Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales"

Transkript

1 B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder (herefter kaldet MobilePay til virksomheder) består af forskellige betalingsløsninger, som virksomheden kan bruge til at modtage og anmode om betalinger fra brugere af MobilePay by Danske Bank (herefter kaldet MobilePay). Betalingsløsningerne er benævnt løsninger og beskrives nærmere i de enkelte afsnit. Desuden kan virksomheden få adgang til services, som ikke er betalingsløsninger, men som relaterer sig til MobilePay til virksomheder. Disse services beskrives nærmere i enkelte løsnings-afsnit. Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales Ud over disse betingelser gælder følgende: Betingelser for Business Online Almindelige forretningsbetingelser Priser for de enkelte løsninger, der er tilknyttet MobilePay til virksomheder. Afsnit A Fællesbetingelser for betalingsløsninger og services A2. Erhvervsmæssig brug mv. A2.1. Erhvervsmæssig brug MobilePay til virksomheder må kun bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. De oplysninger, virksomheden får adgang til, er kun til virksomhedens eget brug. Det er ikke tilladt at give oplysningerne videre til andre. MobilePay til virksomheder må kun bruges til indsamlinger, hvis det er tilladt i den enkelte betalingsløsning og i øvrigt efter de angivne betingelser. For tiden er det alene løsningen MobilePay Business, der kan anvendes til indsamlinger. For at få adgang til MobilePay til virksomheder skal virksomheden have indgået en tilslutningsaftale med Danske Bank og have en konto i banken. Betingelserne for MobilePay til virksomheder er delt op i 4 afsnit: Afsnit A beskriver fællesbetingelser for betalingsløsninger og services A1. Ændring af betingelser Danske Bank kan til enhver tid og uden varsel ændre betingelserne. Virksomheden vil blive orienteret om ændringerne pr. brev eller ved elektronisk meddelelse, for eksempel mail eller meddelelse i earkiv i online administrationssystemet. MobilePay til virksomheder må ikke bruges til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. MobilePay til virksomheder må heller ikke bruges til aktiviteter og formål, der efter Danske Banks opfattelse er moralsk eller etisk angribelige eller kan skade Danske Banks eller MobilePays image og brand. Danske Bank forbeholder sig ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay til MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 1 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

2 virksomheder, hvis virksomheden ikke overholder kravene. Derudover vil vi vurdere virksomhedens ønskede brug af MobilePay til virksomheder, inden aftalen indgås, og vi kan på baggrund af vurderingen afvise at indgå aftalen. Danske Bank er berettiget til at foretage en løbende vurdering af virksomhedens økonomi. A2.2. Brug af MobilePay Varemærker mv. Danske Bank giver virksomheden ret til at bruge MobilePay, Danske Bank tilhørende teknologi brugt i MobilePay, den hertil knyttede fortrolige knowhow samt varemærkerne associeret hermed (i det følgende tilsammen benævnt som MobilePay ) i Danmark og i relation til MobilePay løsninger og services, så længe virksomheden opfylder aftalte vilkår og som godkendt af Danske Bank. MobilePay er Danske Banks ejendom og må alene bruges af virksomheden efter Danske Banks angivne betingelser og retningslinjer. Virksomheden kan ikke overdrage retten til at bruge MobilePay til en tredjepart. Virksomheden skal søge Danske Banks forudgående skriftlige samtykke i alle anliggender vedrørende marketing, reklamer og promotion for MobilePay, og må ikke uden Danske Banks samtykke offentliggøre lancering af MobilePay eller dermed forbundne løsninger og services. A3. Opkrævning af gebyrer hos virksomhedens kunder Virksomheden må ikke opkræve gebyr fra sine kunder for deres betalinger med MobilePay. Der er fastsat en daglig beløbsgrænse for, hvor meget den enkelte MobilePay-bruger maksimalt kan overføre med MobilePay. Se aktuelle beløbsgrænser på mobilepay.dk. A4. Ansvar for ansattes brug mv. Virksomheden er forpligtet til at sikre, at de ansatte i virksomheden, der bruger MobilePay til virksomheder, er informeret om betingelserne. Virksomheden har ansvaret for de ansattes brug af MobilePay til virksomheder. A5. Priser De gældende priser for løsningerne og services står i de prislister, der gælder for de enkelte løsninger og services, der er tilknyttet MobilePay til virksomheder. Banken kan til enhver tid ændre priserne med 30 dages varsel. Virksomheden vil blive orienteret om ændringerne pr. brev eller ved elektronisk meddelelse, for eksempel mail eller meddelelse i earkiv i online administrationssystemet. Vi debiterer afgifter og gebyrer på den konto, virksomheden har oplyst som gebyrkonto. Reglerne for prisændringer er i øvrigt beskrevet i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser. Vi har ret til at samle og debitere gebyrer senere end en måned efter, at den transaktion, der skal betales gebyr for, er gennemført. Vi har ret til at kræve gebyr for levering af supplerende oplysninger/hyppigere oplysninger end aftalt, da aftalen om MobilePay til virksomheder blev indgået. Vi kan tage gebyrer for de overførsler, som virksomheden MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 2 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

3 foretager fra en konto, ligesom vi kan tage gebyrer for at sende oplysninger til virksomheden om de betalinger, som er gennemført. Priserne for MobilePay til virksomheder, henrunder de enkelte løsninger er opgivet uden moms. Hvis MobilePay til virksomheder, herunder de enkelte løsninger, er momspligtig på det tidspunkt, hvor virksomheden indgår en aftale om MobilePay til virksomheder med Danske Bank, er Danske Bank berettiget til at lægge moms til priserne. Det gælder også, hvis løsningen senere bliver momspligtig. Danske Bank må opkræve virksomheden for eventuel moms betalt af Danske Bank på ydelser, som allerede er leveret til eller betalt af virksomheden. Det gældende momsbeløb eller den gældende momssats vil kunne ses i den gældende prisoversigt for MobilePay til virksomheder på mobilepay.dk. A6. Ansvar Det er virksomhedens ansvar at overholde de lovregler, der til enhver tid gælder for handel med virksomhedens varer eller tjenesteydelser. Det gælder blandt andet reglerne om informationspligt, markedsføring og behandling af personoplysninger. Hvis virksomheden ikke overholder disse forpligtelser, betragter vi det som misligholdelse af virksomhedens aftale om MobilePay til virksomheder med Danske Bank. Vi informerer ikke om gældende retsregler på dette område. Danske Bank er ikke ansvarlig for virksomhedens tab som følge af virksomhedens kunders eller andres uberettigede brug af kundernes adgang til MobilePay virksomhedens tab som følge af andres uberettigede brug af virksomhedens adgang til MobilePay til virksomheder indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste og rentetab øvrige tab, som skyldes omstændigheder uden for bankens kontrol, herunder tekniske nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk. Bemærk, at der kan gælde yderligere ansvarsbestemmelser for de enkelte løsninger og services. A7. Misligholdelse Ved misligholdelse forstås blandt andet at virksomheden ikke overholder sine betalingsforpligtelser ifølge aftalen for eksempel ved returbetaling mv. virksomheden standser sine betalinger virksomheden indleder rekonstruktionsbehandling virksomheden erklæres konkurs eller undergives anden form for insolvensbehandling virksomheden udsættes for udlæg eller arrest virksomheden ikke overholder de lovregler, der gælder for salg af virksomhedens varer og tjenesteydelser virksomheden ikke med det samme opfylder krav, der følger af indsigelser fra virksomhedens kunder vedrørende varer eller tjenesteydelser Danske Bank modtager gentagne indsigelser fra virksomhedens kunder MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 3 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

4 virksomheden ikke i øvrigt overholder betingelserne for MobilePay til virksomheder A8. Opsigelse A8.1. Virksomhedens opsigelse Virksomheden kan skriftligt opsige aftalen uden varsel. Opsigelsen vil dog ikke have virkning for eventuelle krav fra Danske Bank mod virksomheden som følge af indsigelser fra virksomhedens kunder. Betalt abonnementsafgift og eventuelle forudbetalte gebyrer betales ikke tilbage. A8.2. Danske Banks opsigelse Vi kan skriftligt opsige aftalen med 30 dages varsel. I tilfælde af misligholdelse af aftalen har vi dog ret til at ophæve den uden varsel. A9. Meddelelse om adresseskift og overdragelse af rettigheder Virksomheden har pligt til skriftligt at give os besked, hvis virksomheden ændrer adresse eller mailadresse. Virksomheden må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser, der vedrører MobilePay til virksomheder uden vores skriftlige samtykke. Virksomheden kan ikke overdrage aftalen. A10. Kontakt og hjælp Support Direkte i Danske Bank kan hjælpe med MobilePay til virksomheder. Telefonnummeret til Support Direkte ses på danskebank.dk. A11. Lovvalg og værneting Betingelser for MobilePay til virksomheder og tvister, som udspringer af betingelserne, er underlagt dansk ret og værneting. Afsnit B MobilePay Business Ud over de betingelser, der er nævnt under punkt A, gælder følgende betingelser, hvis virksomheden har løsningen MobilePay Business. B1. Hvad er MobilePay Business? MobilePay Business er en betalingsløsning, der består af en app, som virksomheden kan bruge til at modtage og anmode om betalinger for varer og tjenesteydelser fra MobilePaybrugere et administrationsmodul (MobilePay Business-modulet), hvor virksomheden online kan se de samlede betalinger fra MobilePay-brugere, administrere virksomhedens salgssteder og overføre beløb fra den konto/de konti, virksomheden har tilknyttet MobilePay Business. Ved et salgssted forstås en MobilePay Business app, som har tilknyttet et unikt telefonnummer, og som benyttes i forbindelse med fysisk handel. Salgsstedet kan for eksempel benyttes i en fysisk butik, i en fysisk mobil salgsvogn eller en fysisk stand på en messe. Virksomheden kan benytte MobilePay Business på flere forskellige salgssteder. Virksomheden kan slette salgssteder i MobilePay Business-modulet. Når et salgssted slettes, gøres virksomheden opmærksom på, MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 4 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

5 at den ikke længere kan modtage betalinger fra MobilePay-brugere via salgsstedet. MobilePay Business er aktuelt kompatibel med ios og Android. B2. Aktivering af MobilePay Business Så snart virksomheden har indgået en aftale om MobilePay Business, vil brugere på aftalen modtage en midlertidig pinkode og en nøgleviser. Derefter kan brugerne aktivere MobilePay Business ved at 1. logge på MobilePay Business-modulet og oprette et salgssted med virksomhedens navn, mobilnummer og det kontonummer, som virksomheden vil tilknytte MobilePay Business. I modulet skal virksomheden også vælge den MobilePay Business-pakke, virksomheden ønsker 2. downloade app en i App Store eller Google Play 3. åbne app en, vælge Aktiver og derefter indtaste det mobilnummer, som brugeren har registreret for salgsstedet 4. bekræfte virksomhedens mobilnummer i app en med den aktiveringskode, der modtages på SMS 5. oprette en selvvalgt kode, der skal bruges til at logge på MobilePay Business-app en fremover. Så er virksomheden klar til at modtage betalinger fra sine kunder i MobilePay Business. Efterfølgende vil virksomheden modtage mærkater, som kan sættes op for at gøre kunderne opmærksomme på, at de kan betale med MobilePay i virksomheden. Mærkaterne koster ikke noget og bliver leveret på den adresse, der er angivet i virksomhedens aftale om MobilePay Business. Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der angives ved oprettelsen i MobilePay Business-modulet og i app en, er korrekte og opdaterede. For at forhindre misbrug af MobilePay Business skal virksomheden opbevare sine salgssteder (mobiltelefon/tablet), så andre ikke kan få uhindret adgang til at bruge MobilePay Business. Hvis det er muligt, bør salgsstederne låses med kode eller tastaturlås. Koden må ikke oplyses til andre. B3. Brug af MobilePay Business B3.1. Kun til brug i fysisk handel Virksomheden må alene modtage betalinger i MobilePay Business for salg af varer og tjenesteydelser i fysisk handel. Virksomheden må ikke bruge MobilePay Business til at modtage betalinger fra internethandel eller til at modtage betalinger fra abonnementsaftaler. MobilePay Business må anvendes til indsamling læs mere under pkt. B3.10 B3.2. Priser Priserne for MobilePay Business fremgår af Priser for MobilePay Business. Banken kan til enhver tid ændre priser for MobilePay Business med 30 dages varsel. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 5 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

6 I øvrigt henvises til punkt A5 om Priser. B3.3. Krav om tydelig information i den fysiske forretning Kun officielt materiale leveret af Danske Bank må bruges til at markere betaling med MobilePay. Udleverede mærkater skal placeres i øjenhøjde og uforstyrret af andre elementer. Virksomheden skal sikre, at det ved indgangen til den fysiske forretning eller ved det fysiske salgssted klart og tydeligt fremgår, at kunderne kan betale med MobilePay det mobilnummer, hvortil man skal betale, klart og tydeligt fremgår ved betalingskassen Ved opsigelse eller ophør af aftalen om MobilePay Business uanset af hvilken årsag, skal virksomheden fjerne MobilePaymærkaterne. Ubrugte mærkater skal leveres tilbage til Danske Bank. Danske Bank er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader på inventar eller andet som følge af virksomhedens brug af MobilePay Business-mærkater eller andet materiale om MobilePay Business i virksomheden. B3.4. Anmodning om betaling med MobilePay Virksomheden skal oplyse kunden om sit mobilnummer og det endelige købsbeløb, inden kunden anmodes om at betale med MobilePay. Virksomheden kan også sende en anmodning om betaling i MobilePay til en kunde i forbindelse med et køb. Virksomheden skal indtaste det endelige købsbeløb og kundens navn eller mobilnummer i MobilePay Business og sende anmodningen ved at slide knappen Anmod om penge. Kunden modtager derefter anmodningen og kan acceptere den. Det beløb, virksomheden anmoder kunden om at betale, må ikke overstige købsbeløbet. MobilePay kan således ikke bruges til kontanthævning. B3.5. Kundens betaling Straks efter en kunde har godkendt en betaling i MobilePay, kan kunden se i sin MobilePay, at beløbet bliver betalt. Overførslen sker kun, hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er spærret. Læs mere på mobilepay.dk. B3.6. Bekræftelse på overførslen til kunden Når kunden har gennemført en betaling med MobilePay, får kunden en bekræftelse på overførslen i MobilePay. Hvis kunden får brug for at finde bekræftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Der er alene tale om en bekræftelse for overførslen og ikke en købskvittering. Virksomheden skal selv sørge for at give kunden en købskvittering. B3.7. Information til virksomheden efter betaling Når kunden har gennemført en betaling med MobilePay, kan virksomheden med det samme se overførslen i MobilePay Business under Aktiviteter. Det er virksomhedens sikkerhed for, at MobilePay-overførslen er gennemført, og at beløbet bliver sat ind på virksomhedens konto. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 6 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

7 B3.8.Tilbageførsel af betaling Virksomheden kan via MobilePay Business tilbageføre det beløb, som kunden har betalt med MobilePay, hvis kunden for eksempel fortryder sit køb. Funktionen findes på kvitteringssiden for betalingen. Virksomheden kan kun tilbageføre præcis det beløb, som kunden har betalt. Tilbageførslen fremgår under "Aktiviteter" sammen med den oprindelige betaling fra kunden. Virksomheden må ikke opkræve kunden et gebyr for tilbageførslen. B3.9. Virksomhedens placering og firmalogo Virksomheden kan uploade sit logo i MobilePay Business-app en, så logoet vises på MobilePaybrugernes kvitteringer mv. i MobilePay. Virksomheden kan også registrere sin placering, så MobilePay-brugerne hvis de vælger at bruge funktionen kan se virksomhedens navn i MobilePay, når de befinder sig i nærheden af virksomheden. Danske Bank forbeholder sig ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay Business ved misbrug, hvis virksomheden har afgivet urigtige oplysninger om placering af salgssteder, eller der benyttes logoer, Danske Bank anser for moralsk eller etisk angribelige, eller som kan skade Danske Banks eller MobilePays image og brand. B3.10. Indsamlinger MobilePay Business må kun bruges til indsamlinger, som er tilladt efter Skats regler og Indsamlingsloven, og som forudgående er skriftligt godkendt af Danske Bank. Ved indsamlinger skal virksomheden efterleve de til enhver tid gældende regler for brug af MobilePay logo mv., som oplyses ved godkendelse af indsamlingen. B4. Indsigelse mod en betaling Hvis en af virksomhedens kunder retter krav mod Danske Bank som følge af en indsigelse, der vedrører en købt vare eller tjenesteydelse, vil banken henvise kunden til at rette kravet mod virksomheden. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for alle krav, der følger af en eventuel indsigelse fra kunden. B5. Virksomhedens spærring af MobilePay Business Virksomheden skal snarest muligt kontakte Danske Bank for at spærre virksomhedens adgang til MobilePay Business, hvis salgsstedet (mobiltelefon/tablet) med det tilmeldte mobilnummer eller SIM-kort er tabt eller stjålet eller hvis virksomheden har mistanke herom. Virksomheden skal ringe til. (+45) og oplyse sit mobilnummer. Vi svarer døgnet rundt. B6. Misbrug Hvis virksomheden får mistanke om eller konstaterer misbrug af adgangen til MobilePay Business, skal virksomheden straks give os besked. Virksomheden skal også give os alle oplysninger, der kan belyse eventuel uberettiget brug af virksomhedens adgang til MobilePay Business, og som kan føre til korrektioner og retshåndhævelse. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 7 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

8 B7. Registrering og beskyttelse af oplysninger Når virksomheden bruger MobilePay, accepterer den, at vi registrerer det mobilnummer og kontonummer, som virksomheden har tilknyttet MobilePay Business og beløbene og datoerne for transaktionerne. Når virksomheden via MobilePay Business anmoder om en betaling fra en af sine kunder, sender vi en meddelelse til kunden med beløb, navn og mobilnummer samt dato for anmodningen sammen med en eventuel besked. Oplysningerne opbevares hos Danske Bank og bruges til bogføring, virksomhedens MobilePay Business-oversigt og ved korrektion af eventuelle fejl. Vi videregiver i øvrigt kun oplysningerne, hvor lovgivningen kræver det eller ved retssager om krav. Vi opbevarer oplysningerne i det år, de registreres, og i de følgende fem år. B8. Elektroniske spor Virksomheden accepterer, at Danske Bank opsamler følgende oplysninger, som virksomheden efterlader som elektroniske spor ved brug af MobilePay Business: de skærmbilleder i app en, brugerne i virksomheden har været på de salgssteder, der bruges virksomhedens operativsystem, virksomhedens IP-adresse Vi bruger kun oplysningerne til at afvikle driften og udarbejde statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre MobilePay Business. De elektroniske spor kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Vi videregiver eller sælger ikke oplysningerne til tredjeparter. Når virksomheden har indgået en aftale om MobilePay Business med Danske Bank og har downloadet og installeret app en, har virksomheden accepteret, at virksomheden efterlader elektroniske spor. Af tekniske årsager kan MobilePay Business ikke bruges, uden der efterlades elektroniske spor. Virksomheden skal afinstallere app en og opsige sin aftale, hvis virksomheden ikke længere ønsker, at der sættes elektroniske spor. Afsnit C MobilePay AppSwitch Ud over de betingelser, der er nævnt under punkt A gælder følgende betingelser, hvis virksomheden har løsningen MobilePay AppSwitch. C1. Hvad er MobilePay AppSwitch? MobilePay AppSwitch er en betalingsløsning, der gør en virksomhed i stand til at integrere MobilePay som betalingsløsning i virksomhedens egen app. MobilePay AppSwitch fungerer ved, at MobilePaybrugeren vælger MobilePay som betalingsmulighed i virksomhedens app. Herefter skiftes der til MobilePay app'en, hvor betalingen sker. Når betalingen er gennemført, skiftes der tilbage til virksomhedens app. Løsningen understøttes af et administrationsmodul (MobilePay AppSwitchmodulet), hvor virksomheden online kan se de samlede betalinger fra MobilePay, oprette et AppSwitch ID, som bruges til at integrere MobilePay i virksomhedens app, samt overføre MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 8 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

9 beløb fra den konto/konti, virksomheden har tilknyttet MobilePay AppSwitch. MobilePay AppSwitch er kompatibel med Android, ios og Windows. C2. Implementering og aktivering af MobilePay AppSwitch C2.1. Aktivering af MobilePay AppSwitch Så snart virksomheden har indgået en aftale om MobilePay AppSwitch, vil brugere på aftalen modtage en midlertidig pinkode og en nøgleviser. Derefter kan brugerne aktivere MobilePay AppSwitch ved at 1. logge på MobilePay AppSwitch-modulet og oprette et AppSwitch ID. ID et bruges til at integrere MobilePay i virksomhedens app, og styrer hvilket navn og logo, der skal vises i kundens MobilePay app, når de handler hos virksomheden. Samtidig vælger virksomheden det kontonummer, som virksomheden vil tilknytte MobilePay AppSwitch. 2. benytte Danske Banks software development kit (SDK) til integration med virksomhedens app på henholdsvis Android, ios og Windows platformen. SDK'et er tilgængeligt på mobilepay.dk. Derefter er virksomheden klar til at modtage betalinger fra sine kunder i MobilePay AppSwitch. Virksomheden kan oprette flere AppSwitch ID'er i MobilePay AppSwitch-modulet, hvis virksomheden for eksempel ønsker at få MobilePay integreret i flere apps. Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der angives ved oprettelsen i MobilePay AppSwitch-modulet og i virksomhedens app, er korrekte og opdaterede. C2.2. Implementering af MobilePay AppSwitch Det er virksomhedens ansvar at sikre, at MobilePay AppSwitch er implementeret korrekt i virksomhedens app og efter Danske Banks regler og anvisninger. De findes på mobilepay.dk. Test af løsningen skal desuden ske ud fra proceduren beskrevet på mobilepay.dk. C3. Brug af MobilePay AppSwitch C3.1. Kun til brug for køb gennem apps Virksomheden må alene modtage betalinger i MobilePay AppSwitch for salg af varer og tjenesteydelser, der er beregnet til forbrug uden for app en. Virksomheden må ikke bruge MobilePay AppSwitch til at modtage betalinger fra abonnementsaftaler. MobilePay AppSwitch må ikke anvendes til indsamlinger. C3.2. Brug og ansvar for brug Det er virksomhedens ansvar at overholde de regler og betingelser, der til enhver tid gælder for dens app og salg herigennem. Det gælder for eksempel de regler, som Apple, Google og Microsoft opstiller for udvikling og brug af virksomhedens app. Virksomheden må derfor for eksempel ikke modtage betalinger i sin app MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 9 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

10 via MobilePay AppSwitch for ydelser, der er beregnet til forbrug i app en. Det kan for eksempel være digitale varer som musiktjenester, magasiner eller abonnementer mv. Hvis virksomheden ikke overholder ovenstående, betragtes det som væsentlig misligholdelse. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for ethvert krav, banken måtte blive mødt med og ethvert tab, banken måtte lide som følge af virksomhedens manglende overholdelse heraf. C3.3. Priser Priserne for MobilePay AppSwitch fremgår af Priser for MobilePay AppSwitch. Banken kan til enhver tid ændre priser for MobilePay AppSwitch med 30 dages varsel. I øvrigt henvises til punkt A5 om Priser. C3.4. Krav om tydelig information i virksomhedens app Virksomheden skal sikre, at det klart og tydeligt fremgår i virksomhedens apps, at kunderne kan betale med MobilePay. Virksomheden skal sikre, at MobilePay står skrevet korrekt, og at kun officielle logoer fra Danske Bank bruges. Logoer kan downloades via mobilepay.dk. Ved opsigelse eller ophør af aftalen om MobilePay AppSwitch, uanset af hvilken årsag, skal virksomheden fjerne MobilePayanvisninger og logoer fra virksomhedens apps. C3.5. Anmodning om betaling med MobilePay Virksomheden skal oplyse kunden om det endelige købsbeløb, inden kunden anmodes om at betale med MobilePay. Beløbet for varen overføres automatisk til MobilePay, når virksomhedens app switcher til MobilePay. Det beløb, virksomheden anmoder kunden om at betale i MobilePay, må ikke overstige købsbeløbet. MobilePay kan således ikke bruges til kontanthævning. Virksomheden kan ikke tilbageføre købsbeløb via MobilePay. C3.6. Kundens betaling Straks efter en kunde har godkendt en betaling i MobilePay, kan kunden i sin MobilePay se, at beløbet bliver betalt. Overførslen sker kun, hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er spærret. Læs mere på mobilepay.dk. C3.7. Bekræftelse på overførslen til kunden Når kunden har gennemført en betaling med MobilePay, får kunden en bekræftelse på overførslen i MobilePay. Hvis kunden får brug for at finde bekræftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Der er alene tale om en bekræftelse på overførslen og ikke en købskvittering. Virksomheden skal selv sørge for at give kunden en købskvittering. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 10 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

11 C3.8. Information til virksomheden efter betaling Når kunden har gennemført en betaling via MobilePay, overføres betalingen umiddelbart efter til virksomhedens konto. C3.9. Virksomhedens navn og logo Ved oprettelsen af AppSwitch ID'et i MobilePay AppSwitch-modulet, skal virksomheden indtaste sit firmanavn og uploade logo. Navn og logo vil fremgå på MobilePay-brugerens kvittering i MobilePay. Danske Bank forbeholder sig ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay AppSwitch ved misbrug, hvis der benyttes logoer, Danske Bank anser for moralsk eller etisk angribelige, eller som kan skade Danske Banks eller MobilePays image og brand. C4. Indsigelse mod en betaling Hvis en af virksomhedens kunder retter krav mod Danske Bank som følge af en indsigelse, der vedrører en købt vare eller tjenesteydelse, vil banken henvise kunden til at rette kravet mod virksomheden. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for alle krav, der følger af en eventuel indsigelse fra kunden. C5. Virksomhedens spærring af MobilePay AppSwitch Virksomheden skal snarest muligt kontakte Danske Bank for at spærre virksomhedens adgang til MobilePay AppSwitch, hvis virksomheden har mistanke om uhensigtsmæssigt brug af virksomhedens app, herunder MobilePay AppSwitch. Virksomheden skal ringe til (+45) og oplyse sit AppSwitch ID. Vi svarer døgnet rundt. C6. Misbrug Hvis virksomheden får mistanke om eller konstaterer misbrug af adgangen til MobilePay AppSwitch, skal virksomheden straks give os besked. Virksomheden skal også give os alle oplysninger, der kan belyse eventuel uberettiget brug af virksomhedens adgang til MobilePay AppSwitch, og som kan føre til korrektioner og retshåndhævelse. Virksomheden har mulighed for at fjerne MobilePay som betalingsfunktion i virksomhedens app, hvis den får mistanke om uhensigtsmæssigt brug af app'en, ligesom Danske Bank til en hver tid må spærre en aftale, hvis der er mistanke om misbrug. C7. Registrering og beskyttelse af oplysninger Når virksomheden bruger MobilePay AppSwitch, accepterer den, at vi registrerer det kontonummer, som virksomheden har tilknyttet MobilePay AppSwitch samt beløbene og datoerne for transaktionerne. Oplysningerne opbevares hos Danske Bank og bruges til bogføring, virksomhedens MobilePay AppSwitch og ved korrektion af eventuelle fejl. Vi videregiver i øvrigt kun oplysningerne, hvor lovgivningen kræver det eller ved retssager om krav. Vi opbevarer oplysningerne i det år, de registreres, og i de følgende fem år. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 11 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

12 Afsnit D MobilePay Point of Sale Ud over de betingelser, der er nævnt under punkt A, gælder følgende betingelser, hvis virksomheden har løsnignen MobilePay Point of Sale (herefter kaldet POS). D1. Hvad er MobilePay POS? MobilePay POS er en betalingsløsning, der gør en virksomhed i stand til at integrere MobilePay som betalingsløsning i virksomhedens kasseterminal. MobilePay POS fungerer ved, at MobilePaybrugeren holder sin telefon hen til den MobilePay-boks, som virksomheden har installeret ved kassen. Anmodning om købsbeløbet sendes herefter til brugerens telefon, hvorefter MobilePay-brugeren bekræfter købet ved godkende beløbet i sin MobilePay app. MobilePay POS er kompatibel med ios, Android og Windows D2. Implementering og aktivering af MobilePay POS D2.1. Forudsætninger for brug af MobilePay POS For at virksomheden kan benytte MobilePay POS skal virksomheden have en aftale med Danske Bank om MobilePay POS have købt det ønskede antal MobilePaybokse have fået installeret løsningen af en kasseterminal-leverandør, der er certificeret af Danske Bank. D2.2. Implementering af MobilePay POS Det er virksomhedens ansvar at sikre, at MobilePay POS er implementeret korrekt i virksomhedens kasseterminaler, og at alle MobilePay-bokse er opsat og tilkoblet korrekt. D2.3. Aktivering af MobilePay POS Så snart forudsætningerne for brug af MobilePay POS er opfyldt, vil brugere på aftalen modtage en midlertidig pinkode og en nøgleviser til et online administrationsmodul (MobilePay POS-modulet). Herefter kan brugeren aktivere MobilePay POS ved at 1. logge på MobilePay POS-modulet og oprette de brand- og butiks-id er. ID erne skal indtastes i butikkens kasseterminaler og styrer, hvilket navn, logo og adresse der vises i kundens MobilePay app, når de handler hos virksomheden. Samtidig vælger virksomheden det kontonummer, som virksomheden vil tilknytte MobilePay POS. 2. Indtaste Butiks- ID et i virksomhedens kasseterminal/kassaterminaler i den butik, som ID et er oprettet for. Derefter er virksomheden klar til at modtage betalinger fra sine kunder via MobilePay POS. Virksomheden kan benytte MobilePay POS i forskellige butikker eller andre fysiske udsalgssteder. Virksomheden kan slette butiks-id er tilknyttet MobilePay POS i MobilePay POS-modulet. Når et butiks-id slettes, kan virksomheden ikke MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 12 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

13 længere modtage betalinger fra MobilePaybrugere i butikker, hvor dette ID har været brugt. D3. Brug af MobilePay POS D3.1. Kun til brug i fysisk handel Virksomheden må alene modtage betalinger i MobilePay POS for salg af varer og tjenesteydelser i fysisk handel, hvor leveringen af varen/servicen sker i direkte forbindelse med betalingen eller før betalingen. Virksomheden må ikke bruge MobilePay POS til at modtage betalinger fra internethandel eller til at modtage betalinger fra abonnementsaftaler. MobilePay POS må ikke anvendes til indsamlinger. Virksomheden må ikke give andre adgang til brug af MobilePay-bokse (PayPad) uden forudgående skriftlig aftale med Danske Bank. D3.2. Priser Priserne for MobilePay POS fremgår af Priser for MobilePay POS. Banken kan til enhver tid ændre priser for MobilePay POS med 30 dages varsel. I øvrigt henvises til punkt A5 om priser. D3.3. Krav om tydelig information i den fysiske forretning Virksomheden får tilsendt mærkater, som kan sættes op for at gøre kunderne opmærksomme på, at de kan betale med MobilePay i virksomheden. Virksomheden kan også få adgang til grafisk materiale, så det er muligt at lave egne mærkater/skilte. Overholdes betingelserne for brug af MobilePay-grafik ikke, kan Danske Bank kræve, at alt forkert skiltning fjernes. Betingelserne for brug af MobilePay-grafik kan tilgås online (website). Virksomheden får uleveret et link til websitet i forbindelse med, at de bliver MobilePay POS kunde. Virksomheden skal enten ved brug af tilsendte mærkater eller via egen skiltning sikre, at det ved indgangen til den fysiske forretning klart og tydeligt fremgår, at kunderne kan betale med MobilePay at det tydeligt fremgår ved betalingskassen, at det er muligt at betale via MobilePay at MobilePay-boksen har en klar og tydelig placering ved betalingskassen Ved opsigelse eller ophør af aftalen om MobilePay POS, uanset af hvilken årsag, skal virksomheden fjerne MobilePay-mærkaterne og anden skiltning. Ubrugte mærkater skal leveres tilbage til Danske Bank. Danske Bank er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader på inventar eller andet som følge af virksomhedens brug af MobilePay POSmærkater, MobilePay-bokse eller andet materiale om MobilePay POS i virksomheden. B3.4. Anmodning om betaling med MobilePay Virksomheden skal oplyse kunden om det endelige købsbeløb, inden kunden anmodes om at betale med MobilePay. Anmodningen om købbeløbet for varen overføres automatisk til MobilePay, når virksomheden sender MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 13 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

14 anmodningen fra kasseterminalen til MobilePay. Det beløb, virksomheden anmoder kunden om at betale i MobilePay, må ikke overstige købsbeløbet. MobilePay kan således ikke bruges til kontanthævning. D3.5. Kundens betaling Straks efter en kunde har godkendt en betaling i MobilePay, kan kunden i sin MobilePay se, at beløbet bliver betalt. Overførslen sker kun, hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er spærret. Læs mere på mobilepay.dk. D3.6. Bekræftelse på overførslen til kunden Når kunden har gennemført en betaling med MobilePay, får kunden en bekræftelse på overførslen i sin MobilePay. Hvis kunden får brug for at finde bekræftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Der er alene tale om en bekræftelse på overførslen og ikke en købskvittering. Virksomheden skal selv sørge for at give kunden en købskvittering. D3.7. Information til virksomheden efter betaling Når kunden har gennemført en betaling med MobilePay, kan virksomheden med det samme se overførslen i kasseterminalen. Det er virksomhedens sikkerhed for, at MobilePay-overførslen er gennemført, og at beløbet bliver sat ind på virksomhedens konto. D3.8. Tilbageførsel af betaling Virksomheden kan via kasseterminalen tilbageføre det beløb, som kunden har betalt via MobilePay, hvis kunden for eksempel fortryder sit køb. Virksomheden kan kun tilbageføre præcis det beløb, som kunden har betalt. Virksomheden må ikke opkræve kunden et gebyr for tilbageførslen. D3.9. Virksomhedens placering og firmalogo Virksomheden skal uploade sit logo i MobilePay POS-administrationsmodulet, når der oprettes brand- og butiks-id er, så logoet vises på MobilePay-brugernes kvitteringer mv. i MobilePay. Virksomheden skal også registrere sin placering, så MobilePaybrugerne hvis de vælger at bruge funktionen kan se virksomhedens navn i MobilePay, når de befinder sig i nærheden af virksomheden. Danske Bank forbeholder sig ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay POS ved misbrug, hvis der er afgivet urigtige oplysninger om placering af salgssteder, eller der benyttes logoer, Danske Bank anser for moralsk eller etisk angribelige, eller som kan skade Danske Banks eller MobilePays image og brand. D4. Indsigelse mod en betaling Hvis en af virksomhedens kunder retter krav mod Danske Bank som følge af en indsigelse, der vedrører en købt vare eller tjenesteydelse, vil banken henvise kunden til at rette kravet mod virksomheden. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for alle krav, der følger af en eventuel indsigelse fra kunden. MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 14 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

15 D5. Virksomhedens spærring af MobilePay POS Virksomheden skal snarest muligt kontakte Danske Bank for at spærre virksomhedens adgang til MobilePay POS, hvis virksomheden har mistanke om uhensigtsmæssigt brug af virksomhedens MobilePay POS, herunder systemer forbundet med MobilePay POS. Virksomheden skal ringe til (+45) og oplyse sit kundenummer. Vi svarer døgnet rundt. D6. Misbrug Hvis virksomheden får mistanke om eller konstaterer misbrug af adgangen til MobilePay POS, skal virksomheden straks give Danske Bank besked. Virksomheden skal også give os alle oplysninger, der kan belyse eventuel uberettiget brug af virksomhedens adgang til MobilePay POS, og som kan føre til korrektioner og retshåndhævelse. det navn, adresse og kontonummer, som virksomheden har tilknyttet MobilePay POS samt beløbene og datoerne for transaktionerne. Når virksomheden via MobilePay POS anmoder om en betaling fra en af sine kunder, sendes oplysning om købsbeløbet, virksomhedens valgte navn og logo til kunden. Oplysningerne opbevares hos Danske Bank og bruges til bogføring, virksomhedens MobilePay POS og ved korrektion af eventuelle fejl på et senere tidspunkt. Vi videregiver i øvrigt kun oplysningerne, hvor lovgivningen kræver det eller ved retssager om krav. Vi opbevarer oplysningerne i det år, de registreres, og i de følgende fem år. D7. Registrering og beskyttelse af oplysninger Når virksomheden bruger MobilePay, accepterer den, at Danske Bank registrerer MobilePay by Danske Bank er et varemærke registreret af Danske Bank A/S Side 15 af 15 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere