Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 10 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 12 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 16 Vurdering af temaet Kompetencer 18 Vurdering af temaet Fysiske rammer 20 Økonomisk Tilsyn 22 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 23 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning ens indhold en indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bispehuset Hovedadresse Østergade Hjørring Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Lene Høyrup Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper Pladser i alt 29 Almindelig længevarende Botilbud til voksne Midlertidigt botilbud til voksne 107 Østergade Hjørring 23 almindeligt længerevarende botilbud til voksne ( 108), 6 midlertidigt botilbud til voksne ( 107), Pladser på afdelinger 29 Målgrupper 18 til 40 år (udviklingshæmning) 18 til 85 år (udviklingshæmning, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Øst Karin Øgaard Petersen (Tilsynskonsulent) Nej Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Socialtilsynet modtog d. 4. oktober 2017 ansøgning om godkendelse af en plads jf. 107 i lov om social service. D. 6. oktober 2017 blev ansøgningen pr. mail udvidet med endnu en plads således, at der samlet er ansøgt om 2 pladser til godkendelse så hurtigt som muligt. På baggrund af tidligere besigtigelser af tilbuddets fysiske rammer samt interviews af både ledelse, medarbejdere og borgere er det socialtilsynets vurdering, at Bispehuset vil være i stand til at varetage 2 ekstra borgere. Socialtilsynet har flere gange tidligere vurderet, at tilbuddet har været i stand til at varetage målgrupper jf. både 107 og 108 og dette vurderes fortsat at være tilfældet. Socialtilsynet forventer og vurderer, at Bispehuset fortsat vil være i stand til at leve op til de krav der er jf. kvalitetsmodellen for sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyn1 11 stk.1 nr. 1. Særligt fokus i tilsynet Der har ved udarbejdelsen af rapporten været særligt fokus på, at tilbuddet har ansøgt om en væsentlig ændring i form af godkendelse af 2 ekstra pladser jf Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet samarbejder med borgernes dagtilbud omkring hjemmedage og det ugentlige timeantal. Der opstilles og understøttes realistiske mål for borgernes daglige aktivitet og/eller beskæftigelse. Der er ligeledes mulighed for ADL træning i tilbuddet. Der bliver taget individuelle hensyn, således at aktiviteterne i både dagtilbud og i tilbuddet er tilpasset den enkelte borgers ønsker, behov og formåen. Hvis borgerne har behov for hjemmedage eller ønsker at gå på pension, er dette en mulighed, som man kan benytte sig af. Socialtilsynet forventer, at det samme kommer til at gøre sig gældende efter godkendelse af 2 ekstra pladser jf Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium Socialtilsynet har tidligere vurderer, at tilbuddet lever op til kriteriet om, at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen har der været lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med den enkeltes dagtilbud sikrer, at borgerne får tilpassede arbejdsopgaver ud fra den enkeltes behov, ønsker og formåen. Ledelse og medarbejdere har tidligere oplyser, at alle tilbuddets borgere er i beskæftigelse - på nær et par stykker. En er eksempelvis gået på pension. Hvis borgerne har behov for yderligere hjemmedage/ senior-dage er dette muligt og planlægges individuelt. Socialtilsynet forventer, at det samme vil gøre sig gældende efter en udvidelse af tilbuddets pladsantal. Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 6

7 af Indikator 01.a 4 (i høj grad opfyldt) I forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring forventer socialtilsynet, at tilbuddet, som hid til, vil arbejde målrettet med borgernes uddannelse og beskæftigelse. Jf. interviews med leder, medarbejdere og fremsendt dokumentation vurderer socialtilsynet, som ved tidligere besøg, at tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov for dagtilbud. Det aftales med de respektive dagtilbud om borgeren kan have gavn af det tilbud der ønskes. Der samarbejdes med de enkelte dagtilbud og sammen med borgeren planlægges hjemmedage, ligesom der dagligt følges op på borgernes trivsel henset til deres arbejdsopgaver. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. 4 (i høj grad opfyldt) I forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring forventer socialtilsynet, at tilbuddet, som hid til, vil arbejde målrettet med borgernes uddannelse og beskæftigelse. Ved besøget oplyses tilsynet om, at de fleste borgere er i dagtilbud. En enkelt borger, som tilsynet i øvrigt interviewede, har valgt, at gå på pension. En anden kan pga. sin fysik ikke rummes i sit dagtilbud. Borgerne har rullende hjemmedage, som benyttes til praktiske opgaver som rengøring, indkøb m.v. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Tilbuddet sikrer, at borgerne i den udstrækning de ønsker og magter det har kontakt til pårørende og netværk - ligesom tilbuddet medvirker til at borgerne er en del af nærmiljøet. Tilbuddet støtter ligeledes borgerne i at færdes i nærområdet og er opmærksom på de udfordringer, det har givet at flytte til det nye tilbud efter mange år i andre tilbud. Der er ligeledes opmærksomhed på, at borgernes sociale kompetencer og selvstændighed så vidt muligt udvikles. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner, hvori der indgår sociale mål for den enkelte. Det har vist sig at borgerne, med personalets støtte, har tacklet flytningen til nye rammer fint. Socialtilsynet forventer, at ovenstående ligeledes kommer til at gøre sig gældende i forbindelse med godkendelse af 2 ekstra pladser jf Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 8

9 Der tages, som beskrevet i tidligere rapporter, udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov og ud fra disse opstilles individuelle mål for den enkeltes sociale færdigheder. Tilbuddet vægter borgernes selvbestemmelse og aftaler laves på baggrund af individuelle ønsker, hvilket også gælder for socialt samvær med familie, venner og netværk. En del af borgerne har netværk på tværs af de oprindelige botilbud ligesom de færdes i lokalområdet. Medarbejderne støtter op om aktiviteter og samvær ud fra den enkeltes ønsker. I forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring forventer socialtilsynet, at det samme kommer til at gøre sig gældende for nye borgere i tilbuddet. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. Jf. ansøgning om væsentlig ændring i forbindelse med udvidelse af antal 107 pladser, er det socialtilsynets forventning, at tilbud fortsat opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes indgåelse i sociale relationer. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og formåen og der opstilles ud fra disse individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne har været igennem VUM i løbet af 2016, hvilket giver medarbejderne et fornuftigt udgangspunkt for, i samarbejde med borgerne, at opstille realistiske mål ligesom det også giver mulighed for at evaluere herpå. Særligt i den nyetabelerede afdeling, som er godkendt jf. Servicelovens 107, er der stort fokus på den enkelte borgeres udvikling af sociale kompetencer og relationer. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 4 (i høj grad opfyldt) Jf. ansøgning om væsentlig ændring i forbindelse med udvidelse af antal 107 pladser, er det socialtilsynets forventning, at tilbud fortsat opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes indgåelse i sociale relationer. Borgerne støttes så vidt muligt og efter egne ønsker i, at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. En borger er eksempelvis frivillig i en lokal fodboldklub. Tilbuddet er beliggende for enden af en gågade i midtbyen, så der er god mulighed for at komme nemt omkring samt for benyttelse af offentlig transport. Det er dog ikke alle borgere, som er i stand til at indgå i aktiviteter i det omgivende samfund på lige fod med andre. For enkelte borgere besværliggør sygdomme som demens eller andre fysiske problematikker mulighederne for at deltage i sociale aktiviteter. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Jf. ansøgning om væsentlig ændring i forbindelse med udvidelse af antal 107 pladser, er det socialtilsynets forventning, at tilbuddet fortsat opstiller konkrete og individuelle mål for borgernes indgåelse i sociale relationer. Det forventes, at nedenstående oplysninger fremover ligeledes vil stemme overens. Leder og medarbejdere har ved tidligere besøg fortalt, at der tages udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker og behov for samvær med familie og netværk. De støttes i kontakten, når de har lyst og behov for det. Familie, venner og netværk er velkomne og kan til enhver tid komme på besøg i tilbuddet. Dette gør sig, ved besøget, stadig gældende i alle afdelinger. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

10 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Ved tidligere besøg har socialtilsynet talt med en del af tilbuddets medarbejdere og borgere. Der har hver gang været mulighed for at besigtige flere lejligheder. På baggrund af besøget og den hidtidige erfaring med tilbuddet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante for målgruppen. Der arbejdes i alle afdelinger ud fra kommunens funktionsudredninger og der udarbejdes pædagogiske handleplaner, som lægger sig op af handlekommunens mål. For første gang interviewede socialtilsynet ved sidste tilsynsbesøg en borger, som var indvisiteret efter 107. Der fandt ligeledes interview sted af medarbejdere, som arbejder med den nye målgruppe. Det er socialtilsynets vurdering, at den nye målgruppe blev varetaget kompetent. Dette forventes ligeledes, at gøre sig gældende efter godkendelse af 2 ekstra pladser jf Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen. Alle tilbuddets borgere har gennemgået VUM udredninger og på den baggrund er der udarbejdet handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte borger. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 10

11 Næsten alle medarbejdere har en pædagogisk uddannelse - dog med undtagelse af enkelte der dog har relevant erfaring indenfor området. Medarbejderne har generelt erfaring inden for området og kendskab til den enkelte borger. Tilbuddet arbejder med afsæt i neuropædagogik samt en annerkendende og strukturpædagogisk tilgang. Dette gør sig gældende for både 107 og 108. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Leder og medarbejdere har tidligere fortalt, at der har været en proces i gang hvor der udarbejdedes VUM på alle borgere. Disse danner i dag baggrund for handleplaner og pædagogiske planer for den enkelte. Der bliver dagligt dokumenteret i EKJ ligesom der afholdes ugentlige etagemøder og månedlige medarbejdermøder, hvor der sker fælles læring med henblik på udvikling af tilbuddet. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Siden borgernes indflytning i det nye tilbud har der været stor fokus på, at gøre borgerne trygge i de nye rammer. Ved rundvisning og interviews er det socialtilsynets indtryk, at der igen er kommet mere fokus på borgernes udvikling og bibeholdelse af færdigheder. Det vurderes, at tilbuddet er lykkedes med, at gøre borgerne trygge og at der opnås positive resultater i forhold til opfyldelsen af opstillede mål fra visiterende kommune. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Ledelse og medarbejdere har ved tidligere tilsynsbesøg fortalt, at der samarbejdes med relevante samarbejdspartnere for at understøtte, at målene for borgerne nås. Det kan være kommunale sagsbehandlere eller andre relevante fagpersoner. Dette gør sig gældende for borgere ind visiteret efter både 107 og

12 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har høj fokus på borgernes sundhed og trivsel. Borgerne medinddrages i høj grad i beslutninger vedrørende eget liv og den enkelte støttes i at vedligeholde og udvikle relevante færdigheder. Det vurderes, at borgerne er faldet godt til i de nye fysiske rammer. De borgere, som tilsynet har talt med har alle fortalt, at de er glade for deres lejligheder og for beliggenheden midt i Hjørring by. Ved behov ledsages borgerne når læge, tandlæge etc. skal besøges. Socialtilsynet vurderer, at ovenstående ligeledes kommer til at gøre sig gældende efter godkendelsen af 2 ekstra pladser jf Gennemsnitlig vurdering 4,8 Udviklingspunkter Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Tilbuddet arbejder ud fra en anerkendende og medinddragende tilgang, hvor det er vigtigt at den enkelte borger er herre i eget liv. Der er fokus på den enkelte borgers trivsel, ønsker og behov og medarbejderne støtter i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at borgerne kan mestre eget liv længst muligt. Borgerne har selvbestemmelse over eget liv og medbestemmelse på livet i fællesskabet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til kriteriet om, at understøtte den enkeltes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 12

13 af Indikator 04.a Der er fokus på at inddrage borgerne på en annerkendende og respektfuld måde og med øje for den enkeltes ressourcer og styrker. Der tages udgangspunkt i "Det hele menneske" og der er ligeledes fokus på den enkeltes trivsel, ønsker og behov. Medarbejderne sikrer, at borgerne støttes i at udvikle og vedligeholde færdigheder, således at de så vidt muligt kan mestre eget liv. Ved besøget havde socialtilsynet mulighed for, at observere samspillet mellem borgere og medarbejdere. Det blev oplevet at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Borgerne bliver hørt i alle beslutninger, som omhandler dem selv. Tilbuddet finder det vigtigt, at det er borgernes behov, som er i centrum. Der arbejdes ud fra en annerkendende og jeg-støttende tilgang og der lyttes til den enkeltes specifikke behov. Nogle borgere har let ved at give udtryk for, hvad de vil eller har brug for. Andre skal støttes på baggrund af det kendskab, tilbuddet har til den enkeltes problematikker og udtryksmåder. Borgerne bestemmer selv over egne lejligheder og er medbestemmende ift. fællesarealerne. Der afholdes beboermøder, hvor ideer og ønsker kan drøftes ligesom det kan drøftes, hvis noget er svært i forhold til at bo i fællesskabet. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Ledelse og medarbejdere har haft opmærksomhed på, at borgernes trivsel har kunnet falde i perioden efter flytningen, da de alle trives bedst i trygge, genkendelige og strukturerede rammer. Der har ligeledes været opmærksomhed på, at nogle borgere har kunnet have behov for at blive ledsaget til og fra deres lejligheder, idet de har skullet vænne sig til de nye omgivelser. Borgerne har mulighed for at få støtte og hjælp i dagligdagen ligesom de kan blive ledsaget til f.eks. læge og tandlæge. De har ligeledes mulighed for at deltage i aktiviteter i nærområdet såvel som i tilbuddet. Ved besøget står det klart, at borgernes fysiske og mentale sundhed understøtter deres trivsel. Borgerne er generelt faldet godt til i de nye fysiske rammer. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. Borgerne er, for de flestes vedkommende, tidligere beskrevet til at profitere at kendte og trygge rammer. Det har været en stor opgave for ledelse og medarbejdere at sikre, at tilbuddet kan give mulighed for samme genkendelige struktur og tryghed som i de tidligere botilbud. Det er socialtilsynet indtryk, at borgerne trives og er glade for de nye lejligheder. Det har været udmeldingerne fra de borgere, som socialtilsynet har talt med ved tilsynsbesøget. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 13

14 Alle borgere har adgang til Hjørring Kommunes generelle sundhedsydelser. Medarbejderne er opmærksomme på den enkelte borgers sundhedsmæssige tilstand og trivsel og handler i samarbejde med den enkelte på baggrund af denne viden. Ved behov tager medarbejderne kontakt til relevant sundhedsydelse ligesom de følger borgeren i mødet med disse, hvis det ønskes. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. Tilbuddet vægter, at borgerne støttes i at deltage i de aktiviteter, de ønsker og magter. Alle borgere har mulighed for, at deltage på lige fod med andre pensionister i de tilbud, der er i forhold til relevante sundhedsydelser i kommunen. Tilbuddet vægter ligeledes, at borgernes tilbydes sund og nærende kost, som de selv kan deltage i tilberedningen af. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Der har ikke været magtanvendelser i beboernes tidligere tilbud og der har heller ikke været behov for at benytte magt efter indflytningen til de nye rammer. Medarbejderne arbejder ud fra en dialog baseret annerkendende tilgang. Alle medarbejdere har et indgående kendskab til beboerne, hvilket er med til at sikre at magtanvendelser ikke bliver nødvendige. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Af interviews, ved både tidligere og seneste tilsynsbesøg, med leder og medarbejdere fremgår det, at der arbejdes ud fra en anerkendende og understøttende tilgang, hvor den enkelte borgers behov og ønsker er i centrum. Der har ikke været foretaget magtanvendelser. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. I forbindelse med opstart af tilbuddet har leder udtalt, at der ikke tidligere har været magtanvendelser i beboergrupperne. Der er faste procedurer i Hjørring Kommune ift. magtanvendelser og indberetning heraf. Disse er kendte af medarbejderne. Det forventes ikke, at beboerne fremadrettet vil ændre sig så meget, at der bliver behov for magtanvendelser. Medarbejderne arbejder konfliktnedtrappende og der har ikke været foretaget magtanvendelser siden tilbuddets opstart. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium 14

15 Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Leder og medarbejdere har et stort kendskab til tilbuddets beboere og det er ældre mennesker, som ikke tidligere har været udad reagerende. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb ligesom neuropædagogisk viden inddrages i det daglige arbejde med beboerne. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Der er et stort kendskab til den enkelte beboer og ingen af de nuværende beboere har en udad reagerende adfærd. Medarbejderne arbejder ud fra et annerkendende perspektiv, hvilket understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet ligesom medarbejderne er opmærksomme på at skærme beboere, hvis det er nødvendigt. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

16 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Tilbuddet har en faglig kompetent leder, som tidligere har været leder for fire af de nu sammenlagte tilbud. Leder har erfaring indenfor området og har godt kendskab til både beboere og medarbejdere. Leder har opmærksomhed på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og støtte medarbejderne i sammenlægningsprocessen. Medarbejderne modtager ekstern supervision ligesom der bliver afholdt jævnlige team- og personalemøder, hvor faglighed drøftes og udvikles. Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ud fra en vurdering af at borgerne i forhold til deres behov, kan komme i kontakt med medarbejdere med relevante kompetencer. Personalegennemstrømning og sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Ovenstående forventes fortsat, at føre sig gældende i forbindelse med godkendelsen af 2 ekstra pladser jf Gennemsnitlig vurdering 4,8 Udviklingspunkter Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Leder har relevant socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser og efteruddannelse. Leder har derforuden erfaring med målgruppen og kendskab til tilbuddets medarbejdere og beboere. Leder har fokus på at sikre medarbejdernes faglige udvikling og der planlægges kommende temadage omhandlende relevante emner. Leder er ligeledes opmærksom på at sikre god dokumentationspraksis i tilbuddet. Medarbejderne modtager ekstern supervision ligesom der bliver afholdt team- og personalemøder, hvor faglig sparring og fælleslæring vil kunne finde sted. Leder deltager i ledernetværk og har påbegyndt diplom uddannelse i forandringsledelse i efteråret Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Leder er uddannet pædagog med relevante efteruddannelser/kurser og er startet på en diplomuddannelse i forandringsledelse efteråret Leder har års erfaring som leder af 4 af beboernes tidligere botilbud og har derforuden bestridt andre ledelsesmæssige opgaver i kommunalt regi. Leder har derfor et stort kendskab til både kommende beboere og medarbejdere. Leder har i efteråret 2015 afviklet temadage for tilbuddets medarbejdere 16

17 samt afholdt MUS for bl.a. af afklare forventninger og ønsker til arbejdet i det nye tilbud. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 4 (i høj grad opfyldt) Der afholdes jævnlige supervisionsdage, hvilket medarbejderne giver udtryk for at profitere af. Der afholdes ligeledes jævnligt etage-møder og fælles personalemøder, hvor det er muligt at udøve faglig sparring og hvor fælleslæring finder sted. Leder deltager i ledernetværk og er påbegyndt en diplomuddannelse i forandringsledelse. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Tidligere kriteriebedømmelse forventes fremover, at stemme overens med nedenstående beskrivelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og ledelse besidder relevante kompetencer og at der generelt er erfaring indenfor området. Medarbejderne har desuden stort kendskab til den enkelte borger, idet de har været ansat i de tidligere botilbud, hvilket medvirker til at sikre, at borgerne får den nødvendige omsorg, støtte og behandling. Personalegennemstrømningen har ikke været på højere niveau end i sammenlignelige tilbud. De fleste medarbejdere har samtidigt været ansat i flere år i borgernes tidligere tilbud. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. De fleste medarbejdere er uddannede pædagoger og har tidligere været ansat i borgernes tidligere tilbud, så de har et godt kendskab til den enkelte behov og formåen. Medarbejderne har generelt stor erfaring i arbejdet med målgruppen og har desuden deltaget i relevante kurser henset til målgruppens behov. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Leder har ved tidligere tilsynsbesøg oplyst, at der i de tidligere botilbud har været en lav personalegennemstrømning og at dette forventedes fortsat. Det vurderes for nuværende, at tilbuddets personalegennemstrømning ikke er på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Leder har ved tidligere tilsynsbesøg oplyst, at medarbejdergruppen inden sammenlægningen har haft et lavt sygefravær. Ved seneste tilsynsbesøg er sygefraværet blandt medarbejderne ikke på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. 17

18 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet har flere gange tidligere vurderet, at tilbuddet samlet set besidder relevante kompetencer i medarbejdergruppen i forhold til målgruppens behov og relevante metoder. De fleste medarbejdere er uddannede indenfor det socialfaglige felt og har suppleret deres uddannelser med relevante kurser. De har desuden stort kendskab til borgerne, da de har været ansat i de botilbud borgerne tidligere har boet i. Tilbuddet vægter en anerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er prioriteret og hvor relevant faglig viden bruges til, at vælge relevante metoder i forhold til den enkelte borger. Tilbuddet er senest begyndt, at have fokus på etik og alle medarbejdere tager del i kursusforløb vedrørende relevante tanker omkring etik, værdier og relationer. Socialtilsynet forventer, at der også fremover vil være fokus på medarbejdernes faglige kompetencer samt mulighederne for videreudvikling af disse. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium Medarbejderne har primært længerevarende socialfaglig uddannelse suppleret med relevante kurser. Medarbejderne har som udgangspunkt erfaring med målgruppen og har desuden været ansat i de botilbud borgerne kom fra. De har derfor stort kendskab til den enkelte og dennes specifikke behov. Der lægges vægt på en anerkendende og ligeværdig dialog, hvor respekten for det enkelte menneske og dets selvbestemmelse er i højsæde. Dette forventer socialtilsynet også vil gøre sig gældende fremover, når der ind visiteres nye borgere i de ekstra pladser jf Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Nedenstående beskrivelse forventes, at stemme overens med hvordan tilbuddet fremover vil være dækket ind med 18

19 kompetente medarbejdere. Tilbuddet har igennem en periode haft ind visiteret borgere jf Socialtilsynet forventer derfor, at målgruppens forskelligheder og behov, sammenlignet med 108 borgerne, på nuværende tidspunkt er kendte for medarbejderne. Medarbejderne er primært uddannede pædagoger med lang erfaring inden for området. De fleste medarbejdere har være ansat i de botilbud, borgerne kommer fra og har derfor stort kendskab til den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har relevant opdateret viden og erfaring med målgruppen. Medarbejdernes kompetencer er desuden udvidet med kurser i systemisk tænkning samt kurser i oligefreni og demens. Der har været afholdt mødedage, hvor tilbuddets metoder er drøftet. Leder har ved tidligere besøg oplyst, at det vægtes at ansætte uddannet personale. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. I forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring forventer socialtilsynet, at der som ved tidligere besøg, vil kunne opleves en respektfuld dialog og omgangstone i tilbuddet, som vil afspejles i samspillet mellem borgere og medarbejdere. Ved tilsynsbesøget er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne har stort kendskab til den enkelte borger. Der er blevet observeret en dialog og omgangstone blandt medarbejdere og borgere som afspejler medarbejdernes forståelse og relevante kompetencer i arbejdet med målgruppen. Leder har tidligere givet udtryk for, at medarbejderne er gode til at bruge deres faglighed i arbejdet med borgerne og at det sker ud fra en ligeværdig og annerkendende tilgang. Dette understøttes af socialtilsynets observationer og interviews ved både tidligere og seneste besøg. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

20 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Det vurderes, at tilbuddets indretning og faciliteter opfylder målgruppens behov ligesom borgernes ret til privatliv bliver, tilgodeset. Tilbuddets indretning giver mulighed for socialisering og aktiviteter, idet der på hver etage er indrettet en fælleslejlighed som benyttes til fælles spisning og socialt samvær. Der er taget højde for at svagtseende og kørestolsbrugere kan færdes i huset ved blandt andet elevator. Tilbuddet er centralt placeret og giver muligheder for at de borgere som er i stand til det kan benytte nærområdet ligesom der er kort vej til offentlig transport. Afdelingen hvor tilbuddets nyeste målgruppe ind visiteres er beliggende i tilbuddets øverste etage, hvor det lige fra tilbuddets opstart har været meningen, at flere lejligheder har skullet inddrages i tilbuddet efterhånden som de blev ledige. Alle lejligheder er nyistandsatte og har en hensigtsmæssig indretning. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Socialtilsynet har tidligere vurderet, at tilbuddet skaber nogle rammer for borgerne, som støtter deres udvikling og trivsel. Dette vurderes stadig at være relevant. Socialtilsynet vurderer, at målgruppen har udviklet sig i boformen i retning af øget selvstændighed, idet boformen har indbudt til dette. Dette gør sig gældende i forhold til borgere ind visiteret jf. såvel 107 som 108. Ovenstående beskrivelse forventes derfor også at være relevant fremover. Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. af Indikator 14.a Der er siden seneste tilsynsbesøg blevet 2 ekstra lejligheder ledige, der har samme indretning som de resterende lejligheder. Det er disse lejligheder der nu ansøges om at få godkendt som en del af tilbuddet. Socialtilsynet har ved tidligere tilsynsbesøg besigtiget lejligheder på alle etager og vurderer, efter at have talt med borgere fra flere afdelinger, at de trives i de fysiske rammer. Det forventes derfor, at borgere ved fremtidige ind visiteringer har forudsætninger for at trives i de fysiske på samme måde, som de nuværende borgere. Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 20

21 af Indikator 14.b Socialtilsynet forventer, at nedenstående beskrivelse fra tidligere tilsynsrapport også vil gøre sig gældende i forhold til de 2 nye lejligheder, hvorfor det stadig forventes, at de fysiske rammer og faciliteter vil imødekomme borgernes særlige behov. Lejlighederne er med eget køkken og bad. De er beliggende på en svalegang, hvor borgerne er naboer til hinanden. Der er derved mulighed for at kunne trække sig ind til sig selv i egen lejlighed samtidig med, at der er nem adgang til kontakt til naboer og det personale der er på arbejde. De fysiske rammer vurderes egnede til målgruppens særlige behov og for gangbesværede er der mulighed for at benytte elevator. Indikator 14.c af Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. Ved rundvisning i tilbuddet har tilsynet, ved tidligere tilsynsbesøg, haft mulighed for at interviewe flere borgere i deres egne lejligheder. Her afspejledes, at tilbuddet er borgernes hjem og at borgerne selv har indflydelse på indretning af deres hjem. Dette er også blevet understøttet af borgernes udsagn. Det forventes derfor også at komme til at stemme overens i forhold til udvidelsen med 2 ekstra pladser. 21

22 Økonomisk Tilsyn Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. Socialtilsynet er ligeledes ikke i besiddelse af oplysninger der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. Økonomisk bæredygtig? Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. 22

23 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Ansøgning om væsentlig af d. 4. oktober Supplerende mail af d. 6. oktober Observation Interview Interviewkilder Der har ved udarbejdelsen af denne rapport ikke været foretaget interviews. Der henvises til tidligere tilsynsbesøg, som er beskrevet i tidligere rapporter. Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 23

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 04-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Rapporten er udskrevet 14-06-2017

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund 10-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet 15-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Stationstorvet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej. Godkendelse afventer

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej. Godkendelse afventer Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungetilbuddet Kærvej Godkendelse afventer Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Siriusparken, Bo-og servicetilbud Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Siriusparken, Bo-og servicetilbud Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Siriusparken, Bo-og servicetilbud 29-01-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Valmuen Dato: 05-07-2017 Valmuevej 1 G Sagsnummer: 17/17671 9760 Vrå Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 30-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Humlehusene Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Humlehusene Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Humlehusene 22-06-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Rønnebæk Opholdssted ApS Dato: 18-04-2018 Kirkevej 9 Sagsnummer: 17/44718 4700 Næstved Sagsansvarlig: chasc Telefon: 72362427 E-mail: chasc@holb.dk Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Poulstruplund 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet St. Kirkestræde Dato: 08-09-2017 St. Kirkestræde 21-25 Sagsnummer: 17/26661 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Handicap basistilbud - Solvænget. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Handicap basistilbud - Solvænget. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Solvænget Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen 24-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Under Bøgen 05-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Solkrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet  Rosenvænget Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Krabben 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ekkenberg i Olufsgade 07-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF - BOAS VALBY ApS 08-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken 14-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo 22-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Buen 07-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. VIRK - Vejledning Roskilde Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. VIRK - Vejledning Roskilde Kommune Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: VIRK - Vejledning Roskilde Kommune 08-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Bramsnæsvig 26-04-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Feddet 21-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere