Sprog- og læsestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog- og læsestrategi"

Transkript

1 Sprog- og læsestrategi

2 Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer Kompetenceudvikling Metode Organiseringen og samarbejde en sammenhængende indsats.. 16 Noter... 18

3 Forord Sprog- og læsestrategien er udarbejdet med henblik på at styrke en fælles kommunal tilgang til sprog-, skrive- og læseindsatsen, hvor der sikres sammenhæng mellem de indsatser, der foregår omkring det sproglige arbejde i dagtilbuddene og de indsatser, der foregår i skolen omkring læseindlæring, læseforståelse og læsestrategier gennem hele skoleforløbet. Sprog- og læsestrategien skal understøtte at børn og unge udvikler et varieret sprogbrug, der kan anvendes i de forskellige sammenhænge familien, dagtilbuddet, skolen, fritidslivet og senere i livet gennem uddannelsesforløb, og på arbejdsmarkedet. Strategien skal ses i sammenhæng med kommunens Børnepolitik, de pædagogiske rammeplaner for de 0 10 årige og for de årige, samt ungestrategien for de årige. Herlev januar 2014 Thomas Gyldal Petersen Borgmester 3

4 Vision Herlev Kommunes vision er, at alle børn og unge udvikler og tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til at tale, skrive og læse, som led i deres personlige og faglige udvikling. Visionen nås gennem et systematisk arbejde, hvor både professionelle og forældrene påtager sig et ansvar for at understøtte børnenes udvikling ift. både sprog, skrivning og læsning. Med sprog- og læsestrategien har vi fokus på helheden vi bestræber os på at tænke bredt, langt og rundt om børnene og deres familier. Vi tror på at koordinering og sammenhængskraft i vores indsatser gør en forskel også på lang sigt. Visionen stiller nye krav til både professionelle og forældrene om, at have et fokuseret og målrettet blik på børns sprog- og læsetilegnelse. Sproget udvikles i mange sammenhænge, og det er derfor vigtigt at sproget knytter sig til de krav, vi møder i det moderne samfund, hvor skriftsprog er blevet en væsentlig faktor i vores kommunikative praksis. Med visionen vil vi matche målsætninger på nationalt plan. For børn i dagtilbuddene vil vi matche landsgennemsnittet på sprogvurdering for de 3-årige og for børn inden skolestart, og på skoleområdet vil vi matche målsætningen i den nye folkeskolereform, hvor mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år og andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Det når vi kun, ved at sætte tidligt, målrettet og systematisk ind. 4

5 Børns miljø og de voksnes måder at bruge Indledning Sprog- og læsestrategien er et dynamisk redskab som understøtter Handleplanen for den sproglige indsats på dagtilbudsområdet og Handleplan for læsning på folkeskoleområdet. Arbejdet med at understøtte børn og unges sprogudvikling er i konstant bevægelse og kræver derfor et målrettet fokus på, hvordan professionelle og forældre kan sikre de bedste rammer for børn og unges sprogudvikling. Strategien beskriver hvordan professionelle og forældre understøtter arbejdet med at udvikle sprog-, skrive- og læsekompetencer hos barnet. Sprog- og læsestrategien har baggrund i de aktuelle lovkrav og sprogvurderinger samt sprog- og læsestimulering i dagtilbud og folkeskole. Den baserer sig på den viden, forskning og praksis, der er på området. Forskningen giver belæg for, at børns sproglige udvikling er en væsentlig indikator for deres senere læsefærdigheder. Læsefærdigheder forstås som evnen til at afkode, forstå og anvende det læste. En tidlig indsats er derfor essentiel i forhold til udvikling af barnets sproglige og kommunikative færdigheder og senere skrive- og læsefærdigheder. sproget på er helt afgørende for børns muligheder for at tilegne sig sproget. Interaktionen og dialogen mellem voksne og børn har en helt særlig privilegeret rolle. Kilde Sprogpakkens Forskningskortlægning. At der arbejdes med resultatmål på det samlede sprogområde, som opsamles i kvalitetsrapporterne på henholdsvis dagtilbud og skoleområdet At barnets sprog-, skrive- og læseudvikling er i fokus i dagplejen, daginstitutioner og skolen i form af regelmæssige målrettede aktiviteter, således at barnet udvikler et aktivt og nuanceret sprog At der arbejdes med sprog, skrivning og læsning i alle fag for at fremme elevernes udbytte af undervisningen At den unge har sprog-, skrive- og læsekompetencer til at fuldføre en ungdomsuddannelse. Formålet med sprog- og læsestrategien er: At skabe en fælles kommunal tilgang til sprog-, skrive- og læseindsatsen, hvor der sikres sammenhæng mellem de indsatser, der foregår omkring det sproglige arbejde i dagtilbuddene og de indsatser, der foregår i skolen omkring læseindlæring, læseforståelse og læsestrategier gennem hele skoleforløbet At professionelle og forældre har et fokuseret og målrettet blik på barnets sprogudvikling, så det knytter an til de krav, der stilles i det moderne samfund, hvor et aktivt og nuanceret tale- og skriftsprog er blevet en væsentlig faktor i vores kommunikative praksis Strategien er beskrevet ud fra seks hovedområder, som tilsammen understøtter, at visionen nås. Den professionelle tilgang Pædagogisk praksis Sociale arenaer Kompetenceudvikling Metode Organisering og samarbejde en sammenhængende indsats. 5

6 Den professionelle tilgang Der tages afsæt i den nyeste viden og forskning om sprog og læsning. Der arbejdes ud fra Sprogpakkens strategier, Rammeplanerne, Folkeskolens Fælles Mål, samt den kommunale Handleplan for Læsning. Dette danner grundlag for de initiativer, der igangsættes i forhold til det enkelte barn og børnegruppe, hvor aktiviteterne differentieres i forhold til barnets ressourcer. De professionelle arbejder ud fra nye forståelser om børns sprogtilegnelse og knytter an til literacy, som er et nøglebegreb der bruges i den internationale læseverden. Oprindelig betød literacy det at kunne læse og skrive i et tilfredsstillende omfang. I dag har literacy yderligere en række medbetydninger, der knytter sig til de krav, vi møder i det moderne samfund, og de muligheder vi har for at udnytte de skriftsproglige resurser. Literacy begrebet får derfor en afgørende betydning for hvordan professionelle og forældre kan forstå deres rolle som medskabere af børn og unges sprog-, skrive- og læsekompetencer. De professionelle har gennem den pædagogiske praksis, aktiviteter og undervisning ansvaret for at understøtte børnenes sprog-, skrive- og læseudvikling, samt inddrage og engagere forældrene i samarbejdet om det enkelte barn. Gennem tydelige læringsmål for barnet igangsættes målrettede aktiviteter, der understøtter det enkelte barn. Det er af afgørende betydning, at forældrene kender deres barns læringsmål. De professionelle har et særligt ansvar for at identificere børn, hvis forældre ikke har de fornødne kompetencer til at understøtte udviklingen af barnets sprog-, skrive- og læsekompetencer. Her må de professionelle finde alternative metoder til at støtte barnets sprogtilegnelse uden for dagtilbuddet og skolen. I den daglige praksis samarbejder de professionelle og yder sparring og inspiration til hinanden. F.eks. når de professionelle engagerer sig i hinandens praksisfelt, hvilket medfører en positiv og åben feedbackkultur i det professionelle samarbejde. 6

7 MÅL I FORHOLD TIL DEN PROFESSIONELLE TILGANG De professionelle har kompetencer til at omsætte den nyeste viden om sprog-, skrive- og læseudvikling i praksis De professionelle ser barnets sproglige udviklingspotentialer og understøtter dem De professionelle samarbejder og inddrager hinanden i udviklingen af den sproglige praksis De professionelle sætter tydelige læringsmål for barnets sprogudvikling De professionelle inddrager og engagerer forældrene i at understøtte barnets læringsmål De professionelle identificerer børn, hvis forældre ikke har de fornødne kompetencer til at understøtte udviklingen af sprog-, skrive- og læsekompetencer hos barnet. AKTIVITETER I FORHOLD TIL DEN PROFESSIONELLE TILGANG Målrettet forældreinddragelse Tydelige læringsmål for barnets sprogudvikling Kollegial sparring Feedback Observation og refleksion over hinandens praksis Narrativ dokumentation HELP metoden Faglig ajourføring. 7

8 Pædagogisk praksis Kvalificeret sprogarbejde handler om at tilrettelægge og iværksætte aktiviteter, der inviterer og inspirerer børn til at eksperimentere og lege med sproget via forskellige sproglige udtryksformer. Sproglige udtryksformer spænder bredt. Gennem sproget får børn mulighed for at udtrykke tanker, førelser og holdninger. Sproget er forudsætningen for at lære. Skrivning og læsning skal forstås som kulturteknikker, der udvikler børns sproglige kompetencer. I et literacy pædagogisk perspektiv handler det om, at få øje på de lege og de ting, som barnet gør helt naturligt i hverdagen, hvor de professionelle inddrager læsning og stavning i forskellige sammenhænge, uden at vi har været inde og undervise barnet. Det er af afgørende betydning, at de professionelle er gode sproglige rollemodeller for børnene og er bevidste om de mange forskellige udtryksformer, der kan understøtte barnet i dets sproglige udvikling. Børnekulturen er mættet med symboler, tegn og skriftsprog, som børnene bruger længe inden de begynder i skolen. Børn bruger ofte bogstaver i deres lege, og som voksne skal vi have øje for alt det børnene kan. Definition af literacy-kompetence: En situationsbestemt kompetence til at deltage i en aktivitet med skriftsproglige dimensioner. Definition af literacy-pædagogik: Teori og praksis med henblik på at udvikle læringsmiljøer der kan give børnene literacy-kompetencer. Kilde: Jensen og Broström,

9 Literacy involverer et spektrum af læring, der sætter individet i stand til at opnå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og til at deltage fuldt og helt i forskellige fællesskaber og samfundet som sådan. Kilde UNESCO Egen illustration MÅL I FORHOLD TIL DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS Alle børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem stimulerende læringsmiljøer, der byder på aktiviteter, der er rettet mod alsidig og faglig udvikling Alle børn støttes i deres sproglige nysgerrighed for at bruge sproget, deres sproglige fantasi, spørgelyst, forståelse og lyst til at lære via forskellige udtryksformer både i og uden for institutionen Alle børn skal være i nære relationer, hvor fællesskabet danner grobund for den sproglige udvikling her har professionelle og forældre et særligt ansvar Der arbejdes med skriftsproget i mange sammenhænge, hvor de professionelle inddrager læsning og stavning AKTIVITETER I FORHOLD TIL DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS Struktureret tematisk sprogarbejde Dialogisk læsning Narrativer Børnehavebibliotek bøger, spil, tablets mm. Læsning i alle fag Anvendelse af forskellige medier i den pædagogiske praksis, herunder leg, rim og remser, spil, moderne teknologi, tegning og skrivning, sangleg, dialogisk læsning, samtale om ord mm. 9

10 Sociale arenaer Børn socialiseres i mange arenaer, derfor skal daginstitutionen, skolen og de voksne omkring børnene være opmærksomme på, at børn får mulighed for at tilegne sig stærke sociale kompetencer i trygge rammer. De sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre venskaber, grupper og kulturer. Sproget skabes og udvikles i samvær med betydningsfulde voksne og andre børn og er et centralt element i fællesskaber. I samtale, leg, kulturelle aktiviteter, idræt og naturoplevelser udfoldes sproget i fællesskab med andre. I den moderne teknologi udfordres evnen til at anvende det talte, tænkte og visuelle sprog. I alle disse aktiviteter og fællesskaber har de professionelle samt forældrene en særlig rolle, idet de anvender sproget på måder, som gør barnet aktivt i egen sprogudvikling. Literacy som social praksis handler om at udvikle børnenes evner til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere og planlægge ved at bruge trykte og skriftlige materialer i forskellige kontekster. 10

11 MÅL I FORHOLD TIL SOCIALE ARENAER De professionelle skaber udviklende og ligeværdige fællesskaber, hvor sproget er i fokus gennem aktiv anvendelse Alle børn indgår deltagende i fællesskaber og anvender sine sproglige kompetencer til at forme og udvikle fælleskabet Forældrene sikrer barnets deltagelsesmuligheder i fællesskaber uden om dagtilbuddet og skolen. AKTIVITETER I FORHOLD TIL SOCIALE ARENAER Samtaler med børn i dagligdagen som understøtter den alsidige og faglige udvikling hos barnet Inddragelse af skriftsproget i børnenes dagligdag herunder inddragelse af moderne teknologi i den pædagogiske praksis Øget deltagelsesmuligheder for barnet i forskellige sammenhænge, som stimulerer udvidelsen af de sproglige kompetencer Oplysning til forældrene om sprogfremmende aktiviteter herunder betydningen og opmærksomheden på aktiv sproganvendelse. 11

12 Kompetenceudvikling Dialogisk læsning der er belæg for at fremhæve metodens kvaliteter og at opfordre pædagoger til at gøre brug af den og instruere forældrene i, hvordan de kan anvende dialogisk læsning sammen med deres børn. Kilde: Sprogpakkens Forskningskortlægning. Et velkvalificeret arbejde med børnenes sproglige udvikling samt læseindlæring kræver et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling og uddannelse af pædagoger og lærere således, at den fornødne viden er til stede i dagtilbuddene og i skolen. Sprogpædagoger og læsevejledere sikrer, at den nyeste viden er tilgængelig i dagtilbud og skoler. Det er ressourcepersonerne, der i samarbejde med lederne har ansvaret for, at viden om sprog og læsning udbredes i hele institutionen og skolen. Den enkelte professionelle er også selv ansvarlig for løbende at holde sig orienteret om udvikling på området. Derudover kan man søge sparring hos ressourcepersoner i dagtilbud og skole og ved at tilmelde sig de kompetenceudviklingsforløb, som kommunen løbende udbyder. 12

13 MÅL I FORHOLD TIL KOMPETENCEUDVIKLING Alle pædagoger og lærere opnår grundlæggende viden om sprog- og læsetilegnelse og inddrager ny viden og forskning i arbejdet med at udvikle børns sprog-, skriveog læsekompetencer De professionelle udvikler i fællesskab en pædagogisk praksis med baggrund i sprog- og læsestrategien, handleplanerne for sprogindsatsen på dagtilbudsområdet og handleplanerne for læsning på skoleområdet Pædagoger og lærere har mulighed for løbende opkvalificering på sprogområdet. AKTIVITETER I FORHOLD TIL KOMPETENCEUDVIKLING Ressourcepersonerne opdaterer sig fagligt på det sproglige felt og er knyttet til netværk på henholdsvis dagtilbud og skole Ressourcepersonerne er aktive i formidling af viden om sprog- og læsetilegnelse til pædagoger og lærere med inspiration, oplæg og sparring Alle professionelle kompetenceudvikler sig kontinuerligt inden for det sproglige felt. 13

14 Systematiske metoder til målrettet styrkelse af fx ordforråd eller læseskriveforudsætninger, har en markant positiv effekt, ikke mindst hos socialt udsatte børn. Kilde: Sprogpakkens Forskningskortlægning. Metode Kerneelementet i sprogarbejdet er det løbende og systematiske pædagogiske arbejde med at fremme sprog-, skrive- og læseudviklingen. Sundhedsplejersker, dagplejere, pædagogerne i daginstitutionerne samt lærerne i skolen skal have fokus på børns sproglige udvikling og sikre medinddragelse af forældrene. Indsatsen foregår i et samarbejde mellem de nære voksne, der er omkring børnene og tale-hørekonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vi følger systematisk børn og elevers sproglige udvikling gennem sprogvurderinger af de 3-årige, børn inden skolestart, i 0. klasse og gennem læsetest i hele skoleforløbet. Sprogvurderinger og test giver et kvalitativt og veldokumenteret grundlag for at sætte ind hvor barnets behov er, og giver grundlag for en kontinuerlig og proportionel sprogudvikling hos barnet. Daginstitutioner og skoler reviderer løbende deres handleplaner, der beskriver sprogindsatsen. Der foretages opsamling af data fra sprogvurderinger og læsetest, som analyseres og anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde. Sprogindsatsen opsamles i kvalitetsrapporten på henholdsvis dagtilbud og skoleområdet. 14

15 MÅL I FORHOLD TIL METODE Professionelle på tværs af faggrænser anvender fælles redskaber til at understøtte den sammenhængende sproglige indsats Sprogvurderinger og læsetest anvendes til at målrette det fortsatte arbejde, med at udvikle barnets sprog-, skrive- og læsekompetencer Sprogvurdering og læsetest anvendes til at ændre på praksis, hvor de indsamlede data viser, at der er svagheder og mangler i børnenes udvikling. AKTIVITETER I FORHOLD TIL METODE Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i 0. klasse Obligatoriske nationale test på 2., 4., 6. & 8. klassetrin i læsning Test i dansk som andetsprog på 5. & 7. klassetrin Kommunale test i læsning i 1., 2., 3. & 4. klassetrin Samarbejde mellem professionelle Systematisk indsamling af data og evaluering af indsatsen, som opsamles i kvalitetsrapporterne på henholdsvis dagtilbud og skole. 15

16 Forskning peger på, at det er vigtigt at inddrage forældrene. De indsatser der foregår i dagtilbuddet og hjemmet er mest effektive. Kilde Sprogpakkens Sammenfatning af resultatet af forskningskortlægningen inddragelse af forældre i sprogarbejdet Organiseringen og samarbejde en sammenhængende indsats Organiseringen skaber en rød tråd mellem de sprogudviklende indsatser i Herlev Kommune. Med afsæt i Børnepolitikken, Rammeplanerne og Ungestrategien tydeliggør sprog- og læsestrategien sammenhængen mellem de overordnede mål, måden de udøves på, og resultatet af den sproglige indsats. Strategien omsættes på dagtilbudsområdet som beskrevet i Handleplanen for den sproglige indsats på dagtilbudsområdet og på skoleområdet, som beskrevet i Handleplan for Børnepolitikken Rammeplanerne for 0 10 år og år, samt Ungestrategien for de årige Sprog- og læsestrategien Organisering af den sproglige indsats på dagtilbudsområdet Handleplan for læsning i folkeskolen Sprogvurdering af de 3-årige, inden skolestart og i 0. klasse Obligatoriske nationale test på 2., 4., 6. & 8. klassetrin i læsning Test i dansk som andetsprog på 5. & 7. klassetrin 16

17 læsning. Resultatet af de målrettede indsatser opsamles og evalueres via sprogvurderinger og læsetest på henholdsvis dagtilbud og skoleområdet. I dagtilbuddene sikrer pædagogerne sammen med ledelsen og sprogpædagogerne, at arbejdet med børnenes sproglige udvikling bliver integreret i den daglige praksis. Der afholdes to årlige temadage med sprogpædagogerne og tale-hørekonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor der gives oplæg og erfaringsudveksles om de sproglige indsatser. På skolerne sikrer lærerne sammen med læsevejlederne og ledelsen, at der arbejdes med elevernes sprog-, skrive- og læseudvikling i alle fag. Desuden afholdes årlige klassetrinskonferencer for at følge elevernes sprog-, skrive- og læseudvikling. Ved overgangen mellem dagtilbud og skole anvendes samtalecirklen. Samtalecirklen er en del af tillægget til Rammeplanens afsnit om det betydningsfulde samarbejde, som har fokus på samarbejdet mellem de professionelle og på samarbejdet mellem de professionelle og forældrene. Samtalecirklen er et dialogredskab, hvor barnets alsidige og faglige udvikling, herunder de sproglige kompetencer beskrives af den professionelle, af forældrene og af barnet selv. Samtalecirklen beskriver barnets nuværende kompetencer samt barnets udviklingspotentialer. Med samtalecirklen sikres der altså en sammenhæng mellem de indsatser, der er gjort i dagtilbuddet, og de indsatser, der skal ske i skolen. Samtalecirklen sikrer, at der sker en progressionsudvikling i barnets sprog. Ved konstant at være opmærksom på, hvordan de voksne taler med børnene, og hvordan børnene taler med hinanden i hverdagstimerne, er der skabt et solidt fundament for et MÅL I FORHOLD TIL ORGANISERING OG SAMARBEJDE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS Organiseringen og samarbejdet sikrer sammenhæng og koordinering mellem de indsatser, der støtter barnet sprogudvikling fra daginstitution og skole frem mod en ungdomsuddannelse De professionelle har fælles forståelse for den gensidige forpligtelse, der er mellem professionelle i udviklingen af det sproglige arbejde Organiseringen og samarbejdet sikrer at viden om barnets sproglige udvikling og læringsmål udveksles imellem de professionelle fra dagtilbud til skolen og mellem de professionelle og forældrene. AKTIVITETER I FORHOLD TIL ORGANISERING OG SAMARBEJDE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS Sprogmøder Vejledningsmøder Læsekonferencer Brobygningsmøder mellem dagtilbud og skole Overleveringssamtaler mellem dagtilbud, skole og forældre ved overgangen fra børnehave til skole. sprogstimulerende miljø. Kilde: Sprogpakkens Forskningskortlægning 17

18 Noter Handleplan for den sproglige indsats på dagtilbudsområdet er en samlet beskrivelse af den sproglige indsats på dagtilbudsområdet, herunder 11 tilbud rettet mod to-sprogede børn, der ikke er i dagtilbud. Sprogpakken: Et efteruddannelsesforløb for pædagoger i daginstitutioner med undervisningsdage, temadage, og undervisningsmateriale som bygger på den nyeste forskning om børns sprog. Indhold i Sprogpakken: Handleplan for læsning danner grundlag for skolernes arbejde med læsning såvel i faget dansk som i alle fag. Handleplanen indeholder en beskrivelse af, hvorledes skolerne arbejder med læsning, samt en oversigt over evaluering efter hvert klassetrin, så målene og progressionen fastholdes. Herlev Kommune maj HELP: HELP er en pædagogisk metode der tager afsæt i de professionelles måde at arbejde på, og derigennem udvikler det pædagogiske arbejde på daginstitutionerne og på skolerne. Formålet med HELP er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for alle børns faglige og sociale læring, og hvor den enkelte oplever sig selv som en betydningsfuld del af fællesskabet. Læsevejledere: Alle skoler har lærere med særlig uddannelsesmæssig baggrund, der varetager funktionen som læsevejleder. Læsevejlederfunktionen rettes mod læseundervisningen i alle fag, og skal ses i sammenhæng med den enkeltes skoles udmøntning af den kommunale Handleplan for læsning, hvor skolens planer for læseaktiviteter og testninger indgår. Rammeplanen for det pædagogiske arbejde med de 0 10 årige om det betydningsfulde i børns læring og udvikling. Herlev Kommune december Rammeplanen for det pædagogiske arbejde med de årige et læringsgrundlag. Herlev Kommune januar Tematisk sprogarbejde: Der arbejdes struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema f.eks. skoven. Understøttende sprogstrategier: Handler om at være i dialog med barnet, hvor man følger barnets spor, stiller åbne spørgsmål og hjælper barnet med at bruge sproget. Dialogisk læsning: Er en metode, der engagerer barnet sprogligt under læsning, udfordrer barnet rent intellektuelt, hvilke resulterer i bedre sprogfærdigheder. Sprogvurdering: Sprogvurderingsmaterialet er udviklet af Center for Børnesprog på Syddansk Universitet. Det anvendes til vurdering af 3-årige, inden skolestart og i 0. klasse. Der er udviklet et IT registeringssystem af Rambøll, som anvendes i kommunen. Resultat af sprogvurderingerne dokumenteres i kvalitetsrapporterne på henholdsvis dagtilbud og skoleområdet. Sprogpædagoger: Der er i alle dagtilbud mindst 2 pædagoger, der har fået et kompetenceløft i Børns sproglige udvikling. De har deltaget i nationale og lokale kurser, og de holder sig løbende ajour med udviklingen på området bl.a. på de to årlige temadage. Sprogpædagogerne foretager også sprogvurderingerne af børnene i daginstitutionerne. Tillægget til Rammeplanens afsnit om det betydningsfulde samarbejde en beskrivelse af brobygningssamarbejdet i distrikterne. Herlev Kommune januar

19 Forskning kan dokumentere sammenhængen mellem barnets tidlige sprogtilegnelse og senere uddannelsesmæssige succes. Kilde: Sprogpakken Forskningskortlægningen. 19

20

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE Børnehuset Ved Åen FORMÅL DEN NYE RAMME SKAL SIKRE: At børn der skal sprogvurderes bliver det At der sker opfølgning på sprogvurderingerne At der skabes systematik og skriftlighed

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder for at

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Alle børns sprog og læsning-

Alle børns sprog og læsning- Alle børns sprog og læsning- En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune Oktober 2018 Forord At beherske sprog og læsning åbner døre til et hav af muligheder for børn og unge. Det giver livsglæde,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Rebild Kommunes Sprogstrategi Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Indledning Visionen for arbejdet med børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder i Rebild Kommune

Læs mere

Bilag 2 - Opsamling på evaluering af indsatsområde sprog

Bilag 2 - Opsamling på evaluering af indsatsområde sprog I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL: For børn -Børns sprog- og skriftsproglige udvikling skal år for år være i den bedst mulige progression I mindre I nogen I høj 3 10

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

ROAL Kolding 23. januar 2019

ROAL Kolding 23. januar 2019 ROAL Kolding 23. januar 2019 Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Mål... 3 Leg, læring og trivsel...5 Professionelle læringsfællesskaber...6 Samarbejde mellem institution og forældre...6 Rammer

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Notat fra arbejdsgruppen for sprogvurdering

Notat fra arbejdsgruppen for sprogvurdering #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Forvaltningesledelsen, Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Børne- og Familieafdelingen Sagsnr./Dok.nr. 2017-038703

Læs mere

Høringssvar fra skole. Venlig hilsen. Marianna Estelle Nysom Egebrønd

Høringssvar fra skole. Venlig hilsen. Marianna Estelle Nysom Egebrønd Fra: Marianna Estelle Nysom Egebrønd [maege@mariagerfjord.dk] Til: Birgit Bjørn Nielsen [bbnie@mariagerfjord.dk] Dato: 22-12-2011 14:37 VS: Plan for mål og rammer for sprogvurdering og Vedrørende: sprogstimulering

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting Specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser et indblik i resultaterne fra et systematisk litteraturstudie Camilla Brørup Dyssegaard, Ren

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere