Per spek ti ver p å sel v ledel se

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per spek ti ver p å sel v ledel se"

Transkript

1 D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

2

3 L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P E R S P E K T I V E R P Å S E L V L E D E L S E

4

5 D A N I E L L E B J E R R E LY N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P e r s p e k t i v e r p å s e l v l e d e l s e

6 Danielle Bjerre Lyndgaard L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P e r s p e k t i v e r p å s e l v l e d e l s e 2013 Danielle Bjerre Lyndgaard og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Inger Lomholdt Vange og Marisa Moltke Ingvartsen Grafisk layout og modeller: Louise Glargaard Perlmutter/Louises design Tilrettelæggelse og sats: Lone Bjarkow/Louises design Omslag: Nete Banke/Imperiet Sat med Minion Pro & Conduit ITC Pro 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD INDLEDNING Bogens struktur KAPITEL 1 SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE De fem grundantagelser Det fælles tredje KAPITEL 2 DET RELATIONELLE SELV Mig et og Jeg et Selvet som en narrativ konstruktion Selvet som narrativt tyngdepunkt Multifreni og det mættede selv Du er den, der lytter til dine selver Afrunding KAPITEL 3 SELVLEDELSE OG REFLEKSIVE SAMTALER 1. ORDENS LEDELSE Vores personlige narrativer og relationernes betydning At balancere selvets narrative tyngdepunkt At gennemføre et reflekterende team Narrativ selvcoaching en refleksiv samtale Samtaler mellem selver Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding

8 KAPITEL 4 RELATIONEL LEDELSE OG EMERGERENDE SAMTALER 2. ORDENS LEDELSE Relationel ledelse Ekstraordinær ledelse Jeg-Du-relationer Ledelse af ledelsesprocesser Nærvær i relationen Meningsfulde udfordringer Berigende og afklarende samtaler De ti principper for en berigende og afklarende samtale Den berigende og afklarende samtales tre faser Teori U som ramme for emergerende samtaler Refleksionboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 5 ORKESTREREDE SAMTALER 3. ORDENS LEDELSE Gamemasters og Gameplayers Tanker om den orkestrerede samtale Test og indikatorer i et socialkonstruktionistisk perspektiv Narrativ coaching med bevidning Orkestrering af refleksioner og dialoger At arbejde med selver i 3. ordens ledelse D-processer når du orkestrerer en forandringsproces Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 6 EKSTRAORDINÆR LEDELSE AF EKSTRAORDINÆRE MEDARBEJDERE Multiple intelligenser At være ekstraordinær Inspiration til samarbejdet med dine ekstraordinære medarbejdere Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 7 ETIK Etik, moral og tillid Skabelse af bedre sociale verdener Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding

9 AFSLUTTENDE REFLEKSIONER REFERENCER Anvendt litteratur Artikler Anbefalet litteratur Websites

10 EKSEMPLER: Eksempel: Udforskning af en population af selver Eksempel på proces til at igangsætte en samtale om det relationelle selvs bevægelighed Eksempel: At skrue op eller ned for sine selver Eksempel: En samtale om det mangfoldige selv Eksempel: Fra en travl hverdag Eksempel: Hvem er Lise? Eksempel: At arbejde med selverne som et narrativt tyngdepunkt Eksempel: Hvem er Lise? Fortsat Eksempel: Hvem er Lise? Fortsat Eksempel: En refleksiv samtale Eksempel: En narrativ selvcoaching Kathrine og hendes travle hverdag Eksempel: Når konstruktive selver står i vejen for hinanden Eksempel: Bevidstgørelse af relationen Eksempel: Når lederen ikke skal løse det hele Eksempel: En tur i U et Eksempel: En emergerende samtale mellem leder og medarbejder med afsæt i Teori U og medarbejderens selver Eksempel: Når et nyt fælles tredje opstår og nye muligheder bryder frem Eksempel: Når test og selver går hånd i hånd Eksempel: Rasmus og alle hans selver Eksempel: Når samarbejdet driller Eksempel: Der er ikke nødvendigvis noget galt PROCESSER: Proces: Hvad er selvet for en størrelse? Proces: Afholdelse af reflekterende team Proces: En narrativ selvcoaching Proces: Orkestrering af en narrativ samtale/coaching Proces: Den bohmske samtale Proces: Selverne på arbejde Proces: Når du orkestrerer en 5D-proces

11 FORORD Lad mig begynde dette forord med en betænkelig egocentrisme: I 2006 udgav jeg (Flemming Andersen) bogen Selvledelse selvet på ar bejde. Siden da, og uafhængigt af min bog, er begrebet selvledelse blevet et af de store buzzwords her i begyndelsen af årtusindet. Danielle Bjerre Lyndgaard skriver således i indledningen til denne bog: Selvledelse! Den 8. september 2012 kl var der intet mindre end hits, hvis du googlede ordet selvledelse. Valgte du derefter at give dig i kast med at læse bare en mindre del af de mange links, ville du hurtigt opdage, at selvledelse som begreb bliver brugt på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Ja, sådan er det naturligvis, når et buzzword sætter dagsordenen. Hvis de udvikler sig ud over fødselstidspunktet, har de det med at blive projektionsskærm for alle hånde forhåbninger. Jeg har i andenudgaven af min bog Selvledelse, som udkommer i foråret 2013 på Dansk Psykologisk Forlag, forsøgt at præcisere min forståelse af begrebet ved at ændre undertitlen fra selvet på arbejde til selvudvikling på arbejdspladsen. Pointen er, at selvledelse og selvudvikling er to sider af samme sag: Selvledelse fordrer selvudvikling, ligesom selvudvikling fordrer selvledelse. Det er også den opfattelse, som er hovedpointen i Danielle Bjerre Lyndgaards bog. Jeg lærte Danielle at kende, da hun i 2009 startede på MMD-studiet på Copenhagen Business School. Her viste hun sig som en yderst engageret og nysgerrig studerende, som med et utal af nuancerede spørgsmål om sammenhængen mellem filosofi, psykologi og praktisk ledelse uafladeligt udfordrede mig som hendes lærer i erhvervspsykologi. Det er måske denne, FORORD < 9

12 hendes ubændige nysgerrighed, som gør, at jeg læser hendes bog som en, der har tre indfaldsvinkler og tre ærinder. De tre indfaldsvinkler er: 1) den socialkonstruktionistiske filosofis mang - foldighed, 2) den relationelle psykologis mangfoldighed og 3) de udviklende samtalers mangfoldighed. Bogens tre ærinder er: 1) at påpege nødvendigheden af at gennemføre en ekstraordinær ledelse af de utallige ekstraordinære medarbejdere, som alle arbejdspladser er befolket af, 2) at sikre en høj etik på arbejdspladsen, hvis medarbejdernes motivation skal vedligeholdes, og 3) at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere bliver opmærksomme på, at al forandring starter med dem selv. Uden at de tør vove at tænke selv, kommer hverken medarbejderen eller virksomheden videre. Tilsammen betyder Danielles indfaldsvinkler og praktiske ærinder, at læseren føres gennem en række spændende overvejelser, som bl.a. gør det klart, at der ikke er én måde, én sandhed og én ledelsesform, som gælder til enhver tid og i enhver sammenhæng. At lede er at søge og derfor uløseligt bundet til den kontekst og den virksomhed, der skal ledes i, og hvis man som leder alene søger i en ordinær værktøjskasse efter ordinære midler, skaber man kun middelmådige resultater for sig selv og sine medarbejdere. Selvom Danielle tydeligvis ikke tror på evige sandheder, demonstrerer hendes bog dog en usvækket tro på oplysningsfilosofien som indgangsviklen til søgende refleksion. Gennem hendes bog udtrykkes Immanuel Kants opfordring Sapere aude! (vov at tænke selv!). Det gør hun da også her. Hendes betragtninger om de mangfoldige selvopfattelsers (selvers) indbyrdes og forvirrende kamp i ikke mindst de ekstraordinære medarbejderes sind fører til vigtige erkendelser af nødvendigheden af tre forskellige ledelsesformer; nemlig ledelse af 1. orden (øvelse i selvrefleksion), ledelse af 2. orden (emergerende samtaler mellem leder og medarbejder) og ledelse af 3. orden (orkestrerede samtaler mellem konsulent, leder og medarbejder). Danielle fører sandhedsbevis for, at alle tre ledelsesformer er nødvendige for at udvikle selvet på arbejdspladsen. Derfor håber og tror jeg på, at hendes bog vil få god udbredelse på arbejdspladser, som vil andet med deres medarbejdere end blot at købe deres arbejdskraft. Flemming Andersen 10 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

13 INDLEDNING Selvledelse! Den 8. september 2012 kl var der intet mindre end hits, hvis du googlede ordet selvledelse. Valgte du derefter at give dig i kast med at læse bare en mindre del af de mange links, ville du hurtigt opdage, at selvledelse som begreb bliver brugt på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Har du tid og lyst til at dykke ned i de mange forskellige vinkler på selvledelse, der præsenteres på internettet, vil du således opdage, at det langtfra er et entydigt begreb, og at der findes en lang række definitioner på, hvad det dækker over. Begrebet selvledelse kredser, uanset teori og definition, om, hvorledes den enkelte medarbejder får mulighed for at bringe sig selv sine selver 1 i spil i den organisatoriske kontekst og de relationer, vedkommende indgår i. Selvledelse er som begreb relativt nyt og kan bedst beskrives som knyttende sig til det postmodernistiske videnssamfund, hvor udviklingen af ledelsesteorier i stadig højere grad har inkluderet leadership-tilgange, hvor den enkelte leder ikke længere er den, der styrer medarbejdere, processer osv. i hverdagen (hvilket kan betegnes som management ), men derimod i højere grad har fokus på at lede det enkelte menneske til at folde sine potentialer og kompetencer ud, samt skabe rammerne for dette (hvilket kan betegnes som leadership ). Jeg vælger at definere selvledelse som den proces, der foregår, når det enkelte menneske leder sig selv og sine egne selver. Denne definition indebærer, at selvledelse er et vilkår og ikke et ledelsesmæssigt greb. 1 Begrebet selver indebærer, at den måde, hvorpå vi opfatter og beskriver os selv, udgøres af en række forskellige selver, som er i en løbende indre dialog, E. Polster (2005). Det kunne f.eks. være et ambitiøst selv, et brokke-selv og et frygtsomt selv. Dette uddybes i kapitel 2 om det relationelle selv. I N D L E D NING < 11

14 Grundene til, at jeg vælger at definere selvledelse således, er følgende: For det første er begrebet kontekst væsentligt, når vi arbejder med selvledelse. Vi er os selv hele tiden, og vi har mange forskellige selver, som kan bringes i spil på forskellig vis afhængigt af, hvilken kontekst vi indgår i, og hvad der i den givne kontekst måtte opleves som meningsfuldt for den enkelte at byde ind med. For det andet er relationer væsentlige at forholde sig til, når vi arbejder med selvledelse. Denne bog tager sit afsæt i en socialkonstruktionistisk tilgang, og det betyder, at kontekst og relationer er afgørende, når vi forsøger at forstå og arbejder med vores egen og andre menneskers ageren i hverdagen. For det tredje går vi alle på arbejde for at skabe en eller anden form for resultater det, vi skaber og udfører. I denne bog er selvledelse derfor at forstå som en proces, hvor vi både alene og sammen med andre kan lede efter vores mange forskellige selver, samt en indsigt i, hvordan vi kan lede dem alene og sammen med andre. Det er relationen til andre, der skaber det enkelte menneske, dette menneskes opfattelse af sig selv og den virkelighed, det oplever sig som værende en del af. Den samme responsivitet kan tilnærmelsesvis overføres til de relationer, der er mellem vores mange selver. Det betyder, at vi i vores arbejde med at lede os selv og vores mange selver både kan have vores opmærksomhed og energi rettet mod de relationer, vi indgår i med andre mennesker, og de relationer, der gennem tiden er opstået mellem vores egne selver. Det er væsentligt at holde fast i det relationelle aspekt ved selvledelse anno 2013, da vi ellers risikerer at gå til selvledelse som en individuel proces, noget, vi skal klare alene. Ingen af os hverken kan eller skal lykkes helt på egen hånd. Alle vigtige forandringer skabes i en relation. I en dialog, via samtaler mellem vores selver og med andre. Med andre ord: Du er ikke alene heller ikke selvom det indimellem måske er din oplevelse. Denne bogs intention er med et praktisk afsæt at udforske og give inspiration til, hvorledes der kan skabes en form for ledelse, som giver rum og mulighed for, at selvledende medarbejdere får både mod og lejlighed til at bidrage med deres ypperste kræfter. Dette sker ad tre forskellige veje. Først ved at fokusere på, hvordan vi hver især kan lede os selv og vores mangfoldige selver. Dernæst ved at gå tættere på den klassiske ledelsesrelation, hvor leder og medarbejder sammen skaber en ledelsesmæssig kontekst, inden for hvilken medarbejderen kan folde sig ud, og sidst, men ikke 12 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

15 mindst, retter bogen blikket mod de situationer, hvor der udover medarbejder og leder også indgår en konsulent i ledelsesrelationen. Da der i alle relationer indgår en form for samtale i visse tilfælde med os selv kredser bogens mange eksempler og praksisforslag omkring forskellige former for samtaler. Disse eksemplificerer, hvorledes der gennem samtaler kan skabes en kontekst, hvori både medarbejdere og ledere oplever, at de i fællesskab skaber meningsfuldhed og mulighed for vækst. Dette sker i de dialoger og relationer, som den selvledende medarbejder indgår i, og som samtidig kan bidrage positivt til ledelsen af de selvledende medarbejdere. Der er således tale om selvledelse, når du leder dig selv og dine selver i den kontekst, du indgår i, og dermed også i de arbejdsrelationer, du er en del af. Selvledelse handler således om, at du får sat dine egne behov for selvstændighed, selvansvarlighed og selvværdighed på dagsordenen. Det betyder også, at selvledelse er en proces, som forudsætter store kompetencer hos dig samt et velfunderet selvværd for at kunne fungere optimalt. Samtidig er der et potentielt ledelsesdilemma, idet ikke alle er lige klar til selv at påtage sig så stort et ansvar for egen udvikling, som selvledelse fordrer. Selvledelse kan derudover blive svært at udvikle uden en relationel leder, der både kan og vil skabe de organisatoriske rammer for, at du som medarbejder kan folde dine selver ud på nye måder. Som det vil blive mere indgående beskrevet i kapitel 1 og 2, sker og skabes alting i en relation, og derfor bliver vi mennesker kun os selv, når vi opdager os selv i en andens øjne, eller når vi reflekterer over os selv i forhold til andre individer. I vores refleksioner forholder vi os altid til os selv i forhold til mindst én anden. I denne bog er det særligt lederen, som er den primære betydningsfulde anden, og det bliver således væsentligt, hvorledes medarbejderen opdager sig selv og reflekterer over sig selv og sine selver i forhold til sin leder. Vores indre dialog er uendelig vigtig for, hvordan vi ser på os selv og vores selver, og dermed også for, hvilken selvforståelse vi udvikler over tid, og hvilke af vores selver vi vælger at lytte til. Hvis vi både kan finde de selver, som bidrager positivt til de ting, vi gerne vil, og de selver, som ikke synes at bringe os noget positivt, kan vi undersøge, hvilke relationer og kontekster de er opstået af, og derved kan vi vælge, om vi ønsker at lytte til dem fremover eller ej. I N D L E D NING < 13

16 De af vores selver, som vi måske umiddelbart kan opleve som værende negative eller hæmmende for os, kan sagtens også have både gode, konstruktive kræfter og yderst gode intentioner. De er opstået på et tidspunkt, hvor de gav mening for os og hjalp os i en given kontekst. Men det er ikke altid meningsfuldt at lytte til dem længere, når de føles uhensigtsmæssige og/eller har en negativ indflydelse på vores valg af handlinger. Som leder, der ønsker at praktisere ledelse af det relationelle selv, må du i høj grad fokusere på at skabe god ledelse sammen med dine selvledende medarbejdere. Du må have lyst til at lede dine medarbejdere, alle deres selver og jeres gensidige relation dine egne selver og deres indbyrdes relationer. Når du arbejder med ledelse af selvledende medarbejdere og ledelse af det relationelle selv, antager begrebet ledelse en form, som ikke handler om ledelse i betydningen at styre, men i langt højere grad om at lede efter noget. At søge og finde. Sammen. Det handler om to ting. Først og fremmest må du være villig til at opgive illusionen om, at der findes en endegyldig sandhed om, hvad der er rigtige og forkerte handlinger, gode eller dårlige handlinger. Når du ikke længere holder fast i, at lige netop din oplevelse af, hvad der er gode og dårlige handlinger i en given situation, også er den, der gælder for alle andre mennesker, vil du opleve, at I kan mødes på en helt anden bane. En bane, hvor oplevelsen af rigtigt og forkert, godt og dårligt er noget, I skaber sammen ved at tale sammen og ved at være oprigtigt interesserede i hinanden. Dernæst må du have lyst til at lede og se. Lyst til at se dine medarbejdere lyst til at se dig selv og dine selver. Da jeg var barn, legede vi ofte to lege: tampen brænder og skjul/gemme. Begge lege handler om at søge og finde, og der er særligt to elementer i de lege, som er interessante at huske som leder. Tampen brænder handler om at finde en ting, som din legekammerat har gemt for dig. Jo tættere du kommer på at finde, jo mere brænder tampen og har du leget den leg som barn, kan du måske stadig genkalde dig spændingen ved at søge og glæden ved at finde. Den samme spænding og glæde vil du kunne opleve i dit samarbejde med dine selvledende medarbejdere, når I begiver jer ud i at lede efter jeres fælles virkelighed, og når I opdager alt det, I kan udrette sammen, hvis I er oprigtigt interesserede i at lede og finde. I skjul eller gemme leder en udvalgt person efter sine kammerater, der har gemt sig og jo bedre vi har gemt os, jo sværere er legen. Men succesen har en bagside. Måske har du selv oplevet at have fundet et fantastisk 14 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

17 gemmested, hvor ingen kunne finde dig. I princippet den største succes, du kan opnå i lige netop den leg. Og du kan måske også huske de tanker, der gik gennem dit hoved, da din umiddelbare eufori over at have gemt dig så godt, at ingen kunne finde dig, havde lagt sig. Vi skal ikke sidde længe alene i mørket, før vi begynder at hige efter at blive set. Når alle de andre er fundet og set, når ingen rigtigt længere gider lede efter dig, fordi du er så svær at se, sker der noget. Vi tænker: Find mig nu! Se mig nu! Hvor svært kan det være? Begge lege kan kobles til denne bogs ærinde. Led og måske skal du finde. Du må have lyst til at lede og mod til at se det, du finder. Både sammen med dine selvledende medarbejdere og i relation til dig selv og dine egne selver. BOGENS STRUKTUR I bogens 1. kapitel får du en kort introduktion til socialkonstruktionisme, der som nævnt er bogens teoretiske afsæt. Kapitel 2 tager dig med ind i selvets og selvernes verden. I kapitlet beskrives, hvorledes vi som individer ikke udelukkende består af et enkelt og entydigt selv, og at vi hver især indeholder en lang række selver, som er opstået og formet gennem livet. Selver, der har taget og tager form afhængigt af, hvilke stemmer vi har valgt eller er blevet tvunget til at lytte til undervejs i livet. I kapitlet beskrives også, hvorledes vi, når vi praktiserer selvledelse, er i gang med at lede vores egne selver, mens vi i den klassiske ledelsesrelation mellem leder og medarbejder med fordel kan have øje for, at ledere ikke blot leder et eller flere andre mennesker, men derimod andre menneskers mange forskellige selver. Derudover berører kapitlet, hvordan konsulenter ikke blot skal forholde sig til deres egne selver, men også til de selver, som de andre aktører i en relation bringer med ind i en given kontekst. I kapitel 3 beskrives, hvorledes den enkelte medarbejder kan lede sine egne selver og gennem denne selvledelsesproces få mulighed for i højere grad at lede sig selv og sine mangfoldige selver i retninger, der af den enkelte opleves som både meningsfulde og nyttige. Der sættes fokus på refleksive samtaler som udgangspunktet for dette arbejde. Kapitel 4 tager afsæt i den mere traditionelle ledelsesrelation mellem leder og medarbejder, samt hvorledes vi gennem emergerende samtaler kan I N D L E D NING < 15

18 samskabe ledelsesrelationer, der bidrager konstruktivt til medarbejdernes muligheder for at frisætte flest muligt af egne ressourcer og selver, således at de får lejlighed til at bidrage med deres ypperste. I dette kapitel beskrives også begrebet magt i forhold til ledelsesrelationen, herunder hvilke former for relationer vi kan vælge at indgå i og hvilke vi med fordel kan arbejde på at opnå sammen. I kapitel 5 drages konsulentrollen ind i forhold til ledelsesprocessen, og der stilles skarpt på, hvorledes konsulenter gennem forskellige former for samtaler kan bidrage konstruktivt til at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejders mangfoldige selver. I kapitel 3, 4 og 5 introduceres under de tre forskellige ledelsesrelationer: 1. ordens ledelse selvledelse 2. ordens ledelse relationel ledelse 3. ordens ledelse når konsulenter leder ledelsesprocesser, en række samtaleformer, der kan bidrage til den enkeltes muligheder for at udfolde sig selv og sine mangfoldige selver. Særligt tre former for samtaler er relevante at sætte fokus på, når vi arbejder med selvledelse og ledelse af det relationelle selv: > > De refleksive samtaler, dvs. de samtaler, vi har med os selv og vores mangfoldige selver > > De emergerende samtaler, dvs. de samtaler, som opstår mellem mennesker i organisationen. Her er særligt fokus på samtaler mellem leder og medarbejder > > De orkestrerede samtaler, dvs. de samtaler, der rammesættes i organisationen, ofte af konsulenter. Set i sammenhæng med de tre ledelsesrelationer kommer det til at se således ud: > > 1. ordens ledelse selvledelse og refleksive samtaler 16 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

19 > > 2. ordens ledelse relationel ledelse (når lederen står for den overordnede ledelsesproces og medarbejderen som leder af 1. orden) og emergerende samtaler > > 3. ordens ledelse (når konsulenten leder lederen og medarbejderen frem til en brugbar ledelsesproces) og orkestrerede samtaler. Bogens kapitel 6 introducerer begrebet ekstraordinær ledelse af ekstraordinære medarbejdere. Kapitlet bryder med begrebet primadonnaledelse, som ofte sætter medarbejdere med ekstraordinære selver i et mindre flatterende lys, og folder i stedet en forståelsesramme ud, som kan inspirere til at nytænke ledelse. Der gives et bud på, hvad det vil sige at være en ekstraordinær medarbejder, og hvad det kan indebære at have ekstraordinære selver og potentielt muligheden for at bidrage ekstraordinært til hverdagen på jobbet. Kapitel 7 tager fat på den etik, vi med fordel kan rette vores opmærksomhed mod i hverdagen, når vi sammen arbejder med selvledelse og ledelse af det relationelle selv og dermed også ledelse af den enkeltes mangfoldige selver. Bogen rundes af under Afsluttende refleksioner med en opsummering af de ledelsesrelationer og samtaleformer, der er blevet præsenteret gennem bogen, samt et perspektiv på, hvor det kan bringe os hen sammen. Jeg har arbejdet som intern konsulent i den samme virksomhed i mere end fem år, og man kunne let forledes til at tro, at eksemplerne i bogen udelukkende handler om de mennesker, jeg samarbejder med i dag. Dette er dog ikke tilfældet. Alle eksempler i bogen er, udover at være anonymiserede, inspireret af fortællinger fra mit eget liv, mine erfaringer som både intern og ekstern konsulent og ikke mindst fortællinger fra mennesker i mit netværk. Jeg vil opfordre dig til undervejs i læsningen at stoppe op og reflektere over, hvornår du oplever at kunne lade dig inspirere og skabe dine egne fortællinger om dine mangfoldige selver, dine medarbejderes mangfoldige selver og/eller de mangfoldige selver, du er så privilegeret at møde i dit daglige virke som intern eller ekstern konsulent. God læse- og refleksionslyst! I N D L E D NING < 17

20

21 KAPITEL 1. SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE I dette kapitel vil du kort blive introduceret til, hvorledes socialkonstruktionismen kan tilbyde et meningsfuldt fundament, hvorfra vi kan opleve og begribe vores indre og ydre verden. Denne bog har konstruktionstænkning som iagttagelsesposition. Det betyder bl.a., at der er fokus på mikroprocesser, og at vi gennem bogen beskæftiger os med et lille bitte udsnit af verden. Det er de mikroprocesser, vi beskæftiger os med i hverdagen på jobbet, der bliver det interessante, mens makroperspektivet reduceres til baggrund. Denne bog handler med andre ord om os. Om os selv og vores relationelle og mangfoldige selver. Den præcise kontekst f.eks. hvilken organisation, branche, strategi eller økonomisk situation vi befinder os i er baggrundsstof. Det, vi ser, vil altid være afhængigt af, hvor vi vælger at kigge hen, måden, vi betragter på, og det, vi ønsker og vælger at fastholde undervejs. Denne undersøgelsesposition sætter fokus på variationen, både hos de forskellige aktører og vores relationer på kryds og tværs, dvs. på mikroprocesserne. De konstruktioner, du ser, ville en anden måske ikke se, og måske ville du se noget ganske andet, hvis du fik mulighed for at tage en given situation og starte forfra med de samme rammer og processer på et andet tidspunkt i dit liv. Måske endda blot i morgen eller en time fra nu. I det socialkonstruktionistiske paradigme oplever vi virkeligheden som resultatet af vores gensidige forhandlinger om, hvordan virkeligheden bør forstås, hvad der virker og eventuelt ikke virker i hver vores udgave af den. Det får betydning for bogen her, fordi omdrejningspunktet hele vejen igennem er den virkelighed, der skabes mellem mennesker og i mennesker. Dette er et udtryk for den socialkonstruktionistiske grundholdning om, at de mellemmenneskelige relationer går forud for det enkelte individ, hvilket betyder, at selvet ikke kan ses som en isoleret enhed, men som SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE < 19

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light Dorte Nissen dn@inpraxis.dk 1 Sig et par ord om dig selv fortæl evt. lidt om hvor du arbejder henne, og hvad der særligt optager dig Når du er kommet til denne

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Når teamet ikke fungerer!

Når teamet ikke fungerer! Kapitel fra bogen: I den gode ledelses tjeneste, som udkom i 2012 i forbindelse med Susanne Teglkamps 10 års jubilæum. Bogen er en artikelsamling af Susanne Teglkamps artikler gennem årene udvalgt og kommenteret

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Denne bog henvender sig til både interne

Denne bog henvender sig til både interne Anmeldelser Maja Loua Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard: Anerkendende HR og organisationsudvikling Skab mening, handlekraft og bedre resultater Dansk Psykologisk Forlag, 2008, 231 sider, ISBN 978-87-7706-526-2

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier Indledning Denne bog handler om selvstyrende team. Den er skrevet både til studerende, som ønsker at forske i egen praksis, og til praktikere, der ønsker at bliver klogere på, hvad det er, der sker i deres

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Den samskabende medarbejdersamtale. Ledelsesdag Aarhus-gymnasierne 4. februar 2015 v/timo Bohni & Mads Ole Dall Perspektivgruppen

Den samskabende medarbejdersamtale. Ledelsesdag Aarhus-gymnasierne 4. februar 2015 v/timo Bohni & Mads Ole Dall Perspektivgruppen Den samskabende medarbejdersamtale Ledelsesdag Aarhus-gymnasierne 4. februar 2015 v/timo Bohni & Mads Ole Dall Perspektivgruppen Program Formål og fælles afsæt Samskabende ledelsesprocesser - Pause Undersøgelse

Læs mere

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse

RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI. Relationskompetent ledelse RARRT RELATION ANERKENDELSE RESSOURCER REFLEKSION TEORI Relationskompetent ledelse Den ledelsesmæssige udfordring: Åbenhed, forhandling og responsivitet versus handlekraft Ledelsesperspektiver To forskellige

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere