LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE"

Transkript

1 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR / PR GÆLDENDE FREM TIL

2 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr samt i regioner og kommuner Gældende frem til Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2013 Oktober 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. 2 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Løn og ansættelsesvejledning pr Hvem kontakter du hvornår? Nyt job, bruger du alle muligheder? Oversigt over lønindplaceringer Pr Løntabeller Kommuner Løntabeller Regioner Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb Beregn din timeløn Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Pr Løntabeller Kommuner Løntabeller Regioner Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb Beregn din timeløn Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Nettoløn Pension Sådan beregner du din løn som deltidsansat Undervisnings- og konsulenthonorarer Finansministeriets timelønstakster for undervisning Arbejdstidsaftalen Frivilligt ekstraarbejde Særlige fridage Særligt for ledere Særligt om åremålsansættelse, merarbejde som ansat uden højeste tjenestetid og konstitution i en højere stilling Råd og vejledning om opsigelse Ferie Barsel Efterløn Pension Løngrupper

4 LØN OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING PR Denne løn- og ansættelsesvejledning for sygeplejersker og radiografer indeholder aktuelle lønoplysninger og svar på en række hyppigt stillede spørgsmål til tillidsrepræsentanter, kredse og Dansk Sygeplejeråd centralt. I vejledningen finder du de aktuelle lønninger og reguleringer gældende frem til , hvor lønningerne bliver reguleret. Vejledningen indeholder endvidere en række artikler om lønindplaceringer og lokal løndannelse, ferie, barsel, pension, efterløn, nyt job, regler for opsigelse og eksempler på lønberegning. Der er særskilte vejledninger til ledere og til tjenestemænd og i forbindelse med konstitution i højere stilling. BEMÆRK: I stedet for at udsende en ny lønvejledning pr vil løntabellerne blive opdateret. 4 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

5 HVEM KONTAKTER DU HVORNÅR? DIN LOKALE TILLIDSREPRÆSENTANT Når du har spørgsmål til din overenskomst, løn, rammeaftaler eller andre forhold i forbindelse med dine arbejde, skal du som udgangspunkt kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. Er du leder, kontakter du dit lokale kredskontor. DIT LOKALE KREDSKONTOR Når det ikke er muligt at træffe din lokale tillidsrepræsentant, eller hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så kontakter du kredskontoret. Du kan sende en mail med dit spørgsmål eller ringe til kredskontoret. Dit lokale kredskontor kender til lokale forhold og de indgåede lokale aftaler, der gælder for netop din arbejdsplads. Du kan finde oplysninger om de lokale kredse på DANSK SYGEPLEJERÅD CENTRALT Når du har et presserende spørgsmål, og det ikke er muligt at få kontakt til din lokale tillidsrepræsentant eller kredsen, kan du kontakte Dansk Sygeplejeråd centralt, der vil kunne hjælpe dig i den akutte fase med svar på generelle aftaler, overenskomster og problemstillinger. A-KASSEN Kontakt A-kassen, når du har spørgsmål i forhold til dagpenge, efterløn, ledighed, jobformidling og socialrådgivning ved spørgsmål af social karakter. På A- kassens hjemmeside kan du rekvirere pjecer og læse svar på de hyppigst stillede spørgsmål. PENSION Kontakt PKA, når du har spørgsmål i relation til din pension, indbetalinger, helbred samt udlejning af PKA s boliger og sommerhuse. ER DU ANSAT PÅ STATENS OMRÅDE Denne løn- og ansættelsesvejledning gælder ikke for statsområdet. Der er udarbejdet en tilsvarende løn- og ansættelsesvejledning for de statsansatte sygeplejersker. Vejledningen findes på DSR s hjemmeside ER DU PRIVATANSAT Som privatansat vil du normalt være ansat på vilkår beskrevet i en særligt forhandlet overenskomst mellem DSR og den private arbejdsgiver. Hvis ikke din arbejdsgiver har udleveret overenskomsten til dig, kan du finde den på DSR s hjemmeside, hvor alle overenskomster ligger. Hvis der ikke er indgået en overenskomst på din arbejdsplads, skal du være opmærksom på, at alle vilkår, der normalt er aftalt i overenskomsten, skal aftales i din individuelle kontrakt, for at være gældende for dig. Det drejer sig bl.a. om løn, pension, arbejdstidsregler, ulempeydelser, 6. ferieuge, betalt frihed ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage osv. Du opfordres til at kontakte DSR mhp. råd og vejledning og gennemgang af din kontrakt, inden du underskriver og tiltræder stillingen da er din forhandlingsposition bedst! Der er, i lighed med staten, en selvstændig løn- og ansættelsesvejledning for det private område. Du kan finde den på ADRESSER OG MAILADRESSER HOS DSR-CENTRALT, A-KASSEN OG PKA: DANSK SYGEPLEJERÅDS SEKRETARIAT Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K / Tlf DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K / Tlf PKA Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup / Tlf

6 NYT JOB, BRUGER DU ALLE MULIGHEDER? Det kræver ofte is i maven og mod til at stille lønkrav, der kan honorere dine faglige kvalifikationer, din joberfaring og personlige kompetencer, men det er typisk ved jobskifte, det lykkedes at få den største lønfremgang. Når du søger og får ny stilling, indgår du som ansat en aftale med arbejdsgiver om vilkårene for din kommende ansættelse og dine evt. ønsker i forhold til fremtidig uddannelse og kompetenceudvikling. En lang række vilkår er på forhånd fastlagt af lovgivning, overenskomster og aftaler, mens andre vilkår kan aftales ved ansættelsen. Disse vilkår afklares typisk i forbindelse med ansættelsessamtalen. Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen: Lønindplacering, tillæg og pensionssats Uddannelse og kursustilbud Eventuel feries placering Antal vagter, arbejdsweekender osv. Hvis du i forbindelse med din nye stilling tilbydes en lønindplacering, der ligger uden for fastlagte aftaler, skal disse forhandles mellem arbejdsgiveren og den lokale kreds eller tillidsrepræsentant. Stillingsopslag er sjældent udtømmende for de spørgsmål, der bør afklares i forbindelse med ansættelsen. Stillingsopslag giver ofte en meget kortfattet beskrivelse af stillingens lønmæssige vilkår, f.eks. alene, at den følger gældende overenskomst. Ved tiltrædelse af nyt job og en ny ansættelse har du altid adgang til at få forhandlet løn- og ansættelsesforholdene, og udgangspunktet er, at der skal foregå en konkret drøftelse og forhandling af lønnen. Er du usikker på lønvilkårene i stillingen, bør du kontakte den lokale kreds, som dækker den pågældende arbejdsplads. Her kan du få vejledning om de relevante spørgsmål i relation til stillingen. Du kan aftale det videre forløb, hvis kredsen skal indgå en særlig lønaftale i forbindelse med ansættelsen. Hvis opgaven varetages af tillidsrepræsentanten, henviser kredsen til denne. Der er ikke pligt for arbejdsgiver til at tilbyde tjenestemandsansættelse, men ansatte, der allerede er tjenestemænd, kan ved aftale i forbindelse med ansættelsen ofte opretholde denne status ved stillingsskift. NYOPRETTET STILLING Er der tale om en nyoprettet stilling, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået aftale med DSR om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen, og du bør derfor kontakte den lokale kreds. INDEN SAMTALEN Når du forbereder dig til ansættelsessamtalen, bør du afklare, hvordan din aktuelle samlede løn er sammensat - dvs. grundløn, lokal løndannelse og ulempetillæg, så du kan vurdere dit lønkrav til den nye stilling. I forhold til den nye stilling bør du overveje, om der i stillingen indgår opgaver eller funktioner, som det vil være naturligt at honorere med tillæg. Tilsvarende bør du overveje, om du har kvalifikationer, der bør honoreres. Kontakt arbejdspladsens lokale tillidsrepræsentant om lokale muligheder. Når du forud for ansættelsessamtalen søger vejledning hos tillidsrepræsentanten eller i kredsen, er det vigtigt, at du får et overblik over evt. aftaler og politikker for tillæg, der er hos den pågældende arbejdsgiver. Herunder om der er normer/aftaler for størrelsen af tillæg, eller normer/aftaler for, hvilke personlige kvalifikationer der kan udløse tillæg for den nye stilling. Ligeledes er det væsentligt at vide, om ulempetillæg udbetales eller afspadseres. ANSÆTTELSESSAMTALEN Lønnen og de øvrige vilkår, som eventuelt loves i en jobannonce, skal drøftes og afklares ved ansættelsessamtalen. Perspektiverne for kompetenceudvikling, uddannelse og fremtidig lønudvikling bør også drøftes. Det er op til dig som stillingsansøger at vurdere, om stillingsindholdet, arbejdsgivers løntilbud, mulighederne for fremtidig kompetenceudvikling og lønudvikling har en sådan karakter, at du siger ja til jobbet. DSR anbefaler, at evt. aftaler noteres ned, samt at det aftales, hvornår du kan forvente, at der kan være indgået en endelig aftale mellem DSR s kreds/den lokale 6 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

7 tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren. DSR og du har et stærkere udgangspunkt for forhandlingen, hvis du ikke har givet din accept af stillingen før forhandlingen. DSR anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrev for stillingen, når alle aftaler er på plads. OPSIGELSE AF DEN GAMLE STILLING DSR anbefaler, at du ikke opsiger et fast ansættelsesforhold, før du har et ansættelsesbrev fra din nye arbejdsgiver. Hvis det ikke er muligt tidsmæssigt, skal du som minimum få en skriftlig bekræftelse på, at din nye arbejdsgiver vil ansætte dig, med angivelse af, hvad der som minimum er indgået mundtlig aftale om. RELEVANTE LINKS: 7

8 OVERSIGT OVER LØNINDPLACERINGER SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER ANSAT I REGIONER Sygeplejersker og radiografer med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker indplaceret på trin 4 ydes desuden et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb ( niveau). Sygeplejersker med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, og som er ansat inden for specialet, indplaceres på løntrin 5. Sygeplejersker og radiografer med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 6. Sygeplejersker med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, og som er ansat inden for specialet, indplaceres på løntrin 7. Til sygeplejersker og radiografer med 10 års erfaring ydes et tillæg på kr. årligt ( niveau). SKAL-tillæg Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der mellem arbejdsgiver og DSR lokalt aftales pensionsgivende tillæg. Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. SYGEPLEJERSKER OG SUNDHEDSPLEJER- SKER ANSAT I KOMMUNER Sygeplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen ydes et tillæg på kr. ( niveau). Sygeplejersker med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på trin 7. Sundhedsplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på løntrin 5. Sundhedsplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen ydes et årligt tillæg på kr. ( niveau). Sundhedsplejersker med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på trin 8. SKAL-tillæg Til sundhedsplejersker på løntrin 5 eller 8 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Til sundhedsplejersker med personlig ordning (tidligere løntrin 35) ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,25 % - pr på 13,48 %. De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. 8 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

9 FRITVALGSORDNING I kommunerne blev en del af lønforbedringerne ved OK 11 aftalt som et såkaldt fritvalgstillæg, hvor de ansatte kan vælge mellem et kronetillæg eller en pensionsforhøjelse. Udgangspunktet er, at der ydes et kronetillæg. Hvis den ansatte ønsker en pensionsforhøjelse i stedet, skal dette meddeles arbejdsgiver senest 1. oktober. Månedslønnede i kommunerne skal altså tage stilling til, om det såkaldte fritvalgstillæg skal medføre, at pensionsbidragssatsen stiger med 0,34 %, eller om tillægget skal udbetales som et kronetillæg, der svarer til 0,34 % af den pensionsgivende løn, dog ikke af særydelser. Udgangspunktet er, at der udbetales et kronetillæg. Kronetillægget er lidt anderledes end andre løntillæg. Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn, dog ikke af særydelser. Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgivende. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget. Tillægget indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. SÆRLIGE REGLER FOR TJENESTEMÆND For tjenestemænd gælder, at kronetillægget beregnes af løntrinsløn samt centrale og lokale pensionsgivende tillæg, dog ikke særydelser. Tillægget kan ikke konverteres til løntrin. Tillægget er ikke pensionsgivende. Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af tillægget, og det indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling. Tjenestemænd kan vælge at indbetale tillægget til en supplerende pensionsordning. ATYPISKE STILLINGER Aftalerne om atypiske stillinger er indgået på grundlag af basisoverenskomsterne, og dét der er kendetegnende for stillingerne er, at de adskiller sig væsentligt fra almindelige basisstillinger og samtidig ikke er lederstillinger. De atypiske stillinger vil oftest referere til et højere ledelsesniveau og/eller have en særlig organisatorisk indplacering. Der er således tale om stillinger med et særligt indhold, ligesom der kan være tale om stillinger, der dækker bredt eller har særligt tværgående ansvarsområde. Med danske regioner er det aftalt, at aflønningen skal være en samlet pensionsgivende løn uden angivelse af et lønniveau, og med Kommunernes Landsforening er der fastlagt et lønniveau på kr ( niveau) ekskl. pension. Det skal bemærkes, at der alene er mulighed for indplacering af en stilling som atypisk, når der er enighed herom mellem parterne. For nærmere oplysning kontakt dit kredskontor. SÆRLIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJER- SKER I KOMMUNER, DER SELV TILRETTE- LÆGGER DERES ARBEJDSTID Som udgangspunkt er alle syge- og sundhedsplejersker, ansat i kommunerne, dækket af Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde. Der kan dog være medarbejdere, hvis arbejdsopgaver eller arbejdsform gør det hensigtsmæssigt, at de selv tilrettelægger deres arbejdstid. For disse medarbejdere gælder følgende: Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at den ansatte selv tilrettelægger sin arbejdstid. Den ansatte indgår ikke i en døgnbemanding. Den gennemsnitlige arbejdstid forudsættes at være 37 timer for en fuldtidsansat. Arbejdstiden skal som hovedregel placeres på ugens første fem hverdage (mandag til fredag) i dagtimerne. Den ansatte er omfattet af Aftale om godtgørelse for merarbejde. Den ansatte har fri søgnehelligdage, samt Grundlovsdag og 1.5. er fridage fra kl Stillingerne aflønnes på trin 8 eller 9. For nærmere uddybning henvises i øvrigt til Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker ansat i kommunerne 11 B og C. DSR anbefaler i øvrigt medlemmerne at rette henvendelse til kredsen, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en ansættelse efter disse regler. 9

10 AKADEMISK OVERBYGNINGSUDDANNELSE Dækningsområde Det er med OK 13-forliget tydeliggjort, at overenskomsterne også dækker sygeplejersker, der tager en overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Det er en forudsætning: a) at det er en overbygningsuddannelse, hvor uddannelsen som sygeplejerske har været adgangsgivende, og b) at faget har betydning for beskæftigelsen. Der er en forskel på den model, der er aftalt i hhv. regionerne og kommunerne. Uddannelseskriteriet Regionerne I regionerne dækker overenskomsten, hvis 1) og 2) er opfyldte. Overenskomsten nævner eksempler på, hvilke uddannelser der kan være tale om, f.eks.: cand.cur. cand.scient.san. cand.scient. fys. cand.scient. i klinisk ernæring cand.scient. med. Kommunerne For Kommunerne er det aftalt med KL, hvilke uddannelser der er dækket af overenskomsten. Det er: cand.cur. cand.scient.san. cand.scient.fys. cand.scient. i klinisk ernæring cand.scient.techn. i integrerede fødevarestudier. Det betyder dog ikke, at andre uddannelser ikke kan være dækket. Udgangspunktet vil også i KL være, at SHK s overenskomster dækker kandidatuddannelser, hvor 1) og 2) er opfyldte, og som ikke er dækket af anden overenskomst. Som eksempel kan nævnes cand. soc., hvis det adgangsgivende grundlag har været uddannelsen som sygeplejerske, som er dækket af SHK s overenskomst. Herudover kan overenskomsten dække, hvis det konkret vurderes, at hovedindholdet i stillingen forudsætter en uddannelse som sygeplejerske. Master og Ph.D.: Overenskomsterne dækker også master og ph.d, hvis disse uddannelser er taget som overbygning på en sygeplejerskeuddannelse eller en kandidatuddannelse, som er dækket af overenskomsten. Funktionskriteriet Faget skal have betydning for beskæftigelsen. Funktionskriteriet handler om, at stillingerne har sundhedsfagligt indhold og forudsættes varetaget af fagspecialister i modsætning til generalister. Vi har mange eksempler på typer af stillinger, som varetages af medlemmer med akademisk uddannelse, og som er dækket af overenskomster for sygeplejersker: Forsker Kvalitetsleder/-koordinator Udviklingssygeplejerske m.fl. Udviklings- og forskningsspecialist Uddannelseskoordinator Handicapfaglig konsulent Sundhedsfaglig konsulent Løn Regionerne Lønmæssigt indplaceres kandidaterne på basisløn + lokallønstillæg eller i atypisk stilling, der afspejler kvalifikationer og funktioner. Kommunerne På det kommunal område er der aftalt en ny A-skala, der er identisk med lønskalaen i AC-overenskomsten. Se løntabellen side 15. Anciennitetsbestemmelsen er ligeledes identisk med AC s. Forudgående beskæftigelse på grundlag af SHK-uddannelsen kan således indgå i beregning af ancienniteten. Lønnen for sygeplejersker med en akademisk overbygningsuddannelse forhandles af TR/DSR. Lokalløn forhandles med udgangspunkt i stillingen og det 10 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

11 øvrige lønniveau, herunder det lønniveau, kolleger, der er dækket af AC-overenskomsten, har. Atypiske stillinger Sygeplejersker med akademisk overbygningsuddannelse kan som hidtil ansættes og indplaceres i atypisk stilling, og vil dermed være omfattet at de vilkår, der gælder for disse stillinger, herunder, at ansatte i atypiske stillinger er ansat uden højeste tjenestetid. STILLINGER AFLØNNET EFTER OVERENS- KOMST FOR LEDERE Det aftales lokalt, hvilken grundløn stillingerne skal indplaceres på. Ved genbesættelse af eksisterende stillinger er hidtil gældende grundlønsindplacering gældende, med mindre forhold i stillingens arbejdsog ansvarsområde har ændret sig væsentligt, eller andet aftales lokalt. For nyoprettede stillinger sker grundlønsindplacering på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Ved OK 13 er det aftalt med KL, at ledere har adgang til selv at forhandle visse løndele. Der henvises til overenskomsten for ledere. LEDERE ANSAT I REGIONER Interval mellem løntrin L7 og L16 i Sundhedskartellets lederlønskala. SKAL-TILLÆG Til sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på mindst ,00 kr. ( niveau). PENSIONSORDNING Afdelingssygeplejersker/-radiografer har en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % Stillinger med grundløn L7, som før var aftalt omfattet af en 5+10 % pensionsordning er, som en personlig ordning, omfattet af en pensionsordning på 16,33 % - pr på 16,59 % LEDERE ANSAT I KOMMUNER L5, L6, L7, L10, L12 eller L14. KL: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5 eller L6 er omfattet af en pensionsordning på 13,28 % - pr på 13,53 % Stillinger indplaceret på grundlønstrin L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 % Ledende sygeplejersker, ansat før på løntrin 40, er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 %, som en personlig ordning, og så længe de er ansat i samme stilling. FOR LEDERE, ANSAT I KØBENHAVNS OG FREDE- RIKSBERG KOMMUNER GÆLDER DET: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5, L6, (L7- Frb.), L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % - pr på 16,83 % Vi skal henlede opmærksomheden på, at ledere i kommunerne, der ved lokale forhandlinger allerede er indplaceret på trinene L6, L7, L8 og L9, bibeholder den pensionsordning, der er aftalt lokalt i forbindelse med indplaceringen på løntrinene. Ledere med en grundløn på L7, som før havde en grundløn på løntrin 38 efter tjenestemandslønsystemet, har ligeledes en pensionsordning på 13,13 % - pr på 13,37 % Øvrige ledende sygeplejersker og radiografer har en pensionsordning på 16,33 % - pr på 16,59 % 11

12 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I BASISSTILLINGER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.014, , , , ,35 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.110, , , , ,14 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.455, , , , ,20 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.592, , , , ,71 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.724, , , , ,27 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.855, , , , ,83 12 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

13 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.019, , , , ,89 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.018, , , , ,27 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.092, , , , ,59 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.109, , , , ,30 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.166, , , , ,28 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.201, , , , ,57 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.258, , , , ,87 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.317, , , , ,18 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.354, , , , ,01 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.435, , , , ,96 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.451, , , , ,78 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.558, , , , ,02 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.552, , , , ,23 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.683, , , , ,43 13

14 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I KOMMUNER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.761, , , , ,49 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.944, , , , ,69 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 5.081, , , , ,04 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.343, , , , ,65 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 5.563, , , , ,93 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.946, , , , ,54 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 6.165, , , , ,78 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 7.697, , , , ,94 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 7.022, , , , ,18 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 8.767, , , , ,14 14 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

15 KOMMUNER LØNOVERSIGT FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER I AKADEMISKE STILLINGER I KOMMUNER JF. A-SKALAEN Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.316, , , , ,39 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.532, , , , ,11 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.710, , , , ,59 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.053, , , , ,56 15

16 KOMMUNER Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommunerne Tillæg for delt tjeneste pr. time 42,92 kr. Godtgørelse for omlagte timer, pr. time 39,18 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time 19,59 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang 35,45 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang 574,69 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang 261,85 kr. Medvirken ved istandgørelse af mors, (kun Kbh. og Frb.), pr. gang 236,26 kr. Godtgørelse for tjenestedragt Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 271,38 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 128,77 kr. pr. md. Timelønnede 1,70 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 142,61 kr. pr. md. Sundhedsplejersker i Kbh. og Frb. samt hjemmesygeplejersker i Kbh. 446,98 kr. pr. md. Overtøj 138,35 kr. pr. md. Kørselsgodtgørelse For kørsel på egen cykel, scooter og EU-knallert 45 0,51 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km 3,82 kr. pr. km De efterfølgende km 2,13 kr. pr. km Cykelgodtgørelse (kun Kbh. og Frb.) 560,00 kr. pr. år 46,67 kr. pr. md. 0,29 kr. pr. time Satserne bliver reguleret igen LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

17 KOMMUNER Arbejdstidsbestemte ydelser For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,0% Nat (kl til 06.00) 32,5% Lørdage Kl til ,0% Søn- og helligdage Kl ,0% 5.6. og Kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Ved udbetaling er procenttillægget pensionsgivende med 2%. Overarbejde Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. 17

18 REGIONER LØNOVERSIGT FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER I BASISSTILLINGER I REGIONER Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 2.949, , , , ,14 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.092, , , , ,73 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.435, , , , ,42 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.571, , , , ,96 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.701, , , , ,50 18 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

19 REGIONER LØNOVERSIGT FOR LEDENDE SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER I REGIONERNE Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.123, , , , ,72 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.128, , , , ,74 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.182, , , , ,16 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.201, , , , ,42 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.267, , , , ,05 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.307, , , , ,01 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.354, , , , ,16 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.415, , , , ,34 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.434, , , , ,62 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.515, , , , ,42 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.638, , , , ,38 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.768, , , , ,83 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.949, , , , ,53 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.155, , , , ,81 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 5.419, , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.740, , , , ,63 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 6.005, , , , ,77 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 7.469, , , , ,48 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 6.839, , , , ,66 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 8.506, , , , ,60 19

20 REGIONER Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time * 37,47 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time * 18,74 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang * 33,90 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang (pr ) * 495,94 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang * 186,21 kr. * På sygehuse indgåes aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker på sygehuse: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 271,23 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 128,70 kr. pr. md. Timelønnede 1,70 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 142,53 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 446,73 kr. pr. md. Kørselsgodtgørelse For kørsel på egen cykel, knallert, scooter og EU-knallert 45 0,51 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km 3,82 kr. pr. km De efterfølgende km 2,13 kr. pr. km Satserne bliver reguleret igen Arbejde på særlige tidspunkter Dette gælder, såfremt der ikke lokalt er aftalt andet: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,0% Nat (kl til 06.00) 32,5% Weekend Lørdag kl til søndag kl ,0% Søgnehelligdage Kl ,0% 1.5. Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. 20 LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING FOR DET REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE 2013

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner

5.33.01 6.33.01 O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner Side 1 Overenskomst for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere