GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015"

Transkript

1 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Udstedt: 12. februar 2015 Erstatter: 2 oprindeligt selvstændige instrukser senest revideret hhv. juli 2012 (ældreområdet) og august 2013 (handicapområdet) Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med den generelle instruks i hånden. 2.0 Generelt om magtanvendelse 2.1 Mulige former for magtanvendelse Serviceloven opremser 7 former for magtanvendelser, der lovligt må anvendes. Alarm og pejlesystemer 125, stk. 1 Særlige døråbnere 125, stk. 3 Fastholde eller føre til andet opholdsrum 126 Fastholdelse i hygiejnesituationer 126a Fastholde i eller føre tilbage til boligen 127 Stofseler 128 Flytning til anden adresse uden samtykke 129 Alle andre former for anvendelse af magt er ulovlige, men kan være straffrie, hvis de falder ind under nødværge eller nødret (se nærmere nedenfor). 1

2 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar Grundlæggende betingelser for magtanvendelse Magtanvendelse kan kun være lovligt, hvis følgende grundlæggende betingelser er opfyldt: personen har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). Alt hvad der er muligt, skal forinden være foretaget for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået (=mindst indgribende foranstaltning, der kan opfylde formålet). Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Herudover skal alle krav for den konkrete af de 7 magtbestemmelser være opfyldt. Se hertil den konkrete instruks for den pågældende type magtanvendelse. 2.3 Hvornår er der ikke tale om magtanvendelse Der er kun tale om magtanvendelse, hvis den foranstaltning, der iværksættes, har til formål mod borgerens vilje - at begrænse borgerens frihed til frit at bevæge sig eller vælge opholdssted. I ministeriets magtbekendtgørelse er det formuleret som fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten Samtykke Hvis borgeren efter at være blevet informeret om, hvad der skal ske (f.eks. at vedkommende skal have en stofsele på), giver et samtykke til foranstaltningen og forstår hvad et samtykke indebærer og omfatter, er der ikke tale om magtanvendelse. Et evt. samtykke skal foreligge, inden handlingen foretages. Det må ikke opnås efterfølgende. Samtykket kan være udtrykkeligt, dvs. skriftligt eller mundtligt. Hvis det er mundtligt, skal der laves notat om det i plejeomsorgsplanen/journalen. Samtykket kan være stiltiende, f. eks i situationer, hvor borgeren ikke kan udtrykke sig, men ved handling eller andre kropslige signaler lader forstå, at vedkommende samtykker (der skal i journalen laves et notat, der klart beskriver den måde borgeren har signaleret et informeret samtykke på). 2

3 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 Passivitet kan aldrig anses for samtykke. OBS! Et samtykke fra andre f.eks. pårørende eller værger - er aldrig gyldige i forhold til magtanvendelse efter serviceloven. Det skal dog altid overvejes, om der er pårørende, der med fordel kan inddrages i et samarbejde for at undgå anvendelse af tvang, men pårørende kan aldrig beslutte eller give lov. Pårørende kan og må naturligvis ikke bruges til at omgå magtreglerne, f.eks. ved at holde borgeren fast i en situation, hvor der er problemer med medicingivning, påklædning osv. Hvis der er beskikket en personlig værge, skal denne altid inddrages, men kan heller ikke beslutte eller "give lov" eller på anden måde bistå i at omgå magtreglerne Omsorgspligt Servicelovens 82 omhandler foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed, en bedre ligge- eller siddestilling, eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse men er det man kalder omsorgspligt. Eksempler på omsorgsmidler kan være brug af sengehest, positionsseler, støttegreb, kropsstøtte, styrthjelm mv, som sikrer, at borgeren kan ligge trygt uden uforvarende at rulle ud over sengekanten, kan sidde ret op i en kørestol eller at en spastiker kan færdes rundt i bygningen uden konstant at slå hovedet. Omsorg kan aldrig omfatte brug af fysisk magt. Omsorgsmidlet må ikke bruges til at sikre, at borgeren forhindres i med vilje at flytte sig, f.eks. komme ud af sengen. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, hvilket er ulovligt. 2.4 Nødværge og Nødret Nødværge Straffeloven indeholder i 13 mulighed for, at fysisk magt, som ellers ville være ulovligt, kan forblive straffri, hvis handlingen er foretaget i nødværge, dvs har været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb. Nødværgehandlingen skal dog være afpasset til situationen (bl.a. angrebets farlighed og angriberens person). Eksempelvis vil det være straffrit med f.eks. armen eller en genstand at afparere et påbegyndt knytnæveslag eller med et kosteskaft at slå en kniv ud af hånden på en borger, der er ved at angribe med kniven. Modsat vil det ikke være udøvelse af nødværgeret at anvende magt mod borgeren efter at angrebet fra ham/hende er gennemført, medmindre borgeren gør tegn på straks at ville angribe igen. Nødret Straffelovens 14 fastsætter tilsvarende, at ulovlige handlinger, der er foretaget af nød (nødret), er straffrie, hvis handlingen var nødvendig til afværgelse af truende skade på person, bygninger 3

4 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 eller ting og lovovertrædelsen (magtanvendelsen) måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Eksempelvis vil det være straffrit at bruge magt for at flytte en borger fra afdeling A til afdeling B, hvis der er udbrudt brand i Afdeling A. Allerede fordi den ulovlige (men straffrie) magtanvendelse, der kan ske via nødværge og nødret, altid vil være akut, kan der ikke søges om tilladelse til at udøve nødværge eller nødret. 2.5 Akut magtanvendelse Den eneste form for akut magtanvendelse dvs. uden forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen der efter serviceloven lovligt kan foretages, er fastholdelse og føring af en borger til et andet opholdsrum (Servicelovens 126). Se hertil den konkrete instruks herom. Enhver anden form for magtanvendelse uden forudgående tilladelse fra Myndighedsafdeling vil være ulovlig, men kan efter omstændighederne falde ind under den ulovlige (men straffrie) magtanvendelse, der kan ske via nødværge og nødret. 2.6 Ansøgning om tilladelse til magtanvendelse Inden der iværksættes magtforanstaltninger, skal Myndighedsafdelingen have givet tilladelse. For handicapområdet rettes henvendelse til Visitationen - Voksen-Handicap. For ældreområdet rettes henvendelse til Visitationen Støtte og Omsorg. Der skal dog ikke forudgående søges om tilladelse til magtanvendelser i forbindelse med udøvelse af nødværgeret eller nødret og heller ikke akut magtanvendelse i de tilfælde, hvor det kan komme på tale. Fremgangsmåde ved ansøgning Lederen af tilbuddet fremsender ansøgning om tilladelse til anvendelse af magt til Visitationen, hvori der angives hvilket indgreb, der anses for nødvendigt og dokumentation for at betingelserne for magtanvendelse er opfyldt. En evt. værges bemærkninger (eller hvis en sådan ikke findes nærmeste pårørendes bemærkninger) til foranstaltningen skal fremgå - ansøgningsskema A skal anvendes. 2.7 Visitationens afgørelse om tilladelse til magtanvendelse Visitationen sikrer, at alle betingelser er opfyldt, herunder at der er den nødvendige dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne. Der indhentes evt. supplerende oplysninger. Afgørelse om tilladelse til brug af magt skal skriftligt meddeles det tilbud, der har ansøgt om magtanvendelsen samt pågældende borger, som gives klagevejledning.. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at klage, skal beslutningen skriftligt meddeles den pågældendes værge, evt. pårørende/ ægtefælle, idet en af disse i så fald er 4

5 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 klageberettigede. Personlig værge går forud for pårørende. Ved indgreb efter SEL 127, 129, stk. 1 vil den tildelte advokat selvstændigt kunne påklage afgørelsen. Advis om Visitationens afgørelse sendes til konsulent i myndighedssekretariatet på mailadressen Senest 3 måneder efter afgørelsen er sendt, følger Visitationen op på om betingelserne for magtindgrebet stadig er opfyldt. Benyttelse af godkendt magt vil efter ansøgning typisk blive bevilget for en afgrænset periode. I forbindelse med bevillingen skal der tages stilling til varigheden af godkendelsen. Formålet med bevillingen er netop i den pågældende periode, at give medarbejderen mulighed for at udvikle metoder, som gør fremtidig brug af magt unødvendig. Undtaget herfra er flytning uden samtykke ( 129), som er en varig foranstaltning. 2.8 Udarbejdelse af handleplan SEL 136 stk. 2 pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse. Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af hjemmeplejelederen eller plejehjemslederen - så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af rådgiver i Visitationen - Voksen Handicap i samarbejde med botilbuddet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen jf. SEL 141 skal angive: formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet den forventede varighed af indsatsen 2.9 Registrering, indberetning og tidsfrister Hver gang der iværksættes magtanvendelse skal indgrebet registreres og indberettes til Myndighedssekretariatet via skemaer udarbejdet af Socialstyrelsen. Magtanvendelse, der er omfattet af nødværge eller nødret registreres og indsendes i lighed med øvrige magtanvendelser. Vejledning og registreringsskemaerne findes på socialstyrelsens hjemmeside - her. Skema 1 benyttes til registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse,j f. SEL 125, 126, 126 a, 127 og 128. Medarbejderen skal registrere episoden straks eller senest dagen efter den har 5

6 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 fundet sted. Lederen har pligt til at indberette magtanvendelsen, dvs. indsende skemaet til Myndighedssekretariatet hver måned. Skema 2 benyttes til registrering og indberetning af akut magtanvendelse, jf. SEL 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som Myndighedsafdelingen ikke har givet tilladelse til. Medarbejderen skal registrere episoden straks og senest dagen efter den har fundet sted. Lederen skal indberette magtanvendelsen senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted. Skema 3 benyttes til registrering og indberetning af magtanvendelse, jf. SEL 129. Leder af det modtagende tilbud registrerer på skema 3 senest med udgangen af den måned, hvor flytning er gennemført. Indberetninger sendes hvert kvartal. Indberetning - hvordan Indsendelse på ældreområdet skal ske til mailadressen Indsendelse på handicapområdet skal ske digitalt via EKJ til Myndighedssekretariatet, og til Socialtilsyn Nord, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i EKJ Særligt om advokatbistand, værgemål og bisidder Visitationen skal sørge for, at borgeren får gratis advokatbistand i sager om: tilbageholdelse i boligen, hvor tilbud om advokat skal gives så tidligt som muligt og senest samtidig med, at afgørelse om tilbageholdelse træffes efter servicelovens 127 (se nærmere under den konkrete instruks for 127). optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens 129 stk. 1, hvor tilbud om advokat gives, når det besluttes at udfærdige indstilling om optagelse i særligt botilbud. (se nærmere under den konkrete instruks for 129) I følge 6 i magtanvendelsesbekendtgørelsen har kommunen pligt til at benytte de advokater, der er udpeget af Statsforvaltningen. Dog kan den, der iværksættes foranstaltninger over for, efter 7 i bekendtgørelsen altid vælge sin egen advokat, men kommunen skal i så fald påse, at en advokat, som er privat antaget, ikke bliver inhabil på grund af forholdet mellem klienten og klientens ægtefælle, pårørende m.fl. NB! Pårørende eller andre kan ikke pege på en advokat på borgerens vegne. 6

7 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 Udgiften til advokat i form af salær og transport afholdes af Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Voksen Handicap. Har borgeren ikke allerede en værge, skal kommunen i sager om optagelse i særligt botilbud sørge for, at en sådan beskikkes. Ansøgning om værgemål fremsendes til statsforvaltningen senest sammen med indstillingen om optagelse i et særligt botilbud. Der henvises til Ældreområdets instruktion Værgemål for voksne. Advokatbistand og værgemål udelukker ikke borgeren fra at benytte en bisidder, der kan være til støtte for den pågældende under sagen Afgrænsning til sundhedslov Sundhedsloven gælder alle steder, hvor der udføres sundhedsmæssige opgaver, herunder i hjemmet, i plejeboliger og i andre boformer. Enhver form for behandling kræver et samtykke fra borgeren på grundlag af fyldestgørende information. Det vil sige et informeret samtykke. Et samtykke til behandling og pleje er kun gyldigt, hvis personen er i stand til at forstå den information, der bliver givet, og er i stand til at træffe en beslutning på det grundlag. Hvis borgeren varigt mangler evnen til at give samtykke, kan værgen eller de pårørende give samtykke til behandling. Hvis en voksen borger, der ikke selv er i stand til at give samtykke til behandling, udtrykker modstand i ord eller handling, kan man uanset samtykke fra de nærmeste pårørende eller en værge ikke gennemtvinge behandlingen, medmindre der er tale om en livstruende eller tilsvarende alvorlig situation. Det vil sige, at hvis en borger ikke ønsker at indtage sin medicin, eller tage imod tandbehandling eller anden sundhedsmæssig behandling, så må behandlingen ikke gennemføres med tvang. Sundhedsloven åbner ikke mulighed for, at man kan behandle en voksen borger mod dennes vilje. Der er ikke hjemmel i sundhedsloven (og heller ikke i serviceloven) til at foretage skjult medicinering, f.eks. i form af, at personalet skjuler medicinen i maden. 3.0 Årsberetning SEL 136 Myndighedssekretariatet udarbejder årligt en årsberetning til Ældre- og Handicapudvalget. Årsberetningen laves på baggrund af de konkrete indberetninger. 4.0 Ledelsestilsyn 7

8 GENEREL INSTRUKS magtanvendelse februar 2015 Visitationschefen Støtte og Omsorg skal føre tilsyn med, at visitatorer, der har godkendelse af magtanvendelse som deres arbejdsområde, overholder de krav, der er opstillet i magtinstruksen. Visitationschefen Voksen Handicap skal føre tilsyn med, at rådgivere, der har godkendelse af magtanvendelse som deres arbejdsområde, overholder de krav, der er opstillet i magtinstruksen. Funktionscheferne/fagcentercheferne skal føre tilsyn med, at lederne på det pågældende område overholder de krav, der er opstillet i magtinstruksen. Plejehjemslederne/botilbudslederne skal føre tilsyn med, at medarbejdere, der iværksætter magtanvendelse efter serviceloven, overholder de krav, der er opstillet i magtinstruksen. 5.0 Vejledning i forbindelse med sager om magtanvendelse Juridisk rådgivning i forbindelse med magtanvendelsessager ydes af Myndighedssekretariatets og Handicapsekretariatets jurister indenfor almindelig åbningstid. Ved akut behov for juridisk hjælp i forhold til magtanvendelse udenfor normal arbejdstid kan Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på tlf. nr

9 INSTRUKS for alarm- og pejlesystemer magtanvendelse februar 2015 Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med instruksen for alarm- og pejlesystemer i hånden. 2.0 Regler Lovens betingelser for brug af alarm- og pejlesystemer Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret i CARE/EKJ, før personlige alarm- og pejlesystemer lovligt vil kunne anvendes, som magtmiddel i forhold til en borger. Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt, hvad der er muligt, forinden være foretaget, for at opnå borgerens frivillige medvirken til anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Alle andre muligheder end brug af alarm- og pejlesystemer skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder overvejelser om, hvorvidt ændringer i indretningen af boligen, vil kunne hindre, at borgeren er dørsøgende. Formålet med brug af personlige alarm- og pejlesystemer er at advare personalet om, at borgeren forlader boligen eller at kunne opspore borgeren, når denne har forladt boligen. Der må således ikke uden borgerens informerede samtykke opsættes teknik, der f.eks. overvåger hvornår en borger træder ud af sin seng eller går ind på sit badeværelse. 1

10 INSTRUKS for alarm- og pejlesystemer magtanvendelse februar 2015 Der skal være risiko for, at borgeren, eller andre, vil lide personskade ved at borgeren forlader boligen. Der vil eksempelvis ikke være risiko for personskade, hvis borgeren eksempelvis forlader boligen og følger en kendt og sikker rute. Der skal foreligge en konkret viden om, at borgerens forladelse af boligen, vil indebære en risiko for personskade. Eksempelvis en konkret viden om, at borgeren ikke er trafiksikker, at borgeren søger stærkt trafikerede områder, at borgeren søger vandhuller og lignende eller at borgeren ikke kan orientere sig og dermed farer vild. Der skal foreligge en forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen på anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer. Tilladelsen skal være tidsbegrænset og kan gives i op til 8 måneder ad gangen, hvorefter der kan søges forlængelse. Tilladelsen skal tages op til genvurdering efter 3 måneder. Akut anvendelse af alarm- og pejlesystemer (uden Myndighedsafdelingens forudgående tilladelse) kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se nedenfor under akut behov for brug af alarm- og pejlesystemer) Særligt om demente Der gælder særlige regler for borgere med en erhvervet fremadskridende lidelse, herunder demens: Demente, som ikke modsætter sig brugen af alarm- og pejlesystemer: Alarm- og pejlesystemer må, uden tilladelse fra Myndighedsafdelingen, lovligt bruges overfor demente, som ikke modsætter sig det. Der er ikke tale om magtanvendelse. Der skal og kan således ikke søges tilladelse til brugen hos Myndighedsafdelingen, ligesom brugen ikke skal registreres eller indberettes. Demente, som modsætter sig brugen af alarm- og pejlesystemer: Der skal søges om tilladelse til brugen af alarm- og pejlesystemer, som beskrevet i denne instruks. I forhold til borgere med en erhvervet fremadskridende lidelse kan, afgørelsen om brug af alarm- og pejlesystemer, gøres tidsubegrænset. Ibrugtagning (når tilladelsen fra Myndighedsafdelingen er givet) Der må kun anvendes personlige alarm- og pejlesystemer, der knytter sig til den enkelte borger. Det valgte alarm- og pejlesystem, må ikke knytte sig til tilbuddets øvrige borgere. Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via alarm- og pejlesystemer. Registrering og indberetninger 2

11 INSTRUKS for alarm- og pejlesystemer magtanvendelse februar 2015 Godkendt brug af alarm- og pejlesystemer skal registreres første gang, den tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen. Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har iværksat brugen af alarm- eller pejlesystemet. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden. Indberetning på ældreområdet skal ske til mailadressen Indsendelse på handicapområdet skal ske digitalt via EKJ til Myndighedssekretariatet, og til Socialtilsyn Nord, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i EKJ. Udarbejdelse af handleplan SEL 136 stk. 2 pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse. Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af hjemmeplejelederen eller plejehjemslederen - så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af rådgiver i Visitationen - Voksen Handicap i samarbejde med botilbuddet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen jf. SEL 141 skal angive: formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet den forventede varighed af indsatsen Dokumentationskrav I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i CARE/EKJ: Formålet med magtanvendelsen. Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse. Hvornår magtanvendelsen er sat i værk. Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn. Omsorgsmidler (herunder indretning af boligen) 3

12 INSTRUKS for alarm- og pejlesystemer magtanvendelse februar 2015 Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig, mod borgerens vilje, forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse men er det man kalder omsorgspligt. Eksempler kan være brug af vindspil ved hoveddøren, brug af butiksklokke ved hoveddøren mv., som øger personalets opmærksomhed, når hoveddøren åbnes eller en særlig indretning i boligen, brug af særlige farver, planter mv. i indretningen af boligen, som øger borgerens tryghed i boligen. Det bemærkes, at det ikke magtanvendelse, at låse hoveddøren i det omfang, man normalt holder disse døre låst for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både dag- og nattetimerne. Det skal understreges, at systemer, der overvåger borgerens færden i eller udenfor boligen ikke er lovlige, eksempelvis videokameraer, babyalarmer og lignende. Tryghedsskabende foranstaltninger må dog ikke bruges mod borgerens vilje eller for at forhindre borgeren i med vilje at forlade boligen. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt. Akut behov for brug af alarm- og pejlesystemer (nødret) Brug af alarm og pejlesystemer uden forudgående godkendelse må kun finde sted i forbindelse med udøvelse af nødret. Læs nedenstående eksempel: Hans er tidligere skovfoged og holder meget af at gå daglige lange ture i et større skovområde. Han er hjerneskadet og begyndende dement, men har hidtil været i stand til selv at finde hjem. I juleferien får Hans pludseligt en kraftig infektion, som gør ham diffus. Selv om det er snevejr, insisterer han på at gå sin vante tur i sandaler og uden overtøj. Han afviser kraftigt dagvagten Trines tilbud om hjælp til at blive tilstrækkeligt påklædt. Trine forsøger forgæves at motivere Hans til at blive inden døre. Hun forsøger at skaffe ekstra personale, men kan ikke komme igennem på telefonen. Hun udstyrer derfor Hans med et pejlesystem på trods af, at han tydeligt giver udtryk for, at han ikke ønsker det. I denne situation vil betingelserne for akut brug af alarm- eller pejlesystem være opfyldt, fordi: Der er overhængende risiko for at Hans kommer alvorligt til skade ved at gå udenfor om vinteren uden at være tilstrækkeligt påklædt. Der er ikke lovlige midler (personale) til rådighed, der vil kunne afværge risikoen for skade Ulovligheden (at hun ikke har fået tilladelse) er underordnet i forhold til den skade, hun vil afværge. Situationen har ikke kunnet forudses. HUSK: I tilfælde som dette er det kun muligt at udøve nødret i form af brug af alarm- og pejlesystemer uden godkendelse, indtil det bliver muligt at iværksætte en lovlig foranstaltning, der kan afværge risikoen for skade, fx tilkaldelse af ekstra personale. 4

13 INSTRUKS for alarm- og pejlesystemer magtanvendelse februar 2015 Brug af alarm og pejlesystemer uden godkendelse skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger. 3.0 Vejledning i forbindelse med brug af alarm- og pejlesystemer. Juridisk rådgivning i forbindelse med magtanvendelsessager ydes af Myndighedssekretariatets og Handicapsekretariatets jurister indenfor almindelig åbningstid. Ved akut behov for juridisk hjælp i forhold til magtanvendelse udenfor normal arbejdstid kan Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på tlf. nr

14 INSTRUKS for særlige døråbnere magtanvendelse februar 2015 Instruks for særlige døråbnere (SEL 125 stk. 3) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med instruksen for særlige døråbnere i hånden. 2.0 Regler Lovens betingelser for brug af særlige døråbnere Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret i CARE/EKJ, før særlige døråbnere lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger. borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt, hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til anvendelse af særlige døråbnere. Alle andre muligheder end brug af særlige døråbnere skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder overvejelser om, hvorvidt ændringer i indretningen af boligen vil kunne hindre, at borgeren er dørsøgende. Formålet med brug af særlige døråbnere er, at borgeren forsinkes i sin handling. Der må ikke anvendes særlige døråbnere med henblik på helt at forhindre borgeren i at komme ud. 1

15 INSTRUKS for særlige døråbnere magtanvendelse februar 2015 Der skal være nærliggende risiko for, at borgeren, eller andre, vil lide væsentlig personskade ved at borgeren forlader boligen. Der skal foreligge en konkret viden om, at borgerens forladelse af boligen, vil indebære en nærliggende risiko for væsentlig personskade. Eksempelvis en konkret viden om, at borgeren ikke er trafiksikker, at borgeren søger stærkt trafikerede områder, at borgeren søger vandhuller og lignende eller at borgeren ikke kan orientere sig og dermed farer vild. Brugen af en særlig døråbner skal være absolut påkrævet for at afværge en nærliggende risiko for, at borgeren eller andre vil lide væsentlig personskade ved at borgeren forlader boligen. Der skal foreligge en forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen på anvendelse af særlige døråbnere. Tilladelsen skal være tidsbegrænset (Godkendelsen kan gives i op til 8 måneder ad gangen, hvorefter der kan søges forlængelse). Der skal ske en genvurdering efter de første 3 måneder. Ibrugtagning (når tilladelsen fra Myndighedsafdelingen er givet) En særlig døråbner kan kun lovligt anvendes på yderdøre og kun som en forsinkende foranstaltning (eksempelvis dobbelt dørgreb, dobbelt tryk for døråbning mv). Der skal altid samtidig etableres en tilkaldefunktion ved døren, således at beboere eller besøgende, der ikke selv kan finde ud af at åbne døren, kan tilkalde personale, der kan åbne døren. Muligheden for at tilkalde personale skal også omfatte den borger, der er omfattet af magtforanstaltningen, medmindre vedkommende samtidig er omfattet af en magtafgørelse efter SEL 127 (tilbageholdelse i boligen). Egentlige aflåsningssystemer er ikke tilladte. Det gælder også kodelåse. Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via særlige døråbnere. Registrering og indberetninger Godkendt brug af særlige døråbnere skal registreres første gang, når den særlige døråbner monteres. Registreringen skal foretages straks og senest dagen efter af den medarbejder, der har iværksat monteringen af den særlige døråbner. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) én gang om måneden. Indberetning på ældreområdet skal ske til mailadressen Indsendelse på handicapområdet skal ske digitalt via EKJ til Myndighedssekretariatet, og til Socialtilsyn Nord, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og 2

16 INSTRUKS for særlige døråbnere magtanvendelse februar 2015 til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i EKJ. Udarbejdelse af handleplan SEL 136 stk. 2 pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse. Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af hjemmeplejelederen eller plejehjemslederen - så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af rådgiver i Visitationen - Voksen Handicap i samarbejde med botilbuddet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen jf. SEL 141 skal angive: formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet den forventede varighed af indsatsen Dokumentationskrav I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i CARE/EKJ: Formålet med magtanvendelsen. Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse. Hvornår magtanvendelsen er sat i værk. Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn. Omsorgsmidler (herunder indretning af boligen) Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig, mod borgerens vilje, forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse men er det, man kalder omsorgspligt. Eksempler kan være brug af vindspil ved hoveddøren, brug af butiksklokke ved hoveddøren mv., som øger personalets opmærksomhed, når hoveddøren åbnes eller en særlig indretning i boligen, brug af særlige farver, planter mv. i indretningen af boligen, som øger borgerens tryghed i boligen. Det bemærkes, at det ikke er magtanvendelse at låse hoveddøren i det omfang, man normalt holder disse døre låst for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og nattetimerne. Beboerne skal dog kunne åbne døren indefra eller kunne tilkalde hjælp til at åbne døren. 3

17 INSTRUKS for særlige døråbnere magtanvendelse februar 2015 Tryghedsskabende foranstaltninger må dog ikke bruges mod borgerens vilje eller for at forhindre borgeren i med vilje at forlade boligen. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt. Vejledning i forbindelse med brug af alarm- og pejlesystemer. Juridisk rådgivning i forbindelse med magtanvendelsessager ydes af Myndighedssekretariatets og Handicapsekretariatets jurister indenfor almindelig åbningstid. Ved akut behov for juridisk hjælp i forhold til magtanvendelse udenfor normal arbejdstid kan Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på tlf. nr

18 INSTRUKS for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum magtanvendelse februar 2015 Instruks for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum (SEL 126) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med instruksen fysisk fastholdelse og føring til et andet rum i hånden. 2.0 Regler Lovens betingelser for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum Følgende betingelser skal være opfyldt, før fastholdelse eller føring til andet rum lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger. Borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken. Alle andre muligheder end fastholdelse og føring til andet rum skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om risikoen for personskade kan forhindres på anden måde, eksempelvis ved beroligelse af borgeren, afledning mm. Formålet med brug af fastholdelse eller føring til andet rum skal være at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der må ikke anvendes fastholdelse eller føring til andet rum med 1

19 INSTRUKS for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum magtanvendelse februar 2015 henblik på at begrænse borgerens mulighed for at færdes frit. Fastholdelse eller føring til andet rum skal være absolut nødvendig for at afværge en nærliggende risiko for at borgeren eller andre vil lide væsentlig personskade, dvs. mere end knubs og blå mærker. Væsentlig personskade er eksempelvis brækkede lemmer, hjernerystelse, kraniebrud, løse tænder, snitsår fra knive og lign., grov fysisk vold, bid, forbrændinger, forgiftning mm. Verbale trusler, tjatten, skrigen, nappen, spytten og lignende er ikke tilstrækkeligt. At betingelserne har været opfyldt skal efterfølgende dokumenteres i Care/EKJ. Fastholdelse og føring kan kun ske akut. Behovet for at fastholde en borger eller føre ham/hende til et andet opholdsrum vil altid opstå pludseligt eller i hvert fald så hurtigt, at det er utopi at skulle afvente en tilladelse fra en myndighed udenfor plejehjemmet/botilbuddet. Derfor forudsætter lovgivningen også, at fastholdelse eller føring til andet rum kun kan ske på baggrund af en akut opstået situation. Det vil derfor i sig selv være ulovlig magtanvendelse at udføre forud planlagt fastholdelse eller føring til andet rum, og derfor kan Myndighedsafdelingen heller ikke lovligt give tilladelse til en sådan magtanvendelse. Beslutningen om fastholdelse skal træffes på stedet af personalet på plejehjemmet/botilbuddet, når f.eks. en beboer helt uvarslet begynder at slå med knytnæver på medbeboerne eller hvor en beboer relativt hurtigt bevæger sig fra at være støjende til at være truende til at være voldelig. Eksempel: Martin er en yngre autistisk mand, der med jævne mellemrum får psykotiske anfald. Medarbejderen og Martin sidder i dennes bolig og tegner. Pludselig springer Martin op, griber fat i medarbejderens arm og forsøger at bide medarbejderen. Medarbejderen tager fat i Martins arme og fører ham hen i sofaen i boligen. Medarbejderen taler roligt til Martin igennem hele episoden og fortsætter med at tale roligt til Martin. Da Martin er faldet til ro, gøres tegningen færdig. Fastholdelse og føring hvordan? Fastholdelse skal altid ske så skånsomt og kortvarigt som muligt. Personalet må kun anvende deres hænder/arme og overkrop til fastholdelsen og må kun holde fast i/om borgerens hænder, arme og eller krop ikke i hår eller omkring hoved eller hals, medmindre situationen er omfattet af nødværgeret eller nødret. Udenfor de situationer, der er omfattet af nødværgeretten/nødretten, er det således ikke tilladt at bruge f.eks. hjælpemidler eller sin kropsvægt til at holde borgeren nede. Endvidere er skub, slag, spark eller førergreb ikke tilladt, medmindre der er tale om nødværge/nødret. Det samme gælder greb i borgerens hår m.v. Fastholdelsen skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. 2

20 INSTRUKS for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum magtanvendelse februar 2015 Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse. Det er ikke tilladt at føre en borger til et aflåst lokale eller til et lokale, hvor borgeren reelt ikke kan slippe ud fra, f.eks. fordi personalet totalt spærrer for udgangen. Registrering og indberetninger Registrering skal ske straks og senest dagen efter indgrebet. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 2) senest på 3. dagen efter indgrebet. Indberetning på ældreområdet skal ske til: mailadressen Indberetning på handicapområdet skal ske til: digitalt via EKJ til Myndighedssekretariatet, og til Socialtilsyn Nord, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i EKJ. Udarbejdelse af handleplan SEL 136 stk. 2 pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse. Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af hjemmeplejelederen eller plejehjemslederen - så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af rådgiver i Visitationen - Voksen Handicap i samarbejde med botilbuddet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen jf. SEL 141 skal angive: formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet den forventede varighed af indsatsen Dokumentationskrav I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i CARE/EKJ: 3

21 INSTRUKS for fysisk fastholdelse og føring til et andet rum magtanvendelse februar 2015 Formålet med magtanvendelsen. Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen Hvornår magtanvendelsen er sat i værk og at den er sket akut. Omsorgsmidler Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at bevæge sig, er ikke magtanvendelse men er det man kalder omsorgspligt. Eksempler kan være brug af afledning, beroligelsesteknikker, afværge-teknikker mv, som sikrer, at anvendelsen af fastholdelse eller føring til andet rum afværges eller minimeres mest muligt. Omsorgsmidler må dog ikke bruges imod borgerens vilje. Så bruges det nemlig som et magtmiddel, og det vil under alle omstændigheder være ulovligt. 3.0 Vejledning i forbindelse med brug af fastholdelse og eller føring. Juridisk rådgivning i forbindelse med magtanvendelsessager ydes af Myndighedssekretariatets og Handicapsekretariatets jurister indenfor almindelig åbningstid. Ved akut behov for juridisk hjælp i forhold til magtanvendelse udenfor normal arbejdstid kan Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på tlf. nr

22 INSTRUKS for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer magtanvendelse februar 2015 Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med instruksen for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer i hånden. 2.0 Regler Lovens betingelser for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer Det er som udgangspunkt frivilligt for borgeren, om borgeren ønsker (hjælp til) personlig hygiejne. Undtagelsesvist kan det tillades at fastholde borgeren for at sikre gennemførelse af hygiejnen. Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret i CARE/EKJ, før fastholdelse i hygiejnesituationer lovligt vil kunne anvendes som magtmiddel i forhold til en borger. borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). Hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken til varetagelse af borgerens hygiejne. Alle andre muligheder end brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal være forgæves afprøvet eller overvejet, herunder om borgerens basale behov for personlig hygiejne med respekt for borgerens selvværd og livsførelse kan varetages på anden vis, eksempelvis ved ændring af rutiner, motivationsmetoder mm. 1

23 INSTRUKS for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer magtanvendelse februar 2015 Fastholdelse i hygiejnesituationer kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen og kun, hvis det er absolut nødvendigt for at kunne varetage omsorgspligten i forbindelse med følgende situationer: o o o o o o o Tandbørstning Barbering Hårvask, badning og tøjskift Klipning af hår og negle Skiftning af bleer og bind Plejning af hud Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Listen er udtømmende, dvs. der er ikke andre situationer, hvor fastholdelse af hygiejnemæssige grunde er tilladt. Myndighedsafdelingens tilladelse skal være tidsbegrænset (maksimalt 3 måneder, hvorefter der kan søges forlængelse til maksimalt 6 måneder). Herefter vil Myndighedsafdelingen ikke længere kunne give tilladelse. Tilladelsen fra Myndighedsafdelingen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvilke konkrete hygiejneforhold tilladelsen vedrører. Akut fastholdelse i hygiejnesituationer (uden Myndighedsafdelingens forudgående tilladelse) kan kun ske, hvis betingelserne for udøvelse af nødret er opfyldt (se nedenfor under nødret). Ibrugtagning (når tilladelsen fra Myndighedsafdelingen er givet) Fastholdelsen må kun ske i overensstemmelse med tilladelsens indhold og ikke i forbindelse med øvrige hygiejnesituationer. Personalet må kun anvende hænder, arme og overkrop til fastholdelsen. Det er ikke tilladt at bruge sin kropsvægt til at holde borgeren nede, ligesom det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler til fastholdelsen. Fastholdelsens intensitet må aldrig få karakter af et legemligt overgreb. Personalet skal løbende vurdere, om der er mulighed for at iværksætte andre foranstaltninger end magtanvendelse via fastholdelse i hygiejnesituationer. Registrering og indberetninger Godkendt brug af fastholdelse i hygiejnesituationer skal registreres første gang, tilladelsen tages i brug og efterfølgende hver gang borgeren modsætter sig brugen. Registrering skal foretages straks og senest dagen efter episoden har fundet sted af den medarbejder, der har fastholdt borgeren. Lederen har pligt til at sørge for opfølgning og refleksion, og at indsende indberetningsskemaerne (Socialstyrelsens skema 1) en gang hver måned. 2

24 INSTRUKS for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer magtanvendelse februar 2015 Indberetning på ældreområdet skal ske til: mailadressen Indberetning på handicapområdet skal ske til: digitalt via EKJ til Myndighedssekretariatet, og til Socialtilsyn Nord, hvis borgeren har ophold i et tilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og til Borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i EKJ. Udarbejdelse af handleplan SEL 136 stk. 2 pålægger kommunen at udarbejde en handleplan for alle personer, overfor hvem der er truffet beslutning om magtanvendelse. Ældreområdet: Handleplanen udarbejdes af hjemmeplejelederen eller plejehjemslederen - så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handicapområdet: Handleplanen udarbejdes af rådgiver i Visitationen - Voksen Handicap i samarbejde med botilbuddet og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Handleplanen jf. SEL 141 skal angive: formålet med indsatsen således at behovet for indgreb kan afsluttes hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet den forventede varighed af indsatsen Dokumentationskrav I forbindelse med magtanvendelsen skal følgende punkter dokumenteres i CARE/EKJ: Formålet med magtanvendelsen. Hvad der forgæves er gjort/overvejet for at undgå magtanvendelsen At der er søgt og opnået forhåndsgodkendelse. Hvornår magtanvendelsen er sat i værk. Hvilket tilsyn, lederen har besluttet under magtanvendelsen, overvejelserne herom og hvornår der er ført tilsyn. Omsorgsmidler Foranstaltninger, som udelukkende iværksættes med henblik på at skabe øget tryghed eller forhindre skader og som ikke samtidig mod borgerens vilje forhindrer denne i at flytte sig fra et sted til et andet, er ikke magtanvendelse men er det man kalder omsorgspligt. 3

25 INSTRUKS for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer magtanvendelse februar 2015 Eksempel: Klaus, der er dement, kan godt selv gå i bad, men udviser utryghed. Personalet har fundet ud af, at denne utryghed forsvinder, hvis en medarbejder holder fast i overarmen på Klaus, mens han bader.medarbejderen giver slip, så snart Klaus gør tegn til at han vil ud af badet igen. Akut behov for fastholdelse i hygiejnesituationer (nødret) Fastholdelse i hygiejnesituationer, uden forhåndsgodkendelse, må kun finde sted i nødstilfælde. Læs nedenstående eksempel: Marie bruger ble og vil kun medvirke til at få bleen skiftet af 3 bestemte medarbejdere, som alle har sygemeldt sig fredag morgen. Plejehjemslederen tror på, at andre medarbejdere vil kunne motivere Marie til at acceptere bleskift af andre af stedets ansatte, men fredag eftermiddag er det endnu ikke lykkes, og Marie viser tydelige tegn på gener og ubehag. Personalet er bekymret, fordi Marie i forvejen lider af hudløshed og eksem i bleområdet. Lægen har indskærpet, at det er vigtigt med hyppige bleskift. Af hensyn hertil og til Maries værdighed (lugtgener og udsivning) er der ingen tvivl om, at bleskift ikke kan vente længere. En tilladelse kan i givet fald først indhentes mandag morgen, dvs. 2 ½ døgn senere. I denne situation vil betingelserne for akut fastholdelse (= uden tilladelse fra Myndighedsafdelingen) ved skift af ble og tøjskift være opfyldt, fordi Det er absolut nødvendigt for at varetage omsorgspligten. Det er ikke muligt at gennemføre nødvendigt bleskift på anden vis. Ulovligheden (at der ikke er tilladelse) er af mindre betydning i forhold til den skade, der afværges. Situationen har ikke kunnet forudses. Fastholdelse i hygiejnesituationer, uden godkendelse, skal registreres straks og senest dagen efter episoden. Indberetningsskemaet (Socialstyrelsens skema 2) skal indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til de adresser, der nævnt ovenfor under afsnittet Registreringer og indberetninger Vejledning i forbindelse med brug af fastholdelse i hygiejnesituationer. Juridisk rådgivning i forbindelse med magtanvendelsessager ydes af Myndighedssekretariatets og Handicapsekretariatets jurister indenfor almindelig åbningstid. Ved akut behov for juridisk hjælp i forhold til magtanvendelse udenfor normal arbejdstid kan Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på tlf. nr

26 INSTRUKS for tilbageholdelse i boligen magtanvendelse februar 2015 Instruks for tilbageholdelse i boligen (SEL 127) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der omhandler hver af de 7 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. Du sidder lige nu med instruksen for tilbageholdelse i boligen. 2.0 Regler Lovens betingelser for tilbageholdelse i boligen (SEL 127) Følgende betingelser skal være opfyldt, før personalet med fysisk magt (fastholdelse) kan forhindre en beboer i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen: borgeren har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp ( eller ). hvis borgeren er i stand til at give informeret samtykke, skal alt hvad der er muligt, forinden være foretaget for at opnå borgerens frivillige medvirken. der er nærliggende risiko for, at den pågældende ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko lovens andre muligheder for magt (alarm eller særlige døråbnere) skal være forgæves forsøgt eller overvejet. Der skal foreligge en forudgående tilladelse fra Myndighedsafdelingen på tilbageholdelse og tilbageføring til boligen. Tilladelsen skal være tidsbegrænset (og skal revurderes senest 3 måneder efter tilladelsen er givet). 1

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 1.0 Opbygning. 2.0 Generelt om magtanvendelse

Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 1.0 Opbygning. 2.0 Generelt om magtanvendelse GENEREL INSTRUKS magtanvendelse oktober 2015 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge Magtanvendelse Voksne - Børn Unge 1 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 2 Indhold Indledning... 4 Læsevejledning... 5 1. Generelt

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Magtanvendelse Voksne - Børn Unge Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 1 Indhold Indledning...3 Læsevejledning...4 1. Generelt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse februar 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: xx. februar 2015 Gdkendt af: Myndighedschef Ove G.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området NOTAT SHC - Team Myndighed 26-07-2011 Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation

Hvem er LOS? www.los.dk. - Rådgivning - Kurser - Politisk påvirkning - Bisiddere og interesse organisation LYNKURSUS i Magtanvendelse 4 timer i mit selskab -Jeg ved at I er meget vigtige så husk at tænde telefonerne i Pauserne! -Kort præsentationsrunde -Navn, Sted, funktion og forventning til dagen. - Leder

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Forord Magtanvendelse er et fænomen, som gang på gang trækker de store avisoverskrifter. Men bag overskrif- terne

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere