Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus nr.: 12.0C1.1963* 5121 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) c/o konsulent F.A. Købers _bopæl : Kreditors}Brostykkevej Rehnstrøm, 79 B Hvidovre. Anmelder; landsretssagfører G. Gammeltoft, Bredgade 37, K.- ENDELIGT SKØDE Undertegnede firma BRDR. TEICHERT, Krausesvej 5, Ø, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede grundejerforeningen BROSTYKKEPARKEN den os tilhørende ejendom matr.nr. 2o tr af Hvidovre by, Strandmarks sogn, beliggende ved Ulsevej, af areal m 2, hvoraf vej m2, på fdlgende vilkår og betingelser: 1 Ejendommen overdrages som den er og forefindes og som grundejerfordningen bekendt, idet der med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2 Grundejerforeningen overtager den kloakgæld og bidrag til kloak, der måtte Tåhvile ejendommen eller fremtidig blive pålagt denne 3 Bestillingsformular D Overtagelsen har fundet sted pr. 1. september 1962, og ejendommen har fra denne dato henligget for grundejerforeningens regning og risico i enhver henseende. Der udfærdiges ingen refusion., TR20 4 A A Overdragelsen sker uden vederlag, idet grundejerforeningen overtager den ejendommen nu og i fremtiden påhvilende afgiftspligtige grundstigning. Af hensyn til stemplingen erklæres, at ejendommens værdi ikke overstiger kr. 5 Omkostningerne ved nærværende skøde betales af grundejerforeningen. Jensen & Kjeldskov A/S, København II I Som køber: H v i d o v r e, Finn RehnstrØm Rich. Jørgensen den 28. september 1963 Som sælger: BRDR. TEICHERT W.H.Teichert Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens

2 rigtighed og underskrivernes myndighed: Leif Kehler fuldmægtig Ulsevej 52, Hvidovre. Poul Nielsen prokurist Ulsevej 44 Hvidovre. Forannævnte ejendom er under kåbe nr, I C cits- pr, vurderet til ejendomsværdi kr, heraf grundværdi kr. afgiftspligtig grundstigning i henhold til 58 i kiv om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom elle.r omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto V/CP KØBENHAVNS AMTSTUE, den -7 MT /9" cl S if crzr 3 `114r-- INDFØRT I. DAGBOGEN den 12.0C FOR HVIDOVRE RETSKREDS Lyst, Anm. Ejendommens areal er: Lt. ir:

3 Matt nr. 23 tr ldovre Strandmark. (Ejerlejlighedsnr.) Stempel kr. 2,/-/), Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) Sælgerpantebrev (sæt kryds).c E 'Gade og husnr. Bredegårds A1143 Se; Pantebrev Anmelder: Jane Aalling Andereen Cl. Koge Landevej 692, 266o Brøndby Strand. Telefon o Debitors navn,og bopæl: Kreditors navn og bopæl: Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Ejerskifte: John Christensen, Brede~s, Ane So, 2650 Hvidovre, erkender herved at være skyldig til ApS ICBUS 8 nr. 2752, e/ø,alc-tiese1skabet Veg de 13;1;.p..k, Sankt Annæ afç14, 9 Sankt Anince Plads 6, 1250 København IC Kr. *).~.-.,, Skriver kroner firetitusinde 0/100 Pantebrevet forrentes og afdrages fra- 3.Jull, 1.9ffi gennem en fast årlig ydelse på 1446 % af hovedstolen, hvoraf 13 % p.a. af det til enhver tid værende beløb er rente, medens resten er afdrag. Ydelsen betales 1 hvetr 11/3, 11/6, 11/9 og 11/12.,... termin med kr Første gang 11/ betales kr , som udgør den forneuin_ menige ydelse. Ved ejerskifte erlægges et ekstraordinært afdra,g pågebyr på ijcx, at hovedstol Opsigelse: Overgang til ægtefælle, medejer og/eller livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte. Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer indtil udløb. Den pantsatte ejendom: Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvis Uden vareol., se pantebrevets side 2 under amrliga beatemmeleer. Matr. nr. 23, tr klvidovre by, St."andmark. Oprykkende panteret efter: (iflg. Tinglysnings Imens 40 stk. 3)- Kreditor Krediti~ingen Danmark samme. samme private midler Private midler private midler -riveste midler private midler Oprindelig kr. til % p.a. Uaflyst pr / / eo. 7 1/ / e.oes /6-89 do / / ~ /669 Nedbragt til.kr. 12, o.95o ' 3 prioritet er med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. prioritet er kontantlån med særlige indfrielsesvilkår. 4-8 prioritet er med tvangsauktionsklausul. Form. 468 NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.-. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 Salige Erlæggelse af ekstraordinære afdrag eller indfrielse af pantebrevet kan kun bestemmelser: finde sted til en kurs beregnet på basis af samme effektive rente som renten på obligationer 1 Kreditforeningen Danmark lo% 22.serie tolo. Erlæggelse af ekstraordinære afdrag eller indfrielse af pantebrevet skal finde sted til ovennævnte beregnede kurs, uanset at denne eventuelt skulle overstige pari (kurs loo). Respekt Ejerskifte og/eller ekstraordinære afdrag: Omprioritering: Respekterede servitutter m.v.: Såfremt pantebrevet ifølge sit indhold respekterer foranstående prioriteter til staten og/eller sparekasse og/eller realkreditlån som rentetilpasningslån, respekterer det uden påtegning enhver ændring i disse låns rente- og afdragsvilkår. Ved betaling af cjerskifteaftfrag-eller ekstraordinære afdrag nedsættes den fremtidige ydelse, således at den udgør samme procent af den nye restgæld, som den hidtidige ydelse udgjorde af den gamle restgæld. Samtidig med betaling af 443Firkift~41Xaff.ellex ekstraordinære afdrag betales renter af afdraget fra sidste termin til betalingsdageq._ dog med respekt af ovennævnte indfrielsesklausul. Pantebrevet respekterer optagelse af størst mulige lån i realkreditinstitutter, dog ikke indexlån, til forhøjet rente, herunder kontantlån - i alle tilfælde uden kautionsforsikring eller anden sikkerhedsstillelse - mod at nettoprovenuet afskrives på foranstående lån eller nærværende pantebrev i prioritetsorden, dog med respekt af ovennævnte indfriel. sesklausul. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Underskrift: løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevsformular A). For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejen- ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen dommen ikke omfattes aflo y om ægteskabets retsvirk- medejer, underskrives som debitor og pantsætter. ninger 18. John Christensen Jytte Kristensen Dato: 't 2_ juni Vitterlighedsvidner: Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/ udstedernes myndighed: Navn J. Aalling Andersen Navn B. Ingvardsen Stilling dir. Stilling dir, Bopæl Gl. Køge Landevej 692 Bopæl Vilvordevej 13 A 2660 Brøndby Strand 2920 Charl. Tinglysningspåtegninger:! DAGEOGEN RE EN ; t-',vidovre LYST Genpartens rigtighed bekræftes Gerda Schach ting!. reg.

5 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: Qi kr. ore 2o_tr, 2o tu - 2o tø incl. - 2o ud incl. 2o ts, 2o ue - 2o uh incl. Hvidovre by, Strandmarks sogn. Købers 1 Kreditors] Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Brostykkevej. 24. 'Ai.1961* 2702 Anmelder: landsretssagfører Chr. J. Dahl, Bredgade 37, K.- DEKLARAT ø*weitiermisca4a1~~~~=~ Undertegnede ejere a ejendomene matr lirsne 2o t 2o tu, 20 tv, 2o tx, 20 ty, 2o, tz, 20 tw, 2* ua, 2.* ub, 2o ut, 20 ud, 2o tø & ue 244 ur, 20 ug, 2o uh alle af Hvidovre by, Strand.* niarkø sogn, erklewer herved som bindende for o$ og efterfølgende ejere at newnte Gjendome, 2&, brandmurene mellem disee blokvis skal være fælles og ikke kan borttages af nogen af ejerne * sålønge en af bygningerne endnu Står.'" *et vi det omfong4 der forefindes flellee stik øg larledninger, fælles vandetik og Hee hovedkloak, er pligtige til at finde 05 i gener og ulemper, der Måtte være forkreaget af eventuelle vedligeholdelse». eller renaningearbeider på sådanne fælles ledninger og tilhørende sideledninger, ligesom vi, i det fang udgifterne ttl, vedligeholdelse og reparationer måtte p&*, hvile os, er Pligtige blokvis t fællesskab at afholde udgifter,' te hertil*. cjim enes facader og gavle ikke n cendres, hverken ved til bygninger, * farve,, dørbeklædning eller lignende t garager eg holdepladser kun må opføres eller anlswes fter. en - fælles accepteret placering, Som skal godkendes af Hvidovre ril er pi.tgtige til at være medlem at en grundejerforening * der skel tage skøde på alle veje og fælle r reeler, og er pligtige at betale bidrag til denne, herunder til vedligeholdelse af veje * etler og fællesarealer samt renholdelse og belysning af veje, eleberettiget er den grundejerforening ~lit tivi formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

6 ovre kommunets. bygnizgekontinteetons N$ervter, n4. deki,nrati.on respekterer do pil ejendome» lyote servitutter, byrder ot; ofpfteter X ^ benhav -den 19. maj X961 BRDR. TEICHbHT W. H. Teichert INDFERT 1 DAG8O'N dcn 24 MAJ6 flr Lyst. Pg. uoskrift at.4v..5 reg. forevist Genpartens ligtigtketi bgkneftes

7 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.; 2o uk - 2o uø incl. 2o va, vc - vø inol. 2o xa - 2o xd incl. Hvidovre by, Strandmarks sogn. 30.JAN.1962* Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) landsretssagfører Chr. J. Dahl, Bredgade 37, K.- Påtegning på deklaration af 19. maj 1961 fra firma BRDR. TEIXHERT vedrørende matr.nr. 2o tr, 2o tu - 2o tø incl., 2o ua - 2o ud incl. 2o ts, 2o ue 2o uh incl. alle af Hvidovre by, Strandmarks sogn, lyst 244 maj Nærværende deklaration udvides til også at omfatte matr.nr. 20 uk - 2o uø incl., 2o va, 2o vc - 2o vø incl. og 2o xa - 20 xd incl. alle af Hvidovre by, Strandmarks sogn. BRDR. TEICHERT W.H.Teichert,,iNp cm' I DA3BOG'EN Lyst. den 3JJAN.1962 FOR HVIDOVRE RETSKREDS 7-4 Udskrift af At& reg. forevist. Genpartens rigtighed bekræftes Bettlifinga. fomtdar D Jensen & Kjeldskov AIS, København.

8 e 0 e 0 E -3 i 5, - ø & E ø E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr./. øre Akt: Skab nr. (f København kvarter) eller (i de sanderfydske lands- 2o tr m. fl. Købers } dele) bd. og bl. i tingbogen, '.~Øwffiew vi ovre by, Kreditors bopæl: art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Strandmarks sogn. 7 AIN,1961 * ','). 6 Anmelder: (udfyldes at dommerkontoret) E ao 2, 4; 4 Deklaration Undertegnede ejer af ejendommene matr.nr. af 2o tr af Hvidovre by, strandmarks sogn: 2o tu til 2o tø og 2o ua til 2o ud, parcel 1-11, 20 ts, 2o ue - 2o uh, parcel 12-15, 2o uk til 2o uø, parcel 16-32, 2o va, parcel 33, 13 parceller under matr.nr. 2o tr, nemlig parcel 34-46, og 2o vc til 2o vr, parcel 47-61, Brostykkevej og Ulsevej, er pligtig at respektere de af Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab i eller på ejendommene anbragte telefonkabler og andre telefonanlæg, der betinger telefonforsyningen til bebyggelsen omfattende nævnte ejendomme. Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab har tet til tilnhver tid at få-uhindret adgang til at efterse og vedligeholde de nævnte på ejendommene anbragte telefonledninger og øvrige telefonanlæg, og er endvidere berettiget til i påkommende tilfælde at udvide disse anlæg i det omfang,, hvori telefonforsyningen til den pågældende bebyggelsen gør det nødvendigt. Nærværende deklaratioh begæres tinglyst som servitutstiftende på ovennævnte ejendomme. Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab er påtaleberettiget. Med hensyn til byrder, servitutter og hæftelser henvises til ejendommens blade i tingbogen, idet nærværende deklaration uden yderligere samtykke respekterer alle kommende prioriteter af offentlige midler og sparekassemidler, samt alle deklarationer med eller uden pant til stat, kommune eller derunder sorterende myndigheder. BRDR. TEICHERT W.H.Teichert landsretssagfører Chr. J. Dahl, BI"edgade 37, K.- Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

9 INDFØRT I DAGBOGEN den - 7.1UN FOR HVIDOVRE RETSKREDS Udskrift at Lyst. 02),J20-6kreg. fvjt. 9e9Pattems tigtigked belindta

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere