(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)"

Transkript

1 udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 13 indsættes: 13 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås. Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område efter stk. 1. Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder efter stk. 1 og 2 er krænket, har krav på en godtgørelse , stk. 1, nr. 4, affattes således: 4) sikkerhedsdatablade, tekniske datablade og lignende fra leverandører og arbejdspladsbrugsanvisninger fra arbejdsgivere. 3. I 39, stk. 4, ændres Arbejdstilsynet fastsætter til: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte. 4. I 39 indsættes som stk. 5 og 6: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer eller materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis de kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer eller materialer. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller inden for særlige områder, før Arbejdstilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger. 5. I 49, stk. 1, ændres Grønlands hjemmestyre til: Grønlands Selvstyre. 6. I 51, stk. 1, nr. 2, ændres Pædagogernes Fagforening (PIP) til: Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (N.P.K.). 7. Efter 57 a indsættes: 57 b. Rettighedshavere og andre, der har en tilladelse efter inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor eller inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, skal betale for Arbejdstilsynets tilsyn efter denne lov. Udgiften til tilsyn er pr. dag kr. pr. tilsynsførende for tilsyn, der varer op til fire timer, og kr. pr. tilsynsførende for tilsyn, der varer fire timer eller derover. Stk. 2. Rettighedshavere og andre, der er omfattet af stk. 1, skal betale for Arbejdstilsynets øvrige udgifter i forbindelse med tilsynet, herunder udgifter til transport, tolk, oversættelse, kost og logi. Stk. 3. Betaling for tilsyn efter stk. 1 reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af betaling efter stk. 1 og 2. 1

2 2 Loven træder i kraft den 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning Baggrund Lovforslagets indhold Hjemmel til at Arbejdstilsynet kan kræve betaling for tilsyn mv. med arbejde i forbindelse med råstofudvinding Gældende ret Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning Ret til at forlade arbejdspladsen i forbindelse med en alvorlig og umiddelbar fare Gældende ret Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning Opdatering af bestemmelser om stoffer og materialer Gældende ret Beskæftigelsesministeren overvejelser og den foreslåede ordning Bemyndigelsesbestemmelse om udtalelse eller godkendelse ved anvendelse af farlige stoffer og materialer Gældende ret Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer i mv Sammenfattende skema Indledning Det er forventningen, at der fremover vil blive gennemført flere udvindingsprojekter, herunder storskalaprojekter, i Grønland. Etablering og drift af udvindingsprojekter i Grønland indebærer mange arbejdsmiljømæssige udfordringer. Udvindingsprojekter ligger ofte i det åbne land uden for eksisterende by- og bygdesamfund og uden tilknytning til eksisterende infrastruktur som veje og havne. Det betyder, at der i forbindelse med etablering af udvindingsprojekter typisk også skal etableres vejstrækninger og havne til brug for især råstofudvinding ved minedrift. Arbejdstilsynet skal som myndighed på området føre tilsyn med arbejdsmiljø ved disse aktiviteter. Udnyttelse af en tilladelse vil således medføre en ekstra tilsynsindsats og dermed merudgifter for Arbejdstilsynet. Regeringen ønsker, at Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljø ved råstofudvinding mv. i Grønland, herunder storskalaprojekter, skal ske uden at der føres mindre tilsyn med andre virksomheder. Regeringen ønsker samtidig, at tilsyn med råstofudvinding skal være udgiftsneutral for den danske stat. 3

4 Det foreslås derfor, at rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til forundersøgelser, efterforskning og udvinding mv. efter inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (herefter benævnt råstofloven) og inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (herefter benævnt vandkraftloven), skal betale for arbejdstilsynets tilsyn, så det sikres, at det løbende tilsyn med disse udvindingsaktiviteter bliver udgiftsneutralt. Det indebærer, at rettighedshavere og andre skal betale for Arbejdstilsynets tilsyn og administration i forbindelse med tilsynet samt for udgifter til transport, tolk, oversættelse, kost og logi. Udover betaling for tilsyn mv. foreslås følgende ændringer: Hjemmel til, at de ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare. Bestemmelse herom indgår i ILO s minekonvention og er således en forudsætning for at ratificere konventionen for Grønland, som Grønlands Selvstyre har udtrykt ønske om. Det foreslås endvidere, at der, som i Danmark, kan tilkendes den ansatte en godtgørelse, hvis denne ret krænkes. En tydeliggørelse af beskæftigelsesministerens adgang til at kan fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer, herunder bl.a. krav om substitution af farlige stoffer og materialer. En ændring, der sikrer, at der, hvis der fx i forbindelse med kommende udvindingsprojekter opstår behov herfor, kan fastsættes regler om, at Arbejdstilsynet skal godkende anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer. Endelig foreslås enkelte ændringer af ordensmæssig karakter. 2. Baggrund Lov om arbejdsmiljø i Grønland (herefter benævnt arbejdsmiljøloven) er senest ændret ved lov nr af 23. december Grønlands Selvstyre overtog med virkning fra 1. januar 2010 råstofområdet samt den del af sagsområdet arbejdsmiljø, der vedrører offshoreanlæg på grønlandsk søterritorium og kontinentalsokkelområde. Arbejdsmiljøloven omfatter derfor ikke offshorearbejde. Grønlands Selvstyre kan give tilladelse til forundersøgelser, efterforskning og udnyttelse af råstoffer og energi fra vand, vind eller undergrund mv. efter råstof- eller vandkraftloven. Det fremgår af 2 i råstofloven, at Grønlands Selvstyre har ejendomsretten til at råde over og udnytte mineraler i undergrunden i Grønland. Det følger endvidere af råstoflovens 2, stk. 2, at følgende aktiviteter kun må finde sted efter tilladelse fra Grønlands Selvstyre: 1) Forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland samt udførsel af mineralske råstoffer fra Grønland. 2) Anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter. 3) Udnyttelse af energi fra vand, vind eller undergrund til aktiviteter, der er omfattet af inatsisartutloven. 4) Etablering og drift af rørledninger til brug for aktiviteter, der er omfattet af inatsisartutloven. Grønlands Selvstyre, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) kan dog udføre visse aktiviteter uden tilladelse. Grønlands Selvstyre kan desuden meddele tilladelse til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi efter vandkraftloven. Loven finder alene anvendelse på vandkraftressourcer med en skønnet kapacitet på over 1 megawatt (MW). Tilladelser eller råstofloven og vandkraftloven gives til et geografisk afgrænset område. 4

5 Det danske Arbejdstilsyn er tilsynsmyndighed i forhold til arbejdsmiljø på landjorden i Grønland. Der blev i 2007 indgået en samarbejdsaftale mellem Råstofdirektoratet (nu Råstofstyrelsen) og Arbejdstilsynet med det primære formål at koordinere, effektivisere og styrke indsatsen med tilsyn på råstofområdet. Samarbejdet omfatter også mulighed for at gennemføre fælles tilsyn. Der blev både i 2012 og 2013 gennemført to fælles tilsyn med guldminen i Nalunaq. Det er ifølge punkt 5.10 i Grønlands olie- og mineralstrategi Naalakkersuisuts målsætning at give tre til fem udnyttelsestilladelser for mineraler i løbet af de næste fem år. Disse kan omfatte: Isukasia-projektet, storskalaprojektet London Mining, nordøst for Nuuk. Rubin-projektet, Fiskenæsset, syd for Kuannersuit. Killavaat Alannguat/Kringlerne i Sydgrønland. Kvanefjeldet ved Narsaq i Sydgrønland. Citronen Fjord-projektet i Nordgrønland. Anorthosit-projektet White Mountain i Vestgrønland. Naalakkersuisut har i oktober 2013 meddelt tilladelse til udvinding af jern i bunden af Godthåbsfjorden, herefter benævnt Isukasia-projektet. Projektet forventes at beskæftige over personer i anlægsfasen og op imod 800 personer i driftsfasen. Naalakkersuisut har i marts 2014 meddelt tilladelse til udnyttelse af rubin og safir ved Fiskenæsset i Sydgrønland. Projektet forventes at beskæftige personer i anlægsfasen og 80 personer i driftsfasen. Både Isukasia-projektet og projektet ved Fiskenæsset vil blive etableret som åbne brud. Der vil hermed blive etableret arbejdspladser i et omfang, der indebærer behov for at allokere betydelige ressourcer til tilsynet med arbejdsmiljøet. Det er ikke muligt præcist at forudsige, hvor mange tilladelser mv. der vil blive givet i de nærmeste år. Det fremgår dog af Naalakkersuisuts råstofredegørelse af 2. september 2013, at Råstofstyrelsen i 2013 modtog to ansøgninger om udnyttelse af henholdsvis eudalyt/sjældne jordarter og rubiner/safirer. Det fremgår desuden af redegørelsen, at man i løbet af 2014 forventer at modtage ansøgninger om udnyttelse af henholdsvis zink/bly samt sjældne jordarter /uran og anorthitit. Hertil kommer ansøgninger om tilladelse til efterforskning og forundersøgelser. Selvom der er givet tilladelse til henholdsvis efterforskning, forundersøgelser og udvinding, kan det ikke forudsiges, hvornår tilladelserne vil blive udnyttet. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Hjemmel til at Arbejdstilsynet kan kræve betaling for tilsyn mv. med arbejde i forbindelse med råstofudvinding Gældende ret Der er ikke i dag regler om opkrævning af betaling for Arbejdstilsynets tilsyn mv. med arbejde i forbindelse med råstofudvinding Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning Udvindingsarbejde indebærer generelt mange alvorlige risici for de ansattes sikkerhed og sundhed. Etablering af udvindingsprojekter mv. i Grønland med mange ansatte vil derfor medføre en ekstra og specialiseret tilsynsindsats for Arbejdstilsynet og dermed væsentlige merudgifter for Arbejdstilsynet. 5

6 Som nævnt ønsker regeringen, at Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljø ved råstofudvinding mv. i Grønland skal være udgiftsneutral for den danske stat. Et krav til rettighedshavere og andre efter råstofloven eller vandkraftloven om betaling for tilsyn vil sikre, at den danske stat bliver friholdt for de merudgifter, der vil være forbundet med den øgede tilsynsindsats på råstof- og vandkraftområdet. Projektselskaber og andre, der udfører anlægsaktiviteter, der er omfattet af en tilladelse til et storskalaprojekt, skal betale for udgifter til sagsbehandling og anden myndighedsbehandling, herunder nødvendig oversættelse og tolkning, jf. 19 i storskalaloven. Det samme gælder efter råstoflovens 86, hvor rettighedshavere og andre, der er omfattet af loven, skal betale for udgifter til sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter råstofloven. Grønlands Selvstyre har oplyst, at efter praksis opkræves der på nuværende tidspunkt alene refusion af myndighedsbehandling fra tidspunktet, hvor en rettighedshaver ønsker at overgå fra efterforskning til udnyttelse. For så vidt angår tilsyn skal rettighedshaver også på efterforskningstilladelser betale for transport for tilsynet og evt. arrangerer dette. Rettighedshaver skal ligeledes sørge for kost og logi i forbindelse med tilsynet. I medfør at råstoflovens 94 har råstofmyndigheden mulighed for kun at kræve en del af omkostningerne betalt. Det fremgår således af standardvilkårene for blandt andet efterforskning, at rettighedshaver ikke skal refundere udgifter til myndighedsbehandling, udover det ovenfor nævnte vedrørende transport. Tilsvarende er der i vandkraftlovens 9 hjemmel til at fastsætte regler om rettighedshaverens betaling for enhver myndighedsbehandling, herunder omkostninger til dækning af tilsyn og ekstern bistand. Ved at Arbejdstilsynet opkræver betaling for tilsyn med arbejdsmiljø ved råstofudvinding mv. vil Arbejdstilsynets nuværende tilsyn med øvrige arbejdsgivere i Grønland fremover kunne opretholdes. Det foreslås, at der indføres en bestemmelse om, at Arbejdstilsynet opkræver betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med arbejde i forbindelse med udnyttelse af råstoffer samt vandkraft til produktion af energi. Det foreslås, at betaling for tilsyn mv. kommer til at omfatte alt arbejde på de landområder, der er omfattet af en tilladelse efter råstof- og/eller vandkraftloven. Der er ikke tale om at ændre på tilsynet eller på, hvem der modtager påbud mv. fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil således fortsat føre tilsyn med arbejdsgivere og bygherrer m.fl. efter arbejdsmiljøloven. Det foreslås, at det er den rettighedshaver eller andre, der har fået en tilladelse efter råstofloven eller vandkraftloven, der skal betale for Arbejdstilsynets udgifter til tilsyn og administration. Betalingsforpligtelsen vil således omfatte samme rettighedshavere og andre, som Grønlands Selvstyre allerede opkræver betaling fra for udgifter til sagsbehandling og anden myndighedsbehandling i forbindelse med en tilladelse efter råstofloven eller vandkraftloven, jf. ovenfor. Kravet om betaling for tilsyn vil omfatte Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljø i medfør af alle nuværende og fremtidige tilladelser efter råstofloven eller vandkraftloven uanset, om der er tale om danske, grønlandske eller udenlandske virksomheder. Der vil alene være tale om betaling for tilsynsaktiviteter mv., der finder sted efter, at bestemmelsen træder i kraft. Det gælder også for tilsyn med projekter, der allerede er i gang. Der er lagt vægt på, at Arbejdstilsynet skal friholdes for alle udgifter til tilsyn med arbejdsmiljø ved tilladelser efter råstofloven eller vandkraftloven i både anlægsfasen og driftsfasen. 6

7 Det foreslås derfor, at kravet om betaling skal omfatte alle faktiske afholdte omkostninger ved tilsynet. Det betyder, at rettighedshaver skal betale for de samlede udgifter i forbindelse med et tilsyn, herunder løn, administration og udgifter til uddannelse af de tilsynsførende i relation til tilsyn med de omfattede projekter. Administration omfatter bl.a. myndighedsbehandling i forhold til udstedelse af påbud mv., myndighedsbehandling ved eventuelle klager over påbud og andre afgørelser efter arbejdsmiljøloven samt opkrævning af betaling og rykkerskrivelser. Der vil for at forenkle opgørelsen af Arbejdstilsynets administration blive taget udgangspunkt i en fast pris på op til 4 timer, og en pris på 4 timer eller der over inden for en dag. På baggrund af en beregning af de gennemsnitlige udgifter til en tilsynsførende, herunder løn, godtgørelser, tillæg, uddannelse og lignende bliver dagsprisen på kr. pr. tilsynsførende (2014-priser) og kr. pr. tilsynsførende for tilsyn på op til fire timer. Rettighedshaver eller andre skal herudover betale for Arbejdstilsynets dokumenterede faktuelle udgifter til transport, tolk, oversættelser, kost og logi. Det skyldes, at tilsyn med råstofudvinding i Grønland ofte vil være på afsides beliggende områder uden offentlig transport og hoteller. Betalingen vil blive opkrævet hos rettighedshaver senest en måned efter tilsynsbesøget. Ved manglende betaling inddrives beløbet af Skatteministeriet, som er inddrivelsesmyndighed på området i Danmark Ret til at forlade arbejdspladsen i forbindelse med en alvorlig og umiddelbar fare Gældende ret Arbejdsmiljølov for Grønland indeholder ikke som den danske arbejdsmiljølov bestemmelser om, at en ansat har ret til at forlade arbejdet i tilfælde af fare Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning Grønlands Selvstyre har tilkendegivet, at Grønland ønsker at ratificere ILO-konvention nr. 176 om sikkerhed og sundhed i miner. Konventionen indeholder en bestemmelse om, at de ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare. Efter artikel 13, stk. 1, litra e), i konventionen, har arbejdstagerne ret til at fjerne sig fra ethvert sted i en mine, når der opstår omstændigheder, som med rimelig begrundelse synes at udgøre en fare for deres sikkerhed og helbred. Retten til at forlade arbejdet følger også af almindelige arbejdsretlige principper. Princippet er en undtagelse fra den almindelige fredspligt i henhold til overenskomsterne, men også en individuel ret for den ansatte til at forlade arbejdspladsen uden derved at have misligholdt ansættelsesforholdet. Det vurderes, at almindelige arbejdsretslige principper ikke er tilstrækkelig til at kunne ratificere ILOkonventionens artikel 13, stk. 1, litra e) for Grønlands vedkommende. Det er derfor nødvendigt at ændre den grønlandske arbejdsmiljølov, hvis konventionen skal kunne ratificeres. Det foreslås, at der indføres en bestemmelse i loven med henblik på at sikre, at en ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan afværges uden at forlade arbejdsstedet. Det følger endvidere af forslaget, at den ansattes forhold ikke må forringes, hvis den ansatte må forlade arbejdspladsen eller et farligt område af de nævnte grunde. Det foreslås, at den ansatte skal kunne få tilkendt en godtgørelse, hvis den ansattes forhold er blevet forringet. Den tilkendte godtgørelse skal dække den ikke-økonomiske skade, som pågældende har lidt. Bestemmelsen udgør ikke 7

8 nogen begrænsning for, at der ved siden af godtgørelsen eller alene ydes erstatning efter de almindelige erstatningsretlige principper. Bedømmelsen af, hvorvidt der er sket krænkelse af den ansattes rettigheder efter bestemmelsen, foretages af domstolene i Grønland. Den foreslåede bestemmelse er identisk med en tilsvarende bestemmelse i den danske arbejdsmiljølov. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i det omfang, hvor en kollektiv overenskomst giver en ansat rettigheder, som svarer til ILO-konventionens artikel 13, litra e), hvorefter de ansatte har ret til at fjerne sig fra ethvert sted i minen, når der opstår omstændigheder, som med rimelig begrundelse synes at udgøre en alvorlig fare for deres sikkerhed og helbred. Arbejdstilsynets sædvanlige tilsyn og kontrol, jf. arbejdsmiljølovens kapitel 12, finder ikke anvendelse og er i øvrigt ikke relevant i denne sammenhæng, da bestemmelsen omhandler arbejdsretlige forhold mellem arbejdsgiveren og den ansatte Opdatering af bestemmelser om stoffer og materialer Gældende ret Beskæftigelsesministeren kan i henhold til 39, stk. 1, i arbejdsmiljøloven fastsætte regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materialer. Bemyndigelsen er blandt andet udmøntet ved, at der i 3 i bekendtgørelsen for Grønland om stoffer og materialer er fastsat regler om, at et stof eller materiale ikke må anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale m.m. (substitution). Det er bl.a. fastsat, at der foretages en samlet teknisk, økonomisk og sundhedsmæssig afvejning, såfremt brug af et erstatningsstof vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter. Endvidere kan der efter 39, stk. 1, nr. 4, i arbejdsmiljøloven fastsættes regler om brugsanvisninger fra leverandører og arbejdsgivere. Bemyndigelsen er i bekendtgørelsen for Grønland om stoffer og materialer anvendt til at fastsætte regler om brugsanvisninger fra leverandøren samt krav til arbejdsgiveren om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. Herudover er der i 29, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, sammenholdt med lovens 24, stk. 1, bemyndigelse for beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om tekniske datablade og lignende. Bemyndigelsen er blandt andet anvendt til i 5 i bekendtgørelsen for Grønland om stoffer og materialer at fastsætte regler om, at tekniske datablade og lignende om stoffer og materialer skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det pågældende stof og materiales virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet. Endelig har Arbejdstilsynet i medfør af 39, stk. 4, bemyndigelse til at fastsætte grænseværdier for stoffer og materialer samt til at udarbejde en liste over stoffer og materialer, der betragtes som farlige eller forringende for ansattes sikkerhed og sundhed Beskæftigelsesministeren overvejelser og den foreslåede ordning De nævnte bemyndigelsesbestemmelser har været gældende siden Formålet med ændringen er at sikre en opdatering og tydeliggørelse i forhold til de tilsvarende bestemmelser i den danske arbejdsmiljølov. Det er således ikke hensigten at indskrænke eller udvide beskæftigelsesministerens bemyndigelser på området. Det gælder også for Arbejdstilsynets bemyndigelse til at fastsætte grænseværdier for stoffer og materialer, idet fastsættelsen af sådanne grænseværdier vil ske ved bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren til Arbejdstilsynet i medfør af 56 i arbejdsmiljøloven. 8

9 Det foreslås, at beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om substitution tydeliggøres ved, at der som et nyt stykke 5 til lovens 39 indsættes en særskilt bestemmelse herom. Bestemmelsen svarer i sin ordlyd til 49 c, stk. 1, i den danske lov om arbejdsmiljø. Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om tekniske datablade og lignende vedrørende stoffer og materialer tydeliggøres i lovens 39, stk. 1, nr. 4. Samtidig sker der en sproglig ajourføring af 39, stk. 1, nr. 4, så termen brugsanvisninger fra leverandører erstattes med sikkerhedsdatablade fra leverandører, som er den anvendte term i dag. Endelig foreslås en redaktionel ændring af 39, stk. 4, så det fremgår, at bemyndigelsen til at fastsætte grænseværdier m.m. for stoffer og materialer gælder for beskæftigelsesministeren. Ministeren vil herefter kunne bemyndige Arbejdstilsynet til at fastsætte grænseværdier m.m., jf. lovens Bemyndigelsesbestemmelse om udtalelse eller godkendelse ved anvendelse af farlige stoffer og materialer Gældende ret Efter den gældende arbejdsmiljølov er det ikke muligt at fastsætte krav om, at anvendelse af farlige stoffer og materialer forudsætter en forudgående udtalelse eller godkendelse fra Arbejdstilsynet Beskæftigelsesministerens overvejelser og den foreslåede ordning I takt med realisering af udvindingsprojekter i Grønland kan der opstå behov for at fastsætte regler om, at stoffer og materialer, som kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller på særlige områder, før der foreligger en udtalelse eller en godkendelse fra Arbejdstilsynet. Hermed gøres det ligesom i Danmark muligt at fastsætte regler med krav om, at anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer skal godkendes til bestemte formål eller på særlige områder, hvis det ud fra en vurdering af omfang og anvendelse af stofferne er hensigtsmæssigt. I Danmark er der blandt andet fastsat krav om godkendelse af produkter med acrylamid, f.eks. til tætning af revner og fuger ved boring mv. Det foreslås, at der i 39 indsættes en bemyndigelse for beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om, at stoffer og materialer, som kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller på særlige områder, før der foreligger en udtalelse eller en godkendelse fra Arbejdstilsynet. En sådan bestemmelse vil svare til 49 c, stk. 2, i den danske arbejdsmiljølov. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det er hensigten, at Arbejdstilsynets udgifter til tilsyn med udvindingsprojekter, herunder til uddannelse, transport, logi mv., skal dækkes fuldt ud af rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse efter råstofloven eller vandkraftloven. Forslaget forventes kun at have ubetydelige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Forslaget om betaling for tilsyn mv. vil have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, fordi erhvervslivet skal dække Arbejdstilsynets udgifter ved tilsyn med udvindingsaktiviteter i Grønland. 9

10 Arbejdstilsynets udgifter og dermed de erhvervsøkonomiske konsekvenser, der vil være ved indførelse af et krav om betaling for tilsyn, vil afhænge af antallet af udnyttede tilladelser, geografisk beliggenhed og varigheden af tilsynet mv. Arbejdstilsynet har kendskab til, at der er givet udnyttelsestilladelse til Isukasia-projektet, og til Rubinprojektet, som ikke er et storskalaprojekt. Det forventes, at der i anlægsfasen af Isukasia-projektet vil blive beskæftiget over personer. Det er ikke muligt at forudsige, hvor mange flere tilladelser der vil blive givet, eller hvornår tilladelserne i givet fald vil blive udnyttet. Det er derfor ikke muligt at beregne de samlede udgifter til tilsyn med råstofudvinding mv. i fremtiden. Med udgangspunkt i Isukasia-projektet skønnes Arbejdstilsynets udgifter til løn og uddannelse af de tilsynsførende, som skal dækkes af rettighedshaver, umiddelbart at udgøre 1,5 mio. kr. pr. år. Heri er inkluderet udgifter til særlig uddannelse af de tilsynsførende hos Arbejdstilsynet og anden nødvendig kompetenceudvikling i Arbejdstilsynet inden for minedrift. Når en mine er i drift, vil udgifterne til tilsyn med minen som udgangspunkt blive væsentlig mindre, bl.a. fordi der ofte vil være færre beskæftigede og færre tilsyn. Ud over udgifter til løn og uddannelse skal rettighedshavere også betale udgifter til transport, oversættelse, tolk, kost, logi og af logi. Det er ikke muligt at forudsige størrelsen af disse udgifter, da de bl.a. afhænger af, i hvilket omfang Arbejdstilsynet benytter gratis transport og logi, der er stillet til rådighed af andre, herunder rettighedshavere. Det forventes, at Arbejdstilsynet ofte vil kunne benytte sig af allerede eksisterende logi, der er etableret af rettighedshaveren, eller andre virksomheder og myndigheder, der opholder sig på området, herunder råstofmyndigheden. Dette vil kunne reducere de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Forslag om en ny bemyndigelse for beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler med krav om, at anvendelse af farlige kemiske stoffer skal godkendes til bestemte formål eller områder vil på sigt kunne få økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Det kan i givet fald først vurderes ved en konkret udmøntning af den foreslåede bemyndigelse til beskæftigelsesministeren. Der er ikke aktuelle planer om en udmøntning. Forslaget forventes ikke i øvrigt at have nævneværdige administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder derfor ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer i mv. Et udkast til lovforslag har i periode juni til november 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd og derefter i Grønlands Selvstyre. 10. Sammenfattende skema Positive Negative 10

11 konsekvenser/mindreudgifter konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for Staten vil blive friholdt for udgifter, Ingen stat, kommuner og regioner idet rettighedshaver skal dække Arbejdstilsynets omkostninger ved tilsyn og administration i forbindelse med tilsyn mv. Administrative konsekvenser for Ingen nævneværdige konsekvenser Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen De samlede økonomiske konsekvenser ved tilsyn med Isukasia-projektet forventes, hvis projektet igangsættes, at udgøre 1,5 mio. kr. pr. år i anlægsfasen. Hertil kommer udgifter til transport, logi, tolk mv. I øvrigt afhænger de økonomiske konsekvenser af antallet af udnyttede tilladelser, geografisk beliggenhed og varigheden af tilsynet mv. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 11

12 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås i 13 a, stk. 1, at ansatte, der under arbejdet udsættes for en alvorlig og umiddelbar fare, der ikke kan undgås, kan forlade den farlige arbejdsplads eller det farlige område. Bestemmelsen sigter mod det tilfælde, hvor den alvorlige og umiddelbare fare er opstået, og giver den ansatte ret til uden nogen form for hindring at forlade arbejdspladsen eller det farlige område. En alvorlig og umiddelbar fare vil ofte svare til det farebegreb, som er anvendt i den grønlandske arbejdsmiljølovs 60, stk. 1 og 2, hvorefter Arbejdstilsynet for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed kan påbyde, at faren straks imødegås, herunder at de tilstedeværende øjeblikkelig fjerner sig fra farezonen. En ansat, der forlader sin arbejdsplads eller et farligt område på grund af en alvorlig og umiddelbar fare, jf. stk. 1, må ikke udsættes for forringelse af sine forhold f.eks. i form af afskedigelse, forflyttelse eller tilbageholdelse af løn fordi den pågældende forlod arbejdspladsen eller det farlige område. Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at der ikke forelå en alvorlig umiddelbar fare, som den ansatte ikke kunne undgå ved at forblive på arbejdspladsen eller det farlige område. I stk. 3 foreslås det, at der ved overtrædelse af reglerne kan tilkendes en godtgørelse. I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.3. Til nr. 2 Det foreslås at affatte 39, stk. 1, nr. 4, således, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om tekniske datablade og lignende om stoffer og materialer fremover fremgår af en særskilt bestemmelse. Der er i dag bemyndigelse til at fastsætte regler om anvisninger om brug af farlige maskiner mv., som også gælder for farlige stoffer og materialer i 24, stk. 1, jf. 28. Det tydeliggøres nu ved en særskilt bemyndigelse om stoffer og materialer. Desuden foreslås det at foretage en sproglig ajourføring af 39, stk. 1, nr. 4, så termen brugsanvisninger fra leverandører erstattes med sikkerhedsdatablade fra leverandører, som er den anvendte term i dag. Bekendtgørelse nr. 396 af 24. juni 1986 for Grønland om stoffer og materialer indeholder allerede i dag regler med krav om brugsanvisninger fra leverandører, arbejdspladsbrugsanvisninger fra arbejdsgiver samt krav om tekniske datablade. I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.3. Til nr. 3 Det foreslås i 39, stk. 4, at der foretages en redaktionel ændring, hvorefter bemyndigelsen til at fastsætte grænseværdier for stoffer og materialer m.m. placeres hos beskæftigelsesministeren. Det svarer til lovens systematik i øvrigt, hvorefter det formelt er beskæftigelsesministeren, som har bemyndigelse til at fastsætte administrative regler. Konkret forventes beskæftigelsesministeren, ligesom på andre områder i dag, at bemyndige Arbejdstilsynet til at fastsætte grænseværdier m.m., jf. lovens 56. Behovet for at fastsætte grænseværdier for stoffer og materialer m.m. vil blandt andet skulle vurderes i takt med etablering og drift af de forventede råstofaktiviteter i Grønland. 12

13 I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.3. Til nr. 4 Det foreslås at indsætte et stk. 5 i 39, som tydeliggør beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om, at et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe ansattes sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale (substitution). I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.3. Det foreslås at indsætte et nyt stk. 6 i 39, hvorefter beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, som kan være farlige for eller i øvrigt forringe ansattes sikkerhed og sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller på særlige områder, før der foreligger en udtalelse eller en godkendelse fra Arbejdstilsynet. I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.3. Til nr. 5 Der er i 49, stk. 1, tale om en navneændring som følge af vedtagelse af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, hvorefter Grønlands hjemmestyre skifter navn til Grønlands Selvstyre. Til nr. 6 Der er tale om en redaktionel ændring af navnet på Pædagogernes Fagforening i 51, stk. 1, som nu alene hedder Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat. Til nr b, stk. 1, er ny og fastsætter, at rettighedshavere og andre, der har fået en tilladelse i henhold til Grønlands råstoflov eller vandkraftlov, skal betale for Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljøet. Det følger af råstofloven, at følgende aktiviteter er omfattet af loven og kun må finde sted i henhold til tilladelse: 1) Forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland samt udførsel af mineralske stoffer fra Grønland. 2) Anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter. 3) Udnyttelse af energi fra vand, vind eller undergrund til aktiviteter omfattet af loven. 4) Etablering og drift af rørledninger til brug for aktiviteter omfattet af loven. Efter vandkraftloven er der krav om tilladelse til forundersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kravet om betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljøloven omfatter den til enhver tid gældende afgrænsning af de aktiviteter, der udføres efter råstofloven eller vandkraftloven. Det er alene Arbejdstilsynets udgifter til tilsyn med arbejde på de landområder, som er omfattet af tilladelser efter råstofloven eller vandkraftloven, der vil kunne kræves betalt af rettighedshaver. Arbejde der foregår uden for tilladelsesområdet, f.eks. på en vej eller havn skal der ikke betales for tilsyn med dette arbejde. Alle arbejdsopgaver på udvindingsprojekter på landjorden mv. i Grønland skal som hidtil udføres efter de gældende arbejdsmiljøregler for Grønland. I råstofloven stilles krav om tilladelse til både store og små projekter. Arbejdstilsynets krav om betaling vil derfor f.eks. også kunne omfatte små familieejede virksomheder med under ti ansatte. 13

14 Betalingen for tilsynet vil være en dagspris pr. tilsynsførende på kr. Prisen for tilsyn, der varer under fire timer, er kr. pr. tilsynsførende. Der er på baggrund af 2014-priser foretaget en beregning af Arbejdstilsynets udgifter til løn, administration og uddannelse af tilsynsførende, herunder uddannelse, der ligger udover den almindelige uddannelse af tilsynsførende. Administration omfatter sagsbehandling ved påbud mv. til de enkelte arbejdsgivere og bygherrer m.fl., sagsbehandling i forbindelse med behandling af eventuelle klager over Arbejdstilsynets afgørelser samt rykkerskrivelser. Arbejdstilsynet har i dag kun lidt erfaring med sikkerhed og sundhed ved aktiviteter under jorden. Der forventes derfor at være behov for, at de af Arbejdstilsynets ansatte, der skal føre tilsyn med råstofudvinding, gennemfører nødvendig uddannelse og anden særlig kompetenceudvikling om sikkerheds- og sundhedsrisici ved udvindingsarbejder mv. De særlige uddannelser er indregnet i dagsprisen pr. tilsynsførende. Arbejdstilsynet kan efter 57 b, stk. 2, kræve betaling for de faktiske afholdte udgifter til transport, tolk, oversættelse, kost og logi. Der kan ikke opkræves betaling i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet benytter de tilbud om transport, kost og logi, som rettighedshavere og andre stiller til rådighed for Arbejdstilsynets medarbejdere. For så vidt angår udgifter til transport, vil der ofte være tale om, at tilladelser efter råstofloven eller vandkraftloven omfatter projekter i afsides beliggende landområder, som transportmæssigt er vanskelige at komme til. Transportudgifterne vil derfor kunne komme til at udgøre en ganske betydelig del af omkostningerne ved et tilsyn. Det forventes, at Arbejdstilsynet kan benytte sig af eventuel fællestransport med f.eks. rettighedshaveren eller råstofmyndigheden. Arbejdstilsynets medarbejdere vil som udgangspunkt benytte de transportmidler eller det logi, som rettighedshaver eller andre stiller til rådighed, i det omfang Arbejdstilsynet vurderer, at de er forsvarlige i forhold til den opgave, som Arbejdstilsynet skal udføre. Arbejdstilsynets medarbejdere vil dog ikke have pligt til at benytte de transportmidler eller det logi, som rettighedshaver eller andre stiller til rådighed, hvis medarbejderne kan udsættes for en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risici. Det kan være tilfældet hvis rettighedshaveres eller andres planlagte rejseplan ikke falder sammen med Arbejdstilsynets planlagte transporttidspunkter. Dette kan fx være fordi der er sket en ulykke, som Arbejdstilsynet vurderer, skal undersøges straks og ikke kan vente på en fællestransport, eller fordi Arbejdstilsynets medarbejdere ikke kan overholde hviletidsreglerne. Hvad angår Arbejdstilsynets øvrige udgifter bemærkes, at udgifter til tolke- og oversættelsesbistand også vil omfatte oversættelse af dokumenter, der vil indgå i Arbejdstilsynets behandling af en evt. klagesag i forbindelse med et tilsyn. Grønlands Selvstyre opkræver som nævnt under punkt allerede betaling fra rettighedshavere og andre, der er omfattet af råstofloven eller vandkraftloven, for udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling. Betaling for Arbejdstilsynets tilsyn mv. foreslås opkrævet fra samme rettighedshaverne og andre, der har fået tilladelse efter råstofloven eller vandkraftloven. Et tilsyn forventes at strække sig over flere dage, og der vil derfor også være udgifter til kost og logi. Udgifter til kost og logi fastsættes efter gældender takster herfor. 14

15 Typisk vil Arbejdstilsynet ligesom råstofmyndigheden få stillet kost og logi til rådighed, hvorfor der ikke vil blive opkrævet yderligere udgifter hertil. I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit b, stk. 3, skal sikre, at der sker en regulering af betalingen i takt med omkostningsudviklingen til især lønudgifter. 57 b, stk. 4, giver beskæftigelsesministeren mulighed for at fastsætte regler om, hvordan Arbejdstilsynets udgifter til tilsyn skal betales. Én tilsynsdag falder inden for tidsrummet kl. 00 og kl. 24. Det forventes, at ministeren bl.a. vil fastsætte regler om, at tilsynsdagen også omfatter transporttid mellem Arbejdstilsynets kontor i Grønland og det sted, hvor der skal føres tilsyn både ud- og hjemrejse. Bemyndigelsen kan endvidere benyttes til at fastsætte regler om opkrævning og betaling af et beløb til dækning af Arbejdstilsynets faktiske udgifter til transport, tolk, oversættelser, kost og logi.. I øvrigt henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.1. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Forslaget skal behandles i Folketinget i foråret

16 Bilag Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget I lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. Efter 13 indsættes: 13 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås. Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, efter stk. 1. Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder efter stk. 1 og 2 er krænket har krav på en godtgørelse. 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse af stoffer og materialer, herunder om... 4) brugsanvisninger fra leverandører og arbejdsgivere. Stk. 4. Arbejdstilsynet fastsætter grænseværdier for stoffer og materialer samt en liste over stoffer og materialer, der betragtes som farlige eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed. 49. For virksomheder, fag, faglige områder eller grupper af ansatte, hvis arbejde er forbundet med fare for de ansattes sundhed, 2. 39, stk. 1, nr. 4, affattes således: 4) sikkerhedsdatablade, tekniske datablade og lignende fra leverandører og arbejdspladsbrugsanvisninger fra arbejdsgivere. 3. I 39, stk. 4, ændres Arbejdstilsynet fastsætter til: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte. 4. I 39 indsættes som stk. 5 og stk. 6: Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer eller materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes, hvis de kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer eller materialer. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til bestemte formål eller inden for særlige områder, før Arbejdstilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger. 5. I 49, stk. 1, ændres Grønlands hjemmestyre til: Grønlands Selvstyre. 16

17 Gældende formulering kan beskæftigelsesministeren i samarbejde med Grønlands hjemmestyre fastsætte regler om Arbejdsmiljørådet består af en formand udpeget af landsstyret efter indhentet udtalelse fra arbejdsmarkedets parter og følgende andre medlemmer: 1) 2 medlemmer udpeget af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK). 2) 1 medlem udpeget af Pædagogernes Fagforening (PIP), Sygeplejerskernes Fagforening (PK) og Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) i fællesskab Lovforslaget 6. I 51, stk. 1, nr. 2, ændres Pædagogernes Fagforening (PIP) til: Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (N.P.K.). 7. Efter 57 a indsættes: 57 b. Rettighedshavere og andre, der har en tilladelse efter inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor eller inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi, skal betale for Arbejdstilsynets tilsyn efter denne lov. Udgiften til tilsyn er pr. dag kr. pr. tilsynsførende for tilsyn, der varer op til fire timer, og kr. pr. tilsynsførende for tilsyn der varer fire timer eller derover. Stk. 2. Rettighedshavere og andre, der er omfattet af stk. 1, skal betale for Arbejdstilsynets øvrige udgifter i forbindelse med tilsynet, herunder udgifter til transport, tolk, oversættelse, kost og logi. Stk. 3. Betaling for tilsyn efter stk. 1 reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af betaling efter stk. 1 og 2. 2 Loven træder i kraft den 1. juli

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt udkast 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter,

Læs mere

udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland

udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland udkast 16. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter m.v. og indsamling og videregivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 140 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v. Udkast 21. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

19. januar 2017 FM2017/XX

19. januar 2017 FM2017/XX 19. januar 2017 FM2017/XX Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land (Medlem af Naalakkersuisut for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer)

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 21. august 2015 EM 2015/17 Bilag 1 til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Høringssvarnotat Høringssvarnotatet indeholder

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

21. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at sikre, at visse erhvervsmæssige aktiviteter planlægges og udføres på en sådan måde,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: xx. xxx 2013 EM 2013/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere