Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 14. januar 2014 kl"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra seneste møde Orientering vedrørende revision af Ældreguide Orientering vedr. IT for ældrerådet Midler fra ældrepuljen Organisering af borgerservice Folkeoplysningsudvalg i høring Valg af stemmetællere Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. økonomi og budget Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. social- og sundhed Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. kultur-, teknik og miljø Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Regionsældreråd Hovedstaden Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Trafikkontaktrådet Udpegning af 3 medlemmer til følgegruppen vedr. plejeboligbyggerierne Udpegning af 3 medlemmer til DeViKa s kostråd Udpegning af 1 medlem og 1 suppl. til TV2/Bornholms repræsentantskab Udpegning af 1 medlem til Biblioteksbrugerrådet Udpegning af 1 medlem til BAT s brugerråd Udpegning af 1 medlem til BOFA s brugerråd Udpegning af 1 medlem til Bornholms Forsynings brugerråd Udpegning af 1 medlem til Østkraft s brugerråd Udpegning af 1 medlem til politiets lokalråd Udpegning af 3 deltagere i samarbejdsmøder med Beboer- Familieråd Ældrerådets vedtægt, forretningsorden, m.m Mødeplan for Temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilb. Kommandanthøjen Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Bofællesskabet Valmuen Gensidig orientering Landsforeningen Danske Ældreråd Orientering til pressen Fraværende: Jan Harvest forlod mødet kl Bemærkninger til dagsordenen:

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Der optages nyt punkt vedr. medlemskab af Landsforeningen Danske Ældreråds bestyrelse 2. Referat fra seneste møde. Ældrerådet afholdt møde den 12. november Referat er udsendt. Intet at bemærke. 3. Orientering vedrørende revision af Ældreguide. Social- og Sundhedssekretariatet har indledt arbejdet med en fornyelse af den tidligere udarbejdede Ældreguide. Områdechef Vibeke Juel Blem og kontorassistent Lis M. Jensen vil orientere om arbejdet på Ældrerådets møde og gerne fra Ældrerådet have en brainstorm på hvad ældreguiden bør indeholde. Lis M. Jensen orienterede.

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 Punktet genoptages på næste møde. 4. Orientering vedr. IT for ældrerådet. Områdechef Vibeke Juel Blem orienterer om status vedr. IT for ældrerådet. Vibeke Juel Blem orienterede. 5. Midler fra ældrepuljen. Der er afsat en ældrepulje i forbindelse med finanslovforhandlingerne. Oplæg til drøftelse af forslag til indsatser på ældreområdet til brug for ansøgning om midler fra ældrepuljen. Materiale udsendes til ældrerådets medlemmer, når det foreligger. Social- og Sundhedsudvalgets forslag tages til efterretning, idet Ældrerådet skal anbefale følgende supplerende indsatsområder: a) øget fokus på kompetenceløft for sundhedspersonale b) øget fokus på hverdagsrehabilitering c) servicering af ældre på it-området d) øget fokus på korrekt medicinering e) bedre praktisk hjælp og personlig pleje f) revurdering af nedskæringer i Døgnplejen g) større fokus på svage ældre.

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 6. Organisering af borgerservice. Ældrerådets formand Poul Ancher Hansen og næstformand Randy Korp har den 7. januar 2014 afholdt møde med borgmester Winni Grosbøll vedr. den fremtidige organisering af borgerservice. Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 11. december 2013 behandlet et punkt om borgerservice og vedtaget at punktet genoptages i januar efter en dialog om kompenserende løsninger. Borgmesteren har på mødet den 7. januar 2014 indbudt repræsentanter for ældrerådet til at deltage i et orienteringsmøde om borgerservice, der afholdes den 13. januar 2014 kl på Vibegård. Formanden og næstformanden vil på Ældrerådets møde orientere fra mødet med borgmesteren den 7. januar 2014 og orienteringsmødet den 13. januar Ældrerådet bakker op om formanden og næstformandens forhandlinger med borgmesteren og afventer høring af forslag fra Økonomi- og Planudvalget på baggrund af orienteringsmødet den 13. januar Folkeoplysningsudvalg i høring. Kommunalbestyrelsen har sendt et forslag til ny vedtægt og kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget i høring. Ændringerne er begrundet i, at vi har fået en ny lov, og derfor

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 6 også skal have tilpasset vedtægter m.v. i forhold til det inden der skal vælges et nyt Folkeoplysningsudvalg for de kommende fire år. Forslaget er sendt i høring hos Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse. Høringsfristen er allersenest 17. januar 2014, så det kan behandles af Kommunalbestyrelsen ultimo januar Her gengives kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt. Bilag er udsendt pr. mail. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Folkeoplysningsudvalget Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelsen Hvem beslutter Folkeoplysningsudvalget indstiller Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Bornholms Regionskommune skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et såkaldt 35, stk. 2 udvalg med repræsentation fra de brugere og foreninger, der kan få tilskud efter Folkeoplysningsloven. 29. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen at det siddende Folkeoplysningsudvalg skulle fungere som kommunens 35, stk. 2 udvalg frem til 1. januar 2014, og at der inden da skulle udarbejdes nye vedtægter og kompetenceplan med udgangspunkt i at Folkeoplysningsloven er ændret 1. januar Indstilling og beslutning Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller: a) Revideret vedtægt for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse. b) Kompetenceplan til godkendelse. c) At Kommunalbestyrelsen hører Idrætsråd, Samrådet for Folkeoplysning, Handicaprådet, Ældrerådet, Fritids- og Medborgerhuse, Borgerforeningerne og Ungdomsskolen inden endelig godkendelse. Folkeoplysningsudvalget, den 22. oktober 2013: Indstilles til godkendelse. Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget, den 6. november 2013: a)-c) Anbefales. Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. november 2013:

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 7 Indstillingerne anbefales. Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013: Indstillingen godkendt. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeoplysningsloven oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter lovens kapitel 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for kommunens folkeoplysende virksomhed, herunder: 1) Kommunens politik for den folkeoplysende virksomhed, 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og, 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen kan derudover henlægge kompetencer og opgaver til udvalget. Det reviderede forslag til vedtægter og kompetencefordeling tager udgangspunkt i rammerne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, hvor de væsentligste ændringer er: 1 om udvalgets mål og opgaver er forkortet væsentligt, hvor der henvises til kompetenceplanen som Kommunalbestyrelsen godkender. Selvorganiserede grupper har mulighed for at få én repræsentant valgt til udvalget som én af tre repræsentanter for øvrige foreninger. Der reduceres i antallet af tilforordnede, således at repræsentanter for fritids- og medborgerhuse, de bornholmske borgerforeninger, byting og fællesråd samt Bornholms Ungdomsskole udgår. Et afsnit om, at kun foreninger, der konkret har modtaget tilskud eller lånt kommunale lokaler det seneste år, kan deltage i valgmødet er slettet, så alle godkendte folkeoplysende foreninger kan deltage i valghandlingen. Præciseret at valg til folkeoplysningsudvalget er underlagt Ligestillingslovens reger. I forbindelse med revisionen af Folkeoplysningsloven i 2011 er rammerne for Folkeoplysningsudvalgets virke ændret på følgende væsentlige punkter: Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid ændre i kompetenceplanen og uddelegere flere eller færre kompetencer til Folkeoplysningsudvalget også midt i en valgperiode. Beslutninger truffet efter kompetenceplanen kan ikke indklages for højere instans. Men Bornholms Regionskommune kan af egen drift vælge at genoptage en sag til fornyet overvejelse. Det stående fagudvalg kan til enhver tid omgøre en beslutning i Folkeoplysningsudvalget, ligesom en beslutning i fagudvalget kan omgøres af Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Supplerende sagsfremstilling Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ingen Ældrerådets beslutning den 14. januar 2014 Til efterretning.

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 8 8. Valg af stemmetællere. Der ønskes udpeget to stemmetællere, til brug ved evt. afstemninger om valg til besættelse af hverv. Ella Jallov og Verner Landin blev udpeget. 9. Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. økonomi og budget. Iht. til Ældrerådets vedtægt 6 nedsættes en følgegruppe vedr. økonomi og budget. Følgegruppen besættes af formand og næstformand. Poul Ancher Hansen og Randy Korp.

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. social- og sundhed. I henhold til vedtægtens 6 nedsættes en følgegruppe vedr. social- og sundhed. Følgegruppen har 4 medlemmer. Det foreslås at følgegruppen konstituerer sig selv og dermed selv vælger formand m.v. Der udpeges 4 medlemmer. Vibeke R. Vibe, Anita Mortensen, Grethe Viborg og Erik A. Larsen blev udpeget. Følgegruppen konstituerede sig med Vibeke R. Vibe som formand. 11. Udpegning af medlemmer til følgegruppen vedr. kultur-, teknik og miljø. I henhold til vedtægtens 6 nedsættes en følgegruppe vedr. kultur-, teknik og miljø. Følgegruppen har 5 medlemmer. Det foreslås at følgegruppen konstituerer sig selv og dermed selv udpeger formand, m.v. Der udpeges 5 medlemmer. Verner Landin, Jan Harvest, Svend Aage Kristoffersen, Ella Jallov og Jørgen Kleener blev udpeget. Følgegruppen konstituerede sig med Verner Landin som formand og Jan Harvest som sekretær.

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Regionsældreråd Hovedstaden. Ældrerådet er, jf. vedtægtens 6, medlem af Regionsældreråd Hovedstaden. Der udpeges 1 medlem og 1 suppleant til forretningsudvalget. Poul Ancher Hansen blev udpeget som medlem og Randy Korp blev udpeget som suppleant. 13. Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Trafikkontaktrådet. Ældrerådet er repræsenteret i Trafikkontaktrådet. Det udpeges 1 medlem og 1 suppleant. Erik A. Larsen blev udpeget som medlem og Poul Ancher Hansen blev udpeget som suppleant.

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Udpegning af 3 medlemmer til følgegruppen vedr. plejeboligbyggerierne. Ældrerådet er repræsenteret i følgegruppen vedrørende plejeboligbyggerierne. Der udpeges 3 medlemmer. Verner Landin, Vibeke R. Vibe og Poul Ancher Hansen blev udpeget. 15. Udpegning af 3 medlemmer til DeViKa s kostråd. Ældrerådet er repræsenteret i DeViKa`s kostråd. Der udpeges 3 medlemmer. Grethe Viborg, Vibeke R. Vibe og Anita Mortensen blev udpeget. 16. Udpegning af 1 medlem og 1 suppl. til TV2/Bornholms repræsentantskab. Ældrerådet er repræsenteret i TV2/Bornholms repræsentantskab. Der udpeges 1 medlem og 1 suppleant. Svend Aage Kristoffersen blev udpeget som medlem og Ella Jallov som suppleant.

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Udpegning af 1 medlem til Biblioteksbrugerrådet. Ældrerådet er repræsenteret i Biblioteksbrugerrådet. Der udpeges 1 medlem. Følgegruppen vedr. kultur, teknik og miljø udpeger medlemmet. 18. Udpegning af 1 medlem til BAT s brugerråd. Ældrerådet er repræsenteret i BAT s brugerråd. Der udpeges 1 medlem. Følgegruppen vedr. kultur, teknik og miljø udpeger medlemmet. 19. Udpegning af 1 medlem til BOFA s brugerråd.

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Ældrerådet er repræsenteret i BOFA s brugerråd. Der udpeges 1 medlem. Følgegruppen vedr. kultur, teknik og miljø udpeger medlemmet. 20. Udpegning af 1 medlem til Bornholms Forsynings brugerråd. Ældrerådet er repræsenteret i Bornholms Forsynings brugerråd. Der udpeges 1 medlem. Følgegruppen vedr. kultur, teknik og miljø udpeger medlemmet. 21. Udpegning af 1 medlem til Østkraft s brugerråd. Ældrerådet er repræsenteret i Østkraft s brugerråd. Der udpeges 1 medlem. Følgegruppen vedr. kultur, teknik og miljø udpeger medlemmet.

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Udpegning af 1 medlem til politiets lokalråd Politiet har oplyst, at Ældrerådet kan vælge et medlem til politiets lokalråd. Udsat til næste møde. 23. Udpegning af 3 deltagere i samarbejdsmøder med Beboer- Familieråd. Medlemmer af Ældrerådet deltager 3 gange årligt i samarbejdsmøde med formændene for Beboerog Familieråd på plejecentrene. Der udpeges 3 deltagere. Følgegruppen vedr. Social og Sundhed udpeger deltagerne.

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Ældrerådets vedtægt, forretningsorden, m.m. Der er en vedtægt og en forretningsorden for Ældrerådet. Vedtægten og forretningsordenen er udsendt til Ældrerådets medlemmer. Evt. ønske om ændringer og tilføjelser til vedtægten skal forelægges og godkendes af kommunalbestyrelsen. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. Iht. til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere regler for rådets virke, herunder aftale nærmere om hvordan og i hvilket omfang ældrerådets skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Iht. til gældende vedtægt høres ældrerådet om alle forslag der vedrører ældre. Iht. Socialministeriets vejledning om ældreråd er Ældrerådets møder lukkede møder. Kun ældrerådets medlemmer og eventuelt sekretariatsfunktionen kan deltage. Hvis det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning, kan ældrerådet i konkrete sager bede andre af relevans for sagen om at være tilstede. Uafhængigt af ordinære møder kan ældrerådet beslutte at arrangere f.eks. temamøder. At være medlem af ældrerådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Der er således ikke tale om et borgerligt ombud, men der ydes diæter, m.v. Medlemmerne kan meddele, at de ikke ønsker at modtage diæter. Baggrunden for et sådant ønske kan f.eks. være at indtægten fra diæterne påvirker størrelsen af sociale ydelser, som medlemmet modtager, hvorved medlemmet kan risikere et samlet økonomisk tab. Der udbetales, jf. vedtægten, alene diæter ved deltagelse i max. 11 ældrerådsmøder og max 11 følgegruppemøder årligt. Der ydes kilometergodtgørelse ved kørsel til alle møder i ældrerådets regi, herunder brugergruppemøder m.v. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Rådets medlemmer har derfor tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser med hensyn til at indhente og videregive oplysninger. Ældrerådets medlemmer er ligeledes omfattet af forvaltningsrettens generelle regler om inhabilitet. Der foreligger inhabilitet i forhold til en bestemt sag, hvis et ældrerådsmedlem selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Ældrerådet har ingen myndighed- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager. Ældrerådets formand og næstformand indstiller, - at gældende vedtægt og forretningsorden som udgangspunkt videreføres således at Ældrerådet fortsat bliver hørt om alle forslag der vedrører ældre, - at Ældrerådet i Bornholms Regionskommune fremover benævnes Bornholms Ældreråd, - at formændene for Følgegruppen vedr. Social og Sundhed og Følgegruppen for Teknik, Miljø og Kultur deltager i møderne i Følgegruppen vedr. Økonomi og Budget, med henblik på at optimere og kvalificere arbejdet i ældrerådet,

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 16 - at Følgegruppen vedr. Økonomi og Budget ændret navn til Den koordinerende gruppe, for bedre at dække gruppens funktioner, - at formændene for de to følgegrupper kan modtage diæter for deltagelse i max. 11 møder årligt i Den koordinerende gruppe, og at udgiften afholdes af ældrerådets budget mod reduktion i andre aktiviteter, - at der stilles en kommunal bærbar pc til rådighed for ældrerådets medlemmer, - at BRK anmodes om at fordele udgiften til IT til ældrerådsmedlemmer over 4 år på ældrerådets budget, - at dagsorden, bilag og referat fremover alene udsendes pr. mail, - at vedtægten ændres således at der ved et ældrerådsmedlems midlertidige fravær af forventet mindst 3 måneders varighed midlertidigt kan indkaldes stedfortræder, og - at Social- og Sundhedsudvalget tilskrives om ovennævnte indstillinger. Tiltrådt, idet der fortsat udbetales telefongodtgørelse. Ældrerådet anmoder om at tilbud om IT (pc og printer) sendes til medlemmerne. 25. Mødeplan for For at høringssager kan nå at komme på Social- og Sundhedsudvalgets møder skal Ældrerådets indpasses efter Social- og Sundhedsudvalgets mødeplan. Ældrerådet afholder 11 ordinære møder årligt, idet juli som udgangspunkt er mødefri. Møderne har i foregående periode været afholdt om tirsdagen kl. 10. Forslag til mødeplan for Ældrerådet 2014: 14. januar februar marts april maj juni august september oktober 2014

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side november december Godkendt. Mødestart kl Temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer. Danske Ældreråd afholder temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer bl.a. 28. januar 2014 i Ringsted 30. januar 2014 i Allerød. Tilmeldingsfrist: 5. januar Udgifter: Tilmeldingsgebyr: 775 kr. pr. deltager + rejseudgifter til kursussted, og retur. Følgende er tilmeldt temadagen den 28. januar Ella Jallov Grethe Viborg Jørgen Kleener Anita Mortensen. Følgende er tilmeldt temadagen den 30. januar 2014: Svend Aage Kristoffersen Erik A. Larsen. Til orientering.

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B2. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. januar 2014 at sende rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Slottet B2 til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 14. januar Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor. Bilag fremsendes til ældrerådets medlemmer pr. mail. Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Slottet B K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014: Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 19 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 4. september 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Slottet - afdeling B2. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag, samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Tilsynet er gennemført fredag den 4. september Det er Tilsynets generelle indtryk, at B2 er et godt tilbud til beboerne, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen, i den udstrækning, som beboerne magter og ønsker det. Det er også Tilsynets indtryk, at der er store udfordringer i hverdagen, og der gives Tilsynet det indtryk, at der kommer flere yngre beboere (under 65 år) med massive misbrugsproblemer. Dette finder Tilsynet bør give anledning til at drøfte indholdet i tilbuddet fremover, hvilket også er stedets ønske. Der er i forbindelse med tilsynet givet nedenstående 4 anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en samlet kortlægning af antallet af borgere med misbrugsproblematikker på hele ældreområdet. Tilsynet anbefaler ligeledes, at der tages initiativ til at drøfte indholdet i det fremtidige tilbud på B2/Nylars. Tilsynet anbefaler, at Bornholms Plejehjem og centre tager initiativ til, at det i forbindelse med visitation af nye beboere under 65 år til B2, præciseres jfr. kvalitetsstandarden, at det er Psykiatri og Handicap, der skal udarbejde en socialpædagogisk handleplan efter 141 i Serviceloven.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 20 Tilsynet anbefaler, at borgernes evt. tildeling af ledsagelse, beror på en konkret afgørelse, og ikke på, en antagelse om, at man ikke tror, at de har mulighed for at få ledsageordning bevilget. Tilsynet ønsker en redegørelse om, hvilke overvejelser ledelsen gør sig i forhold til Tilsynets pointering om låste/ikke låste døre i tilbuddet senest 1. december Tilsynet har efterfølgende modtaget den i rapporten ønskede redegørelse for omkring låste/ikke låste døre i tilbuddet. Sekretariatet har efterfølgende, sammen med teamleder på B2 og leder af Bornholms Plejehjem og - centre, drøftet de af Tilsynet øvrige givne anbefalinger, og der er i den forbindelse aftalt initiativer til opfølgning af disse. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelsen Ældrerådets beslutning den 14. januar 2014: Til efterretning. 28. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilb. Kommandanthøjen. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. januar 2014 at sende rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 14. januar 2014

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 21 Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor. Bilag fremsendes til ældrerådets medlemmer pr. mail. Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014: Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Kommandanthøjen den 19. november Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 22 Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført på Botilbuddet Kommandanthøjen. Det er Tilsynets indtryk, at det har været til stor glæde for både beboere og personale at tilbuddet er flyttet i nye omgivelser. Der er mere lys og luft omkring tilbuddet. Der er lagt vægt på egen indgang og at boligerne har eget køkken, hvilket flere beboere benytter sig af. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der gives beboerne et godt tilbud, som tager udgangspunkt i deres behov for støtte. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at personale og beboer betaler samme pris for den mad der købes. Hvis måltidet bruges i pædagogisk øjemed, kan stedet overveje såkaldte pædagogiske måltider. Tilsynet ønsker en tilbagemelding om de overvejelser Kommandanthøjen gør sig i den anledning senest 15. december. Tilsynet har den 13. december 2013 modtaget nye retningslinjer for medarbejderes betaling af måltider gældende for Kommandanthøjen. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer til det fremsendte. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ældrerådets beslutning den 14. januar 2014: Til efterretning.

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. januar 2014 at sende rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 14. januar Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor. Bilag fremsendes til ældrerådets medlemmer pr. mail. Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014: Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Rønne Botilbud henholdsvis Stenbanen og Gartnerparken (12. november 2013), Østergade 54 (18. november 2013). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med beboere, personale

24 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 24 samt ledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført i Rønne Botilbuds afdelinger Gartnerparken, Østergade 54 og Stenbanen. Det er Tilsynets opfattelse, at Rønne Botilbud giver et godt tilbud til borgerne. Der arbejdes grundlæggende med at inddrage borgerne i beslutninger om eget liv. Der gives støtte til at udvikle færdigheder i daglige gøremål, og til at opnå de mål, som borgeren giver udtryk for, at de gerne vil nå. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling, at: Rønne Botilbud orienterer Tilsynet om, hvordan sagen med den i rapporten omtalte borger bliver løst, og om de tiltag, som Rønne Botilbud iværksætter i forhold til at skabe tryghed overfor medbeboerne. Tilsynet skal orienteres om de tryghedsskabende foranstaltninger senest den 19. december Løsningen på problematikken omkring den pågældende borger indsendes til det nye Socialtilsyn, når løsning er fundet. (Tages senest om i næste års tilsyn). Rønne Botilbud har i mail den 18. december 2013 på tilfredsstillende vis redegjort for, hvordan Gartnerparken skaber trygge rammer for de beboere, som jf. rapporten, føler sig utrygge. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ældrerådets beslutning den 14. januar 2014:

25 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 25 Til efterretning. 30. Høring: Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Bofællesskabet Valmuen Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. januar 2014 at sende rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Bofællesskabet Valmuen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringsfrist: 14. januar Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt gengives nedenfor. Bilag fremsendes til ældrerådets medlemmer pr. mail. Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Hvem beslutter Social- og Sundhedsudvalget beslutter

26 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 26 Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014: Rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Valmuen den 21. november Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af tilbuddet: Tilsynet er udført på Bofælleskabet Valmuen. Valmuen fremstår velholdt, velordnet og med et hyggeligt udtryk. Beboernes lejligheder fremstår tillige hyggelige, og tydeligt indrettet med den enkelte beboeres eget personlige præg. Det er Tilsynets opfattelse at beboerne føler sig godt tilpas med deres fysiske botilbud, samt at de personlige ydelser, og rammerne for hvordan disse ydes, er tilfredsstillende for den enkelte beboer. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

27 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 27 Tilsynet anmoder Valmuen om en redegørelse i forhold til, hvordan der holdes regnskab med, at borgere der har ledsagerordning, får 15 timers ledsagelse om måneden, og hvorvidt der føres regnskab i forhold til, at timerne kan opspares over en periode på 6 måneder. Redegørelsen skal tilgå tilsynet senest den 19. december Tilsynet har i mail den 18. december 2013 modtaget svar fra Botilbuddet Valmuen på den af Tilsynet givne anbefaling. Tilsynet finder det godtgjort, at borgeren sikres mulighed for 15 timers ledsagelse om måneden. Af redegørelsen fremgår det, at Valmuen holder regnskab med 3 timers ledsagelse, og at Psykiatri og Handicap holder regnskab med 12 timers ledsagelse. Tilsynet har, i sin tilbagemelding til Valmuen påpeget, at der skal være en mulighed for en aftale om opsparing af timer over max. 6 mdr., hvis borgeren ønsker det. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ældrerådets beslutning den 14. januar 2014: Til efterretning. 31. Gensidig orientering. Formanden orienterede: Hospitalsområdet: Patientbilletter hos Færgen skal afhentes i god tid. Kan også afhentes dagen før eller tidligere og kan sendes pr. mail. Det er muligt frit at vælge om man på patientrejse anvender fly eller færge. Ældrerådet roser Bornholmerbussen for nu at køre helt til Rigshospitalet. TDC har oplyst, at 112 kan anvendes overalt på Bornholm.

28 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Landsforeningen Danske Ældreråd. Ældrerådet indstiller på opfordring fra Verner Landin, at formanden for Bornholms Ældreråd indtræder som medlem af Landsforeningen Danske Ældreråds bestyrelse efter aftale med Danske Ældreråd, og at næstformanden indtræder som suppleant. 33. Orientering til pressen. Formanden orienterer om medlemskab af grupper og råd, om påbegyndelse af arbejdet med ny folder om Bornholms Ældreråd, om ældrepuljen, borgerservice, m.m.

29 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 29

30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 30 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt. Poul Ancher Hansen Erik A. Larsen Randy Korp Verner Landin Ella Jallov Anita Mortensen Svend Aage Kristoffersen Grethe Viborg Vibeke Rivold Vibe Jan Harvest Jørgen Kleener

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2016 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Ældrerådet

Vedtægter. for. Ældrerådet Dato 19.02.13 Dok.nr. 26636-13 Sagsnr. 13-3527 Ref. elth Vedtægter for Ældrerådet 1/5 Vedtægter for Ældrerådet 1 Formål Ældrerådet er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Referat. Møde den 21. februar 2012 kl Referat Møde den 21. februar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. januar 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Høring

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i tilbud på voksenhandicapområdet 2013 Bornholms Regionskommune 1. Lovgrundlag og formål... 3 2. Tilsynets ansvarsmæssige placering... 3 3. Metode... 3 4. Aktivitet

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD BILAG 1 VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD Revideret: nov. 2014 INDHOLD: Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd Kapitel 3: Opgaver Kapitel 4: Sammensætning og valg Kapitel

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere