Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 11. februar 2014 kl"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra seneste møde Udpegning til hverv Udpegning af medlemmer af Politiets Lokalråd Evt. deltagelse i brugerråd Rundvisning på Plejecenter Snorrebakken, etape Orientering vedr. IT for ældrerådet FN`s Ældredag den 1. oktober Samarbejde med ældreorganisationer Besøg hos Ældrerådet Netværksmøde BRO Bornholm Borgerservice Ældrerådets budget Høring: Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet Høring: Redegørelser om magtanvendelser på Handicapområdet Høring: Ændring af maksimaltaster for taxikørsel Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik- Kultur, m.m Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Øk. og Budget (Den koord. gruppe) Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer Indkaldelse til repræsentantskabsmøde m.m. i Danske Ældreråd Mødeplan for Gensidig orientering

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Eventuelt Orientering til pressen Fraværende: Poul Ancher Hansen deltog fra kl Bemærkninger til dagsordenen:

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Referat fra seneste møde. Ældrerådet afholdt møde den 14. januar Referat er udsendt. Ingen bemærkninger. 3. Udpegning til hverv. Ældrerådet besluttede den 14. januar 2014, at Følgegruppen vedr. Teknik, Miljø og Kultur udpeger 1 medlem til Biblioteksbrugerrådet, BAT s brugerråd, BOFA s brugerråd, Bornholms Forsynings`s brugerråd og Østkrafts brugerråd, og at Følgegruppen vedr. Social og Sundhed udpeger 3 deltagere til møder med Beboer-Familieråd. Følgegruppen vedr. Teknik, Miljø og Kultur har den 23. januar 2014 indstillet følgende repræsentanter til brugerrådene: Biblioteksbrugerrådet: Ella Jallov BAT s brugerråd: Svend Aage Kristoffersen. BOFA s brugerråd: Verner Landin Bornholms Forsynings brugerråd: Jørgen Kleener

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 Østkrafts brugerråd: Jan Harvest Følgegruppen for Social og Sundhed afholder møde onsdag den 5. februar 2014, og indstilling om deltagere i møderne med Beboer-Familieråd forelægges på ældrerådets møde den 11. februar Følgegruppen vedr. social og sundhed udpeger Vibeke R. Vibe, Anita Mortensen og Grethe Viborg med Erik A. Larsen som suppleant til møderne med Beboer-Familieråd. 4. Udpegning af medlemmer af Politiets Lokalråd Ældrerådet besluttede den 14. januar 2014 at udsætte punkt 22, om udpegning af medlem af Politiets Lokalråd. Bornholms Politi har den 15. januar 2014 meddelt, at Bornholms Ældreråd er særdeles velkommen til at udpege en repræsentant til hver af de fire lokalråd. I Bornholms Politikreds er der 4 lokalråd: Lokalråd Vest (Rønne) Lokalråd Øst (Nexø) Lokalråd Nord (Allinge) Lokalråd Midt (Aakirkeby) Opgave: Lokalrådene er et rådgivende forum, hvis opgave er at skabe og bevare en god dialog mellem lokalsamfundet og Bornholms Politi. Lokalrådet har dermed til opgave at drøfte den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet, herunder i tilknytning til SSP-samarbejdet. Lokalrådene har ingen beslutningskompetence. Der afholdes som minimum 2 årlige møder. Der kan efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Bornholms Politi indkalder til møderne.

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 Følgende blev udpeget: Lokalråd Vest: Erik A. Larsen Lokalråd Midt: Jan Harvest Lokalråd Nord: Anita Mortensen Lokalråd Øst: Vibeke R. Vibe Ved fravær kontaktes stedfortræder. Mødearrangøren underrettes af medlemmet. 5. Evt. deltagelse i brugerråd På baggrund af drøftelse i Den koordinerende gruppe anmodes Ældrerådet om at vurdere hvorvidt der evt. vil være interesse for at det nærmere undersøges om der vil være baggrund for at anmode om at blive repræsenteret i brugerråd e.l. i Rønne svømmehal. Rønne Svømmehals bestyrelse kontaktes om mulighed for at repræsentant for Ældrerådet indtræder. I givet fald er Grethe Viborg udpeget som Ældrerådets repræsentant.

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 6 6. Rundvisning på Plejecenter Snorrebakken, etape 2. Plejecenter Snorrebakken, etape 2 er snart klar til indflytning. I den anledning er der taget kontakt til projektleder Knud Erik Thomsen med henblik på at der kan arrangeres en rundvisning for ældrerådets medlemmer inden der sker indflytning. Ældrerådet tilbydes en rundvisning tirsdag den 11. februar 2014 kl , dvs. lige efter ældrerådsmødet. Indgang ved det gule hus. Til orientering. 7. Orientering vedr. IT for ældrerådet. Tilbud afventer. Genoptages på næste møde. 8. FN`s Ældredag den 1. oktober 2014.

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 7 Hvert år den 1. oktober er FN s internationale Ældredag. Dagen sætter fokus på de ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema. Bornholms Ældreråd har tidligere år markeret FN s ældredag ved afholdelse af foredrag, ældremesse, m.m. om aktuelle emner for målgruppen. Der ønskes en indledende drøftelse om markering af FN`s ældredag 1. oktober 2014 på Bornholm, og nedsættelse af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppe blev nedsat bestående af Poul Ancher Hansen (formand), Randy Korp, Verner Landin og Ella Jallov. 9. Samarbejde med ældreorganisationer. Drøftelse af evt. fremtidigt møde og samarbejde med ældreorganisationer, f.eks. Pensionistforeninger, Faglige Seniorer, Ældre Sagen, m.fl. Ældrerådet indbyder til et orienterede møde.

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Besøg hos Ældrerådet Det tidligere Ældreråd inviterede en række politikere og embedsmænd til at besøge Ældrerådet og give en orientering om aktuelle forhold indenfor deres ansvarsområde. Besøgene er dels sket i selve Ældrerådet dels i følgegrupperne, og normalt været af 1 times varighed. Der foreslås en drøftelse om hvorvidt der ønskes indbudt gæster til at besøge Ældrerådet, og i bekræftende fald hvem der ønskes indbudt. Sekretariatschef Brian Lambrecht indbydes til Ældrerådets møde i april. 11. Netværksmøde BRO Bornholm BRO står for Brugerinddragelse, Rationelle kompetencer og Overgange. Med BRO-forløbene ønsker Region Hovedstaden at styrke kompetenceudviklingen på tværs af sektorer, hvor sundhedspersonale fra både hospitaler og kommuner deltager. Ældrerådet er blevet inviteret til at deltage i netværksmøder. Vibeke R. Vibe afrapporterer. Vibeke R. Vibe afrapporterede Næste møde afholdes 24. februar 2014.

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Borgerservice Opfølgning på mødet om Borgerservice. Orientering ved Randy Korp. Randy Korp orienterede. Ældrerådet afventer indtil videre. 13. Ældrerådets budget 2014 Drøftelse af Ældrerådets budget for Budgettet for Ældrerådet i 2014 er fastsat til kr. Dette beløb skal dække alle ældrerådets udgifter, dvs. diæter, mødeforplejning, rejseudgifter, m.m. Regnskab 2013 forelægges på mødet. Til efterretning.

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. februar 2014 at sende redegørelse om magtanvendelser på Ældreområdet i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Redegørelser om magtanvendelser på Ældreområdet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. januar december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og sundhedsudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014:Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2013 modtaget i alt 20 indberetninger, der omfatter 18 borgere fordelt på 5 botilbud. Der er tale om et fald i det samlede antal indberetninger på 9 indberetninger i forhold til antallet af indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor. Der er indberettet efter: 125 om personlige alarm- og pejlesystemer 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side stk. 2 (fastholdelse i hygiejne situationer) i lov om social service 127 om tilbageholdelse i boligen Type Antal 125 om personlige alarm- og pejlesystemer om fastholdelse stk. 2 om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer om tilbageholdelse i boligen 1 Samlet antal indberetninger 20 Indberetningernes fordeling på antal borgere 18 Indberetningernes fordeling på antal virksomheder/tilbud 5 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. Alle 20 magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. Siden 2012 er der tale om et fald i det samlede antal magtanvendelser på ældreområdet på 9 indberetninger disse da primært i forhold til magtanvendelser efter 126 (fastholdelse), hvilket der ikke ensidigt er nogen forklaring på. Et godt fagligt fokus på at afsondre mindre indgribende foranstaltninger, inden der gribes til en nødvendig magtanvendelse, kan dog være en del af forklaringen. Der er registreret en stigning i antallet af indberetninger efter 125 (alarm og pejlesystemer). Dette givet set i lyset af, at flere af beboerne i ældretilbuddene er demente, og at alarm og pejlesystemer i høj grad tjener som en tryghedsskabende funktion, der bidrager til at sikre den enkelte beboer den personlige frihed til eksempelvis at kunne gå en tur på egen hånd. Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra tilbuddene i forhold til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen, og man efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Bornholms Plejehjem og -centre, samt Plejecenter Snorrebakken har fælles nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar Indberetninger Ældreområdet 2013 (XLSX)

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets beslutning den 11. februar 2014: Til efterretning. 15. Høring: Redegørelser om magtanvendelser på Handicapområdet. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. februar 2014 at sende redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Redegørelse om magtanvendelser på Voksenhandicapområdet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget indstiller Økonomi- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen til efterretning

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Resumé Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar december Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at redegørelsen sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 3. februar 2014: Sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2013 modtaget i alt 65 indberetninger omfattende 24 borgere fordelt på 6 tilbud (bo- og dagtilbud). Der er en stigning i det samlede antal indberetninger på 16 i forhold til indberetninger i 2012, og et fald på 5 borgere i det samlede antal borgere, der er udført en magtanvendelse overfor. Der er i 2013 indberettet efter: 126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service Type Antal 126 om fastholdelse om anvendelse af beskyttelsesmidler 18 Samlet antal indberetninger 65 Kort beskrivelse af magtanvendelserne. 64 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen. 1 magtanvendelse, foretaget efter 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt. Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I tilfældet hvor magtanvendelsen har været ulovlig, har denne været udført efter mindsteindgrebsprincipperne, og er fra myndigheden ikke blevet vurderet til at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren eller personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. Siden 2012 er der tale om en stigning af det samlede antal magtanvendelser på voksenhandicapområdet på 16 indberetninger disse primært i forhold til magtanvendelser efter 126 (fastholdelse). Stigningen ses primært i et større antal magtanvendelser i forhold til enkelte borgere, idet der samlet ses en nedgang i antallet af borgere overfor hvem, der er iværksat en magtanvendelse fra 29 til 24 borgere. Da der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens 124, kan stigningen i det samlede antal indberetninger således ikke ensidigt tolkes negativt. Der ligger i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, vurderingen af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger. Social- og Sundhedssekretariatet oplever fortsat en stor ansvarlighed fra virksomhederne i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 14 Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Social- og Sundhedssekretariatet. Alle BRK s dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. februar Indberetninger 2013 (XLS) Ældrerådets beslutning den 11. februar 2014: Til efterretning. Ældrerådet anmoder om en supplerende redegørelse (mundtligt eller skriftligt) vedr. stigningen i magtanvendelser, og opfølgning herpå. 16. Høring: Ændring af maksimaltaster for taxikørsel Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. februar 2014 at sende et punkt om ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014 i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Teknik- og Miljøudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor: Ændring af maksimaltakster for taxikørsel G

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 15 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget beslutter Resumé Taxi taksterne blev sidst reguleret i juli Ifølge Taxilovens kap skal Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området. Indstilling og beslutning Økonomidirektøren indstiller, at punktet sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 014: Indstilling godkendt Sagsfremstilling Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal 2013, udarbejdet af Danmarks Statistik. Indekset udviser en stigning fra 140,8 til 146,0 i forhold til sidste ændring. At stigningen denne gang er større end sædvanligt skyldes regeringens finanslovsaftale for Her blev lønsumsafgiften for blandt andet taxiforretninger sat op fra 3,08 til 4,06 %. Herudover kommer så de almindelige stigninger. Små vogne (indtil 4 personer) Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 47,00 49,00 Pr. km. 11,00 11,25 Pr. km. (nattakst) 14,25 14,50 Ventetid pr. time 330,00 335,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 340,00 345,00 Store vogne (indtil 8 personer) Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 47,00 49,00 Pr. km. 14,25 14,50

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 16 Pr. km. (nattakst) 17,00 17,25 Ventetid pr. time 330,00 335,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 355,00 360,00 Liftvogne Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 47,00 49,00 Pr. km. 15,25 15,50 Pr. km. (nattakst) 18,00 18,25 Ventetid pr. time 345,00 350,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 370,00 375,00 Andre takster Nugældende takst, Forslag til fremtidige takster, kr. kr. Cykler pr. stk. 20,00 20,00 Barnestol 100,00 100,00 Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende) Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl samt alle øvrige helligdage. Økonomiske konsekvenser Takststigning for brugerne af taxi. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Klik her for at skrive tilføjelse Ældrerådets beslutning den 11. februar 2014: Til efterretning.

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik- Kultur, m.m. Møde blev afholdt den 23. januar Følgegruppen afholdt møde den 23. januar 2014 på Ullasvej 23, Rønne. Deltagere: Verner Landin, Svend Aage Kristoffersen, Jørgen Kleener og Jan Harvest. Fraværende: Ella Jallov. Referat: 1. Konstituering Ældrerådet har konstitueret følgegruppen med - Verner Landinv - Ella Jallov - Svend Aage Kristofferesen - Jørgen Kleener - Jan Harvest med Verner Landin som formand. Jan Harvest udpeget som sekretær. Følgegruppen indstiller følgende repræsentan til brugerrådene: - Biblioteksbrugerrådet: Ella Jallov - BAT`s brugerråd: Svend Aage Kristoffersen - BOFA`s brugerråd: Verner Landin - Bornholms forsynings brugerråd: - Jørgen Kleener - Østkrafts brugerråd: Jan Harvest Ældrerådet vedtog at følgegruppen selv udpeger repræsentant til - Bibliotkesbrugerrådet - BAT`s brugerråd - BOFA`s brugerråd - Bornholms forsynings brugerråd - Østkrafts brugerråd 2. Referater mv. Jf. udsendte referater fra 3 møder i Hvorledes skal referaterne udformes osv. 3. Ældrerådsreferat fra Fastsættelse af møderne i Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger Næste møde fastsat til kl

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 18 VL forsøger at arrangere møde med Carsten Schelby ( ny formand for teknik og miljøudvalget) bl. a. med henblik på at få aftalt procedure for høringssager og fremtidigt samarbejde. Øvrige møder aftales Teknik og miljøudvalgets møde og Ingen bemærkninger udover at til mødet pkt. 9 om Status på større igangværende og kommende projekter: Følgegruppen imødeser at blive hørt i henhold til reglerne herom. 6. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Ingen møde afholdt siden Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: Ingen bemærkninger Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Kaffe-vand automat bør anskaffes Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode)

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 19 Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Trækgener. Dårlige højttalere. Håndtering af bagage, som til tider er kaotisk. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad 9. Kommende møde med formanden for teknik og miljøudvalget. 10. Eventuelt: Vi beklager at få hærværkspersoner skal få held til at ødelægge det for de mange ved at lukke faciliteterne, f.eks det røde pakhus. Adm. Struktur: VL orienterede om den nye struktur for administrationen. Snerydning mv Følgegruppen udtrykte positivet over at teknik og miljøudvalget havde udvist konduite og revurderet følgerne af det nyligt ikrafttrådte vinterregulativ. Synlighed: Man drøftede synligheden for ældrerådet og herunder specielt hvorledes ældrerådets medlemmer kan opsamle principielle sager til drøftelse. Bør drøftes i ældrerådet herunder også om ældrerådet bør have en brevkasse tilgængelig for borgerhenvendelser.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 20 Næste møder Så passer det med evt. høringssvar til teknik og miljøudvalget. Fastlæggelse af møder for 2014 udsættes til mødet -torsdag kl på Ullasvej. Ref: JH 18. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Møde blev afholdt den 5. februar Følgegruppen afholdt møde den 5. februar på Ullasvej 23, Rønne. Deltagere: Anita Mortensen, Grethe Viborg og Vibeke R. Vibe. Fraværende: Erik A. Larsen. Referat: 1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt 2 Opgaver i SOS gruppen 1.Skrivning af referat går på skift mellem SOS gruppens medlemmer(dog undtagen formanden) 2.Forbereder høringssvar 3.Tager aktuelle ting op, som vi hører om i medier eller via henvendelser

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 21 3 Referater m.m. Referat fra SOS møder Referat fra Ældrerådsmødet den Møde i Social og sundhedsudvalget den Referat fra teknik og miljø møde den Indholdet drøftet, intet at bemærke. Intet at bemærke. Pkt.9 og 10 magtanvendelse. Intet at bemærke Høringssvar Temadage Jan.2014 Drøftelse I Svendborg holdt man møde med socialudvalget m.h.p. fordeling af puljemidlerne. 4 Valg af tre medlemmer til Beboerfamilieråd VRV, GV, AM Suppl: EAL 5 Møde i kostrådet onsdag den 26. februar kl hos DeViKa på Nørremøllecenteret Spørge ind til formidlingen af mulighed for IT-bestilling af mad. 6 Vidensnetværk BRO Positivt at vi er kommet med i samarbejdet. 7 Notat vedrørende misbrugsproblematikken på Ældreområdet Misbrugsproblematikken tager vi op på møde med Bente Helms.

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 22 8 Deltagelse i vore møder Vi inviterer social og sundhedsudvalgsformanden Bente Helms. 9 Ældreguide Udsættes til næste møde. 10 Forslag til emner på næste møde BRK s ældrepolitik gennemgås. 11 Næste møder Alle møder starter kl Onsdag den 26. februar Onsdag den 2. april Onsdag den 30. april Onsdag den 4. juni Onsdag den 13. august Onsdag den 10. september Onsdag den 24. september Onsdag den 5. november Onsdag den 26. november Alle møder holdes på Ullasvej REF: AM

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering fra følgegruppen vedr. Øk. og Budget (Den koord. gruppe) Møde blev afholdt den 28. januar Følgegruppen afholdt møde den 28. januar 2014: Deltagere: Poul Ancher Hansen, Randy Korp, samt Vibeke R. Vibe og Verner Landin som formænd for de to øvrige følgegrupper. 20. Orientering fra Trafikkontaktrådet Ældrerådets medlem af Trafikkontaktrådet Erik A. Larsen orienterer. Erik A. Larsen orienterede. 21. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Bornholms Ældreråds medlem af forretningsudvalget Poul Ancher Hansen orienterer.

24 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 24 Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Næste møde afholdes 26. februar Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Formand for Bornholms Ældreråd Poul Ancher Hansen er medlem af bestyrelsen af Landsforeningen Danske Ældreråd. Poul Ancher Hansen orienterer. Poul Ancher Hansen orienterede. 23. Temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer. Landsforeningen Danske Ældreråd afholdt temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer den. 28. januar 2014 i Ringsted og 30. januar 2014 i Allerød. Følgende deltog i temadagen den 28. januar 2014:. Ella Jallov Grethe Viborg Jørgen Kleener Anita Mortensen. Følgende deltog i temadagen den 30. januar 2014: Svend Aage Kristoffersen Erik A. Larsen.

25 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 25 Afrapportering på Ældrerådsmødet fra deltagerne. Deltagerne afrapporterede. 24. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde m.m. i Danske Ældreråd 2014 Der afholdes repræsentantskabsmøde i Landsforeningen Danske Ældreråd den 28. april 2014 i Nyborg. Den efterfølgende dag afholdes ældrepolitisk konference med titlen Det gode liv som gammel hvad skal der til? Bornholms Ældreråd har 3 stemmeberettige repræsentanter i repræsentantskabsmødet. Antallet fastsættes efter antal ældre i hver enkelt kommune. Yderligere medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet, men uden tale og stemmeret. Der kan stemmes med fuldmagt fra fraværende repræsentant. Tilmeldingsfrist til repræsentantskabsmødet: 17. marts Tilmeldingsfrist til ældrepolitisk konference: 7. april Indbydelse fra Landsforeningen Danske Ældreråd er udsendt til Ældrerådets medlemmer den 21. januar 2014 og den 4. februar Det indstilles at Ældrerådet udpeger deltagere i arrangementet. Svend Aage Kristoffersen, Anita Mortensen og Ella Jallov deltager som de 3 stemmeberettigede repræsentanter. Poul Ancher Hansen deltager som medlem af Landsforeningen Danske Ældreråds bestyrelse.

26 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Mødeplan for Mødeplanen er som aftalt på mødet den 14. januar 2014: 11. februar marts april maj juni august september oktober november december Møderne starter kl Til orientering.

27 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Gensidig orientering. Ved ældrerådsmedlemmers deltagelse i møder i forskellige råd hvortil man er udpeget af Ældrerådet anføres at man repræsenterer Bornholms Ældreråd og derefter personnavn for at markere at man repræsenterer Ældrerådet. Orientering fra brugerråd tages op under gensidig orientering, hvis orienteringen ikke er givet under andet punkt. 27. Eventuelt. Erik A. Larsen orienterede om borgerhenvendelse i anledning af den senere tids brande. Poul Ancher Hansen orienterede om samtale med Lindy Kjøller, Færgen. Randy Korp orienterede om henvendelse fra pressen og om opsætning af nødkald med røgalarm.

28 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering til pressen. Drøftelse af hvilke punkter som det ønskes at formanden orienterer nærmere om til pressen. Emner: brande, pårørende, røgalarm. Ros til Teknik og Miljø for hurtig reaktion vedr. snerydning.

29 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 29 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt. Poul Ancher Hansen Erik A. Larsen Randy Korp Verner Landin Ella Jallov Anita Mortensen Svend Aage Kristoffersen Grethe Viborg Vibeke Rivold Vibe Jan Harvest Jørgen Kleener

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Ældrerådet Den 22. januar 2015 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 16.00-18.00 Indhold 1. Orientering fra formanden a. Aflysning af værtsskab for Ældrerådets Vestegnstræf b. Vestegnstræf i Albertslund

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 17. marts 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 17. marts 2011 Handicaprådet i torsdag d. 17. marts 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 17. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Orienteringssag Status for tilgang/afgang/venteliste

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-01.-2015 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 14. januar 2015 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Connie Jensen,

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener

Fraværende: Afbud: Jørgen Hammer, Erling Aabye Dam, Benny Schou,, Jens S Koefoed, Jørgen KLeener Bornholms Forsynings Brugerråd 05.2.2014 1 REFERAT. Brugerrådsmøde nr. 22 Den 05. februar 2014 kl. 9-11 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. René Nordin Bloch( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 16. februar 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 6. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Skørping Ældrecenter. Møde slut: 13:00. Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter Møde slut: 13:00 Fraværende: Centerchef Rasmus Simonsen og Christian Peter Hjørne deltog ikke i mødet. Niels Ove Mikkelsen deltog ikke

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl. Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 17. december 2012 kl. 17.00 på Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune:

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-01.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. januar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Connie Jensen,

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: torsdag den 18-10-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12 SAGSTYPE: Referat MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 MØDESTED: Allerød Rådhus, Lokale F MØDETID: 8.30-11.30 TILSTEDE: Ib Skovgaard Nielsen, Kjel Bording Johansen,

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere