Per spek ti ver p å sel v ledel se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per spek ti ver p å sel v ledel se"

Transkript

1 D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G

2

3 L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P E R S P E K T I V E R P Å S E L V L E D E L S E

4

5 D A N I E L L E B J E R R E LY N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P e r s p e k t i v e r p å s e l v l e d e l s e

6 Danielle Bjerre Lyndgaard L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E L V P e r s p e k t i v e r p å s e l v l e d e l s e 2013 Danielle Bjerre Lyndgaard og Dansk Psykologisk Forlag A/S Forlagsredaktion: Inger Lomholdt Vange og Marisa Moltke Ingvartsen Grafisk layout og modeller: Louise Glargaard Perlmutter/Louises design Tilrettelæggelse og sats: Lone Bjarkow/Louises design Omslag: Nete Banke/Imperiet Sat med Minion Pro & Conduit ITC Pro 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S Printed in Denmark 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

7 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD INDLEDNING Bogens struktur KAPITEL 1 SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE De fem grundantagelser Det fælles tredje KAPITEL 2 DET RELATIONELLE SELV Mig et og Jeg et Selvet som en narrativ konstruktion Selvet som narrativt tyngdepunkt Multifreni og det mættede selv Du er den, der lytter til dine selver Afrunding KAPITEL 3 SELVLEDELSE OG REFLEKSIVE SAMTALER 1. ORDENS LEDELSE Vores personlige narrativer og relationernes betydning At balancere selvets narrative tyngdepunkt At gennemføre et reflekterende team Narrativ selvcoaching en refleksiv samtale Samtaler mellem selver Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding

8 KAPITEL 4 RELATIONEL LEDELSE OG EMERGERENDE SAMTALER 2. ORDENS LEDELSE Relationel ledelse Ekstraordinær ledelse Jeg-Du-relationer Ledelse af ledelsesprocesser Nærvær i relationen Meningsfulde udfordringer Berigende og afklarende samtaler De ti principper for en berigende og afklarende samtale Den berigende og afklarende samtales tre faser Teori U som ramme for emergerende samtaler Refleksionboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 5 ORKESTREREDE SAMTALER 3. ORDENS LEDELSE Gamemasters og Gameplayers Tanker om den orkestrerede samtale Test og indikatorer i et socialkonstruktionistisk perspektiv Narrativ coaching med bevidning Orkestrering af refleksioner og dialoger At arbejde med selver i 3. ordens ledelse D-processer når du orkestrerer en forandringsproces Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 6 EKSTRAORDINÆR LEDELSE AF EKSTRAORDINÆRE MEDARBEJDERE Multiple intelligenser At være ekstraordinær Inspiration til samarbejdet med dine ekstraordinære medarbejdere Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding KAPITEL 7 ETIK Etik, moral og tillid Skabelse af bedre sociale verdener Refleksionsboks: Tanker til eftertanke Afrunding

9 AFSLUTTENDE REFLEKSIONER REFERENCER Anvendt litteratur Artikler Anbefalet litteratur Websites

10 EKSEMPLER: Eksempel: Udforskning af en population af selver Eksempel på proces til at igangsætte en samtale om det relationelle selvs bevægelighed Eksempel: At skrue op eller ned for sine selver Eksempel: En samtale om det mangfoldige selv Eksempel: Fra en travl hverdag Eksempel: Hvem er Lise? Eksempel: At arbejde med selverne som et narrativt tyngdepunkt Eksempel: Hvem er Lise? Fortsat Eksempel: Hvem er Lise? Fortsat Eksempel: En refleksiv samtale Eksempel: En narrativ selvcoaching Kathrine og hendes travle hverdag Eksempel: Når konstruktive selver står i vejen for hinanden Eksempel: Bevidstgørelse af relationen Eksempel: Når lederen ikke skal løse det hele Eksempel: En tur i U et Eksempel: En emergerende samtale mellem leder og medarbejder med afsæt i Teori U og medarbejderens selver Eksempel: Når et nyt fælles tredje opstår og nye muligheder bryder frem Eksempel: Når test og selver går hånd i hånd Eksempel: Rasmus og alle hans selver Eksempel: Når samarbejdet driller Eksempel: Der er ikke nødvendigvis noget galt PROCESSER: Proces: Hvad er selvet for en størrelse? Proces: Afholdelse af reflekterende team Proces: En narrativ selvcoaching Proces: Orkestrering af en narrativ samtale/coaching Proces: Den bohmske samtale Proces: Selverne på arbejde Proces: Når du orkestrerer en 5D-proces

11 FORORD Lad mig begynde dette forord med en betænkelig egocentrisme: I 2006 udgav jeg (Flemming Andersen) bogen Selvledelse selvet på ar bejde. Siden da, og uafhængigt af min bog, er begrebet selvledelse blevet et af de store buzzwords her i begyndelsen af årtusindet. Danielle Bjerre Lyndgaard skriver således i indledningen til denne bog: Selvledelse! Den 8. september 2012 kl var der intet mindre end hits, hvis du googlede ordet selvledelse. Valgte du derefter at give dig i kast med at læse bare en mindre del af de mange links, ville du hurtigt opdage, at selvledelse som begreb bliver brugt på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Ja, sådan er det naturligvis, når et buzzword sætter dagsordenen. Hvis de udvikler sig ud over fødselstidspunktet, har de det med at blive projektionsskærm for alle hånde forhåbninger. Jeg har i andenudgaven af min bog Selvledelse, som udkommer i foråret 2013 på Dansk Psykologisk Forlag, forsøgt at præcisere min forståelse af begrebet ved at ændre undertitlen fra selvet på arbejde til selvudvikling på arbejdspladsen. Pointen er, at selvledelse og selvudvikling er to sider af samme sag: Selvledelse fordrer selvudvikling, ligesom selvudvikling fordrer selvledelse. Det er også den opfattelse, som er hovedpointen i Danielle Bjerre Lyndgaards bog. Jeg lærte Danielle at kende, da hun i 2009 startede på MMD-studiet på Copenhagen Business School. Her viste hun sig som en yderst engageret og nysgerrig studerende, som med et utal af nuancerede spørgsmål om sammenhængen mellem filosofi, psykologi og praktisk ledelse uafladeligt udfordrede mig som hendes lærer i erhvervspsykologi. Det er måske denne, FORORD < 9

12 hendes ubændige nysgerrighed, som gør, at jeg læser hendes bog som en, der har tre indfaldsvinkler og tre ærinder. De tre indfaldsvinkler er: 1) den socialkonstruktionistiske filosofis mang - foldighed, 2) den relationelle psykologis mangfoldighed og 3) de udviklende samtalers mangfoldighed. Bogens tre ærinder er: 1) at påpege nødvendigheden af at gennemføre en ekstraordinær ledelse af de utallige ekstraordinære medarbejdere, som alle arbejdspladser er befolket af, 2) at sikre en høj etik på arbejdspladsen, hvis medarbejdernes motivation skal vedligeholdes, og 3) at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere bliver opmærksomme på, at al forandring starter med dem selv. Uden at de tør vove at tænke selv, kommer hverken medarbejderen eller virksomheden videre. Tilsammen betyder Danielles indfaldsvinkler og praktiske ærinder, at læseren føres gennem en række spændende overvejelser, som bl.a. gør det klart, at der ikke er én måde, én sandhed og én ledelsesform, som gælder til enhver tid og i enhver sammenhæng. At lede er at søge og derfor uløseligt bundet til den kontekst og den virksomhed, der skal ledes i, og hvis man som leder alene søger i en ordinær værktøjskasse efter ordinære midler, skaber man kun middelmådige resultater for sig selv og sine medarbejdere. Selvom Danielle tydeligvis ikke tror på evige sandheder, demonstrerer hendes bog dog en usvækket tro på oplysningsfilosofien som indgangsviklen til søgende refleksion. Gennem hendes bog udtrykkes Immanuel Kants opfordring Sapere aude! (vov at tænke selv!). Det gør hun da også her. Hendes betragtninger om de mangfoldige selvopfattelsers (selvers) indbyrdes og forvirrende kamp i ikke mindst de ekstraordinære medarbejderes sind fører til vigtige erkendelser af nødvendigheden af tre forskellige ledelsesformer; nemlig ledelse af 1. orden (øvelse i selvrefleksion), ledelse af 2. orden (emergerende samtaler mellem leder og medarbejder) og ledelse af 3. orden (orkestrerede samtaler mellem konsulent, leder og medarbejder). Danielle fører sandhedsbevis for, at alle tre ledelsesformer er nødvendige for at udvikle selvet på arbejdspladsen. Derfor håber og tror jeg på, at hendes bog vil få god udbredelse på arbejdspladser, som vil andet med deres medarbejdere end blot at købe deres arbejdskraft. Flemming Andersen 10 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

13 INDLEDNING Selvledelse! Den 8. september 2012 kl var der intet mindre end hits, hvis du googlede ordet selvledelse. Valgte du derefter at give dig i kast med at læse bare en mindre del af de mange links, ville du hurtigt opdage, at selvledelse som begreb bliver brugt på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Har du tid og lyst til at dykke ned i de mange forskellige vinkler på selvledelse, der præsenteres på internettet, vil du således opdage, at det langtfra er et entydigt begreb, og at der findes en lang række definitioner på, hvad det dækker over. Begrebet selvledelse kredser, uanset teori og definition, om, hvorledes den enkelte medarbejder får mulighed for at bringe sig selv sine selver 1 i spil i den organisatoriske kontekst og de relationer, vedkommende indgår i. Selvledelse er som begreb relativt nyt og kan bedst beskrives som knyttende sig til det postmodernistiske videnssamfund, hvor udviklingen af ledelsesteorier i stadig højere grad har inkluderet leadership-tilgange, hvor den enkelte leder ikke længere er den, der styrer medarbejdere, processer osv. i hverdagen (hvilket kan betegnes som management ), men derimod i højere grad har fokus på at lede det enkelte menneske til at folde sine potentialer og kompetencer ud, samt skabe rammerne for dette (hvilket kan betegnes som leadership ). Jeg vælger at definere selvledelse som den proces, der foregår, når det enkelte menneske leder sig selv og sine egne selver. Denne definition indebærer, at selvledelse er et vilkår og ikke et ledelsesmæssigt greb. 1 Begrebet selver indebærer, at den måde, hvorpå vi opfatter og beskriver os selv, udgøres af en række forskellige selver, som er i en løbende indre dialog, E. Polster (2005). Det kunne f.eks. være et ambitiøst selv, et brokke-selv og et frygtsomt selv. Dette uddybes i kapitel 2 om det relationelle selv. I N D L E D NING < 11

14 Grundene til, at jeg vælger at definere selvledelse således, er følgende: For det første er begrebet kontekst væsentligt, når vi arbejder med selvledelse. Vi er os selv hele tiden, og vi har mange forskellige selver, som kan bringes i spil på forskellig vis afhængigt af, hvilken kontekst vi indgår i, og hvad der i den givne kontekst måtte opleves som meningsfuldt for den enkelte at byde ind med. For det andet er relationer væsentlige at forholde sig til, når vi arbejder med selvledelse. Denne bog tager sit afsæt i en socialkonstruktionistisk tilgang, og det betyder, at kontekst og relationer er afgørende, når vi forsøger at forstå og arbejder med vores egen og andre menneskers ageren i hverdagen. For det tredje går vi alle på arbejde for at skabe en eller anden form for resultater det, vi skaber og udfører. I denne bog er selvledelse derfor at forstå som en proces, hvor vi både alene og sammen med andre kan lede efter vores mange forskellige selver, samt en indsigt i, hvordan vi kan lede dem alene og sammen med andre. Det er relationen til andre, der skaber det enkelte menneske, dette menneskes opfattelse af sig selv og den virkelighed, det oplever sig som værende en del af. Den samme responsivitet kan tilnærmelsesvis overføres til de relationer, der er mellem vores mange selver. Det betyder, at vi i vores arbejde med at lede os selv og vores mange selver både kan have vores opmærksomhed og energi rettet mod de relationer, vi indgår i med andre mennesker, og de relationer, der gennem tiden er opstået mellem vores egne selver. Det er væsentligt at holde fast i det relationelle aspekt ved selvledelse anno 2013, da vi ellers risikerer at gå til selvledelse som en individuel proces, noget, vi skal klare alene. Ingen af os hverken kan eller skal lykkes helt på egen hånd. Alle vigtige forandringer skabes i en relation. I en dialog, via samtaler mellem vores selver og med andre. Med andre ord: Du er ikke alene heller ikke selvom det indimellem måske er din oplevelse. Denne bogs intention er med et praktisk afsæt at udforske og give inspiration til, hvorledes der kan skabes en form for ledelse, som giver rum og mulighed for, at selvledende medarbejdere får både mod og lejlighed til at bidrage med deres ypperste kræfter. Dette sker ad tre forskellige veje. Først ved at fokusere på, hvordan vi hver især kan lede os selv og vores mangfoldige selver. Dernæst ved at gå tættere på den klassiske ledelsesrelation, hvor leder og medarbejder sammen skaber en ledelsesmæssig kontekst, inden for hvilken medarbejderen kan folde sig ud, og sidst, men ikke 12 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

15 mindst, retter bogen blikket mod de situationer, hvor der udover medarbejder og leder også indgår en konsulent i ledelsesrelationen. Da der i alle relationer indgår en form for samtale i visse tilfælde med os selv kredser bogens mange eksempler og praksisforslag omkring forskellige former for samtaler. Disse eksemplificerer, hvorledes der gennem samtaler kan skabes en kontekst, hvori både medarbejdere og ledere oplever, at de i fællesskab skaber meningsfuldhed og mulighed for vækst. Dette sker i de dialoger og relationer, som den selvledende medarbejder indgår i, og som samtidig kan bidrage positivt til ledelsen af de selvledende medarbejdere. Der er således tale om selvledelse, når du leder dig selv og dine selver i den kontekst, du indgår i, og dermed også i de arbejdsrelationer, du er en del af. Selvledelse handler således om, at du får sat dine egne behov for selvstændighed, selvansvarlighed og selvværdighed på dagsordenen. Det betyder også, at selvledelse er en proces, som forudsætter store kompetencer hos dig samt et velfunderet selvværd for at kunne fungere optimalt. Samtidig er der et potentielt ledelsesdilemma, idet ikke alle er lige klar til selv at påtage sig så stort et ansvar for egen udvikling, som selvledelse fordrer. Selvledelse kan derudover blive svært at udvikle uden en relationel leder, der både kan og vil skabe de organisatoriske rammer for, at du som medarbejder kan folde dine selver ud på nye måder. Som det vil blive mere indgående beskrevet i kapitel 1 og 2, sker og skabes alting i en relation, og derfor bliver vi mennesker kun os selv, når vi opdager os selv i en andens øjne, eller når vi reflekterer over os selv i forhold til andre individer. I vores refleksioner forholder vi os altid til os selv i forhold til mindst én anden. I denne bog er det særligt lederen, som er den primære betydningsfulde anden, og det bliver således væsentligt, hvorledes medarbejderen opdager sig selv og reflekterer over sig selv og sine selver i forhold til sin leder. Vores indre dialog er uendelig vigtig for, hvordan vi ser på os selv og vores selver, og dermed også for, hvilken selvforståelse vi udvikler over tid, og hvilke af vores selver vi vælger at lytte til. Hvis vi både kan finde de selver, som bidrager positivt til de ting, vi gerne vil, og de selver, som ikke synes at bringe os noget positivt, kan vi undersøge, hvilke relationer og kontekster de er opstået af, og derved kan vi vælge, om vi ønsker at lytte til dem fremover eller ej. I N D L E D NING < 13

16 De af vores selver, som vi måske umiddelbart kan opleve som værende negative eller hæmmende for os, kan sagtens også have både gode, konstruktive kræfter og yderst gode intentioner. De er opstået på et tidspunkt, hvor de gav mening for os og hjalp os i en given kontekst. Men det er ikke altid meningsfuldt at lytte til dem længere, når de føles uhensigtsmæssige og/eller har en negativ indflydelse på vores valg af handlinger. Som leder, der ønsker at praktisere ledelse af det relationelle selv, må du i høj grad fokusere på at skabe god ledelse sammen med dine selvledende medarbejdere. Du må have lyst til at lede dine medarbejdere, alle deres selver og jeres gensidige relation dine egne selver og deres indbyrdes relationer. Når du arbejder med ledelse af selvledende medarbejdere og ledelse af det relationelle selv, antager begrebet ledelse en form, som ikke handler om ledelse i betydningen at styre, men i langt højere grad om at lede efter noget. At søge og finde. Sammen. Det handler om to ting. Først og fremmest må du være villig til at opgive illusionen om, at der findes en endegyldig sandhed om, hvad der er rigtige og forkerte handlinger, gode eller dårlige handlinger. Når du ikke længere holder fast i, at lige netop din oplevelse af, hvad der er gode og dårlige handlinger i en given situation, også er den, der gælder for alle andre mennesker, vil du opleve, at I kan mødes på en helt anden bane. En bane, hvor oplevelsen af rigtigt og forkert, godt og dårligt er noget, I skaber sammen ved at tale sammen og ved at være oprigtigt interesserede i hinanden. Dernæst må du have lyst til at lede og se. Lyst til at se dine medarbejdere lyst til at se dig selv og dine selver. Da jeg var barn, legede vi ofte to lege: tampen brænder og skjul/gemme. Begge lege handler om at søge og finde, og der er særligt to elementer i de lege, som er interessante at huske som leder. Tampen brænder handler om at finde en ting, som din legekammerat har gemt for dig. Jo tættere du kommer på at finde, jo mere brænder tampen og har du leget den leg som barn, kan du måske stadig genkalde dig spændingen ved at søge og glæden ved at finde. Den samme spænding og glæde vil du kunne opleve i dit samarbejde med dine selvledende medarbejdere, når I begiver jer ud i at lede efter jeres fælles virkelighed, og når I opdager alt det, I kan udrette sammen, hvis I er oprigtigt interesserede i at lede og finde. I skjul eller gemme leder en udvalgt person efter sine kammerater, der har gemt sig og jo bedre vi har gemt os, jo sværere er legen. Men succesen har en bagside. Måske har du selv oplevet at have fundet et fantastisk 14 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

17 gemmested, hvor ingen kunne finde dig. I princippet den største succes, du kan opnå i lige netop den leg. Og du kan måske også huske de tanker, der gik gennem dit hoved, da din umiddelbare eufori over at have gemt dig så godt, at ingen kunne finde dig, havde lagt sig. Vi skal ikke sidde længe alene i mørket, før vi begynder at hige efter at blive set. Når alle de andre er fundet og set, når ingen rigtigt længere gider lede efter dig, fordi du er så svær at se, sker der noget. Vi tænker: Find mig nu! Se mig nu! Hvor svært kan det være? Begge lege kan kobles til denne bogs ærinde. Led og måske skal du finde. Du må have lyst til at lede og mod til at se det, du finder. Både sammen med dine selvledende medarbejdere og i relation til dig selv og dine egne selver. BOGENS STRUKTUR I bogens 1. kapitel får du en kort introduktion til socialkonstruktionisme, der som nævnt er bogens teoretiske afsæt. Kapitel 2 tager dig med ind i selvets og selvernes verden. I kapitlet beskrives, hvorledes vi som individer ikke udelukkende består af et enkelt og entydigt selv, og at vi hver især indeholder en lang række selver, som er opstået og formet gennem livet. Selver, der har taget og tager form afhængigt af, hvilke stemmer vi har valgt eller er blevet tvunget til at lytte til undervejs i livet. I kapitlet beskrives også, hvorledes vi, når vi praktiserer selvledelse, er i gang med at lede vores egne selver, mens vi i den klassiske ledelsesrelation mellem leder og medarbejder med fordel kan have øje for, at ledere ikke blot leder et eller flere andre mennesker, men derimod andre menneskers mange forskellige selver. Derudover berører kapitlet, hvordan konsulenter ikke blot skal forholde sig til deres egne selver, men også til de selver, som de andre aktører i en relation bringer med ind i en given kontekst. I kapitel 3 beskrives, hvorledes den enkelte medarbejder kan lede sine egne selver og gennem denne selvledelsesproces få mulighed for i højere grad at lede sig selv og sine mangfoldige selver i retninger, der af den enkelte opleves som både meningsfulde og nyttige. Der sættes fokus på refleksive samtaler som udgangspunktet for dette arbejde. Kapitel 4 tager afsæt i den mere traditionelle ledelsesrelation mellem leder og medarbejder, samt hvorledes vi gennem emergerende samtaler kan I N D L E D NING < 15

18 samskabe ledelsesrelationer, der bidrager konstruktivt til medarbejdernes muligheder for at frisætte flest muligt af egne ressourcer og selver, således at de får lejlighed til at bidrage med deres ypperste. I dette kapitel beskrives også begrebet magt i forhold til ledelsesrelationen, herunder hvilke former for relationer vi kan vælge at indgå i og hvilke vi med fordel kan arbejde på at opnå sammen. I kapitel 5 drages konsulentrollen ind i forhold til ledelsesprocessen, og der stilles skarpt på, hvorledes konsulenter gennem forskellige former for samtaler kan bidrage konstruktivt til at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejders mangfoldige selver. I kapitel 3, 4 og 5 introduceres under de tre forskellige ledelsesrelationer: 1. ordens ledelse selvledelse 2. ordens ledelse relationel ledelse 3. ordens ledelse når konsulenter leder ledelsesprocesser, en række samtaleformer, der kan bidrage til den enkeltes muligheder for at udfolde sig selv og sine mangfoldige selver. Særligt tre former for samtaler er relevante at sætte fokus på, når vi arbejder med selvledelse og ledelse af det relationelle selv: > > De refleksive samtaler, dvs. de samtaler, vi har med os selv og vores mangfoldige selver > > De emergerende samtaler, dvs. de samtaler, som opstår mellem mennesker i organisationen. Her er særligt fokus på samtaler mellem leder og medarbejder > > De orkestrerede samtaler, dvs. de samtaler, der rammesættes i organisationen, ofte af konsulenter. Set i sammenhæng med de tre ledelsesrelationer kommer det til at se således ud: > > 1. ordens ledelse selvledelse og refleksive samtaler 16 > LEDELSE AF DE T REL ATIONELLE SELV

19 > > 2. ordens ledelse relationel ledelse (når lederen står for den overordnede ledelsesproces og medarbejderen som leder af 1. orden) og emergerende samtaler > > 3. ordens ledelse (når konsulenten leder lederen og medarbejderen frem til en brugbar ledelsesproces) og orkestrerede samtaler. Bogens kapitel 6 introducerer begrebet ekstraordinær ledelse af ekstraordinære medarbejdere. Kapitlet bryder med begrebet primadonnaledelse, som ofte sætter medarbejdere med ekstraordinære selver i et mindre flatterende lys, og folder i stedet en forståelsesramme ud, som kan inspirere til at nytænke ledelse. Der gives et bud på, hvad det vil sige at være en ekstraordinær medarbejder, og hvad det kan indebære at have ekstraordinære selver og potentielt muligheden for at bidrage ekstraordinært til hverdagen på jobbet. Kapitel 7 tager fat på den etik, vi med fordel kan rette vores opmærksomhed mod i hverdagen, når vi sammen arbejder med selvledelse og ledelse af det relationelle selv og dermed også ledelse af den enkeltes mangfoldige selver. Bogen rundes af under Afsluttende refleksioner med en opsummering af de ledelsesrelationer og samtaleformer, der er blevet præsenteret gennem bogen, samt et perspektiv på, hvor det kan bringe os hen sammen. Jeg har arbejdet som intern konsulent i den samme virksomhed i mere end fem år, og man kunne let forledes til at tro, at eksemplerne i bogen udelukkende handler om de mennesker, jeg samarbejder med i dag. Dette er dog ikke tilfældet. Alle eksempler i bogen er, udover at være anonymiserede, inspireret af fortællinger fra mit eget liv, mine erfaringer som både intern og ekstern konsulent og ikke mindst fortællinger fra mennesker i mit netværk. Jeg vil opfordre dig til undervejs i læsningen at stoppe op og reflektere over, hvornår du oplever at kunne lade dig inspirere og skabe dine egne fortællinger om dine mangfoldige selver, dine medarbejderes mangfoldige selver og/eller de mangfoldige selver, du er så privilegeret at møde i dit daglige virke som intern eller ekstern konsulent. God læse- og refleksionslyst! I N D L E D NING < 17

20

21 KAPITEL 1. SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE I dette kapitel vil du kort blive introduceret til, hvorledes socialkonstruktionismen kan tilbyde et meningsfuldt fundament, hvorfra vi kan opleve og begribe vores indre og ydre verden. Denne bog har konstruktionstænkning som iagttagelsesposition. Det betyder bl.a., at der er fokus på mikroprocesser, og at vi gennem bogen beskæftiger os med et lille bitte udsnit af verden. Det er de mikroprocesser, vi beskæftiger os med i hverdagen på jobbet, der bliver det interessante, mens makroperspektivet reduceres til baggrund. Denne bog handler med andre ord om os. Om os selv og vores relationelle og mangfoldige selver. Den præcise kontekst f.eks. hvilken organisation, branche, strategi eller økonomisk situation vi befinder os i er baggrundsstof. Det, vi ser, vil altid være afhængigt af, hvor vi vælger at kigge hen, måden, vi betragter på, og det, vi ønsker og vælger at fastholde undervejs. Denne undersøgelsesposition sætter fokus på variationen, både hos de forskellige aktører og vores relationer på kryds og tværs, dvs. på mikroprocesserne. De konstruktioner, du ser, ville en anden måske ikke se, og måske ville du se noget ganske andet, hvis du fik mulighed for at tage en given situation og starte forfra med de samme rammer og processer på et andet tidspunkt i dit liv. Måske endda blot i morgen eller en time fra nu. I det socialkonstruktionistiske paradigme oplever vi virkeligheden som resultatet af vores gensidige forhandlinger om, hvordan virkeligheden bør forstås, hvad der virker og eventuelt ikke virker i hver vores udgave af den. Det får betydning for bogen her, fordi omdrejningspunktet hele vejen igennem er den virkelighed, der skabes mellem mennesker og i mennesker. Dette er et udtryk for den socialkonstruktionistiske grundholdning om, at de mellemmenneskelige relationer går forud for det enkelte individ, hvilket betyder, at selvet ikke kan ses som en isoleret enhed, men som SOCIALKONSTRUKTIONISME ET RELATIONELT AFSÆT FOR SELVLEDELSE OG LEDELSE < 19

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI. Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet SYSTEMTEORI SPU Grundlæggende tankegange i SPU arbejdet 1 Miniudgave... af, hvad systemteori handler om. Miniudgaven beskriver nogle nøglebegreber indenfor systemisk tænkning og praksis til brug for skoler, fritidshjem

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016

Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Coaching og social kapital KU 3. maj 2016 Nogle perspektiver og vinkler Chef for EVU-forretningsudvikling Koncernadministration Hanne Moltke Hanne@newstories.dk www.newstories.dk hegm@phmetropol.dk www.phmetropol.dk

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen (red.), Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted,

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk

Samarbejdsmøder. Dorte Nissen. dn@inpraxis.dk Samarbejdsmøder som konflikthåndtering light Dorte Nissen dn@inpraxis.dk 1 Sig et par ord om dig selv fortæl evt. lidt om hvor du arbejder henne, og hvad der særligt optager dig Når du er kommet til denne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) thorkil Molly SøholM, nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.) SySteMiSk ledelse Thomas Hestbæk Andersen Flemming teori ogsmedegaard praksis Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager og Søren Willert (red.)

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer inspiration fra praksis Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen 1. udgave,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser

Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børn og Unge med Spiseforstyrrelser Børne- og Ungdomspsykiatrisk 1 Mit oplæg og min plan 1. Anoreksi er en sygdom der kan helbredes Hvordan ser vores behandling ud på BUC. 2. Forhindringer og støtte til

Læs mere

Organisatorisk medlemskab Har vi ret til et godt arbejdsmiljø? Og/eller har vi pligt til at være med til at skabe det?

Organisatorisk medlemskab Har vi ret til et godt arbejdsmiljø? Og/eller har vi pligt til at være med til at skabe det? AM2015 Organisatorisk medlemskab Har vi ret til et godt arbejdsmiljø? Og/eller har vi pligt til at være med til at skabe det? v/ erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo Mandag d. 9. november 2015 kl. 10.15-11.00

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Disse to timer 1. Ny opmærksomhed om kulturens påvirkning af projekt-teamets resultater

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor

Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby. Mentorsamtalen. metoder og værktøjer til mentee og mentor Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby Mentorsamtalen metoder og værktøjer til mentee og mentor Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Else Iversen, Pia Ravn Dyhr og Annette Schmidt Højby

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Sensemaking og coaching Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Agenda Mål med i dag Lidt om mig Sensemaking nogle teoretiske kernepunkter Relationen mellem mening og handling Sensemaking og identitetsskabelse

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere