Sprog- og Læsestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog- og Læsestrategi 2015-2019"

Transkript

1 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune

2 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog, læsning og skrivning i dagtilbud og skole i Frederikssund Kommune. Handleplanen er en praktisk udmøntning af Sprog- og Læsestrategien og er tænkt som et konkret redskab for personalet i dagtilbud og skoler. Handleplanen er delt i 4 fokusområder: Sprog for alle Læsning og skrivning for alle Alle er en del af fællesskabet Lyst til læring De 4 fokusområder indledes med et overordnet afsnit, der beskriver det arbejde, der allerede i dag er implementeret i dagtilbud og skole. Det overordnede afsnit følges op af et skema, som beskriver de tiltag, der skal iværksættes indenfor de næste to år, for at sikre alle børn og unge den bedst mulige læring om sprog, læsning og skrivning. Bagest i denne handleplan findes en oversigt over de evalueringsredskaber, der bruges til at evaluere børn- og unges udvikling omkring sprog, læsning og skrivning. 2/18

3 Sprog for alle 0-18 år Dagtilbud I dagtilbuddet er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes sproglige udvikling. I dagtilbudet motiveres børnene til at deltage i dialoger, hvor barnet selv fortæller og også kan lytte, imens andre fortæller. I dagligdagen mødes børnene med højtlæsning/fortælling, rim, remser og leg med ord. Sprogstimulerende spil, sange,sanglege og musik understøtter den sproglige udvikling. Sproglig udvikling Sprog er forudsætningen for at kunne udtrykke sig og komme i kontakt med andre. Sproglige færdigheder giver børn mulighed for at tale, lytte, få viden og erfaringer samt udtrykke følelser. Både talesprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog spiller en rolle i børns udviklingsproces. De kommunikerer, udtrykker sig og udfordres i børnehusets daglige aktiviteter til sproglig kreativitet på forskellige måder. Pædagogisk personale Alle voksne omkring barnet er vigtige sproglige rollemodeller. I børnenes læreplaner er sprog et særligt indsatsområde, og sprogpædagogen er igangsætter og byder ind med inspiration til sproglige aktiviteter. Det pædagogiske personale indgår i samarbejde med kommunens fagpersonale, og sikrer alle børn de bedste betingelser for at udvikle deres sprog. Skolen I skolen er der rige sproglige miljøer, der sikrer børnenes fortsatte sproglige udvikling. Arbejdet med sprog indgår i alle fag. Der arbejdes med direkte læring i ordkendskab og fagets særegne terminologi. Arbejdet med sprog indgår i et dialektisk samspil med læsning og skrivning i de enkelte fag. Hos tosprogede børn og unge inddrages viden om modersmålet. 3/18

4 Sprog for alle O til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere Tydeliggørelse af sprogpædagogers rolle Der skal udarbejdes en struktur for et formaliseret samarbejde mellem dagplejepædagoger og tale-hørelærere, hvor stimulation af barnets tidlige sprogudvikling er i fokus Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for sprogpædagoger Dagplejepædagoger og talehørelærere Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem dagplejepædagoger og talehørelærere Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Styrkelse af netværk mellem sprogpædagoger Beskrivelse af netværkets funktion i områderne samt fastlæggelse af mødefrekvens, dagsordenspunkter og talehørelæreres opgave som tovholder Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Efteruddannelse af sprogpædagoger Styrkelse af samarbejdet mellem tale-hørelærere og børnehusene Afholdelse af årlig temadag for alle sprogpædagoger i kommunen med faglige oplæg, vidensdeling og erfaringsudveksling Årligt statusmøde og sparring i det enkelte børnehus omkring resultater af sprogvurderinger og sproglige indsatser i børnehuset Tale-hørelærere og dagtilbud Tale-hørelærere, pædagogisk leder og sprogpædagog Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere Årligt ved møde mellem talehørelærere og lederteam i områderne Styrkelse af samarbejdet skole-dagtilbud omkring det Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige Læsevejledere, tale-hørelærere, sprogpædagoger Årligt ved møde mellem talehørelærere og områdeledere 4/18

5 brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger som kommunal evaluering De samlede resultater for kommunen og for hvert børnehus opgøres årligt og præsenteres i den årlige rapport om faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet Tale-hørelærere og dagtilbud Årligt Systematisk anvendelse af resultater fra sprogvurderinger i forhold til det enkelte barn Det enkelte børnehus bruger resultaterne i tilrettelæggelsen af målrettede sprogindsatser for det enkelte barn eller børn i en gruppe, ligesom de indgår som en del af læreplansarbejdet. Ved 3-årige børn, som vurderes at ligge i gruppen særlig indsats eller fokuseret indsats følger børnehuset op med udfyldelse af handleplansark og TRAS-screening. Der evalueres på handleplan efter ½ år og TRAS gentages, hvorefter videre indsats planlægges. Sprogpædagoger, talehørelærere og pædagogisk personale Pædagogisk personale fra børnehus til SFO og lærere i 0. klasse samt evt. tale-hørelærere Sprogindsatser drøftes ved det årlige møde med talehørelærere. Områdeledere og skoleledere. Temadag for sprogpædagoger Resultaterne for de 5-årige børn tages op på førstkommende personalemøde i børnehuset og indgår ved overlevering til skolen En gang årligt arrangerer talehørelærere en temadag for sprogpædagogerne. Tale-hørelærere Årligt af sprogpædagoger og tale-hørelærere 5/18

6 Sprog for alle 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre viden om det enkelte barns sproglige kompetencer mhb. individuelle læringsmål Sprogvurderinger i 0. klasse Børn i 0.klasse, som i den fælles sprogvurdering, vurderes at ligge i gruppen særlig indsats, vurderes individuelt af tale-hørelærere, med udfyldelse af handleplansark Lærere i 0. klasse, tale-hørelærere evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Elevplan og intern sprogkonference efterår med deltagelse af ledelse, lærere, talehørelærer, evt. tosprogskoordinator og læsevejleder Sikre fortsat udvikling af sproglige kompetencer hos barnet og den unge Bevidst anvendelse af såvel hverdagssom skolesprog (Vidensbaseret sprog) Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Udvikle kompetencer i mundtlig fremstilling Direkte undervisning i sprogets opbygning og struktur samt ord, vendinger og begreber Opnå erfaring i at tale til en større forsamling. Lærere i alle fag Lærere i alle fag Lærere, forældre og elev via elevplan Lærere, forældre og elev via elevplan Undervisning i sammenhængende mundtlig fremstilling 6/18

7 Dagtilbud Læsning og skrivning for alle I dagtilbud møder og anvender barnet skriftsproget. Der udarbejdes særskilte læreplaner for sprog, og skriftsproget indtænkes i disse læreplaner. Børnehusets sprogpædagog er inspirator og igangsætter i arbejdet med skriftsproget. Skole Al undervisning tager afsæt i nye forenklede fælles mål. Barnets skriftsproglige udvikling er beskrevet i danskfagets kompetencemål, men skriftsproget er i fokus i læringsmålene i alle fag, og læsning og skrivning indgår således som en integreret del af alle fag i skolen. Læsevejledere og læsekonsulent I Frederikssund Kommune råder alle skoler over en læsevejleder, der kan rådgive kolleger om skriftsproglige indsatser og medvirke til at ny viden om skriftsprog implementeres i lærerens arbejde med den enkeltes læring. Læsevejlederne indgår i et kommunalt netværk med kommunens læsekonsulent som tovholder. Her deles ny viden i et fagfagligt fællesskab, der sikrer og optimerer de læringsmæssige tiltag på de enkelte skoler. Konsulenter og lærere i dansk som andetsprog, DSA Konsulenter, koordinatorer for DSA og lærere indgår i et tæt samarbejde, der sikrer elever med anden etnisk baggrund de bedste betingelser for at udvikle sprog, læsning og skrivning. Evalueringskultur I Frederikssund Kommune er der en fastlagt evalueringskultur, der tager afsæt i såvel kommunale som nationale test. Evalueringen anvendes formativt af lærere, koordinatorer og læsevejledere med fokus på at optimere den enkeltes læring. Årlige læsekonferencer er et af de fora, der bringer evalueringen i anvendelse. Evalueringsmaterialet indgår også, når læsekonsulenten afholder de årlige evalueringssamtaler med skolerne. 7/18

8 Læsning og skrivning for 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Styrkelse af samarbejdet mellem skole og dagtilbud omkring det brede og langsigtede arbejde med sprogudvikling At blive bekendt med skriftsproget Anvende skriftsproget At øge børnenes sproglige og fonologiske bevidsthed Læsevejledere fra de relevante skoler deltager med faglige input på sprogpædagogernes netværksmøder 1 gang årligt Systematisk arbejde med dialogisk læsning Læse- og skriveunderstøttende programmer i elektroniske medier Læse og skrive eget navn, benytte legeskrivning og ordkort Systematisk arbejde med rim og remser Sikre, at barnet udvikler et nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd Udfordre børnene til at bruge sproget alsidigt, kreativt og fantasifuldt Læsevejledere, talehørelærere, sprogpædagoger Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Årligt ved møde mellem talehørelærere, læsekonsulent og områdeledere Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale Evaluering af læreplan og årlig forældresamtale 8/18

9 Læsning og skrivning for 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Sikre at alle læsevejledere og koordinatorer har mulighed for fortsat at udvikle faglige- og vejledningsmæssige kompetencer Sikre læsevejleder, koordinatorer og lærere de bedst mulige betingelser for at udvikle det enkelte barns læring med afsæt i nye vidensbaserede metoder Inddrage forældre i den enkeltes læse- og skriveudvikling Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for alle børn og unge Evaluering og udarbejdelse af nye læringsmål for elever med bekymrende læseresultater Sikre at viden om den enkeltes udvikling overdrages fra en afdeling eller skole til en anden Sikre at alle elever understøtter deres læse- og skriveudvikling med IT og digitale læremidler Netværksmøder og en årlig temadag eller lokale kurser Skolen udarbejder en handleplan, for anvendelsen af IT og som sikrer, at læsevejledere systematisk indgår i vejledningsforløb med alle kolleger Informationsmøder ved skolestart og løbende orientering om læringsmål i kommunikationen med forældrene Kommunal og national evaluering (Se evalueringsplan) Elever med bekymrende læseresultater afdækkes individuelt og der udarbejdes en plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning Overleveringsmøder og skriftlig dokumentation i form af testresultater og lign. Computere og tablets implementeres i læse- og skriveundervisningen Læsevejledere, koordinatorer og konsulenter Læsevejleder, koordinatorer og skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulenten Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinator og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse Lærere i samarbejde med læsevejleder, koordinatorer og ledelse. Forældre inddrages Skoleledelser i samarbejde med lærere og forældre Lærere i samarbejde med læse- og ITvejleder Konsulenter evaluerer med læsevejledere, koordinatorer og skoleledere Skolens ledelse, koordinatorer og læsevejleder i samarbejde med læsekonsulenten Skolens ledelse sikrer evaluering evt. i samarbejde med skolens bestyrelse Elevplan og intern læsekonference med læsevejleder og evt. koordinatorer mindst én gang årlig Elevplan og plan med individuelle læringsmål for læsning og skrivning. Skolernes ledelse evaluerer årligt processen Elevplan 9/18

10 Alle er en del af fællesskaber 0 til 18 år I Frederikssund Kommune tager al læring udgangspunkt i, at børn og unge udvikler sig bedst i mangfoldige fællesskaber. Inklusion Inkluderende læringsmiljøer i Frederikssund Kommune er karakteriseret ved, at børn og unge er til stede i fællesskabet, deltager ligeværdigt og får passende udfordringer. Alle børn- og unges sproglige- og skriftsproglige udvikling Læringsmål og læringsaktiviteter tilrettelægges på baggrund af evidensbaseret viden og kendskab til den enkeltes sproglige- og skriftsproglige forudsætninger. Læringsdifferentiering og nærmeste udviklingszone er udgangspunkter for pædogogers og læreres arbejde med den enkeltes læring. Alle skoleelever har, både hjemme og i skolen via en kommunal aftale, tilgang til læsning og skrivning med CD-ord i alle fag. Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling Børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling mødes med indsatser, der har afsæt i en formativ anvendelse af evalueringsredskaber og bygger på viden om sproglig og skriftsproglig udvikling. Indsatserne tilrettelægges i daginsttutionerne i samarbejde mellem pædagoger, institutionens ledelse og sprogpædagoger og i skolerne mellem læreren, skolens ledelse og vejledere, For skolerne er der mulighed for at inddrage support fra Videnscenter for tale, sprog og læsning samt kommunens læsekonsulent. 10/18

11 Alle er en del af fællesskabet 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Viden om børn med forsinket sproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre institutioner og skoler for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer barnet til at stå på tæer Evaluering og dokumentation af sproglige vanskeligheder Pædagoger i samarbejde med sprogpædagog Børnehusets ledelse i samarbejde med forældre, sprogpædagog og talehørelærer Ved årlig forældresamtale Overleveringsmøder mellem parterne Alle er en del af fællesskabet 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Bedst mulig sproglig og skriftsproglig læring for den enkelte Sikre børn og unge med særlige forudsætninger bedst mulig læring Sikre at alle børn og unge opnår kompetencer i at benytte IT- Iværksættelse af understøttende og supplerende indsatser fra 0. klasse Tilrettelægge læringsaktiviteter, der udfordrer eleven i zonen for nærmeste udvikling Give alle børn og unge mulighed for at skrive sig ind i læsning via Lærere i samarbejde med skolens vejledere og evt. kommunens læsekonsulent og konsulenter for DSA Lærere i samarbejde med vejledere og evt. læsekonsulenten og konsulenter for DSA Skoleledere i samarbejde med egne vejledere og relevante Lærere i samarbejde med ledelse og læsevejleder Lærere, elev og forældre Skoleledelser og relevante interne 11/18

12 kompenserende hjælpemidler som en del af den skriftsproglige udvikling Sikre børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling f.eks. ordblindhed bedst mulig læring på baggrund af faglig viden om den enkelte Viden om børn og unge med forsinket sproglig- og skriftsproglig udvikling er tilgængelig ved overgange til andre afdelinger, skoler eller ungdomsuddannelser for at sikre den enkeltes fortsatte læring og deltagelse i fællesskabet Fra 3. klasse sikre børn og unge med forsinket sproglig og skriftsproglig udvikling fortsat læring i fællesskabet Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling fortløbende anvender IT- kompenserende hjælpemidler, så deres skriftsproglige kompetencer udvikles Sikre børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling tilgang til digitale tekster Sikre at børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling og deres lærere opnår viden om, og erfaring med at arbejde med skriftsproglig udvikling og kompenserende tilgængelige IT-værktøjer Afdækning af sproglige vanskeligheder Afdækning af skriftsproglige vanskeligheder fra 3. klasse Evaluering og dokumentation af sproglige og skriftsproglige vanskeligheder Anskaffe kompenserende hjælpemidler og tilrettelægge undervisning, der implementerer IT Tilrettelægge direkte undervisning i anvendelse af kompenserende IT og tilbagevendende følge op på anvendelsen Alle skoler har mulighed for at scanne og OCR- bearbejde og videreformidle tekster direkte fra kopimaskinen Med udgangspunkt i en kommunal læsefaglig vurdering at tilrettelægge forløb for elever og lærere. Fx: Læseobservation, kurser. lærere samt evt. kommunens læsekonsulent Tale-hørelærere i samarbejde med lærere og evt. vejledere Skolens vejledere i samarbejde med lærere og kommunens læsekonsulent Børnehusets ledelse i samarbejde med sprogpædagoger og talehørelærere Skolens vejledere i samarbejde lærere og kommunens læsekonsulent Skolens ledelse i samarbejde med lærere og vejledere Lærere i samarbejde med elev og læsevejleder eller ITansvarlig Skoleledelse i samarbejde med IT-vejleder og IT-afdeling Skolens ledelse, vejledere og lærere i samarbejde med Videnscenter for tale, sprog og læsning og kommunes læsekonsulent medarbejdere Områdeledere / skoleleder i samarbejde med tale-hørelærere Skolens ledelse i samarbejde med forældre, læsevejlederen Årlig evaluering mellem involverede parter Lærere og forældre via elevplan Lærere og forældre via elevplan Skolens ledelse i samarbejde med læsekonsulent Lærere i samarbejde med elev, forældre, læsevejleder og skolens ledelse 12/18

13 hjælpemidler Sikre dokumentation i uddannelsesplan forud for overgang til ungdomsuddannelse Sikre forældre til børn og unge med forsinket skriftsproglig udvikling et netværk med andre forældre og mulighed for rådgivning handleplaner m.m. Ordblindhed og andre vanskeligheder dokumenteres skriftligt Netværk for forældre Læsevejleder i samarbejde med lærer, skolens ledelse, evt. tosprogskoordinator og UUvejleder Læsekonsulenten i samarbejde med skoleafdeling, skolerne, Videnscentret for tale, sprog og læsning, interessegrupper og forældre Lærere følger op Læsekonsulenten evaluerer med forældre, skoler og skoleafdeling 13/18

14 Lyst til læring 0 til 18 år I Frederikssund Kommune mødes den enkelte af inspirerende læringsmiljøer, der motiverer til læring ved at anerkende forskellighed og tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og interesser. Den digitale verden og det omgivende samfunds muligheder indtænkes i læringsaktiviteterne. Lyst til læring 0 til 6 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børnenes interesser med blik for, at der nogle gange skal inspireres og udfordres forskelligt Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, herunder folkebiblioteker og skolebiblioteker Det pædagogiske personale Det pædagogiske personale Evaluering af læreplan Evaluering af læreplan 14/18

15 Lyst til læring 6 til 18 år Mål Opgave Hvem Evaluering Udfordrende og inspirerende læringsmiljøer er omdrejningspunktet for den enkeltes læring Læringsaktiviteter tager afsæt i børn og unges interesser, og det indtænkes, at der skal inspireres og udfordres forskelligt. Læringsaktiviteterne indeholder brug af digitale medier og andre motiverende kommunikationsmidler Personalet Pædagoger og lærere evaluerer med barnet, den unge og deres forældre Den enkelte unge har lyst og føler sig rustet til at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen Læringsaktiviteter iværksættes i samarbejde med folkebiblioteket og kultur- og natur institutioner Den unge har et nuanceret billede af mulighederne og kan afstemme forventningerne til sig selv Den unge i samarbejde med lærer, UU-vejleder og forældre Der følges op på, om den unge gennemfører en ungdoms-uddannelse 15/18

16 Evalueringsoversigt for sprog og skriftsprog i Frederikssund Kommune Tidspunkt Obligatoriske evalueringsredskaber Frivillige evalueringsredskaber Fra 2 år TRAS 3 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 5 år Sprogvurdering TRAS, DPU (Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse) 0.klasse Sprogvurdering august + september Revurdering og evaluering er ikke aftalt kommunalt IL- basis 1. klasse OS 64 eller lign. 15. april til 15. maj Bogstavtest i august OS 64 allerede i november 1. gang. National test i læsning på frivillig basis Skriftsproglig udvikling 2. klasse OS 120 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 2 (stavetest) National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling 3. klasse SL 60 eller lign. 15. april til 15. maj DVO s screening august + september ST 3 (stavetest) National test 4. klasse SL 40 eller lign. 15. april til 15. maj National test læsning ST 4 (stavetest) National test på frivillig basis Skriftsproglig udvikling ST 4 (staveprøve) Skriftsproglig udvikling 5. klasse LÆS 5 National test på frivillig basis 16/18

17 St. 5 (stavetest) 15. april til 15. maj National test for elever med DSA 6. klasse National test læsning St. 6 (stavetest) TL 1 læsetest eller lign 15. april til 15. maj 7. klasse TL 2 læsetest eller lign September National test for elever med DSA Skriftsproglig udvikling For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet Skriftsproglig udvikling National test på frivillig basis. For elever med DSA Vis hvad du kan og Testbatteriet 8. klasse National test læsning TL 3 læsetest eller lign. september 9.klasse FSA National test på frivillig basis 17/18

18 18/18

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere