REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243"

Transkript

1 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag Frydenlunds Allé Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR wwwalmenboaarhus.dk Telefon Boligorganisationen rilmenbo fælleshuset Lngskovbakken i Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde i 2. Godkendelse af forretningsorden. 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse at afdelingens regnskab Til beboerne i afdeling 50 Postboks Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent og referent. 5. Behandling at indkomne forslag: 6. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen 3. Sted til henstilling af cykler. 4. Placering at hegn. 6. Forslag fra Karina B. Jørgensen vedr, nedsættelse at trafiksikkerhedsudvalg. 2. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr, opstilling at hegn. 7. Forslag fra Eva Mortensen vedr, fælles kompost. 8. Forslag fra Casper og Lene vedr. 1. Udskiftning af filtre i Genvexanlæg. 2. Forslag til hegn, sort polyflet. 4. Forslag fra Schou vedr, opsætning at markise. 3. Forslag fra Martin Skeem vedr, opstilling at trådhegn. 1. Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr, revideret husorden. 5. Forsalg fra Hanne Munk vedr. 1. Sikring af vinduer og terrassedøre. 9. Forslag fra Hans Christensen vedr, godkendelse at hegn og husorden. Onsdag den 12. september 2012, kl Tilladelse til 2 husdyr. 4. Opsætning af skilt: Legende børn på vejen. 3. Nummerering at ppladser. Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket 5. september2012

2 rii[menbo AARHUS Forretningsorden for afdelingsmøder 1. Forretningsordenen udsendes sammen med indkaldelse og dagsorden til afdelings mødet. 2. Afdelingsformanden eller dennes ligestillede leder valget af en dirigent. Dirigenten skal ikke nødvendigvis være bosat i afdelingen. 3. Den valgte dirigent nedsætter et stemmeudvalg. 4. Dirigenten sætter forretningsordenen, indkaldelsen og dagsordenen til afstemning. 5. Dirigenten sætter dagsordenens punkter under debat i den rækkefølge de er opført, og kan ikke fravige denne uden de stemmeberettigedes samtykke. Efter punkternes behandling skal de til afstemning. 6. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning enten straks eller med de indteg nede taler, ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. Forslag om dette kan også stilles fra stemmeberettigede deltagere. Når dette er vedtaget kan debatten ikke optages igen. Forslagsstiller og formand eller dennes ligestillede kan få ordet for afsluttende bemærkninger 7. Forslag om at standse behandlingen af en sag (motiveret dagsordensforslag) kan stilles af enhver stemmeberettiget. Fremsættes der forslag om at standse en sag skal det sættes under afstemning og afstemningens resultat bestemmer det videre forløb. 8. Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge begæringen herom er indleveret, I særlige tilfælde kan dirigenten fravige denne regel, men kun for korte bemærkninger. 9. Dirigenten har, med de stemmeberettigedes tilladelse, ret til at indtegne sig som taler, men skal respektere den tillid, der er givet. Ved længere indlæg fra dirigenten overtager formanden eller dennes ligestillede din gentfunktionen. 10. Såfremt der udtrykkes mistillid til dirigenten, skal dette straks sættes under afstemning. Kravet om at dirigenten skal vige sit sæde skal vedtages med simpelt flertal. Formanden eller dennes ligestillede overtager ledelsen af afstemningen. 11. Adgang til afdelingsmødet har alle lejere, disses ægtefæller og dermed side stillede per soner. Adgang har tillige men uden stemmeret foreningens bestyrelse og repræsen tanter for denne. Endvidere kan afdelingsmødet beslutte, at andre deltager i mødet, li geledes uden stemmeret. Foreningens bestyrelse kan beslutte, at andre deltager i mø det med taleret. 12. Afdelingsmødet vælger en sekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagti ge resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af sekretæren tillige af dirigenten og afdelingsforman den. Referatet indføres i afdelingens forhandlingsprotokol og kopi sendes til foreningens ad ministration. Side I af 2

3 LmenBo AARHUS 13. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra ejemålet. 14. Bortset fra valg og de spørgsmål der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuld magt. 15. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning vedrørende an dre spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Herudover afgør dirigenten af stern ningsformen. 16. Ved valg af formand på afdelingsmødet gælder, at såfremt kun en kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. 17. Såfremt 2 kandidater foreslås til formandsvalget, vælges den der ved skriftlig afstem ning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lod trækning. 18. Såfremt flere end 2 kandidater foreslås til formandsvalget, og ingen kandidater ved før ste skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 19. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til foreningens repræsen tantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal væl ges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 20. Afdelingsmødet kan ikke fravige foreningens vedtægter. Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 21. marts Side2af2

4 Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 231,00 pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Budgettet er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning p kr. 0 svarende til 0,00 % 8541 Skødstrup Ejendommens beligenhed: Lauritshøj AFD. 50, Lauritshoj 2140 L Ekstraordinære udgifter Henæggelser Variable udgifter Offentlige og andre faste udgifter ORenterog afdrag kreditforeriingsin Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr ,33 Stigning pr m2 0,00 Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 819,33 AlmenBo Aarhus

5 107 Vandafgift Renholdelse Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Forsikringer til 112 Bidrag boligorganisationen Bidrag Byggefonden:A+G indskud Afdelingens energiforbrug Udgifter Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter Huslejeforhøjelse 0 Institutioner Renteindtægter Andre ordinære indtægter Driftssikring og anden særlig driftsst Korrektion vedr, tidligere år Ekstraordinære indtægter Årets underskud Merleje Almene ungdomsboliger/værelser Almene ældreboliger Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Garager/carporte/parkeringspladser Erhvervslejemål Kældre/pulterum Almene familieboliger Indtægter Samlede udgifter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeh Andre henlæggelser Ydelse lån forbedringsarbejder Ydelser lån bygningsskader Korrektion vedr, tidligere år Beboerråcigivere Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning B Henlæggelse: Tab ved fraflytning Afskrivning forbedringsarbejder Ydelser lån ombygning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling 133 opsamlet underskud Godtgørelse til fraflyttede lejere Årets overskud dækkes 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnirig A Andre renter af henlæggelser Budget for året 2013

6 111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring Udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt Langfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver Henlæggelser i alt Aktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr Samlede indtægter Årets underskud Andre indtægter Renteindtægter Indtægter 201 Huslejeindtægter Samlede udgifter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning Renter og afdrag på forbedringslån Andre ekstraordinære udgifter dækkes af henlæggelser Planlagt vedligeholdelse Administrationsbidrag Bidrag til Byggefonden: A og G indskud Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Arets overskud Regnskab for 2011 AFD. 50, Lauritshøj 2140

7 I Revideret /sm Afdeling 50 Lauritshoj PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge fuges/vedih. Udvendige trapper, sokler Tagkonstruktioner Langtidsbudget for hen læggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser 10 årig vedligeholdelsesplan _ _ IALT KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre smøring/justering fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh./udskiftes Udv. Sålbænke Tagrender udskiftning/repr. og Ib. nedløb Tagudluftninger Punkterede termoruder IALT o o OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tagpaptage Maling Hoveddøre Ib. vedligeholdelse udvendigt træværk maling IALT 0 0_

8 renovering/vedl INVENTAR udskiftning WS ANLÆG units m.v Udskiftning/ved! udskiftning Ib. Toilet, bi.batteri m.m Ventilation vedi Ib. Redan Brugsvandinst. renoveres Rensning aftrækskanaler Radiator håndvask, Faldstammer IALT EL ANLÆG. Parklampervedl. Ledningsnet renov IALT 0 0 o o o 0 o o Komfur Emhætter Køkkener udskiftningløbene Løbene I renoveringludskiftning IaIt

9 ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydning Vedligeholdelse grønneområder Renovering/vedligehold grønne områder Postkasser/navneskilte Belægning parkeringsareal Beplantning Stibelægning opretning Kloak Traktor, vedl./retablering Gård/haveareal fejemaskine, værktøj Udhuse maling/vedligehoid Legepladser IALT SERVICEAFTALER O.A Legeplads service Service ventilation IALT Planlagt vedligehold ialt Budgetteret henlæggelse Anden kapitalanskaffelse Årets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto PRIMO Henlæggelser Henlæggelser ULTIMO Ultimo < årets heni. 100% Henlæg. Byggeindeks 2006 Byggeindeks 2012 Byggeindeks 2011 i iflg. i Procentstigning Reguleringsfaktor procent budgetgrundlag procent 118,1% 115,9% 2,2% 118,1%

10 og LmenBo LAURITSHØJI AFD. 50 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2146 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Dette husordensreglement er fastsat for at beskytte både beboerne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt, I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår med et godt eksempel. Afdelingen er en selvstyrende økonomisk enhed. Med dette forstås at vi selv skal finansiere almindelig vedligehold såvel som mislighold. Den eneste indtægt vi har som afdeling er vores husleje. Med andre ord; jo bedre vi passer på vores område, jo færre udgifter har vi og dermed har vi direkte indflydelse på den fremtidige fastsættelse af huslejen. Forslag til ændring eller tilføjelser til reglerne kan fremføres skriftligt for afdelingsbestyrelsen. Side i af 7

11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Alment 2. Affald 3. Antenne og parabol 4. Bad og toilet 5. Grill 6. Boldspil 7. Biler, knallerter, cykler og andre køretøjer (lobehjul mm.) 8. Erhvervsvirksomhed 9. Elværktøj 10. Forsikring 11. Glas og sanitet 12. Grønne områder 13. Husdyr 14. Installationer 15. Parkeringsarealerne 16. Indgangspartier 17. Haver Side2af7

12 1. ALMENT Der må ikke udvises støjende eller truende adfærd, der kan genere medbeboere. Musikinstrumenter, radio, ty og computere skal benyttes med omtanke og for lukkede døre og vinduer. Det er selvsagt forbudt at tegne og male på træværk og murværk eller på anden måde beskadige eller tilsvine afdelingens ejendomme. Lejeren skal sørge for, at givne regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer samt af besøgende. Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i forurening af trapper, gange eller murværk, skal lejeren straks og uopfordret drage omsorg for nødvendig rengøring. Beskadigelse skal anmeldes til ejendomsfunktionæren. Lejeren, dennes husstand og besøgende er pligtige til at efterkomme henstillinger, opslag m.v., der på boligorganisationens vegne meddeles af afdelingsbestyrelse og funktionærer. Overtrædelse af bestemmelserne i lejekontrakten og husordensreglementet kan medføre ophævelse af lejemålet. 2. AFFALD Al affald (dagrenovation) skal være omhyggeligt indpakket i papir eller emballeret i plastpose, før det kastes i affaldsbeholderen. Skraldeposerne, skal være bundet, så de er lukket. Låget på affaldsbeholderen skal efter benyttelse lukkes forsvarligt. Flasker og glas kommes i glasbeholderen. Batterier kommes i den specielle beholder til batterier. Aviser, reklamer og mindre stykker pap/papir kommes i beholderen til papir (det er vigtigt at store stykker pap skæres op, da de ellers vil tilstoppe beholderen) Storskrald, som fx kasserede møbler, elektronik og andet større affald kan afleveres i storskraldsrummet i fælleshuset. Her vil der blive lavet et sorteringssystem. Tømning hver 14. dag. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen og de tilhørende arealer. Affaldsposer må efterlades udenfor boligen natten over. 3. ANTENNE & PARABOL Der må kun tilsluttes de af boligorganisationens godkendte ledninger til antennestikket. Som forlængerledning til radio og tvmodtager skal anvendes speciel afskærmet ledning. Nærmere oplysning herom kan fås hos afdelingsbestyrelsen/administrationen. Ved anvendelse af anden ledning end nævnte pådrages ansvar efter lov om radio og ty modtagning. Opsætning af enhver form for udvendig antenne/parabol tillades kun hvor ønske om adgang til yderligere radio og ty kanaler ikke kan tilgodeses via det i afdelingen installerede kabelanlæg. Opsætningen må derefter kun ske på et af afdelingsbestyrelsen/administrationen anvist sted, og efter forud indhentet tilladelse ved boligorganisationens administration. Side 3 af 7

13 Jf. Lov om leje af almene boliger er det fastsat, at hvis lejeren etablerer en antenne/parabol på ejendommen, kan boligorganisationen forlange et rimeligt depositum som sikkerhed for skader, som opstår som følge af antennen/parabolen. Alle udgifter ved opsætning og installation/nedtagning m.m. betales af ejeren. 4. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Engangsbleer, vat, klude, avispapir, køkkenrulle, husholdningsolier o.l. må aldrig udskylles gennem toiletkummen. Eventuelle utætheder o.l. i installationerne skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. 5. GRILL OPTÆNDING Vis hensyn til naboerne, så de ikke bliver generet af os/røg. Der henstilles til at man ikke tænder op med spritholdige optændingsprodukter, da disse oser og lugter meget. Hvis man ønsker at grille på fællesarealer, skal grillen være under konstant opsyn at en voksen. Efter endt brug skal den straks fjernes igen. 6. BOLDSPIL Må kun finde sted på de anviste pladser. 7. BILER, KNALLERTER, CYKLER OG ANDRE KØRETØJER (løbehjul mm.) Kørsel på gangstier og grønne områder er ikke tilladt. Henstilling af cykler og knallerter og lign, må ikke være til gene for andre. Defekte legeredskaber, cykler, knallerter og lign, eller dele heraf, som ikke længere anvendes, må ikke optage plads i de grønne områder og skal fjernes. Bilkørsel på veje i afdelingens område skal foregå ved maksimum 15 km/time. Dette er af hensyn til de mange børn, der færdes i området, men også af hensyn til alle øvrige beboere. 8. ERHVERVSVIRKSOMHED Uden boligorganisationens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejemålet. Side4af7

14 ikke 9. ELVÆRKTØJ Da brugen af elværktøj i bygningsdele er til stærk gene for naboer, må elværktøj kun anvendes: I begrænset omfang og så længe naboerne ikke føler sig generet og kun i tidsrummet kl FORSIKRING Afdelingen har tegnet brandforsikring samt hus og grundejerforsikring for ejendommene. Der gøres opmærksom på, at skader på indbo uanset årsag er dækket af afdelingens forsikringer. 11. GLAS OG SANITET Afdelingen har tegnet en glas og sanitetsforsikring. Skader skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren. 12. GRØNNE OMRÅDER Der må kun beplantes eller fjernes bestående beplantning i fællesområderne efter godkendelse fra administration/afdelingsbestyrelsen. Når ingen bruger sandkassen og man forlader den lille legeplads skal nettet lægges over. Dette er for at undgå, at katte lægger ekskrementer i sandet. 13. HUSDYR Det er tilladt at holde 2 husdyr pr. lejemål (hund eller kat), når følgende retningslinjer overholdes: 1. Alle hunde og katte skal føres i snor indenfor boligorganisationens område af en person, der har fuld kontrol over dyret. Såvel hunde som katte skal være forsynet med navneskilt påtrykt tydelig navn og adresse eller telefon nr. 2. Dyrene skal luftes udenfor boligorganisationens område. Eventuelle ekskrementer skal øjeblikkeligt fjernes af ejeren/lufteren. Det er tilladt at lufte dyrene i egen have, når denne er behø rigt indhegnet. Ekskrementer i egen have skal ligeledes fjernes med det samme, således der ikke opstår lugtgener. 3. Husdyr må ikke være til gene for naboerne heller ikke når dyrene er alene. 4. Ved anskaffelse og/eller indflytning af hund eller kat skal ejeren henvende sig til afdelingsbestyrelsen med oplysninger om dyrets art og for hunde en godkendt forsikring. Desuden skal katte være øretatoverede og evt, have chip. øretatovering og evt, chip nummer skal skriftligt oplyses afdelingsbestyrelsen. Side 5 af 7

15 indtil Ved en overtrædelse at disse regler gives der først en mundtlig advarsel, derefter en skriftlig, og yderligere overtrædelser vil medføre at ejeren må skille sig af med dyret eller fraflytte afdelingen. Overtrædelse af bestemmelserne om husdyrhold er tillige omfattet af boligorganisationens generelle husordensreglement, pkt. 1. Alment. Det er ikke tilladt at holde muskelhunde/kamphunde som f.eks. Alano, Alapaha blue blood Buildog, Amerikansk Bulldog, Amstaff, Bandog, Boerboel, Bull terrier, Bullmastiff, Bully Kuta, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogo Canarjo, Dogue Brasileiro, Dogue De Bordeaux, Fila Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terr, lrish Staffordshire Terrier, Mastiff, Neapolitan mastiff, Perro de Presa Canario, Ferro de Presa Mallorquin, Fittbull, Rottweiler, Staffordshire Bullterrier, TosaInu i afdelingen. Desuden gælder den til en hver tid gældende liste over forbudte hunderacer eller blandinger deraf. Hunde at ovenstående racer eller blandinger heraf (med undtagelse af Fitt Bull terrier der er forbudt ved lov) der på tidspunktet for vedtagelse at dette punkt er registreret som husdyr i afdelingen kan forblive hos den pågældende ejer såfremt øvrige regler for husdyrhold i afdelingen overholdes hunden afgår ved døden. Det er ikke tilladt at holde krybdyr, herunder slanger, øgler, skildpadder, edderkopper mm. 14. INSTALLATIONER Lejerne må ikke foretage indgreb i ejendommens installationer til el, vand og varme. Fejl i installationer skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. 15. PARKERINGSAREALERNE Parkering er forbudt på brandveje og boligveje. På parkeringspladser skal parkeres hensynsfuldt og således der ikke blokeres for køretøjers ind og udkørsel. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg., traktorer, busser og entreprenørmateriel er ikke tilladt. Hvis man har to biler, henstilles der til at kun den ene parkeres foran egen bolig. Den anden parkeres lidt længere væk, hvor der er mere plads. Derved kan alle forhåbentlig have én bil foran eller tæt på egen bolig. Campingvogne må kun parkeres i afdelingen hvis der er specielt indrettede pladser hertil, dog må campingvogne i forbindelse med klargøring henstilles i max 48 timer. Parkering at trailer er ikke tilladt. Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, fjernes uden varsel for ejerens regning. 16. INDGANGE Lejerne sørger selv for renholdelse ved døre og indgangspartier samt sti til fælles fortov, herunder fejning og fjernelse af visne blade, snerydning og lignende. Der skal desuden altid være fri passage til indgange. Side 6 af 7

16 17. HAVER Havearealet skal vedligeholdes af lejeren. Arealerne skal altid holdes i pæn og ordentlig stand. Græskanter mod hækken holdes i en afstand af minimum 15 cm af hensyn til hækkens næring. Ukrudtsbekæmpelse ved hjælp at kemikalier er ikke tilladt. Alle er forpligtet til at fjerne bjørneklo og flyvehavre inden blomstring. Det påhviler lejeren/beboerne i et lejemål at klippe sin bøgehæk både indvendigt og udvendigt hvert efterår. Hække skal klippes således, at den maksimalt er 180 cm. høj. Det er forbudt at fjerne bøgehækkene. Det første år hækken må klippes er for boligerne nr. 288 i sommeren For boligerne nr må den først klippes i sommeren Hækkene klippes i lige flugt på begge sider og i top. Dog må højden ikke reduceres markant de første år, da hækken skal opnå en bestemt højde, som fastsættes senere. Der må ikke på lejerens arealer plantes træer og lignende, der ved deres højde og bredde kan genere naboerne. Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig desuden ret til, til enhver tid at forlange planter klippet eller beskåret, hvis de er til fare for bygningerne eller til gene for naboer. Det er forbudt at fælde træer, der er plantet af afdelingen, uden en forudgående skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen. Træer, der er plantet af tidligere lejere på lejemålet, kan fjernes uden aftale. Haverne må ikke bruges til opbevaring af affald, gamle møbler m.m. Ved traflytning skal haverne afleveres med ukrudtsfrie bede og terrasser, klippet hæk og slået græsplæne. En gang om året kan afdelingsbestyrelsen afholde haveeftersyn. Eventuelle påbud skal efterkommes. I modsat fald vil afdelingsbestyrelsen/administrationen iværksætte arbejdet for lejers regning. Ved lån af afdelingens haveredskaber skal disse afleveres straks efter brug og i rengjort stand. Evt, skader på fælles haveredskaber skal øjeblikkeligt informeres om til varmemesteren, således at reparation kan foretages hurtigst muligt. HEGN Her indsættes den på afdelingsmødet d. 12. september aftalte hegnslov Der må ikke sættes hegn på begge sider af en hæk, da hækken ellers vil gå ud. Det må aftales mellem naboer, hvem der har hegnet på sin side. MARKISER Opsætning af markiser er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationens administration. Side 7 af 7

17 Afdeling 50 23/ Bestyrelsens forslag til hegn til afdelingsmøde den Hegn mellem grundene skal være med vandrette brædder og være 180 cm høj (model doris). Hegn foran på grundene, parallel med husene, skal være 80 cm høj (model 115) Alle hegn skal males antracitgrå, med antracitgrå menes Dyrup farvekode NCS N (eller tilsvarende farve fra anden leverandør). Scan af illustration af hegn vil blive fremlagt på mødet. Den omtalte model er fra Japo nye original serien. Med venlig hilsen bestyrelsen

18 Til: Lene Gaardsted Emne: SV: forslag til afdelingsmøde den Hej Lene. og derfor ikke er synlig. Det må KUN sættes op med hegnspæle af en diameter på max 2 cm, da de ikke skal være synlige. Hilsen Martin Skeem/ lauritshøj 20. men også for at holde andre dyr ude fra egen have. Sendt: 28. august :03 Fra: Martin Skeem Lene Gaardsted Trådhegnet må ikke være hønsenet da det evt kan skade hækken og den ikke kan vokse igennem. Trådhegnet SKAL sættes op helt inde ved stamme på bøgehækken, sådan at det inden for få år vokser ind i hækken Til: Lene Gaardsted Hegnet må max have en højde på 90 cm. Emne: forslag til afdelingsmøde den Jeg forslår at det vil være muligt at opsætte trådhegn op langs/helt tæt på hækken, dels for at holde på egne husdyr i

19 L PiL ç3 Çj) I ç3. >

20 Hanne Munk, Lauritshøj 58 Hej Martin, Mette & Birgit Jeg har et par punkter jeg godt kunne tænke mig at tage op på mødet venlig hilsen være helt åbne eller lukkede ellers bliver der træk så de smækker i. Lene Gaardsted Fra: Hanne munk Alnor foreslå at de beboere der kommer i klemme i reglen om kun at må have et husdyr. kan få tilladelse til eller dispentiltion til at beholde deres dyr indtil dyret dør. Til: Lene Gaardsted Emne: afdelingsmøde afd.50 Sendt: 15. august :5 5 at opbevare vores cykler, så de ikke er til gene for de Øvrige beboere. jeg har ikke plads til 3 cykler i mit skur. da jeg 3. boligerne nr.50 til nr.64 har ikke så meget forhave som de andre boliger i afd. 50 jeg oplever at det er et problem sted hvor man kunne henstille sin cykel. evt, ved skralde containerne. 1. Jeg synes det er problematisk at der ikke findes nogen mulighed for at sikre vinduer og teressedør. de skal enten 4. Jeg vil gerne høre hvem der bestemmer hvor evt, hegn skal placeres i de tilfælde hvor grunden ikke er afskærmet har brug for at bruge det til opmagasinering. derfor vil jeg gerne høre om det kunne overvejes at der blev et fælles 2. Jeg vil gerne foreslå at det bliver givet tilladelse til at man kan have 2 husdyr. kan dette ikke vedtages vil jeg gerne af hæk. jeg synes det er problematisk at beboere kan afskærme med hegn så man ikke kan færdes på græsset mellem rækkerne af huse. i

21 Forslag om nedsættelse af traiksikkerhedsudvalg i Lauritshøj. Baggrund: Flere beboere oplever, at Tkrydset Lauritshøj I Ny Studstrupvej er et utrygt sted at køre ud. Dels fordi en del bilister på Ny Studstrupvej kører for stærkt, og dels fordi udsynet er ualmindeligt dårligt fra Lauritshøj og ind mod Skødstrup. Ut. har været i kontakt med ejendomsfuntionæren og Aarhus Kommune omkring trafiksikkerheden i Tkrydset. Denne proces er dog en flertrinsraket, som udover at involvere boligforeningens vedligeholdelse af egne arealer ud mod Ny Studstrupvej også kan involvere flere kommunale afdelinger (Natur og Miljø samt Trafik og Veje). Forslag: Da jeg mener, at trafiksikkerheden er en fælles interesse, stilles forslag om nedsættelse af et udvalg, der fortsætter samarbejdet med Aarhus Kommune om trafiksikkerheden i Lau ritshøj. Jeg forestiller mig, at vi som boligforening vil stå stærkere i samarbejdet med Aarhus Kommune end jeg vil gøre som enkeltborger. Det vil samtidig være nærliggende, at samme udvalg behandler foranstaitningerne til fartbegrænsning på Lauritshøj (Vejbumplchikaner m.v.) Med venlig hilsen Karina B. Jørgensen Lauritshøj Skødstrup Tlf AB)(IVERES1SAGS8EHANDLER i MiS. 2012

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere