Sprog- og Læsestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog- og Læsestrategi 2015-2019"

Transkript

1 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune

2 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog, læsning og skrivning i dagtilbud og skole i Frederikssund Kommune. Handleplanen er en praktisk udmøntning af Sprog- og Læsestrategien og er tænkt som et konkret redskab for personalet i dagtilbud og skoler. Handleplanen er delt i 4 fokusområder: Sprog for alle Læsning og skrivning for alle Alle er en del af fællesskabet Lyst til læring De 4 fokusområder indledes med et overordnet afsnit, der beskriver det arbejde, der allerede i dag er implementeret i dagtilbud og skole. Det overordnede afsnit følges op af et skema, som beskriver de tiltag, der skal iværksættes indenfor de næste to år, for at sikre alle børn og unge den bedst mulige læring om sprog, læsning og skrivning. Bagest i denne handleplan findes en oversigt over de evalueringsredskaber, der bruges til at evaluere børn- og unges udvikling omkring sprog, læsning og skrivning. 2/18

3 Sprog for alle 0-18 år Dagtilbud I dagtilbuddet er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes sproglige udvikling. I dagtilbudet motiveres børnene til at deltage i dialoger, hvor barnet selv fortæller og også kan lytte, imens andre fortæller. I dagligdagen mødes børnene med højtlæsning/fortælling, rim, remser og leg med ord. Sprogstimulerende spil, sange,sanglege og musik understøtter den sproglige udvikling. Sproglig udvikling Sprog er forudsætningen for at kunne udtrykke sig og komme i kontakt med andre. Sproglige færdigheder giver børn mulighed for at tale, lytte, få viden og erfaringer samt udtrykke følelser. Både talesprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog spiller en rolle i børns udviklingsproces. De kommunikerer, udtrykker sig og udfordres i børnehusets daglige aktiviteter til sproglig kreativitet på forskellige måder. Pædagogisk personale Alle voksne omkring barnet er vigtige sproglige rollemodeller. I børnenes læreplaner er sprog et særligt indsatsområde, og sprogpædagogen er igangsætter og byder ind med inspiration til sproglige aktiviteter. Det pædagogiske personale indgår i samarbejde med kommunens fagpersonale, og sikrer alle børn de bedste betingelser for at udvikle deres sprog. Skolen I skolen er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes fortsatte sproglige udvikling. Arbejdet med sprog indgår i alle fag. Der arbejdes med direkte læring i ordkendskab og fagets særegne terminologi. Arbejdet med sprog indgår i et dialektisk samspil med læsning og skrivning i de enkelte fag. Hos tosprogede børn og unge inddrages viden om modersmålet. 3/18

4 Sprog for alle O til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere Tydeliggørelse af sprogpædagogers rolle Der skal udarbejdes en struktur for et formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere, hvor stimulation af barnets tidlige sprogudvikling er i fokus Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for sprogpædagoger Dagplejepædagoger og talehørelærere Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem dagplejepædagoger og talehørelærere Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Styrkelse af netværk mellem sprogpædagoger Beskrivelse af netværkets funktion i områderne samt fastlæggelse af mødefrekvens, dagsordenspunkter og talehørelæreres opgave som tovholder Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Efteruddannelse af sprogpædagoger Styrkelse af samarbejdet mellem tale-hørelærere og børnehusene Afholdelse af årlig temadag for alle sprogpædagoger i kommunen med faglige oplæg, vidensdeling og erfaringsudveksling Årligt statusmøde og sparring i det enkelte børnehus omkring resultater af sprogvurderinger og sproglige indsatser i børnehuset Tale-hørelærere og dagtilbud Tale-hørelærere, pædagogisk leder og sprogpædagog Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Årligt ved møde mellem talehørelærere og lederteam i områderne Styrkelse af samarbejdet skole-dagtilbud omkring det Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige Læsevejledere, tale-hørelærere, sprogpædagoger Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere 4/18

5 brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger som kommunal evaluering De samlede resultater for kommunen og for hvert børnehus opgøres årligt og præsenteres i den årlige rapport om faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger i forhold til det enkelte barn Det enkelte børnehus bruger resultaterne i tilrettelæggelsen af målrettede sprogindsatser for det enkelte barn eller børn i en gruppe, ligesom de indgår som en del af læreplansarbejdet. Ved 3-årige børn, som vurderes at ligge i gruppen særlig indsats eller fokuseret indsats følger børnehuset op med udfyldelse af handleplansark og TRAS-screening. Der evalueres på handleplan efter ½ år og TRAS gentages, hvorefter videre indsats planlægges. Sprogpædagoger, talehørelærere og pædagogisk personale Pædagogisk personale fra børnehus til SFO og lærere i 0. klasse samt evt. tale-hørelærere Sprogindsatser drøftes ved det årlige møde med talehørelærere. Områdeledere og skoleledere. Temadag for sprogpædagoger Resultaterne for de 5-årige børn tages op på førstkommende personalemøde i børnehuset og indgår ved overlevering til skolen En gang årligt arrangerer talehørelærere en temadag for sprogpædagogerne. Tale-hørelærere Årligt af sprogpædagoger og tale-hørelærere 5/18

6 Sprog for alle 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre viden om det enkelte barns sproglige kompetencer mhb. individuelle læringsmål Sprogvurderinger i 0. klasse Børn i 0.klasse, som i den fælles sprogvurdering, vurderes at ligge i gruppen særlig indsats, vurderes individuelt af tale-hørelærere, med udfyldelse af handleplansark Lærere i 0. klasse, tale-hørelærere evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Elevplan og intern sprogkonference efterår med deltagelse af ledelse, lærere, talehørelærer, evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Sikre fortsat udvikling af sproglige kompetencer hos barnet og den unge Bevidst anvendelse af såvel hverdagssom skolesprog (Vidensbaseret sprog) Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Udvikle kompetencer i mundtlig fremstilling Direkte undervisning i sprogets opbygning og struktur samt ord, vendinger og begreber Opnå erfaring i at tale til en større forsamling. Lærere i alle fag Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Lærere, forældre og elev via elevplan Undervisning i sammenhængende mundtlig fremstilling 6/18

7 Dagtilbud Læsning og skrivning for alle I dagtilbud møder og anvender barnet skriftsproget. Der udarbejdes særskilte læreplaner for sprog, og skriftsproget indtænkes i disse læreplaner. Børnehusets sprogpædagog er inspirator og igangsætter i arbejdet med skriftsproget. Skole Al undervisning tager afsæt i nye forenklede fælles mål. Barnets skriftsproglige udvikling er beskrevet i danskfagets kompetencemål, men skriftsproget er i fokus i læringsmålene i alle fag, og læsning og skrivning indgår således som en integreret del af alle fag i skolen. Læsevejledere og læsekonsulent I Frederikssund Kommune råder alle skoler over en læsevejleder, der kan rådgive kolleger om skriftsproglige indsatser og medvirke til at ny viden om skriftsprog implementeres i lærerens arbejde med den enkeltes læring. Læsevejlederne indgår i et kommunalt netværk med kommunens læsekonsulent som tovholder. Her deles ny viden i et fagfagligt fællesskab, der sikrer og optimerer de læringsmæssige tiltag på de enkelte skoler. Konsulenter og lærere i dansk som andetsprog, DSA Konsulenter, koordinatorer for DSA og lærere indgår i et tæt samarbejde, der sikrer elever med anden etnisk baggrund de bedste betingelser for at udvikle sprog, læsning og skrivning. Evalueringskultur I Frederikssund Kommune er der en fastlagt evalueringskultur, der tager afsæt i såvel kommunale som nationale test. Evalueringen anvendes formativt af lærere, koordinatorer og læsevejledere med fokus på at optimere den enkeltes læring. Årlige læsekonferencer er et af de fora, der bringer evalueringen i anvendelse. Evalueringsmaterialet indgår også, når læsekonsulenten afholder de årlige evalueringssamtaler med skolerne. 7/18

8 Læsning og skrivning for 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Styrkelse af samarbejdet mellem skole og dagtilbud omkring det brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling At blive bekendt med skriftsproget Anvende skriftsproget At øge børnenes sproglige og fonologiske bevidsthed Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk arbejde med dialogisk læsning Læse- og skriveunderstøttende programmer i elektroniske medier Læse og skrive eget navn, benytte legeskrivning og ordkort Systematisk arbejde med rim og remser Sikre, at barnet udvikler et nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd Udfordre børnene til at bruge sproget alsidigt, kreativt og fantasifuldt Læsevejledere, talehørelærere, sprogpædagoger Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale 8/18

9 Læsning og skrivning for 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre at alle læsevejledere og koordinatorer har mulighed for fortsat at udvikle faglige- og vejledningsmæssige kompetencer Sikre læsevejleder, koordinatorer og lærere de bedst mulige betingelser for at udvikle det enkelte barns læring med afsæt i nye vidensbaserede metoder Inddrage forældre i den enkeltes læse- og skriveudvikling Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for alle børn og unge Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for elever med bekymrende læseresultater Sikre at viden om den enkeltes udvikling overdrages fra en afdeling eller skole til en anden Sikre at alle elever understøtter deres læse- og skriveudvikling med IT og digitale læremidler Netværksmøder og en årlig temadag eller lokale kurser Skolen udarbejder en handleplan, for anvendelsen af IT og som sikrer, at læsevejledere systematisk indgår i vejledningsforløb med alle kolleger Informationsmøder ved skolestart og løbende orientering om læringsmål i kommunikationen med forældrene Kommunal og national evaluering (Se evalueringsplan) Elever med bekymrende læseresultater afdækkes individuelt og der udarbejdes en plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning Overleveringsmøder og skriftlig dokumentation i form af testresultater og lign. Computere og tablets implementeres i læse- og skriveundervisningen Læsevejledere, koordinatorer og konsulenter Læsevejleder, koordinatorer og skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulenten Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinator og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse. Forældre inddrages Skoleledelser i samarbejde med lærere og forældre Lærere i samarbejde med læse- og ITvejleder Konsulenter evaluerer med læsevejledere, koordinatorer og skoleledere Skolens ledelse, koordinatorer og læsevejleder i samarbejde med læsekonsulenten Skolens ledelse sikrer evaluering evt. i samarbejde med skolens bestyrelse Elevplan og intern læsekonference med læsevejleder og evt. koordinatorer mindst én gang årlig Elevplan og plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning. Skolernes ledelse evaluerer årligt processen Elevplan 9/18

10 Alle er en del af fællesskaber 0 til 18 år I Frederikssund Kommune tager al læring udgangspunkt i, at børn og unge udvikler sig bedst i mangfoldige fællesskaber. Inklusion Inkluderende læringsmiljøer i Frederikssund Kommune er karakteriseret ved, at børn og unge er til stede i fællesskabet, deltager ligeværdigt og får passende udfordringer. Alle børn- og unges sproglige- og skriftsproglige udvikling Læringsmål og læringsaktiviteter tilrettelægges på baggrund af evidensbaseret viden og kendskab til den enkeltes sproglige- og skriftsproglige forudsætninger. Læringsdifferentiering og nærmeste udviklingszone er udgangspunkter for pædogogers og læreres arbejde med den enkeltes læring. Alle skoleelever har, både hjemme og i skolen via en kommunal aftale, tilgang til læsning og skrivning med CD-ord i alle fag. Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling mødes med indsatser, der har afsæt i en formativ anvendelse af evalueringsredskaber og bygger på viden om sproglig og skriftsproglig udvikling. Indsatserne tilrettelægges i daginsttutionerne i samarbejde mellem pædagoger, institutionens ledelse og sprogpædagoger og i skolerne mellem læreren, skolens ledelse og vejledere, For skolerne er der mulighed for at inddrage support fra Videnscenter for tale, sprog og læsning samt kommunens læsekonsulent. 10/18

11 Alle er en del af fællesskabet 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Viden om børn med forsinket sproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre institutioner og skoler for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer barnet til at stå på tæer Evaluering og dokumentation af sproglige vanskeligheder Pædagoger i samarbejde med sprogpædagog Børnehusets ledelse i samarbejde med forældre, sprogpædagog og talehørelærer Ved årlig forældresamtale Overleveringsmøder mellem parterne Alle er en del af fællesskabet 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Sikre børn og unge med særlige forudsætninger bedst mulig læring Sikre at alle børn og unge opnår kompetencer i at benytte IT- Iværksættelse af understøttende og supplerende indsatser fra 0. klasse Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer eleven i zonen for nærmeste udvikling Give alle børn og unge mulighed for at skrive sig ind i læsning via Lærere i samarbejde med skolens vejledere og evt. kommunens læsekonsulent og konsulenter for DSA Lærere i samarbejde med vejledere og evt. læsekonsulenten og konsulenter for DSA Skoleledere i samarbejde med egne vejledere og relevante Lærere i samarbejde med ledelse og læsevejleder Lærere, elev og forældre Skoleledelser og relevante interne 11/18

12 kompenserende hjælpemidler som en del af den skriftsproglige udvikling Sikre børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling f.eks. ordblindhed bedst mulig læring på baggrund af faglig viden om den enkelte Viden om børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre afdelinger, skoler eller ungdomsuddannelser for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Fra 3. klasse sikre børn og unge med forsinket sproglig og skriftsproglig udvikling fortsat læring i fællesskabet Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling fortløbende anvender IT- kompenserende hjælpemidler, så deres skriftsproglige kompetencer udvikles Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling tilgang til digitale tekster Sikre at børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling og deres lærere opnår viden om, og erfaring med at arbejde med skriftsproglig udvikling og kompenserende tilgængelige IT-værktøjer Afdækning af sproglige vanskeligheder Afdækning af skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse Evaluering og dokumentation af sproglige og skriftsproglige vanskeligheder Anskaffe kompenserende hjælpemidler og tilrettelægge undervisning, der implementerer IT Tilrettelægge direkte undervisning i anvendelse af kompenserende IT og tilbagevendende følge op på anvendelsen Alle skoler har mulighed for at scanne og OCR- bearbejde og videreformidle tekster direkte fra kopimaskinen Med udgangspunkt i en kommunal læsefaglig vurdering at tilrettelægge forløb for elever og lærere. Fx: Læseobservation, kurser. lærere samt evt. kommunens læsekonsulent Tale-hørelærere i samarbejde med lærere og evt. vejledere Skolens vejledere i samarbejde med lærere og kommunens læsekonsulent Børnehusets ledelse i samarbejde med sprogpædagoger og talehørelærere Skolens vejledere i samarbejde lærere og kommunens læsekonsulent Skolens ledelse i samarbejde med lærere og vejledere Lærere i samarbejde med elev og læsevejleder eller ITansvarlig Skoleledelse i samarbejde med IT-vejleder og IT-afdeling Skolens ledelse, vejledere og lærere i samarbejde med Videnscenter for tale, sprog og læsning og kommunes læsekonsulent medarbejdere Områdeledere / skoleleder i samarbejde med tale-hørelærere Skolens ledelse i samarbejde med forældre, læsevejlederen Årlig evaluering mellem involverede parter Lærere og forældre via elevplan Lærere og forældre via elevplan Skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulent Lærere i samarbejde med elev, forældre, læsevejleder og skolens ledelse 12/18

13 hjælpemidler Sikre dokumentation i uddannelsesplan forud for overgang til ungdomsuddannelse Sikre forældre til børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling et netværk med andre forældre og mulighed for rådgivning handleplaner m.m. Ordblindhed og andre vanskeligheder dokumenteres skriftligt Netværk for forældre Læsevejleder i samarbejde med lærer, skolens ledelse, evt. tosprogskoordinator og UUvejleder Læsekonsulenten i samarbejde med skoleafdeling, skolerne, Videnscentret for tale, sprog og læsning, interessegrupper og forældre Lærere følger op Læsekonsulenten evaluerer med forældre, skoler og skoleafdeling 13/18

14 Lyst til læring 0 til 18 år I Frederikssund Kommune mødes den enkelte af inspirerende læringsmiljøer, der motiverer til læring ved at anerkende forskellighed og tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og interesser. Den digitale verden og det omgivende samfunds muligheder indtænkes i læringsaktiviteterne. Lyst til læring 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børnenes interesser med blik for, at der nogle gange skal inspireres og udfordres forskelligt Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, herunder folkebiblioteker og skolebiblioteker Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Evaluering af læreplan 14/18

15 Lyst til læring 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børn og unges interesser, og det indtænkes, at der skal inspireres og udfordres forskelligt. Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Personalet Pædagoger og lærere evaluerer med barnet, den unge og deres forældre Den enkelte unge har lyst og føler sig rustet til at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med folkebiblioteket og kultur- og natur institutioner Den unge har et nuanceret billede af mulighederne og kan afstemme forventningerne til sig selv Den unge i samarbejde med lærer, UU-vejleder og forældre Der følges op på, om den unge gennemfører en ungdoms-uddannelse 15/18

16 Evalueringsoversigt for sprog og skriftsprog i Frederikssund Kommune Tidspunkt Obligatoriske evalueringsredskaber Frivillige evalueringsredskaber Fra 2 år TRAS 3 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 5 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 0.klasse Sprogvurdering august + september Revurdering og evaluering er ikke aftalt kommunalt IL- basis 1. klasse OS 64 eller lign. 15. april til 15. maj Bogstavtest i august OS 64 allerede i november 1. gang. National test i læsning på frivillig basis Skriftsproglig udvikling 2. klasse OS 120 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 2 (stavetest) National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling 3. klasse SL 60 eller lign. 15. april til 15. maj DVO s screening august + september ST 3 (stavetest) National test 4. klasse SL 40 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 4 (stavetest) National test på frivillig basis Skriftsproglig udvikling ST 4 (staveprøve) Skriftsproglig udvikling 5. klasse LÆS 5 National test på frivillig basis 16/18

17 St. 5 (stavetest) 15. april til 15. maj National test for elever med DSA 6. klasse National test læsning St. 6 (stavetest) TL 1 læsetest eller lign 15. april til 15. maj 7. klasse TL 2 læsetest eller lign September National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet Skriftsproglig udvikling National test på frivillig basis. For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet 8. klasse National test læsning TL 3 læsetest eller lign. september 9.klasse FSA National test på frivillig basis 17/18

18 18/18

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere