Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017"

Transkript

1 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede elever i de almene klasser årgang på folkeskolerne har for følgende forhold: Søgningen til skolerne blandt elever, der bor i skoledistriktet De tosprogede elevers trivsel i klasse De tosprogede elevers resultater ved 9. klasses afgangsprøve De tosprogede elevers uddannelsesparathed i 8. klasse De tosprogede elevers overgang til ungdomsuddannelse Analysen indledes med en oversigt over andelen af tosprogede elever på de enkelte skoler samt fordelingen af tosprogede mellem vestlig og ikke vestlig baggrund på de 17 skoler, der har over 10 % tosprogede elever. Validitet og datasikkerhed Datagrundlaget inden for de enkelte emner er fra de seneste 1-3 år. Det betyder, at datasikkerheden ikke er lige høj for alle emner. Derudover kan der være andre forhold, der indvirker på elevernes resultater og dækningsgraderne, som ikke træder frem i denne analyse. En uddybende deklaration af datagrundlaget findes i afsnit 7. Det er derfor ikke muligt med denne analyse at drage sikre konklusioner om sammenhængen mellem andelen af tosprogede på skolerne på den ene side og dækningsgrader og elevernes resultater på den anden side. Der er snarere tale om, at analysen kan bruges til at belyse nogle tendenser. Hvis der skal kunne drages sikre konklusioner om en given sammenhæng, vil det således kræve yderligere undersøgelser, og at der tilvejebringes et mere omfattende datasæt som grundlag herfor. 1

2 1. Tosprogede elevers baggrund og fordeling på skolerne I figur 1 herunder er en oversigt over andelen af tosprogede elever i Aalborg Kommune pr. 6. februar 2017, hvor der var i alt 2176 tosprogede elever på folkeskolerne. I opgørelsen indgår tosprogede elever både i almene klasser, specialklasser og modtageklasser på skolerne set i forhold til skolernes samlede elevtal pr. 5. september klasses eleverne på Seminarieskolen indgår ikke i opgørelsen. Figur 1. Andelen af tosprogede elever på skolerne i Aalborg Kommune pr. 6. februar Andelen af tosprogede elever på skolerne er i gennemsnit 11,3 %. 17 skoler har mere end 10 % tosprogede elever, mens de øvrige 33 skoler har under 10%. 17% af de tosprogede elever er fra vestlige lande, mens 83 % er fra ikke vestlige lande 1. På de 17 skoler, der har mere end 10 % tosprogede elever fordeler de tosprogede elever sig mellem vestlig og ikke vestlig baggrund som det fremgår af figur 2. Seminarieskolen, Tornhøjskolen, Løvvangskolen og Byplanvejens Skole er de fire skoler, der har den højeste andel af tosprogede elever med ikke vestlig baggrund. I de efterfølgende afsnit analyseres elevernes trivsel og resultater set i forhold til andelen af tosprogede på skolerne. Til disse analyser er det relevant at opgøre andelen af tosprogede på skolerne i de almene klasser fra årgang, jf. figur 3. I denne opgørelse indgår således ikke eleverne i modtageklasser, specialklasser og 10. klasse. Figur 2. Tosprogede elevers baggrund fordelt på vestlig og ikke vestlig baggrund. 1 Vestlige lande er alle EU-lande, Andorra, Island, Lichtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke vestlige lande er alle andre lande. 2

3 Figur 3. Andel tosprogede elever i de almene klasser fra årgang pr. 6. februar 2017 Andelen af tosprogede elever på skolerne er i gennemsnit 10,1 % når man alene ser på de almene klasser fra årgang. 15 skoler har mere end 10 % tosprogede elever, mens de resterende 35 skoler har en andel under 10 %. Andelen af tosprogede elever på skolerne variere fra 0% på de tre mindste skoler (Bislev, Ellidshøj og Hou skoler) til 54 % på Tornhøjskolen. 2. Søgningen til skolerne Af figur 4 herunder fremgår det hvordan søgningen til de 15 folkeskoler der har over 10 % tosprogede elever er blandt de elever, der bor i skoledistrikterne. Forholdet mellem andelen af elever der går på en skole og elever der bor i skoledistriktet kaldes dækningsgraden. Skole som i dag har modtageklasse Figur 4. Dækningsgrader på skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser fra årgang. De 6 skoler der har ca. 30 % tosprogede elever eller mere oplever markant lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. Undtagelsen herfra er Herningvejens Skole, som trods en andel af tosprogede elever (knap 40 %) også oplever stor søgning til skolen. I gennemsnit går omkring halvdelen af børnene, der bor i de seks skoledistrikter, på deres respektive distriktsskole. Det 3

4 samme billede ses ved dette skoleårs indskrivning til børnehaveklassen. Ud over andelen af tosprogede elever på skoler med lav søgning vil der også være andre årsager, som er specifikke for den enkelte skole. 3. Elevernes læring og trivsel Figur 5 viser elevernes generelle trivsel på årgang på alle skoler. Der tegner sig et billede af, at trivslen på skolerne er uafhængig af andelen af tosprogede elever. På de 15 skoler med de højeste andele af tosprogede elever er der således et trivselsniveau på linje med kommunens øvrige skoler. Figur 5. Elevernes generelle trivsel i klasse 2015/16 på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst. Ved 9. klasses afgangsprøver i juni 2016 fik alle elever i Aalborg Kommune i gennemsnit karakteren 7,2 i de bundne prøvefag. Gns. Aalborg Kommune: 7,2 Figur 6. Gennemsnit af afgangskarakterer i bundne prøvefag 9. kl. 2015/16. Gennemsnittet for eleverne på de 15 skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser lå på 6,4, jf. figur 6 herover. Gennemsnittet for de øvrige overbygningsskoler lå på 7,3. 4

5 Ved 9. klasses afgangsprøver i 2014/15 og 2015/16 har 93,3 % af alle elever i Aalborg Kommune fået karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. I 2013/14 lå tallet på 88,4 %. Når man ser på andelen af elever der har fået karakteren 2 eller derover i dansk og matematik på de enkelte skoler de seneste to skoleår viser figur 7, at der er en tendens til, at andelen er lavere på de skoler, der har mere end 10 % tosprogede elever. Her ligger den gennemsnitlige andel på 91,0 %, mens den ligger på 94,6 % for de øvrige overbygningsskoler. Figur 7. Andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik i perioden Data fra det nationale integrationsbarometer (november 2016) viser, at andelen af indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommer med ikke-vestlig baggrund i Aalborg Kommune, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning ligger på 92 %, hvilket er en forbedring på 11 procentpoint siden basismålingen i Figur 8. Andelen af ikke uddannelsesparate elever i 8. kl. januar 2016 på de enkelte overbygningsskoler. I figur 8 er en oversigt over andelen af elever i 8. klasse i januar 2016 som er vurderet ikke uddannelsesparate. Over halvdelen (53 %) af de 8.-klasses elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate går på de 15 skoler, der har mere end 10 % tosprogede elever. De 15 skoler repræsenterer ca. 1/3 del af alle elever i 5

6 Aalborg Kommune. Knap halvdelen (47 %) af de 8.-klasses elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate er fordelt på de øvrige 23 overbygningsskoler, som repræsenterer ca. 2/3 af alle elever i Aalborg Kommune. Samlet set viser resultaterne, at der er en sammenhæng mellem andelen af tosprogede elever i de almene klasser og elevernes resultater ved afgangsprøven i 9. klasse og vurderingen af uddannelsesparathed i 8. klasse. Tendensen er, at elevernes resultater er lavere og at de i mindre grad er uddannelsesparate på de skoler, der har over 10 % tosprogede elever. I mange internationale undersøgelser af udviklingen af andetsproget (majoritetssproget) og det faglige niveau i skolen viser tosprogede dårligere resultater end etsprogede (Højen 2009, s. 279). Her er det vigtigt ikke at drage den forhastede konklusion, at det er tosprogethed i sig selv, der bremser sproglig og faglig fremgang. Andre faktorer bidrager også til det lavere niveau hos tosprogede. Lavt gennemsnitligt fagligt niveau har således sammenhæng med lav socioøkonomisk status på skoleniveau. I det mindste noget af forskellen mellem etsprogedes og tosprogedes faglige niveau kan altså forklares med den gennemsnitligt lavere socioøkonomiske status hos tosprogede immigrantpopulationer (ibid.). Figur 9. Forskellen mellem skolernes karaktergennemsnit i bundne prøvefag og deres socioøkonomiske profil I figur 9 ser vi derfor nærmere på forskellene mellem skolernes karaktergennemsnit og deres socioøkonomiske reference de seneste tre år. Selv om man tager den socioøkonomiske baggrund i betragtning, så er der stadig en tendens til, at elevernes præstationer på de 15 skoler med over 10 % tosprogede elever er lavere end på de øvrige overbygningsskoler. Den socioøkonomiske baggrund i disse skoledistrikter kan således ikke alene forklare elevernes lavere præstationer. Vi går i det følgende videre med at kigge på, hvordan de tosprogede elever klarer sig ved 9. klasses afgangsprøve i forhold til alle elever. I 2014/15 aflagde 115 tosprogede elever afgangsprøve på en af skolerne mens tallet var 145 i 2015/16. Af figur 10 fremgår karaktergennemsnit i bundne prøvefag for tosprogede elever, der har taget afgangsprøve i 2014/15 og 2015/16 og det tilsvarende karaktergennemsnit for alle elever på de 15 skoler, der har over 10 % tosprogede elever i de almene klasser i 2015/16. I 2014/15 lå karaktergennemsnittet i bundne prøvefag for de tosprogede elever samlet set på 6,2, mens det lå på 7,2 for alle elever i Aalborg Kommune. I 2015/16 var de tilsvarende tal 6,3 for tosprogede elever og 7,2 for alle elever i Aalborg Kommune. 6

7 Figur 10. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag for tosprogede elever i 2014/15 og 2015/16 samt for alle elever i 2015/16 Figur 11. Forskel i karaktergennemsnit i bundne prøvefag mellem tosprogede og alle elever (tallene fra figur 10) Det fremgår af figur 10 og 11 at de tosprogede elever fik lavere karaktergennemsnit end alle elever på 12 ud af de 15 skoler. På tre skoler fik de tosprogede elever til gengæld højere gennemsnitlige karakterer i de bundne prøvefag end alle elever på de tre skoler. Seminarieskolen er én af de tre skoler til trods for at skolen har en meget høj andel af tosprogede elever i de almene klasser samlet set. Hvis man kigger på karaktergennemsnittet for tosprogede elever, der har taget afgangsprøve på en skole med mindre end 7 % tosprogede elever, så ligger det på 6,3. Der er således ingen tegn på, at det er en fordel for de tosprogede elevers resultater, at de går på en skole med meget få tosprogede elever. 4. Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Af figur 12 fremgår uddannelsesstatus for de tosprogede årige elever det vil sige tosprogede elever, som forlod 9. klasse i fra en af folkeskolerne i Aalborg Kommune. Figur 12. Antal tosprogede elever, der forlod 9. kl. i juni 2014, juni 2015 eller juni 2016 og deres uddannelsesstatus (marts 2017). 7

8 Hovedparten af de tosprogede elever er i gang med eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Andelen af tosprogede elever, der vælger en gymnasial uddannelse, er høj, uanset hvilken folkeskole de har gået på. Andelen af tosprogede elever der vælger erhvervsuddannelse efter grundskolen ligger på 7,5 %, hvilket er en lavere andel end for alle elever. Figur 13. De tosprogede åriges aktivitet (marts 2017) sammenlignet med alle åriges aktivitet (december 2016). Når man sammenligner de tosprogede åriges uddannelsesaktivitet med alle åriges er det tydeligt, at de tosprogede elever i langt højere grad går direkte fra folkeskolens 9. klasse og videre i ungdomsuddannelse, jf. figur 13. Lidt under halvdelen af alle årige er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, mens lidt under halvdelen går i grundskolen, hvilket for manges vedkommende betyder 10. klasse på en efterskole. For de tosprogede årige er fordelingen godt 80 % og under 15 %. Der er en lille andel af de årige, som ikke er i gang med ungdomsuddannelse og heller ikke går i grundskolen. For de tosprogede årige er denne andel lidt større (5,6 %) end for alle elever (4,9 %). Det ser således ud til, at der er en lidt større andel af de årige tosprogede elever, der har vanskeligheder i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse end for de årige generelt set. Når man ser på statistikken for de åriges uddannelsesstatus efter folkeskolen er der ingen tegn på, at andelen af tosprogede elever i de almene klasser i folkeskolerne har betydning for, om de tosprogede årige kommer godt videre i ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det ser snarere ud som om der er nogle kulturelle forskelle, som har stor betydning for de tosprogede elevernes valg efter 9. klasse, som går i retning af de gymnasiale uddannelser i langt højere grad end for alle elever. Det nationale integrationsbarometer følger udviklingen for indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse i forhold til 9 forskellige samfundsområder. Et af dem omhandler uddannelse. Her er det nationale mål, at flere indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Andelen af årige indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommere i Aalborg Kommune med ikke vestlig oprindelse, der mindst har gennemført én uddannelse ligger i november 2016 på 71 %. Det er en forbedring på 15 procentpoint siden basismålingen i I Aalborg Kommune ligger niveauet på 75 % af alle elever, der gik i 9. klasse i 2010 ( Andelen af årige indvandrere (ankommet som 0-12 årige) og efterkommere i Aalborg Kommune med ikke-vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse ligger på 30 %, hvilket er en forbedring på 5 procentpoint siden basismålingen i I Aalborg Kommune ligger niveauet på 42 % for alle elever, der gik i 9. klasse i 2005 ( 8

9 6. Opsamling på den statistiske analyse Formålet med analysen har været at undersøge mulige sammenhænge mellem andelen af tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune og elevernes læring, trivsel og uddannelsesmuligheder. På baggrund af oplysningerne i afsnit 2 til 4 kan der siges følgende om sammenhængen: Skoler med mere end 30 % tosprogede elever oplever lavere søgning til skolen blandt de familier, der bor i skoledistriktet, end øvrige skoler oplever. På disse skoler går ca. halvdelen af børnene, der bor i skoledistriktet, på en anden skole end distriktsskolen. Elevernes trivsel på skolerne er ikke afhængig af andelen af tosprogede elever på skolen. På skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser ligger karaktergennemsnittet i bundne prøvefag på 6,4 mens det ligger på 7,2 for alle folkeskoler i Aalborg Kommune På skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser får 91 % af eleverne over 2 i dansk og matematik i 9. klasse. På de øvrige overbygningsskoler ligger andelen på 95 % På 3 ud af 15 skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser fik de tosprogede elever højere karaktergennemsnit i bundne prøvefag end alle elever på de pågældende skoler. De tosprogede elever på skoler med lave andele af tosprogede elever har samme karakterniveau i bundne prøvefag som gennemsnittet for tosprogede elever. Karaktergennemsnittet i bundne prøvefag for tosprogede elever er således ikke afhængig af andelen af tosprogede elever i de almene klasser på skolerne. Over halvdelen af alle 8. klasses elever, der vurderes ikke uddannelsesparate, går på den tredjedel af skolerne, som har mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser. Den socioøkonomiske baggrund på skoler med mere end 10 % tosprogede elever i de almene klasser kan ikke alene forklare elevernes lavere præstationer på disse skoler. Der må således være andre faktorer, der har afgørende betydning. De tosprogede årige elevers succes med at komme godt videre i ungdomsuddannelse efter folkeskolen har ikke sammenhæng med andelen af tosprogede elever i de almene klasser på de folkeskoler de har gået på. Samlet set kan der på baggrund af ovenstående data ikke udledes en sammenhæng mellem de tosprogede elevers karaktergennemsnit i bundne prøvefag og andelen af tosprogede elever på den pågældende skole. På skoler, hvor de tosprogede elever opnår højere karaktergennemsnit end alle elever, må det således være andre faktorer der er afgørende, som fx praksis og kompetencer på skolen, modersmålsundervisning, etnisk herkomst, traumatisering og alder ved ankomst til Danmark. 7. Deklaration af de anvendte data i analysen Data om tosprogede elever og alle elever (klassetrin, modersmål mv.) registreres på skolerne og indberettes til Skoleforvaltningen. Disse data er anvendt i analysen. Oplysninger om antallet af elever på skolerne er opgjort pr. 5. september 2016 mens oplysninger om tosprogede elever på skolerne er opgjort pr. 6. februar Oplysninger om antallet af elever i modtageklasser er opgjort pr. 17. januar Oplysninger om afgangskarakterer for alle elever og tosprogede elever er indhentet fra Uddannelsesstatistik på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det samme er data om alle elevers trivsel på skolerne samt oplysninger om socioøkonomisk profil for skolerne. Data om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt om uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse er udtrukket fra UU Aalborgs database UU Vej. 9

Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017

Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017 Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017 Indhold Indledning...4 Politiske beslutninger siden 2015... 5 Om

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær

Bilag 5: Data. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Bilag 5: Data Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Metode og data Eksisterende data om børnene og de unge koblet med bopælsoplysninger (skoledistrikter) Som udgangspunkt præsenteres

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015

Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Sagsnr.: 17.00.00-A00-12-16 Folkeskolens kvalitetsrapport 2014/2015 Bilag 1 Data fordelt på enkelte skoler Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver...4

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Gentænk Aarhus Vest. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær

Gentænk Aarhus Vest. Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Gentænk Aarhus Vest Data om børn og unge, som bor i Gellerup, Tovshøj og Ellekær Metode og data Eksisterende data om børnene og de unge koblet med bopælsoplysninger Som udgangspunkt præsenteres data for

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 4 2 LÆSEVEJLEDNING... 5 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 5 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget

Nøgletal til Skoleudvalget - Budget Nøgletal til Skoleudvalget - Budget 2018-2021 Nøgletallene er lavet på baggrund af henholdsvis data fra det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor det er muligt at sammenligne eksempelvis

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Bilag 1. Dette bilag præsenterer:

Bilag 1. Dette bilag præsenterer: Bilag Dette bilag præsenterer: Antal og andel af unge der har påbegyndt eller afsluttet en ungdomsuddannelse. Totalt og for den enkelte skole. Alene data for unge der er bosat i kommunen. Socioøkonomiske

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere