HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1"

Transkript

1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr IF, Finland og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S cvr.nr (www. WaterCircles.dk, telefon , WaterCircles.dk). WaterCircles er registreret hos Finanstilsynet som forsikringsagent til IF.

2 indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser hvilke personer dækker forsikringen hvor dækker forsikringen mangelfuld eller forkert vedligeholdelse besigtigelse præmiebetaling, gebyr m.v indeksregulering ændring af pris, forsikringsbetingelser, forsikringssummer og selvrisici forsikringens varighed og dens opsigelse ejerskifte og øvrige risikoændringer forhold i skadetilfælde forsikring i andet selskab dækningsundtagelser som følge gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul dækningsundtagelser som følge af naturkatastrofer, krigs- og atomskader klagemulighed voldgift Dækningsskema Hus Entrepriseforsikring (All risk forsikring*) hvad dækker forsikringen forudsætninger for dækning hvad dækker forsikringen ikke garantiperiode Erstatningsopgørelse sådan beregnes erstatningen afskrivningstabeller svampe-, insekt- eller rådskade Side 2 af 33

3 4.4 særlig erstatningsregler for Hus Super haveskulpturer, kunstnerisk udsmykning og haveanlæg bygninger eller bygningsdele bestemt til nedrivning forladte bygninger byggeadministration restværdierstatning metode til reparation eller udskiftning samt anvisning af reparatør Øvrige erstatningsberettigede omkostninger redning og bevaring oprydning forøgede byggeudgifter til lovliggørelse flytteudgifter samt andre udgifter i forbindelse med midlertidig fraflytning Selvrisiko generelt om selvrisici særligt vedrørende Hus Standard, Hus Standard Plus og Hus Super særligt vedrørende Hus Super særlig selvrisiko for entrepriseforsikringen særlig selvrisiko for retshjælpsforsikringen Erstatningens udbetaling hvornår udbetales erstatningen erstatning til fri rådighed Husejeransvarsforsikring hvornår er man ansvarlig hvilket ansvar dækkes hvilket ansvar dækkes ikke skadeopgørelse Retshjælpsforsikring Ordforklaring Side 3 af 33

4 Almindelige forsikringsbetingelser Husforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen Når der i betingelserne står du eller dig, gælder betingelserne også for de personer, som er nævnt herunder: Ejeren eller brugeren af forsikringsstedet* er sikret Medhjælp, der passer forsikringsstedet* er også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen Ny ejer er sikret i indtil 4 uger efter ejerskifte, jf. punkt Byggeriets entreprenører og underentreprenører under entreprisearbejder på forsikringsstedet*, jf. punkt 3 Entrepriseforsikring. 1.2 hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker forsikringsstedet* 1.3 mangelfuld eller forkert vedligeholdelse For at opnå fuld forsikringsdækning skal forsikringsstedet* herunder udhuse, garager osv., løbende vedligeholdes Det er en betingelse for WaterCircles erstatningspligt, at sådan vedligeholdelse af forsikringsstedet* udføres. Hvis forsikringsstedet* ikke løbende vedligeholdes eller hvis det vedligeholdes forkert og der som følge heraf opstår en skade, der under normale forhold ville være dækningsberettiget, nedsættes erstatningen eller bortfalder helt. 1.4 besigtigelse WaterCircles har til enhver tid ret til at besigtige forsikringsstedet* med henblik på at vurdere risikoforholdene Hvis WaterCircles ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan WaterCircles fastsætte en tidsfrist til at bringe forholdene i orden. WaterCircles kan også med 14 dages varsel vælge at opsige forsikringen, forhøje prisen, ændre forsikringens betingelser, fx begrænse dækningen, indføre selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, Side 4 af 33

5 kræve bedre sikring, opsige bygningsbrandforsikringen med øjeblikkelig virkning, hvis forsikringsstedet* er forladt eller ikke forsvarligt indrettet mod brandfare, jf. punkt præmiebetaling, gebyr m.v Præmien betales forud. Opkrævning sendes til den adresse du har opgivet I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er WaterCircles berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af WaterCircles gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel Betales præmien ikke i henhold til 1. opkrævning, sender WaterCircles et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af WaterCircles, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto WaterCircles kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betaling, men har udpantningsret og kan foretage udlæg med påløbne renter og andre omkostninger. 1.6 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, betingelsesbestemte beløbsgrænser og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsbetingelserne anførte beløb er gældende i Dækningssummerne og selvrisikobeløb for husejeransvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan WaterCircles fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 1.7 ændring af pris, forsikringsbetingelser, forsikringssummer og selvrisici Såfremt WaterCircles, ud over bestemmelserne i punkt 1.6, ønsker at foretage ændringer af pris, forsikringsbetingelser, forsikringssummer og selvrisici, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode og med mindst 1 måneds varsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade gælder fristen angivet i punkt Ændring af WaterCircles bygningsbrandforsikringsbetingelser kan kun gennemføres efter Finanstilsynets godkendelse Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, dog jf. punkt Har Finanstilsynet godkendt, at ændrede bygningsbrandforsikringsbetingelser kan anvendes for løbende forsikringsaftaler, uden at dette i øvrigt medfører ændringer i det bestående forsikringsforhold, kan forsikringen kun opsiges under iagttagelse af normalt opsigelsesvarsel. Side 5 af 33

6 1.7.5 Opsigelse af bygningsbrandforsikringen kan kun ske under iagttagelse af punkt forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade og i op til 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel du som WaterCircles berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan WaterCircles inden for samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje præmien Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. For bygningsbrandforsikringen gælder endvidere: Accept af opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen inden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har tilladelse til at tegne bygningsbrandforsikring For bygninger*, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i punkt omhandlede rettighedshavere ophører WaterCircles ansvar dog med 14 dages varsel. 1.9 ejerskifte og øvrige risikoændringer Ejerskifte skal straks meddeles WaterCircles, da forsikringen ophører ved ejerskifte. Dog er den nye ejer dækket i indtil 4 uger efter overtagelsesdagen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i punkt Det er en forudsætning ved installation af ny energikilde som fx brændeovn eller fastbrændselsfyr, at du skriftligt kan dokumentere, at denne er godkendt af skorstensfejer eller autoriseret vvs-installatør For at WaterCircles kan tage stilling til om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte, skal WaterCircles underrettes omgående og inden igangsættelse hvis: der sker ændring af det i policen anførte boligareal ved ny- eller tilbygning. der sker forandring af bygningernes* anvendelse. der sker ændring af tagtype, fx fra hårdt til blødt tag eller omvendt. der etableres nedgravet svømmebassin. ejendommen helt eller delvis rømmes eller hvis ejendommen ligger ubenyttet hen Såfremt du ikke kan dokumentere ovenstående forhold som nævnt i punkt eller ikke anmelder ovenstående forhold som nævnt i punkt kan det medføre at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Disse forhold kan endvidere medføre en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning forhold i skadetilfælde I skadetilfælde er du forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden Enhver skade skal straks anmeldes til WaterCircles Ved tyveri- og hærværksskader skal dette tillige straks anmeldes til politiet. Side 6 af 33

7 Undladelse af at efterkomme de i punkt og nævnte forskrifter, kan få betydning for opklaringen og erstatningen Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning og/eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før WaterCircles har givet sit samtykke dertil. Har WaterCircles ikke givet sit samtykke kan det medføre helt eller delvist bortfald af erstatningen Ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til WaterCircles, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. WaterCircles træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. Hvis du anerkender et erstatningsansvar forpligter det kun dig selv ikke WaterCircles. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne dækningsundtagelser som følge gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA dækningsundtagelser som følge af naturkatastrofer, krigs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Naturkatastrofer, fx jordskælv, jordskred, oversvømmelse, stormflod m.v Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Uanset bestemmelsen i punkt dækkes skader, som direkte eller indirekte, er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift klagemulighed Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som WaterCircles har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til WaterCircles klageansvarlige, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig enten pr. brev eller via Side 7 af 33

8 Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til WaterCircles klageansvarlige fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos WaterCircles eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen voldgift Såvel du som WaterCircles er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens WaterCircles vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af den stedlige civildommer Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Side 8 af 33

9 2. Dækningsskema Hus Produkt som dækningen gælder for: 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport* der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Forsikringen omfatter 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør*: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger. Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* 12. Stikledninger* Hus Brand-Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus- Hus Super A. Brand* herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade. Endvidere dækkes: Lynnedslag* direkte i boligen. Eksplosion*. Tørkogning af kedler til rumopvarmning. Sprængning af dampkedler til rumopvarmning. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter de gældende forskrifter. Nedstyrtning fra eller af fly. El-skade*. El-skade*, der sker under reparation eller som er en følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk fejl/ødelæggelse, slid eller tæring. Skade, der ikke kan anses som brand*, fx svidning, forkulning, overophedning og smeltning, fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet er ikke dækket af forsikringen. Skade forårsaget af medførte sprængstoffer i fly, medmindre der er tale om terrorisme. Følgeskade af elskade. Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super B. Storm* Endvidere dækkes: Nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen* er, også dækket. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Haveskulpturer og havelamper er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Markiser, baldakiner, solafskærmning, ikke murede hegn og skilte er ikke dækket. Plankeværker, stakitter og hobbydrivhuse* er kun dækket, såfremt de er opført på støbt eller muret sokkel eller sokkelsten. Plankeværker og stakitter skal desuden være omstøbte. Dækker Dækker ikke

10 Produkt som dækningen gælder for: Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport* der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Forsikringen omfatter 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør*: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer C. Vand- og frostskader, det vil sige: Skade som følge af, at vandet efter voldsomt skybrud* og tøbrud* ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet* Udstrømning af væsker og damp. Skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp. Det er en betingelse, at udstrømningen sker fra røranlæg, akvarier og andre beholdere på 20 liter eller derover, herunder vandsenge, installationer, som er knyttet til røranlæg, fx amerikanerkøleskabe. Frostsprængning af bygningens* indvendige røranlæg, der tilfører bygningen vand og varme, samt indvendige installationer hertil. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, der skyldes dryp og udsivning. Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank, køleog fryseanlæg og akvarier. Kloakvand (dog ikke ved skybrudsskader), samt ved vand fra tagrender og nedløbsrør. Skade som følge af frostsprængning af utilstrækkeligt opvarmede lokaler* herunder loft og skunk, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade som følge af, at installationsarbejder er udført fagligt ukorrekt. Skade som følge af vand og nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningen*. Udgifter til optøning dækkes ikke. Ikke frostsprængning i rør, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering. Ikke frostsprængning af udekøkkener og tilhørende installationer samt af rør placeret uden for bygning*. D. Tyveri og hærværk * der forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet*. 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx Ikke frostsprængning. solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af Ikke frostsprængning. policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade Ikke frostsprængning. 9. Haveanlæg og belægninger. Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. Dækkes også, hvis skaden er forårsaget af forurening som følge af udstrømning fra olietank, dog ikke hvis skaden er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* Dækkes kun i opvarmede bygninger Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne*. 12. Stikledninger* Dækker Dækker ikke

11 Produkt som dækningen gælder for: Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport* der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Forsikringen omfatter E. Brud på glas* og sanitet* efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der. Ved tegning af Hus Standard, Hus Standard Plus eller Hus Super er selvrisiko 0 kr. uanset evt. selvvalgt selvrisiko. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Ridsning efter afskrabning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke har gjort installationerne uanvendelige. Skade sket i forbindelse med ombygning, reparation eller vedligeholdelse af det forsikrede, dets tilbehør, dets rammer, indfatning eller murværket deromkring. Skade på glas og kummer i erhvervslokaler samt drivhuse. Punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud og erstattes derfor ikke. F. Anden pludselig skade Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefrakommende og øjeblikkeligt virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Kun skade der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt A P, fx Påkørsel, snetryk, væltende eller nedstyrtende genstande, der beskadiger ejendommens bygninger*og øvrige omfattede genstande. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, fx stormflod. Skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, fx revnedannelser på grund af frost bygningens* sætning, tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere m.v., rystelser fra trafik, gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede, regnes ikke for pludselige skader. Skader opstået ved almindelig brug og slid såsom tæring, ridser, skrammer, tilsmudsning, spild, stænk og lignende. 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør*: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer Med undtagelse af glaskeramiske kogeplader er hårde hvidevarer ikke dækket 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger. Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* Hvis eksisterende toiletsæde og vandhane ikke kan genbruges af konstruktionsmæssige årsager, dækker forsikringen også nyt sæde/hane i samme standard. 12. Stikledninger* Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne. Dækker Dækker ikke

12 Produkt som dækningen gælder for: Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super Hus Basis-Hus Standard-Hus Standard Plus-Hus Super 1. Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker direkte skade opstået i forsikringstiden ved: G. Skade på skjulte rør og kabler* Utætheder i skjulte rørinstallationer og fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af WaterCircles. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne. Ved tegning Hus Standard, Hus Standard Plus eller Hus Super udgør afskrivning maks kr. og der er ingen selvrisiko. Følgeskader på bygningen, som følge af en dækningsberettiget skade på skjulte rør og kabler. Det er dog en betingelse, at følgeskaden konstateres samtidig. H. Skade på stikledninger* Utætheder i rørstikledninger og brud på el- og svagstrømsstikledninger, som du selv har pligten til at vedligeholde. Ved utætheder på afløbsinstallationer skal dette medføre funktionsforstyrrelser på grund af brud, åbne og forskudte samlinger eller rødder. I forbindelse med en dækningsberettiget rørskade dækkes rimelige udgifter til fejlfinding, der er godkendt af WaterCircles. Det er en betingelse, at skaden er konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og at du har vedligeholdelsespligten for stikledningerne. Ved tegning af Hus Standard, Hus Standard Plus eller Hus Super udgør afskrivning maks kr. og der er ingen selvrisiko. 2. Forsikringen dækker ikke: Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art. Driftstab eller andet indirekte tab. Bygningsdele, bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på blivende plads. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret. Lysreklamer og lysskilte. Over- og tildækning til svømmebassin og spa- og boblebade. Vindmøller. Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil. Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejl ved fremstilling eller op-/udførelse af de forsikrede bygninger* og øvrige genstande. Sker der en videregående skade på andre dele af bygningen kan rimelige udgifter til udbedring af denne dog forventes dækket, dog ikke ved olieforureningsskader. Alle K2, K3 og UN skader, som er nævnt i en tilstandsrapport* der er mindre end 6 år gammel, på ejendommen. Undtagelsen gælder såvel de direkte nævnte skader som eventuelle følgeskader. Forsikringen omfatter 3. Bygninger* De bygninger, som befinder sig på forsikringsstedet*. Bygningernes fundamenter indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv. Ekstrafundering i form af pæle eller lignende er meddækket. 4. Fast bygningstilbehør*: Fast bygningstilbehør* og bygningsdele. 5. Hårde hvidevarer 6. Anlæg til vedvarende energi Energianlæg, fx solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg. 7. Udendørs svømmebassiner (kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten, når det bliver tømt. 8. Udendørs spa- og boblebade 9. Haveanlæg og belægninger. Herunder træbelægninger, fliser, natursten og perlesten. Haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på bygningen*. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke kan flyttes indendørs. 10. Plankeværker, stakitter, murede hegn, flagstænger, solafskærmning, fritstående antenner og hobbydrivhuse* 11. Glas* og sanitet* Skader på/fra drænrør, kedler, varmevekslere, radiatorer og solfangere samt rør i disse genstande, tanke og brønde. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2 (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger * uanset fejlklasse. Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler.* Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandler eller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Forsikringen dækker ikke optøning af frosne rør. Kun rørinstallationer, der er i drift. Skade på skjulte rør og kabler* I udhuse på nedlagte landbrug er ikke meddækket. Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne* og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. Følgeskader på bygningen, som følge af en dækningsberettiget skade på stikledninger. Det er dog en betingelse, at følgeskaden konstateres samtidig. Skader på/fra drænrør og brønde, skader på tagbrønde er dog dækket. Reparation af utætheder i afløbsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bedømmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut). Dog dækkes reparation af utætheder, der medfører skade på forsikrede bygninger* uanset fejlklasse. Skade der kan kræves erstattet på grundlag af forhandler eller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. Kun rørinstallationer, der er i drift Dækkes, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne* og som konstateres samtidigt med den dækningsberettigede utæthed. 12. Stikledninger* Kun stikledningsinstallationer, der er i drift og ikke stikledninger* i og mellem udhuse på nedlagte landbrug. Dækker Dækker ikke

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere