KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)"

Transkript

1 KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr ) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED: ejerlejlighed nr. incl.det til ejerlejligheden tilhørende pulterrum nr. i den sælgeren tilhørende ejendom matr.nr. 95 b Frederikshavn bygrunde, liggende Markedsvej, 9900 Frederikshavn eller Nørregade, 9900 Frederikshavn jf. herved anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder tinglyst foreløbig på projektstadiet den 17/7 2008, udfærdiget af Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens (bilag 1) samt situationsplan i salgsbrochure, udfærdiget af Ejendomsmæglerfirmaet Calundan, Frederikshavn (bilag 2) på følgende nærmere vilkår: 1 EJENDOMMEN/EJERLEJLIGHEDEN 1.1 Grundlaget for nærværende handel er denne købsaftale og de heri nævnte bilag, herunder salgsbrochure, nævnt ovenfor som (bilag 2) og salgsopstilling vedrørende den konkrete ejerlejlighed, udfærdiget af Ejendomsmæglerfirmaet Calundan (bilag 3). 1.2 Ejendommen er under opførelse og således ikke færdigopført. Den solgte ejerlejlighed er således heller ikke færdigindrettet og endeligt opmålt. Nedennævnte arealer er derfor alle foreløbige og anført med forbehold for, at de endelige arealer kan afvige herfra. Arealerne beror dog på landinspektøropmåling og er lagt til grund i den af landinspektøren udarbejdede ejerlejlighedsfortegnelse (bilag 1). 1.3 Såfremt arealet for selve boligen (ejerlejligheden excl. pulterrum) afviger mindre end +/- 3 % medfører det ikke nogen regulering af købesummen, mens afvigelser herud-

2 2 / 16 over medfører en forholdsmæssig regulering af hele købesummen for hele den procentuelle arealændring. 1.4 Såfremt arealet for boligen afviger med mere end +/- 5 % har køber ret til at hæve handlen. I fald handlen hæves af køber, tilbageleveres stillede garantier og udbetalingen tilbagebetales uden tilskrivning af renter. Herudover har ingen af parterne krav mod hinanden. 1.5 Ejerlejlighedens tinglyste etageareal forventes at udgøre m 2, og boligarealet opgjort som bruttoarealet i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983, forventes at udgøre m Ejerlejlighedens fordelingstal i Ejerforeningen er i forhold til Ejerlejligheden nr. 49 beliggende Nørregade 1 og 3, stuen tv. - med et foreløbigt opmålt areal på 161 m2, der udgør ejendommens fælleslokaliteter med festlokale og gæsteværelser til brug for samtlige ejerlejligheder og øvrige boliger i ejendommen - ejes af Ejerforeningen. Fordelingstallet for den pågældende ejerlejlighed er fastsat til 24,3 : 1.000, men den pågældende ejerlejlighed "står udenfor den almindelige ejerlejlighedsordning," idet ejerlejlighed nr. 49 ikke har stemmeret og ikke deltager i den almindelige udgiftsfordeling. Ejerforeningen udarbejder retningslinier for brug af fælleslokaliteterne herunder betaling af leje for brugen. 1.8 Ejerlejligheden er ikke selvstændigt vurderet på tidspunktet for nærværende købaftales underskrivelse, hvorfor de i bilag 3 anførte beløb er vurderet ud fra sælgers bedste skøn. Ejendommen/ejerlejligheden vurderes efter afslutning af det samlede byggeri. 1.9 Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr..

3 3 / Ejerlejligheden overdrages køber, således som den er og forefindes, med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger samt eventuelt fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, hegn, træer og beplantninger m.m. færdigopført og indrettet af sælgeren i overensstemmelse med det nedenfor angivne salgs- og projektmateriale Ejerlejligheden overtages med indretning, beskrivelse og inventar i henhold til salgsbrochuren (bilag 2) og i øvrigt med inventar og hvidevarer m.v., som angivet i salgsopstillingen (bilag 3). Videre henvises der til vedhæftede materialebeskrivelse (bilag 4), Køber er dog pligtig at tåle mindre væsentlige afvigelser og ændringer i forhold til det projekterede, mod at disse forsøges tilpasset til bedst mulig gavn for køber. Købers forventninger udover det der er beskrevet i bilag 2 og nærværende købsaftale honoreres ikke Køber er særskilt gjort opmærksom på, at der på ejendommen er udlagt et byggefelt til opførelse af carporte. Byggefeltet ejes af Ejerforeningen som en del af fællesarealet. Køber kan med sælger imod særskilt betaling træffe aftale om opførelse af en carport på arealet, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Ejerforeningen til den anførte benyttelse i en 30-årig brugsperiode fra bebyggelsens ibrugtagning I øvrigt er der på ejendommen som fællesareal udlagt parkeringsareal som krævet af kommunen. Køber er berettiget til at bruge disse parkeringspladser på linie med øvrige købere/brugere i ejendommen. Ejerforeningen kan fastsætte nærmere regler om parkeringsarealets anvendelse herunder, at der tildeles hver lejlighed brugsret til en afmærket parkeringsplads. 2 SÆLGERS OPLYSNINGER 2.1 Sælger oplyser, at

4 4 / der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen. Sælger betaler alle tilslutningsafgifter i forbindelse med det igangværende byggeri ejerlejligheden sælges fri for lejemål ejendommen kan forsikres mod svamp- og insekter på sædvanlige vilkår der er i ejendommen indlagt kabel til brug for telefon, internet og tv. I det omfang køber ønsker at modtage tv-signal, skal dette ske ved benyttelse af det indlagte kabel. Sælger betaler tilslutningsbidrag, men køber betaler selv for programpakke m.v., som vælges. 3 ENERGIMÆRKNING 3.1 Køber vil når det samlede byggeri er færdigt modtage energimærke og energiplan for den samlede ejendom. Køber kan ikke i anledning af dokumenternes indhold fremsætte krav over for sælger af nogen art. Sælger kan opfylde sin forpligtelse i så henseende ved til Ejerforeningen at aflevere energimærkning til brug for samtlige købere/ejerlejligheder.

5 5 / 16 4 SERVITUTTER 4.1 Ejendommen overtages af køber med de samme rettigheder byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Kopi af aktuel tingbogattest med servitutter er vedhæftet købsaftalen som bilag 5. Køber er pligtig at tåle de servitutter af såvel offentligretlig som privatretlig karakter med eller uden pant, som sælger eller det offentlige måtte forlange i forbindelse med ejendommens byggemodning og bebyggelse samt opdeling i ejerlejligheder m.v., ligesom køber er gjort bekendt med, at ikke alle de på nuværende tidspunkt tinglyste byrder vil være der, når endelig ejerlejlighedsopdeling er gennemført, idet sælger forpligter sig til i videst muligt omfang at få slettet/aflyst overflødige servitutter. Køber er pligtig at være medlem af Ejerforeningen ADMIRALGAARDEN og er bekendt med Ejerforeningens budget (bilag 6) og tinglyste vedtægter (bilag 7). Sælger indkalder til stiftende generalforsamling i Ejerforeningen, når et tilstrækkeligt antal boliger er solgt med henblik på, at beboeren selv kan vælge bestyrelse og antage eventuel administrator Køber er gjort bekendt med, at ikke nødvendigvis alle ejerlejlighederne i ejendommen vil blive solgt som selvstændige ejerlejligheder, men at det kan komme på tale, at et antal ejerlejligheder i ejendommen indgår i en selvstændig andelsboligforening, som derefter bliver medlem af Ejerforeningen. Ved svigtende salg har sælger forbeholdt sig ret til at udleje ejerlejligheder, der ikke sælges og således, at sælger bliver medlem af Ejerforeningen f.s.v. angår sådanne lejligheder. Fornødne bestemmelser herom indarbejdes i ejerforeningsvedtægten.

6 6 / 16 5 OVERTAGELSE 5.1 Ejerlejlighedens overtagelsesdag er foreløbigt fastsat til den, og ejerlejligheden henligger fra denne dato for tilbudsgivers regning og risiko. Risiko for ildebrand overgår til køber ved nærværende købstilbuds underskrift, således at køber er berettiget til andel af erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ved brandskade eller anden forsikringsdækket skade inden den samlede bebyggelse overdragelse til Ejerforeningen/køberne er sælger dog forpligtet til at forestå genopførelse/istandsættelse med henblik på, at køber kan overtage den købte ejerlejlighed i aftalt stand og med den forsinkelse, der forårsages af skadestilfældet. 5.2 Sælger er berettiget til uden begrundelse at udskyde indflytningsdagen med op til 2 måneder under forudsætning af, at køber får meddelelse herom senest 3 måneder før den foreløbigt fastsatte overtagelsesdag. 5.3 Sælger er herudover berettiget til at udskyde indflytningen som følge af forsinkelse som skyldes ændret lovgivning og/eller administrativ praksis og/eller manglende myndighedsgodkendelser, der ikke skyldes sælgers forhold og/eller forsinkelser som følge af forstyrrelser i arbejdets gang, herunder for eksempel krig, brand, strejker, lockout, tyveri, hærværk eller usædvanlige naturbegivenheder, herunder forsinkelser forårsaget af at nedbør, lav temperatur, stærk vind eller hvis andet vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, og endelig i tilfælde af, at arbejdet må standses eller bliver forsinket ved offentlige pålæg, der ikke skyldes sælgers forhold, uden at tilbudsgiver kan rejse nogen som helst krav i den anledning, herunder krav om erstatning og/eller hæveadgang. 5.4 Såfremt byggeriet ikke kan overtages rettidigt, det vil sige til den i punkt 5.1 anførte indflytningsdag, eller i tilfælde af dennes udskydelse til den udskudte indflytningsdag, jf. ovenfor, kompenserer sælger køber for dennes udgifter med et fast beløb på kr ,00 per arbejdsdag indflytningsdagen er forsinket. Erstatningskrav for forsinkelse kan ikke rejses ud over det anførte beløb.

7 7 / Køber er forpligtet til at underskrive endeligt skøde på ejendommen senest 2 måneder før overtagelsesdagen. Det endelige skøde udfærdiges af sælgers advokat i henhold til det som bilag 8 udleverede paradigma. Skøde underskrives via købers egen rådgiver. Sælgers advokat forestår handlens berigtigelse. 6 REFUSION 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælgers advokat sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6.2 Ejendommen er ikke selvstændig vurderet ved handlens indgåelse, hvorfor køber fra overtagelsen indtil ejendommen pålignes selvstændig ejendomsskat m.v. betaler en forholdsmæssig efter ejerlejligheden beregnet areal, andel af de samlede skatter og afgifter, der påhviler hele ejendommen Sælger foretager i det omfang det er relevant, det vil sige, hvor målere ikke først opsættes ved købers indflytning, aflæsning af forbrugsmålere på overtagelsesdagen, ligesom sælger drager omsorg for at orientere forsyningsselskaberne om aflæsningstallene, herunder at orientere forsyningsselskaberne om det skete ejerskifte, således at der med overtagelsesdagen som skæringsdag fremkommer slutopgørelser fra forsyningsselskaberne over for sælger. 7 EJERFORENING 7.1 Køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen og skal respektere de for ejerforeningen til enhver tid gældende vedtægter. 7.2 Sælger oplyser, at de beregnede fællesudgifter til ejerforeningen i henhold til det til køber udleverede budget (bilag 6), årligt udgør kr., der betales månedsvis forud til den af sælger/ejerforeningen anviste konto. Vandforbrug og

8 8 / 16 vandafledningsafgift opkræves via Ejerforeningen. Varme afregnes direkte til værket. Indtil Ejerforeningen er etableret og har overtaget administrationen af ejendommen, betales de pågældende beløb til en af sælgeren anvist konto. I forbindelse med afleveringen kan sælger beslutte, at de pågældende betalinger fra køber skal udgøre den endelige betaling i byggeperioden således, at sædvanlige regnskaber for udgifter af den pågældende karakter først udarbejdes fra tidspunktet for Ejerforeningens overtagelse af administrationen. 7.3 Fællesudgifter refunderes alene i forhold til a'conto betalinger for indeværende regnskabsår. Efterbetalinger eller tilbagebetalinger vedrørende eventuelle tidligere regnskabsår påhviler, respektivt tilkommer sælger. Eventuel indestående på ejendommens grundfond tilfalder køber uden vederlag. 7.4 Alene Ejerforeningen hæfter for det lån, som foreningen optager i forbindelse med køb af ejerlejlighed nr. 49 beliggende Nørregade 1-3, stuen tv. (fælleslokaler med gæsteværelser), hvilken ejerlejlighed er etableret som en selvstændig ejerlejlighed, der tilskødes Ejerforeningen for den pris på kr ,00, der berigtiges ved, at Ejerforeningen til sælger udsteder pantebrev modsvarende dette beløb til rente 6% p.a. afdragsfrit i 7 år, hvorefter lånet indfries til kurs 100. Fælleslokaliteterne forsynes med inventar og møbler ved sælgers foranstaltning og for dennes regning. 8 KØBESUMMEN 8.1 Købesummen for ejerlejligheden er aftalt til kr., skriver: kroner, der betales kontant Køber deponerer 5% af kontantprisen senest den hos Ejendomsmæglerfirmaet Calundan på konto nr. kr Køber stiller senest 8 dage efter begge parters underskrivelse af nærværende købsaftale uigenkaldelig pengeinstitutgaranti for købesummen med fradrag af

9 9 / 16 udbetalingen på kr. eller i alt kr. på følgende vilkår, idet garantien stilles overfor Århus Lokalbank, Nordhavnsgade 1-3, 8000 C. Århus "Beløbet, for hvilket vi garanterer eller afgiver uigenkaldelig indeståelse, tjener til sikkerhed for købers betaling af kr.. til sælger i henhold til købsaftale vedrørende ejerlejlighed nr. af matr.nr. 95 b Frederikshavn bygrunde beliggende, 9900 Frederikshavn dog maksimalt et beløb svarende til garantibeløbet. Garantien tjener desuden til sikkerhed for de krav, som sælger måtte få over for køber i anledning af dennes eventuelle misligholdelse af den anførte købsaftale. 8 dage inden overtagelsesdagen erstattes garantien/indeståelsen af kontant deponering, således at restkøbesummen deponeres i sælgers pengeinstitut Århus Lokalbank reg. nr. 7270, kontonummer Det deponerede beløb frigives til sælgers disposition ved påkrav fra Advokat Poul Holmgård, som på vegne sælger berigtiger salget. Påkrav kan tidligst fremsendes, når køber har overtaget ejerlejlighed nr. af matr. nr. 95-b Frederikshavn Bygrunde, Markedsvej nr. eller Nørregade nr Frederikshavn og køber har fået endeligt skøde tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger". Kopi af garantien fremsendes til sælgers advokat Poul Holmgård, Ryesgade 9, 8000 Århus C. og Ejendomsmæglerfirmaet Calundan, Parallelvej 11, 9900 Frederikshavn Renter af deponeringskontoen tilfalder sælger Såfremt den kontante restkøbesum ikke er deponeret senest 8 dage inden overtagel- sesdagen, forrenter køber den kontante restkøbesum over for sælger fra 8 dage før overtagelsesdagen til deponering finder sted med diskontoen + 5 procentpoint.

10 10 / Købesummen, alene med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers favør, frigives når køber har overtaget ejerlejligheden, og der foreligger tinglyst endeligt skøde til køber uden præjudicerende retsanmærkninger. 9 GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN 9.1 Køber er bekendt med, at der i ejendommen er indlagt el, vand og varme med individuelle målere i de enkelte lejligheder f.s.v. angår el og varme, der af køber afregnes direkte til værkerne og med bimåler f.s.v. angår vandforbrug, der afregnes igennem Ejerforeningen, der aflægger sædvanligt vandregnskab Køber erklærer sig kendt med, at eventuelle tillægsydelser vedrørende den købte ejerlejlighed, som køber måtte have bestilt hos sælgers entreprenør, tillige skal være betalt, inden køber kan få udleveret nøgle til ejendommen og indflytte i ejerlejligheden. 10 AFLEVERING 10.1 Ca. 2 uger efter overtagelsesdagen indkalder sælger køber til en afleveringsforretning, i hvilken køber er forpligtet til at deltage I forbindelse med denne gennemgang foretages en særskilt registrering af eventuelle fejl og mangler på ejendommen. Manglerne nedfældes i en afleveringsrapport, der underskrives af sælger og køber Anlæg af udenomsarealer, udføres af sælger, når vejrforhold og en naturlig arbejdsrytme i forhold til den samlede bebyggelse gør det rimeligt. Nærværende købsaftale omfatter ingen udenomsarealer, hvorfor manglende færdiggørelse af udenomsarealer ikke betragtes som en mangel, der hindrer aflevering af ejendommen/ejerlejligheden.

11 11 / Kun hvis bygningen er behæftet med væsentlige mangler, der helt eller delvist hindrer benyttelse af boligen, udskydes overtagelsesdagen, indtil boligen kan overtages uden væsentlige mangler Mangler, der påvises ved afleveringen, skal afhjælpes vederlagsfrit af sælger inden for sædvanlig og rimelig tid Afhjælpning af en mangel, som sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, og som konstateres efter afleveringsforretningen, kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konstateret ved 1-årsgennemgangen, forudsat at manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører væsentlige ulempe for tilbudsgiver Omkring 1 år efter afleveringen indkalder sælger til 1-årsgennemgang, hvor køber er forpligtet til at deltage. Mangler, der påvises ved 1-årsgennemgangen, og som sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, skal afhjælpes vederlagsfrit af sælger indenfor sædvanlig og rimelig tid Efter 1-årsgennemgangen kan tilbudsgiver kun påberåbe sig mangler, som tilbudsgiver ikke burde have opdaget ved sædvanlig eller rimelig undersøgelse af det købte, og som er en følge af forhold, der kan lægges sælger til last Sælger har ret til at afhjælpe mangler, som sælger i henhold til det ovenfor anførte er ansvarlig for.

12 12 / GARANTIER 11.1 Byggeriet opføres under anvendelse af AB 92 og således at sælgers entreprenør overfor sælger stiller garanti i medfør af AB 92, 6 gældende for en 5-årig afhjælpningsperiode fra afleveringen af det samlede byggeri at regne. I nærværende handel er AB gældende. Sælgers mangelsansvar er begrænset til 5 år fra købers overtagelse af ejerlejligheden, idet denne dato fastsættes lig afleveringstidspunktet. Mangler, som køber påviser ved afleveringen, skal sælger udbedre inden 30 dage efter, at skriftlig mangelsliste af køber er afleveret til sælger. Købers mangelsliste skal foreligge senest 14 dage efter overtagelsen. Der forholdes på tilsvarende måde i forbindelse med 1-års og 5-års gennemgang af byggeriet. Indtil mangler omfattet af købers 1. mangelsliste er behørigt udbedret af sælger/sælgers entreprenør, tilbageholdes der i sælgers pengeinstitut på spærret konto kr ,00 af købesummen, som alene kan frigives, når manglerne imod skriftlig attestation fra køber er bekræftet at være udbedret. Køber skal tage stilling til sælgers anmodning om frigivelse inden 7 dage efter påkravet Til yderligere betryggelse af købers retsstilling i henseende til afhjælpning af mangler, transporterer sælger til Ejerforeningen ved byggeriets aflevering den entreprenørgaranti som entreprenøren i medfør af AB 92, 6 har stillet overfor sælger igennem pengeinstitut eller anerkendt garantiselskab. Sælger oplyser, at entreprenøren har stillet garanti på kr ,00. Garantien opretholdes for dette beløb i det første år efter aflevering, hvorefter garantien, når 1-års-gennemgangen er behørigt overstået, nedskrives til 2%. Den resterende garanti bliver henstående i yderligere 4 år, indtil der er afholdt 5-års-gennemgang vedrørende byggeriet, og mangler konstateret på dette tidspunkt er behørigt afleveret. Sælger forestår sammen med entreprenøren 1-års og 5-års-gennemgang af byggeriet, men således at Ejerforeningens bestyrelse indkaldes hertil. Sælger håndhæver i overensstemmelse med reglerne i AB herunder bl.a. 45 om syn og skøn og 46 om sagkyndig beslutning, eventuelt krav imod entreprenøren herunder i h.t. dennes garantistillelse, men således at ejerforeningen i fornødent omfang inddrages i processen. Fremmer sælger ikke på behørig vis afhjælpningsproceduren, kan Ejerforeningen selvstændigt gøre krav gældende i h.t.

13 13 / 16 garantien overfor entreprenøren, idet sælger i afleveringsprotokollen med Ejerforeningen ved aflevering af det samlede byggeri til Ejerforeningen transporterer samtlige rettigheder vedrørende byggeriet overfor medvirkende entreprenører og leverandører, herunder også vedrørende hvidevarer. Vedrørende disse bemærkes det, at sælgers forpligtelser ikke rækker videre end hvad der følger af meddelte leverandørgarantier Køber er gjort bekendt med at den 1/ trådte Lov nr. 522 af 6/ om forældelse af fordringer i kraft. I medfør af denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter af fordringshaver er blevet bekendt med eller burde været bekendt med fordringens eksistens, jfr. lovens 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år. Dette betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde efter 10 år efter overtagelsesdagen. Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureneren nu 30 år jfr. lovens 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og accepterer, at disse forældelsesregler gælder forud for øvrige forældelsesregler, som der kan være henvist til i kontraktsmaterialet med medfølgende bilag. 12 FORTRYDELSESRET 12.1 Køber er i et særskilt dokument (bilag 9) gjort bekendt med sin fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 2 m.v Køber er videre gjort bekendt med, at køber efter samme lov vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, sålænge tilbud om køb ikke er antaget af sælger Handlen er fra købers side betinget af advokatgodkendelse. Hvis indsigelse imod handlen ikke skriftligt er fremkommet fra købers advokat inden 7 dage efter købe-

14 14 / 16 rens underskrivelse på denne købsaftale, betragtes handlen som godkendt og køber kan derefter hverken benytte sig af fortrydelses- eller annullationsret. 13 BETINGELSER 13.1 Når fortrydelsesfrister m.v., som beskrevet i 12 er udløbet, er denne handel endelig, når ejendommen i øvrigt er endeligt opdelt i ejerlejligheder, købesummen berigtiget og sælger i forhold til køber har leveret de aftalte ydelser, herunder den færdiggjorte ejerlejlighed og endeligt anmærkningsfrit skøde Handlen er fra sælgers side alene indgået betinget af købesummens berigtigelse som aftalt. 14 OMKOSTNINGER 14.1 Advokat Poul Holmgård, Århus berigtiger på sælgers vegne og for sælgers regning denne handel i h.t. summarisk standardskøde, der er vedhæftet denne købsaftale, som (bilag 8). Hvis køber vælger at lade sig repræsentere ved advokat, betaler køber selv omkostningerne til den pågældende advokat Parterne betaler hver halvdelen af registreringsafgiften på skødet. Det tilstræbes, at betinget skøde tinglyses på et så tidligt tidspunkt som muligt med afgivelse af værdierklæring med påfølgende reduktion af tinglysningsafgiften Køber betaler selv financieringsudgifter herunder til de lån, som køber skal optage til handlens financiering. Dette gælder også tinglysningsafgift. Køber er gjort bekendt med, at sælger eventuelt lader tinglyse kreditforeningspantebrev på ejerlejligheden af den størrelse, der da vil fremgå af tingbogsattesten. Den af sælger til dette kreditfor-

15 15 / 16 eningspantebrev erlagte tinglysningsafgift refunderer køber sælger over refusionsopgørelsen i det omfang køber overfører tinglysningsafgiften til lån, som køber selv optager til handlens berigtigelse. Det samme gælder, hvis køber gældsovertager det pågældende kreditforeningslån Sælger betaler honorar til medvirkende ejendomsmægler Sælger betaler landinspektørudgift og udgift til tinglysning af ejerforeningsvedtægter herunder pantstiftende. Køber respekterer, at ejerforeningsvedtægten tinglyses pantstiftende på den købte ejerlejlighed med det beløb, der fremgår af vedhæftede tingbogsattest (kr ,00). 15 BILAG Køber har forud for underskrivelsen af nærværende købsaftale modtaget føl- gende bilag: Bilag 1 Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejlighederne Bilag 2 Situationsplan i salgsbrochure Bilag 3 Salgsopstilling Bilag 4 Materialebeskrivelse Bilag 5 Tingbogsattest Bilag 6 Ejerforeningsbudget Bilag 7 Vedtægter Bilag 8 Summarisk standardskøde Bilag 9 Dok. vedr. fortrydelsesret.

16 16 / 16 DATO: SOM SÆLGER: Admiralgaarden Frederikshavn A/S DATO: SOM KØBER/KØBERE:

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56

Miljøministeriet v/naturstyrelsen. sælger Tisetvej 56 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Tisetvej 56 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens navn: Tisetvej 56 Matr. nr.: Del nr. 1

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere