LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE"

Transkript

1 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR / PR GÆLDENDE FREM TIL

2 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr samt i regioner og kommuner Gældende frem til Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2013 Oktober 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. 2 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Løn og ansættelsesvejledning pr Hvem kontakter du hvornår? Nyt job, bruger du alle muligheder? Oversigt over lønindplaceringer Pr Løntabeller Kommuner Løntabeller Regioner Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb Beregn din timeløn Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Pr Løntabeller Kommuner Løntabeller Regioner Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb Beregn din timeløn Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Nettoløn Pension Sådan beregner du din løn som deltidsansat Undervisnings- og konsulenthonorarer Finansministeriets timelønstakster for undervisning Arbejdstidsaftalen Frivilligt ekstraarbejde Særlige fridage Særligt for ledere Særligt om åremålsansættelse, merarbejde som ansat uden højeste tjenestetid og konstitution i en højere stilling Råd og vejledning om opsigelse Ferie Barsel Efterløn Pension Løngrupper

4 LØN OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING PR Denne løn- og ansættelsesvejledning for sygeplejersker og radiografer indeholder aktuelle lønoplysninger og svar på en række hyppigt stillede spørgsmål til tillidsrepræsentanter, kredse og Dansk Sygeplejeråd centralt. I vejledningen finder du de aktuelle lønninger og reguleringer gældende frem til , hvor lønningerne bliver reguleret. Vejledningen indeholder endvidere en række artikler om lønindplaceringer og lokal løndannelse, ferie, barsel, pension, efterløn, nyt job, regler for opsigelse og eksempler på lønberegning. Der er særskilte vejledninger til ledere og til tjenestemænd og i forbindelse med konstitution i højere stilling. BEMÆRK: I stedet for at udsende en ny lønvejledning pr vil løntabellerne blive opdateret. 4 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

5 HVEM KONTAKTER DU HVORNÅR? DIN LOKALE TILLIDSREPRÆSENTANT Når du har spørgsmål til din overenskomst, løn, rammeaftaler eller andre forhold i forbindelse med dine arbejde, skal du som udgangspunkt kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. Er du leder, kontakter du dit lokale kredskontor. DIT LOKALE KREDSKONTOR Når det ikke er muligt at træffe din lokale tillidsrepræsentant, eller hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så kontakter du kredskontoret. Du kan sende en mail med dit spørgsmål eller ringe til kredskontoret. Dit lokale kredskontor kender til lokale forhold og de indgåede lokale aftaler, der gælder for netop din arbejdsplads. Du kan finde oplysninger om de lokale kredse på DANSK SYGEPLEJERÅD CENTRALT Når du har et presserende spørgsmål, og det ikke er muligt at få kontakt til din lokale tillidsrepræsentant eller kredsen, kan du kontakte Dansk Sygeplejeråd centralt, der vil kunne hjælpe dig i den akutte fase med svar på generelle aftaler, overenskomster og problemstillinger. A-KASSEN Kontakt A-kassen, når du har spørgsmål i forhold til dagpenge, efterløn, ledighed, jobformidling og socialrådgivning ved spørgsmål af social karakter. På A- kassens hjemmeside kan du rekvirere pjecer og læse svar på de hyppigst stillede spørgsmål. PENSION Kontakt PKA, når du har spørgsmål i relation til din pension, indbetalinger, helbred samt udlejning af PKA s boliger og sommerhuse. ER DU ANSAT PÅ STATENS OMRÅDE Denne løn- og ansættelsesvejledning gælder ikke for statsområdet. Der er udarbejdet en tilsvarende løn- og ansættelsesvejledning for de statsansatte sygeplejersker. Vejledningen findes på DSR s hjemmeside ER DU PRIVATANSAT Som privatansat vil du normalt være ansat på vilkår beskrevet i en særligt forhandlet overenskomst mellem DSR og den private arbejdsgiver. Hvis ikke din arbejdsgiver har udleveret overenskomsten til dig, kan du finde den på DSR s hjemmeside, hvor alle overenskomster ligger. Hvis der ikke er indgået en overenskomst på din arbejdsplads, skal du være opmærksom på, at alle vilkår, der normalt er aftalt i overenskomsten, skal aftales i din individuelle kontrakt, for at være gældende for dig. Det drejer sig bl.a. om løn, pension, arbejdstidsregler, ulempeydelser, 6. ferieuge, betalt frihed ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage osv. Du opfordres til at kontakte DSR mhp. råd og vejledning og gennemgang af din kontrakt, inden du underskriver og tiltræder stillingen da er din forhandlingsposition bedst! Der er, i lighed med staten, en selvstændig løn- og ansættelsesvejledning for det private område. Du kan finde den på ADRESSER OG MAILADRESSER HOS DSR-CENTRALT, A-KASSEN OG PKA: DANSK SYGEPLEJERÅDS SEKRETARIAT Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K / Tlf DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K / Tlf PKA Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup / Tlf

6 NYT JOB, BRUGER DU ALLE MULIGHEDER? Det kræver ofte is i maven og mod til at stille lønkrav, der kan honorere dine faglige kvalifikationer, din joberfaring og personlige kompetencer, men det er typisk ved jobskifte, det lykkedes at få den største lønfremgang. Når du søger og får ny stilling, indgår du som ansat en aftale med arbejdsgiver om vilkårene for din kommende ansættelse og dine evt. ønsker i forhold til fremtidig uddannelse og kompetenceudvikling. En lang række vilkår er på forhånd fastlagt af lovgivning, overenskomster og aftaler, mens andre vilkår kan aftales ved ansættelsen. Disse vilkår afklares typisk i forbindelse med ansættelsessamtalen. Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen: Lønindplacering, tillæg og pensionssats Uddannelse og kursustilbud Eventuel feries placering Antal vagter, arbejdsweekender osv. Hvis du i forbindelse med din nye stilling tilbydes en lønindplacering, der ligger uden for fastlagte aftaler, skal disse forhandles mellem arbejdsgiveren og den lokale kreds eller tillidsrepræsentant. Stillingsopslag er sjældent udtømmende for de spørgsmål, der bør afklares i forbindelse med ansættelsen. Stillingsopslag giver ofte en meget kortfattet beskrivelse af stillingens lønmæssige vilkår, f.eks. alene, at den følger gældende overenskomst. Ved tiltrædelse af nyt job og en ny ansættelse har du altid adgang til at få forhandlet løn- og ansættelsesforholdene, og udgangspunktet er, at der skal foregå en konkret drøftelse og forhandling af lønnen. Er du usikker på lønvilkårene i stillingen, bør du kontakte den lokale kreds, som dækker den pågældende arbejdsplads. Her kan du få vejledning om de relevante spørgsmål i relation til stillingen. Du kan aftale det videre forløb, hvis kredsen skal indgå en særlig lønaftale i forbindelse med ansættelsen. Hvis opgaven varetages af tillidsrepræsentanten, henviser kredsen til denne. Der er ikke pligt for arbejdsgiver til at tilbyde tjenestemandsansættelse, men ansatte, der allerede er tjenestemænd, kan ved aftale i forbindelse med ansættelsen ofte opretholde denne status ved stillingsskift. NYOPRETTET STILLING Er der tale om en nyoprettet stilling, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået aftale med DSR om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen, og du bør derfor kontakte den lokale kreds. INDEN SAMTALEN Når du forbereder dig til ansættelsessamtalen, bør du afklare, hvordan din aktuelle samlede løn er sammensat - dvs. grundløn, lokal løndannelse og ulempetillæg, så du kan vurdere dit lønkrav til den nye stilling. I forhold til den nye stilling bør du overveje, om der i stillingen indgår opgaver eller funktioner, som det vil være naturligt at honorere med tillæg. Tilsvarende bør du overveje, om du har kvalifikationer, der bør honoreres. Kontakt arbejdspladsens lokale tillidsrepræsentant om lokale muligheder. Når du forud for ansættelsessamtalen søger vejledning hos tillidsrepræsentanten eller i kredsen, er det vigtigt, at du får et overblik over evt. aftaler og politikker for tillæg, der er hos den pågældende arbejdsgiver. Herunder om der er normer/aftaler for størrelsen af tillæg, eller normer/aftaler for, hvilke personlige kvalifikationer der kan udløse tillæg for den nye stilling. Ligeledes er det væsentligt at vide, om ulempetillæg udbetales eller afspadseres. ANSÆTTELSESSAMTALEN Lønnen og de øvrige vilkår, som eventuelt loves i en jobannonce, skal drøftes og afklares ved ansættelsessamtalen. Perspektiverne for kompetenceudvikling, uddannelse og fremtidig lønudvikling bør også drøftes. Det er op til dig som stillingsansøger at vurdere, om stillingsindholdet, arbejdsgivers løntilbud, mulighederne for fremtidig kompetenceudvikling og lønudvikling har en sådan karakter, at du siger ja til jobbet. DSR anbefaler, at evt. aftaler noteres ned, samt at det aftales, hvornår du kan forvente, at der kan være indgået en endelig aftale mellem DSR s kreds/den lokale 6 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

7 tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren. DSR og du har et stærkere udgangspunkt for forhandlingen, hvis du ikke har givet din accept af stillingen før forhandlingen. DSR anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrev for stillingen, når alle aftaler er på plads. OPSIGELSE AF DEN GAMLE STILLING DSR anbefaler, at du ikke opsiger et fast ansættelsesforhold, før du har et ansættelsesbrev fra din nye arbejdsgiver. Hvis det ikke er muligt tidsmæssigt, skal du som minimum få en skriftlig bekræftelse på, at din nye arbejdsgiver vil ansætte dig, med angivelse af, hvad der som minimum er indgået mundtlig aftale om. RELEVANTE LINKS: 7

8 OVERSIGT OVER LØNINDPLACERINGER SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER ANSAT I REGIONER Sygeplejersker og radiografer med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker indplaceret på trin 4 ydes desuden et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Sygeplejersker med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, og som er ansat inden for specialet, indplaceres på løntrin 5. Sygeplejersker og radiografer med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 6. Sygeplejersker med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, og som er ansat inden for specialet, indplaceres på løntrin 7. Til sygeplejersker og radiografer med 10 års erfaring ydes et tillæg på kr. årligt ( niveau). SKAL-tillæg Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der mellem arbejdsgiver og DSR lokalt aftales pensionsgivende tillæg. Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. SYGEPLEJERSKER OG SUNDHEDSPLEJER- SKER ANSAT I KOMMUNER Sygeplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen ydes et tillæg på kr. ( niveau). Sygeplejersker med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på trin 7. Sundhedsplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på løntrin 5. Sundhedsplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen ydes et årligt tillæg på kr. ( niveau). Sundhedsplejersker med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på trin 8. SKAL-tillæg Til sundhedsplejersker på løntrin 5 eller 8 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Til sundhedsplejersker med personlig ordning (tidligere løntrin 35) ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,25 % - pr på 13,48 %. De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. 8 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

9 FRITVALGSORDNING I kommunerne blev en del af lønforbedringerne ved OK 11 aftalt som et såkaldt fritvalgstillæg, hvor de ansatte kan vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er, at der ydes et kronetillæg. Hvis den ansatte ønsker en pensionsforhøjelse i stedet, skal dette meddeles arbejdsgiver senest 1. oktober. Månedslønnede i kommunerne skal altså tage stilling til, om det såkaldte fritvalgstillæg skal medføre, at pensionsbidragssatsen stiger med 0,34 %, eller om tillægget skal udbetales som et kronetillæg, der svarer til 0,34 % af den pensionsgivende løn, dog ikke af særydelser. Udgangspunktet er, at der udbetales et kronetillæg. Kronetillægget er lidt anderledes end andre løntillæg. Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn, dog ikke af særydelser. Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgivende. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget. Tillægget indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. SÆRLIGE REGLER FOR TJENESTEMÆND For tjenestemænd gælder, at kronetillægget beregnes af løntrinsløn samt centrale og lokale pensionsgivende tillæg, dog ikke særydelser. Tillægget kan ikke konverteres til løntrin. Tillægget er ikke pensionsgivende. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget, og det indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Tjenestemænd kan vælge at indbetale tillægget til en supplerende pensionsordning. ATYPISKE STILLINGER Aftalerne om atypiske stillinger er indgået på grundlag af basisoverenskomsterne, og dét der er kendetegnende for stillingerne er, at de adskiller sig væsentligt fra almindelige basisstillinger og samtidig ikke er lederstillinger. De atypiske stillinger vil oftest referere til et højere ledelsesniveau og/eller have en særlig organisatorisk indplacering. Der er således tale om stillinger med et særligt indhold, ligesom der kan være tale om stillinger, der dækker bredt eller har særligt tværgående ansvarsområde. Med danske regioner er det aftalt, at aflønningen skal være en samlet pensionsgivende løn uden angivelse af et lønniveau, og med Kommunernes Landsforening er der fastlagt et lønniveau på kr ( niveau) ekskl. pension. Det skal bemærkes, at der alene er mulighed for indplacering af en stilling som atypisk, når der er enighed herom mellem parterne. For nærmere oplysning kontakt dit kredskontor. SÆRLIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJER- SKER I KOMMUNER, DER SELV TILRETTE- LÆGGER DERES ARBEJDSTID Som udgangspunkt er alle syge- og sundhedsplejersker, ansat i kommunerne, dækket af Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde. Der kan dog være medarbejdere, hvis arbejdsopgaver eller arbejdsform gør det hensigtsmæssigt, at de selv tilrettelægger deres arbejdstid. For disse medarbejdere gælder følgende: Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at den ansatte selv tilrettelægger sin arbejdstid. Den ansatte indgår ikke i en døgnbemanding. Den gennemsnitlige arbejdstid forudsættes at være 37 timer for en fuldtidsansat. Arbejdstiden skal som hovedregel placeres på ugens første fem hverdage (mandag til fredag) i dagtimerne. Den ansatte er omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde. Den ansatte har fri søgnehelligdage, samt Grundlovsdag og 1.5. er fridage fra kl Stillingerne aflønnes på trin 8 eller 9. For nærmere uddybning henvises i øvrigt til Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker ansat i kommunerne 11 B og C. DSR anbefaler i øvrigt medlemmerne at rette henvendelse til kredsen, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en ansættelse efter disse regler. 9

10 AKADEMISK OVERBYGNINGSUDDANNELSE Dækningsområde Det er med OK 13-forliget tydeliggjort, at overenskomsterne også dækker sygeplejersker, der tager en overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Det er en forudsætning: a) at det er en overbygningsuddannelse, hvor uddannelsen som sygeplejerske har været adgangsgivende, og b) at faget har betydning for beskæftigelsen. Der er en forskel på den model, der er aftalt i hhv. regionerne og kommunerne. Uddannelseskriteriet Regionerne I regionerne dækker overenskomsten, hvis 1) og 2) er opfyldte. Overenskomsten nævner eksempler på, hvilke uddannelser der kan være tale om, f.eks.: cand.cur. cand.scient.san. cand.scient. fys. cand.scient. i klinisk ernæring cand.scient. med. Kommunerne For Kommunerne er det aftalt med KL, hvilke uddannelser der er dækket af overenskomsten. Det er: cand.cur. cand.scient.san. cand.scient.fys. cand.scient. i klinisk ernæring cand.scient.techn. i integrerede fødevarestudier. Det betyder dog ikke, at andre uddannelser ikke kan være dækket. Udgangspunktet vil også i KL være, at SHK s overenskomster dækker kandidatuddannelser, hvor 1) og 2) er opfyldte, og som ikke er dækket af anden overenskomst. Som eksempel kan nævnes cand. soc., hvis det adgangsgivende grundlag har været uddannelsen som sygeplejerske, som er dækket af SHK s overenskomst. Herudover kan overenskomsten dække, hvis det konkret vurderes, at hovedindholdet i stillingen forudsætter en uddannelse som sygeplejerske. Master og Ph.D.: Overenskomsterne dækker også master og ph.d, hvis disse uddannelser er taget som overbygning på en sygeplejerskeuddannelse eller en kandidatuddannelse, som er dækket af overenskomsten. Funktionskriteriet Faget skal have betydning for beskæftigelsen. Funktionskriteriet handler om, at stillingerne har sundhedsfagligt indhold og forudsættes varetaget af fagspecialister i modsætning til generalister. Vi har mange eksempler på typer af stillinger, som varetages af medlemmer med akademisk uddannelse, og som er dækket af overenskomster for sygeplejersker: Forsker Kvalitetsleder/-koordinator Udviklingssygeplejerske m.fl. Udviklings- og forskningsspecialist Uddannelseskoordinator Handicapfaglig konsulent Sundhedsfaglig konsulent Løn Regionerne Lønmæssigt indplaceres kandidaterne på basisløn + lokallønstillæg eller i atypisk stilling, der afspejler kvalifikationer og funktioner. Kommunerne På det kommunal område er der aftalt en ny A-skala, der er identisk med lønskalaen i AC-overenskomsten. Se løntabellen side 15. Anciennitetsbestemmelsen er ligeledes identisk med AC s. Forudgående beskæftigelse på grundlag af SHK-uddannelsen kan således indgå i beregning af ancienniteten. Lønnen for sygeplejersker med en akademisk overbygningsuddannelse forhandles af TR/DSR. Lokalløn forhandles med udgangspunkt i stillingen og det 10 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

11 øvrige lønniveau, herunder det lønniveau, kolleger, der er dækket af AC-overenskomsten, har. Atypiske stillinger Sygeplejersker med akademisk overbygningsuddannelse kan som hidtil ansættes og indplaceres i atypisk stilling, og vil dermed være omfattet at de vilkår, der gælder for disse stillinger, herunder, at ansatte i atypiske stillinger er ansat uden højeste tjenestetid. STILLINGER AFLØNNET EFTER OVERENS- KOMST FOR LEDERE Det aftales lokalt, hvilken grundløn stillingerne skal indplaceres på. Ved genbesættelse af eksisterende stillinger er hidtil gældende grundlønsindplacering gældende, med mindre forhold i stillingens arbejdsog ansvarsområde har ændret sig væsentligt, eller andet aftales lokalt. For nyoprettede stillinger sker grundlønsindplacering på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Ved OK 13 er det aftalt med KL, at ledere har adgang til selv at forhandle visse løndele. Der henvises til overenskomsten for ledere. LEDERE ANSAT I REGIONER Interval mellem løntrin L7 og L16 i Sundhedskartellets lederlønskala. SKAL-TILLÆG Til sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på mindst ,00 kr. ( niveau). PENSIONSORDNING Afdelingssygeplejersker/-radiografer har en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % Stillinger med grundløn L7, som før var aftalt omfattet af en 5+10 % pensionsordning er, som en personlig ordning, omfattet af en pensionsordning på 16,33 % - pr på 16,59 % LEDERE ANSAT I KOMMUNER L5, L6, L7, L10, L12 eller L14. KL: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5 eller L6 er omfattet af en pensionsordning på 13,28 % - pr på 13,53 % Stillinger indplaceret på grundlønstrin L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 % Ledende sygeplejersker, ansat før på løntrin 40, er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 %, som en personlig ordning, og så længe de er ansat i samme stilling. FOR LEDERE, ANSAT I KØBENHAVNS OG FREDE- RIKSBERG KOMMUNER GÆLDER DET: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5, L6, (L7- Frb.), L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 % Vi skal henlede opmærksomheden på, at ledere i kommunerne, der ved lokale forhandlinger allerede er indplaceret på trinene L6, L7, L8 og L9, bibeholder den pensionsordning, der er aftalt lokalt i forbindelse med indplaceringen på løntrinene. Ledere med en grundløn på L7, som før havde en grundløn på løntrin 38 efter tjenestemandslønsystemet, har ligeledes en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % Øvrige ledende sygeplejersker og radiografer har en pensionsordning på 16,33 % - pr på 16,59 % 11

12 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I BASISSTILLINGER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.014, , , , ,35 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.110, , , , ,14 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.455, , , , ,20 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.592, , , , ,71 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.724, , , , ,27 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.855, , , , ,83 12 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

13 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.019, , , , ,89 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.018, , , , ,27 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.092, , , , ,59 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.109, , , , ,30 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.166, , , , ,28 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.201, , , , ,57 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.258, , , , ,87 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.317, , , , ,18 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.354, , , , ,01 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.435, , , , ,96 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.451, , , , ,78 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.558, , , , ,02 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.552, , , , ,23 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.683, , , , ,43 13

14 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.761, , , , ,49 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.944, , , , ,69 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 5.081, , , , ,04 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.343, , , , ,65 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 5.563, , , , ,93 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.946, , , , ,54 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 6.165, , , , ,78 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 7.697, , , , ,94 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 7.022, , , , ,18 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 8.767, , , , ,14 14 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

15 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I AKADEMISKE STILLINGER I KOMMUNER JF. A-SKALAEN Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.316, , , , ,39 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.532, , , , ,11 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.710, , , , ,59 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.053, , , , ,56 15

16 KOMMUNER Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommunerne Tillæg for delt tjeneste pr. time 42,92 kr. Godtgørelse for omlagte timer, pr. time 39,18 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time 19,59 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang 35,45 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang 574,69 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang 261,85 kr. Medvirken ved istandgørelse af mors, (kun Kbh. og Frb.), pr. gang 236,26 kr. Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 271,38 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 128,77 kr. pr. md. Timelønnede 1,70 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 142,61 kr. pr. md. Sundhedsplejersker i Kbh. og Frb. samt hjemmesygeplejersker i Kbh. 446,98 kr. pr. md. Overtøj 138,35 kr. pr. md. Kørselsgodtgørelse For kørsel på egen cykel, scooter og EU-knallert 45 0,51 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km 3,82 kr. pr. km De efterfølgende km 2,13 kr. pr. km Cykelgodtgørelse (kun Kbh. og Frb.) 560,00 kr. pr. år 46,67 kr. pr. md. 0,29 kr. pr. time Satserne bliver reguleret igen LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

17 KOMMUNER Arbejdstidsbestemte ydelser For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,0% Nat (kl til 06.00) 32,5% Lørdage Kl til ,0% Søn- og helligdage Kl ,0% 5.6. og Kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Ved udbetaling er procenttillægget pensionsgivende med 2%. Overarbejde Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. 17

18 REGIONER LØNOVERSIGT FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER I BASISSTILLINGER I REGIONER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 2.949, , , , ,14 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.092, , , , ,73 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.435, , , , ,42 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.571, , , , ,96 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.701, , , , ,50 18 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

19 REGIONER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER I REGIONERNE Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.123, , , , ,72 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.128, , , , ,74 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.182, , , , ,16 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.201, , , , ,42 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.267, , , , ,05 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.307, , , , ,01 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.354, , , , ,16 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.415, , , , ,34 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.434, , , , ,62 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.515, , , , ,42 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.638, , , , ,38 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.768, , , , ,83 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.949, , , , ,53 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.155, , , , ,81 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 5.419, , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.740, , , , ,63 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 6.005, , , , ,77 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 7.469, , , , ,48 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 6.839, , , , ,66 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 8.506, , , , ,60 19

20 REGIONER Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time * 37,47 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time * 18,74 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang * 33,90 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang (pr ) * 495,94 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang * 186,21 kr. * På sygehuse indgåes aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker på sygehuse: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 271,23 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 128,70 kr. pr. md. Timelønnede 1,70 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 142,53 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 446,73 kr. pr. md. Kørselsgodtgørelse For kørsel på egen cykel, knallert, scooter og EU-knallert 45 0,51 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km 3,82 kr. pr. km De efterfølgende km 2,13 kr. pr. km Satserne bliver reguleret igen Arbejde på særlige tidspunkter Dette gælder, såfremt der ikke lokalt er aftalt andet: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,0% Nat (kl til 06.00) 32,5% Weekend Lørdag kl til søndag kl ,0% Søgnehelligdage Kl ,0% 1.5. Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. 20 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område

Løn- og ansættelsesvejledning. Regionale/kommunale område Løn- og ansættelsesvejledning Regionale/kommunale område Fra. 1.4.2015 Løntabeller pr. 1.4.2015, 1.10.2015, 1.1.2016 og 1.4.2016 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2015

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 14/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 28/2012 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere