Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept"

Transkript

1 Bilag 4.2: Revision af Team Copenhagens støttekoncept Indledning Team Copenhagen blev etableret i 2004 af Københavns Kommune og har som formål at udvikle de rette vilkår og skabe vækstbetingelser for den københavnske eliteidræt. På den baggrund er det Team Copenhagens vision at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag, der sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden. Visionen søges realiseret ved hjælp af en række initiativer, heriblandt konsulentydelser, uddannelsestilbud, kommunikationstiltag og økonomisk støtte til de københavnske eliteidrætsklubber. Nærværende støttekoncept beskriver dels forudsætningerne for, at en klub kan opnå støtte fra Team Copenhagen, dels principperne for hvem, der kan modtage støtte - og endelig hvad, der kan modtages støtte til. Hvor vidt en idrætsforening opnår økonomisk støtte fra Team Copenhagen, hviler i sidste ende på en samlet vurdering foretaget af Team Copenhagens bestyrelse på baggrund af indstillinger udarbejdet af Team Copenhagens sekretariat. Forudsætninger for støtte En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen: Klubben skal være hjemmehørende i Københavns Kommune. Det betyder, at klubben har postadresse i Københavns Kommune, samt at hovedparten af klubbens trænings- og konkurrenceaktiviteter foregår i Københavns Kommune. Der kan dispenseres fra sidstnævnte, såfremt Københavns Kommune ikke har tilfredsstillende faciliteter, hvilket bl.a. gør sig gældende for rosport, skisport og mountainbike Team Copenhagen yder kun økonomisk støtte til eliteklubbernes ledelse/bestyrelse. Det er altså ikke muligt for enkeltpersoner at opnå direkte støtte fra Team Copenhagen Team Copenhagen samarbejder kun med eliteklubber. Klubben skal som minimum have udøvere/hold, som tilhører højeste nationale elite. Idet, der relativt set er stor forskel på niveauet idrætsgrenene imellem, vil den endelige definition af, hvad der anses som elite, bero på en analyse foretaget af Team Copenhagen Team Copenhagen støtter kun idrætsgrene, som er organiseret under Danmarks Idræts Forbund. For så vidt angår senioridrætten, kan der kun opnås støtte, såfremt hold/udøvere konkurrerer i idrætsgrene/discipliner, hvor der afvikles DIF-anerkendte danmarksmesterskaber Omfanget af et eventuelt samarbejde med en klub beror på en analyse af klubben. Analysens grundelementer tager udgangspunkt i koncept-huset, som er beskrevet på side 7. Side 1 af 10

2 Øget konkurrence kræver tætte partnerskaber Mangfoldigheden på eliteidrætsområdet er stor i København. Antallet af eliteidrætsklubber er voksende, og især indenfor de individuelle idrætsgrene og på talentudviklingsområdet er der stor sportslig fremgang blandt hovedstadens klubber. Konkurrencen mellem de københavnske klubber, som ønsker at få andel i støtten fra Team Copenhagen, er gradvist skærpet. Yderligere er konkurrencen indenfor eliteidræt blevet skærpet på en række andre parametre. Det kommer bl.a. til udtryk i en større kamp om de relativt få sponsormidler, at stadig flere kommuner vælger at yde støtte til deres eliteidrætsklubber, og at den internationale konkurrence landene imellem på eliteidrætsområdet er forøget. Skal eliteidrætten i København fortsat kunne begå sig, er det nødvendigt, at der arbejdes hårdt, strategisk og langsigtet. På den baggrund er det også en nødvendighed, at Team Copenhagen sætter overlæggeren højt i forhold til de ledelsesmæssige, organisatoriske, facilitetsmæssige og sportslige krav, der stilles til de københavnske eliteklubber. På samme vis skal de støttemuligheder, Team Copenhagen stiller til rådighed for klubberne, være af høj kvalitet, hvorfor kravene til organisationen også er skærpet. Skal det fortsat lykkes de københavnske klubber, med hjælp fra Team Copenhagen, at udvikle sig i en positiv retning, er det nødvendigt, at der indgås gensidigt forpligtende samarbejde mellem klubber og Team Copenhagen. Bæredygtig talentudvikling i verdensklasse Team Copenhagen har hidtil fokuseret størstedelen af organisationens arbejde og støtte på talentudvikling. Dette er til dels begrundet i et politisk ønske fra Københavns Kommune, men det skyldes også, at det er Team Copenhagens opfattelse, at organisationens støtte gør bedst gavn, når den målrettes talentudviklingsmiljøerne. Endelig spiller det dog også væsentligt ind, at Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark, hvori det fremgår, at Københavns Kommune, i samarbejde med Team Danmark, vil varetage en række opgaver forbundet med talentudvikling. Da Københavns Kommune har bedt Team Copenhagen om at varetage kommunens arbejde med eliteidræt, er det derfor naturligt, at talentudvikling har en central plads i organisationens arbejde, og hermed også i Team Copenhagens støttekoncept. Fokus i støttetildelingerne vil også fremover være rettet imod talentudvikling. Dog vil der for senioreliten stadig være mulighed for at opnå konsulentmæssig og økonomisk støtte. Det er Team Copenhagens overordnede målsætning at støtte op omkring miljøer, som har til formål at skabe bæredygtig talentudvikling i verdensklasse. Definitionen af talentudviklingsmiljøer i verdensklasse er miljøer, som ikke alene udvikler talenter i verdensklasse, men som også formår at forløse disse talenter, så de også kan gøre sig gældende på internationalt niveau som seniorer. Med bæredygtighed menes der, at klubberne arbejder strategisk og langsigtet, og at den sportslige succes ikke alene er afhængig af enkelte ledere, trænere eller udøveres tilstedeværelse. Side 2 af 10

3 København kan godt tillade sig at stræbe efter verdensklasseniveau. Flere klubber og miljøer indfrier i vid udstrækning allerede dette krav, og det vil være Team Copenhagens mål, at stadig flere klubber udvikler talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Klubber, som allerede kan, eller har potentiale til over en kort tidshorisont at kunne leve op til målsætningen om bæredygtig talentudvikling i verdensklasse, vil således have mulighed for at opnå størst mulige støtte. I øjeblikket er der mange klubber, som ikke kan leve op til disse krav. De vil naturligvis fortsat have mulighed for at opnå støtte; dog i en reduceret form. Tendenser i den københavnske eliteidræt Team Copenhagen har igennem årene samarbejdet med en lang række københavnske eliteklubber. Ikke overraskende, er der stor forskel på de resultater, klubberne har opnået. Langt de fleste har udviklet sig i en positiv retning. Dog skiller en gruppe af klubber sig ud ved over en længere periode at have præsteret på højeste niveau. Tendensen indenfor de klubber, som har haft længerevarende sportslig succes, er, at det er klubber med: - en kompetent og engageret ledelse - gode trænings- og konkurrencefaciliteter - veluddannede trænere - en veludviklet elitekultur Den nødvendige ledelse Som i alle andre dele af samfundet er en dygtig ledelse og en velfungerende organisation også en nødvendighed i en eliteklub, hvis der skal opnås kontinuerlig sportslig succes. Lederkompetencer, økonomisk tæft, stort netværk båret af solide samarbejdsevner, omstillingsparathed og strategiske evner er blot nogle af de kompetencer, en eliteklub skal besidde, hvis den skal gøre sig forhåbninger om at opnå varig og bæredygtig sportslig succes. Der er en direkte sammenhæng mellem kompetent ledelse og sportslig succes i de mange projekter, Team Copenhagen igennem årene har støttet. Sammenhængen forstærkes, når den kompetente ledelse kombineres med en lige så kompetent daglig administration, der som regel er lønnet. Sidstnævnte er ofte en nødvendighed, idet det er vanskeligt for klubberne at rekruttere tilstrækkeligt med frivillig arbejdskraft til at varetage de daglige driftsopgaver i klubberne. En del af de københavnske eliteklubber er af en størrelse, at de ikke har økonomisk råderum til på egen hånd at ansætte administrativt personale, hvorfor de opfordres til at indgå samarbejde med andre ligestillede klubber herom. Udviklingen af ledelseskompetencer vil fortsat have en central placering i Team Copenhagens støttekoncept. Konkrete tiltag: Kompetenceudvikling af klubbens ledelse skal indskrives i klubbens strategiske udviklingsplan Side 3 af 10

4 Team Copenhagen udbyder kurser for klubbernes bestyrelser og enkeltpersoner Team Copenhagen er initiativtager til netværk for klubledelser Klubledere kan deltage i aktiviteter i TALENT-DK Tidssvarende faciliteter At, der er sammenhæng mellem kvaliteten af og ikke mindst adgangen til gode idrætsfaciliteter og sportslig succes, er ikke overraskende. Eliteidrætsudøvere træner mere og mere og i forlængelse af, at flere københavnske eliteklubber har øget deres antal af eliteaktive, stiger presset på de i forvejen knappe københavnske idrætsfaciliteter, der som regel også benyttes af byens mange motionister. Presset forstærkes yderligere af den massive befolkningstilvækst, som København oplever i disse år, og som også vil være tilfældet i de kommende mange år. For en stor del af de københavnske eliteklubber gælder det, at de har ganske udmærkede faciliteter og at adgangen til dem lever helt op til de krav, der stilles til den respektive idrætsgren. Dette gør sig især gældende for de mange individuelle idrætsgrene. Presset på disse faciliteter synes ikke at være helt så markant, som de forhold holdidrætten ofte lever under, og som gør det vanskeligt at udvikle sig sportsligt. Dette gør sig især gældende indenfor indendørs holdidræt, hvor adgangen til såvel trænings- som konkurrencefaciliteter er utilstrækkelig i sammenligning med de forhold, mange af deres konkurrerende klubber har i resten af Danmark. Københavns Kommune har i de senere år gjort meget for at forbedre facilitetssituationen. Men der er til stadighed behov for, at idrætsfaciliteterne udvikles og udbygges, hvis eliteidrætten fremover skal have gode vækstbetingelser. Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Team Copenhagen om facilitetsudviklingen er godt, og Team Copenhagen vil også i fremtiden arbejde for, at facilitetssituationen forbedres til gavn for eliteidrætten. Idrætsfaciliteter vil også i fremtiden have stor betydning, når Team Copenhagen behandler ansøgninger fra de københavnske eliteklubber. Træningsfaciliteter, adgang til styrketræning, behandlerfaciliteter, klubhuse og konkurrencefaciliteter vil således blive vurderet og vil have en central placering i støttekonceptet. Konkrete tiltag: Team Copenhagen indgår i en fortsat dialog med Københavns Kommune om udvikling af tidssvarende og tilstrækkelige idrætsfaciliteter I samarbejde med eliteklubberne vil Team Copenhagen afsøge muligheden for en bedre udnyttelse af elitefaciliteterne på tværs af klubber og idrætsgrene Side 4 af 10

5 Veluddannede trænere Veluddannede og engagerede trænere spiller en helt central rolle i eliteidrætten, da selv det største talent ikke kan forløse sit potentiale uden den rigtige træning og vejledning. Generelt har mange af de københavnske trænere et højt niveau og mange klubber har en eller flere trænere med højeste træneruddannelse i deres respektive idrætsgren. Team Copenhagen ønsker at spille en mere aktiv rolle i udviklingen af de københavnske trænere. Klubberne skal vedkende sig et ansvar for hele tiden at udvikle deres korps af trænere, hvilket bl.a. skal ske ved at indarbejde kompetenceudviklingen af trænere i deres strategiske udviklingsplan, og ved at afsætte tilstrækkeligt med ressourcer til dette arbejde. Team Copenhagen erkender også et ansvar for, at de københavnske trænere udvikler sig. Det gør vi bl.a. ved at indgå et endnu tættere samarbejde med Team Danmark, DIF og de respektive specialforbund om området. Herudover vil vi afsætte en særlig elitetrænerpulje, hvor københavnske eliteklubber kan søge om refusion af udgifter forbundet med trænerudvikling af særlig karakter. Team Copenhagen ønsker at arbejde for et åbent trænermiljø i København. Det gælder både internt og eksternt, hvor trænere og udøvere udvikler sig i samarbejde indenfor og på tværs af klubber og idrætsgrene, og hvor der især indenfor talentudvikling kontinuerligt er fokus på proces snarere end kortsigtede resultater. Konkrete tiltag: Klubberne indarbejder trænerudvikling i deres udviklingsplaner Team Copenhagen etablerer pulje, hvorfra der kan ansøges om refusion af udgifter forbundet med trænerudvikling af særlig karakter Team Copenhagen tager initiativ til etablering af netværk for elitetrænere Elitetrænere kan deltage i aktiviteter i TALENT-DK Eliteidrætskultur Nogle eliteklubber har tydeligvis større succes end andre med deres talent- og elitearbejde. Ovenfor bliver der argumenteret for, at kompetent ledelse, adgang til tidssvarende faciliteter og gode trænere er afgørende for sportslig succes. Alligevel er der visse klubber, som til trods for tilstedeværelsen af gode faciliteter, kompetent ledelse og dygtige trænere ikke opnår den succes, som klubber med mindre åbenlyse ressourcer har. Årsagen hertil er efter Team Copenhagens opfattelse, at visse klubber har formået at udvikle en særlig elitekultur. Det er klubber, som igennem mange års arbejde har indsamlet stor viden om, hvad der skal til for at skabe store sportslige resultater, og som har formået at implementere denne viden på en måde, så den bevidst eller ubevidst afspejles i klubbens daglige arbejde med eliteidrætten. Disse klubber har et miljø, der er drevet af en veluddannet ledelse, der har stor viden om eliteidræt, og som på den baggrund har udviklet en strategisk udviklingsplan, der nøje følges. De succesrige klubber har som oftest et velfungerende og kompetent eliteudvalg eller Side 5 af 10

6 gruppe af personer, som i samarbejde med en sportschef har ansvaret for, at de strategiske beslutninger føres ud i livet. De udlever planens kerneværdier, ansætter trænere, som passer til klubben, prioriterer tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at opfylde de ønsker, klubben har for den sportslige udvikling og som har fuld opbakning fra resten af klubben til, at talent- og elitearbejdet prioriteres tilstrækkeligt i klubben. Team Copenhagen ønsker i fremtiden at fokusere på, at klubberne tager hånd om at udvikle de miljøskabende faktorer, som medvirker til at skabe en kultur i klubberne, der fremmer talent- og elitearbejdet. Altafgørende er det, om klubberne formår at tage ansvar for den overordnede koordinering af talent- og elitearbejdet. Dette sker bedst, når klubben har en klar rollefordeling og en enkel administration. Det er væsentligt at påpege, at klubberne ikke kan nøjes med at se på den sportslige udvikling i klubben i form af rekruttering af talenter, ansættelse af en dygtig træner, samt at klubben har adgang til tidssvarende faciliteter. Klubbens ledelse skal i samarbejde med et eliteudvalg og en sportschef udvikle den røde tråd i klubbens arbejde og varetage kommunikationen mellem sport, skole, familie, Team Copenhagen, specialforbund, Team Danmark etc. Udøverne skal på den måde opleve at være en del af et miljø, som er koordineret og sammenhængende, og hvor de oplever, at der bliver trukket i samme retning. Konkrete tiltag: Team Copenhagen tager initiativ til kontinuerlig videndeling og uddannelse indenfor området: elitekultur og talentudviklingsmiljøer Team Copenhagen tager initiativ til, at visse københavnske talentudviklingsmiljøer analyseres med henblik på yderligere vidensindsamling og styrkelse af miljøerne Klubberne tilskyndes til, at udvikling af elitekultur og talentudviklingsmiljøer indarbejdes i klubbernes udviklingsplaner Klubberne tilskyndes til at der defineres og oprettes sportschefspositioner, hvortil der kan søges om tilskud til via Team Copenhagens støtteordning Team Copenhagen tager initiativ til etablering af netværk for sportschefer Side 6 af 10

7 Støttekoncepthuset Et solidt fundament Hvor stor en støtte, en eliteklub kan modtage fra Team Copenhagen, er dels afhængig af hvilket sportsligt niveau, ansøgerklubben befinder sig på, dels at rammerne for eliteidrættens fortsatte udvikling er til stede. Disse rammer er beskrevet i nedenstående figur. Det er afgørende for enhver klubs bestræbelser for at opnå varig sportslig succes, at klubbens fundament er solidt. Dette gælder for så vidt angår værdien af elitekultur, kvaliteten af klubbens ledelse og organisation, omfanget og adgangen til tidssvarende idrætsfaciliteter samt klubbens trænerfaglige kompetencer. I den analyse, Team Copenhagen vil foretage i forbindelse med behandlingen af støtteansøgninger, vil ansøgerklubben blive vurderet; og jo stærkere fundamentet er, desto mere støtte kan en klub opnå. Team Copenhagen vil fremover vægte klubbernes mulighed for at opnå støtte på baggrund af dokumenteret tilstedeværelse af følgende: Sportslige resultater. Som minimum skal klubbens udøvere være i toppen af den nationale elite En stærk elitekultur, der bl.a. dokumenteres gennem tilstedeværelsen af sportslige kompetencer i klubbens ledelse, at der er nedskrevet strategier for, hvordan klubbens Side 7 af 10

8 sportslige målsætninger indfris samt beskriver den røde tråd i klubbens elitearbejde, at klubben har defineret og evt. ansat en eller flere personer, som har til ansvar at sørge for koordinering af klubben elitearbejde og om der er afsat tilstrækkelig med ressourcer til, at klubbens sportslige målsætninger kan opfyldes En velfungerende bestyrelse, der benytter en strategisk udviklingsplan som styringsredskab og som kontinuerligt arbejder med ledelsesudvikling En velfungerende administration, evt. med ansat personale Adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter, der svarer til de generelle krav, der stilles til den respektive idrætsgren Højeste trænerniveau, herunder at trænere ansættes i overensstemmelse med klubbens røde tråd og klubben kontinuerligt arbejder med at kompetenceudvikle sine trænere. Klassificeringssystem Der er stor forskel på de københavnske eliteklubber. For dem alle gælder dog, at de kæmper for at blive de bedste. Det ønsker Team Copenhagen at anerkende, men i skyldig hensynstagen til Team Copenhagens relativt begrænsede ressourcer, er det nødvendigt, at der prioriteres mellem klubberne. Det er dog umuligt fuldstændigt at objektivisere vurderingen af ansøgningerne, men Team Copenhagen har indført et system, hvor klubbernes støttemuligheder afhænger af hvilken klassificering, de indplaceres på. Der indføres to klassificeringsniveauer: Elite-klubber Bobler-klubber Indplaceringen af de ansøgende klubber er resultat af en analyse, foretaget af Team Copenhagen. Analyserne bliver foretaget i forbindelse med de tre årlige støtteansøgningsrunder. Eliteklubber For at opnå denne klassificering skal klubben som minimum have udøvere, som tilhører den nationale talent- og/eller seniorelite indenfor deres respektive idrætsgren med potentiale til at løfte talentudviklingen til internationalt niveau, således at klubben kan udvikle talenter til deltagelse ved EM, VM og OL. Desuden skal klubben have gennemført Team Copenhagens klubuddannelse samt udarbejde og benytte en strategisk udviklingsplan, der som minimum dækker de kommende tre år og som løbende opdateres. Herudover skal klubben opfylde seks af følgende otte krav og kunne dokumentere, hvordan de vil opfylde alle - Klubbens talent- og elitearbejde skal være forankret på en måde, som kommer til udtryk i beskrevet talent- og elitepolitik. Den røde tråd skal afspejle sig i klubbens konkrete arbejde med talent- og eliteudøvere - Såfremt klubben kommer fra en idrætsgren, hvor deres specialforbund har udarbejdet et aldersrelateret talentudviklingskoncept, indarbejdes dette koncept i klubbens daglige Side 8 af 10

9 talentarbejde - Klubben har en kompetent sportslig ledelse. Det sportslige setup skal være beskrevet, herunder et klart defineret ansvarsområde for en sportschef, som varetages af en kompetent person - Klubbens ledelse skal besidde de nødvendige kompetencer og skal om muligt bakkes op af ansat administrativt personale - Klubben skal have økonomiske ressourcer, der gør det muligt at realisere de sportslige målsætninger - Klubben skal have en mønsterklubanalyse med en score på mindst 700 point - Klubben skal have adgang til tidssvarende trænings- og konkurrencefaciliteter - Klubben skal have trænere på allerhøjeste niveau samt en plan for, hvordan disse løbende videreudvikles Eliteklubber har følgende støttemuligheder: - Årlig støtte på kr. eller derover. Støtten kan bl.a. bruges til aflønning af sportschef, trænere og øvrige omkostninger forbundet med talent- og elitearbejdet - Mulighed for toårige støttebeløb - Elitekulturanalyser - Mulighed for at deltage i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi - Uddannelsestilbud for trænere, sportschefer og ledere - Kursustilbud for aktive og trænere - Deltagelse i træner-, sportschef- og ledelsesnetværk - Deltagelse i aktiviteter i TALENT-DK - Generelle konsulentydelser Den økonomiske støttes størrelse afhænger af det konkrete projekt, klubbens sportslige niveau og potentiale og mulighed for en bæredygtig realisering af projektet. Dog værdisættes deltagelse i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi til en støtte på kr. Muligheden for toårig støtte afhænger ligeledes af det konkrete projekt, men udover at være betinget af klubbens sportslige niveau og potentiale, er det af betydning for vurderingen, om - Klubben deltager i Team Copenhagen Eliteidrætsakademi - Der er konkret forbundsinvolvering i projektet Bobler-klubber Disse klubber skal som minimum have udøvere, som tilhører den nationale talent- og/eller seniorelite. Såfremt dette er tilfældet, vil bobler-klubber have følgende støttemuligheder: - Årlig støtte op til kr. - Såfremt klubben endnu ikke har gennemført Team Copenhagens Klubuddannelse, indgås der aftale herom - Kursustilbud for aktive og trænere, - Generelle konsulentydelser Side 9 af 10

10 Ansøgningsprocedure og evaluering Team Copenhagen har tre ansøgningsrunder i forhold til økonomisk støtte. Fristerne for indsendelse af ansøgninger lægges på På denne hjemmeside står der endvidere beskrevet hvilke bilag, der skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen Før en klub udarbejder den endelige ansøgning, afholdes der et møde, hvor rammerne for et eventuelt samarbejde mellem ansøgerklub og Team Copenhagen beskrives. Modtager en klub støtte, vil der blive stillet krav om løbende opfølgning på projektet i form af skriftlig tilbagemelding om igangsatte processer, et midtvejsmøde halvvejs i projektforløbet og efterfølgende aflevering af resultatprognose samt afslutningsvis indlevering af regnskab og evalueringsrapport. Evalueringen tager udgangspunkt i, hvor vidt projektets sportslige målsætninger er blevet opfyldt samt hvor vidt eliteklubben har udviklet sig i overensstemmelse med den udviklingsplan, der blev vedlagt i forbindelse med ansøgningen. Retningslinjer for projektopfølgning samt udarbejdelse af regnskab og evalueringsrapport fastlægges af Team Copenhagen. For mere information: Se Side 10 af 10

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 110.000 kr. Københavns Trampolinklub Trampolin 150.000 kr. Københavns

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. Copenhagen Beachvolley Beachvolley 200.000 kr. Oprettelse

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Ajax København Håndbold 150.000

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016

Team Copenhagen Idrættens dialogmøde. Rådhuset, 17. maj 2016 Team Copenhagen Idrættens dialogmøde Rådhuset, 17. maj 2016 Mission Team Copenhagen skal gennem et langsigtet samarbejde bygge bro mellem eliteidrætten, erhvervslivet og Københavns Kommune for at udvikle

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur og Fritid Dato: 16-12-2013 Sagsnr.: 13/488 Dok.løbenr.: 351491/13 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 73768291 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

3. HANDLINGSPLAN 2012 for Team Copenhagen

3. HANDLINGSPLAN 2012 for Team Copenhagen 3. HANDLINGSPLAN 2012 for Team Copenhagen Handling Målsætning Kommentarer KONTINUERLIG UDVIKLING AF ELITEIDRÆTTEN I KØBENHAVN Styrkelse af eliteklubberne Uddannelse af ledere - Klub/bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

3. Handlingsplan 2014 for Team Copenhagen

3. Handlingsplan 2014 for Team Copenhagen 3. Handlingsplan 2014 for Team Copenhagen Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København Handling Målsætning Kommentarer Styrkelse af eliteklubberne Uddannelse af ledere, sportschefer og elitetrænere

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 160.000 kr. Ajax København Håndbold 160.000

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. ABC Cykling 165.000 kr. Skærpet talentudvikling Cykelklubben

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 KULTUR & FRITID Hvorfor talentstrategi? Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. ABC Cykling Projekt: Sammenhængende talentudvikling Cykelklubben

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Strategi 2015-18 20/01/15 1

Strategi 2015-18 20/01/15 1 Strategi 2015-18 20/01/15 1 SWOT model 2014 Strengths Stærk organisa-on Veluddannet og erfarent trænerteam særligt i K- afdelingen Klar og etableret klubånd baseret på gensidig respekt og anerkendende

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Ajax København Håndbold 150.000

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere