,1 33,33 2,48 Frit valg omr. Pleje i eget hjem 7 0,0 100,00 0,00 Frit valg omr. Team Vikar 13 2,9 38,46 1,98 Træning (CVO) 29 10,0 20,69 0,97 Ældre- & Plejecentre (CVO) 255 6,6 33,73 3,40 Ammershøjparken 61 4,2 44,26 2,36 Hvalsø Ældrecenter 54 6,3 29,63 3,15 Bøgebakken 127 7,5 29,13 3,44 Pedel og Rengøring 13 11,8 53,85 21,86 Konsulentgruppe (CVO) 5 3,4 40,00 2,83 Aktivitetscentrene (CVO) 5 2,8 20,00 1, Figur 30: Koncernøkonomi & Analyse Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Koncernøkonomi og Analyse (KØA) 35 4,6 37,14 3,06 Økonomi (KØA) 11 8,5 27,27 3,76 Analyse og Styring (KØA) 4 0,8 75,00 3,00 Team Løn, Faktura og Kontrol (KØA) 20 2,8 40,00 2, Figur 31: Koncernsekretariat & Udvikling Antal medarbejdere (hoveder) Sygedage pr medarbejder Andel langtidsraske medarbejdere Gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne (dg.) 21

95 Lejre Kommune ,8 36,16 3,71 Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KS 75 6,9 38,67 3,89 Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KS 3 0,0 100,00 0,00 Borgerservice (KSU) 29 11,9 31,03 5,15 Kommunikation og Digitalisering (KSU) 7 2,3 42,86 2,00 Udvikling (KSU) 11 4,2 36,36 3,88 Aftaler, Udbud og Indkøb (KSU) 6 1,7 66,67 1,67 Sekretariat (KSU) 6 7,5 16,67 1,88 Personale (KSU) 3 1,7 33,33 2,50 IT (KSU) 10 5,0 40,00 3,57 22

96 Bilag: 4.1. Notat vedr Lovinformationssystem Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 97051/14

97 NOTAT Underskrivelse af flerårig kontrakt med Schultz A/S om deres lovinformationssystem Med udgangspunkt i dette notat skal Koncerndirektionen beslutte, om Lejre Kommune skal underskrive vedlagte 3 årige kontrakt med Schultz A/S om lovinformationssystem. Lovinformationssystemet anvendes bredt af flere centre til at finde gældende lovtekster samt beslutningsguider til flere af lovene. Nuværende aftaledækning Den nuværende kontrakt med EG Kommuneinformation A/S om deres lovinformationssystem udløber den 30. november Prisen for den nuværende kontrakt er på kr. pr. år. Valg af ny kontraktpart Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for relevante centre, som har vurderet EG kontra Schultz. Fagpersonerne har lagt vægt på brugervenlighed, herunder overblik og søgefunktioner. Indholdet af lovtekster og guider er blevet vurderet til i hovedtræk at være ens, mens enkelte områder har et større indhold hos Schultz. Der er endvidere fra arbejdsgruppen lagt vægt på en større grad af undervisning/kursuser i systemet. Fagpersonernes tilbagemeldinger har fra langt hovedparten været positive overfor Schultz s lovinformationssystem. EG Kommuneinformation leverede et tilbud på kr. pr. år for en 4 årig uopsigelig bindingsperiode. Heri er der én årlig undervisning indlagt i prisen, med mulighed for et ekstra brush up -kursus efter underskrivelse. Schultz leverede et tilbud på kr. pr. år for en 3 årig uopsigelig bindingsperiode med ensidig mulighed for Lejre Kommune at forlænge kontrakt på 1 gange 12 måneder. Heri er der én årlig undervisning, samt 2 gratis årlige webinarer. Lejre Kommune har i tilbuddet også fået LovGuide Miljø med, som Lejre Kommune tidligere har betalt kr. for pr. år. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Simon Fischer Koncernsekretariat & Udvikling D E Dato: 2. oktober 2014 J.nr.: 14/15423

98 Prisen og indholdet fra Schultz tilbud sammenholdt med fagpersonernes positive feedback har gjort, at Schultz er blevet valgt, som den bedste og billigste leverandør til Lejre Kommunes lovinformationssystem. Implementering Det er indeholdt i tilbuddet, at Lejre Kommune får afsat 2 dage til kursus med op til 6 hold. Endvidere har Schultz en række muligheder for egen e-learning. Forpligtelse for Lejre Kommune Lejre Kommune er forpligtet til årligt i 3 år, at betale kr. pr. år for brug af Kommunekonceptet. Besparelser for Lejre Kommune Gennemførelse af nærværende genforhandling har givet en samlet årlig besparelse på kr. Set over en 4 årig periode giver dette kr. Proces i Lejre Kommune I henhold til Lejre Kommunes retningslinjer for underskriftsbemyndigelse, godkender Koncerndirektionen om vi skal underskrive kontrakten. Da Lejre Kommune forpligter sig ud over indeværende budgetår, skal kontrakten godkendes i ØU, og i sidste instans KB. Side 2 af 2

99 Bilag: 5.1. Politisk mødekalender for 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

100 Kalender 2015 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 1 S 1 S 1 O 1 14 F 1 St. Bededag M 1 23 JA/SSÆ/ET F 2 M 2 6 JA/SSÆ/ET M 2 10 JA/SSÆ/ET T 2 Skærtorsdag L 2 T 2 BU L 3 T 3 BU T 3 BU F 3 Langfredag S 3 O 3 TM/KF S 4 O 4 TM/KF O 4 TM/KF L 4 M 4 19 JA/SSÆ/ET T 4 M 5 2 T 5 T 5 S 5 1. påskedag T 5 BU F 5 Grundlovsdag Rårhuset lukket T 6 F 6 F 6 M påskedag O 6 TM/KF L 6 O 7 L 7 L 7 T 7 T 7 S 7 T 8 KØF S 8 S 8 O 8 F 8 M 8 24 F 9 KØF M 9 7 M 9 11 T 9 L 9 T 9 L 10 T 10 ØU T 10 F 10 S 10 O 10 S 11 O 11 O 11 L 11 M T 11 M 12 3 JA/SSÆ/ET T 12 KB-tema T 12 S 12 T 12 F 12 T 13 BU F 13 F 13 M JA/SSÆ/ET O 13 L 13 O 14 TM/KF L 14 L 14 T 14 BU T 14 Kr. Himmelfart S 14 T 15 S 15 S 15 O 15 TM/KF F 15 Rådhuset lukket M F 16 M 16 8 Vinterferie M T 16 L 16 T 16 ØU L 17 T 17 Vinterferie T 17 F 17 S 17 O 17 S 18 O 18 Vinterferie O 18 L 18 M T 18 M 19 4 T 19 Vinterferie T 19 KL-delegert S 19 T 19 ØU F 19 T 20 ØU F 20 Vinterferie F 20 KL-delegert M T 20 L 20 O 21 L 21 L 21 T 21 ØU T 21 KB-tema S 21 T 22 S 22 S 22 O 22 F 22 M KB/KB-tema F 23 M 23 9 KB M T 23 L 23 T 23 L 24 T 24 T 24 ØU F 24 KB-budgetseminar S Pinsedag O 24 S 25 O 25 O 25 L 25 KB-budgetseminar M Pinsedag T 25 M 26 5 KB T 26 T 26 KB-tema S 26 T 26 KB F 26 T 27 F 27 F 27 M KB O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 S 28 T 29 KL Børnetopm S 29 M 29 F 29 M F 30 KL Børnetopm M KB/ØU T 30 L 30 T 30 L 31 T 31 S 31

101 Kalender 2015 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER O 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 BU T 2 S 2 O 2 ØU - 1. beh. F 2 M 2 45 JA/SSÆ/ET O 2 TM/KF F 3 M 3 32 T 3 L 3 T 3 BU T 3 L 4 T 4 F 4 S 4 O 4 TM/KF F 4 S 5 O 5 L 5 M 5 41 JA/SSÆ/ET T 5 L 5 M 6 28 T 6 S 6 T 6 BU F 6 S 6 T 7 F 7 M 7 37 JA/SSÆ/ET O 7 TM/KF L 7 M 7 49 O 8 L 8 T 8 BU T 8 KB - 2. beh. S 8 T 8 ØU T 9 S 9 O 9 TM/KF F 9 M 9 O 9 F 10 M JA/SSÆ/ET T 10 KB - 1. beh. L 10 T 10 T 10 L 11 T 11 BU F 11 S 11 O 11 F 11 S 12 O 12 TM/KF L 12 M Efterårsferie T 12 L 12 M T 13 S 13 T 13 Efterårsferie F 13 S 13 T 14 F 14 M O 14 Efterårsferie L 14 M KB O 15 L 15 T 15 T 15 Efterårsferie S 15 T 15 T 16 S 16 O 16 F 16 Efterårsferie M O 16 F 17 M T 17 L 17 T 17 ØU T 17 KB-tema L 18 T 18 F 18 S 18 O 18 F 18 S 19 O 19 L 19 M T 19 KB-tema L 19 M 30 T 20 S 20 T 20 ØU F 20 S 20 T 21 F 21 M O 21 L 21 M O 22 L 22 T 22 ØU T 22 KB-tema S 22 T 22 T 23 S 23 O 23 F 23 M KB O 23 F 24 M T 24 L 24 T 24 T 24 Rådhuset lukket L 25 T 25 ØU F 25 S 25 O 25 F juledag S 26 O 26 L 26 M KB/ØU T 26 L juledag M T 27 S 27 T 27 F 27 S 27 Rådhuset lukket T 28 F 28 KB-budgetseminar M KB O 28 L 28 M O 29 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 T 30 S 30 O 30 ØU - 2. beh. F 30 M JA/SSÆ/ET O 30 1 Rådhuset lukket F 31 M KB L 31 T 31 Rådhuset lukket

102 Bilag: 6.1. Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 97517/14

103 Forslag til overordnede principper for etablering af et fælleskommunalt Beredskab på Vestsjælland Som ramme og retning for den administrative udarbejdelse af et politisk beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale Beredskab på Vestsjælland, anbefales det at følgende overordnede principper godkendes; 1) Som udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til serviceniveau, organisering og tilrettelæggelse af det fælleskommunale Beredskab gennemføres en risikobaseret dimensionering. Denne indebærer, at der foretages en identifikation og analyse af de risici, der findes i de 6 kommuner og den samlede risikoprofil for det samlede beredskabsområde kortlægges herved. Risikoprofilen ligger således til grund for den politiske fastlæggelse af serviceniveau for det fælleskommunale Beredskabs opgavevaretagelse. 2) Forslaget til beslutningsgrundlag for det fælleskommunale Beredskab skal tillige anvise hvorledes der kan ske en effektivisering af det fremtidige og fælles Beredskab. Dette for at sikre, at det økonomiske potentiale, der er en følge af Økonomiaftalen for 2015, udmøntes og indarbejdes i budgettet for det fremtidige Beredskab. Det er forudsat, at der herved sikres en tilstrækkelig robusthed i det fremtidige kommunale beredskab og at effektiviseringer tilvejebringes indenfor det samlede beredskabsområde (operationelt beredskab og myndighedsområdet). 3) Forslaget til fremtidig organisering og tilrettelæggelse af det fælleskommunale Beredskab skal sikre, at Beredskabet kan bringes i udbud, dersom der senere og efter Beredskabets etablering, måtte blive truffet politisk beslutning herom. 4) Det fælleskommunale Beredskab organiseres og tilrettelægges således, at der tages højde for de beredskabsopgaver, der i dag varetages mellem en eller flere af de vestsjællandske kommuner og kommuner, som ikke vil være en del af det fremtidige beredskabssamarbejde på Vestsjælland (fx samarbejdet mellem Slagelse og Nyborg kommune omkring beredskabet vedr. Storebæltsforbindelsen). Varetagelsen af tunnel- og broberedskab må ikke belaste det nye fællesskab økonomisk. Dette gælder tillige evt. andre tilsvarende opgaver. 5) Det fremtidige beredskab i Vestsjælland skal baseres på fælles servicestandarder for de opgaver, som bliver en del af det fælles Beredskab. Organiseringen af det fremtidige Beredskab skal sikre, at der på myndighedsområdet (brandteknisk byggesagsbehandling og risikobaserede virksomheder) fortsat kan gennemføres en smidig servicering af virksomheder i overensstemmelse med de respektive kommuners vedtagne strategier og politikker. Dette kan fx ske ved at visse myndighedsopgaver forbliver i de enkelte kommunale forvaltninger. 6) Det forudsættes at organiseringen og tilrettelæggelsen af det fremtidige beredskab beskriver hvordan der sikres den nødvendige beredskabsmæssige håndtering af virksomheder der kræver en særlig beredskabsopmærksomhed (olieraffinaderier, fyrværkerifabrikker m.v.). 7) Det fremtidige Beredskab baseres på en betalingsmodel, hvor hver af de deltagende kommuner betaler et ensartet bidrag pr. indbygger for det operationelle Beredskab (grundberedskab) og de myndighedsopgaver, der vil være enighed om skal være en del af Beredskabet. Herudover kan den enkelte kommune rekvirere ekstraydelser (tilkøb) i overensstemmelse med de lokale behov i den enkelte kommune.

104 8) Som en del af de analyser, som danner grundlag for det politiske beslutningsgrundlag foretages en værdiansættelse af den enkelte kommunes værdier og aktiver/passiver (bygninger, materiel, gæld, mv.). Denne værdiansættelse foretages ved en uvildig og ekstern aktør og det er forudsat, at de enkelte kommuner indgår i fællesskabet på et ens grundlag. Der skal samtidig anvises forslag til hvordan, der kan ske en udligning (fx over tid) mellem de kommuner der måtte bidrage til Beredskabet med bygninger, materiel, mv. som har en højere henholdsvis lavere værdi end den gennemsnitlige værdi for kommunerne under et. En praktisk håndtering af kompensationen kan ske ved fx leasing af materiel. 9) Der udarbejdes et forslag til "Ejerstrategi", som fremlægges til politisk behandling i de respektive kommuner samtidig med endelig politisk stillingtagen til etablering af det fælles Beredskab. Det skal sikres, at den politiske ledelse af Beredskabet kan træffe de nødvendige og fremadrettede beslutninger. Der skal således fremlægges et forslag til hvorledes en effektiv beslutningsstruktur i Beredskabets politiske struktur kan tilrettelægges. 10) Med henblik på den overordnede politiske styring af processen frem mod endelig politisk beslutning vedr. det fælleskommunale Beredskab i Vestsjælland, nedsættes en politisk styregruppe bestående af Borgmesteren i hver af de i fællesskabet involverede kommuner. Den politiske styregruppe mødes efter behov. Samtidig nedsættes en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne i kommunerne. Denne refererer til den politiske styregruppe. 11) Der nedsættes en administrativ projektgruppe, som har ansvaret for, at der udarbejdes et forslag til beslutningsgrundlag for det fælleskommunale Beredskab på Vestsjælland, jf. i øvrigt den udarbejdede overordnede tidsplan. Projektgruppen består af en repræsentant fra hver af de involverede kommuner og refererer til den administrative styregruppe. Til projektgruppen knyttes en intern projektleder (ansat i en af de 6 kommuner). Denne refererer til den administrative styregruppe. Herudover knyttes der til projektgruppen en (evt. flere) ekstern konsulent som bidrager med beredskabsfaglig, økonomisk og juridisk rådgivning. 12) Beredskabscheferne (i Holbæk kommune viceberedskabschefen) i de involverede kommuner udgør tilsammen en følgegruppe for såvel Projektgruppen som den administrative styregruppe og har til opgave at sikre at den nødvendige beredskabsfaglige viden og indsigt ligger til grund for udarbejdelse af det forslag til beslutningsgrundlag som forelægges politisk. Beredskabscheferne indgår tillige i underarbejdsgrupper med henblik på varetagelse af særlige opgaver. 13) Den politiske styregruppe sikrer den løbende orientering af de respektive kommuners Byråd/Kommunalbestyrelser og Beredskabskommissioner. Den administrative styregruppe sikrer, at der løbende sker en orientering og medinddragelse af Beredskabernes ledelser og medarbejdere. 14) Ansættelse af Beredskabschef for det fælleskommunale Beredskab sker ved eksternt opslag i overensstemmelse med den forelagte, overordnede tidsplan. 15) Det forudsættes, at der etableres én fælles Beredskabskommission for det fælles beredskabsområde og således at alle de involverede kommuner er repræsenteret. Det skal i den forbindelse undersøges om Beredskabskommissionen tillige kan fungere om en egentlig politisk bestyrelse, således at der tilrettelægges en smidig og ubureaukratisk struktur omkring Beredskabet.

105 Bilag: 6.2. Forslag til faseplan politisk behandling oktober.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

106 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 sept.- okt nov mar apr. - juni 2015 Juli - nov Dec Forberedelsesfase Analysefase Beslutningsfase Forberedelsesfase Implementeringsfase udarbejdelse af beslutningsgrundlag for hvilke beredskaber, der skal fusioneres godkendelse af principper for fusionen etablering af projektorganisation: tillidsskabende foranstaltninger (politisk, administrativ, medarbejdere m.v.) plan for intern og ekstern kommunikation beskrivelse af de nuværende beredskaber (operationelt beredskab): o organisation, budgetter, materiel, stationer, fysiske rammer, særlige opgaver, mv. nuværende beredskab, myndighedsopgaver - serviceniveauer virksomheder, der kræver særlig beredskabsopmærksomhed (olieraffinaderier, fyrværkerifabrikker m.v.) aftaler med entreprenører, der er en del af beredskabet (eks. Falck) beskrivelse af opgaver, der tilføres fra det statslige beredskab udarbejdelse af forslag til risikobaseret dimensionering i det fælleskommunale beredskab organisatoriske/juridiske modeller for etablering af fælles beredskab fremtidig struktur: o politisk struktur o administrativ struktur o administrerende kommune o fremtidig struktur for beredskabet, herunder placering af operationelt beredskab og materiel (stationer, støttepunkter m.v.) ansættelse af beredskabschef budget herunder betalingsstrukturen for de enkelte kommuner placering af myndighedsopgaver (godkendelser, tilsyn m.v.) beredskabskommissionens sammensætning o vedtægt o valg af formand ny beredskabsplan nedsættelse af beredskabskommission risikobaseret dimensionering - den nye beredskabschef tager over og implementerer de beslutninger, der er truffet politisk og administrativt:

107 Bilag: _Lejre Kommunes Sikringspolitik Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

108 SIKRINGSPOLITIK LEJRE KOMMUNE

109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 4 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 6 Økonomi... 6 Sikring generelt nu og fremtidige sikringstiltag... 6 Budget for sikringstiltag i Budget for fremtidige sikringstiltag Side 2 af 8

110 Forord Lejre Kommunes sikringspolitik beskriver overordnet formål, baggrund, strategi samt retter fokus mod de særlige forhold risikostyringsgruppen skal arbejde med i en helhedsorienteret kontekst. Det arbejde understøttes af en dynamisk sikrings- og handlingsplan, som administrationen mindst én gang årligt tilretter i forhold til de krav kommunerne forventes at indfri i forhold til forsikringsselskaberne tegningspolitik. Herunder en konkretisering af de tiltag der iværksættes i årene i forbindelse med sikringsniveau samt krav til skadeforebyggelse indenfor brand, kriminalitet, herunder tyveri, indbrud, hærværk, samt transient og vand. I sikringspolitikken er beskrevet sammenhængen mellem forsikring og sikring, ejerskab til risikoen, ansvar og kompetencer såvel centralt som decentralt samt økonomi. Formål Sikringspolitikken er en del af kommunens samlede risikostyring med det formål, at reducere risikoen for skader på kommunens ansatte og brugere, samt kommunens bygninger, anlæg, driftsudstyr og inventar. Der udarbejdes retningslinjer for, hvordan kommunens forskellige typer af bygninger generelt ønskes sikret. Formålet med Lejre Kommunes sikringspolitik er: At skabe et overblik over kommunens nuværende og ønskede sikringsniveau. At sikre en ensartet politik på sikringsområdet indenfor sammenlignelige driftsområder i kommunen. At det ønskede sikringsniveau indarbejdes i forbindelse med nyopførelser og modernisering/renovering af bygninger. At opnå økonomisk gevinst ved en central styring af indkøb af sikrings- og vagtydelser, f.eks. ved gennemførelse af udbud. Baggrund Grundlaget for udarbejdelsen af sikringspolitikken er blandt andet kommunens forsikringspolitik og de foretagne sikringsgennemgange af et repræsentativt udvalg af kommunens bygninger. Endvidere er det skadeshistorik og ikke mindst en konkret vurdering af risiciene indenfor de enkelte institutions- og bygningstyper. Gennemgangen af de udvalgte bygninger har været en risikoidentifikation, hvor der er afdækket problemområder, som er understøttet med beskrivelse af anbefalinger på skadeforebyggende sikringstiltag. Det kan være både mekaniske og elektroniske tiltag, men også blot proceduremæssige forhold, som bør forbedres eller indføres. Side 3 af 8

111 Forsikring og sikring Sikringspolitikken danner en sammenhæng mellem forsikring og sikring. Det er her vigtigt, at der er balance mellem det valgte forsikringsprogram samt størrelse af selvrisiko og den sikring, der er etableret i de enkelte typer af bygninger og institutioner. Det er af væsentlig betydning for fremtidige forsikringsudbud, vedrørende indkøb af forsikringer, at Lejre Kommune kan fremvise en god kvalitet af risikoen. Derfor skal der løbende være fokus på, hvilke risici der er samt på skadeforebyggelse. Skadeforebyggelse skal vedligeholdes og udbygges. Skadeforebyggelse er ikke et projekt, men en løbende proces. De enkelte institutioner skal være bevidste om deres risici og løbende vurdere dem i forhold til behov for nye skadeforebyggende sikringstiltag. Dette er også vigtigt i forbindelse med ny og ombygningsprojekter eller indretningsmæssige ændringer af bygninger. Nedenstående tabel viser de forsikringer Lejre Kommune har tegnet med angivelse af den nuværende selvrisiko i forhold til forsikringsselskabet samt den interne selvrisiko pr. hændelse. Forsikringstype Selvrisiko pr. skade Intern selvrisiko pr. skade Bygningsbrand og kr kr. bygningsforsikring (udvidet med vandskade) Motorforsikring kr kr. Katastrofeforsikring arbejdsulykke Løsøreforsikring kr kr. Erhvervs- og kr. 0 kr. produktansvarsforsikring Kriminalitetsforsikring kr. 0 kr. Direktions- og 0 kr. 0 kr. bestyrelsesansvarforsikring Kollektiv ulykkesforsikring 0 kr. 0 kr. for kommunalbestyrelsen samt brandmænd Rejseforsikring for ansatte 0 kr. 0 kr. All-risk kunst kr. 0 kr. Forureningsforsikring kr. 0 kr. Lystbådforsikring Kasko kr. Ansvar kr. 0 kr. Side 4 af 8

112 Lejre Kommune er selvforsikret for hærværksskader samt tyveriskader og andre småskader. Derudover er kommunen selvforsikret i forhold til arbejdsskader. Der udarbejdes årligt en aktuarrapport. Med baggrund i rapportens anbefaling hensættes årligt et beløb til arbejdsskadeforpligtelse. Ejerskab til risikoen For at sikre at der til stadighed er fokus på behovet for sikring og skadeforebyggelse på kommunes bygninger, institutioner, skoler, kontorer m.v. indførte Lejre Kommune i 2009 en intern selvrisiko pr. hændelse. Det vil sige en decentral selvrisiko for den enkelte institution, som er tilpasset de forsikringsmæssige behov og den økonomiske formåen. Der er dermed skabt et øget ejerskab til risikoen, hvilket har motiveret den enkelte afdeling/virksomhed/institution til at optimere præventiv skadeforebyggelse. Egenbetalingen (intern selvrisiko) tænkes at indgå i en økonomisk pulje beregnet for etablering af helhedsorienteret skadeforebyggelse i kommunens bygninger. Der sendes et signal om, at skadeforebyggelse er en kollektiv opgave samt at egenbetalingen kommer retur til kunderne. Der afsættes årligt et fast beløb til skadeforebyggelse. Derudover er der mulighed for overførsel af ikke forbrugte midler til nyt regnskabsår. Ansvar og kompetencer I forbindelse med iværksættelse af Lejre Kommunes sikringspolitik skal ansvar og kompetencer fastlægges såvel centralt som decentralt. Det overordnede sikringsansvar er forankret i direktionen. Det er den enkelte centerchefs ansvar at udleve og implementere den vedtagne sikringspolitik. Der etableres en risikostyringsgruppe, som arbejder strategisk og tværgående, og hvor ressourcepersoner inddrages og bidrager set i forhold til sikringsopgavens karakter Kommunes sikringspolitik fastlægges og gøres kendt i forhold til de ansvarlige. Derudover fastlægges en proces for hvordan politikken udmøntes i praksis. Der skal etableres en kontrolfunktion i forhold til udmøntningen, da enkelte typer af skader kan have uforudsete og omfattende økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for kommunen. Det afhænger af den valgte risikoafdækning og forsikringspolitik, i det omfang en kendt risiko ikke er styret som forudsat. Side 5 af 8

113 Sikringsansvarlig Ansvar og kompetencer på sikrings- og forsikringsområdet er for nuværende forankret i Center for Ejendomme & Trafik. En gang årligt foretages en gennemgang af bygningernes sikringsmæssige status. Den ansvarlige centerchef er ansvarlig for, at alle medarbejdere inden for ansvarsområdet, er bekendt med pligter, procedurer (for eksempel fyraftenseftersyn) og forskrifter i forhold til sikring eller f.eks. udførelse af varmt arbejde. Sikring indarbejdes som en naturlig del af driften og behandles på personalemøder m.v. Lederen er ansvarlig for, at der budgetmæssigt tages højde for etablering af sikring. En projektleder som også fungerer som risikokoordinator - varetager udvikling samt implementering af sikringspolitikken samt skadeforebyggelse i Lejre Kommune. Der nedsættes en risikostyringsgruppe i kommunen. Der er tale om et stadigt kontinuerligt strategisk og tværgående samarbejde, hvor ressourcepersoner inddrages og bidrager set i forhold til sikringsopgavens karakter. Økonomi I forbindelse med udmøntning af kommunens sikringspolitik er der taget stilling til, hvorledes udgiftsforbundne sikringstiltag skal finansieres. I forbindelse med etablering af ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) er der - via anlægspuljer i årene afsat 12,5 mio. kr. i budgettet. Den afledte drift afholdes af en central bevilling. Sikring generelt nu og fremtidige sikringstiltag I 2015 påregnes der investering i central skadeforebyggelse på minimum 2,5 mio. kr. Derudover afholdes der i et ikke kendt omfang udgifter til sikringstiltag decentralt. Lejre Kommune har en direkte økonomisk interesse i skadesforebyggelse, da disse tiltag vil være, at der på sigt vil ske en ændring af udgifter til skader, som igen vil medføre at kommunen vil være mere attraktiv for forsikringsselskaberne og dermed opnå optimale forsikringstilbud. Konkret iværksættes følgende i 2014: Brandsikring, ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) Formålet er at begrænse skadeomfanget i forbindelse med specielt påsatte skolebrande, samt evakuering af personer. ABA forventes på sigt at blive et krav i forbindelse med forsikringstegning. Der etableres fulddækkende brandsikring med integreret varsling med overførsel til beredskabet på følgende skoler: - Trællerupskolen Side 6 af 8

114 - Hvalsø Skole I 2015 er det planlagt at de resterende fem skoler skal have etableret ABA-anlæg. Derefter er prioriteringen kommunens haller. I 2014/2015 iværksættes en større rådhusrenovering, hvor også ABA-anlæg er tænkt ind. Flytning af affaldscontainere Formålet er at begrænse omfanget ved ildspåsættelse i affaldscontainere af affaldsspande. Lejre Brandvæsen påtaler ved de årlige brandeftersyn, hvis affaldsspande og containere ved kommunale ejendomme ikke er flyttet minimum fem meter væk fra den faste bygningsmasse. Det er et tiltag der er fokus på, da det på sigt forventes, at der vil blive stillet krav til affaldscontaineres placering i forbindelse med forsikringstegning. Budget for sikringstiltag i 2015 Der er i budget 2015 afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ABA-anlæg og andre forebyggende tiltag i relation til bygningsbrand. Budget for fremtidige sikringstiltag Over en 5-årig periode påregnes der investering i skadeforebyggelse for 2,5 mio. kr. årligt. Langt den overvejende del investeres på skoleområdet, herunder specielt udvidelse på eksisterende Automatisk Brandalarmeringsanlæg, mekanisk aflåsning og beskyttelse af teknisk infrastruktur Skolerne udgør værdimæssigt den største andel af kommunens bygningsværdier, og repræsenterer qua åbningstider og brugere en særlig risiko. Dette forhold bekræftes ved at gennemgå kommunernes skadesstatistik. Lejre Kommune har en direkte økonomisk interesse i skadesforebyggelse, da disse tiltag vil være, at der på sigt vil ske en ændring af udgifter til skader, som igen vil medføre at kommunen vil være mere attraktiv for forsikringsselskaberne og dermed opnå optimale forsikringstilbud. Områder hvor fremtidige sikringstiltag iværksættes over en 5-årig periode: Brandsikring, ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) På skoler med udfaset anlæg eller manglende anlæg. Side 7 af 8

115 Formålet er at begrænse skadesomfanget i forbindelse med specielt påsatte skolebrande, samt evakuering af personer. ABA forventes på sigt at blive et krav i forbindelse med forsikringstegning. Tyverisikring og adgangskontrol Der er etableret AIA anlæg på 45 af kommunens lokaliteter. Alle anlæg er tilkoblet en døgnbemandet alarmcentral/vagtcentral. Flytbart elektronisk udstyr skal opbevares i alarmovervåget område og gerne med adgangskontrol som til- og frakobler det overvågede område. Nøgler, kort og låse Nøgler og elektroniske adgangskort udleveres til medarbejderne mod kvittering og afleveres ved fratrædelse. I de tilfælde hvor medarbejderen har personlig kode til alarm og adgangskontrolanlæg, slettes denne kode. Forældede låse- og nøglesystemer udskiftes til elektronisk nøglesystemer, som er kompatible med det eksisterende nøglesystem der eksisterer i kommunen. Formålet er at sikre en optimal styring af adgang til kommunens bygninger. Mærkning & opbevaring af værdier IT-udstyr, projektorer og andet udstyr som kan betegnes som fristende genstande (Smartphones, tablets, fotoudstyr mm.) tyverimærkes af IT-afdelingen. Mærkningen sker i form af påsætning af fysisk tyverisikringsmærke eller gravering. Mærkningen sikrer en registrering af udstyret og er en foranstaltning mod videresalg, såfremt udstyret bliver stjålet. Identifikationskort Gyldig legitimation skal udleveres til medarbejdere mod kvittering. Legitimationen skal sikre, at borgerne kan have tillid til at den person de står overfor er officiel repræsentant fra kommunen. Legitimationsløsningen kan med fordel samarbejdes med kommunens andre elektroniske adgangssystemer. Kortet indleveres ved fratrædelse og adgang i de elektroniske adgangssystemer nulstilles. Sikring mod vandskader Vandforbruget følges løbende op ved manuel aflæsning af målerne. Uregelmæssigheder indrapporteres til Center for Ejendomme & Trafik. Hvor fjernaflæsning af vandforbruget er etableret genereres der pt. en alarm hvis vandforbruget er uden for normalen. Hvor det er muligt monteres vandstopsikring og overvågning på hovedvandstikket. Transientsikring Alle el-tavler, primært hovedtavler og tavler, der har en driftsmæssig betydning, transientsikres og termograferes. Lokale områder med høj koncentration af elektronisk udstyr som serverrum, IT-lokaler, opladningsvogne til bærbar PC er m.m. sikres ligeledes med transientbeskyttelse. Side 8 af 8

116 Bilag: 8.1. Mobil og internetdækning i Lejre Kommune.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 99995/14

117

118

119 Bilag: 9.1. Ryegaards beskrivelse af besøgscenter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 99266/14

120 Besøgs- og oplevelsescenter efter Langtved Færgekro I bunden af Isefjorden er Langtved Færgekro gået over i historien. Efter flere århundreder med kro på stedet, gik den sidste kro op i flammer i efteråret Ryegaard og Trudsholm Godser, der ejede kroen og ejer området, ønsker at opføre et erstatningsbyggeri. Men det skal ikke kun være et spisested. En afløser for kroen skal også indeholde formidling af områdets kultur- og naturværdier og inspirere gæster til at være aktive i og omkring fjorden. Bygningen skal derfor heller ikke være et forsøg på en kopi af den gamle kro, men en bygning i nutidig byggestil, hvor der bliver lagt stor vægt på hensynet til naturen og landskabet. Bygningen kommer således til at falde ind i den bagvedliggende skrænt, ligesom der fra arkitektens side er tænkt i traditionelle byggemetoder og byggeskik. Bygningen skal hæves over niveau, både for at undgå for meget indgreb i underlaget, men også af hensyn til vandstigninger som følge af vejrliget. Beklædningen på bygningen vil være bræddebeklædning, og tagbelægningen bliver levende i form af en sedombelægning. Besøgscenteret er projekteret til x kvadratmeter i to etager. På stedet vil der være lokaler, der både kan bruges til servering, mødeaktivitet og udlejning til konferencer/private arrangementer. Der er et fuldt udstyret restaurationskøkken, samt ti dobbeltværelser. For at sikre tilpas med overnatningsmuligheder arbejdes der i øjeblikket med en værelsesfløj i den gamle rejsestald, der ligger på sydsiden af Munkholmvej. Det forventes at kunne indrette ca. 6 dobbelt værelser

121 her. (Der tegnes på mulighederne lige nu). Ydermere forventes etableret 10 dobbeltværelser på Avlsgården ca. 3,4 km væk. Derudover vil der på selve besøgscentret være omklædnings-, bade- og toiletforhold, der vil være tilgængelige udefra, således at roere, sejlere, cyklister, fiskere kan bruge faciliteterne uden at passere gennem bygningen. Der vil også blive mulighed for opbevaring af kajakker/kanoer og cykler under tag, ligesom der er projekteret en bade-/bådebro, så mulighederne for at bruge og udforske fjorden bliver så gode som muligt. Lokal forankring Ryegaard og Trudsholm Godser forestiller sig, at de aktiviteter der kommer til at fylde besøgscenteret i høj grad skal udvikles sammen med lokale ildsjæle og foreninger. Bygningen skal bruges så meget som muligt året rundt, og derfor er det vigtigt med lokal forankring. Foruden den kommercielle del skal der derfor være plads til, at foreninger og klubber, institutioner og skoler benytter lokaler og øvrige faciliteter ud fra en samarbejdsaftale med ejeren. Det kunne for eksempel være renhold af toiletter mod brug af lokaler eller lignende. Der vil også være mulighed for et samarbejde omkring en naturvejleder på stedet, der kunne være forankret i den lokale turist-organisation og eller i samarbejde med højere læreanstalter. Lokal opbakning Lokalt har Lejre Kommune tilsluttet sig projektet, som det foreligger. Endvidere har de fire kommuner beliggende rundt om Isefjorden modtaget projektet positivt, idet der gennem samarbejde vil blive mulighed for at ture rundt om fjorden eller på fjorden kan blive suppleret med en ekstra mulighed for ophold, oplevelse og mulighed for spisning. Centeret vil således ikke kun få betydning for den helt nære turisme og læring, men vil kunne tilføre hele området omkring Isefjorden et ekstra element af oplevelse og læring. Den nære natur Der er mange aktive lystfiskere i området, der fiskes både fra land og fra båd. Det er oplagt at udnytte fjordens ressourcer og interessen for fiskeriet i forbindelse med et besøgs- og oplevelsescenter. Man kunne for eksempel have guidede ture for lystfiskere. Skovene omkring fjorden byder på gode fortællinger om de lokale godsers drift og livet på landet gennem tiden. På begge sider af Munkholmbroen er det lokale skove ejet af to forskellige godser. Skovvandringer med guide planlagt efter årstiden kan indeholde både historie og oplysning om flora og fauna gennem tiden. Den lille plet på kortet, hvor forskellige færgekroer har ligget gennem århundrede, og hvor Ryegaard og Trudsholm Godser ønsker at opføre besøgscenteret, har en egen historie som forbindelsesled mellem Hornsherred og det vestlige Sjælland. Overfarten og senere broen sparede mange kilometer syd om Tempelkrogen.

122 Bilag: Skema C 38 Boliger Bøgebakken og 24 boliger Langetoften Osted.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 79082/14

123 STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Opdateret: Udskrevet: ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato 350 Lejre Kontaktperson Navn Telefon F1030 F adresse '' F1032 Boligtype 10. Familieboliger F Støttede private andelsboliger 30. Ungdomsboliger F1010 F Renoverede ungdomsboliger F Ældreboliger F Friplejeboliger med offentlig støtte F Ældreboliger 143 c - ombygning (plejeboliger) 50. Servicearealer F1010 F Ældreboliger 143 a - nybyggeri F Ældreboliger 143 d og b - ombygning (plejeboliger) og nybyggeri F1010 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1100 Kommune (2) F1100 Region (3) F1100 Selvejende institution (4) F1100 Stiftet andelsboligforening (6) F1100 Anden bygherre (7) F1100 Almen forretningsførerorganisation (8) F1100 Alment andelsselskab (9) Privat bygherre (10) F1100 F1100 Selvejende ungdomsboliginstitution (11) F1100 Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) F1100 Gælder projekter med tilsagn fra Bygherre valgt i åben konkurrence F1145 F1146 Aftale om overdragelse af færdigopført byggeri indgået Driftsherre/bygningsejer, når byggeriet går i drift (udfyldes kun når aftale om overdragelse af færdigopført byggeri er indgået inden den 1. juli 2009) Type (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1400 CVR-nummer F Selvejende almen ældreboliginstitution (2) Selvejende almen ungdomsboliginst. (3) F1400 F1400 Navn F1410 Dispensation for bygherreudbud (gælder projekter med tilsagn før ) Tilsagn til projekt med færre end 9 boliger, såfremt projektet ikke indgår som led i et større alment nybyggeri med flere end 8 boliger Forsøgsbyggeri, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor forsøgstemaet sigter mod at fremme konkurrenceevnen, produktiviteten og effektiviteten i dansk byggeri Fortsættelsesbyggeri på en tilgrænsende byggeplads, uden at den oprindelige byggeplads har været forladt F1147 F1148 F1149 Projekt (kun ét kryds) F1105 F1105 F1105 Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2) Statsligt projekt (3) Formular BO Side1 1

124 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra foregående side) Afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F Etapenummer F Boligorganisationens navn F1151 Etaper i alt F Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer F1160 F F Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01) F1250 BRFkredit (02) Nykredit (03) F1250 F1250 LR Realkredit (04) F1250 KommuneKredit (05) F1250 Andre realkreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Bygherre - navneoplysninger Navn Adresse F1110 F1140 Lejre kommune CVR-nummer F1111 Møllebjergvej 4 F1112 Postnummer Telefonnummer -adresse F1120 F Postdistrikt Hvalsø F1122 F Telefaxnummer F1143 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) F1200 F1200 Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) Navn F1210 CVR-nummer F Adresse F1215 F1216 Postnummer F Postdistrikt F1240 Telefonnummer -adresse F Telefaxnummer 0 F1244 '' F1242 Formular BO Side2 2

125 Grundoplysninger Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre Oplysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F2160 Ejendomsnummer F Projektets beliggenhed F2190 Projektets beliggenhed F2190 Matrikelbetegnelse F2100 Matrikelbetegnelse F2100 5,L,OstedBy,Osted Ejendomsnummer F2161 Ejendomsnummer F Projektets beliggenhed F2191 Projektets beliggenhed F2191 Matrikelbetegnelse F2101 Matrikelbetegnelse F , B, Allerslev By, Allerslev Ejendomsnummer F2162 Ejendomsnummer F2162 Projektets beliggenhed F2192 Projektets beliggenhed F2192 Matrikelbetegnelse F2102 Matrikelbetegnelse F2102 Ejendomsnummer F2163 Ejendomsnummer F2163 Projektets beliggenhed F2193 Projektets beliggenhed F2193 Matrikelbetegnelse F2103 Matrikelbetegnelse F2103 Ejendomsnummer F2164 Ejendomsnummer F2164 Projektets beliggenhed F2194 Projektets beliggenhed F2194 Matrikelbetegnelse F2104 Matrikelbetegnelse F2104 Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund F2171 Kommune (1) F2181 Areal af egen grund (i m²) F Almen boligorganisation / almen afdeling (2) Byfornyelsesselskab (3) F2182 F2183 Købt grund F2170 Region (4) F2184 Areal af købt grund (i m²) F Anden grundsælger (5) F2185 Lejet grund Areal af lejet grund (i m²) F2172 F Øvrige grundoplysninger Omfattet af byfornyelses-/boligforbedringsbeslutning Planforhold OK F2200 F2220 Dato for endeligt godkendt lokalplan F Formular BO Side3 3

126 Forsøgsoplysninger Antal boliger / boenheder Almene familieboliger F Udvikling 146 Hjemløse F1270 F1275 Støttede private andelsboliger F1265 Ungdomsboliger F1265 F1270 F1275 Almene ældreboliger Ældreboliger 143 c - ombygning (nybyggeri) Ældreboliger 143 a - nybyggeri F1265 F1265 F1265 F1270 F Ældreboliger 143 d og b - ombygning (plejeboliger) og nybyggeri F1265 Boliger i alt F F1281 F1282 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse / tilsagn F1302 Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1303 Byggeriets datoer Byggeriets datoer Tilbudsdato Fastprisperiode F F2290 Fra F2300 Til Byggeperiode Påbegyndelsesdato Afleveringsdato Ibrugtagningsdato F2310 F2350 Forventet F2320 F2360 F2370 Faktisk Skæringsdato F2380 Udbudsoplysninger Udbudsformer (maks. 3 krydser) Offentligt udbud (F2231) Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise (1) (4) (7) Begrænset udbud (F2232) (2) (5) (8) Underhåndsudbud (F2233) (3) (6) (9) Skema U modtaget F2260 Arbejde i eget regi (angives i procent) - gælder andelsboliger F2270 Dato for udmøntning af forsøg med udbud af rammeaftaler F2230 Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? F2240 Formular BO Side4 4

127 Byggeriets omfang og art - Boligtype 10: Familieboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri F3011 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) F1390 Fortætning (på- og tilbygning) Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (inkl. tilvækst af boliger) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse I alt Heraf: - Boliger til yngre fysisk handicappede boliger (boliger større end 115 m²) - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Demensboliger (tilsagn fra ) - Boliger i tæt-lavt byggeri med én etage, med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover (tilsagn fra ) Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed I alt Heraf: - Fælles boligareal boligers areal Antal boliger / boenheder F3811 F3812 F3813 F3814 F3040 F3012 F3013 F3014 F3015 F3040 F30E40 F30B40 F30C40 F30D40 F30K40 F30R40 F3821 F3822 F3823 F3824 F3131 F3134 F31B34 Areal Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Boliger til yngre fysisk handicappede Beregnet maksimumtilskud ved gældende grundkapital Boliger til demente Beregnet tilskud ved gældende grundkapital - Heraf tilskud til grundkapitalen Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Gælder tilsagn fra Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger Tæt/lav Etage Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 F1392 F1394 F1395 F1397 F7451 F1379 F1380 F3831 F3832 F35C10 F35D10 F3202 Antal F1106 F1106 F1106 Antal boliger - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (tilsagn fra ) F3135 F3136 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergiklasse 1 Kommunal dispensation fra nye energikrav (gælder tilsagn fra til ) Førsynsrapport F3830 F3840 F3171 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO Side5 5

128 Byggeriets omfang og art - Boligtype 20: Støttede private andelsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Køb (+ evt. ombygning) af beboelse (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme I alt F3011 F3013 F3014 F3040 Antal boliger Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) F35C10 F35D10 F3202 Antal Heraf: - Boenheder i individuelle bofællesskaber ikke indrettet til personer med særligt behov for pleje og omsorg - Boenheder i individuelle bofællesskaber indrettet til personer med særligt behov for pleje og omsorg - Boenheder i kollektive bofællesskaber ikke indrettet til personer med særligt behov for pleje og omsorg - Boenheder i kollektive bofællesskaber indrettet til personer med særligt behov for pleje og omsorg F30C40 F30C41 F30D40 F30D41 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Førsynsrapport Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) Ejendomsnummer (endeligt) Ejendomsnummer (udstykket) F1106 F1106 F1106 F1040 F3151 F3150 F3171 Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed Antal boliger / boenheder F3811 F3812 F3813 F3814 F3821 F3822 F3823 F3824 Areal I alt F3040 F3131 Heraf: - Fælles boligareal F3134 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Fælleslokaler F3191 Formular BO Side6 6

129 Byggeriets omfang og art - Boligtype 30: Ungdomsboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) forudsat der sker en tilvækst af boliger 117-boliger (på- og tilbygning) (Gælder projekter med tilsagn fra ) F3011 F3012 F3014 F3017 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 I alt F3040 Boliger til yngre fysisk handicappede - Heraf boliger til yngre fysisk handicappede F30E40 Beregnet maksimumtilskud ved gældende grundkapital F7451 Boligstørrelser 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken 1-rumsboliger med bad/toiletuden køkken 1-rumsboligeruden bad/toiletmed køkken 1-rumsboligeruden bad/toilet og køkken 2-rumsboliger Antal boliger F3333 F3343 F3353 F3363 F3423 F3334 F3344 F3354 F3364 F3424 Areal Diverse Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Gælder tilsagn fra Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger Tæt/lav F3202 F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3831 Antal boliger I alt Heraf: - Fælles boligareal - Areal af boliger på lejet grund F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (tilsagn fra ) F3131 F3134 F3135 F3136 Etage Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergiklasse 1 Kommunal dispensation fra nye energikrav (gælder tilsagn fra til ) Førsynsrapport F3842 Satspuljefinansierede servicearealer F3832 F3830 F3840 F3171 F7464 Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal F3131 Boliggennemsnit F3133 Byggeriets omfang og art - Boligtype 31: Renoverede ungdomsboliger, 100 Boligoplysninger, antal Diverse Antal 100-boliger (renoverede) F3027 Antal elevatorer F3202 Byggeri (kun ét kryds) F1106 F1106 F1106 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Formular BO Side7 7

130 Byggeriets omfang og art - Boligtype 40: Ældreboliger Boligoplysninger, antal Nybyggeri Fortætning (på- og tilbygning) (Evt. køb +) ombyg. af eksist. ejend. (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) Ombygning af støttet beboelse (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Heraf: - Boliger til yngre fysisk handicappede boliger (boliger uden eget køkken) - Erstatningsboliger til handicappede (fra ) - Ventelisteboliger til handicappede (fra ) - Demensboliger (fra ) - Midlertidige aflastningsboliger (fra ) - Boenheder i individuelle bofællesskaber - Boenheder i kollektive bofællesskaber - Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer) Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed I alt Heraf: - Fælles boligareal - Areal af boliger på lejet grund Antal boliger / boenheder F3811 F3812 F3813 F3814 F Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (tilsagn fra ) Arealer (i m 2 ) Boliggennemsnit Bruttoetageareal F3011 F3012 F3014 F3015 F3016 F3040 F30E40 F3043 F30J40 F30I40 F30K40 F30P40 F30C40 F30D40 F30B40 F3821 F3822 F3823 F3824 F3131 F3134 F3135 F3136 F3131 F3133 Antal boliger Areal Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Boliger til yngre fysisk handicappede Beregnet maks.tilskud ved gældende Boliger til handicappede Tilskud, handicap Boliger til demente Beregnet tilskud ved gældende grundkapital - Heraf tilskud til grundkapitalen Boliger til midlertidig aflastning Tilskud, midlertidig aflastning Antal bofællesskaber Individuelle bofællesskaber Kollektive bofællesskaber Diverse Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) F35D10 Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Gælder tilsagn fra Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger Tæt/lav Etage Ejendomsejer, når byggeriet går i drift (driftsherre) (kun ét kryds) F3050 Almen boligorganisation (1) Kommune (2) Region (amtskommune) (3) Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3841 F3842 F1390 F1392 F1394 F7451 F1370 F1379 F1380 F7670 F35C10 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergiklasse 1 Kommunal dispensation fra nye energikrav (gælder tilsagn fra til ) F1395 F3045 F3046 F3202 F3831 F3832 Antal F1106 F1106 F1106 F3050 F1397 Antal boliger Selvejende institution (4) ,786 F3830 F3840 F3050 F Fælleslokaler Førsynsrapport F3191 F Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) F Ejendomsnummer (udstykket) F Formular BO Side8 8

131 Byggeriets omfang og art - Boligtype 46: Friplejeboliger med offentlig støtte Boligoplysninger, antal Nybyggeri (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede boliger og støttet beboelse) (Evt. køb +) ombygning) af plejehjem / beskyttede boliger) I alt Plejeboliger (udfyldes under tilknyttede servicearealer) F3011 F3014 F3016 F3040 F30B40 Antal boliger Bindende maksimumsbeløb Bindende maksimumsbeløb (kr./m²) Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m²) Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler) Anskaffelsessum underlagt maksimumsbeløb Anskaffelsessum ikke underlagt maksimumsbeløb Diverse F1390 F1392 F1394 F1395 F1397 Boligstørrelser Antal rum pr. bolig / boenhed I alt Heraf: - Fælles boligareal Antal boliger / boenheder F3811 F3812 F3813 F3814 F3040 F3821 F3822 F3823 F3824 F3131 F3134 Areal Antal nedlagte plejehjemspladser Antal nedlagte beskyttede boliger Antal elevatorer Byggeri (kun ét kryds) Tæt/lavt (1) Etage (2) Blandet (3) Gælder tilsagn fra Felterne i denne ramme skal alene udfyldes, hvis der både opføres tæt/lav- og etageboliger Tæt/lav Etage F3841 F3842 F3045 F3046 F3202 F1106 F1106 F1106 Antal m² som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 F3831 F3832 Antal boliger - Areal af boliger på lejet grund - Areal som opfylder kravene til lavenergiklasse 2 (tilsagn fra ) Arealer (i m 2 ) Bruttoetageareal Boliggennemsnit F3135 F3136 F3131 F3133 Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergiklasse 1 Kommunal dispensation fra nye energikrav (gælder tilsagn fra til ) Ejendomsejer, når byggeriet går i drift (driftsherre) (kun ét kryds) Selvejende institution (4) Privat (5) Anden (6) F3830 F3840 F3050 F3050 F3050 Fælleslokaler F3191 Førsynsrapport F3171 Tilknyttede servicearealer Tilknyttet servicearealprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) Ejendomsnummer (udstykket) F3151 F3150 Formular BO Side9 9

132 Byggeriets økonomi Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms Grundudgifter Grundkøbesum (købt grund) Pris i handel og vandel / vurderingssum (egen/lejet grund) F5110 F5111 0,000 2,410 Anlæg af friarealer Gas- og kloakbidrag F5180 F5190 2,015 2,074 Grundudgiftslignende udgifter (egen/lejet grund, på- eller tilbygning) F5112 0,000 Tilslutningsafgifter F5200 2,730 Fundering og pilotering F5120 7,182 Anlæg af vej, fortov mv. F5210 1,959 Bygningsbasis F5119 6,843 Skat, afgifter, forrentning F5220 0,000 Grundudgifter i alt (I) F ,213 Håndværkerudgifter Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Ydervægge F6101 6,559 Ydervægge (døre, vinduer, udestuer mv.) F6111 4,339 Indervægge F6102 0,631 Indervægge (døre) F6112 2,893 Etage / terrændæk F6103 1,019 Trapper, lofter og anden komplettering F6113 1,223 Trapper / ramper F6104 0,000 Tage F6114 2,371 Altaner / altantrappe F6105 0,000 Tage F6106 6,706 Primære bygningsdele i alt F ,915 Kompletterende bygningsdele i alt F ,826 Overflader VVS-anlæg Ydervægge F6121 0,723 Affaldsanlæg F6131 0,000 Indvendige vægge F6122 1,460 Afløb og sanitet F6132 3,300 Gulve F6123 4,208 Vandanlæg F6133 1,446 Trapper / ramper F6124 0,039 Gasanlæg F6134 0,000 Lofter F6125 1,223 Varmeanlæg F6135 2,498 Altaner F6126 0,000 Ventilationsanlæg F6136 1,578 Tage F6127 0,000 Vaskerianlæg F6137 0,000 Overflader i alt F6120 7,653 VVS-anlæg i alt F6130 8,822 Formular BO Side 10 14

133 Byggeriets økonomi (fortsat) Alle beløb i mio. kr. med 3 decimaler og inkl. moms Håndværkerudgifter (fortsat) Elektriske og mekaniske anlæg Inventar El- og kraftinstallationer F6141 2,038 Udstyr generelt F6151 2,759 Svagstrømsanlæg F6142 2,567 Køkken F6152 0,342 Elevatorer F6143 0,000 Skabe F6153 0,000 Elektriske og mekaniske anlæg i alt F6140 4,605 Inventar i alt F6150 3,101 Andre håndværkerudgifter Øvrige håndværkerudgifter Byggeplads F6161 3,152 Bygningsbasis, øvrige F6170 0,000 Særlige vinterforanstaltninger Andre håndværkerudgifter i alt F6162 F6160 2,143 5,295 Bygningsrelaterede udgifter, øvrige Indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden F6180 F6370 0,000 1,188 Håndværkerudgifter i alt (II) F ,405 Omkostninger Teknisk rådgivning Teknisk/juridisk rådgivning (kun støttede private andelsboliger) F5240 F5250 0,483 0,000 Garantiprovision mv. Førsynsrapport F5310 F5340 0,000 0,000 Anden rådgivning F5260 5,535 Forsikringer, attester og gebyrer F5350 0,153 Byggesagshonorar / forretningsfører F5270 0,000 Udlejningsudgifter / salgsomkostninger F5360 0,000 Bestyrelsesudgifter F5280 0,000 Byggelånsrenter F5290 0,000 Ekstraudgifter ved konkurs og lignende F6390 0,000 Udtørring F5300 0,000 Stiftelsesprovision F6381 0,000 Omkostninger i alt (III) F5390 6,171 Diverse gebyrer Tilskud Bidrag til Byggeskadefonden 5-årseftersyn (kun renoverede ungdomsboliger) Statens promillegebyr Støttesagsgebyr til kommunen (ikke støttede private andelsboliger) Bygherrekonkurrencegebyr F5370 F5380 F5320 F5330 F5331 0,831 0,166 0,000 0,000 Tilskud, herunder EU-tilskud (til ) Tilskud fra Landsbyggefonden til fremme og innovation i byggeriet (fra ) Tilskud til forsøg efter 146 Bemærk, at udgifter dækket af tilskud ikke må være indeholdt i anskaffelsessummen Tilskud i alt (V) F7180 F7185 F7186 0,000 0,000 0,000 - Heraf vederlag til bygherre F5332 0,000 Gebyrer i alt (IV) F5335 0,997 Formular BO Side 11 15

134 Anskaffelsessum (fortsætter på næste side) Anvendes ikke ved projekter efter 143 a til d Familieboliger/ andelsboliger Fordeling af anskaffelsessum (fortsætter på næste side) Anskaffelsessum ekskl. gebyrer (I+II+III) + Gebyrer i alt (IV) Afsatte beløb + Forbrug af afsatte beløb Samlet godkendt anskaffelsessum Heraf indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden (gælder projekter med tilsagn fra ) Heraf erstatningsboliger F7001 F5336 F7251 F7261 F7101 Ungdomsboliger F7001 F5336 F7251 F7261 F7101 Ældreboliger F7001 F5336 F7251 F7261 F7101 F7521 Ældreboliger u/serviceareal Friplejeboliger m/offentlig støtte F7001 F5335 F7250 F7260 F7100 F7520 I alt 87,789 87,789 F5336 0,997 0,997 F7251 0,000 0,000 F7261 0,000 0,000 F ,786 88,786 F1396 F1396 F1396 F1396 F6370 0,000 1,188 0,000 0,000 F7000 Heraf ventelisteboliger F7531 0,000 0,000 F7530 Heraf demensboliger Heraf midlertidige aflastningsboliger Lejeindtægt i byggeperioden Heraf erstatningsboliger Heraf ventelisteboliger Heraf demensboliger Heraf midlertidige aflastningsboliger Friplejeboliger, bygherrefinansiering Finansieringsberettiget anskaffelsessum Heraf yngre fysisk handicappede Heraf erstatningsboliger Heraf ventelisteboliger Heraf demensboliger Heraf midlertidige aflastningsboliger Maksimal realkreditbelåning Udgifter til garager / carporte Heraf erstatningsboliger Heraf ventelisteboliger Heraf demensboliger Heraf midlertidige aflastningsboliger Totaløkonomiske merinvesteringer F7541 F7231 F7281 F7256 F7291 F7571 F7258 F7141 F7632 F7231 F7256 F7291 F7258 F7141 F7541 F7511 F7231 F7261 F7271 F7281 F7221 F7256 F7291 F7551 F7561 F7571 F7581 F7258 F7141 F7631 F7630 F7632 F7641 0,000 0,000 0,000 0,000 F7231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 F7151 F7151 F7151 F7152 F7151 F7591 F ,786 0,000 88,786 F7291 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 F7252 F7681 F ,795 0,000 80,795 F7141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 F7540 F7510 F7230 F7260 F7270 F7280 F7220 F7320 F7255 F7290 F7550 F7560 F7570 F7580 F7257 F7140 F7631 F7630 F7633 F7640 F7150 Formular BO Side 12 16

135 Anskaffelsessum (fortsat fra forrige side) Anvendes ikke ved projekter efter 143 a til d (Ydelses)støtteberettiget anskaffelsessum (ekskl. totaløkonomiske merinvesteringer) Erstatningsboliger, ydelsesstøtteberettiget Erstatningsboliger, maksimal realkreditbelåning Ventelisteboliger, ydelsesstøtteberettiget Ventelisteboliger, maksimal realkreditbelåning Demensboliger, ydelsesstøtteberettiget Demensboliger, maksimal realkreditbelåning Midlertidige aflastningsboliger, ydelsesstøtteberettiget Midlertidige aflastningsboliger, maksimal realkreditbelåning Øvrige, ydelsesstøtteberettiget Øvrige, maksimal realkreditbelåning Familieboliger/ andelsboliger Fordeling af anskaffelsessum (fortsat fra forrige side) F7241 F7241 F7241 F7244 F7241 F7612 F7622 F7613 F7623 Ungdomsboliger Ældreboliger F7611 F7621 F7610 F7620 F7612 F7622 F7614 F7624 F7613 F7623 Ældreboliger u/serviceareal Friplejeboliger m/offentlig støtte F7240 F7611 F7621 F7610 F7620 F7612 F7622 F7614 F7624 F7613 F7623 I alt 88,786 0,000 88,786 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,786 88,786 80,795 80,795 Maksimal realkreditbelåning (ekskl. totaløkonomiske Maksimal realkreditbelåning for totaløkonomiske merinvesteringer F7243 F7161 (Maksimal realkreditbelåning omfatter ikke andelsboliger med tilsagn fra ) F7243 F7161 F7243 F7161 F7254 F ,795 0,000 80,795 F7162 F7161 0,000 0,000 0,000 F7242 F7160 Markedsværdi (i hele kroner) F Støttede private andelsboliger (gælder projekter med tilsagn fra ) - Alle beløb er i hele kroner Statstilskud overført til udbetaling den F7456 Endeligt engangstilskud i alt F7450 Andelsboligforeningens CVR-nummer F Procentsats af engangstilskuddet, der nedskriver andelsindskuddet F7451 Nedskriver andelsindskud med F7452 Nedskriver realkreditfinansiering med F7453 Boligafgifter Boligafgifter, forsyningsudgifter kr./m 2 Boligafgift ekskl. varme Familieboliger F7747 F7747 Anvendes ikke ved projekter efter 143 a til d Ungdomsboliger F7747 Ældreboliger 600 Friplejeboliger med offentlig støtte F7747 Skønnede forsyningsudgifter (vand, varme, el og gas) F7721 F7721 F F7721 Formular BO Side 13 17

136 Yngre fysisk handicappede, handicap- og demensboliger Yngre fysisk handicappede (gælder projekter med tilsagn fra ) Antal Familieboliger til yngre fysisk handicappede F30E40 Ungdomsboliger til yngre fysisk handicappede F30E40 Ældreboliger til yngre fysisk handicappede F30E40 Antal 0 Beløb Tilskud på venteliste F F Opnået reservation F F Samlet beregnet maksimumtilskud ved gældende grundkapital F Tilskud til handicapboliger (gælder projekter med tilsagn fra ) Erstatningsboliger Tilskud til gældende grundkapital F1376 Beløb 0 Ventelisteboliger Tilskud til gældende grundkapital F1373 Beløb 0 Omregnet nutidsværdi af den løbende ydelsesstøtte F Omregnet nutidsværdi af den løbende ydelsesstøtte F Servicearealtilskud F Servicearealtilskud F Tilskud i alt F Tilskud i alt F Tilskud til demensboliger (gælder projekter med tilsagn fra ) Familieboliger til demente F30K40 Antal Midlertidige aflastningsboliger (gælder projekter med tilsagn fra ) Tilskud til gældende grundkapital F1365 Beløb 0 Ældreboliger til demente Tilskud på venteliste Opnået reservation Samlet beregnet maksimumtilskud F30K40 F1360 F1362 Antal F1361 F1363 F1364 Beløb Omregnet nutidsværdi af den løbende ydelsesstøtte Servicearealtilskud Tilskud i alt F1366 F1367 F Kommune/amtskommune der modtager tilskuddet Kommune/amtskommune der modtager tilskuddet Kommunens/amtskommunens CVR-nummer F Kommune-/amtsnummer F F Kommune-/amtsnavn Formular BO Side 14 20

137 Godkendelsesdatoer Godkendelse af skema A Bygherre - dato for underskrift Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn Kommunalbestyrelsens underskrift Frist for modtagelse af skema B Skema B modtaget F F Kommunalbestyrelsens underskrift F F Bygherres underskrift Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema A F7931 F7935 Godkendelse af skema B Bygherre - dato for underskrift F Bygherres underskrift Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Kommunalbestyrelsens underskrift Frist for modtagelse af skema C Skema C modtaget F7915 F Godkendt ændringer Kommunalbestyrelsens underskrift F Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 40) Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 60-X) F7917 F Fristforlængelse af modtagelse af skema C F7938 F7936 Godkendelse af skema C Bygherre - dato for underskrift F7921 Bygherres underskrift Revisor - dato for underskrift F7922 Revisors underskrift Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Kommunalbestyrelsens underskrift Kommunalbestyrelsens underskrift Frist for berigtigelse af afsatte beløb Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7924 F7926 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema C Fristforlængelse af berigtigelse af afsatte beløb F7937 F7925 Bortfald Dato for bortfald Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F7954 F1401 F1401 Anden årsag F1402 Rådgivere ved støttede private andelsboliger Teknisk rådgiver - dato for underskrift F7940 Teknisk rådgivers underskrift Juridisk rådgiver - dato for underskrift F7941 Juridisk rådgivers underskrift Formular BO Side 21 15

138 Bilag: Skema C serviceareal Bøgebakken.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 79084/14

139 STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Opdateret: Udskrevet: ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato 350 Lejre Kontaktperson Navn Telefon F1030 F adresse '' F1032 Boligtype 10. Familieboliger F Støttede private andelsboliger 30. Ungdomsboliger F1010 F Renoverede ungdomsboliger F Ældreboliger F Friplejeboliger med offentlig støtte F Ældreboliger 143 c - ombygning (plejeboliger) 50. Servicearealer F1010 F Ældreboliger 143 a - nybyggeri F Ældreboliger 143 d og b - ombygning (plejeboliger) og nybyggeri F1010 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side) Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagn F1020 Bygherre (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1100 Kommune (2) F1100 Region (3) F1100 Selvejende institution (4) F1100 Stiftet andelsboligforening (6) F1100 Anden bygherre (7) F1100 Almen forretningsførerorganisation (8) F1100 Alment andelsselskab (9) Privat bygherre (10) F1100 F1100 Selvejende ungdomsboliginstitution (11) F1100 Selvejende almen ungdomsboliginstitution (12) F1100 Gælder projekter med tilsagn fra Bygherre valgt i åben konkurrence F1145 F1146 Aftale om overdragelse af færdigopført byggeri indgået Driftsherre/bygningsejer, når byggeriet går i drift (udfyldes kun når aftale om overdragelse af færdigopført byggeri er indgået inden den 1. juli 2009) Type (kun ét kryds) Almen boligorganisation (1) F1400 CVR-nummer F Selvejende almen ældreboliginstitution (2) Selvejende almen ungdomsboliginst. (3) F1400 F1400 Navn F1410 Dispensation for bygherreudbud (gælder projekter med tilsagn før ) Tilsagn til projekt med færre end 9 boliger, såfremt projektet ikke indgår som led i et større alment nybyggeri med flere end 8 boliger Forsøgsbyggeri, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor forsøgstemaet sigter mod at fremme konkurrenceevnen, produktiviteten og effektiviteten i dansk byggeri Fortsættelsesbyggeri på en tilgrænsende byggeplads, uden at den oprindelige byggeplads har været forladt F1147 F1148 F1149 Projekt (kun ét kryds) F1105 F1105 F1105 Kommunalt projekt (1) Regionalt projekt (2) Statsligt projekt (3) Formular BO Side1 1

140 Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra foregående side) Afdeling Etaper Boligorganisationsnr. i LBF F Etapenummer F Boligorganisationens navn F1151 Etaper i alt F Afdelings-edb-nummer i LBF Boligorganisationens afdelingsnavn Boligorganisationens afdelingsnummer F1160 F F Første etapes ident (støtteart, tilsagnsdato og løbenummer) F1185 Kreditinstitutter Realkredit Danmark (01) F1250 BRFkredit (02) Nykredit (03) F1250 F1250 LR Realkredit (04) F1250 KommuneKredit (05) F1250 Andre realkreditinstitutter F1251 F1251 F1251 Bygherre - navneoplysninger Navn Adresse F1110 F1140 Lejre kommune CVR-nummer F1111 Møllebjergvej 4 F1112 Postnummer Telefonnummer -adresse F1120 F Postdistrikt Hvalsø F1122 F Telefaxnummer F1143 EAN-nummer F1125 Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger Forretningsførertype (kun ét kryds) F1200 F1200 Almen boligorganisation (1) Anden forretningsfører (2) Navn F1210 CVR-nummer F Adresse F1215 F1216 Postnummer F Postdistrikt F1240 Telefonnummer -adresse F Telefaxnummer 0 F1244 '' F1242 Formular BO Side2 2

141 Grundoplysninger Oplysninger om udstykkede ejendomsnumre Oplysninger om endelige ejendomsnumre Ejendomsnummer F2160 Ejendomsnummer F Projektets beliggenhed F2190 Projektets beliggenhed F2190 Matrikelbetegnelse F2100 Matrikelbetegnelse F2100 5,L,OstedBy,Osted Ejendomsnummer F2161 Ejendomsnummer F Projektets beliggenhed F2191 Projektets beliggenhed F2191 Matrikelbetegnelse F2101 Matrikelbetegnelse F , B, Allerslev By, Allerslev Ejendomsnummer F2162 Ejendomsnummer F2162 Projektets beliggenhed F2192 Projektets beliggenhed F2192 Matrikelbetegnelse F2102 Matrikelbetegnelse F2102 Ejendomsnummer F2163 Ejendomsnummer F2163 Projektets beliggenhed F2193 Projektets beliggenhed F2193 Matrikelbetegnelse F2103 Matrikelbetegnelse F2103 Ejendomsnummer F2164 Ejendomsnummer F2164 Projektets beliggenhed F2194 Projektets beliggenhed F2194 Matrikelbetegnelse F2104 Matrikelbetegnelse F2104 Grunderhvervelse Grundsælger (hvis købt grund) Egen grund F2171 Kommune (1) F2181 Areal af egen grund (i m²) F Almen boligorganisation / almen afdeling (2) Byfornyelsesselskab (3) F2182 F2183 Købt grund F2170 Region (4) F2184 Areal af købt grund (i m²) F Anden grundsælger (5) F2185 Lejet grund Areal af lejet grund (i m²) F2172 F Øvrige grundoplysninger Omfattet af byfornyelses-/boligforbedringsbeslutning Planforhold OK F2200 F2220 Dato for endeligt godkendt lokalplan F Formular BO Side3 3

142 Forsøgsoplysninger Antal boliger / boenheder Almene familieboliger F Udvikling 146 Hjemløse F1270 F1275 Støttede private andelsboliger F1265 Ungdomsboliger F1265 F1270 F1275 Almene ældreboliger F1265 F1270 F1275 Ældreboliger 143 c - ombygning (nybyggeri) F1265 Ældreboliger 143 a - nybyggeri F1265 Ældreboliger 143 d og b - ombygning (plejeboliger) og nybyggeri F1265 Boliger i alt F1280 F1281 F1282 Datoer vedrørende forsøg Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse / tilsagn F1302 Frist for kommunalbestyrelsens tilsagn F1303 Byggeriets datoer Byggeriets datoer Tilbudsdato Fastprisperiode F2280 F2290 Fra F2300 Til Byggeperiode Påbegyndelsesdato Afleveringsdato Ibrugtagningsdato F2310 F2350 Forventet F2320 F2360 F2370 Faktisk Skæringsdato F Udbudsoplysninger Udbudsformer (maks. 3 krydser) Offentligt udbud (F2231) Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise (1) (4) (7) Begrænset udbud (F2232) (2) (5) (8) Underhåndsudbud (F2233) (3) (6) (9) Skema U modtaget F2260 Arbejde i eget regi (angives i procent) - gælder andelsboliger F2270 Dato for udmøntning af forsøg med udbud af rammeaftaler F2230 Indgår der partnering i en eller flere entrepriser? F2240 Formular BO Side4 4

143 Byggeriets omfang og art - Boligtype 50: Servicearealer Tilknyttede boliger, antal Almene ældreboliger Erstatningsboliger Ventelisteboliger Demensboliger Midlertidige aflastningsboliger Ældreboliger 143 c - ombygning (plejeboliger) Ældreboliger 143 a - nybyggeri Ældreboliger 143 d og b - ombygning (plejeboliger) og nybyggeri Friplejeboliger med offentlig støtte Støttede private andelsboliger - Boenheder i individuelle bofællesskaber F3070 F3071 F3072 F3073 F3074 F3076 F3077 F3078 F3075 Antal boliger F30C Serviceareal tilvejebragt ved Nybyggeri (Evt. køb +) ombygning af eksisterende ejendomme (ekskl. støttet beboelse) (Evt. køb +) ombygning af plejehjem / beskyttede boliger Tilknyttede boligprojekter Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 Ejendomsnummer (endeligt) Ejendomsnummer (udstykket) Tilknyttet boligprojekt (BOSSID) F1040 F3151 F3150 F3011 F3014 F Boenheder i kollektive bofællesskaber Tilknyttede boliger i alt (ældre- og andelsboliger) F30D40 F30B Ejendomsnummer (endeligt) Ejendomsnummer (udstykket) F3151 F3150 Servicearealets økonomi Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler) Tilskud Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms Statens promillegebyr Støttesagsgebyr til kommunen F7000 F5320 F ,126 0,096 0,000 Kr. pr. tilknyttet bolig Procent pr. tilknyttet bolig Årligt de første 5 år (gælder projekter med tilsagn før ) F7442 F7441 F ,00 Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms F ,222 Demensboliger Reserveret beløb til demensboliger F Tilskudsmodtagers CVR-nummer F Ikke reserveret beløb til demensboliger F Formular BO Side13 5

144 Godkendelsesdatoer Godkendelse af skema A Bygherre - dato for underskrift Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilsagn Kommunalbestyrelsens underskrift Frist for modtagelse af skema B Skema B modtaget F F Kommunalbestyrelsens underskrift F F Bygherres underskrift Godkendt ændringer Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema A F7931 F7935 Godkendelse af skema B Bygherre - dato for underskrift F Bygherres underskrift Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse Kommunalbestyrelsens underskrift F7915 F Godkendt ændringer Kommunalbestyrelsens underskrift Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 40) F7938 Frist for modtagelse af skema C F Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema B (status 60-X) F7936 Skema C modtaget F Fristforlængelse af modtagelse af skema C F7916 Godkendelse af skema C Bygherre - dato for underskrift F7921 Bygherres underskrift Revisor - dato for underskrift F7922 Revisors underskrift Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse F7923 Godkendt ændringer F7933 Kommunalbestyrelsens underskrift Kommunalbestyrelsens underskrift Frist for berigtigelse af afsatte beløb Dato for berigtigelse af afsatte beløb F7924 F7926 Ved friplejeboliger med offentlig støtte: Dato for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af ændring på skema C Fristforlængelse af berigtigelse af afsatte beløb F7937 F7925 Bortfald Dato for bortfald Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne) Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest Fristen for indsendelse af skema B er overskredet F7954 F1401 F1401 Anden årsag F1402 Rådgivere ved støttede private andelsboliger Teknisk rådgiver - dato for underskrift F7940 Teknisk rådgivers underskrift Juridisk rådgiver - dato for underskrift F7941 Juridisk rådgivers underskrift Formular BO Side21 6

145 Bilag: Finansieringsopgørelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 86116/14

146 Lejre Kommune 38 plejeboliger ved Bøgebakken, 24 ældreboliger i Osted og Plejecenter ved Bøgebakken ) Beregnede bevillinger er restbudget ifølge bogholderi tillagt det opsummerede forbrug. Bøgebakken 38 boliger Ifølge regneark fra gl. Lejre kommune er bevillingerne i alt: Forskel til beregnede bevillinger Bevillinger 91 % lån Indskud 2% Andet lån Kommunal grundkaoital 1 )Beregne bevillinger Finansiering Kan være fejl i overførsel mellem årene eller bevilling der ikke kan findes. Maksbeløb 2525 m 2 a kr Regnskab Regnskab Forventede afholdte udgifter i 2014 Grundværdien er bogført som en udgift i gl. Lejre regnskab. Manglende finansiering Bøgebakken servicecenter. Bevillinger Ifølge regneark fra gl. Lejre kommune er bevillingerne i alt: arkæalogisk undersøgelser iflg. notat på regnskabsark fra Regnskab Afholdte udgifter Incl. henlæggelse på kr. Henlæggelser Samlet udgifter Merforbrug Tilskud boliger a kr ej budgetlagt. Nettoudgift Nettooverskud

147 Lejre Kommune 38 plejeboliger ved Bøgebakken, 24 ældreboliger i Osted og Plejecenter ved Bøgebakken Osted 24 Boliger Bevilling 91 % lån Indskud 2% Andet lån Kommunal grundkaoital 26. november april Forskel til beregnede bevillinger )Beregnede bevillinger Kan ikke finde den negative bevilling der burde være der, evt. fejl i overførelser? Maksbeløb 1853 m2 a kr Regnskab Regnskab incl. henlæggelser på kr. -grundværdi Kommunen ejer grunden. Hvis udgiften skal med skal der også indtægsføres samme beløb som grundsalg. Ved hjemtagelsen af lån. I 2010 var forventet rammebeløbet mindre, Lån hjemtaget i december hvorfor lånet skal tilbagebetales. Lån konverteret til støttet lån Budgetlagt lån, overført fra tidligere år Nye lån Forventede afholdte udgifter i 2014 At finansiere Manglende bevillinger Samlet overfinansiering Bøgebakken og Osted Manglende bevillinger Overskud medtaget i regnskabsresultaterne Manglende finansiering

148 Bilag: Regnskaber boliger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 86921/14

149 Opstilling af skema C 38 boliger hele kr Grundudgifter Pris i handel og vandel Fundering og pilotering Bygningsbasis Anlæg af friarealer Gas- og kloakbidrag Tilslutningsafgifter Anlæg af fortov Grundudgifter i alt Totalentreprise Ekstraarbejder Primære bygningsdele i alt Elektriske og mekaniske anlæg, El- og kraftinstallationer Svagstrøm Elektriske og mekaniske anlæg alt Andre håndværkerudgifter Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Andre håndværkerudgifter i alt Inventar Udstyr generelt Køkken Inventar i alt Omkostninger Teknisk rådgivning Anden rådgivning Intern rådgivning Garantiprovision Forsikringer, attester og bebyr Byggelånsrenter Udtørring Omkostninger i alt Diverse gebyrer Byggeskadefonden Statens promillegebyr

150 Gebyrer i alt Anlægssum

151

152

153 I alt

154

155 Opstilling af skema C Grundudgifter Pris i handel og vandel Fundering og pilotering Bygningsbasis Anlæg af friarealer Gas- og kloakbidrag Tilslutningsafgifter Anlæg af fortov Grundudgifter i alt Totalentreprise Ekstraarbejder Primære bygningsdele i alt Elektriske og mekaniske anlæg, El- og kraftinstallationer Svagstrøm Elektriske og mekaniske anlæg alt Andre håndværkerudgifter Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Andre håndværkerudgifter i alt Inventar Udstyr generelt Køkken Inventar i alt Omkostninger Teknisk rådgivning Anden rådgivning Intern rådgivning Garantiprovision Forsikringer, attester og bebyr Byggelånsrenter Udtørring Omkostninger i alt Diverse gebyrer Byggeskadefonden Statens promillegebyr Gebyrer i alt

156 Anlægssum

157 I alt Henlæggelser o.l ej bogført

158

159 Regnskab 38 boliger Bøgebakken Regnskab 24 boliger Osted Opstilling af skema C 38 Boliger 24 Boliger 62 Boliger I alt Grundudgifter Pris i handel og vandel Fundering og pilotering Bygningsbasis Anlæg af friarealer Gas- og kloakbidrag Tilslutningsafgifter Anlæg af fortov Grundudgifter i alt Totalentreprise Ekstraarbejder Primære bygningsdele i alt Elektriske og mekaniske anlæg, El- og kraftinstallationer Svagstrøm Elektriske og mekaniske anlæg alt Andre håndværkerudgifter Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Andre håndværkerudgifter i alt Inventar Udstyr generelt Køkken Inventar i alt Omkostninger Teknisk rådgivning Anden rådgivning Intern rådgivning Garantiprovision Forsikringer, attester og bebyr Byggelånsrenter Udtørring Omkostninger i alt Diverse gebyrer Byggeskadefonden Statens promillegebyr Gebyrer i alt Anlægssum Bevillinger Udgift kræver ikke bevilling Merudgift

160 Bilag: Regnskab omsat til skema C Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 86937/14

161 Opstilling af skema C Oprindelig Regnskab 62 Boliger Indberettet skema C Skema B i mio. kr. I alt 62 boliger Grundudgifter Pris i handel og vandel Fundering og pilotering Bygningsbasis Anlæg af friarealer Gas- og kloakbidrag Tilslutningsafgifter Anlæg af fortov Grundudgifter i alt Totalentreprise Ekstraarbejder Fordeles i forhold til budget Håndværkerudgifter - Ydervægge Indervægge Etage/terrændæk Tage Primaære bygningsdele i alt Kompletterende bygningsdele Ydervægge Indervægge Indervægge Tage Kompletterende bygningsdele i alt Overflader Ydervægge Indvendige vægge Gulve Trapper/ramper Lofter Overflader i alt VVSanlæg Afløb og sanitet Vandanlæg Varmenalæg Ventilationsanlæg VVS sanlæg i alt

162 Elektriske og mekaniske anlæg, El- og kraftinstallationer Svagstrøm Elektriske og mekaniske anlæg alt Andre håndværkerudgifter Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden Andre håndværkerudgifter i alt Inventar Udstyr generelt Køkken Inventar i alt Omkostninger Teknisk rådgivning Anden rådgivning Intern rådgivning Garantiprovision Forsikringer, attester og bebyr Byggelånsrenter Udtørring Omkostninger i alt Diverse gebyrer Byggeskadefonden Statens promillegebyr Gebyrer i alt Anlægssum Overskridelsen er fordelt forholdsmæssigt dog er grundudgifter nedskrevet med 3.784,500 kr. og rådgivning med kr. forlods Totalentreprisen er fordelt i forhold til skema Bs poster.

163 Bilag: Osted ældreboliger - mangeludbedring godkendt af beboergruppen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

164 Osted Ældreboliger Fejl & mangler Godkendt af beboergruppen på Langetoften, fredag den 3. okt Udbedring af badeværelsesgulve i bolig 11F, 11G og 11D. 2. Forbedre brandsikkerheden omkring gasaftrækket. 3. Udbedring af revner såvel inde som ude. 4. Rep. af gavle og undertaget ved gavlene. 5. Rep. af anslagslister på døre til soveværelse. 6. Opretning og rep. af defekte tagrender og nedløb 7. Opretning af udendørs belægninger 8. Frigørelse af fuge rundt om EL-tavle. 9. Reparation af solafskærmning 10. Reparation af fuger bag døre i bryggers. 11. Alle udendørs antenne/el-bokse repareres 12. Opretning af skæve hoveddøre. 13. Udskiftning af sålbænke til skiffersålbænke. 14. Gennemgang og efterspænding af bolte i tagkonstruktionen 15. Udvendig rep. af forkomprimerede fugebånd. 16. Rep. vandlåsproblematik til vaskemaskine. 17. Vandrør males i bryggers. 18. ABA-anlæg fortrådes. 19. Rep. og lydisolere defekte ventilationsanlæg. 20. Rep. af defekt udendørsbelysning.

165 Bilag: Byggeregnskab - Status Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 88199/14

166 Børnehus i Hvalsø BYGGEREGNSKAB - REGNSKABSOVERSIGT Lejre Kommune Sags nr.: 1322 Totalentrepriseudbud Dato: OPSUMMERING / OVERSIGT: Entrepriser / Ydelser Budget: Disponeret: Anvist: Rest beløb 1. Grundudgifter , , ,94 366,06 2. Totalentrepriseudgifter , , ,00 0,00 3. Diverse- og uforudseelige , , , ,20 4. Inventar og udstyr , ,00 0, ,00 5. Omkostninger , , , ,00 I ALT: , , , ,14 NOTE: Byggeregnskab indeholder p.t. udgifter til fast belægning på P-areal, omlægning af eksist kloak samt ekstrafundering som ikke er indeholdt i det budget som ligger til grund for opgaven. Den samlede udgift til disse ydelser omfatter kr. excl. moms ,- P:\1322 Lejre Kommune, Børnehus i Hvalsø, Bygherrerådgivning\03. Økonomi\03.4 Byggeregnskab\ Byggeregnskab.xlsx, 0. Oversigt 1 af 1

167 Bilag: Redegørelse vedr. tillægsarbejder Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 88201/14

168 BØRNEHUS I HVALSØ NOTAT REDEGØRELSE VEDR. TILLÆGSARBEJDER UDEN FOR BUDGET Lejre Kommune Side : 1 af 3 Totalentrepriseudbud Dato : Til: Fra: Lejre kommune, Center for Ejendomsdrift Anders Køhler-Johansen, ARKIPLUS A/S, Bygherrerådgiver Kopi til: - Emne: Børnehus i Hvalsø Redegørelse for tillægsarbejder uden for budget. 1.1 FORMÅL Nærværende notat, er udarbejdet i forbindelse med et ønske om at redegøre for de tillægsarbejder som ligger uden for budgettet, men som har været nødvendige at iværksætte i forbindelse med Totalentreprisen vedr. Børnehus i Hvalsø. 1.2 GENERELT I forbindelse med Totalentreprisen vedr. Børnehus i Hvalsø har det undervejs i byggeprocessen været nødvendigt at iværksætte en række ekstraarbejder på baggrund af forhold som ikke var kendt forud for iværksættelsen af arbejdet. Det drejer sig om følgende tillægsarbejder: - Fast belægning på hele P-areal - Omlægning af eksist. hovedkloak - Ekstrafundering på grund af blød bund - Bortkørsel af overskudsjord. 1.3 FAST BELÆGNING PÅ HELE P-AREAL I forbindelse med gennemgang af Forslag til Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg og Kommuneplantillæg nr. 6, gjorde Naturstyrelsen indsigelse mod fordi Kommuneplanlægget ikke indeholder en redegørelse for OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og NFI (Nitrat-Følsomme Indvindingsområder). Dette skete meget sent i udbudsprocessen, og der blev derfor indarbejdet en tillægspris i tilbudslisten, således at hele P-arealet kunne udføres med fast belægning og olieudskiller i stedet for at blive udført med grus eller anden åben belægning med nedsivning som var udgangspunktet for udbudskravene til de bydende. Efter tilbudsafgivelsen besluttede Lejre Kommune, at tilkøbe denne ydelse og der blev udarbejdet en tillægsaftale med Totalentreprenøren på i alt. Kr. excl. moms ,- Samlet udgift til fast belægning på P-areal som ikke indgik i budget udgør således i alt kr. excl. moms ,- P:\1322 Lejre Kommune, Børnehus i Hvalsø, Bygherrerådgivning\07. Notater\ NOTAT - BY-R redegørelse vedr. tillægsarbejder uden for budget - revideret.doc

169 BØRNEHUS I HVALSØ NOTAT REDEGØRELSE VEDR. TILLÆGSARBEJDER UDEN FOR BUDGET Lejre Kommune Side : 2 af 3 Totalentrepriseudbud Dato : OMLÆGNING AF EKSIST. HOVEDKLOAK Byggefeltet hvor det er besluttet at opføre det nye børnehus i Hvalsø, er flere steder gennemskåret af hovedkloak ledninger fra Lejre Forsyning. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsgrundlaget havde Lejre Forsyning desværre ikke noget præcist grundlag som angav placeringen af disse ledninger, men der var tinglyst en deklaration med angivelse af hvor disse ledning lå, som af landinspektøren blev indtegnet på det opmålingsgrundlag som lå til grund for de projekter som de bydende skulle udarbejde. På baggrund af en af de bydende havde konstateret et kloakdæksel som ikke lå inden for de områder som var tinglyst jf. deklarationen, fremkom Lejre Forsyning sent i udbuds processen med nye oplysninger om ledningsplaceringen som desværre angav, at en del ledningerne lå uden for de tinglyste deklarationer samt desværre heller ikke var præcise. I forbindelse med projekteringen af opgaven medførte dette, at Totalentreprenøren rejste et krav vedr. omlægning af eksist hovedkloak, som efter forhandling ente med at Lejre Kommune indgik en tillægsaftale (aftaleseddel nr. 4) om at tilkøbe denne ydelse på i alt. Kr. excl. moms ,- I forbindelse med udførelsen af arbejdet, blev det desværre konstateret, at oplysningerne fra Lejre Forsyning omkring dimensionerne på de ledninger som skulle flyttes ikke var korrekte, hvorfor det var nødvendigt at ændre på projektet og tilbagelevere de materialer / rør som ikke var korrekt. På baggrund af denne ændring, indgik Lejre Kommune en tillægsaftale (aftaleseddel nr. 10) vedr. udgifterne til ændringen på i alt Kr. excl. moms ,- Efter forhandling mellem Lejre Forsyning og Lejre Kommune som er dokumenteret i referat fra møde afholdt 14. februar 2014, kl er der aftalt, at Lejre Forsyning betaler halvdelen af udgiften til aftaleseddel 4 og hele aftaleseddel 10, i alt kr excl. moms. Samlet udgift til omlægning af kloak som ikke indgik i budget udgør således i kr. excl. moms ,- minus tilskud fra Lejre Forsyning kr. excl. moms , i alt kr. excl. moms ,- 1.5 EKSTRAFUNDERING PÅ GRUND AF BLØD BUND OG BORTKØRSEL AF OVERSKUDSJORD I forbindelse med udgravningen for projektet, blev det konstateret, at jordbundsforholdende flere steder medførte dybere funderingsdybder end det grundlag fra de geotekniske undersøgelser på grunden som var grundlag for udbud og projekt. På baggrund af oplæg fra projektets Ingeniørrådgiver samt geotekniske rådgiver, blev det besluttet, at fundere bygningen på en sandpude, således at der efter udgravning til bæredygtig grundlag, blev fyldt op med komprimeret sand. Projektet har medført at der er blevet tilkørt mere ned m 3 sand som med en tillægspris på kr. 275,- / m 3 samt øvrige omkostninger på i alt ca. kr ,- har medført en tillægsudgift på i alt kr. excl. moms ,- I forbindelse med den ekstra udgravning vedr. ekstrafundering som er beskrevet ovenfor, blev muligheden for at indbygge den ekstra jord på legearealet undersøgt, men lokalplanens begrænsninger i.f.t. ændringer af eksist. P:\1322 Lejre Kommune, Børnehus i Hvalsø, Bygherrerådgivning\07. Notater\ NOTAT - BY-R redegørelse vedr. tillægsarbejder uden for budget - revideret.doc

170 BØRNEHUS I HVALSØ NOTAT REDEGØRELSE VEDR. TILLÆGSARBEJDER UDEN FOR BUDGET Lejre Kommune Side : 3 af 3 Totalentrepriseudbud Dato : terræn medfører, at den overskydende jord skal bortkøres. Dette arbejder medfører en ekstraudgift på i alt ca. kr. excl. moms ,- Efter forhandlinger med Totalentreprenøren vedr. uenighed omkring de grusmængder der indgik i totalentreprisen, er der opnået en reduktion af udgiften med i alt kr. excl. moms ,- og indgået en aftale om en samlet udgift til ekstrafundering samt bortkørsel af overskudsjord som ikke indgik i budget på i alt kr. excl. moms ,- 1.6 SAMMENFATNING De tillægsydelser som jf. ovenstående redegørelse har været nødvendige at iværksætte, kan sammenfattes til følgende opgørelse over udgifter som ikke er indeholdt i den økonomiske ramme: Fast belægning på hele P-areal kr. excl. moms ,- Omlægning af eksist. hovedkloak kr. excl. moms ,- Ekstrafundering på grund af blød bund inkl. bortkørsel af overskudsjord. kr. excl. moms ,- I alt kr. excl. moms Notat slut, Anders Køhler-Johansen P:\1322 Lejre Kommune, Børnehus i Hvalsø, Bygherrerådgivning\07. Notater\ NOTAT - BY-R redegørelse vedr. tillægsarbejder uden for budget - revideret.doc

171 Bilag: Projekt Natur og Sundhed i Lejre - Lejres natur som middel til sundhed forprojekt.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. oktober Kl. 16:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 82926/14

172 Lejres natur som middel til sundhed og livskvalitet Fase 1: Indsats over for tre konkrete målgrupper og afprøvning af metoder til effektmåling Projektbeskrivelse, 28. maj 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 27. april 2015 Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Lokalaftale på Skoleområdet...2 27-04-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere