Løn- og ansættelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesvejledning"

Transkript

1 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr Gældende frem til

2 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr i regioner og kommuner Gældende frem til Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Copyright Dansk Sygeplejeråd 2010 Marts 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indholdsfortegnelse Løn og ansættelsesvejledning pr Hvem kontakter du hvornår! Nyt job, bruger du alle muligheder! Oversigt over lønindplaceringer Løntabeller pr Kommuner Løntabeller pr Regioner Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb Beregn din timeløn Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Nettoløn Pension Sådan beregner du din løn som deltidsansat Undervisnings- og konsulenthonorarer Finansministeriets timelønstakster for undervisning Særligt for syge- og sundhedsplejersker i kommuner, der selv tilrettelægger deres arbejdstid Arbejdstidsaftalen Frivilligt ekstra arbejde Særlige fridage Særligt for ledere Særligt om åremålsansættelse, konstitution i højere stilling og merarbejde Råd og vejledning om opsigelse Ferie Barsel Efterløn Pension Løngrupper Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 3

4 Løn og ansættelsesvejledning pr Denne løn- og ansættelsesvejledning for sygeplejersker og radiografer indeholder aktuelle lønoplysninger og svar på en række hyppigt stillede spørgsmål til tillidsrepræsentanter, kredse og Dansk Sygeplejeråd centralt. I vejledningen finder du de aktuelle lønninger og reguleringer gældende frem til Vejledningen indeholder endvidere en række artikler om lønindplaceringer og lokal løndannelse, ferie, barsel, pension, efterløn, nyt job, regler for opsigelse og eksempler på lønberegning. Der er særskilte vejledninger til ledere og til tjenestemænd og i forbindelse med konstitution i højere stilling. I forlængelse af reguleringsordningen er der lavet en aftale på det kommunale og regionale område, som betyder, at sygeplejerskerne ikke går ned i løn i Til gengæld får de en mindre lønstigning end oprindelig aftalt. På grund af den kraftige økonomiske krise er der i 2009 sket en kraftig opbremsning i den private lønudvikling, mens den kommunale og den regionale lønudvikling fortsat har været relativ høj. For at sikre parallelitet mellem lønudviklingen på det offentlige og det private arbejdsmarked har parterne haft reguleringsordningen, der har eksisteret i sin nuværende form siden slutningen af 80erne. Hidtil har udmøntningen af reguleringsordningen været positiv i kommuner og regioner, men for at følge den private lønudvikling var der i 2010 udsigt til, at de kommunalt og de regionalt ansatte skulle sættes ned i løn Med de netop indgåede aftaler bliver det ikke tilfældet, som det også ses af denne vejledning. 4 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

5 Hvem kontakter du hvornår! din lokale tillidsrepræsentant Når du har spørgsmål til din overenskomst, løn, rammeaftaler eller andre forhold i forbindelse med dit arbejde, skal du som udgangspunkt kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. Er du leder kontakter du dit lokale kredskontor. dit lokale kredskontor Når det ikke er muligt at træffe din lokale tillidsrepræsentant, eller hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så kontakter du kredskontoret. Du kan sende en mail med dit spørgsmål eller ringe til kredskontoret. Dit lokale kredskontor kender til lokale forhold og de indgåede lokale aftaler, der gælder for netop din arbejdsplads. Du kan finde oplysninger om de lokale kredse på www. dsr.dk. dansk sygeplejeråd centralt Når du har et presserende spørgsmål og det ikke er muligt, at få kontakt til din lokale tillidsrepræsentant eller kredsen, kan du kontakte Dansk Sygeplejeråd centralt, der vil kunne hjælpe dig i den akutte fase med svar på generelle aftaler, overenskomster og problemstillinger. a-kassen Kontakt A-kassen når du har spørgsmål i forhold til dagpenge, efterløn, ledighed, jobformidling og socialrådgivning ved spørgsmål af social karakter. På A-kassens hjemmeside kan du rekvirere pjecer og læse svar på de hyppigst stillede spørgsmål. pension - pka Kontakt PKA når du har spørgsmål i relation til din pension, indbetalinger, helbred samt udlejning af PKA s boliger og sommerhuse. er du ansat i statens område Denne løn- og ansættelsesvejledning gælder ikke for statsområdet. Der er udarbejdet en tilsvarende løn- og ansættelsesvejledning for de statsansatte sygeplejersker. Vejledningen findes på DSR s hjemmeside www. dsr.dk. er du privatansat Som privatansat vil du normalt være ansat på vilkår beskrevet i en særligt forhandlet overenskomst mellem DSR og den private arbejdsgiver. Hvis ikke din arbejdsgiver har udleveret overenskomsten til dig, kan du finde den på DSR s hjemmeside, hvor alle overenskomster ligger. Hvis der ikke er indgået en overenskomst på din arbejdsplads, skal du være opmærksom på, at alle vilkår, der normalt er aftalt i overenskomsten, skal aftales i din individuelle kontrakt, for at være gældende for dig. Det drejer sig bl.a. om løn, pension, arbejdstidsregler, ulempeydelser, 6. ferieuge, betalt frihed ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage osv. Du opfordres til at kontakte DSR mhp. råd og vejledning og gennemgang af din kontrakt, inden du underskriver og tiltræder stillingen der er din forhandlingsposition bedst! telefonnumre og mailadresser hos dsr-centralt, a-kassen og pka: Dansk Sygeplejeråds sekretariat Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K / Tlf Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K / Tlf PKA Tuborg Boulevard Hellerup / Tlf Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 5

6 Nyt job, bruger du alle muligheder! Det kræver ofte is i maven og mod til at stille lønkrav, der kan honorere dine faglige kvalifikationer, din joberfaring og personlige kompetencer, men det er typisk ved jobskifte det lykkedes at få den største lønfremgang. Når du søger og får ny stilling, indgår du som ansat en aftale med arbejdsgiver om vilkårene for din kommende ansættelse og dine evt. ønsker i forhold til fremtidig uddannelse og kompetenceudvikling. En lang række vilkår er på forhånd fastlagt af lovgivning, overenskomster og aftaler, mens andre vilkår kan aftales ved ansættelsen. Disse vilkår afklares typisk i forbindelse med ansættelsessamtalen. Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen: Lønindplacering, tillæg og pensionssats Uddannelse og kursustilbud Eventuel feries placering Antal vagter, arbejdsweekender osv. Hvis du i forbindelse med din nye stilling tilbydes en lønindplacering, der ligger uden for fastlagte aftaler, skal disse endelig forhandles mellem arbejdsgiveren og den lokale kreds eller tillidsrepræsentant. Stillingsopslag er sjældent udtømmende for de spørgsmål, der bør afklares i forbindelse med ansættelsen. Stillingsopslag giver ofte en meget kortfattet beskrivelse af stillingens lønmæssige vilkår, f.eks. alene at den følger gældende overenskomst. Ved tiltrædelse af nyt job og en ny ansættelse har du altid adgang til at få forhandlet løn- og ansættelsesforholdene og udgangspunktet er, at der skal foregå en konkret drøftelse og forhandling af lønnen. Er du usikker på lønvilkårene i stillingen, bør du kontakte den lokale kreds, som dækker den pågældende arbejdsplads. Her kan du få vejledning om de relevante spørgsmål i relation til stillingen. Du kan aftale det videre forløb, hvis kredsen skal indgå en særlig lønaftale i forbindelse med ansættelsen. Hvis opgaven varetages af tillidsrepræsentanten, henviser kredsen til denne. Der er ikke pligt for arbejdsgiver til at tilbyde tjenestemandsansættelse, men ansatte, der allerede er tjenestemænd, kan opretholde denne status ved stillingsskift. nyoprettet stilling Er der tale om en nyoprettet stilling, er det vigtigt at du sikrer dig, at der er indgået aftale med DSR om stillingens aflønning, før du accepterer og tiltræder stillingen, og du bør derfor kontakte den lokale kreds. inden samtalen Når du forbereder dig til ansættelsessamtalen, bør du afklare hvordan din aktuelle samlede løn er sammensat - dvs. grundløn, lokal løndannelse og ulempetillæg, så du kan vurdere dit lønkrav til den nye stilling. I forhold til den nye stilling bør du overveje, om der i stillingen indgår opgaver eller funktioner, som det vil være naturligt at honorere med tillæg. Tilsvarende bør du overveje, om du har kvalifikationer, der bør honoreres. Kontakt arbejdspladsens lokale tillidsrepræsentant om lokale muligheder. Når du forud for ansættelsessamtalen søger vejledning hos tillidsrepræsentanten eller i kredsen, er det vigtigt, at du får et overblik over evt. aftaler og politikker for tillæg, der er hos den pågældende arbejdsgiver. Herunder om der er normer/aftaler for størrelsen af tillæg, eller normer/aftaler for hvilke personlige kvalifikationer, der kan udløse tillæg for den nye stilling. Ligeledes er det væsentligt at vide, om ulempetillæg udbetales eller afspadseres. ansættelsessamtalen Lønnen og de øvrige vilkår, som eventuelt loves i en jobannonce, skal drøftes og afklares ved ansættelsessamtalen. Perspektiverne for kompetenceudvikling, uddannelse og fremtidig lønudvikling bør også drøftes. Det er op til dig som stillingsansøger at vurdere, om stillingsindholdet, arbejdsgivers løntilbud, mulighederne for fremtidig kompetenceudvikling og lønudvikling har en sådan karakter, at du siger ja til jobbet. DSR anbefaler, at evt. aftaler noteres ned, samt at det aftales, hvornår du kan forvente, at der kan være indgået en endelig aftale mellem DSR s kreds/den lokale 6 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

7 tillidsrepræsentant og arbejdsgiveren. DSR og du har et stærkere udgangspunkt for forhandlingen, hvis du ikke har givet din accept af stillingen før forhandlingen. DSR anbefaler, at du først underskriver ansættelsesbrev for stillingen, når alle aftaler er på plads. opsigelse af den gamle stilling DSR anbefaler, at du ikke opsiger et fast ansættelsesforhold, før du har et ansættelsesbrev fra din nye arbejdsgiver. Hvis det ikke er muligt tidsmæssigt, skal du som minimum få en skriftlig bekræftelse på, at din nye arbejdsgiver vil ansætte dig med angivelse af, hvad der som minimum er indgået mundtlig aftale om. relevante links: Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 7

8 Oversigt over lønindplaceringer sygeplejersker og radiografer ansat i regioner Sygeplejersker og radiografer med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og som er indplaceret på trin 4, ydes med virkning fra et pensionsgivende tillæg på kr. i årligt grundbeløb ( niveau). sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner Sygeplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 4. Med virkning fra den ydes til sygeplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen et tillæg på kr. ( niveau). Sygeplejersker med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på trin 7. Sygeplejersker med indtil 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen og som er ansat inden for specialet indplaceres på løntrin 5. Sygeplejersker og radiografer med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indplaceres på løntrin 6. Sundhedsplejersker, med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på løntrin 5. Med virkning fra den ydes til sundhedsplejersker med indtil 4 års beskæftigelse på grunduddannelsen et tillæg på kr. ( niveau). Sygeplejersker med mere end 8 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen og som er ansat inden for specialet indplaceres på løntrin 7. Til sygeplejersker med 10 års erfaring ydes et tillæg på kr. årligt ( niveau). Sundhedsplejersker, med mere end 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med sygeplejefaglig diplomuddannelse som sundhedsplejerske, og som er ansat som sundhedsplejerske, indplaceres på trin 8. SKAL-tillæg Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der mellem arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd lokalt aftales pensionsgivende tillæg. Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,13 %. De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. 8 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

9 SKAL-tillæg Til sundhedsplejersker på løntrin 5 eller 8 ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Til sundhedsplejersker med personlig ordning (tidligere løntrin 35) ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau). Pensionsordning Stillingerne er omfattet af en pensionsordning på 13,25 %. De lønafhængige særydelser, minus overarbejde, er pensionsgivende med en sats på 2 %. Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 9

10 stillinger aflønnet efter overenskomst for ledere Det aftales lokalt, hvilken grundløn stillingerne skal indplaceres på. Ved genbesættelse af eksisterende stillinger er hidtil gældende grundlønsindplacering gældende, med mindre forhold i stillingens arbejds- og ansvarsområde har ændret sig væsentligt, eller andet aftales lokalt. For nyoprettede stillinger sker grundlønsindplacering på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. ledere ansat i regioner Interval mellem løntrin L7 og L16 i Sundhedskartellets Lederlønskala. SKAL-tillæg Til sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, ydes et årligt pensionsgivende tillæg på mindst ,00 kr. ( niveau). Pensionsordning Afdelingssygeplejersker/-radiografer har en pensionsordning på 13,13 %. Ledere med en grundløn på L7, som før havde en grundløn på løntrin 38 efter tjenestemandslønsystemet, har ligeledes en pensionsordning på 13,13 %. ledere ansat i kommuner L5, L6, L7, L10, L12 eller L14. KL: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5 eller L6 er omfattet af en pensionsordning på 13,28 %. Stillinger indplaceret på grundlønstrin L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 %. Ledende sygeplejersker, ansat før på løntrin 40, er omfattet af en pensionsordning på 16,58 % som en personlig ordning, og så længe de er ansat i samme stilling. For ledere, ansat i Københavns og Frederiksberg kommuner gælder det: Stillinger indplaceret på grundlønstrin L5, L6, (L7- Frb.), L10, L12 eller L14 er omfattet af en pensionsordning på 16,58 %. Vi skal henlede opmærksomheden på, at ledere i kommunerne, der ved lokale forhandlinger allerede er indplaceret på trinene L6, L7, L8 og L9, bibeholder den pensionsordning, der er aftalt lokalt i forbindelse med indplaceringen på løntrinene. Øvrige ledende sygeplejersker og radiografer har en pensionsordning på 16,33 %. Stillinger med grundløn L7, som før var aftalt omfattet af en 5+10 % pensionsordning er, som en personlig ordning, omfattet af en pensionsordning på 16,33 %. 10 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

11 KOMMUNER Pr Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i basisstillinger i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 2.947, , , , ,90 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.041, , , , ,30 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.379, , , , ,33 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.513, , , , ,04 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.641, , , , ,25 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,25% 3.769, , , , ,62 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 11

12 Pr Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 3.930, , , , ,26 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 4.907, , , , ,63 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.001, , , , ,11 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 4.996, , , , ,85 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.074, , , , ,03 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.086, , , , ,40 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.164, , , , ,57 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.199, , , , ,45 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.257, , , , ,61 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.315, , , , ,60 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.353, , , , ,21 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.434, , , , ,95 12 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

13 KOMMUNER Pr Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.451, , , , ,43 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.557, , , , ,59 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.656, , , , ,06 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 5.813, , , , ,06 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 4.968, , , , ,53 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.203, , , , ,19 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 5.440, , , , ,74 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 6.792, , , , ,73 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 6.029, , , , ,26 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 7.527, , , , ,50 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,28% 6.866, , , , ,69 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,58% 8.573, , , , ,02 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 13

14 KOMMUNER Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommuner Tillæg for delt tjeneste pr. time 41,97 kr. Godtgørelse for omlagte timer, pr. time 38,31 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time 19,16 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang 34,67 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang 561,97 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang 256,06 kr. Medvirken ved istandgørelse af mors, (kun Kbh. og Frb.), pr. gang 231,03 kr. Godtgørelse for tjenestedragt og telefon Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 265,37 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 125,92 kr. pr. md. Timelønnede 1,66 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 139,45 kr. pr. md. Sundhedsplejersker i Kbh. og Frb. samt hjemmesygeplejersker i Kbh. 437,08 kr. pr. md. Overtøj 135,29 kr. pr. md. Telefongodtgørelse 647,00 kr. pr. kvar. Kørselsgodtgørelse For kørsel på egen cykel, knallert og EU-knallert 45 0,48 kr. pr. km Maksimal godtgørelse for kørsel på cykel, knallert og EU-knallert ,00 kr. pr. år For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km 3,56 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De efterfølgende km 1,90 kr. pr. km Cykelgodtgørelse (kun Kbh. og Frb.) 560,00 kr. pr. år 46,67 kr. pr. md. 0,29 kr. pr. time Satserne bliver reguleret igen Når de nye satser er kendt, bliver de lagt på DSR s hjemmeside. Arbejdstidsbestemte ydelser For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) Nat (kl til 06.00) 27,0% 32,5% Lørdage Kl til ,0% Søn- og helligdage Kl ,0% 5.6. og Kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Ved udbetaling er procentillægget pensionsgivende med 2%. Overarbejde Procentsats Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. 14 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

15 REGIONER Pr Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i basisstillinger i regioner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 2.875, , , , ,66 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.014, , , , ,66 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.348, , , , ,43 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.481, , , , ,84 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 3.608, , , , ,80 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 15

16 REGIONER Pr Lønoversigt for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.020, , , , ,24 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.000, , , , ,04 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.077, , , , ,24 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.070, , , , ,93 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.160, , , , ,04 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.173, , , , ,92 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.245, , , , ,01 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.279, , , , ,58 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.323, , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.377, , , , ,21 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.522, , , , ,23 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 5.624, , , , ,38 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 4.825, , , , ,73 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.001, , , , ,85 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 5.284, , , , ,38 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 6.572, , , , ,27 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 5.855, , , , ,98 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 7.283, , , , ,18 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,13% 6.669, , , , ,34 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,33% 8.294, , , , ,77 16 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

17 Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker i regioner (tidl. amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time *36,67 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time *18,34 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang *33,17 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang *469,39 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang *182,21 kr. * På sygehuse indgåes aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Godtgørelse for tjenestedragt og telefon for sygeplejersker og radiografer i regioner Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 265,41 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 125,94 kr. pr. md. Timelønnede 1,66 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 139,47 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 437,14 kr. pr. md. Kørselsgodtgørelse i regioner Pr For kørsel på egen cykel, knallert og EU-knallert 45 0,48 kr. pr. km Maksimal godtgørelse for kørsel på cykel, knallert og EU-knallert ,00 kr. pr. år For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De første km: 3,56 kr. pr. km For kørsel i egen bil og på egen motorcykel: De efterfølgende km: 1,90 kr. pr. km Satserne bliver reguleret igen Når de nye satser er kendt, bliver de lagt på DSR's hjemmeside. Arbejde på særlige tidspunkter Dette gælder, såfremt der ikke lokalt er aftalt andet: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) Nat (kl til 06.00) 27,0% 32,5% Weekend Lørdag kl til søndag kl ,0% Søgnehelligdage Kl ,0% 1.5., 5.6. og Kl ,0% Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,0% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Procentsats Overarbejde 50,0% Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 17

18 Omregning af tillæg fra gammelt til nyt grundbeløb blev Sundhedskartellets nye lønskala indført. Den medførte blandt andet, at lokale løntillæg skulle omregnes til et nyt grundbeløb: 1. Der tages udgangspunkt i det årlige grundbeløb i hele kroner. 2. Tillæg i niveau omregnes til niveau ved hjælp af reguleringsfaktoren på 1, (i regionerne) og 1, (i kommunerne). Eksempel Et tillæg på kr. i niveau omregnes på følgende måde: Tillægget omregnes til niveau: kr. x 1, = 7.229,36 kr. Beregn din timeløn For at udregne din timeløn skal du kende dine forskellige tillæg og lægge dem til din nettomånedsløn. Timelønnen består af det aktuelle løntrin og tillæg. På et år skal en fuldtidsansat sygeplejerske yde timer svarende til 160,33 timer i gennemsnit pr. måned. Eksempel på timeløn pr : (Danske Regioners område) En sygeplejerske, der er ansat på trin 6, gruppe 4 og et tillæg på kr. pr. år ( niveau). Tillægget skal ganges med reguleringsfaktoren, som er 1,095358*. Værdien af tillægget er ,01 kr. om året ( x 1,095358). Værdien pr. måned er 1.277,92 kr. Nettomånedslønnen i regionerne på trin 6 i område 4 er ,42 kr. Løn og tillæg er ,34 kr. (26.277,42 kr ,92 kr.) divideres med 160,33 = timelønnen er 171,87 kr. Det er af denne timeløn, at aften-, nat-, weekend-, søgnehelligdags- samt overarbejdstillæg skal beregnes. *) I kommunerne er reguleringsfaktoren 1, Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

19 KOMMUNER Pr : Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i kommuner Pr Pr kr. pr. år Pr kr. pr. md. Grundbeløb Kr. pr. år Tillæg Samlet pensionsbidrag, 13,25%* Samlet pensionsbidrag, 13,28%* Samlet pensionsbidrag, 16,58%* Tillæg Samlet pensionsbidrag, 13,25%* Samlet pensionsbidrag, 13,28%* Samlet pensionsbidrag, 16,58%* 100,00 109,53 14,51 14,55 18,16 9,13 1,21 1,21 1,51 500,00 547,66 72,56 72,73 90,80 45,64 6,05 6,06 7, , ,32 145,13 145,46 181,60 91,28 12,09 12,12 15, , ,98 217,69 218,19 272,41 136,92 18,14 18,18 22, , ,63 290,26 290,92 363,21 182,55 24,19 24,24 30, , ,29 362,82 363,64 454,01 228,19 30,24 30,30 37, , ,95 435,39 436,37 544,81 273,83 36,28 36,36 45, , ,48 449,90 450,92 562,97 282,96 37,49 37,58 46, , ,61 507,95 509,10 635,61 319,47 42,33 42,43 52, , ,27 580,52 581,83 726,41 365,11 48,38 48,49 60, , ,93 653,08 654,56 817,22 410,74 54,42 54,55 68, , ,52 696,62 698,20 871,70 438,13 58,05 58,18 72, , ,59 725,65 727,29 908,02 456,38 60,47 60,61 75, , ,24 798,21 800,02 998,82 502,02 66,52 66,67 83, , ,90 870,78 872, ,62 547,66 72,56 72,73 90, , ,43 885,29 887, ,78 556,79 73,77 73,94 92, , ,56 943,34 945, ,42 593,30 78,61 78,79 98, , ,09 957,85 960, ,58 602,42 79,82 80,00 99, , , , , ,23 638,94 84,66 84,85 105, , , , , ,03 684,57 90,71 90,91 113, , , , , ,83 730,21 96,75 96,97 121, , , , , ,63 775,85 102,80 103,03 128, , , , , ,43 821,49 108,85 109,09 136, , , , , ,23 867,13 114,89 115,15 143, , , , , ,04 912,76 120,94 121,22 151, , , , , , ,04 133,04 133,34 166, , , , , , ,55 137,87 138,19 172, , , , , , ,32 145,13 145,46 181, , , , , , ,59 157,22 157,58 196, , , , , , ,87 169,32 169,70 211, , , , , , ,15 181,41 181,82 227, , , , , , ,42 193,51 193,94 242, , , , , , ,70 205,60 206,07 257, , , , , , ,98 217,69 218,19 272, , , , , , ,25 229,79 230,31 287, , , , , , ,53 241,88 242,43 302, , , , , , ,81 253,98 254,55 317, , , , , , ,08 266,07 266,67 332, , , , , , ,36 278,16 278,79 348, , , , , , ,63 290,26 290,92 363, , , , , , ,91 302,35 303,04 378, , , , , , ,19 314,45 315,16 393, , , , , , ,46 326,54 327,28 408, , , , , , ,74 338,64 339,40 423, , , , , , ,02 350,73 351,52 438, , , , , , ,29 362,82 363,65 454,01 *Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område 19

20 REGIONER Pr Eksempler på tillæg, årligt og månedligt i regioner Pr Pr kr. pr. år Pr kr. pr. md. Grundbeløb Tillæg Samlet pensionsbidrag, 13,13%* Samlet pensionsbidrag, 16,33%* Tillæg Samlet pensionsbidrag, 13,13%* Samlet pensionsbidrag, t16,33%* 100,00 109,54 14,38 17,89 9,13 1,20 1,49 500,00 547,68 71,91 89,44 45,64 5,99 7, , ,36 143,82 178,87 91,28 11,99 14, , ,04 215,73 268,31 136,92 17,98 22, , ,41 266,07 330,91 168,87 22,17 27, , ,72 287,64 357,74 182,56 23,97 29, , ,40 359,55 447,18 228,20 29,96 37, , ,07 431,46 536,62 273,84 35,96 44, , ,75 503,37 626,05 319,48 41,95 52, , ,43 575,28 715,49 365,12 47,94 59, , ,11 647,19 804,92 410,76 53,93 67, , ,79 719,10 894,36 456,40 59,93 74, , ,47 791,01 983,80 502,04 65,92 81, , ,15 862, ,23 547,68 71,91 89, , ,68 877, ,12 556,81 73,11 90, , ,83 934, ,67 593,32 77,90 96, , ,36 949, ,55 602,45 79,10 98, , , , ,10 638,96 83,90 104, , , , ,54 684,60 89,89 111, , , , ,98 730,24 95,88 119, , , , ,41 775,88 101,87 126, , , , ,85 821,52 107,87 134, , , , ,28 867,16 113,86 141, , , , ,72 912,80 119,85 149, , , , , ,08 131,84 163, , , , , ,23 142,62 177, , , , , ,36 143,82 178, , , , , ,64 155,81 193, , , , , ,92 167,79 208, , , , , ,20 179,78 223, , , , , ,48 191,76 238, , , , , ,76 203,75 253, , , , , ,04 215,73 268, , , , , ,32 227,72 283, , , , , ,60 239,70 298, , , , , ,88 251,69 313, , , , , ,16 263,67 327, , , , , ,44 275,66 342, , , , , ,72 287,64 357, , , , , ,00 299,63 372, , , , , ,28 311,61 387, , , , , ,56 323,60 402, , , , , ,84 335,58 417, , , , , ,12 347,57 432, , , , , ,37 349,96 435, , , , , ,40 359,55 447, , , , , ,83 382,32 475,50 *Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl.

70.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Overenskomst for ledere

Overenskomst for ledere 11 Overenskomst for ledere Danske Regioner DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN FARMAKONOMFORENINGEN DANSK

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

08 Danske Regioner. Overenskomst

08 Danske Regioner. Overenskomst Overenskomst 08 Danske Regioner Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter Fysioterapeuter kost og ernæringsfagligt personale jordmødre farmakonomer tandplejere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere