Stemmen som instrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stemmen som instrument"

Transkript

1 Stemmen som instrument Ase Orsted Det var et meget intensivt kursus med 30 deltagere, hvoraf de 28 rar sangere, sangpedagoger el. korledere og med Alison Bagnall og mig som de to eneste talepedagoger. f)er blev arbejdet fia kl. 9,12 h\.er morgen, 14 l7 om eftemidda, gen og om aftenen. I de fleste af middagspauserne fik jeg en halv times privatunder visning hos Jo. Jo Estill er en kvinde i 60erne, uddannet sanger med en smuk kaniere bag sig. Hun har gennem de sidste er udlorsket sammenhenge mellem stemmekvaliteter og taleorganernes indstillingef, Da hun adskiller craft fra artistery er hendes fund absolut af lige, sa stor interesse for goger som for sangere. Det er hendes formel at uddanne de studercnde til master voice technicians Heftil kreves bl.a. indgeende kendskab til taleorganernes anatomi og fysiologi, i den henseende har taleppdagogeme som regel et forspring fremfor sangeme. J. E. finde4 at det sparer tid i sanguddan nelsen, ner de sangstuderende fer en grundig indfoling med og beheekelse af dercs stemmeapparat, for der arbejdes med den kunstneriske brug af instrumentet. Dette svarer til Pahns opfattelse af sin metode som instrumental; men medens Pahns metode er fomnk ret i den vesteuropeiske opfattelse af, hvad der er estetisk ','l l1t.,:tit"i Undet tnil besog hos Alison Bagull, kollega i Adelaile, i septenlber '88 hortejeg fo f.tr ste gang on1.io Estill. Min nysgenighed r.'ar vakt, og gennem litngere tid ptuvedejeg at komme i kotltakt ned hende. Det lykkedes omsider i slutningen af rnatts 89, hvor hun oplystc, at hendes neste og eneste kursus samnte er ville finde sted i Mans Hi, Not'th Carclina, juni '89. Jeg sogte herpd 11 fo6kellige fonds om midler til at deltage og fik positivt srar fn 2, nemlig Specialpedagogisk Jubilaumsfond, der bidrog med kx og S 81, der gav kl Jeg takker hjerteligt for disse bidng, der d4kkede kursus- og opholdsudeifteme samt lidt af flyvebjlletten, der blev meget dyt,9.700, dels p.g.a. kwsusstc dets afsidet bewenhed, dels fordi der ikke med se koft va6el ku nne opn!;s nbatordn i ng. smukt og rigtigt, har J. E. sat sig for at beskrive en hvilken som helst stemmeklalitet, der kan fremstilles af det menneskelige stemmeinstrument. Fire kvaliteter Hun har taget sit udgangs punkt i fire enkle, let genken delige kvalitete4 nemlig talestemme, falset, griid og twang. Disse mider kan hver for sig fan'es individuelt af aldel kon, sindsstemninger etc., men vil alligevel altid kunne identi ficeres akkumt som et smil hos fonkellige mennesker Ansatsroret kan huftigt omformes, og der vil i tale og sang ver lly dende overgange mellem de forskellige stemmekvalitetei For al udforske de forskellige stemmemedeni karakteristika m,h.t. ansatsmrets for'rn, stem melebernes svingningsmonster og den mengde ener li, der er nodvendig for at fastholde stemmemeden har J. E. se at sige fastfiosset stillingerne og beskrevet dem vhja. a]- le tankelige undersogelsespro cedure4 f.eks.: EGG, ftg, high-speed videooptagelser med endoscopi og stmboscopi. Hun har s!.iledes fastsbet, at hver stemmemede hax sit qle cielle, reproducerbare monste! der klart afviger fra andr me ders. if Aben glottis

2 ""'':fl Ved at analysere disse mdder er hun neet frem til at isolere 7 fonkellige strukturel som kombineres pe forskeltig vis, alt efter hvilken stemmemede man onsker at prcducere. Det drcjer sig om 1. Larynx (tynde/tykke stem meleber) 2. Den velo,pha4/ngeale sfincter (aben/lukket) 3. Stotte (hoved-halq tolso -afslappet/spendt) 4. Pharynx bredde (afslap, pet/udvidet) 5. Pharyll\ dybde (kort/langj 6. Tunge {afslapper/spendt) 7. M.aryepiglottis (afstap pet/spendt) I talestemmen ligger hele Presset inde i struben. Der er tykke stemmelaber Den velopharyngeale sfincter er lukket. Alle andre strukturcr er afslappede. Lukket ved fonation I falset, den letteste af alle stemmemadeq er stemmele beme tynde og stive. Den velopharyngeale port er lukket, alle andre strukturer afslappede. Denne funktion er meget og kan derfor udtor:re stemmelabeme Ved Dsob( (g d) er stemmelabeme tynde, den velopha, ryngeale port lukket. der er aktiv stotte, ansat$oret er bredt, larytl\ ster dybt, tunge og aryepiglottis afslappede. Det er en blod, morktfaruet, slag kvalitet. cred eler latrer aben fonlrion Ved twang er stemmeleberne tykke, den velo pharyngeale sfincter kan vere eben eller lukket, ingen stotte, larynx ster hojt, og den aryepigtottiske konstriktion er aktiverct. M.aryepiglottis er en paraet intrinsik muskel, der forbinder strubelaget med tudbruskene. Ner den alitiveres, sker der en sammenpresning af lar]nx forfra bagtil. StrubeHget legger sig hen over struben, hvorved der dannes et ekstra lille rcsonansrarm, som man mener fol_ ersager de meget hoje frckven ser pe 2,5-3 khz, den sakaldte sangerformant. Det er denne klang, der i twang identificeres som metallisk. Blandingskvaliteter Operakvaliteten er en bianding af trc af de primare kvalitete4 nemlig: talestemmq sob og twang. DJ.s. man har tykke stem- 3) Lukket ved presset fonarion meleber som ved talestemmen. Der er aktiv stotte, og svelget er brcdt som ved sob, hvilket giver den karakteristiske morkfanning af klangen; men ner operameden skal vaerc kmftig og gennemtrengende, me man endvidere tilsette den hoje position af larynx og den aryepiglottiske konstrikion som ved twang. Bagtungen er loftet for at udvide orophar.ynx. Belting er den kmftigste og mest krevende kvalitet, der overhovedet kan fremstilles. Alle strukturer er aktiverede: lykke stemmel.eber. den velopharyngeale port lukket, meget kmftig stotte, ansatsroret udvidet og kort, bagtungen loftet og den aryepiglottiske konstriktion at<tiv Denne stemmemade er risikabel, hvis den ikke udfores rigtigt. Det er frcmfor alt vigtigt, at bredden i sv lget fra sobkvaliteten er ak-tiveret Breddeforcgelsen forls etter hele vejen ned og tr kker de fa.lske stemmelaber til side, se de ikke stemmelebers svingninger Sob er en mede at beherske de falske stemmeleber pe. Ndr der opster odemer og knuder

3 pe stemmelaberne efter kmf tig fonation, skyldes det, at de falske stemmeleber som folge af et pres nedefter har lagt sig som en dyne henover de egte stemmeleber og hindret dem i at svinge frit. Ri kurcet sejeg pe nogle meget overbevisende videooptagelser af larynx, hvorledes de falske stemmel ber dekkede de agte ved presset fonation, og at de ved et hurtigt ryk gik tit side som et set kulisseq se snart grad eller latterfunktionen indfortes. Den forkerte mede at nibe pd, hvor man prcsser nedad, er knyttet til emotionen, vrede. Nar man har rebt pe denne made vil man fole en kmclsen i halsen og trang til hoste eller Mmmen. Belting derimod sva rcr til lilsoverskud og glade. Den ledsagende subjektive fornemmelse er vibmtioner bagfil i svalget og i,masken". NALI man belter, er det endvidere vigtigt, at man stotter or dentligt - er maksimalt udspendt omkring brystka-ssen, for man beeynder Hvis man handler autentisk, i overens, stemmelse med sine egentlige emotioner, vil de kropslige forudsetninger formentlig v re til stede helt af sig selv Nogle skolebom kan jo tilsyneladende nibe og skdge uden nogen sinde at komme til skade, medens andre fer noduli. Anvende-lse Efter at have virket som i 20 a.\ oplevede jeg pe dette kursus, hvor vi hver dag gennemgik en ny stemmemrde, auditi\,t, kinzestetisk og visuelt ved fremragende vide ofilm, at.ieg kom i kontald med mit eget stemmeappabt pe en helt ny og sikker mdde. Ri grunduddannelsen burde alle talepedagoger lpre den optimale behenkelse af deres egne taleorganer. Det erjo forudsetningen for, at man kan have en indfolende oplevelse af stemmeklienternes proble mer. Det er ogs"a vigtigt, at man lerer at tenke fysiologisk og har en dgtig forestilling om, hvad der forcger i stemmeapparatet ved foekellige lydkvalitetex Jeg fik revideret min opfattelse og lrert nyt m.h.t. hvorledes man kan beherske de falske stemmeleber Sob er en vigtig teknik, ner vi arbejder med overkomprimerede stem mer og begyndende ventriculerstemme. Alison Bagna[ har i flere er med stort held anvendt sob som en behandlings, teknik til stemmepatienteme i sin pdvate praksis. Som det fremger af video-stroboscopifilm er det en uhyre skensom mede med meget korte lukkefaser. Anvendelsen af denne teknik har angiveligt nedsat hyppigheden af i Adelaide betydeligt gennem de senere ar. Jeg har selv i et par tilfelde haft gleede af at anvende sob teknikken til klienter med be$/ndende on, BeltingtekrLikken har jeg fundet anvendelig til klienter med tidligere recunensparese, der stadig har svage stemmer. I slutfasen af et behandlingsforlob for denne type ktienter er det ved hjelp af belting lykke, des at ld en god og kraftig stemme frem. NAr firnltionen gradvist bygges op og forberedes ordentligt, er der ikke nogen risiko forbundet hermed, tvertimod styrker den stem melebeme. Denne teknik er desuden ga!.nlig til klienter med ekstreme stemmeudfordringer i deres erhvew, gym nastik- og svommelarer og mcksangere. En forogelse af stemmeintensiteten ved at bruge talestemmen (tykke stemmelaber) og oge det subglottale tryk er i disse tllfelde helt utilstrekkeligt. Ved oget tryk i larynx opnas som nevnt kun at aktivere de falske stemmeleber, der presser nedad og fremkalder odemer og knuder, sa belting er den eneste farbare mulighed og kan i hoi gad anbefales. Diekussion Der er kun 6t punkt, hvorjeg er uenig med Jo Estill, og det er m.h.t. fonationsrespimtionen. Hun har valgt ikke at interessere sig herlo4 idet hun sige4 at luften reagerer pe det, den moder p6 sin vej opad. Enhver stemmemede krever sin specielle vejrtrekning, og da der findes mere end 10O forskellige permutationel d.v.s meder at kombinere de syv grundstmkturer p6, har hun valgt at koncentrerc sig om ansatsmr med tilhorende svin l ningsmonster af stemmeleber og stotte. Det kan vel fols\,arcs, ner man axbejder med san ger ; men i arbejdet med stemmelidelser finderjeg det forkert ikke at bearbejde fonati on$espirationen f ra begyndelsen, da dette arbejde er se taknemmeligt og ofte i sig selv fatr en del problemer til at oplose sig. Jo Estill's metode imode-

4 kommer gengse kmv om vi denskabelighed. Det er miiske den mest videnskabelige metode, der overhovedet eksisterer pd markedet. Hun siger selv at den endnu ikke er "kosher". Hun har stadig problemer med en del af de veletablerede au toriteler indenfor sang, fbrdi hun gennemhuller nogle my_ ter: at struben under sang skai \':Ere strakt i dyb og afspaendt position, de ekstrinsikke musk_ ler rna ikke sp2pnde5, twang o{ trelting lvrler.grnft og er skadel ligt o.sv Penjonligt erjeg glad for alle de metodel jeg har left at ketrde ttl dato og trakker Dii dem allesammen. Den mest "videnskabelige" metode beho ver ikke nodvendigvis at vere den mest velegnede adgang til et terapiforlab. Iler synes.teg fakrisk. at den holistiske Coblenzermetode ofte er bedre. Men nogle af Jo Estill's teknik_ ker er absolut anvendelige i mange tilfelde og kan f.eks. fint kombineres med Ibhns na_ saleringsovelser. Jeg er klar over, det kan sive problemel at se mange nvj metoder og teknikker dukker op. Der er risiko fol at det hete hetmgtes som et stort suder_ marked. hvor man i vild;be rager nogle teknikker ned fra hyldernc og hiiber pii, at noget vil vjse sig. Vores gnlnduddannelse er i sig selv sd kort, at nogle finder en videreuddannelse pe tre ti mer eller hojst tre dage fuldt ud hvad den al drig kan blive. Det me vare op til den en_ kelte kollegas redelighed oe selvrespekt, at man sette;is odentligt ind i de fotskellige metoders teori og praksis. for man udsetter andre lor dem, Der er intet odiost i at kombinere metuder, sd lange man bare holder hovedet koldt og nojagtigt ved, hvad man gu I Der arbejdes pe at fe Jo Estill her til landet for at holde workshops i Det skal hermed valmt anbefales at deltage.,is., 116r..1 t dewtdagoe Adt: Iloleenpen. j.n, 311i0 Ritkcnnl 'li! E

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere