Sprog- og Læsestrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog- og Læsestrategi 2015-2019"

Transkript

1 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune

2 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog, læsning og skrivning i dagtilbud og skole i Frederikssund Kommune. Handleplanen er en praktisk udmøntning af Sprog- og Læsestrategien og er tænkt som et konkret redskab for personalet i dagtilbud og skoler. Handleplanen er delt i 4 fokusområder: Sprog for alle Læsning og skrivning for alle Alle er en del af fællesskabet Lyst til læring De 4 fokusområder indledes med et overordnet afsnit, der beskriver det arbejde, der allerede i dag er implementeret i dagtilbud og skole. Det overordnede afsnit følges op af et skema, som beskriver de tiltag, der skal iværksættes indenfor de næste to år, for at sikre alle børn og unge den bedst mulige læring om sprog, læsning og skrivning. Bagest i denne handleplan findes en oversigt over de evalueringsredskaber, der bruges til at evaluere børn- og unges udvikling omkring sprog, læsning og skrivning. 2/18

3 Sprog for alle 0-18 år Dagtilbud I dagtilbuddet er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes sproglige udvikling. I dagtilbudet motiveres børnene til at deltage i dialoger, hvor barnet selv fortæller og også kan lytte, imens andre fortæller. I dagligdagen mødes børnene med højtlæsning/fortælling, rim, remser og leg med ord. Sprogstimulerende spil, sange,sanglege og musik understøtter den sproglige udvikling. Sproglig udvikling Sprog er forudsætningen for at kunne udtrykke sig og komme i kontakt med andre. Sproglige færdigheder giver børn mulighed for at tale, lytte, få viden og erfaringer samt udtrykke følelser. Både talesprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog spiller en rolle i børns udviklingsproces. De kommunikerer, udtrykker sig og udfordres i børnehusets daglige aktiviteter til sproglig kreativitet på forskellige måder. Pædagogisk personale Alle voksne omkring barnet er vigtige sproglige rollemodeller. I børnenes læreplaner er sprog et særligt indsatsområde, og sprogpædagogen er igangsætter og byder ind med inspiration til sproglige aktiviteter. Det pædagogiske personale indgår i samarbejde med kommunens fagpersonale, og sikrer alle børn de bedste betingelser for at udvikle deres sprog. Skolen I skolen er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes fortsatte sproglige udvikling. Arbejdet med sprog indgår i alle fag. Der arbejdes med direkte læring i ordkendskab og fagets særegne terminologi. Arbejdet med sprog indgår i et dialektisk samspil med læsning og skrivning i de enkelte fag. Hos tosprogede børn og unge inddrages viden om modersmålet. 3/18

4 Sprog for alle O til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere Tydeliggørelse af sprogpædagogers rolle Der skal udarbejdes en struktur for et formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere, hvor stimulation af barnets tidlige sprogudvikling er i fokus Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for sprogpædagoger Dagplejepædagoger og talehørelærere Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem dagplejepædagoger og talehørelærere Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Styrkelse af netværk mellem sprogpædagoger Beskrivelse af netværkets funktion i områderne samt fastlæggelse af mødefrekvens, dagsordenspunkter og talehørelæreres opgave som tovholder Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Efteruddannelse af sprogpædagoger Styrkelse af samarbejdet mellem tale-hørelærere og børnehusene Afholdelse af årlig temadag for alle sprogpædagoger i kommunen med faglige oplæg, vidensdeling og erfaringsudveksling Årligt statusmøde og sparring i det enkelte børnehus omkring resultater af sprogvurderinger og sproglige indsatser i børnehuset Tale-hørelærere og dagtilbud Tale-hørelærere, pædagogisk leder og sprogpædagog Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Årligt ved møde mellem talehørelærere og lederteam i områderne Styrkelse af samarbejdet skole-dagtilbud omkring det Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige Læsevejledere, tale-hørelærere, sprogpædagoger Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere 4/18

5 brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger som kommunal evaluering De samlede resultater for kommunen og for hvert børnehus opgøres årligt og præsenteres i den årlige rapport om faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger i forhold til det enkelte barn Det enkelte børnehus bruger resultaterne i tilrettelæggelsen af målrettede sprogindsatser for det enkelte barn eller børn i en gruppe, ligesom de indgår som en del af læreplansarbejdet. Ved 3-årige børn, som vurderes at ligge i gruppen særlig indsats eller fokuseret indsats følger børnehuset op med udfyldelse af handleplansark og TRAS-screening. Der evalueres på handleplan efter ½ år og TRAS gentages, hvorefter videre indsats planlægges. Sprogpædagoger, talehørelærere og pædagogisk personale Pædagogisk personale fra børnehus til SFO og lærere i 0. klasse samt evt. tale-hørelærere Sprogindsatser drøftes ved det årlige møde med talehørelærere. Områdeledere og skoleledere. Temadag for sprogpædagoger Resultaterne for de 5-årige børn tages op på førstkommende personalemøde i børnehuset og indgår ved overlevering til skolen En gang årligt arrangerer talehørelærere en temadag for sprogpædagogerne. Tale-hørelærere Årligt af sprogpædagoger og tale-hørelærere 5/18

6 Sprog for alle 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre viden om det enkelte barns sproglige kompetencer mhb. individuelle læringsmål Sprogvurderinger i 0. klasse Børn i 0.klasse, som i den fælles sprogvurdering, vurderes at ligge i gruppen særlig indsats, vurderes individuelt af tale-hørelærere, med udfyldelse af handleplansark Lærere i 0. klasse, tale-hørelærere evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Elevplan og intern sprogkonference efterår med deltagelse af ledelse, lærere, talehørelærer, evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Sikre fortsat udvikling af sproglige kompetencer hos barnet og den unge Bevidst anvendelse af såvel hverdagssom skolesprog (Vidensbaseret sprog) Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Udvikle kompetencer i mundtlig fremstilling Direkte undervisning i sprogets opbygning og struktur samt ord, vendinger og begreber Opnå erfaring i at tale til en større forsamling. Lærere i alle fag Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Lærere, forældre og elev via elevplan Undervisning i sammenhængende mundtlig fremstilling 6/18

7 Dagtilbud Læsning og skrivning for alle I dagtilbud møder og anvender barnet skriftsproget. Der udarbejdes særskilte læreplaner for sprog, og skriftsproget indtænkes i disse læreplaner. Børnehusets sprogpædagog er inspirator og igangsætter i arbejdet med skriftsproget. Skole Al undervisning tager afsæt i nye forenklede fælles mål. Barnets skriftsproglige udvikling er beskrevet i danskfagets kompetencemål, men skriftsproget er i fokus i læringsmålene i alle fag, og læsning og skrivning indgår således som en integreret del af alle fag i skolen. Læsevejledere og læsekonsulent I Frederikssund Kommune råder alle skoler over en læsevejleder, der kan rådgive kolleger om skriftsproglige indsatser og medvirke til at ny viden om skriftsprog implementeres i lærerens arbejde med den enkeltes læring. Læsevejlederne indgår i et kommunalt netværk med kommunens læsekonsulent som tovholder. Her deles ny viden i et fagfagligt fællesskab, der sikrer og optimerer de læringsmæssige tiltag på de enkelte skoler. Konsulenter og lærere i dansk som andetsprog, DSA Konsulenter, koordinatorer for DSA og lærere indgår i et tæt samarbejde, der sikrer elever med anden etnisk baggrund de bedste betingelser for at udvikle sprog, læsning og skrivning. Evalueringskultur I Frederikssund Kommune er der en fastlagt evalueringskultur, der tager afsæt i såvel kommunale som nationale test. Evalueringen anvendes formativt af lærere, koordinatorer og læsevejledere med fokus på at optimere den enkeltes læring. Årlige læsekonferencer er et af de fora, der bringer evalueringen i anvendelse. Evalueringsmaterialet indgår også, når læsekonsulenten afholder de årlige evalueringssamtaler med skolerne. 7/18

8 Læsning og skrivning for 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Styrkelse af samarbejdet mellem skole og dagtilbud omkring det brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling At blive bekendt med skriftsproget Anvende skriftsproget At øge børnenes sproglige og fonologiske bevidsthed Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk arbejde med dialogisk læsning Læse- og skriveunderstøttende programmer i elektroniske medier Læse og skrive eget navn, benytte legeskrivning og ordkort Systematisk arbejde med rim og remser Sikre, at barnet udvikler et nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd Udfordre børnene til at bruge sproget alsidigt, kreativt og fantasifuldt Læsevejledere, talehørelærere, sprogpædagoger Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale 8/18

9 Læsning og skrivning for 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre at alle læsevejledere og koordinatorer har mulighed for fortsat at udvikle faglige- og vejledningsmæssige kompetencer Sikre læsevejleder, koordinatorer og lærere de bedst mulige betingelser for at udvikle det enkelte barns læring med afsæt i nye vidensbaserede metoder Inddrage forældre i den enkeltes læse- og skriveudvikling Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for alle børn og unge Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for elever med bekymrende læseresultater Sikre at viden om den enkeltes udvikling overdrages fra en afdeling eller skole til en anden Sikre at alle elever understøtter deres læse- og skriveudvikling med IT og digitale læremidler Netværksmøder og en årlig temadag eller lokale kurser Skolen udarbejder en handleplan, for anvendelsen af IT og som sikrer, at læsevejledere systematisk indgår i vejledningsforløb med alle kolleger Informationsmøder ved skolestart og løbende orientering om læringsmål i kommunikationen med forældrene Kommunal og national evaluering (Se evalueringsplan) Elever med bekymrende læseresultater afdækkes individuelt og der udarbejdes en plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning Overleveringsmøder og skriftlig dokumentation i form af testresultater og lign. Computere og tablets implementeres i læse- og skriveundervisningen Læsevejledere, koordinatorer og konsulenter Læsevejleder, koordinatorer og skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulenten Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinator og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse. Forældre inddrages Skoleledelser i samarbejde med lærere og forældre Lærere i samarbejde med læse- og ITvejleder Konsulenter evaluerer med læsevejledere, koordinatorer og skoleledere Skolens ledelse, koordinatorer og læsevejleder i samarbejde med læsekonsulenten Skolens ledelse sikrer evaluering evt. i samarbejde med skolens bestyrelse Elevplan og intern læsekonference med læsevejleder og evt. koordinatorer mindst én gang årlig Elevplan og plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning. Skolernes ledelse evaluerer årligt processen Elevplan 9/18

10 Alle er en del af fællesskaber 0 til 18 år I Frederikssund Kommune tager al læring udgangspunkt i, at børn og unge udvikler sig bedst i mangfoldige fællesskaber. Inklusion Inkluderende læringsmiljøer i Frederikssund Kommune er karakteriseret ved, at børn og unge er til stede i fællesskabet, deltager ligeværdigt og får passende udfordringer. Alle børn- og unges sproglige- og skriftsproglige udvikling Læringsmål og læringsaktiviteter tilrettelægges på baggrund af evidensbaseret viden og kendskab til den enkeltes sproglige- og skriftsproglige forudsætninger. Læringsdifferentiering og nærmeste udviklingszone er udgangspunkter for pædogogers og læreres arbejde med den enkeltes læring. Alle skoleelever har, både hjemme og i skolen via en kommunal aftale, tilgang til læsning og skrivning med CD-ord i alle fag. Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling mødes med indsatser, der har afsæt i en formativ anvendelse af evalueringsredskaber og bygger på viden om sproglig og skriftsproglig udvikling. Indsatserne tilrettelægges i daginsttutionerne i samarbejde mellem pædagoger, institutionens ledelse og sprogpædagoger og i skolerne mellem læreren, skolens ledelse og vejledere, For skolerne er der mulighed for at inddrage support fra Videnscenter for tale, sprog og læsning samt kommunens læsekonsulent. 10/18

11 Alle er en del af fællesskabet 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Viden om børn med forsinket sproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre institutioner og skoler for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer barnet til at stå på tæer Evaluering og dokumentation af sproglige vanskeligheder Pædagoger i samarbejde med sprogpædagog Børnehusets ledelse i samarbejde med forældre, sprogpædagog og talehørelærer Ved årlig forældresamtale Overleveringsmøder mellem parterne Alle er en del af fællesskabet 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Sikre børn og unge med særlige forudsætninger bedst mulig læring Sikre at alle børn og unge opnår kompetencer i at benytte IT- Iværksættelse af understøttende og supplerende indsatser fra 0. klasse Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer eleven i zonen for nærmeste udvikling Give alle børn og unge mulighed for at skrive sig ind i læsning via Lærere i samarbejde med skolens vejledere og evt. kommunens læsekonsulent og konsulenter for DSA Lærere i samarbejde med vejledere og evt. læsekonsulenten og konsulenter for DSA Skoleledere i samarbejde med egne vejledere og relevante Lærere i samarbejde med ledelse og læsevejleder Lærere, elev og forældre Skoleledelser og relevante interne 11/18

12 kompenserende hjælpemidler som en del af den skriftsproglige udvikling Sikre børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling f.eks. ordblindhed bedst mulig læring på baggrund af faglig viden om den enkelte Viden om børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre afdelinger, skoler eller ungdomsuddannelser for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Fra 3. klasse sikre børn og unge med forsinket sproglig og skriftsproglig udvikling fortsat læring i fællesskabet Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling fortløbende anvender IT- kompenserende hjælpemidler, så deres skriftsproglige kompetencer udvikles Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling tilgang til digitale tekster Sikre at børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling og deres lærere opnår viden om, og erfaring med at arbejde med skriftsproglig udvikling og kompenserende tilgængelige IT-værktøjer Afdækning af sproglige vanskeligheder Afdækning af skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse Evaluering og dokumentation af sproglige og skriftsproglige vanskeligheder Anskaffe kompenserende hjælpemidler og tilrettelægge undervisning, der implementerer IT Tilrettelægge direkte undervisning i anvendelse af kompenserende IT og tilbagevendende følge op på anvendelsen Alle skoler har mulighed for at scanne og OCR- bearbejde og videreformidle tekster direkte fra kopimaskinen Med udgangspunkt i en kommunal læsefaglig vurdering at tilrettelægge forløb for elever og lærere. Fx: Læseobservation, kurser. lærere samt evt. kommunens læsekonsulent Tale-hørelærere i samarbejde med lærere og evt. vejledere Skolens vejledere i samarbejde med lærere og kommunens læsekonsulent Børnehusets ledelse i samarbejde med sprogpædagoger og talehørelærere Skolens vejledere i samarbejde lærere og kommunens læsekonsulent Skolens ledelse i samarbejde med lærere og vejledere Lærere i samarbejde med elev og læsevejleder eller ITansvarlig Skoleledelse i samarbejde med IT-vejleder og IT-afdeling Skolens ledelse, vejledere og lærere i samarbejde med Videnscenter for tale, sprog og læsning og kommunes læsekonsulent medarbejdere Områdeledere / skoleleder i samarbejde med tale-hørelærere Skolens ledelse i samarbejde med forældre, læsevejlederen Årlig evaluering mellem involverede parter Lærere og forældre via elevplan Lærere og forældre via elevplan Skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulent Lærere i samarbejde med elev, forældre, læsevejleder og skolens ledelse 12/18

13 hjælpemidler Sikre dokumentation i uddannelsesplan forud for overgang til ungdomsuddannelse Sikre forældre til børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling et netværk med andre forældre og mulighed for rådgivning handleplaner m.m. Ordblindhed og andre vanskeligheder dokumenteres skriftligt Netværk for forældre Læsevejleder i samarbejde med lærer, skolens ledelse, evt. tosprogskoordinator og UUvejleder Læsekonsulenten i samarbejde med skoleafdeling, skolerne, Videnscentret for tale, sprog og læsning, interessegrupper og forældre Lærere følger op Læsekonsulenten evaluerer med forældre, skoler og skoleafdeling 13/18

14 Lyst til læring 0 til 18 år I Frederikssund Kommune mødes den enkelte af inspirerende læringsmiljøer, der motiverer til læring ved at anerkende forskellighed og tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og interesser. Den digitale verden og det omgivende samfunds muligheder indtænkes i læringsaktiviteterne. Lyst til læring 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børnenes interesser med blik for, at der nogle gange skal inspireres og udfordres forskelligt Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, herunder folkebiblioteker og skolebiblioteker Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Evaluering af læreplan 14/18

15 Lyst til læring 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børn og unges interesser, og det indtænkes, at der skal inspireres og udfordres forskelligt. Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Personalet Pædagoger og lærere evaluerer med barnet, den unge og deres forældre Den enkelte unge har lyst og føler sig rustet til at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med folkebiblioteket og kultur- og natur institutioner Den unge har et nuanceret billede af mulighederne og kan afstemme forventningerne til sig selv Den unge i samarbejde med lærer, UU-vejleder og forældre Der følges op på, om den unge gennemfører en ungdoms-uddannelse 15/18

16 Evalueringsoversigt for sprog og skriftsprog i Frederikssund Kommune Tidspunkt Obligatoriske evalueringsredskaber Frivillige evalueringsredskaber Fra 2 år TRAS 3 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 5 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 0.klasse Sprogvurdering august + september Revurdering og evaluering er ikke aftalt kommunalt IL- basis 1. klasse OS 64 eller lign. 15. april til 15. maj Bogstavtest i august OS 64 allerede i november 1. gang. National test i læsning på frivillig basis Skriftsproglig udvikling 2. klasse OS 120 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 2 (stavetest) National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling 3. klasse SL 60 eller lign. 15. april til 15. maj DVO s screening august + september ST 3 (stavetest) National test 4. klasse SL 40 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 4 (stavetest) National test på frivillig basis Skriftsproglig udvikling ST 4 (staveprøve) Skriftsproglig udvikling 5. klasse LÆS 5 National test på frivillig basis 16/18

17 St. 5 (stavetest) 15. april til 15. maj National test for elever med DSA 6. klasse National test læsning St. 6 (stavetest) TL 1 læsetest eller lign 15. april til 15. maj 7. klasse TL 2 læsetest eller lign September National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet Skriftsproglig udvikling National test på frivillig basis. For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet 8. klasse National test læsning TL 3 læsetest eller lign. september 9.klasse FSA National test på frivillig basis 17/18

18 18/18

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats

Få gang i sproget. fokus på sprogvejlederens indsats Få gang i sproget fokus på sprogvejlederens indsats Indhold på workshop 1. Oplæg ved pædagogisk konsulent Sanna Lassen; Horsens Kommunes organisatoriske strategi i forhold til sproglig indsats på 0-6årsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

sprog, læsning og skrivning

sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Favrskov Kommune 2 Favrskov Kommunes strategi for sprog, læsning og skrivning Indledning Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde

Kontrakter Børn og Unge 2015-17. Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn

Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn Brobygning ved overgange samt fokus på arbejdet med den sproglige udvikling for alle børn v. Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen Syddjurs Kommune Lidt tal og fakta om kommunen: - dækker knap 700

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere