Opsigelsesvarsler ved en selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsigelsesvarsler ved en selvejende institution"

Transkript

1 UDEN STATUS Opsigelsesvarsler ved en selvejende institution Faglig voldgift - det private område - tilkendegivelse af 3. maj 2007 HK/STAT for A (Ulla Jacobsen) mod Personalestyrelsen for B (Kammeradvokaten v/lise Høy Falsner) Afsagt af opmand: Per Sørensen Resume Sagen handlede om, hvilket opsigelsesvarsel der gælder for en kontorfunktionær, der er blevet opsagt fra sin stilling ved en selvejende institution pr. 1. april Den pågældende medarbejder havde forinden ansættelse ved en selvejende institution haft uafbrudt ansættelse i en statsinstitution siden 1. august I følge 36, stk. 1 i organisationsaftalen indgået mellem Finansministeriet og HK/STAT bevarer kontorfunktionærer deres hidtidige opsigelsesvarsel ved direkte overgang til ansættelse fra en statsinstitution til en anden. HK/STAT nedlagde bl.a. påstand om, at Personalestyrelsen skulle anerkende, at organisationsaftalens 36, stk. 1 skal fortolkes således, at begrebet statsinstitution også omfatter overgang til en selvejende institution, der følger denne aftale. HK/STAT gjorde derved gældende, at det er den samlede ansættelsesanciennitet, der er gældende ved overgang fra ansættelse ved en statsinstitution til ansættelse ved en selvejende institution, der følger organisationsaftalen på statens område. Personalestyrelsen gjorde bl.a. gældende, at den selvejende institution med ret til tilskud ikke er en statsinstitution, og at HK/STAT's udvidende fortolkning ikke har støtte i bestemmelsens ordlyd, dens baggrund eller parternes fælles vilje til forståelse. Opmanden fandt, at den pågældende institution, hvor medarbejderen var ansat, ikke var en statsinstitution, men en selvejende institution. Opmanden fandt således, at efter en isoleret læsning af ordlyden i 36 i organisationsaftalen gælder bestemmelsen ikke for den pågældende medarbejders ansættelse hos den selvejende institution. Opmanden fandt imidlertid, at der i den konkrete sag ikke på tilstrækkelig klar måde var taget fornødent forbehold for, at 36 ikke gjaldt for den pågældende medarbejders ansættelse hos den selvejende institution. Herefter tog opmanden HK/STAT's påstand til følge med den begrænsning, at den gælder tilfælde, hvor en selvejende institution uden forbehold følger organisationsaftalen. 1. Mellem HK/Stat og Personalestyrelsen for B, er der opstået uoverensstemmelse om, hvilket opsigelsesvarsel A har krav på i forbindelse med, at hun den 24. februar 2006 blev opsagt til fratræden den 30. juni 2006 fra sin stilling som kontorfunktionær i B. Inden A pr. 1. april 2003 blev ansat på B - der på det tidspunkt hed C- havde hun været uafbrudt ansat i en statslig institution siden den 1. august Det er derfor HK/Stats opfattelse, at A, der under ansættelsen på B var omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK) samt Organisationsaftalen mellem bl.a. HK/Stat og Finansministeriet for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere, har krav på 6 og ikke 4 måneders opsigelsesvarsel, idet B i denne sammenhæng må betragtes som eller sidestilles med en "statslig organisation". Denne opfattelse bestrides af B under henvisning til, at institutionen utvivlsomt ikke er en statslig institution. 2. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er spørgsmålet af HK/Stat ved klageskrift af 18. juli 2006 blevet indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har bestået af faglig konsulent Ole Heilmann og faglig konsulent Hans-Henrik Nielsen, udpeget af HK/Stat, chef-konsulent Mogens Esmarch og specialkonsulent Mikkel Plannthin, udpeget af Personalestyrelsen, og - som opmand - højesteretsdommer Per Sørensen. Parternes påstande Klager HK/Stat for A har nedlagt følgende påstande: 1. Personalestyrelsen for B skal anerkende, at 36, stk. 1, i Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere mellem bl.a. HK/Stat og Finansministeriet om direkte overgang til ansættelse fra én statsinstitution til en anden, skal fortolkes således, at begrebet statsinstitution også omfatter overgang til en selvejende institution, der følger Organisationsaftalen. 2. B skal til A betale ,17 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. Endvidere skal B til A's konto hos Feriekonto betale 5.448,25 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. Indklagede, Personalestyrelsen for B har påstået frifindelse. Sagen angår 1. Overenskomstgrundlaget 1.1. De gældende bestemmelser 1.1.1, I Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK) hedder det bla.: "Kapitel i. Overenskomstens område mv. 1. Dækningsområde Side 1 af 5

2 Denne overenskomst er indgået i henhold til hovedaftalen mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK). Den har bindende virkning for 1. de ministerier, styrelser og institutioner, der er omfattet af en organisationsaftale ind gået i henhold til denne overenskomst af, eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet, og StK eller en organisation, der er medlem al StK, og for 2. organisationer, der er tilsluttet StK, og som har indgået organisationsaftale. Stk. 2. Overenskomsten suppleres og/eller fraviges af de organisationsaftaler, der er til knyttet overenskomsten, jf. stk. 1. Stk. 3. Finansministeriet og Statsansattes Kartel kan optage drøftelse om delegationsoverenskomsters inddragelse under fællesoverenskomsten. Stk. 4. Overenskomsten omfatter ikke e virksomheder på tilskudsområder " Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) er en af de aftaler, der er tilknyttet overenskomsten, jf. Fællesoverenskomstens 1, stk. 2. I Organisationsaftalen hedder det bl.a.: "Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) (Til ministerier og styrelser) Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StKfællesoverenskomsten). Kapitel 1, Aftalens område 1. Dækningsområde Organisationsaftalen omfatter kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere ansat i staten, jf. bilag 1. Kapitel 8, Opsigelse og afsked 36, Opsigelsesvarsler For kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere gælder, at de ved direkte overgang til ansættelse fra en statsinstitution til en anden bevarer deres hidtidige opsigelsesvarsel. Længden af opsigelsesvarslet beregnes på grundlag af den tid, i hvilken de umiddelbart forud for afskedigelsestidspunktet har haft uafbrudt ansættelse i statens tjeneste. Stk. 2. Det forhold, at den i stk. 1 nævnte medarbejder ved direkte overgang til ansættelse i en anden statsinstitution bevarer et oparbejdet opsigelsesvarsel, hindrer ikke det nye ansættelsessted i med den pågældende at indgå sædvanlig kontrakt om, at vedkommende i de første 3 måneder er ansat på prøve og at opsigelsesvarslet i dette tidsrum er 14 dage fra institutionens side." I et cirkulære fra 1997 om Organisationsaftalen hedder det bl.a. "GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Finansministeriet og HK/Stat har den 12. januar 1998 indgået organisationsaftale for kontorfunktionærer og klinikassistenter mfl. i staten, Aftalen er optaget som bilag til aftalen. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 30. juni 1997 det samlede overenskomstgrundlag. 3. ifølge Budgetvejledning 1996, pkt og , skal organisationsaftalen også anvendes ved ansættelse af kontorfunktionærer i tilskuds- og forskningsfinansieret samt indtægtsdækket virksomhed" I Budgetvejledningen, der er henvist til i cirkulæret, hedder det bl.a.(1996-vejledningen): " I tilfælde, hvor staten yder tilskud til driften af ikke-statslige institutioner, gælder Løn og ansættelsesforhold for institutionens personale skal forhandles af Finansministeriet som for statsansat personale, med mindre andet aftales med Finansministeriet Lønsum Til indtægtsdækket virksomhed må der kun ansættes personale i et sådant omfang, at udgifterne hertil vi kunne dækkes af indtægterne ved virksomheden, I det omfang det skønnes nødvendigt for at sikre dette, skal ansættelserne være tids eller opgavebegrænsede. Det personale, herunder overenskomstansatte chefer, der antages direkte til den indtægtsdækkede virksomhed, ansættes på de for staten almindeligt gældende overenskomstvilkår for den pågældende personalekategori Tidligere fortolknings bidrag Bestemmelsen i 36 i Organisationsaftalen blev oprindelig indsat i overenskomsten i Dengang ( 37, stk. 7,) betragtedes den, der frivilligt direkte overgik til ansættelse i en anden statsinstitution, som nyansat. Dette blev ændret ved overenskomsten i 1975, der kom til at indeholde en bestemmelse svarende til den nuværende 36. Af forhandlingerne i 1975 fremgår bl.a., at baggrunden for bestemmelsen var HK's ønske om en friere bevægelses mulighed for medarbejdere, der ønskede ansættelse i en anden statsinstitution. Hvad der skal forstås ved dette udtryk blev i øvrigt ikke nærmere drøftet dengang. I forbindelse med overenskomsten i 1977 blev der udstedt et cirkulære, hvor tilskudsberettigede organisationer for første gang blev nævnt. I cirkulæret hed det bl.a.: "Endelig skal man meddele, at finansministeriet for sit vedkommende intet skal indvende imod, at overenskomsten, hvor det er muligt, også bringes i anvendelse på overenskomst- ansat kontorpersonale i tilskudsberettigede institutioner" På en forespørgsel fra et advokatfirma om ansættelsesforholdene for kontorfunktionærer på F skole svarede Finansministeriets Administrations- og Personaledepartement den 13. august 1993: Side 2 af 5

3 "I brev af 7. juli 1993 har advokatfirmaet anmodet Finansministeriet om at oplyse, hvorvidt der har været afgørelser eller andre relevante fortolkningsbidrag vedrørende bevarelse af opsigelsesvarsel jf. organisationsaftalens 18, stk. 1, ved overgang mellem selvejende institutioner. I den anledning skal man oplyse, at bestemmelsen ikke tidligere har været prøvet ved overgang fra en selvejende institution til en anden eller mellem en selvejende institution og en statslig institution. Det er Finansministeriets opfattelse af bestemmelsen i 18, stk. 1, at denne skal fortolkes efter sin ordlyd. Bestemmelsen gælder alene ved den ansattes overgang fra en statsinstitution til en anden og finder således ikke anvendelse ved overgang mellem to selvejende institutioner," Ved en opmandskendelse af 18. juni 1997 blev der taget stilling til opsigelsesvarslets længde for en assistent på en teknisk skole. Den pågældende kontorfunktionær havde fra den 6. marts 1977 til udgangen af 1987 været ansat som kontorassistent på en skole G skolen, senere H, hvorefter hun pr. 1. januar 1988 var blevet ansat som assistent på den tekniske skole. Ansættelsesbrevet var dateret den 25. januar 1988 og var forsynet med en påtegning, hvori det bl.a, hed: "Anciennitet fra 1. april 1977". Hun blev afskediget i april Under sagen, der var anlagt af HK/Stat mod den tekniske skole, orde henholdsvis HK og skolen de samme synspunkter gældende, som HK og Personalestyrelsen gør gældende under denne sag. I sagen fik HK medhold i sin påstand om, at den tekniske skole skulle anerkende, at kontorfunktionærens opsigelsesanciennitet skulle regnes fra den 7. marts Opmanden (højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen) begrundede afgørelsen således: "Ansættelserne af.. på såvel G skolen som Tekniske Skole skete uden forbehold efter overenskomsten, mellem stat og HK i overensstemmelse med Finansministeriets tilkendegivelse i cirkulæret om organisationsaftalens/fællesoverenskomstens anvendelse på personale i tilskudsberettigede institutioner. Da ansættelsesmyndigheden ikke i nogen form har tilkendegivet det modsatte, må det efter min mening lægges til grund, at opsigelses- varslet efter princippet i organisationsaftalen skal beregnes på grundlag af den tid, hun umiddelbart forud for afskedigelsen har haft uafbrudt ansættelse i statens tjeneste eller i en tilskudsberettiget organisation." 2. A's ansættelsesforhold Efter en elevperiode fra 1. august 1984 til 31 juli 1986 blev A pr. 1. august 1986 ansat som assistent hos D, der hører under E- styrelsen. Pr 1. august 1990 blev hun ansat i en overassistentstilling, og hun var derefter ansat i E-styrelsen, indtil hun den 1. april 2003 tiltrådte en stilling som kontorfunktionær hos C. Pr. 1. januar 2004 indgik købmandsskolen sammen med to andre institutioner i en nyoprettet institution, B, således at hendes ansættelsesforhold fortsatte uændret. I A's ansættelsesbrev, der er underskrevet i marts 2003, hedder det bl.a,: "ANSÆTTELSESBREV For overenskomstansatte i staten, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, jf. aftale af 14. juni 1993 mellem Finansministeriet og CHU om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet og lovbekendtgørelse nr. 385 af 11. maj Undertegnede ansættelsesmyndighed C 2. Ansætter hermed A XXXXXX-XXXX 1. april 2003 i henhold til fællesoverenskomsten/overenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT om Kontorfunktionærer i statens tjeneste Opsigelse For ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesregler A. Funktionærer og månedslønnede medarbejdere med funktionærlignende vilkår Ansættelsen ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør Ansættelsen er midlertidig og kan i de første 3 måneder af begge parter opsiges med dags varsel til en hvilken som helst dag. X Ansættelsen er på prøve og kan i de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag fra ansættelsesmyndighedens side. Medarbejderen er berettiget til at opsige ansættelsesforholdet uden varsel, når ikke andet (max. 14 dage) er aftalt. Efter en eventuel prøvetids udløb kan opsigelse fra ansættelsesmyndighedens side ske til udløbet af en kalendermåned således Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 2 år og 8 måneder Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder Med et varsel på 6 måneder herefter Opsigelse fra medarbejderens side kan efter prøvetiden ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Bemærk: Side 3 af 5

4 For så vidt angår nr. 3, 6, 7, 8, 9 og 10 henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende overenskomster/organisationsaftaler og love på området." 3. Opsigelsen af A Den 1 februar 2006 modtog A en "sindeskrivelse" af 3 januar 2006, hvoraf fremgik, at B. påtænkte at afskedige hende med 4 måneders varsel til fratræden den 30. juni A. henvendte sig derefter til HK, der ved skrivelse af 10. februar 2006 meddelte, at A havde på 6 måneders opsigelsesvarsel idet hun fra ansættelsen i B. havde haft uafbrudt ansættelse ved E- Styrelsen fra 1. august 1984, og dermed i mere end 9 år havde været uafbrudt ansat i henhold til Fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen. Opsigelsesvarslet skulle derfor fastsættes i henhold til Organisations aftalens 36. B fastholdt opsigelsesvarslets længde, og ved skrivelse af 24. februar 2006 blev A opsagt til fratræden den 30. juni 2006, idet hun blev ubetinget fritstillet. Beløbene i HK/Stat's betalingspåstand, som Personalestyrelsen beløbsmæssigt ikke har haft indvendinger imod, består af 2 måneders løn med tillæg af pensionsbidrag 12 1/2 % og af værdi af særlig feriefridage (i alt , 17 kr.) og af feriegodtgørelse 12 1/2 % (5.448,25 kr.) Forklaringer A har forklaret, at hun før ansættelsen på C i to omgange var til ansættelsessamtaler med i alt tre personer fra skolens administration. Under samtalerne blev det nævnt, at ansættelse skulle ske i henhold til overenskomsten med staten. Man kom i den forbindelse ikke ind på opsigelsesbestemmelsen i pkt. 10 i ansættelsesbrevet, som hun senere modtog. Ved fusionen pr. 1. januar 2004 fik hun ikke noget nyt ansættelses brev, men alene et brev, hvoraf fremgik, at hendes hidtidige ansættelsesvilkår fortsatte uændret F har forklaret, at han er direktør for B's afdeling og bl.a. beskæftiger sig med de generelle ansættelsesforhold i institutionen. Han var ikke involveret i ansættelsen af A i De tre gamle købmandsskoler, der indgik i fusionen i 2004, havde forskellige ansættelsesgrundlag. Man benytter ikke i dag de samme ansættelsesbreve som det, der blev benyttet ved ansættelsen af A ii Hverken B eller de 3 tidligere købmandsskoler - der blev stiftet af lokale købmænd - har betragtet sig som statslige institutioner. B er en tilskudsberettiget organisation, der yder lønarbejde for staten. Den har en om sætning på godt 200 mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. kr. er indtægtsdækket. Skolen er ikke undergivet statslig revision. Parternes argumenter HK/Stat har gjort gældende, at Organisationsaftalens 36, stk. 1, skal fortolkes således, at det er den samlede ansættelsesanciennitet, der er gældende ved overgang fra ansættelse ved en statsinstitution til ansættelse ved en selvejende institution, der følger Organisationsaftalen på statens område. Af cirkulæret fra 1997 fremgår, at Organisationsaftalen "skal' anvendes ved ansættelse af kontorfunktionærer i tilskudsog forskningsfinansierede samt indtægtsdækkede virksomheder. Hverken af Fællesoverenskomsten eller Organisationsaftalen eller af oplysningerne om aftalernes tilblivelse kan udledes, at der gælder nogen form for forbehold med hensyn til Organisationsaftalens anvendelse. Dennes bestemmelse om opsigelsesvarslet må derfor gælde også ved ansættelse i en selvejende institution som B der således i denne sammenhæng må betragtes som eller sidestilles med en "statslig organisation. HK/Stat har desuden anført, at der udtrykkeligt og uden forbehold er henvist til såvel Fælles- overenskomsten som Organisationsaftalen i A's ansættelseskontrakt. Hun blev derved stillet i udsigt, at hun kunne medtage sin opsparede anciennitet i det nye ansættelses forhold. Under "Bemærk" i ansættelsesbrevet er der således, også for så vidt angår pkt henvist til de til enhver tid gældende overenskomster/organisationsaftaler på området. HK/Stat har endelig henvist til, at der ved opmandskendelsen af 18. juni 1997 blev taget klart stilling til netop det problem, denne sag omhandler, og at Personalestyrelsen trods rig lejlighed hertil - ikke siden har rejst indsigelse mod kendelsens forståelse af ordene "statslig institution" i Organisationsaftalen. Af retspraksis kan ikke udledes noget, der taler imod HK's opfattelse, idet den enkelte sag må afgøres på grundlag af det, der konkret og generelt er aftalt på området. Personalestyrelsen har gjort gældende, at B som selvejende institution med ret til tilskud utvivlsomt ikke er en statslig institution. Da den nugældende bestemmelse i 36 i Organisationsaftalen blev indsat i overenskomsten i 1975, havde overenskomsten et bredere anvendelsesområde end i dag. HK's fortolkning er en udvidende fortolkning, der ikke har støtte i bestemmelsens ordlyd, dens baggrund eller parternes fælles vilje eller forståelse. Når der er tale om en så markant fravigelse, må der kræves sikre holdepunkter for, at "anciennitetsprivilegiet" skal udstrækkes til personalegrupper, som ikke udtrykkeligt er omfattet af bestemmelsens ordlyd. Personalestyrelsen har endvidere gjort gældende, at A ikke i forbindelse med overgangen fra ansættelsen hos E-styrelsen til ansættelsen hos B blev stillet i udsigt, at hun kunne medtage sin opsparede anciennitet i sit nye ansættelsesforhold. Det fremgår tværtimod udtrykkeligt af ansættelsesbrevet, at ansættelsesforholdet begyndte den 1. april 2003, og af ansættelsesbrevets pkt. 10 fremgår klart, hvilke opsigelsesvarsler der efter prøveperiodens udløb var gældende ved opsigelse fra B's side. For så vidt angår opmandskendelsen af 18. juni 1997 har Personalestyrelsen anført, at det af den sag fremgik, at medarbejderen i sit ansættelsesbrev udtrykkeligt var tilkendt anciennitet fra den 1. april De konkrete forhold i den foreliggende sag adskiller sig således fra sagen i Begrundelse og konklusion Da der ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten har kunnet opnås flertal for en afgørelse, skal denne træffes af opmanden, der udtaler: Ifølge 36 i Organisationsaftalen bevarer de medarbejdere, der er omfattet af bestemmelsen, deres hidtidige opsigelsesvarsel 'ved direkte overgang til ansættelse fra en statsinstitution til en anden'. Som anført af B er institutionen ikke statslig, men en selvejende institution. Efter en isoleret læsning af ordlyden gælder bestemmelsen derfor ikke for A's ansættelse hos B. Ved opmandskendelsen af 18. juni 1997 blev den pågældende sag løst efter en konkret stillingtagen til sagens omstændigheder, idet skolens påstand om, at Finansministeriet var rette part, ikke blev taget til følge. Opmanden nåede til, at den pågældende kontorfunktionærs Side 4 af 5

5 opsigelsesvarsel i mangel af tilkendegivelse at det modsatte "efter princippet i organisationsaftalen skal beregnes på grundlag af den tid, hun umiddelbart forud for afskedigelsen har haft uafbrudt ansættelse i statens tjeneste eller i en tilskudsberettiget organisation". HK fik derfor medhold i, at længden af kontorfunktionærens forudgående ansættelsestid i E-styrelsen skulle medtages ved beregningen af længden af det opsigelsesvarsel, den tekniske skole skulle give hende. Efter det oplyste er det således ikke i praksis - eller på anden måde - blevet fastslået, at begrebet statsinstitution generelt omfatter enhver tilskudsberettiget institution som f.eks. B der følger Organisationsaftalen. B har gjort gældende, at 1997-kendelsen ikke er afgørende for udfaldet af denne sag, da omstændighederne i denne sag ikke er identiske med dem, der forelå i 1997-sagen. I den sag var der således udtrykkeligt tilkendt kontorfunktionæren anciennitet fra begyndelsen af ansættelsestiden i E-styrelsen. B har desuden henvist til, at de oplysninger om baggrunden for bestemmelsen i 36, der nu er tilvejebragt, ikke forelå i 1997-sagen. Det skal hertil bemærkes, at opmanden i 1997-sagen ikke synes at have tillagt punktet om ancienniteten i ansættelsesbrevet særlig vægt ved afgørelsen, der mere generelt bygger på, at ansættelsen uden forbehold var sket efter overenskomsten mellem HK og staten. Som anført af HK har Finansministeriet, der ganske vist ikke var part i sagen, men som har de tilskudsberettigede skoler, herunder B, under sit forhandlingsområde, ikke siden anfægtet denne forståelse af ansættelsesvilkårene, når ansættelse uden forbehold sker i henhold til Fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen. På denne baggrund må der kræves særligt klare holdepunkter for at nå til, at Organisations aftalens 36 ikke finder anvendelse på en ansættelse, der i overensstemmelse med Budget- vejledningen og Finansministeriets cirkulære - uden forbehold er sket i henhold til Fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen. Det er min opfattelse, at der ikke i denne sag foreligger sådanne holdepunkter. Indledningen i A's ansættelsesbrev, hvorefter dette betegnes som "Ansættelsesbrev For overenskomstansatte i staten ", indikerer tværtimod klart, at hendes ansættelsesvilkår fra tiden i E-Styrelsen, herunder Organisationsaftalens 36, fortsat skulle gælde under ansættelsen hos B og jeg finder, at der ikke med bestemmelsen om opsigelsesvarsler i pkt. 10 i ansættelsesbrevet, sammenholdt med henvisningen under "Bemærk" til de til enhver tid gældende overenskomster/organisationsaftaler, på tilstrækkelig klar måde er taget fornødent for behold for, at 36 ikke gælder for A. Herefter tages HK's påstand i tilfølge med den begrænsning, at den gælder tilfælde, hvor en selvejende institution uden forbehold følger Organisationsaftalen. Påstanden bliver derved snarere et anbringende til støtte for påstand 2. Som følge heraf tages også påstand 2, hvis beløb størrelsesmæssigt ikke er bestridt, til følge. THI BESTEMMES: lndklagede, Personalestyrelsen, skal anerkende, at 36, stk. 1, i Organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere mellem bl.a. HK/Stat og Finansministeriet om direkte overgang til ansættelse fra én statsinstitution til en anden skal fortolkes således, at begrebet statsinstitution også omfatter overgang til en selvejende institution, der uden forbehold følger Organisationsaftalen. Personalestyrelsen skal til A betale ,17 kr. med procesrente fra den 19. juli Personalestyrelsen skal til A's konto hos Feriekonto betale 5.448,25 kr. med procesrente fra den 19. juli Hver part skal betale egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Side 5 af 5

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod

Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV ) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2016.0197) HK/Privat for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Grakom Arbejdsgivere for A/S Holbæk Eksprestrykkeri (binavn PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s) (advokat

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Faglig voldgiftssag FV Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU) (advokat Peter Breum) mod

Faglig voldgiftssag FV Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU) (advokat Peter Breum) mod Faglig voldgiftssag FV 2017.0103 Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU) (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. oktober 2008 i faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark Sagen forhandledes den 7. oktober 2008. Den faglige voldgiftsret bestod af Gerda Christensen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks)

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0088: Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) mod Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Protokollat med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag FV 2018.0003 Foreningen af Speciallæger som mandatar for A (advokat Arvid Andersen) mod Region Sjælland (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Finansforbundet. (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod. Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Finansforbundet. (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2015.0066) Finansforbundet (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Skandinavisk Data Center A/S (advokat Merete Preisler) Afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Protokollat af retsmøde 9. april 2018 i faglig voldgift FV : Lærernes Centralorganisation for A (advokat Steen Hellmann) mod

Protokollat af retsmøde 9. april 2018 i faglig voldgift FV : Lærernes Centralorganisation for A (advokat Steen Hellmann) mod Protokollat af retsmøde 9. april 2018 i faglig voldgift FV 2017.0161: Lærernes Centralorganisation for A (advokat Steen Hellmann) mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse FV Forhandlingsfællesskabet. (advokat Peter Breum) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Tilkendegivelse FV Forhandlingsfællesskabet. (advokat Peter Breum) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland 16-0139.184. Tilkendegivelse i FV 2017.0086 Forhandlingsfællesskabet (advokat Peter Breum) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland (advokat Morten Ulrich) 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom.

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2018.0087 Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for X Apotek (advokat Yvonne Frederiksen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO10. Centralforeningen for Stampersonel. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO10. Centralforeningen for Stampersonel. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2018.0010) CO10 Centralforeningen for Stampersonel (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (advokat Niels Banke)

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund. mod. DI Overenskomst I/ATL

Kendelse i faglig voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund. mod. DI Overenskomst I/ATL Kendelse i faglig voldgift (FV 2016.0131) Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I/ATL Sagen drejer sig om, hvorvidt den anciennitet, der er afgørende for retten til og størrelsen af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION 1994 Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til hovedaftalens

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler.

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening, Danmarks Private skoler og Foreningen af kristne friskoler og Deutscher Schul- und Sprachverein.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Finansforbundet. som mandatar for. A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Finansforbundet. som mandatar for. A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2019.0024 Finansforbundet som mandatar for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for X Bank (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. TILKENDEGIVELSE af 27. juni Faglig voldgiftssag FV Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod

PROTOKOLLAT. TILKENDEGIVELSE af 27. juni Faglig voldgiftssag FV Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod PROTOKOLLAT af TILKENDEGIVELSE af 27. juni 2018 i Faglig voldgiftssag FV 2018.0013 Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden (advokat Morten

Læs mere

Bilag 7: Ansættelsesbrev

Bilag 7: Ansættelsesbrev Bilag 7: Ansættelsesbrev Kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Skolens navn og adresse Ansætter hermed:

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen)

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) eijilli PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) 2011 Cirkulære

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere