KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)"

Transkript

1 KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr ) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED: ejerlejlighed nr. incl.det til ejerlejligheden tilhørende pulterrum nr. i den sælgeren tilhørende ejendom matr.nr. 95 b Frederikshavn bygrunde, liggende Markedsvej, 9900 Frederikshavn eller Nørregade, 9900 Frederikshavn jf. herved anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder tinglyst foreløbig på projektstadiet den 17/7 2008, udfærdiget af Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens (bilag 1) samt situationsplan i salgsbrochure, udfærdiget af Ejendomsmæglerfirmaet Calundan, Frederikshavn (bilag 2) på følgende nærmere vilkår: 1 EJENDOMMEN/EJERLEJLIGHEDEN 1.1 Grundlaget for nærværende handel er denne købsaftale og de heri nævnte bilag, herunder salgsbrochure, nævnt ovenfor som (bilag 2) og salgsopstilling vedrørende den konkrete ejerlejlighed, udfærdiget af Ejendomsmæglerfirmaet Calundan (bilag 3). 1.2 Ejendommen er under opførelse og således ikke færdigopført. Den solgte ejerlejlighed er således heller ikke færdigindrettet og endeligt opmålt. Nedennævnte arealer er derfor alle foreløbige og anført med forbehold for, at de endelige arealer kan afvige herfra. Arealerne beror dog på landinspektøropmåling og er lagt til grund i den af landinspektøren udarbejdede ejerlejlighedsfortegnelse (bilag 1). 1.3 Såfremt arealet for selve boligen (ejerlejligheden excl. pulterrum) afviger mindre end +/- 3 % medfører det ikke nogen regulering af købesummen, mens afvigelser herud-

2 2 / 16 over medfører en forholdsmæssig regulering af hele købesummen for hele den procentuelle arealændring. 1.4 Såfremt arealet for boligen afviger med mere end +/- 5 % har køber ret til at hæve handlen. I fald handlen hæves af køber, tilbageleveres stillede garantier og udbetalingen tilbagebetales uden tilskrivning af renter. Herudover har ingen af parterne krav mod hinanden. 1.5 Ejerlejlighedens tinglyste etageareal forventes at udgøre m 2, og boligarealet opgjort som bruttoarealet i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983, forventes at udgøre m Ejerlejlighedens fordelingstal i Ejerforeningen er i forhold til Ejerlejligheden nr. 49 beliggende Nørregade 1 og 3, stuen tv. - med et foreløbigt opmålt areal på 161 m2, der udgør ejendommens fælleslokaliteter med festlokale og gæsteværelser til brug for samtlige ejerlejligheder og øvrige boliger i ejendommen - ejes af Ejerforeningen. Fordelingstallet for den pågældende ejerlejlighed er fastsat til 24,3 : 1.000, men den pågældende ejerlejlighed "står udenfor den almindelige ejerlejlighedsordning," idet ejerlejlighed nr. 49 ikke har stemmeret og ikke deltager i den almindelige udgiftsfordeling. Ejerforeningen udarbejder retningslinier for brug af fælleslokaliteterne herunder betaling af leje for brugen. 1.8 Ejerlejligheden er ikke selvstændigt vurderet på tidspunktet for nærværende købaftales underskrivelse, hvorfor de i bilag 3 anførte beløb er vurderet ud fra sælgers bedste skøn. Ejendommen/ejerlejligheden vurderes efter afslutning af det samlede byggeri. 1.9 Ejendommen er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr..

3 3 / Ejerlejligheden overdrages køber, således som den er og forefindes, med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger samt eventuelt fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, hegn, træer og beplantninger m.m. færdigopført og indrettet af sælgeren i overensstemmelse med det nedenfor angivne salgs- og projektmateriale Ejerlejligheden overtages med indretning, beskrivelse og inventar i henhold til salgsbrochuren (bilag 2) og i øvrigt med inventar og hvidevarer m.v., som angivet i salgsopstillingen (bilag 3). Videre henvises der til vedhæftede materialebeskrivelse (bilag 4), Køber er dog pligtig at tåle mindre væsentlige afvigelser og ændringer i forhold til det projekterede, mod at disse forsøges tilpasset til bedst mulig gavn for køber. Købers forventninger udover det der er beskrevet i bilag 2 og nærværende købsaftale honoreres ikke Køber er særskilt gjort opmærksom på, at der på ejendommen er udlagt et byggefelt til opførelse af carporte. Byggefeltet ejes af Ejerforeningen som en del af fællesarealet. Køber kan med sælger imod særskilt betaling træffe aftale om opførelse af en carport på arealet, der vederlagsfrit stilles til rådighed af Ejerforeningen til den anførte benyttelse i en 30-årig brugsperiode fra bebyggelsens ibrugtagning I øvrigt er der på ejendommen som fællesareal udlagt parkeringsareal som krævet af kommunen. Køber er berettiget til at bruge disse parkeringspladser på linie med øvrige købere/brugere i ejendommen. Ejerforeningen kan fastsætte nærmere regler om parkeringsarealets anvendelse herunder, at der tildeles hver lejlighed brugsret til en afmærket parkeringsplads. 2 SÆLGERS OPLYSNINGER 2.1 Sælger oplyser, at

4 4 / der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser al forfalden gæld vedrørende anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen. Sælger betaler alle tilslutningsafgifter i forbindelse med det igangværende byggeri ejerlejligheden sælges fri for lejemål ejendommen kan forsikres mod svamp- og insekter på sædvanlige vilkår der er i ejendommen indlagt kabel til brug for telefon, internet og tv. I det omfang køber ønsker at modtage tv-signal, skal dette ske ved benyttelse af det indlagte kabel. Sælger betaler tilslutningsbidrag, men køber betaler selv for programpakke m.v., som vælges. 3 ENERGIMÆRKNING 3.1 Køber vil når det samlede byggeri er færdigt modtage energimærke og energiplan for den samlede ejendom. Køber kan ikke i anledning af dokumenternes indhold fremsætte krav over for sælger af nogen art. Sælger kan opfylde sin forpligtelse i så henseende ved til Ejerforeningen at aflevere energimærkning til brug for samtlige købere/ejerlejligheder.

5 5 / 16 4 SERVITUTTER 4.1 Ejendommen overtages af køber med de samme rettigheder byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Kopi af aktuel tingbogattest med servitutter er vedhæftet købsaftalen som bilag 5. Køber er pligtig at tåle de servitutter af såvel offentligretlig som privatretlig karakter med eller uden pant, som sælger eller det offentlige måtte forlange i forbindelse med ejendommens byggemodning og bebyggelse samt opdeling i ejerlejligheder m.v., ligesom køber er gjort bekendt med, at ikke alle de på nuværende tidspunkt tinglyste byrder vil være der, når endelig ejerlejlighedsopdeling er gennemført, idet sælger forpligter sig til i videst muligt omfang at få slettet/aflyst overflødige servitutter. Køber er pligtig at være medlem af Ejerforeningen ADMIRALGAARDEN og er bekendt med Ejerforeningens budget (bilag 6) og tinglyste vedtægter (bilag 7). Sælger indkalder til stiftende generalforsamling i Ejerforeningen, når et tilstrækkeligt antal boliger er solgt med henblik på, at beboeren selv kan vælge bestyrelse og antage eventuel administrator Køber er gjort bekendt med, at ikke nødvendigvis alle ejerlejlighederne i ejendommen vil blive solgt som selvstændige ejerlejligheder, men at det kan komme på tale, at et antal ejerlejligheder i ejendommen indgår i en selvstændig andelsboligforening, som derefter bliver medlem af Ejerforeningen. Ved svigtende salg har sælger forbeholdt sig ret til at udleje ejerlejligheder, der ikke sælges og således, at sælger bliver medlem af Ejerforeningen f.s.v. angår sådanne lejligheder. Fornødne bestemmelser herom indarbejdes i ejerforeningsvedtægten.

6 6 / 16 5 OVERTAGELSE 5.1 Ejerlejlighedens overtagelsesdag er foreløbigt fastsat til den, og ejerlejligheden henligger fra denne dato for tilbudsgivers regning og risiko. Risiko for ildebrand overgår til køber ved nærværende købstilbuds underskrift, således at køber er berettiget til andel af erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ved brandskade eller anden forsikringsdækket skade inden den samlede bebyggelse overdragelse til Ejerforeningen/køberne er sælger dog forpligtet til at forestå genopførelse/istandsættelse med henblik på, at køber kan overtage den købte ejerlejlighed i aftalt stand og med den forsinkelse, der forårsages af skadestilfældet. 5.2 Sælger er berettiget til uden begrundelse at udskyde indflytningsdagen med op til 2 måneder under forudsætning af, at køber får meddelelse herom senest 3 måneder før den foreløbigt fastsatte overtagelsesdag. 5.3 Sælger er herudover berettiget til at udskyde indflytningen som følge af forsinkelse som skyldes ændret lovgivning og/eller administrativ praksis og/eller manglende myndighedsgodkendelser, der ikke skyldes sælgers forhold og/eller forsinkelser som følge af forstyrrelser i arbejdets gang, herunder for eksempel krig, brand, strejker, lockout, tyveri, hærværk eller usædvanlige naturbegivenheder, herunder forsinkelser forårsaget af at nedbør, lav temperatur, stærk vind eller hvis andet vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, og endelig i tilfælde af, at arbejdet må standses eller bliver forsinket ved offentlige pålæg, der ikke skyldes sælgers forhold, uden at tilbudsgiver kan rejse nogen som helst krav i den anledning, herunder krav om erstatning og/eller hæveadgang. 5.4 Såfremt byggeriet ikke kan overtages rettidigt, det vil sige til den i punkt 5.1 anførte indflytningsdag, eller i tilfælde af dennes udskydelse til den udskudte indflytningsdag, jf. ovenfor, kompenserer sælger køber for dennes udgifter med et fast beløb på kr ,00 per arbejdsdag indflytningsdagen er forsinket. Erstatningskrav for forsinkelse kan ikke rejses ud over det anførte beløb.

7 7 / Køber er forpligtet til at underskrive endeligt skøde på ejendommen senest 2 måneder før overtagelsesdagen. Det endelige skøde udfærdiges af sælgers advokat i henhold til det som bilag 8 udleverede paradigma. Skøde underskrives via købers egen rådgiver. Sælgers advokat forestår handlens berigtigelse. 6 REFUSION 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger sælgers advokat sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6.2 Ejendommen er ikke selvstændig vurderet ved handlens indgåelse, hvorfor køber fra overtagelsen indtil ejendommen pålignes selvstændig ejendomsskat m.v. betaler en forholdsmæssig efter ejerlejligheden beregnet areal, andel af de samlede skatter og afgifter, der påhviler hele ejendommen Sælger foretager i det omfang det er relevant, det vil sige, hvor målere ikke først opsættes ved købers indflytning, aflæsning af forbrugsmålere på overtagelsesdagen, ligesom sælger drager omsorg for at orientere forsyningsselskaberne om aflæsningstallene, herunder at orientere forsyningsselskaberne om det skete ejerskifte, således at der med overtagelsesdagen som skæringsdag fremkommer slutopgørelser fra forsyningsselskaberne over for sælger. 7 EJERFORENING 7.1 Køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen og skal respektere de for ejerforeningen til enhver tid gældende vedtægter. 7.2 Sælger oplyser, at de beregnede fællesudgifter til ejerforeningen i henhold til det til køber udleverede budget (bilag 6), årligt udgør kr., der betales månedsvis forud til den af sælger/ejerforeningen anviste konto. Vandforbrug og

8 8 / 16 vandafledningsafgift opkræves via Ejerforeningen. Varme afregnes direkte til værket. Indtil Ejerforeningen er etableret og har overtaget administrationen af ejendommen, betales de pågældende beløb til en af sælgeren anvist konto. I forbindelse med afleveringen kan sælger beslutte, at de pågældende betalinger fra køber skal udgøre den endelige betaling i byggeperioden således, at sædvanlige regnskaber for udgifter af den pågældende karakter først udarbejdes fra tidspunktet for Ejerforeningens overtagelse af administrationen. 7.3 Fællesudgifter refunderes alene i forhold til a'conto betalinger for indeværende regnskabsår. Efterbetalinger eller tilbagebetalinger vedrørende eventuelle tidligere regnskabsår påhviler, respektivt tilkommer sælger. Eventuel indestående på ejendommens grundfond tilfalder køber uden vederlag. 7.4 Alene Ejerforeningen hæfter for det lån, som foreningen optager i forbindelse med køb af ejerlejlighed nr. 49 beliggende Nørregade 1-3, stuen tv. (fælleslokaler med gæsteværelser), hvilken ejerlejlighed er etableret som en selvstændig ejerlejlighed, der tilskødes Ejerforeningen for den pris på kr ,00, der berigtiges ved, at Ejerforeningen til sælger udsteder pantebrev modsvarende dette beløb til rente 6% p.a. afdragsfrit i 7 år, hvorefter lånet indfries til kurs 100. Fælleslokaliteterne forsynes med inventar og møbler ved sælgers foranstaltning og for dennes regning. 8 KØBESUMMEN 8.1 Købesummen for ejerlejligheden er aftalt til kr., skriver: kroner, der betales kontant Køber deponerer 5% af kontantprisen senest den hos Ejendomsmæglerfirmaet Calundan på konto nr. kr Køber stiller senest 8 dage efter begge parters underskrivelse af nærværende købsaftale uigenkaldelig pengeinstitutgaranti for købesummen med fradrag af

9 9 / 16 udbetalingen på kr. eller i alt kr. på følgende vilkår, idet garantien stilles overfor Århus Lokalbank, Nordhavnsgade 1-3, 8000 C. Århus "Beløbet, for hvilket vi garanterer eller afgiver uigenkaldelig indeståelse, tjener til sikkerhed for købers betaling af kr.. til sælger i henhold til købsaftale vedrørende ejerlejlighed nr. af matr.nr. 95 b Frederikshavn bygrunde beliggende, 9900 Frederikshavn dog maksimalt et beløb svarende til garantibeløbet. Garantien tjener desuden til sikkerhed for de krav, som sælger måtte få over for køber i anledning af dennes eventuelle misligholdelse af den anførte købsaftale. 8 dage inden overtagelsesdagen erstattes garantien/indeståelsen af kontant deponering, således at restkøbesummen deponeres i sælgers pengeinstitut Århus Lokalbank reg. nr. 7270, kontonummer Det deponerede beløb frigives til sælgers disposition ved påkrav fra Advokat Poul Holmgård, som på vegne sælger berigtiger salget. Påkrav kan tidligst fremsendes, når køber har overtaget ejerlejlighed nr. af matr. nr. 95-b Frederikshavn Bygrunde, Markedsvej nr. eller Nørregade nr Frederikshavn og køber har fået endeligt skøde tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger". Kopi af garantien fremsendes til sælgers advokat Poul Holmgård, Ryesgade 9, 8000 Århus C. og Ejendomsmæglerfirmaet Calundan, Parallelvej 11, 9900 Frederikshavn Renter af deponeringskontoen tilfalder sælger Såfremt den kontante restkøbesum ikke er deponeret senest 8 dage inden overtagel- sesdagen, forrenter køber den kontante restkøbesum over for sælger fra 8 dage før overtagelsesdagen til deponering finder sted med diskontoen + 5 procentpoint.

10 10 / Købesummen, alene med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers favør, frigives når køber har overtaget ejerlejligheden, og der foreligger tinglyst endeligt skøde til køber uden præjudicerende retsanmærkninger. 9 GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN 9.1 Køber er bekendt med, at der i ejendommen er indlagt el, vand og varme med individuelle målere i de enkelte lejligheder f.s.v. angår el og varme, der af køber afregnes direkte til værkerne og med bimåler f.s.v. angår vandforbrug, der afregnes igennem Ejerforeningen, der aflægger sædvanligt vandregnskab Køber erklærer sig kendt med, at eventuelle tillægsydelser vedrørende den købte ejerlejlighed, som køber måtte have bestilt hos sælgers entreprenør, tillige skal være betalt, inden køber kan få udleveret nøgle til ejendommen og indflytte i ejerlejligheden. 10 AFLEVERING 10.1 Ca. 2 uger efter overtagelsesdagen indkalder sælger køber til en afleveringsforretning, i hvilken køber er forpligtet til at deltage I forbindelse med denne gennemgang foretages en særskilt registrering af eventuelle fejl og mangler på ejendommen. Manglerne nedfældes i en afleveringsrapport, der underskrives af sælger og køber Anlæg af udenomsarealer, udføres af sælger, når vejrforhold og en naturlig arbejdsrytme i forhold til den samlede bebyggelse gør det rimeligt. Nærværende købsaftale omfatter ingen udenomsarealer, hvorfor manglende færdiggørelse af udenomsarealer ikke betragtes som en mangel, der hindrer aflevering af ejendommen/ejerlejligheden.

11 11 / Kun hvis bygningen er behæftet med væsentlige mangler, der helt eller delvist hindrer benyttelse af boligen, udskydes overtagelsesdagen, indtil boligen kan overtages uden væsentlige mangler Mangler, der påvises ved afleveringen, skal afhjælpes vederlagsfrit af sælger inden for sædvanlig og rimelig tid Afhjælpning af en mangel, som sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, og som konstateres efter afleveringsforretningen, kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler konstateret ved 1-årsgennemgangen, forudsat at manglen ikke forværres derved, og udskydelsen ikke medfører væsentlige ulempe for tilbudsgiver Omkring 1 år efter afleveringen indkalder sælger til 1-årsgennemgang, hvor køber er forpligtet til at deltage. Mangler, der påvises ved 1-årsgennemgangen, og som sælger eller dennes entreprenører er ansvarlige for, skal afhjælpes vederlagsfrit af sælger indenfor sædvanlig og rimelig tid Efter 1-årsgennemgangen kan tilbudsgiver kun påberåbe sig mangler, som tilbudsgiver ikke burde have opdaget ved sædvanlig eller rimelig undersøgelse af det købte, og som er en følge af forhold, der kan lægges sælger til last Sælger har ret til at afhjælpe mangler, som sælger i henhold til det ovenfor anførte er ansvarlig for.

12 12 / GARANTIER 11.1 Byggeriet opføres under anvendelse af AB 92 og således at sælgers entreprenør overfor sælger stiller garanti i medfør af AB 92, 6 gældende for en 5-årig afhjælpningsperiode fra afleveringen af det samlede byggeri at regne. I nærværende handel er AB gældende. Sælgers mangelsansvar er begrænset til 5 år fra købers overtagelse af ejerlejligheden, idet denne dato fastsættes lig afleveringstidspunktet. Mangler, som køber påviser ved afleveringen, skal sælger udbedre inden 30 dage efter, at skriftlig mangelsliste af køber er afleveret til sælger. Købers mangelsliste skal foreligge senest 14 dage efter overtagelsen. Der forholdes på tilsvarende måde i forbindelse med 1-års og 5-års gennemgang af byggeriet. Indtil mangler omfattet af købers 1. mangelsliste er behørigt udbedret af sælger/sælgers entreprenør, tilbageholdes der i sælgers pengeinstitut på spærret konto kr ,00 af købesummen, som alene kan frigives, når manglerne imod skriftlig attestation fra køber er bekræftet at være udbedret. Køber skal tage stilling til sælgers anmodning om frigivelse inden 7 dage efter påkravet Til yderligere betryggelse af købers retsstilling i henseende til afhjælpning af mangler, transporterer sælger til Ejerforeningen ved byggeriets aflevering den entreprenørgaranti som entreprenøren i medfør af AB 92, 6 har stillet overfor sælger igennem pengeinstitut eller anerkendt garantiselskab. Sælger oplyser, at entreprenøren har stillet garanti på kr ,00. Garantien opretholdes for dette beløb i det første år efter aflevering, hvorefter garantien, når 1-års-gennemgangen er behørigt overstået, nedskrives til 2%. Den resterende garanti bliver henstående i yderligere 4 år, indtil der er afholdt 5-års-gennemgang vedrørende byggeriet, og mangler konstateret på dette tidspunkt er behørigt afleveret. Sælger forestår sammen med entreprenøren 1-års og 5-års-gennemgang af byggeriet, men således at Ejerforeningens bestyrelse indkaldes hertil. Sælger håndhæver i overensstemmelse med reglerne i AB herunder bl.a. 45 om syn og skøn og 46 om sagkyndig beslutning, eventuelt krav imod entreprenøren herunder i h.t. dennes garantistillelse, men således at ejerforeningen i fornødent omfang inddrages i processen. Fremmer sælger ikke på behørig vis afhjælpningsproceduren, kan Ejerforeningen selvstændigt gøre krav gældende i h.t.

13 13 / 16 garantien overfor entreprenøren, idet sælger i afleveringsprotokollen med Ejerforeningen ved aflevering af det samlede byggeri til Ejerforeningen transporterer samtlige rettigheder vedrørende byggeriet overfor medvirkende entreprenører og leverandører, herunder også vedrørende hvidevarer. Vedrørende disse bemærkes det, at sælgers forpligtelser ikke rækker videre end hvad der følger af meddelte leverandørgarantier Køber er gjort bekendt med at den 1/ trådte Lov nr. 522 af 6/ om forældelse af fordringer i kraft. I medfør af denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter af fordringshaver er blevet bekendt med eller burde været bekendt med fordringens eksistens, jfr. lovens 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år. Dette betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde efter 10 år efter overtagelsesdagen. Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende mod forureneren nu 30 år jfr. lovens 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og accepterer, at disse forældelsesregler gælder forud for øvrige forældelsesregler, som der kan være henvist til i kontraktsmaterialet med medfølgende bilag. 12 FORTRYDELSESRET 12.1 Køber er i et særskilt dokument (bilag 9) gjort bekendt med sin fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 2 m.v Køber er videre gjort bekendt med, at køber efter samme lov vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, sålænge tilbud om køb ikke er antaget af sælger Handlen er fra købers side betinget af advokatgodkendelse. Hvis indsigelse imod handlen ikke skriftligt er fremkommet fra købers advokat inden 7 dage efter købe-

14 14 / 16 rens underskrivelse på denne købsaftale, betragtes handlen som godkendt og køber kan derefter hverken benytte sig af fortrydelses- eller annullationsret. 13 BETINGELSER 13.1 Når fortrydelsesfrister m.v., som beskrevet i 12 er udløbet, er denne handel endelig, når ejendommen i øvrigt er endeligt opdelt i ejerlejligheder, købesummen berigtiget og sælger i forhold til køber har leveret de aftalte ydelser, herunder den færdiggjorte ejerlejlighed og endeligt anmærkningsfrit skøde Handlen er fra sælgers side alene indgået betinget af købesummens berigtigelse som aftalt. 14 OMKOSTNINGER 14.1 Advokat Poul Holmgård, Århus berigtiger på sælgers vegne og for sælgers regning denne handel i h.t. summarisk standardskøde, der er vedhæftet denne købsaftale, som (bilag 8). Hvis køber vælger at lade sig repræsentere ved advokat, betaler køber selv omkostningerne til den pågældende advokat Parterne betaler hver halvdelen af registreringsafgiften på skødet. Det tilstræbes, at betinget skøde tinglyses på et så tidligt tidspunkt som muligt med afgivelse af værdierklæring med påfølgende reduktion af tinglysningsafgiften Køber betaler selv financieringsudgifter herunder til de lån, som køber skal optage til handlens financiering. Dette gælder også tinglysningsafgift. Køber er gjort bekendt med, at sælger eventuelt lader tinglyse kreditforeningspantebrev på ejerlejligheden af den størrelse, der da vil fremgå af tingbogsattesten. Den af sælger til dette kreditfor-

15 15 / 16 eningspantebrev erlagte tinglysningsafgift refunderer køber sælger over refusionsopgørelsen i det omfang køber overfører tinglysningsafgiften til lån, som køber selv optager til handlens berigtigelse. Det samme gælder, hvis køber gældsovertager det pågældende kreditforeningslån Sælger betaler honorar til medvirkende ejendomsmægler Sælger betaler landinspektørudgift og udgift til tinglysning af ejerforeningsvedtægter herunder pantstiftende. Køber respekterer, at ejerforeningsvedtægten tinglyses pantstiftende på den købte ejerlejlighed med det beløb, der fremgår af vedhæftede tingbogsattest (kr ,00). 15 BILAG Køber har forud for underskrivelsen af nærværende købsaftale modtaget føl- gende bilag: Bilag 1 Anmeldelse og fortegnelse over ejerlejlighederne Bilag 2 Situationsplan i salgsbrochure Bilag 3 Salgsopstilling Bilag 4 Materialebeskrivelse Bilag 5 Tingbogsattest Bilag 6 Ejerforeningsbudget Bilag 7 Vedtægter Bilag 8 Summarisk standardskøde Bilag 9 Dok. vedr. fortrydelsesret.

16 16 / 16 DATO: SOM SÆLGER: Admiralgaarden Frederikshavn A/S DATO: SOM KØBER/KØBERE:

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere