Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper"

Transkript

1 Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April af 82 Side

2 Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side Hvem er de socialt udsatte grupper side De socialpolitiske målsætninger for socialt udsatte grupper side 5 Afsnit 2. Resume af rapporten side 7 Afsnit 3. Baggrund for Puljen til Socialt udsatte grupper side Styrket indsats over for socialt udsatte grupper side Satspuljeforhandlingerne foråret 2002 og efteråret 2002 side Oversigt over fordelingen af midlerne side Krav om tilvækstgaranti side 12 Afsnit 4. Finansieringsformen side Langvarig tilskudsperiode side Aftrapningsordningen side Særligt om Københavns Kommunes bloktilskud side Midlerne reserveret i satspuljen til evig tid side 14 Afsnit 5. Udmøntning af Puljen til Socialt udsatte grupper side Generel ansøgningspulje side Reservation til de store kommuner bilaterale forhandlinger side Den socialpolitiske profil - Hvad har vi fået for pengene? side Pulje til børn af socialt udsatte grupper side De centrale initiativer side 20 Afsnit 6. Skitse af aftalerne med de store kommuner side Indholdet af aftalerne og budgettet side Københavns Kommune side Frederiksberg Kommune side Århus Kommune og Århus Amt side Ålborg Kommune og Nordjyllands Amt side Odense Kommune og Fyns Amt side Esbjerg Kommune og Ribe Amt side Generelle, gennemgående afsnit i aftalerne side Tilskudsbrev side Finansiering og krav om tilvækst side Tværgående evaluering side Dokumentation mv. side Årlige statusmøder side 48 Side 2 af 82

3 Afsnit 7. Dokumentation side Overordnet tværgående evaluering side Status- og projektredegørelser side Dokumentation for tilvækstgaranti side Årlige møder med de store kommuner side 50 Bilag side 51 Bilag 1: Vejledning om Pulje til socialt udsatte grupper, september 2002 Bilag 2: Satsnotat af 1. marts 2002 om Pulje til Socialt udsatte grupper Bilag 3: Satsnotat af 28. oktober 2002 om Styrket indsats over for socialt udsatte grupper Bilag 4: Satsnotat af 4. oktober 2002 om Midler til centrale initiativer til styrkelse af formidling og opsamling af viden mv. om socialt udsatte grupper Bilag 5: Notat af 2. september 2002 om den godkendte finansieringsmodel Bilag 6: Pressemeddelelse af 19. februar mio. kr. til socialt udsatte grupper og deres børn Side 3 af 82

4 Forord Et velfærdssamfund kan ikke forsvare, at der er borgere, der ikke får de rette muligheder for at have et tilfredsstillende liv. Det betyder ikke, at alle skal gennes ind i en normalitetsstandard, men det betyder, at alle borgere skal have mulighed for at have en dagligdag, hvor han eller hun synes, at livet er værd at leve. Der har været en meget bred politisk opbakning i Folketinget om, at indsatsen over for de socialt udsatte grupper skal styrkes. Ved satspuljeforligene for 2002 og 2003 blev der derfor afsat et meget stort beløb til en forstærket indsats over for de socialt udsatte grupper. Med de ekstra midler fra satspuljen har kommuner og amtskommuner fået en kraftig saltvandsindsprøjtning, så de vil have mulighed for at forstærke indsatsen over for de socialt udsatte grupper. Satspuljeaftalerne sikrer en forankring af de projekter, der iværksættes, fordi finansieringen betyder, at der først sker en aftrapning af det direkte statslige tilskud til de enkelte projekter efter det 2. driftsår. Statstilskuddet aftrappes først helt efter 6 år, og de beløb, som de årlige aftrapningsbeløb udgør, lægges over i det generelle bloktilskud. I denne afrapportering om udmøntningen af Pulje til Socialt udsatte grupper findes bl.a. oplysninger om baggrunden for og formålet med puljen, hvordan puljen er udmøntet, og oplysninger om hvordan forankringen og tilvækstgarantien i (amts)kommunerne sikres. Jeg synes, at resultatet af udmøntningen af Puljen til socialt udsatte puljer ser meget lovende ud. Set i sammenhæng med bl.a. forlængelsen af psykiatriaftalen i yderligere 4 år og midlerne til behandlingsgaranti for stofmisbrugere tror jeg, at vi vil se en meget positiv udvikling i de nærmeste år. Jeg vil i hvert fald følge udviklingen med stor interesse! Henriette Kjær April 2003 Side 4 af 82

5 Afsnit 1. Indledning 1.1 Hvem er de socialt udsatte grupper Et hvert samfund har altid haft og vil altid have mennesker, som af den ene eller anden grund lever udenfor eller på kanten af det almindelige samfundsliv. De mest udsatte voksne hjemløse og stofmisbrugere samt de mest udsatte blandt sindslidende og alkoholmisbrugere samt prostituerede - er karakteriseret ved i større eller mindre grad at være udelukket fra samfundets fællesskaber. Ofte er der tale om mennesker med et sammenfald af tunge sociale, sundhedsmæssige og personlige problemer, som det kræver en massiv og vedholdende hjælp at minimere eller om muligt helt at løse. Der er et stigende antal af hjemløse med psykiatriske lidelser, flere psykisk syge har misbrugsproblemer og hertil kommer problemer med kriminalitet, prostitution m.v. Der er stor forskel på personerne i grupperne nogle kan klare sig selv med en begrænset støtte, andre skal have en mere massiv støtte, og andre igen har brug for en intensiv omsorg og pleje hele døgnet. Men målet for alle er, at de skal have en tilværelse, som er tilfredsstillende for dem, og med mulighed for at komme videre hvis der er/bliver mulighed for det. 1.2 De socialpolitiske målsætninger for socialt udsatte grupper Målsætningen er, at alle borgere også de socialt udsatte grupper kan føle sig som en del af samfundet. Det forudsætter, at der skal tages udgangspunkt i det enkelte menneske og en accept af de valg, den enkelte træffer også selv om det er anderledes end flertallets. Det er i den forbindelse vigtigt at fokusere på det enkelte menneskes egne ressourcer og derefter bygge videre på dem. Derfor kan målene for de enkelte mennesker også være forskellige. Jo hurtigere, der sættes ind, jo bedre chance er der for, at personerne ikke falder helt til bunds, men i det mindste holder sig i skyggekanten af samfundet og i vidt omfang kan klare sig med en begrænset støtte af forskellig art. Indsatsen over for socialt udsatte grupper spænder vidt, og det er nødvendigt med en løbende tilpasning/udvikling af indsatsen, så den hele tiden er i overensstemmelse med de behov, der er, så det er muligt at minimere problemernes opståen og/eller afhjælpe dem i videst muligt omfang. Det forudsætter igen forskellige valgmuligheder i forbindelse med fx bolig, behandling mv., dvs. at viften af støttende tilbud skal være meget bredspektret. For nogle personers vedkommende kan det endelige mål være at kunne klare sig i eget hjem uden støtte og få et arbejde igen. For andre kan målet være en form for beskyttet bolig/ skævt hus med bostøtte, en plads i et alternativt plejehjem, mulighed for aktiviteter o.l. For andre igen kan målet være at få dem stabiliseret i deres misbrug, men uden det primære sigte at aktivere dem til arbejdsmarkedet igen. Men indsatsen bør aldrig stagnere. Dvs. at der til stadighed skal være åbne øjne for, at menneskets situation kan ændres, så det på et eller andet tidspunkt er muligt at sætte Side 5 af 82

6 ind med andre tilbud, som fx bringer dem nærmere den livsform, der er den gængse i dagens Danmark dog med en samtidig respekt af muligheden for et liv på egne præmisser. Det er også vigtigt at tænke køn ind ved tilrettelæggelsen af de forskellige tilbud, da der i nogle tilfælde kan være meget stor forskel på behovene og ønskerne hos hhv. mænd og kvinder. Side 6 af 82

7 Afsnit 2. Resume af rapporten Denne rapport beskriver baggrunden for og udmøntningen af midlerne i Puljen til socialt udsatte grupper. Dette afsnit er en sammenfatning af de væsentligste oplysninger i rapporten. I de enkelte hovedafsnit (afsnit 3-7) er der en mere detaljeret gennemgang. Sidetallene i dette afsnit henviser til de sider i rapporten, hvor de nærmere oplysninger findes. Afsnit 3 (side 11) er en historisk gennemgang af etableringen af Puljen til socialt udsatte grupper. I afsnittet beskrives også midlernes fordeling på delpuljer og kravet om tilvækstgaranti. Fordelingen af Puljen til socialt udsatte grupper (side 12) Af den samlede pulje på 517 mio. kr. er 455 mio. kr., dvs. 88 %, udmøntet i en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen fordeler sig på: * En generel ansøgningspulje på 120 mio. kr. * Reservation til de største byer 1 på 315 mio. kr. * Pulje til børn af socialt udsatte grupper på 20 mio. kr. Resten af midlerne benyttes til centrale initiativer, fx undersøgelser, metodeudvikling o.l. samt en overordnet tværgående evaluering af udvalgte projekter i de store byer. Krav om tilvækstgaranti (side 12) Satspuljepartierne besluttede ved satspuljeforliget for år 2002, at der skulle være krav om en reel meraktivitet i forbindelse med bevillinger af puljemidlerne. Tilvækstgarantien skal dog ikke blokere for effektiviseringer, herunder strukturomlægninger, metodeudvikling o.l. Projekterne skal dokumentere, at tilskuddet har medført en reel meraktivitet på det indsatsområde, der er givet midler til. I afsnit 4 (side 14) er finansieringsformen beskrevet. Efter satspuljepartiernes beslutning finansieres anlægsudgifter til projekterne og de to første års driftsudgifter med 100 % statslig støtte. Fra det tredje driftsår nedsættes støtten med 20 % årligt, og det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle bloktilskud til fordeling efter den gældende fordelingsnøgle. For Københavns Kommunes vedkommende lægges beløbet dog over i kommunens eget bloktilskud. I afsnit 5 (side 15) findes en gennemgang af udmøntningen af Puljen til socialt udsatte grupper opdelt på de enkelte delområder, dvs. den generelle ansøgningspulje, reservationen til de største byer, puljen til børn af socialt udsatte grupper og de centrale initiativer. Fristen for ansøgning til den generelle ansøgningspulje og til Puljen til børn af socialt udsatte grupper var den 15. november 2002, og ansøgerne fik svar på deres ansøgninger ved brev af 12. februar 2003, efter at satspuljepartierne havde godkendt Side 7 af 82

8 indstillingerne. Alle midlerne i disse ansøgningspuljer er derved blevet udmøntet. I februar og marts 2003 har Socialministeriet forhandlet med de store byer om fordelingen af midlerne, der var reserveret til disse byer i alt 315 mio. kr. Efter forhandlingernes afslutning indstilles det, at de største byer får bevilling på tilsammen lidt over 317 mio. kr. Der er derved indstillet et lidt højere beløb end den samlede ramme på 315 mio. kr. Endvidere medfører udgiftsprofilen for de indstillede projekter i de enkelte år, at der er behov for flere midler i 2004, end der er afsat i Puljen til socialt udsatte grupper. I Storbypuljen 2 og Hjemløsepuljen 3 er der stadig en beholdning (opsparede midler), som der ikke er disponeret over. Socialministeriet vil anvende disse beløb til at udligne differencen mellem det reserverede beløb til de store kommuner og det indstillede beløb. Se nærmere side Indstilling af tilskud til de største byer Kommune/amt Indstillet beløb i alt inkl. Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune/Fyns Amt Esbjerg Kommune/Ribe Amt Århus Kommune/Århus Amt Ålborg Kommune/Nordjyllands Amt I alt Reservation af satspuljemidler fremover (side 17) Det er forudsat, at de støttede projekter fra den generelle ansøgningspulje og reservationen til de største byer er varige, jf. kravet om tilvækstgaranti og finansieringsformen. Tilskuddet i 2003 og 2004 gives til både anlægs- og driftsudgifter, men i 2005 gives tilskuddet udelukkende til drift af de enkelte initiativer. For at videreføre projekterne i de store kommuner er der behov for et årligt driftstilskud på i alt 110 mio. kr., og for 33 mio. kr. til videreførelse af de projekter, der er støttet via den generelle ansøgningspulje. Det betyder, at fra 2006 og fremover skal der varigt løftes et årligt beløb på 143 mio. kr. ud satspuljen til brug for Puljen til socialt udsatte grupper, så projekterne kan fortsætte i 2006 ff. Dvs. at disse midler på forhånd er øremærket og ikke kan benyttes til andre områder eller initiativer. Socialpolitisk profil - Hvad har vi fået for pengene? (side 17-18) Projekterne, der er støttet af den generelle ansøgningspulje, og projekterne i de største byer betyder et markant løft i tilbuddene til de socialt udsatte grupper. Der vil via midlerne blive etableret mange nye botilbud, herunder alternative plejehjem og akuttilbud, så viften af tilbud til grupperne bliver varigt udbygget. Endvidere er der et stort antal projekter, hvis formål er at give en intensiveret bostøtte og anden støtte, aktivitetstilbud mv. Disse initiativer vil bidrage til, at personerne får et kvalitetsløft i deres dagligdag. Anslået antal af nye pladser/brugere/tilbud i alt 4 (den generelle ansøgningspulje Side 8 af 82

9 og reservationen til de største byer) Botilbud 185 Akuttilbud 18 Alternative plejehjemspladser 83 Bostøtte 197 Væresteder/Varmestuer 18 Omsorgs- og aktivitetstilbud 306 Behandling/efterværn 118 Støtte- og kontaktpersonordninger (SKP) 15 Kvindekrisecentre 13 Samarbejde med frivillige og private I forhandlingerne med byerne har det været vigtigt for Socialministeriet efter aftale med satspuljepartierne, at kommunerne påtog sig ansvaret for fortsættelse af nogle af de frivillige og private initiativer i de enkelte kommuner, fx Kvindely, Gaderummet, Livsværkstederne i Gellerupparken mv. Oversigt over samarbejde med frivillige og private København Århus Odense Ålborg Esbjerg Kirkens Korshærs X Kontaktcenter Indsats i forhold til X grønlændere Bostøtte til X Metodistkirkens hjemløsekollektiver Dannerhusets X Krisecenter SVOB Center for X Narkotika Indsats Gaderummet X Clean House X Kvindely X X X X X Livsværkstederne i X Gellerup Cafe Lytten X Parasollen X Fællesgården X Incestcenter Fyn X Nørholmprojektet X Gårdprojekt X Støtte til projekter fra Socialministeriets øvrige puljemidler Nogle af de indsendte ansøgninger har ikke kunnet støttes af Puljen til socialt udsatte grupper enten pga målgruppen eller indholdet af projektet eller af prioriteringsmæssige årsager. Flere af disse ansøgninger har dog fået hel eller delvis støtte fra andre af Socialministeriets puljemidler. Side 9 af 82

10 I afsnit 6 (side 21) findes skitser af aftalerne med de største byer. I afsnit 6.1 (side 21) er der en kort beskrivelse af de enkelte projekter, inkl. budget, i hver af kommunerne/amtskommunerne. I de endelige aftaler med byerne skal der også være nogle generelle gennemgående afsnit om bl.a. finansiering og tilvækstgaranti, om dokumentation mv. Disse er samlet i afsnit 6.2. (side 47) I afsnit 7 er beskrevet den dokumentation mv., som er en betingelse for bevillingerne, fx regnskaber, status- og projektredegørelser og dokumentation for tilvækst. Her ud over vil der blive sat en overordnet, tværgående evaluering i gang med hensyn til nogle af projekterne i de største byer, ligesom Socialministeriet vil holde årlige møder med disse byer. Der skal endelig rapporteres til satspuljepartierne en gang årligt om udmøntningen af Puljen til socialt udsatte grupper. Side 10 af 82

11 Afsnit 3. Baggrund for Puljen til Socialt udsatte grupper 3.1 Styrket indsats over for socialt udsatte grupper Satspuljepartierne har ønsket at styrke indsatsen over for socialt udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. Baggrunden er, at der findes mange personer, både i storbyerne og i de mindre lokalsamfund, der har store sociale problemer, som der skal gøres en målrettet indsats for at afhjælpe. Indsatsen skal ikke konkret sigte på de enkelte grupper inden for begrebet udsatte. I stedet skal der fokuseres på de forskellige indsatsområder, der i mange tilfælde er mere eller mindre ens for grupperne. Målet er også at bidrage til at få en mere sammenhængende indsats på området, fx via handleplaner o.l. Satspuljepartierne ønskede bl.a. at tilgodese etablering af midlertidige og varige botilbud, der er i overensstemmelse med den enkeltes behov. Til boligerne kan tilknyttes den nødvendige bostøtte, og der skal være mulighed for aktiviteter, der fremmer den enkeltes mulighed for at få struktur på dagligdagen, og dermed bidrage til at den enkelte får et tilfredsstillende liv. Der skal endvidere satses på udslusningsboliger og efterværn generelt, ligesom støtte- og kontaktpersonordninger, forebyggelses- og behandlingsindsatser o.l. skal fremmes. Indsatsområderne skulle bl.a. være: - botilbud - bostøtte/aktivitetstilbud - støttekontaktpersonordninger - varmestuer - akuttilbud - alternative plejehjem og skadestuer - behandling - brugerorganisering 3.2 Satspuljeforhandlingerne foråret 2002 og efteråret 2002 Ved satspuljeforhandlingerne for året 2002 (satspuljeforliget februar 2002) blev der afsat i alt 479,5 mio. kr. i perioden inkl. til en pulje til Socialt udsatte grupper 5. Ved satspuljeforliget i oktober 2002 for udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der yderligere afsat i alt 50,6 mio. kr. til forøgelse af puljens størrelse i perioden inkl. 6 Puljen udgør herefter i alt 530,1 mio. kr. i perioden inkl. Dvs. at der er ca. 517 mio. kr. til udviklingsprojekter, når administrationsbidraget er fratrukket. 3.3 Oversigt over fordelingen af midlerne i Pulje til Socialt udsatte Side 11 af 82

12 grupper Det fremgår af satsnotatet om Pulje til socialt udsatte grupper, at ca. 2/3 af midlerne dvs. ca. 66 % - skulle udmøntes som en ansøgningspulje, herunder en særlig pulje til indsats over for børn af socialt udsatte grupper. Der var endvidere enighed om, at en stor del af ansøgningsmidlerne skulle reserveres til ansøgninger fra de 6 største byer (København, Frederiksberg, Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg 7 ), hvor problemerne og dermed behovet for en saltvandsindsprøjtning må anses for at være størst. Midlerne til de største byer skulle fordeles efter konkrete forhandlinger mellem Socialministeriet og de respektive kommuner/amtskommuner. Socialministeriet har vurderet, at behovet for etablering af botilbud, væresteder, akuttilbud mv. er meget stort og har derfor valgt at afsætte i alt 455 mio. kr. dvs. ca. 88 pct. af midlerne - til ansøgningsdelen af midlerne. Midlerne er fordelt med 120 mio. kr. til en generel ansøgningspulje om indsats over for socialt udsatte grupper, 20 mio. kr. til indsats over for børn af socialt udsatte grupper og 315 mio. kr. til ansøgninger fra de 6 største byer. Midlernes fordeling Generel ansøgningspulje Pulje til børn af socialt udsatte grupper Reserverede midler til de 6 største byer (efter forhandlinger) I alt til ansøgninger Overordnet tværgående evaluering Centrale initiativer I alt inkl. 120 mio. kr. 20 mio. kr. 315 mio. kr. 455 mio. kr. 3 mio. kr. 59 mio. kr. 517 mio. kr. 3.4 Krav om tilvækstgaranti I aftalerne om kommunernes og amternes økonomi for 2003 fremgår det, at ved statslige puljer, der forudsætter kommunal medfinansiering, udgør de statslige puljemidler tilvæksten på området. Kommunernes medfinansiering sker inden for allerede afsatte økonomiske rammer. Det gælder også puljer, der er finansieret af satspuljen. Ved puljers udløb forudsættes det med mindre andet aftales at aktiviteten indstilles, eller at midlerne overføres til bloktilskuddet. I forbindelse med satspuljeforliget i februar 2002 blev det aftalt, at der skulle dokumenteres en reel meraktivitet (tilvækstgaranti) i forbindelse med anvendelse af satspuljemidlerne. Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen var imidlertid noget i tvivl over for forståelsen af tilvækstgarantien, og der har efterfølgende været bilaterale forhandlinger med de to foreninger om forståelsen af tilvækstgarantien. Der blev i januar 2003 opnået enighed om følgende forståelse: Formålet med de ekstraordinære statslige tilskud er at sikre en målrettet aktivitetsforøgelse på områder, hvor der er behov for en styrket indsats. Tilvækstgarantien er et udtryk for, at regeringen og satspuljepartierne ønsker en reel meraktivitet i amter og kommuner. Amter og kommuner skal derfor på Side 12 af 82

13 ansøgningstidspunktet gøre rede for, hvorledes tilskuddet vil medføre en meraktivitet i forhold til den i øvrigt planlagte udvikling. Tilvækstgarantien skal ikke blokere for effektiviseringer, herunder strukturomlægninger, metodeudvikling mv. Tilvækstgarantien kan således godt være opfyldt, selvom den økonomiske ramme er reduceret. De økonomiske rammer for amter og kommuner kan ændre på de forudsætninger, der lå til grund for en puljeansøgning. Hvis en kommune eller et amt beslutter at nedlægge den aktivitet, som puljen medfinansierer, meddeles dette Socialministeriet, og medfinansieringen ophører. Side 13 af 82

14 Afsnit 4. Finansieringsformen 4.1 Langvarig tilskudsperiode Målet med de igangsatte projekter er, at de skal forankres og videreføres af (amts)kommunerne. Erfaringerne viser, at den traditionelle 3-årige projektperiode ikke altid er tilstrækkelig til en sikker forankring og et følt ejerskab for initiativet. Derfor er der med Puljen til Socialt udsatte grupper skabt mulighed for, at projektperioden kan forlænges ud over en treårig periode, men med et faldende direkte statsligt tilskud, jf. næste afsnit. 4.2 Aftrapningsordningen Der var ved afslutningen af satspuljeforhandlingerne i februar 2002 ikke taget endelig stilling til finansieringsmodellen for Pulje til Socialt udsatte grupper. Finansieringsmodellen skulle derfor afhandles efterfølgende med satspuljepartierne. Der blev opnået enighed blandt satspuljepartierne i begyndelsen af september 2002 om finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen er, at der kan gives op til 100 pct. statsligt tilskud til etableringsudgifter og 100 pct. statsligt tilskud til drift i de to første driftsår. Derefter aftrappes driftsstilskuddet med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle bloktilskud og fordeles til kommuner og amtskommuner efter den gældende fordelingsnøgle for bloktilskud. Bilag 5 indeholder det godkendte notat om finansieringsmodellen. 4.3 Særligt om Københavns Kommunes bloktilskud Bl.a. stofmisbrug og hjemløshed er primært et storbyfænomen. Det gælder ikke mindst i København, hvor der er over tre gange så mange stofmisbrugere og tre gange så mange hjemløse pr. indbygger, som i resten af landet. Socialministeren har derfor i januar 2003 med samtykke fra satspuljepartierne besluttet, at penge fra satspuljen til de udsatte grupper overføres direkte til København Kommunes bloktilskud. 4.4 Midlerne reserveret i satspuljen til evig tid Aftalen om tilvækstgarantien og finansieringsmodellen samt aftalen om muligheden for forlængelse af projektperioden ud over tre år betyder, at midlerne til driften af de igangsatte initiativer allerede er øremærket i satspuljen i årene fremover. Midlerne, der skal dække driftsudgifterne for de projekter, der fortsætter, kan derfor ikke benyttes til andre initiativer, dvs. at de på sigt løftes ud af satspuljen. Side 14 af 82

15 Afsnit 5. Udmøntning af Puljen til Socialt udsatte grupper 5.1 Generel ansøgningspulje Medio september 2002 blev vejledning om Pulje til socialt udsatte grupper udsendt med ansøgningsfrist den 15. november Puljen var på i alt 120 mio. kr. fordelt med 60 mio. kr. i , 30 mio. kr. i 2004 og 30 mio. kr. i Ved ansøgningsfristens udløb var der indsendt 252 ansøgninger til en samlet sum på ca. 860 mio. kr. Det var derfor nødvendigt med en hård prioritering, og en del støtteegnede projekter fik afslag udelukkende pga manglende midler. Ved ansøgninger, der medførte nybyggeri, blev der ved indstillingerne lagt vægt på, at de kunne forventes at blive påbegyndt inden for en kortere tidshorisont, så de ikke på grund af fx naboprotester skulle udskydes i lang tid. Med satspuljepartiernes godkendelse blev der givet støtte til projekter til et samlet beløb på i alt 120 mio. kr. til bl.a. etablering af botilbud, alternative plejehjem, akuttilbud, varmestuer mv. Svar til ansøgerne blev sendt den 12. februar Puljen er blevet udmøntet endeligt ved den første ansøgningsrunde, og der vil ikke blive flere ansøgningsrunder. For at videreføre disse projekter ud over 2005 er det nødvendigt, at der varigt reserveres ca. 33 mio. kr. årligt af satspuljen. Herudover blev der afsat kr. til ansøgninger fra nærudvalg, der organiserer hjemløse. Disse midler er nu udmøntet med kr. til nærudvalgene i amterne: Nordjylland ( kr.), Århus ( kr.), Ringkjøbing ( kr.), Vejle ( kr.) Roskilde ( kr.), Storstrøm ( kr.) og København ( kr.), og at restbeløbet kr. er bevilget til sammenslutningen af nærudvalg "SAND". Årsagen til denne fordeling er, at det er vigtigt at styrke SAND, så foreningen har mulighed for at støtte op om de lokale nærudvalg på en kvalificeret måde. 5.2 Reservation til de store byer bilaterale forhandlinger I den oprindelige udmelding i Vejledning om Socialt udsatte grupper var der reserveret i alt 220 mio. kr. til projekter i de 6 største byer (København, Frederiksberg, Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg). Ved satspuljeforliget for 2003 blev der afsat et yderligere beløb til indsatsområderne, og set i lyset af de mange relevante ansøgninger fra de store byer, blev det besluttet, at forhøjelsen skulle komme de store byer til gavn. Ved forhandlingerne med de største byer var det samlede beløb derefter på ca. 315 mio. kr. Side 15 af 82

16 Forud for forhandlingerne havde Socialministeriet lavet en skitse til fordelingsnøgle baseret på det samlede indbyggertal i de enkelte kommuner. Udgangspunktet for forhandlingerne var herefter: Kommune/amt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune/Fyns Amt Esbjerg Kommune/RibeAmt Århus Kommune/Århus Amt Ålborg Kommune/Nordjyllands Amt Rammebeløb i alt inkl mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Socialministeriets 4. kontor har i perioden februar/marts 2003 haft op til 3 forhandlingsmøder med hver af byerne. Efter forhandlingerne med de største byer indstilles det, at fordelingen af midlerne bliver sådan: Kommune/amt Indstillet beløb i alt inkl. Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune/Fyns Amt Esbjerg Kommune/Ribe Amt Århus Kommune/Århus Amt Ålborg Kommune/Nordjyllands Amt I alt Der er derved indstillet et lidt højere beløb end den samlede ramme på 315 mio. kr. Differencen vil blive betalt via Storbypuljen 9 og Hjemløsepuljen 10, hvor der stadig er en beholdning (opsparet beløb), som der ikke er disponeret over. Endvidere medfører udgiftsprofilen for de indstillede projekter i de enkelte år, at der er behov for flere midler i 2004, end der er afsat i Puljen til socialt udsatte grupper. Side 16 af 82

17 Udgiftsprofilen i Mio. kr ff I alt Reservationen 90,0 105,0 120,0 315,0 til de største byer på i alt 315 mio. kr. fordelt på år Den samlede 86,6 120,5 110,0 317,1 årlige støtte til de største byer Difference - 3,4 + 15,5-10,0 + 2,1 Udgiftsprofilen betyder, at 2003-udgiften kan rummes inden for de afsatte puljemidler. Mankoen i 2004 minimeres ved at bruge den ikke forbrugte ramme i 2003 (3,4 mio. kr.) og restbeløbet på ca. 9 mio. kr. i Storbypuljen og restbeløbet på 3,1 mio. kr. i Hjemløsepuljen udgiften kan rummes inden for de afsatte puljemidler. Øremærkning af satspuljemidler fremover Tilskuddene til kommunerne i 2003 og 2004 omfatter både anlægsudgifter og driftsudgifter. I 2005 er tilskuddet alene til driftsudgifter, og det er dette beløb, der skal videreføres fremover, dvs. fast øremærkning til opfyldning i Pulje til socialt udsatte grupper. Af skemaet nedenfor fremgår det, at der er behov for et varigt årligt beløb fra satspuljen fremover på årligt ca. 110 mio. kr. til at videreføre projekterne i 2006 ff. Hertil kommer et årligt beløb på 33 mio. kr. til videreførelse af de projekter, der har fået støtte fra den generelle ansøgningspulje. Fra 2006 og fremover skal der varigt løftes et årligt beløb på 143 mio. kr. ud af satspuljen til brug for Puljen til socialt udsatte grupper. Dvs. at dette beløb ikke kan anvendes til andre projekter eller initiativer og vil derfor ikke indgå i de årlige forhandlinger om udmøntning af satspuljen. Kommune/amt Driftsudgifter i 2005 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune/Fyns Amt Esbjerg Kommune/Ribe Amt Århus Kommune/Århus Amt Ålborg Kommune/Nordjyllands Amt I alt Den socialpolitiske profil - Hvad har vi fået for pengene? Projekterne, der er støttet af den generelle ansøgningspulje, og projekterne i de største byer betyder et markant løft i tilbuddene til de socialt udsatte grupper. Der vil via midlerne blive etableret mange nye botilbud, herunder alternative plejehjem og akuttilbud, så viften af tilbud til grupperne bliver varigt udbygget. Side 17 af 82

18 Endvidere er der et stort antal projekter, hvis formål er at give en intensiveret bostøtte og anden støtte, aktivitetstilbud mv. Disse initiativer vil bidrage til, at personerne får et kvalitetsløft i deres dagligdag. Anslået antal af nye pladser/brugere/tilbud 11 fordelt på i de største byer Aktivitet København Frederiksber Århus Odense Ålborg Esbjerg g Botilbud Akuttilbud 18 Alternative plejehjemspladser Bostøtte Væresteder/Varmestuer Omsorgs- og aktivitetstilbud Behandling/efterværn Støtte- og 15 kontaktpersonordninger Kvindekrisecentre 7 6 Anslået antal af nye pladser/brugere/tilbud i alt (den generelle ansøgningspulje og reservationen til de største kommuner) Aktivitet Fra midlerne i den generelle ansøgningspulje Fra reservationen til de store kommuner I alt Botilbud Akuttilbud Alternative plejehjemspladser Bostøtte Væresteder/Varmestuer Omsorgs- og aktivitetstilbud Behandling/efterværn Støtte- og kontaktpersonordninger Kvindekrisecentre Samarbejde med frivillige og private I forhandlingerne med byerne har det været vigtigt for Socialministeriet efter aftale med satspuljepartierne, at kommunerne påtog sig ansvaret for fortsættelse af nogle af de frivillige og private initiativer i de enkelte kommuner, fx Kvindely, Gaderummet, Livsværkstederne i Gellerupparken mv. Kommunerne og amtskommunerne har været enige i dette ønske, og nedenfor er en oversigt over de frivillige/private initiativer, der fremover bliver støttet økonomisk fra Puljen til Socialt udsatte grupper via kommunerne/amtskommunerne. Side 18 af 82

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. NOTAT 0503 B oversigt over midlertidige aktiviteter I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. Sagsnr. 2011163018 Dokumentnr. 187908 De midlertidige

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Dato 9. august 2011. Sagsnr. 2011-99140. Kære Flemming Steen Munch. Dokumentnr. 2011-548243

Dato 9. august 2011. Sagsnr. 2011-99140. Kære Flemming Steen Munch. Dokumentnr. 2011-548243 Dato 9. august 2011 Kære Flemming Steen Munch Tak for din henvendelse af 14. juli 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Sagsnr. 2011-99140 Dokumentnr. 2011-548243 Begrebet hjemløse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE IDÉER OG ERFARINGER LARS BENJAMINSEN KØBENHAVN 2007 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET STORBYPULJEN INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE Afdelingsleder: Ole Gregersen Afdelingen

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007.

Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Bilag 1. Redegørelse for i gangværende projekter i socialforvaltningen i oktober 2007. Indledning Nærværende redegørelse for Socialforvaltningens projekter tager udgangspunkt i følgende definition af et

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Pulje til socialt udsatte grupper

Pulje til socialt udsatte grupper Beretning til statsrevisorerne om Pulje til socialt udsatte grupper Januar 2006 RB A501/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund, formål og afgrænsning...

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II

Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Indenrigs og socialministeriet Tilskud til Det Fælles Ansvar II Karakteristik Nye ansøgningspuljer og andre tilskud på Socialministeriets område afsættes på de årlige finanslove oftest i aftalen om satspuljen.

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget

Forslag. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Lovforslag nr. L 176 Folketinget Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering Målgruppeområ de Periode Titel Titel Emne Projekttype Målgruppe 2 Kontor Formål Bemærkninger Brutto komm ekstern 2000-2014 Projekt Portugalsgade Botilbud Botilbud Sindslidende DU Udsatte 2001-2014 Projekt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

UDVIKLINGEN I OMFANGET AF INDSATSEN FOR DE SOCIALT UDSATTE GRUPPER. EN ANALYSE AF KRAVET OM TILVÆKST

UDVIKLINGEN I OMFANGET AF INDSATSEN FOR DE SOCIALT UDSATTE GRUPPER. EN ANALYSE AF KRAVET OM TILVÆKST 08:2005ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen UDVIKLINGEN I OMFANGET AF INDSATSEN FOR DE SOCIALT UDSATTE GRUPPER. EN ANALYSE AF KRAVET OM TILVÆKST EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER DELRAPPORT II

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder

Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder 04:2005 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Mette-Lise Sørensen Ivan Christensen Etablering og status for projekterne under de fire delindsatsområder Evaluering af puljen til socialt udsatte grupper i de seks

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Statistik over 18 midler

Statistik over 18 midler Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2012 Statistik over 18 midler 2009-2012 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk 1. Økonomi

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere