Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/ Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels Poulsen, Ask og Trine. Afbud fra Birgitte, som er startet i aktivering, og Erik Hansen. Ingen har hørt fra Ewald. Hanne præsenterer Niels Poulsen. Niels er nystartet i Servicestyrelsen og kommer fra misbrugsområdet, hvor han bl.a. har været souschef i Center for Misbrug i Esbjerg. Torben H. tilføjer et nyt punkt under nyt fra sekretariatet Bruxellestur. 1. Godkendelse af referat. Torben H. spørger om alle får hus forbi. Alle får igen HF. Torben spørger også til punktet om nye lokaler, om det kommer på til næste bestyrelsesmøde. Den nedsatte arbejdsgruppe vil gøre, hvad de kan. Torben H. oplyser, at SAND ikke er gået ud af Next Stop Job. Ask fortæller, at Sandy fra Den Sociale Retshjælp har fået afslag på PUF-midlerne, og hun har derfor været lidt opgivende. Det betyder at vi og Preben Brandt må støtte op, og Ask f.eks. vil hjælpe med ansøgninger. Sandy er en ildsjæl, så selvom hun bliver trist en overgang, kommer hun bestemt på banen igen. Hun har lånt penge, så hun kan køre et halvt år mere, men det betyder at hun ikke umiddelbart udvider målgruppen til vores målgruppe, men i stedet satser på bl.a. dem fra Tre Ege. Ega fortæller at forstanderne på Fyn var positive overfor det arbejde den sociale retshjælp laver, men én forstander mente, at det kunne stille spørgsmålstegn ved socialrådgiverens funktion på stedet. Leif har fået god for projektet vedr. webcam på Møltrup, og Ask følger op på det. Torben H. vil gerne have navnene på deltagerne i udviklingsrådene og i VISO på hjemmesiden. Referatet godkendes. 2. Next Stop Job a. Status. b. Vi skal diskutere hvordan vores folk gerne ser et uddannelses- og arbejdstilbud på fire måneder skruet sammen Første hold startede i oktober, og alle vores folk er gået ud. Derfor tog vi det op på styregruppemødet, om SAND stadig skulle være med i projektet. Det blev en god diskussion, og der var stor villighed til at lave forløbet om, hvis det er der, den er gal. Det blev besluttet at lave projektet lidt om, og at SAND skal komme med nogle input til, hvad vores folk har brug for. Det er et 4 måneders forløb, og man skal hurtigt ud i praktik. Det er frivilligt at deltage, og hvis man deltager bliver det sidestillet med aktivering. Hvis man stopper bliver man ikke trukket i kontakthjælp, men ryger tilbage til sit udgangspunkt. Man vælger selv sin praktikplads, og der er også holdundervisning med andre deltagere, og man får mulighed for at blive opkvalificeret på de områder, hvor man mangler noget. Det vores folk har sagt er, at man har skudt forbi ift. hvad de har brug for af undervisning den første måned.

2 Ega fortæller, at han har været med som en flue på væggen, og det var noget pædagogisk fis for IQ33 ere. Kristian mener at 4 måneder er meget kort tid i forhold til at matchgruppe 4 og 5 står overfor større livsstilsændringer. Derfor skal det være noget helt specielt for den gruppe. Ega siger, at han har forstået det sådan, at man kommer direkte ud i praktik med en mentor tilknyttet. Ask siger, at mentorpengene skal forstås sådan, at kommunen kan godtgøre f.eks. en svend for at være mentor for en deltager. Det vi har problemer med er, at der skal være noget alment for hele holdet og hvad skal det være? Hanne: Hvor meget har man undersøgt deltagernes behov, og hvad har de folk sagt, som er sprunget fra? Torben siger, at det vil vi følge op på, og at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om SAND-folk og LAP-folk skal være på hold sammen. Ask fortæller, at der er en visitationssamtale, hvor det bl.a. afklares om man er tilstrækkelig motiveret. Hvad hvis jeg kommer til sådan et kursus og har et ønske om at være loppecirkusdirektør, ryger jeg så ud, spørger Leif? Torben C. siger, at hvis han meldte sig til sådan noget, og han så skulle være 6 uger på skole, så ville han springe fra. Torben H. siger, at sådan er det heller ikke, noget af tiden er ture m.v. Jørgen fremhæver, at der kan være forskel på situationen alt efter hvor projektet kører rent geografisk. Niels siger, at det med aktivering har han selv prøvet mange gange, og han mener vi skal arbejde for at dem der kommer ud også får prøvet det af; at der er et reelt indhold. Ega undersøgte inden møde med forstanderpanelet på Fyn, hvorfor 2 af vores folk holdte op. Det var pga. transportudgifter og at undervisningen var så vandet, at de ikke gad stå tidligt op for at deltage i det. Kristian fremhæver, at der skal ro på de praktiske ting, så man ikke har så stresset en hverdag. Det er her vi kan gå ind med noget erfaring. Leif mener, det kan være problematisk at blande de to grupper i et samlet forløb. Torben C. mener, vi lige skal klappe hesten, da det er et forsøgsprojekt, og det ikke er til at vide, hvordan det går næste gang. Kristian siger, at det er vigtigt, at der er tilbud om personlige samtaler for dem, som er lidt mere indelukkede, f.eks. vedr. økonomi og personlige problemer. Hanne mener, det skal pointeres for underviserne, at der skal tages individuelle hensyn, da det ikke er sikkert at de er tilstrækkeligt opmærksomme på det. Torben H. fortæller, at han og Egon netop fortalte om gruppen m.v. under forberedelserne til projektet, og det skal vi fortsætte med. Ask spørger efter den bedste ting i de forløb, folk har prøvet? Jørgen fortæller om en julefrokost, hvor de blev delt op i grupper, og de blev enige om at de skulle vide noget mere om bistandsloven, og så blev der gud hjælpe mig indkaldt til en julefrokost mere! De tog også på ture sammen, som de selv havde planlagt. Det var godt at være med i både planlægningen af de aktiviteter man selv skulle deltage i.

3 Niels fortæller, at det bedste ved hans aktivering var et sted hvor han fik nogle venner, som han har endnu. Leif fortæller om en der blev direktør efter et aktiveringsforløb, og det gode ved det var, at man satte sig ned og snakkede face to face og fik afklaret nogle ting. Niels (Servicestyrelsen) spørger til, om man får fulgt op undervejs, eller om folk bare får lov til at droppe ud. Niels kan sagtens genkende historierne fra sit tidligere job, men der er i dag mere hold i troen på, at man kan få et job. Det handler om at få folk så hurtigt i job som muligt, så man ikke ender i en venteposition der skal være en målrettet plan. Hanne fortæller, at hendes erfaring er, at jo mere individuelt jo bedre, og jo hurtigere man kommer ud i noget relevant og meningsgivende jo bedre. Hanne opponerer umiddelbart mod tanken om den megen holdundervisning. Hanne fortæller om et projekt på Sundholm, hvor man kun binder sig for en dag af gangen og har reelt arbejde. Det kører efter daglejer- princippet, og det har man gode erfaringer med. Niels (Servicestyrelsen) fortæller at det i undervisningsforløb er vigtigt at holde modet oppe hos folk, og styrke troen på at det der skal ske også kan lykkes. Torben H. fortæller, at der i første uge af marts skal laves en generel evaluering på projektet. Ask skriver evalueringen fra bestyrelsesmødet sammen og giver det videre til projektet. Derudover vil han tage en snak med Kofoeds Skole om deres erfaringer med målgruppen. Hanne foreslår også en snak med Sundholm, som kører ovenstående projekt. Torben H. fremhæver afslutningsvist, at han gennem diskussionen er blevet bekræftet i, at SAND er den bedste form for aktivering. 3. Budgetforslag og diskussion af hvad vi skal bruge penge på i 2008 Ask uddeler regnskabet, som det ser ud p.t. samt et budgetforslag og fortæller, at det er lykkes at bruge nogle penge i form af hensættelse af feriepenge. Det er godkendt af revisoren. Derudover er der betalt efteruddannelse for Sofie. Vi har brugt lidt mere på kontorhold og lidt mindre på kurser, selvom vi gjorde hvad vi kunne. Nyhedsbrevet er budgetteret højere næste år, fordi der udkommer flere nyhedsbreve i 2008 end i Torben C. synes ikke, der er afsat meget til transport. Ask forklarer, at det i 2007 blev besluttet at vi skulle betale transporten for SANDudvalgsmedlemmernes transport til SAND kurserne. Det har vi ikke taget stilling til i 2008, og det er ikke medregnet i transportudgifterne for næste år. Det besluttes at udvalgene skal støttes mht. transportudgifter ifm. kursusdeltagelse, og budgetposten rejseomkostninger hæves derfor med Ask fortæller, at vi har omkring ekstra fra Tips og lotto-puljen, og vi nok får ca fra Next Stop Job. Ask spørger til, om der er områder som skal opprioriteres. Ask skal skrive ansøgning om overførsel af midler til næste år ca Det besluttes at de øremærkes til indkøb af en kopimaskine/printer.

4 Med mindre regnskabet bliver helt anderledes, bliver det dette budget vi går videre med. 4. Bisidderkursus: Kurset er planlagt, nu skal vi have folk tilmeldt. Torben H. orienterer om, at der er tilrettelagt bisidderkursus på følgende datoer: 30. januar: introduktionsmøde (det er blevet lavet om til d. 31.(Ask)) februar: bisidderkursus II marts: bisidderkursus III Torben H. opfordrer til, at alle stiller med min. 2 folk fra hvert udvalg gerne flere. Jørgen mener ikke der er så stort behov for besidderkursus i SAND Nord, da de har mange folk der varetager de opgaver (efterværn, kontaktpersoner m.v.), men andre steder er behovet stort. Der bliver udsendt en indkaldelse fra sekretariatet til alle vi har på vores adresseliste. 5. Udviklingsrådene a. Hvad er der sket på møderne folk har været til? b. Diskussion af de problemstillinger udviklingsrådene arbejder med og alle i SAND bør være opmærksomme på v./ega. På Fyn mødes repræsentanter fra de frivillige organisationer til et formøde, hvor man diskuterer positive og negative forhold. De udformer også forslag eller stiller spørgsmål, som så kommer i det de kalder frækkekassen. Disse spørgsmål er relevante at få stillet på Fyn, men for de flestes vedkommende også relevante at stille på landsplan. Problematikkerne må stort set være ens på landsplan. Hvis alle dem fra SAND, som sidder i udviklingsrådene får snakket sammen og stiller de samme spørgsmål i alle rådene, vil det være en fordel, og vi kan herved også få et bedre overblik over de sociale forhold i hele Danmark. Et eksempel er tandplejen, hvor frækkekassen har spurgt til, hvordan man kan lade være med at afsætte midler til tandplejen. Der er på Fyn 8 11 måneders ventetid på at få bevilget penge til tandbehandling. Man kunne også presse på, på landsplan, for at få gratis tandbehandling for hjemløse i hele landet. Et andet eksempel fra frækkekassen, er at man bør behandle folk i misbrugsbehandling som patienter og ikke, som man gør, som klienter. På Fyn foreslås det, at der afholdes kurser for alle udviklingsrådsmedlemmerne fra de frivillige organisationer i hvordan man f.eks. skal læse budgetter og statistikker. Ega har bedt om tallene for klager på vores område i Det skal vi ligeledes have gjort i de andre udviklingsråd. Desuden er der et problem med at kommunerne kalder egne borgere hjem for ikke at skulle betale andre kommuner for at have dem på deres boformer. Ega har også spurgt til hvordan det går med visitationen til boformerne: Møder folk selv op, kommer de fra andres boformer, bliver de visiteret til boformen af socialcenteret eller hvad?

5 Jørgen fortæller, at det går godt i Aalborg (udviklingsrådet i region Nord), men at man er opmærksomme på om der kommer prisstigninger. Kristian supplerer med, at der er stor forskel, når man ser på det på landsplan, og at det er vigtigt at agere vagthund. Torben H: Vi sidder i 5 udviklingsråd og skal have lavet en form for samarbejde. Ask mener vi skal have de spørgsmål ud, som Ega sidder med. Ask vi indkalde repræsentanterne og diskutere, hvad de har haft af fokuspunkter, om det skal bringes i spil nu eller senere, og om der er noget, der skal op på landsplan. Hanne beder om at de kan få en repræsentant med fra hjemløseteamet til mødet. René gør opmærksom på at Ole Møbius, som René sidder i udviklingsrådet med, er svær at få fat på. 6. Orientering om møde mellem VISO og SAND. Hvad kan vi bruge VISO til? Torben og Ask var til møde i Servicestyrelsen efter sidste bestyrelsesmøde. De havde en god snak og blev lidt klogere på VISO. VISO er nogle man kan ringe til, hvis man har en borger, som er i en meget speciel situation. Vi kan alle ringe, hvis vi f.eks. finder en, som kommunen tilsyneladende ikke kan hjælpe. VISO kan så formidle kontakt til eksperter på forskellige områder. Det skal vi benytte os af, for det kan også ses som en slags klageinstans, hvor vi kan påpege, hvor der er problemer, og hvor der er brug for eksperthjælp. Det kunne være en mulighed at koble VISO på vores bisidderkurser. Kristian: Er det også en prøvesagsinstitution, hvor man kan få prøvet sager? Torben fortæller, at han ikke har hørt om nogle sager, men det skal nok komme. Torben C. efterspørger lidt mere information om VISO, og Hanne fortæller, at Servicestyrelsen er delt i to ben; dels Center for Social Service og dels VISO, som behandler enkeltsager. Man kan selv henvende sig til VISO og få hjælp og vejledning i enkeltsager, hvis VISO vurderer at det er en sag for dem. Det er nedlæggelsen af amterne som er baggrund for oprettelsen af VISO, som et forsøg på at samle al specialviden på socialområdet på tværs af regionerne. Ega fortæller, at man også kan bruge det som bisidder til f.eks. at sige, at hvis man ikke kan løse problemet, så må VISO kobles på, for kommunerne er ikke interesserede i, at det kommer ud af kommunen. Ask mener, at VISO f.eks. kan bruge SAND til at påpege at kommunerne ikke udnytter den viden, som VISO kunne bidrage med. 7. Generalforsamling 2008: vi skal i gang med forberedelserne Torben uddeler en ros, da det er første gang en bestyrelse sidder hele perioden, uden at nogen falder fra. Det er flot, og det kan vi godt være stolte af! Generalforsamlingen finder sted d. 25. marts kl på Mødecenter Odense. Torben spørger, om vi skal invitere Karen Jespersen, da hun tidligere har været interesseret i brugerorganisering. Hun kan evt. holde et kort oplæg om, hvad der sker på området.

6 Ask foreslår at vi inviterer hende til temadagene i stedet. Forslaget vedtages. Dirigent? Det besluttes at kontakte Peder (St. D.), og alternativt Axel B. Der er fire på valg og tre suppleanter. Der skal indstilles personer fra udvalgene til Ask senest d.11 marts. Ask opfordrer til en bred debat om, hvem der skal indstilles. Årsberetning: Det er noget af en beretning, der skal laves, og er der nogle der har input, skal det sendes til Torben H. Torben H. meddeler, at han går af. Han mener i øvrigt, at de næste to år bliver meget udadvendte. Han spørger til om ikke vi mener, at han vil slide på SAND at vi vil slide på hinanden? Ega opfordrer ham til at blive, bl.a. fordi sammenholdet er godt. Niels opfordrer Torben til at blive, fordi han gør det godt, og han ikke er så presseliderlig. Torben C. fremhæver, at det vil tage tid at køre en ny i stilling det der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage, hvorfor så ikke fortsætte?. Kristian mener også Torben skal blive, fordi det sikrer en stabilitet som vil være godt fremover. René mener Torben skal blive to år mere, men bruge noget tid på at få kørt en ny i stilling. Jørgen vil også gerne beholde Torben som formand, fordi der har været et godt sammenhold. Torben H. beslutter at tage to år mere, men han træder i den forbindelse ud af arbejdsudvalgene for at koncentrere sig om formandsposten. 8. Nyt fra sekretariatet Der bliver udsendt et revideret årsregnskab. Trine har fået forlænget sin kontrakt til d.31. juli Stine er stoppet. Ask tager ferie i uge 5, Trine tager formentlig ferie i maj, og Jette ved vi endnu ikke, hvornår tager ferie. Ang. lokalesituationen, så er der nu kommet radiatorer op, og toilettet fungerer. Bruxelles turen: Vi skal udpege to personer, der skal med til den årlige europæiske fattigdomskonference i Bruxelles. Det er EAPN (european anti poverty network) der sammen med EU kommissionen afholder konferencen. René er udpeget som bestyrelsens repræsentant. Der skal vælges en mere fra SAND til at tage med. Det lægges ud til det internationale udvalg at finde en sådan. De skal have møde d. 6. februar. De andre (2 3 stk.) deltagere fra den danske delegation kommer fra Kofoed skole. 9. Evt. Jørgen spørger til temakonferencen om børn hvem skal med? Ask fortæller at Ewald har sagt, at han hellere vil deltage i principprogrammødet, da han mener dagsordenen på konferencen ligger for langt væk fra børn på boformer. Der kommer ingen deltagere fra SAND.

7 Torben foreslår, at vi fremover ikke skal melde os til bestyrelsesmøderne men i stedet ringer, hvis vi ikke kommer. Sådan bliver det. Hanne spørger til, om vi skal tage initiativ til noget fælles i kølvandet på de to skrivelser, som henholdsvis SAND og servicestyrelsen har lavet om brugerinddragelse, f.eks en temadag. Emnet tages op i kursusudvalget. René spørger til, om der er en oplægsholder til fælles SAND møde. Ask har tænkt på Vagabond- Niels fra det opsøgende gadearbejde, som har fulgt vagabonderne. René foreslår fotografen Holger fra Hus Forbi eller evt. en fra Projekt Udenfor. Kristian foreslår gadejuristen. Ega foreslår Sandy fra Den Sociale Retshjælp. Hannes viderebringer sine nye kontaktoplysninger: Hanne Ramsbøl mobil: Søren Frichs Parken 42 m Åbyhøj.

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere