Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 11. marts 2014 kl"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra seneste møde Kommende besøg Rønne Svømmehal IT Ældrerådenes hæderspris BRO-projektet - status Markering af FN`s Ældredag Folder vedr. Bornholms Ældreråd Samarbejde med ældreorganisationer Hvordan kan Bornholms Ældreråd medvirke til at profilere plejecentrene Vedtægt for Bornholms Ældreråd Forretningsorden for Bornholms Ældreråd Gode og dårlige oplevelser på hospital, plejecenter og i døgnplejen Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Snorrebakken Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, miljø, kultur og forebyggelse Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget (den koordinerende gruppe) Orientering fra Trafikkontaktrådet Drøftelse af ændringer vedr. det gule sundhedskort Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan for Gensidig orientering Eventuelt Orientering til pressen Dispensation fra bopælspligten i høring... 22

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 2 Fraværende: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Claus Munk deltog under behandling af punkt 5) IT. Formanden deltog og ledede mødet under behandling af punkterne 1, 2, 3, 4, 5 og 27. Formanden forlod mødet kl. 10,15. Næstformanden ledede mødet fra kl. 10,15 under de resterende punkter.

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden Høring af dispensation af bopælspligten optages på dagsordenen som punkt 30. Godkendt. 2. Referat fra seneste møde Ældrerådet afholdt møde den 11. februar Referat er udsendt. Godkendt. 3. Kommende besøg Sekretariatschef Brian Lambrecht besøger Ældrerådet den 22. april 2014 kl Bente Helms og Andreas Ipsen inviteret til at deltage den 22. april kl. 13,00 afventer endelig tilbagemelding. Brian Lambrecht deltager den 22. april kl Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal er forespurgt om muligheden for at Ældrerådet kan blive repræsenteret i repræsentantskabet. Rønne Svømmehal har meddelt at som udgangspunkt kan alle stille op til repræsentantskabet ved den ordinære generalforsamling. Der er 18 pladser som ikke er tilknyttet en bestem organisation. Derudover er der 22 repræsentanter som er udpeget af forskellige organisationer. Bestyrelsen vil gerne diskutere om Ældrerådet skal have en fast plads og evt. stille det op som forslag på næste generalforsamling den 20. marts Indbydelse vil blive fremsendt til Ældrerådet. Ældrerådet har den 11. februar 2014 vedtaget at såfremt Ældrerådet bliver medlem af repræsentantskabet vil Ældrerådets repræsentant være Grethe Viborg.

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 Grethe Viborg har modtaget fra Rønne Svømmehal om generalforsamling den 20. marts, men afventer endelig indkaldelse. 5. IT Der udestår fortsat en endelig afklaring af betingelserne såfremt Ældrerådet får stillet en pc + printer til rådighed. Såfremt der kommer afklaring inden Ældrerådets møde eftersendes materialet. Claus Munk orienterede om IT tilbuddet til medlemmerne. Efter oplysning fra løn- og personaleafdelingen i BRK udløser det ikke beskatning, når der stilles bærbar pc til rådighed for at udøve hvervet, dog må den ikke bruges til telefoni. Tro- og love erklæring skal således underskrives. Spørgsmål til, om der vil blive adgang til Dragenettet, Claus Munk undersøger dette. Spørgsmål til undervisning, Claus Munk undersøger og arrangerer undervisning på Vibegård og vender tilbage med nogle mulige datoer. Alle medlemmer i Bornholms Ældreråd accepterer det fremsendte tilbud. Finansieres over Bornholms Ælderåds budget de næste 4 år. Licenser, service, afskrivning m.m. er inkluderet i beløbet til drift. Alle medlemmer har en internetforbindelse - Anita Mortensen har ikke trådløst netværk. Claus Munk forventer at installation m.v. er klar om ca. 14 dage og udstyret skal afhentes på Vibegård. 6. Ældrerådenes hæderspris 2014 Hvert år uddeler Danske Ældreråd en hæderspris på foreningens repræsentantskabsmøde. I år bliver prisen uddelt på mødet den 28. april i Nyborg. Danske Ældreråd har opfordret Ældrerådene til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen Et eller flere kriterier skal være opfyldt: - Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt eller nationalt - Har fremmed brugerinddragelse lokalt eller nationalt. - Har medvirket til at fremmetanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning. Begrundet indstilling skal være Danske Ældreråd i hænde senest den 18. marts Ingen indstilling fra Bornholms Ældreråd.

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 7. BRO-projektet - status Repræsentanter for Ældrerådet har deltaget i det afsluttende møde den 24. februar 2014 i BROprojektet. BRO står for Brugerinddragelse, Rationelle kompetencer og Overgange. Med BRO-forløbene ønsker Region Hovedstaden at styrke kompetenceudviklingen på tværs af sektorer, hvor sundhedspersonale fra både hospitaler og kommuner deltager. Vibeke R. Vibe afrapporterer. Bornholms Ældreråd afventer rapport. Det har været godt at være en del af projektet, men Bornholms Ældreråd kunne godt ønske sig, at være blevet inddraget tidligere og således have mulighed for at kunne påvirke emner til drøftelse. 8. Markering af FN`s Ældredag Ældrerådet nedsatte den 11. februar 2014 en arbejdsgruppe bestående af Poul Ancher Hansen (formand), Randy Korp, Verner Landin og Ella Jallov vedr. markering af FN`s Ældredag den 1. oktober. Arbejdsgruppen skal anmode ældrerådets medlemmer om forslag til emner, m.m. Gruppen holder 1. møde den 27. marts. Foreløbige emner til videre drøftelse i gruppen: Plejetestamenter? Demens? Vigtigt, at der er annonceret godt for arrangementet, og at der er fundet en foredragsholder, der kan løfte emnet og opgaven. 9. Folder vedr. Bornholms Ældreråd Drøftelse af til folder vedr. Bornholms Ældreråd. Folder er nu klar, og der er kopieret ca. 200 foldere, men Bornholms Ældreråd ønsker flere. 10. Samarbejde med ældreorganisationer Ældrerådet vedtog den 11. marts 2014 at indbyde til et orienterende møde med ældreorganisationerne. Orientering ved Jan Harvest.

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 6 Forslag til at arrangere og indbyde til et eftermiddagsmøde mandag den 12. maj fra kl og gerne i mødesalen på Bornholms Hospital. Alternativ mødedato mandag den 5. maj. Oplæg til indhold i mødet kommer fra den koordinerende gruppe. 11. Hvordan kan Bornholms Ældreråd medvirke til at profilere plejecentrene Den koordinerende gruppe har drøftet om det er muligt at medvirke til at profilere dagligdagen på plejecentrene f.eks. i tv-indslag, således at befolkningen opnår større viden om hvilke muligheder det kan give den enkelte borger med behov for pleje, hvis man vælger at flytte på plejecenter. Drøftelse i Ældrerådet. Formanden i dialog med TV2 Bornholm herom. 12. Vedtægt for Bornholms Ældreråd Social- og Sundhedsudvalget godkendte efter indstilling fra Bornholms Ældreråd en række ændringer i vedtægten for Bornholms Ældreråd. Den ændrede vedtægt er lagt ud på under ældrerådet. Til orientering. 13. Forretningsorden for Bornholms Ældreråd Ældrerådet har ønsket at forretningsorden for Bornholms Ældreråd ajourføres. Forslag udsendes til Bornholms Ældreråds medlemmer. Godkendt.

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Gode og dårlige oplevelser på hospital, plejecenter og i døgnplejen Den koordinerende gruppe har drøftet hvordan man på en hensigtsmæssig måde som patient/borger kan give udtryk for sine erfaringer på hospitalet, på plejecentrene og i døgnplejen. Var en form for smileyordning en mulighed? Drøftelse i Bornholms Ældreråd. Drøftedes. 15. Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. februar 2014 at sende rapport vedr. uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Årsdale i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Aarsdale K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014: Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 8 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 21. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Aarsdale. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Det er Tilsynets indtryk, at hverdagen for beboerne i Ældrekollektivet Aarsdale fungerer godt. De får den hjælp og pleje, som de har brug for. Der har været en stor udskiftning blandt personalet i sidste halvdel af 2013, hvilket har bevirket øget arbejdspres, og at de sædvanlige rutiner ikke er fulgt helt så godt, som det kunne forventes. Det har bl.a. medført fejl og mangler i dokumentationen m.m. Dette er der nu taget hånd om. Planlægningen af flytning til Snorrebakken er i gang, og det er Tilsynets indtryk, at der tages godt hånd om beboerne i denne proces. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar Tilsynsrapport 2013 (DOCX) Bornholms Ældreråds beslutning den 11. marts 2014: Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning. Det er Bornholms Ælderåds opfattelse, at der er taget godt hånd om den forestående flytning til Snorrebakken. Bornholms Ældreråd anbefaler dog flere personaleressourcer i forbindelse med flytninger.

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B3 Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. februar 2014 at sende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Slottet B3 til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet B K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014: Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 8. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet, afdeling B3. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 10 instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Det generelle indtryk af afdeling B3 Det er Tilsynets indtryk, at hverdagen for beboerne på afdeling B 3 fungerer godt. Beboerne modtager den hjælp og pleje, som de efterspørger og har brug for. Der har i perioder været et over normalen større sygefravær, og det er i den forbindelse Tilsynets opfattelse, at man fra ledelsens side har taget god hånd om denne problematik. I forhold til udflytningen til Snorrebakken etape 2, så er snakken med de enkelte beboere kun lige påbegyndt. Planlægningsarbejdet omkring organiseringen og tanker og tiltag omkring medarbejderne er godt i gang. Det er Tilsynets indtryk, at der tages godt hånd om beboerne i den samlede proces. Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående to anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at de punkter fra embedslægens tilsyn, som umiddelbart kan rettes, rettes straks. Øvrige punkter udarbejdes der en handlingsplan for, som skal være Tilsynet i hænde senest den 1. marts Tilsynet anbefaler, at B3 indsender en handleplan for, hvordan de vil opfylde embedslægens og det kommunale tilsyns krav om dokumentation af træningsindsatsen efter servicelovens 83. Hvor der ikke er angivet tidspunkt for opfølgning af anbefaling, skal dette være effektueret inden næste tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar Tilsynsrapport b2013 (DOCX) Bornholms Ældreråds beslutning den 11. marts 2014: Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning. Det er Bornholms Ældreråds opfattelse, at det store sygefravær i personalegruppen er håndteret fornuftigt. Tilsynets anbefalinger fra 2012 er fulgt op, og der er fulgt op på embedslægens anbefalinger. Bornholms Ældreråd afventer handleplan for dokumentation om træningsindsats. Der tages godt hånd om flytning til Snorrebakken etape 2. Følgende indgår ikke som en del af høringssvar. Bornholms Ældreråd ønsker at rette opmærksomheden på medicinhåndteringen generelt, og ønsker dette sat på dagsordenen på et senere tidspunkt som selvstændigt emne.

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 24. februar 2014 at sende rapport vedr. uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives her: Rapport uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014: Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. januar 2014, samt den 4. februar 2014 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 12 I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Centrets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og borgere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen og kommunens hjemmeside. Samlet indtryk Det er Tilsynets indtryk, at Sønderbo leverer de ydelser, som borgerne har behov for og krav på. Generelt finder Tilsynet, at de fysiske rammer på Sønderbo fremstår noget brugte. Anbefalinger Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for, hvordan der ageres i forhold til evt. behov for ekstra rengøring i forbindelse med ombygning. Tilsynet anmoder Sønderbos ledelse om at redegøre for gulvforholdene i boligerne, idet det er Tilsynets opfattelse, at der flere steder er store ujævnheder i gulvene i boligerne, og at dette kan medføre faldulykker. Redegørelserne sendes til Tilsynet senest 26. februar Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar Tilsynsrapport 2013 (DOCX) Bornholms Ældreråds beslutning den 11. marts 2014: Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det dog skal bemærkes, at man undrer sig over problemer med medicin i forbindelse med indflytning, da medicinkort er taget i brug og dermed skulle mindske fejl. Bornholms Ældreråd undrer sig videre over, at embedslægen ikke mere fører tilsyn på Rehabiliteringscenter Sønderbo. Bornholms Ældreråd afventer tilbagemelding om rengøring på stedet i forbindelse med ombygning. Bornholms Ældreråd støtter medarbejdernes ønsker om hospicepladser. 18. Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Snorrebakken Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. februar 2014 at sende redegørelse om uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Snorrebakken til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget, den 24. februar 2014: Sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 22. januar 2014 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 14 Det generelle indtryk af Plejecenter Snorrebakken Snorrebakken er et nyt plejecenter. De fysiske rammer er i orden, og der er rent og pænt alle steder. Fællesarealerne fremstod hyggelige, og det er tydeligt, at borgerne bruger arealerne. Borgerne udtrykker tilfredshed med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker tilfredshed med Snorrebakken som arbejdsplads. Tilsynet finder, at det tilbud, som gives til borgerne på Snorrebakken, er i overensstemmelser med de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har truffet. Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. februar Tilsynsrapport Snorrebakken 2013 (DOCX) Bornholms Ældreråds beslutning den 11. marts 2014: Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det bemærkes, at beboere og medarbejdere udtrykker tilfredshed. 19. Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, miljø, kultur og forebyggelse Mødet blev afholdt den 27. februar Til stede: Verner Landin (VL), Ella Jallov (EJ), Svend Aage Kristoffersen (SAAK), Jørgen Kleener ( JK) og Jan Harvest (JH) Fraværende: ingen 1. Godkendelse/gennemgang af Ingen bemærkninger. referatet fra Ældrerådsreferat fra Ingen bemærkninger 3. Teknik og miljøudvalgets møde Ingen bemærkninger, idet man har bemærket sig at sagerne under punkterne 9: lokalplan : lokalplan : administration af flexboliger vil blive sendt i høring.

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : 6. Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: BAT har endnu ikke reageret på udpegning af ny brugerrepræsentant. (SAAK). Vi afventer referater fra Forsyningen og Østkraft. Ingen bemærkninger. VL arrangerer møde med udvalget. Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper (ny kontraktperiode). Flere bænke. Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus. Kaffe-vand automat bør anskaffes. Rønne havn: Mere tydlige parkeringsskilte (2 timers parkering). Bornholmerfærgen: Rullende trapper (ny kontraktperiode.) Bænke (ny kontraktperiode). Indcheck med bil med pensionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Trækgener. Dårlige højttalere. Håndtering af bagage, som til tider er kaotisk.

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 16 Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Hvorfor skal bevilligede rejser med bevillingsnummer afhente billetten 1 time før afgang ved Færgen? - det virker helt urimeligt ved afgangen kl ( specielt for patienter med bopæl udenfor Rønne)!!! Spørgsmål vedrørende ny kontrakt (2017)? - Rullende trapper. - Flere bænke. - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme. - Bussely, specielt i Ystad. Generelle spørgsmål: Sygesikringsproblematikken igennem Sverige (bør drøftes snarest i ældrerådet). VL arrangerer møde med Færgen og senere med Rønne havn. 7. Møde med formand for teknik og miljøudvalget Carten Scheiby kl på Ullasvej, jf. udsendte referat som bilag. Teknik og miljøgruppen udtrykte stor ros og tilfredshed med mødet, som gav indtryk af at man fra udvalgets side ønskede en god dialog og samarbejde. Specielt kunne gruppen forestille sig et nærmere samarbejde mellem kommunen og diverse forretninger (f. eks. kiosker, restauranter mv) om etablering og drift af toiletter og rengøring i øvrigt. Man burde på ø-basis udarbejde en oversigt og behovsanalyse af toiletter - idet man dog er af den opfattelse at der specielt i Rønne mangler - samt en bedre synliggørelse heraf. Gruppen afventer en nærmere procedure for høringer, hvorefter vi kan fastlægge vore møder resten af året. 8. Eventuelt. Teknik og miljøgruppen indstiller til ældrerådet at man drøfter sygesikringsproblematikken ved transport over Sverige.

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Fastsættelse af møderne for Førstkommende møde afholdes tirsdag 25.marts 2014 kl på Ullasvej. Efterfølgende møder aftales når høringsproceduren er kendt. Ref: JH Dagsorden og referat Dagsorden til møde med Ældrerådets følgegruppe den 25. februar 2014 i mødelokale G, Ullasvej 23 i Rønne kl Deltagere: Deltagere: Ældrerådets følgegruppe vedr. Teknik & Miljø: Verner Landin, Jan Harvest, Ella Jallov, Svend Aage Kristoffersen og Jørgen Kleener Teknik- og Miljøudvalget: formand Carsten Scheibye Deltagere: Bornholms Regionskommune: økonomidirektør Claus Stensgaard Jensen 1. Velkomst v/formand for Teknik- og Miljøudvalget Carsten Scheibye 2. Lukning af faciliteter på grund af hærværk f.eks. Det Røde Pakhus. -der vil blive bygget offentlige toiletter på noget af den jord som i dag er en del af den grund hvor Det Røde Pakhus er beliggende. -udvalget arbejder på at gøre Bornholm så åben som muligt. -der mangler skiltning vedr. toiletter på Rønne Torv. -det overvejes om der skal opkræves betaling fra de erhvervsdrivende for at få rengjort torvet. 3. Mobildækning på Bornholm. -Forslag om at skilte med nødnumre (sponsoreret af Tryg Fonden), bliver sat op flere steder. -Ældrerådet påpegede desuden behovet for, at få udarbejdet en form for app, så man kan identificere hvor en ulykke er sket. 4. Vinterregulativ vedtaget Ældrerådet udtrykte ros til udvalget for hurtigt, at have besluttet ændringer i forhold til sneregulativet.

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høringer og procedure herfor -Henstilling til Sekretariatet om få skabt en fornuftig procedure for høringer i Ældrerådet, så de får den fornødne tid til at afgive høringer. 6. Gadebelysning -Er der lys på de rigtige tidspunkter? Hvorfor er lyset tændt om morgen når det er lyst udenfor, men slukket om aften hvor det er mørkt? -I hvilket omfang skal borgerforeninger inddrages i beslutningen om hvornår lyset skal være tændt? -Over tid bør der udarbejdes en overordnet strategi, der blandt tager hensyn til højtider, tidspunkter på døgnet mv. -Hvad koster det have lyset tændt en time? Bare som eksempel. -Kunne det være et besparelseselement at revurderer belysningen? 7. Fremtidigt samarbejde -Udvalgsformanden ønsker et godt samarbejde, med et fast årligt møde. 20. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Mødet blev afholdt den 26. februar Deltagere: Anita Mortensen (AM), Erik A Larsen (EAL), Grethe Viborg (GV), Vibeke R Vibe (VRV) Referat fra mødet onsdag kl , mødelokale F 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt med fremrykning af punkt 3 til at udforme spørgsmål 2 Referater m.m. Referat fra SOS møde den Referat fra Ældrerådsmødet den Møde i Social og sundhedsudvalget den Referat fra teknik og miljø møde den Høringssvar Godkendt Taget til efterretning Der var diskuteret fordeling af de 10 mil. (nærmere under punkt 3) Udvalget havde haft møde med Formand for teknik og Miljø, Carsten Scheibye 25. feb. På grund af tidsnød så vil VRK lave et udkast til høringssvar som rundsendes til gruppen.

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 19 3 Besøg af Bente Helms, formand Social og Sundhedsudvalget. Andreas Ipsen, næstformand, deltager fra kl Ønske om godt samarbejde fra begge sider Navnene i den nye centerstruktur vil blive udsendt på mail. SOC udvalget tager på besøgsrunde de næste mdr. Målsætning. Dement oplysning til pårørende Aflastning synliggørelse Sundhedsprofil misbrug forebyggelse partnerskab. De 10 mil. Søges til Medarbejder uddannelse, rehabilitering, genoptræning på Sønderbo. Indkøb af robotstøvsugere, som skulle være et supplement. Vi vil følge projektet nøje. 4 Pjece, Rehabilitering, Besøg af Marianne Steenstrup Svendsen og Vibeke Juul Blem deltager fra ca Kvalitetsstanderne vil politikerne følge op på, i løbet af året. SOS følgegruppe spurgte ind til Røgalarm for og imod. Evalueringsrapporten af døgnplejen fra 2013 bliver sendt ud til os. Borgerservice: Statistikken var ikke retvisende da det kun var nogle få uger der indgik. Her deltog Helle Villadsen Pernille H. Nielsen, Marianne S. Svendsen i stedet for Vibeke Juel Blem. Bred info om deres arbejdsområder som her 1. marts ville blive lidt anderledes. Udkastet til ny pjece blev gennemgået. Der var flere forslag til at gøre den mere borger/ læse venlig 5 Møde i Kostrådet 26. februar kl DeViKa udsender referat 6 Ældreguide Udsat på grund af tidsnød. 7 Forslag til emner på næste møde Vi afventer til den nye struktur er kommet i gang før vi inviterer.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 20 8 Næste møder Alle møder starter kl Onsdag den 2. april Onsdag den 30. april Onsdag den 4. juni Onsdag den 13. august Onsdag den 10. september Onsdag den 24. september Onsdag den 5. november Onsdag den 26. november Alle møder holdes på Ullasvej Referent Grethe Viborg 21. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget (den koordinerende gruppe) Møde blev afholdt den 25. januar Orientering givet. Afventer endelig tilbagemelding fra borgmesteren vedr. Borgerservice. 22. Orientering fra Trafikkontaktrådet Ældrerådets medlem af Trafikkontaktrådet Erik A. Larsen orienterer. Orientering givet fra møde den 10. marts blandt andet omhandlende trafikal ligestilling. Drøftet. 23. Drøftelse af ændringer vedr. det gule sundhedskort Følgegruppen vedr. Teknik og Kultur anmoder om at Ældrerådet drøfter konsekvensen af at det gule sygesikringsbevis/sundhedskort fremover kun kan anvendes i Danmark, og at det dermed ikke kan anvendes hvis man får behov for lægehjælp når man kører fra Ystad til København. Drøftet. Spørgsmålet rejst og problematikken stiles til borgmesteren. Bornholms Ældreråd ønsker at

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 21 blive orienteret om konsekvenser ved sygetransport m.m. Det blev endvidere oplyst, at punktet er sat på dagsordenen til Trafikkontraktrådets næste møde. 24. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Bornholms Ældreråds medlem af forretningsudvalget Poul Ancher Hansen orienterer. Intet formanden fraværende. 25. Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Formand for Bornholms Ældreråd Poul Ancher Hansen er medlem af bestyrelsen af Landsforeningen Danske Ældreråd. Poul Ancher Hansen orienterer. Intet formanden fraværende. 26. Mødeplan for 2014 Mødeplanen er som aftalt på mødet den 14. januar 2014: 11. marts april maj juni august september oktober november december Møderne starter kl Mødeplan følges. 27. Gensidig orientering Formanden og næstformanden har haft møde med formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget Bente Helms og Andreas Ipsen.

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 22 Global seniorer formanden deltog i møde med forskellige emner på dagsordenen f. eks: Hvordan fastholder man velfærden m.m. 3 F formanden deltog i møde, hvor der blev fortalt om Bornholms Ældreråds arbejde. Enighed om, at der ønskes udarbejdet en tjekliste for de opgaver der udestår tages op i den koordinerende gruppe. 28. Eventuelt Vådområderne ved Snorrebakken, hvordan håndteres sikkerheden for beboerne indtil beplantning er vokset op og skærmer af. Manglende lys på Ringvejen ved Snorrebakken. Emnerne tages op i Følgegruppen: Teknik, miljø, kultur og forebyggelse. 29. Orientering til pressen Drøftelse af hvilke punkter som det ønskes at formanden orienterer nærmere om til pressen. Trafikal ligestilling. Folderen om Bornholms Ældreråd. 30. Dispensation fra bopælspligten i høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. februar 2014 besluttet, at administrationsgrundlaget, der muliggør dispensation fra bopælspligten (flexbolig) i de 8 områder, hvor bopælspligten fastholdes, skal i offentlig høring i 4 uger. Høringsfrist senest 31. marts 2014 til: eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge.. Følgegruppen for Teknik, miljø, kultur og forebyggelse bemyndiges til at fremsende forslag til høringssvar til godkendelse hos formanden, som videresender på Bornholms Ældreråds vegne.

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 23 Mødet afsluttedes kl. 13,15 Oplæst og tiltrådt. Poul Ancher Hansen Erik A. Larsen Randy Korp Verner Landin Ella Jallov Anita Mortensen Svend Aage Kristoffersen Grethe Viborg Vibeke Rivold Vibe Jan Harvest Jørgen Kleener

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700 Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013 Rehabiliteringscentret Sønderbo Curdtslund 2, 3700 Rønne Tlf.: 5692 4700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Bornholms

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00-18.00 Indhold 1. Orientering fra formanden a. Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf b. Vestegnstræf i Albertslund

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12 SAGSTYPE: Referat MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 MØDESTED: Allerød Rådhus, Lokale F MØDETID: 8.30-11.30 TILSTEDE: Ib Skovgaard Nielsen, Kjel Bording Johansen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl. Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne i Ørum. den 14. september 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne i Ørum den 14. september 2011. November 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Flemming

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Klippebo. Solstien 1, 3760 Gudhjem. Tlf.: 5692 4670 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Klippebo Solstien 1, 3760 Gudhjem Tlf.: 5692 4670 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport fra

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere