Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5 Forældres mulighed for at søge om bil på vegne af et barn...5 Sagsbehandling...6 Rentefrit lån...6 Ekstra rente- og afdragsfrit lån...6 Særlig indretning af bilen...6 Kørekort...6 Tilskud til kørekort...6 Fritagelse for afgifter...7 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...7 Udskiftning af bil...7 Parkeringskort...7 Skolen...8 Særlig støtte i skolen...8 Transport til skolen...9 Gymnastik og idræt...9 Fysioterapi...9 Vederlagsfri fysioterapi...9 Praktisk støtte og aflastning...10 Ledsagerordning...10 Unge og voksne med OI...11 Uddannelse...11 Uddannelse på SU...11 Handicaptillæg...11 Varig fysisk funktionsnedsættelse...11 Uddannelse på revalidering...12 Job...12 Fortrinsadgang til jobsamtale...12 Isbryderordningen...13 Personlig assistance...13 Mentorordning...14 Hjælpemidler og ændringer af arbejdspladsen...14 Fleksjob og ledighedsydelse...14 Job med løntilskud til førtidspensionister...15 Bilansøgning...15 Betingelser for at få støtte til en bil...15 Sagsbehandling...15 Rentefrit lån...16 Ekstra rente- og afdragsfrit lån...16 Støtte til særlig indretning af bilen...16 Parkeringskort

2 Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...18 Boligindretning...18 Boligskift...18 Flytning fra én kommune til en anden kommune...18 Hjælp...19 Hjemmehjælp...19 Hjælperordning...19 Ledsagerordning...20 Merudgifter...20 Beregning af merudgifter...21 Hjælpemidler

3 Generelt om merudgift Merudgifter Ved behov for støtte rettes henvendelse til kommunen, som også bør koordinere indsatsen mellem de forskellige instanser. Relevante støttetilbud tilrettelægges i samarbejde med familien og den handicappede. Den enkelte kommune vurderer og afgør, hvilke tilbud om hjælp og støtte der kan ydes. Ved henvendelse til kommunen kan man altid gøre brug af en bisidder, som kan være med til møderne i kommunen f.eks. OI-foreningens vejledere. For familier gælder Serviceloven 41. Afgørelsen af merudgift er baseret på en vurdering af familiens samlede situation og individuelle behov. Ydelser og tilskud kan variere fra kommune til kommune, da hver enkelt kommune selvstændigt fastlægger sit serviceniveau indenfor lovens rammer. En udførlig vejledning om mulighed for støtte og hjælp kan findes på Internettet. Se vejledning nr. 43 af 05/03/1998 Vejledning om sociale tilbud til børn og unge med handicap : For voksne gælder Servicelovens 100. Forudsætningen for at få dækket sine merudgifter som voksen er, at man har hjælperordning, ellers kan man normalt ikke få dækket sine merudgifter, med mindre der er tale om helt særlige tilfælde, og det vil da bygge på et skøn fra kommunens side. En udførlig vejledning om mulighed for støtte og hjælp kan findes på Internettet: Afslag ved ansøgning om hjælp skal af kommunen begrundes skriftligt med henvisning til relevant paragraf i serviceloven. Familien eller den handicappede kan altid anke kommunens afgørelse til Den Sociale Ankestyrelse inden fire uger. Får brugeren ret, er kommunen forpligtet til at efterleve afgørelsen. Lovgivning på det sociale område: Serviceloven: 58cc 3

4 Familier med et OI barn Hjælpemidler Når du ansøger om hjælpemidler skal du henvende dig til kommunens ergoterapeut. Hjælpemidler kan være nødvendige afhængigt af alder og gangfunktion. Der kan være behov for specialtilpasset høj stol, tilpasset klapvogn, ortopædisk fodtøj, kørestol, rollator, specialindrettet kontorstol, specialbygget cykel eller bil med særlig indretning f.eks. lift eller kran. Ligeledes kan der være behov for en ekstra dyne og pude til trykaflastning, eller hvis barnet sveder meget. Til rehabilitering efter brud kan der være behov for gymnastikredskaber som f.eks. måtte og bold. Derudover kan der være behov for støttekorset, specialindlæg til sko, benskinner til stabilisering m.m. I første omgang vil det oftest være lægen, som foranlediger, at sygehuset bevilger hjælpemidlet for, at barnet kan komme hjem efter endt behandling. Når hjælpemidlet skal udskiftes, skal man rette henvendelse til kommunens ergoterapeut. Der kan være brug for særlig indretning af boligen. Det kan f.eks. handle om bord- og skabshøjder, sænkede lyskontakter og dørgreb, trappetrin rampe til døren og gelændere, puslebord, toilet og håndvask. Her skal du også henvende dig til kommunens ergoterapeut. Man behøver ikke selv at have løsningen på problemerne. Herefter vil der oftest ske det, at man får de relevante hjælpemidler på prøve, således at man i samråd med ergoterapeuten kan vurdere, om de virker efter hensigten. Der skal måske udføres særlig tilretninger, eller man skal afprøve et hjælpemiddel fra et andet firma for at få den bedst mulige støtte. Ved hørenedsættelse kan ydes høreapparat. Merudgifter En beregning af merudgifter tager udgangspunkt i den del af udgifterne, der overstiger, hvad en familie normalt vil have i forhold til et barn. Selve ydelsen til dækning af merudgifter tager udgangspunkt i et månedligt standardbeløb, som udbetales med én eller flere 1/8-dele af dette. Der er ingen maksimumgrænse. Standardbeløbet udgør pr. 1. januar 2006, kr månedligt. Man skal som minimum godtgøre merudgifter for kr pr. år, (kr. 309 pr. måned) for at ydelsen kan komme til udbetaling. Der skal ikke søges om dækning af hver enkelt merudgift. Der laves en årsberegning ud fra de sandsynliggjorte merudgifter i det kommende år, som omregnes til den månedlige ydelse. Sandsynliggjorte udgifter betyder, at familien laver et overslag over omfanget af de behov (og relaterede behov), barnet med sandsynlighed vil få i det næste kalenderår, og hvad det medfører af merudgifter. Der skønnes f.eks., hvad udgiften til transport til behandling vil være, udgifter til forældres deltagelse i kurser m.m. Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Det er altid muligt at søge om dækning af flere merudgifter i løbet af året. Ydelsen er uafhængig af indkomst og er ikke skattepligtig. 4

5 Eksempler på merudgifter som følge af OI, der vil kunne dækkes er: specialsyet eller omsyning af tøj, ekstraordinært slid på tøj og fodtøj samt til befordring f.eks. taxakørsel til skole, sportsaktiviteter, kørsel til behandling/kontrol på sygehus og fysioterapibehandlinger. Man kan ligeledes søge om dækning af merudgiften til andet sæt dæk til f.eks. kørestol, crosser eller cykel. Nedsat arbejdstid I perioder kan der være behov for hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til en eller begge forældre i forbindelse med hyppige undersøgelser, ambulant kontrol eller hospitalsindlæggelse, f.eks. ved operation eller bisfosfonatbehandling. En anden mulighed kunne være aflastning i form af praktisk hjemmehjælp. Der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (lønkompensation) til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, hvis barnet har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Man skal henvende sig til sin socialrådgiver for at søge om nedsat arbejdstid med lønkompensation. Bilansøgning Betingelser for at få støtte til en bil Personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at få støtte til at købe en bil, hvis den nedsatte funktionsevne betyder, at: evnen til at færdes er væsentlig forringet eller muligheden for at opnå eller fastholde arbejde er væsentligt nedsat eller det er svært at gennemføre en uddannelse uden brug af bil Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, f.eks. ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler. Forældres mulighed for at søge om bil på vegne af et barn Forældre eller plejeforældre til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om støtte til bil på vegne af barnet. Det er barnet, der fremstår som ansøger, og det er derfor også barnets funktionsevne og kørselsbehov, der afgør, om der kan gives støtte til bil. 5

6 Sagsbehandling Kommunen træffer afgørelse i sager om støtte til køb af bil. I sagsbehandlingen indgår ansøgerens lægelige, erhvervsmæssige og sociale forhold. Det er ikke kun funktionsnedsættelsens art eller omfang, der afgør, om man kan få støtte. Der bliver også lagt vægt på, hvad den nedsatte funktionsevne har af betydning for, hvordan ansøgeren klarer sin daglige tilværelse med et handicap, og om der eksisterer et kørselsformål eller -behov. Som et eksempel kunne være, at man har behov for en bil for at kunne følge undervisningen på en uddannelsesinstitution. Rentefrit lån Støtten gives som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog højst bilens købesum. Hvis indkomstgrundlaget ligger inden for en vis grænse, betales halvdelen af lånet tilbage over seks år med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives tilsvarende over seks år. Ligger indkomstgrundlaget over grænsen, bliver afdragene sat højere alt efter indtægtens størrelse. Lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende. Bevillingen gives til den billigste og bedst egnede bilmodel. Ansøgeren kan dog købe en dyrere bil mod selv at betale forskellen. Ekstra rente- og afdragsfrit lån Der kan bevilges et ekstra rente- og afdragsfrit lån til en dyrere bil, eventuelt en kassebil, når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. Der kan være et behov for at anskaffe en rummelig bil, fordi: der skal være plads til specielle indretninger i bilen eller der er behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler eller der skal være plads til at anvende hjælpemidler til placering af ansøgeren i bilen Man skal være opmærksom på, at man ikke kan få hjælp til den daglige drift af bilen. Særlig indretning af bilen Uanset om man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan der bevilges fuld støtte til nødvendige og særlige indretninger af bilen. Det kan være til aggregater, sliske, lift og sæde. Man kan få tilskud til nødvendig indretning, hvis politiet kræver det, eller det er nødvendigt på grund af helbredsforholdene, f.eks. smertetilstande eller skånehensyn. Kørekort Tilskud til kørekort Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og til lægeerklæring i forbindelse med støtte til køb af bil eller i forbindelse med fornyelse af kørekort af helbredsmæssige grunde. Hvis det handler om et barn eller en ung under 18 år, der opfylder betingelser for støtte til 6

7 køb af bil, kan der ydes tilskud til køreundervisning af den person, der godkendes som chauffør. Fritagelse for afgifter Kommunen kan beslutte at fritage for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for støtte til køb af bil eller betaling af registreringsafgift. Du finder reglerne om fritagelse af registreringsafgift på Skatteministeriets hjemmeside. Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse En person, der er under uddannelse og uden erhvervsindtægt kan få afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer. Hvis en person ikke er i stand til at betale på grund af f.eks. sygdom eller arbejdsløshed, kan kommunen give henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån. Udskiftning af bil Udskiftning af en bil med støtte kan ske efter seks år. Kun i særlige tilfælde gives støtte til udskiftning tidligere. Det kan f.eks. være: hvis helbredstilstanden kræver det ved totalskade hvis det er et krav fra bilinspektøren Nettoprovenuet - overskud efter fradrag af eventuel restgæld - ved et eventuelt salg af bil, hvortil der er ydet støtte, skal medgå til købet af en ny bil. Parkeringskort Parkeringskortet, som har afløst det tidligere invalideskilt, giver adgang til at holde på de særlige invalide P-pladser og mulighed for at parkere i længere tid på tidsbegrænsede P- pladser eller mulighed for at parkere på steder, hvor der normalt er forbudt at parkere. Kontakt det lokale færdselspoliti for at høre om de lokale forhold, da de kan være forskellige fra by til by. Betingelserne for at få tildelt et parkeringskort er: at man opfylder betingelserne for at få en invalidebil, eller at man opfylder betingelserne for individuel handicapkørsel, eller at man har en varigt nedsat funktionsevne, som forringer mulighederne for, at man kan færdes Man kan søge om parkeringskortet hos IBS, Invalideorganisationernes Brugerservice Kløverprisvej 10B Hvidovre Telefon Her kan man rekvirere et ansøgningsskema. Prisen er 425 kr., og en udskiftning af P- kortet koster 250 kr. 7

8 Ansøgningsskema ligger på hjemmesiden under Brugerservice. A/S Storebælt har en særlig rabat for handicapkøretøjer, der skal krydse Storebæltsbroen. Ordningen hedder BroBizz Handicap. Den særlige handicaprabat på 20 % gives kun via et almindeligt BroBizz abonnement, der giver yderligere 5% rabat. Dermed kan handicapbilister, der lever op til en række krav, komme over broen for 150 kr. Hvis man ønsker et BroBizz Handicapabonnement skal man opfylde en række betingelser: 1. Bilen skal enten være indregistreret som invalidebil, eller registreringsattesten skal vise, at bilen er købt med tilskud efter bestemmelserne i Serviceloven. 2. Ejeren af køretøjet er fritaget for at betale vægtafgift. 3. Køretøjet er forsynet med et parkeringskort for personer med handicap. 4. Køretøjet er forsynet med et blåt skilt med teksten Invalidevogn. A/S Storebælt har indgået en aftale med Invalideorganisationernes Brugerservice (IBS), og man kan hente et ansøgningsskema på eller (Kilde: Orientering fra De Samvirkende Invalideorganisationer) Skolen Særlig støtte i skolen Kommunerne er ifølge Folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 675 af 25. oktober 1987 forpligtet til at tilbyde ekstra undervisning til børn med langvarige sygdomme. I denne bekendtgørelse står der, at skolen skal rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning. Skolens leder skal efter samråd med forældrene sørge for, at den nødvendige undervisning i hjemmet iværksættes, hvis barnet fortsat skal være hjemme. Formålet med sygeundervisningen er at fremme elevernes indlæring og personlige udvikling på en sådan måde, at de ved genoptagelse af almindelig skolegang kan følge undervisningen på det klassetrin, de tilhører. Der står endvidere, at sygeundervisningen i hjemmet så vidt muligt bør varetages af en eller flere af elevens egne lærere ved skolen, fortrinsvis klasselæreren. Særlig støtte til barnet i skoleforløbet kan dreje sig om, at: barnet har behov for to sæt skolebøger, så det ikke skal bære tunge skolebøger mellem hjem og skole der er behov for at indrette en god arbejdsplads til barnet (f.eks. en god stol og/ eller et skråt stillet bord) der er behov for en computer til skriftligt arbejde 8

9 barnet i længere eller kortere perioder har behov for at blive kørt til skole der er behov for bygningsmæssige ændringer på skolen, så barnet kan komme omkring på skolen, åbne dørene, bruge toilettet osv. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken kompetence den enkelte skole har til at løse disse opgaver såvel praktisk som økonomisk. Det er som hovedregel kommunen, der skal løse problemerne og dække udgifterne til eleven. Såfremt den enkelte elev har behov for særlig megen støtte, ydes hjælpen efter indstilling af kommunen. Man vil som forældre af og til opleve, at en skole afslår at give en elev den nødvendige hjælp med den begrundelse, at det har skolen ikke råd til. Det skal man ikke affinde sig med. Man kan som forældre bede skolen om en skriftlig afgørelse på, hvilken støtte skolen vil give barnet. Er man ikke tilfreds med skolens afgørelse, kan man klage. Skolen skal vedlægge en klagevejleding, hvori der står, hvilken instans man skal klage til. Du kan læse mere om hjælp i skolen i temahæftet "Bevægelseshandicappet i Folkeskolen" fra Videnscenter for Bevægelseshandicap, telefon Transport til skolen Kan barnet ikke selv gå eller cykle i skole, kan der gives en bevilling til taxa-transport. Afgørelsen fra skoleforvaltningen vil ofte være, at barnet enten selv skal gå til skole hver dag eller køres i skole i taxa hver dag. Det vil ofte være en dårlig løsning for et barn med f.eks. gigt, da mange børn i lange perioder selv vil kunne klare skolevejen. Til gengæld vil der være enkelte dage ind i mellem, f.eks. pga. dårligt vejr, hvor det er nødvendigt at køre barnet. Tal derfor med skolen om, at I har brug for en fleksibel bevilling, hvor I selv ringer efter en taxa, når det er nødvendigt. Gymnastik og idræt Mange børn med OI kan have svært ved at deltage i idrætstimerne. Der kan være perioder, hvor barnet ikke kan deltage men børn med OI har brug for at bevæge sig og styrke deres muskulatur og knogler, og samtidig har de glæde af samværet med kammeraterne. Både idrætslæreren og forældrene har måske brug for at tale med en ergo- eller fysioterapeut eller en foreningsvejleder om, hvad barnet kan tåle, og hvad barnet ikke kan deltage i. Der er måske også brug for ekstra lærertimer eller timer til en praktisk hjælper i en periode. Støtte til specialpædagogisk indsats er ikke kun støtte til dansk, regning og lignende, men kan også være støtte til idræt. Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer, der opfylder følgende betingelser: 9

10 For det første: personen skal have et svært fysisk handicap fysioterapien skal have til formål at forbedre, vedligeholde eller forhale en forringelse af den fysiske funktionsevne tilstanden skal være varig For det andet: Personen skal være omfattet af diagnoselisten. Denne diagnoseliste er opdelt i fire hovedgrupper og disse er: 1. Medfødte eller arvelige sygdomme 2. Erhvervede neurologiske sygdomme 3. Fysisk handicap som følge af ulykke 4. Nedsættelse af led - og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme Vederlagsfri fysioterapi omfatter individuel behandling og holdtræning eller en kombination af de to. Lægen vurderer, evt. i samråd med fysioterapeuten, om personen skal modtage individuel behandling eller holdtræning og skriver det på henvisningen. Holdtræningen, som kan erstatte eller supplere individuel behandling, tilbydes i form af øvelsesterapi, afspænding, bassintræning og ridefysioterapi. Ved en førstegangshenvisning skal fysioterapeuten, evt. i samarbejde med henvisende læge, udarbejde en statusbeskrivelse af den handicappedes fysiske færdigheder og problemer. Dermed bliver det muligt løbende at vurdere fremskridt eller tilbageskridt. Praktisk støtte og aflastning Der er mulighed for at søge om støtte til rådgivning og behandling samt praktisk og pædagogisk støtte enten i eller uden for hjemmet. Støtten kan f.eks. være en praktisk hjælper, der tager med til sportsaktiviteter, hjælper med lektier, laver aktiviteter med mindre børn og i det hele taget aflaster familien. Ledsagerordning For unge mellem 16 og 18 år er der mulighed for at få ledsagerordning. Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 10

11 Unge og voksne med OI Uddannelse For den unge kan der være behov for uddannelses- og erhvervsvejledning samt hjælp til uddannelse. Med fordel kan man tage kontakt til studievejlederen på den skole, man går på eller på den uddannelse, man ønsker at starte på. Der findes to muligheder for økonomisk støtte under uddannelsen. Uddannelse på SU SU, Statens Uddannelsesstøtte, er den økonomiske hjælp, den danske stat giver personer over 18, der tager en uddannelse. Man kan søge SU til uddannelser som er SUberettigede. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt. Du kan læse mere på Specialpædagogisk støtte Specialpædagogisk støtte (SPS) har som formål at sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Der er forskellige specialpædagogiske støtteordninger. Du kan læse mere om det på adressen Handicaptillæg Når man har en varig fysisk funktionsnedsættelse, kan man få et tillæg til SU'en, når man læser på en videregående uddannelse. Betingelsen er, at funktionsnedsættelsen giver betydelige begrænsninger i ens evne til at have erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen, dvs. man har ikke fysisk mulighed for at have et studenterjob. For at kunne modtage handicaptillæg, skal man: modtage SU, gå på en videregående uddannelse, der er SU-berettiget, kunne dokumentere, at man har en varig funktionsnedsættelse. Man kan for eksempel få handicaptillæg, hvis man ikke kan arbejde på grund af: Varig fysisk funktionsnedsættelse bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser, f.eks. muskelsvind, sclerose, svære ryglidelser og spastiske lammelser. blinde og stærkt svagsynede. døve og stærkt hørehæmmede Listen er vejledende. Studerende, der får handicaptillæg, er omfattet af samme SU-regler, som alle andre, der modtager SU. Man kan f.eks. ikke modtage handicaptillæg, hvis man modtager revalideringsydelse fra kommunen. Handicaptillægget svarer til den indkomst, som andre studerende kan have ved siden af SU'en - det vil sige det laveste fribeløb (det som man 11

12 max. må tjene ved siden af SU en). Vil man søge om handicaptillæg, fordi man har OI, skal man søge det på det almindelige ansøgningsskema for videregående uddannelse. Man skal udfylde felt 26 på skemaet. Man skal også udfylde et særligt oplysningsskema: "Handicaptillæg". Begge dele findes under 'Søg SU' > 'Skemaer' i menuen på Ansøgning, oplysningsskema og dokumentation skal afleveres på uddannelsesstedet. I oplysningsskemaet kan man læse, hvilken form for dokumentation man skal sende ind sammen med sin ansøgning. Har man ikke vedlagt alle de nødvendige papirer, vil Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte bede en om at skaffe dem, der mangler. Det kan betyde, at man må vente længere på et svar. Styrelsen kan bede en sagkyndig udtalele sig om ens sag. Det kan også forsinke svaret. Vær opmærksom på, at Styrelsen ikke kan refundere udgifter til dokumentation, som er fremskaffet, uden SU-styrelsen selv har bedt om dokumentationen. Man skal forvente, at sagsbehandlingstiden for handicaptillæg vil være væsentlig længere end ved en almindelig SU-ansøgning. Derfor behandles selve SU-ansøgningen med det samme, så man kan modtage det almindelige SU-stipendium, imens behandlingen af handicaptillægget er i gang. Uddannelse på revalidering Man kan søge sin kommune om en uddannelse på revalidering. Betingelserne for at få revalidering er, at man har en varig nedsættelse af sin arbejdsevne. Kommunen giver tilbud om revalidering, når der ikke er tilstrækkelig mulighed for, at man kan klare sig selv. Et væsentligt kriterium er arbejdsevnen. Arbejdsevnekriteriet tager udgangspunkt i personens evner og færdigheder. Dvs. hvad kan man, og hvilke evner har man trods de begrænsninger, der følger med OI. Socialrådgiveren skal vurdere, hvordan de fysiske årsager påvirker arbejdsevnen. Det betyder derfor, at det ikke alene er de fysiske barrierer, som er afgørende. Derudover skal der være en realistisk mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Søger man om en uddannelse på revalidering, kan socialrådgiveren i kommunen sige, at man i stedet skal benytte sig af de muligheder som SU med handicaptillæg giver. Får man afslag på revalidering, skal man huske at få afslaget skriftligt med en klagevejledning vedlagt. Man kan max få revalidering i 5 år - dog med mulighed for forlængelse, hvis der opstår særlige forhold, som gør, at man ikke har kunnet følge uddannelsen kontinuerligt (f.eks. indlæggelser og efterfølgende genoptræningsperiode). Muligheden for forlængelsen afgøres ud fra en individuel konkret vurdering. Job Fortrinsadgang til jobsamtale Der findes en række forskellige ordninger, som giver mulighed for kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet. Ordningerne henvender sig til personer, der allerede er på arbejdsmarkedet samt til personer, der skal på arbejdsmarkedet for første gang. 12

13 Fortrinsadgang betyder, at handicappede ved ansøgning til ordinære ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere har krav på at komme til samtale, hvis de opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen, eller hvis AF har godkendt, at de kan benytte reglerne om fortrinsadgang. Er den handicappede ansøger lige så kvalificeret til stillingen som de øvrige ansøgere, skal virksomheden ansætte vedkommende. Arbejdsformidlingen rådgiver om brug af reglerne om fortrinsadgang. På kan du læse mere om fortrinsret for handicappede. Isbryderordningen Isbryderordningen hjælper nyuddannede personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. Mange har ikke fået erhvervserfaring under studiet på grund af deres handicap, og de kan derfor ikke dokumentere, at de har tilstrækkelige forudsætninger for at fungere på en arbejdsplads. Isbryderordningen er en løntilskudsordning, hvor den handicappede person ansættes på normale vilkår, og arbejdsgiveren får et tilskud til den ansattes løn. Dette tilskud kan arbejdsgiveren få i maksimalt et år. Hvem yder hjælp: Det er arbejdsformidlingen, der bevilger isbryderordningen til personer, der er medlem af en a-kasse. Andre personer kontakter den kommune, hvor de bor. På kan du læse mere om mulighederne med isbryderordningen. Personlig assistance Personlig assistance til handicappede i erhverv vil sige, at en personlig assistent udfører praktiske opgaver, som personen med handicap ikke selv kan udføre i forbindelse med arbejdet. De faglige og indholdsmæssige opgaver skal personen med handicap selv kunne udføre. Til personer, der ønsker efter- og videreuddannelse, kan der også ydes personlig assistance, såfremt der ikke ydes specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse. Hvis der er tale om ledige, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der også mulighed for at få personlig assistance. Målgruppen for personlig assistance er bl.a. folk med bevægelseshandicap, der har vanskeligt ved at udføre deres arbejdsfunktion. Den personlige assistent ansættes i samme virksomhed som den handicappede, og arbejdsgiveren får et tilskud til udgifterne, der som hovedregel vil lyde på den fulde lønudgift til en studentermedhjælp. Personlig assistance kan bevilges til ansatte i ordinære stillinger, personer i fleksjob eller førtidspensionister ansat med løntilskud. Handicappede, der er selvstændige erhvervsdrivende, har også mulighed for at få personlig assistance. Assistancen kan ydes i op til 20 timer ugentligt, såfremt der er tale om personlig assistance til handicappede i forbindelse med udførelse af deres erhverv. Hvis der er tale om efter- og videreuddannelse, kan personlig assistance ydes til handicappede, der er i beskæftigelse, og som i arbejdstiden eller som uden for normal arbejdstid deltager i uddannelse, der er almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Tilskuddet kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid. 13

14 Det er arbejdsformidlingen, der bevilger personlig assistance til handicappede i erhverv. På kan du læse mere om personlig assistance til handicappede i erhverv. På kan du læse mere om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse. Mentorordning Mentorordningen fungerer ved, at en medarbejder i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution frikøbes til at introducere, vejlede eller oplære en person, der er ansat i et job med løntilskud (dog ikke fleksjob). Personer med handicap, der ansættes i ordinære job, hvor der ikke ydes løntilskud, kan også bruge mentorordningen. Det er et krav, at personen har brug for en oplæring, der ligger ud over, hvad man normalt må forvente af virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Oplæringen foretages af en medarbejder i virksomheden eller en ekstern konsulent. Ud over støtte til lønudgifter til mentoren kan der bevilges tilskud til uddannelse af den person, der påtager sig mentorfunktionen. Det er arbejdsformidlingen, som bevilger mentorordningen til personer, der er medlem af en a-kasse. Andre personer kontakter den kommune, hvor de bor. Hjælpemidler og ændringer af arbejdspladsen Der er mulighed for at få hjælp til særlige arbejdsredskaber, hjælpemidler eller ændringer af arbejdspladsen, der gør en person med handicap i stand til at udføre et arbejde. Både selvstændige, ordinært ansatte og ansatte med løntilskud kan bruge ordningen. Det er et krav, at udgiften ligger ud over, hvad man normalt forventer, at arbejdsgiveren betaler for, at medarbejdere kan fungere på arbejdspladsen. Det er arbejdsformidlingen, der bevilger hjælpen til personer, som er medlem af en a- kasse. Andre personer kontakter den kommune, hvor de bor. På kan du læse mere om tilskud til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen. Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob er for personer, hvis arbejdsevne varigt er nedsat med mindst 50%. Et fleksjob er et job med løntilskud, hvor der i ansættelsesvilkårene er mulighed for at tage hensyn til en nedsat arbejdsevne og særlige behov. En persons nedsatte arbejdsevne kan f.eks. medføre, at personen har brug for nedsat arbejdstid, selvom personen modtager løn for fuldtid eller har brug for en hvilepause midt på dagen. Forudsætningen for at blive ansat i et fleksjob er, at alle forsøg på at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår samt revalidering er forsøgt. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og modtager et løntilskud på halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af hvor meget arbejdsevnen er nedsat. Løntilskuddet kan dog maksimalt være halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn inden for det pågældende fagområde. Personer, der har brug for et fleksjob, skal henvende sig til den kommune, hvor de bor. 14

15 På kan du læse mere om fleksjob. Personer, der er ansat i et fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge. De kan i stedet få ledighedsydelse. Man kan få ledighedsydelse, hvis: man opfylder betingelserne for at få et fleksjob man tager imod et rimeligt tilbud om aktivering eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde man ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob man holder ferie i fleksjob arbejdet midlertidig afbrydes, og man ikke selv har indflydelse på det f.eks. ved vejrlig. Personer, der er blevet godkendt til et fleksjob og venter på ansættelse i jobbet, kan få ledighedsydelse, hvis de på godkendelsestidspunktet: har ret til syge- eller barselsdagpenge eller får syge- eller barselsdagpenge eller er i revalidering Job med løntilskud til førtidspensionister Job med løntilskud til førtidspensionister er job på særlige vilkår for personer under 65 år, der modtager førtidspension. Indtil 1. juli 2003 blev det kaldt for skånejob med løntilskud. I et sådant job tages der særlige hensyn til den ansattes nedsatte arbejdsevne. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og modtager et løntilskud fra kommunen. Personer, der er førtidspensionister, og som ønsker et job med løntilskud, skal henvende sig til den kommune, hvor de bor. Du kan læse mere om uddannelses- og erhvervsvejledning af personer med handicap på følgende link: Bilansøgning Betingelser for at få støtte til en bil Personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at få støtte til at købe en bil, hvis den nedsatte funktionsevne betyder, at: evnen til at færdes er væsentlig forringet eller muligheden for at opnå eller fastholde arbejde er væsentligt nedsat eller det er svært at gennemføre en uddannelse uden brug af bil Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og skal ikke kunne dækkes hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, f.eks. ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler. Sagsbehandling Kommunen træffer afgørelse i sager om støtte til køb af bil. I sagsbehandlingen indgår 15

16 ansøgerens lægelige, erhvervsmæssige og sociale forhold. Det er ikke kun funktionsnedsættelsens art eller omfang, der afgør, om man kan få støtte. Der bliver også lagt vægt på, hvad den nedsatte funktionsevne har af betydning for, hvordan ansøgeren klarer sin daglige tilværelse med et handicap, og om der eksisterer et kørselsformål eller -behov. Som et eksempel kunne være, at man har behov for en bil for at kunne følge undervisningen på en uddannelsesinstitution. Rentefrit lån Støtten gives som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog højst bilens købesum. Hvis indkomstgrundlaget ligger inden for en vis grænse, betales halvdelen af lånet tilbage over seks år med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives tilsvarende over seks år. Ligger indkomstgrundlaget over grænsen, bliver afdragene sat højere alt efter indtægtens størrelse. Lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende. Bevillingen gives til den billigste og bedst egnede bilmodel. Ansøgeren kan dog købe en dyrere bil mod selv at betale forskellen. Ekstra rente- og afdragsfrit lån Der kan bevilges et ekstra rente- og afdragsfrit lån til en dyrere bil, eventuelt en kassebil, når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne. Der kan være et behov for at anskaffe en rummelig bil, fordi: der skal være plads til specielle indretninger i bilen eller der er behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler eller der skal være plads til at anvende hjælpemidler til placering af ansøgeren i bilen Man skal være opmærksom på, at man ikke kan få hjælp til den daglige drift af bilen. Støtte til særlig indretning af bilen Uanset om man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan der bevilges fuld støtte til nødvendige og særlige indretninger af bilen. Det kan være til aggregater, sliske, lift og sæde. Man kan få tilskud til nødvendig indretning, hvis politiet kræver det, eller det er nødvendigt på grund af helbredsforholdene, f.eks. smertetilstande eller skånehensyn. Parkeringskort Parkeringskortet, som har afløst det tidligere invalideskilt, giver adgang til at holde på de særlige invalide P-pladser, mulighed for at parkere i længere tid på tidsbegrænsede P- pladser eller mulighed for at parkere på steder, hvor det normalt er forbudt at parkere. Kontakt det lokale færdselspoliti for at høre om de lokale forhold, da de kan være forskellige fra by til by. Betingelserne for at få tildelt et parkeringskort er: at man opfylder betingelserne for at få en invalidebil eller at man opfylder betingelserne for individuel handicapkørsel eller 16

17 at man har en varigt nedsat funktionsevne, som forringer mulighederne for, at man kan færdes Man kan søge om parkeringskortet hos IBS, Invalideorganisationernes Brugerservice Kløverprisvej 10B Hvidovre Telefon Her kan man rekvirere et ansøgningsskema. Prisen er 425 kr., og en udskiftning af P- kortet koster 250 kr. Ansøgningsskema ligger på hjemmesiden handicap.dk under Brugerservice. A/S Storebælt har en særlig rabat for handicapkøretøjer, der skal krydse Storebæltsbroen. Ordningen hedder BroBizz Handicap. Den særlige handicaprabat på 20% gives kun via et almindeligt BroBizz abonnement, der giver yderligere 5% rabat. Dermed kan handicapbilister, der lever op til en række krav, komme over broen for 150 kr. Hvis man ønsker et BroBizz Handicapabonnement, skal man opfylde en række betingelser: 1. Bilen skal enten være indregistreret som invalidebil, eller registreringsattesten skal vise, at bilen er købt med tilskud efter bestemmelserne i Serviceloven. 2. Ejeren af køretøjet er fritaget for at betale vægtafgift. 3. Køretøjet er forsynet med et parkeringskort for personer med handicap. 4. Køretøjet er forsynet med et blåt skilt med teksten Invalidevogn. A/S Storebælt har indgået en aftale med Invalideorganisationernes Brugerservice (IBS), og man kan hente et ansøgningsskema på eller (Kilde: Orientering fra De Samvirkende Invalideorganisationer) Kørekort Tilskud til kørekort Hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og til lægeerklæring i forbindelse med støtte til køb af bil eller i forbindelse med fornyelse af kørekort af helbredsmæssige grunde. Hvis det handler om et barn eller en ung under 18 år, der opfylder betingelser for støtte til køb af bil, kan der ydes tilskud til køreundervisning af den person, der godkendes som chauffør. 17

18 Fritagelse for afgifter Kommunen kan beslutte at fritage for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug, hvis ansøgeren opfylder betingelserne for støtte til køb af bil eller betaling af registreringsafgift. Du finder reglerne om fritagelse af registreringsafgift på Skatteministeriets hjemmeside. Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse En person, der er under uddannelse og uden erhvervsindtægt kan få afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer. Hvis en person ikke er i stand til at betale på grund af f.eks. sygdom eller arbejdsløshed, kan kommunen give henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån. Udskiftning af bil Udskiftning af en bil med støtte kan ske efter seks år. Kun i særlige tilfælde gives støtte til udskiftning tidligere. Det kan f.eks. være: hvis helbredstilstanden kræver det ved totalskade hvis det er et krav fra bilinspektøren Nettoprovenuet - overskud efter fradrag af eventuel restgæld - ved et eventuelt salg af bil, hvortil der er ydet støtte, skal medgå til købet af en ny bil. Bolig Boligindretning Hvis du har behov for særlig indretning af din bolig på grund af en varig nedsat funktionsevne, yder kommunen støtte til indretning af boligen. Det kan f.eks. være niveaufri adgang til boligen, automatiske døråbnere og handicapvenlig indretning af køkken og badeværelse. Hjælpen ydes uden hensyn til dine økonomiske forhold. Hvis indretningen medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der skal tilbagebetales, den dag boligen sælges. Boligskift Kommunen kan yde hjælp til anskaffelse af en anden bolig, hvis din nuværende bolig ikke kan indrettes tilfredsstillende på grund af dit handicap. Tilskuddet kan f.eks. dække støtte til højere husleje og boligudgifter, indskud eller udbetaling. Indtægter fra salg af den tidligere bolig modregnes. Hvis du modtager social pension, kan du få støtte til boligskift efter reglerne om personlige tillæg i pensionsloven, jf. afsnittet om førtidspension. Flytning fra én kommune til en anden kommune Har man behov for hjælp til at skaffe sig en bolig, skal man kontakte kommunen for at høre, om de har nogle boliger, som f.eks. er særlig handicapvenlige. Kommunen har 18

19 vejledningspligt ifølge Forvaltningslovens 7 og skal derfor vejlede om muligheden for at få en bolig i den nye kommune. Man skal ikke visiteres til en ny kommune. Inden man påtænker at flytte fra sin bopælskommune, kan det være en god ide at varsko sin kommende kommune om, at man kommer. Man kan med fordel tage kontakt til rådhuset, som så vil henvise til ens kommende sagsbehandler. Man har ikke pligt til at give den nye kommune tilladelse til at se i papirerne fra den kommune, man kommer fra. Man er forpligtet til at komme med relevante oplysninger således, at en afgørelse i den nye kommune kan træffes på den bedst belyste måde. Man må medbringe hjælpemidler til den nye kommune. Tilflytningskommunen er forpligtet til at føre tilsyn og afholde udgifter i forbindelse med evt. reparationer. Når man ikke har brug for et hjælpemiddel, skal det returneres til den kommune, det er bevilget af. Det er tilflytterkommunen, som skal sørge for dette, og det er dem, som har udgifter hertil. Hjælp Hjemmehjælp Kommunen sørger for tilbud om hjemmehjælp, hvis du på grund af dit handicap har behov for personlig hjælp eller pleje, f.eks. til personlig hygiejne, eller hvis du har behov for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver, f.eks. rengøring og indkøb. Hjælpen tilbydes døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Hjælpen kan desuden både være midlertidig og varig. Kommunens hjælp er afhængig af, om der er andre personer i din husstand, f.eks. en ægtefælle, der naturligt udfører en del af den nødvendige hjemmehjælp. Normalt vil det være en hjemmehjælper fra kommunen, der kommer hjem til dig. Hvis du kun har behov for hjælp til praktiske opgaver, f.eks. rengøring, indkøb osv., kan du selv udpege din hjemmehjælper. Det kan f.eks. være din nabo, familiemedlemmer eller venner og disse kan efter godkendelse af kommunen, blive ansat til at udføre den praktiske hjælp, som du har behov for. Hjælperordning Man kan få tilskud fra kommunen til at ansætte personlige hjælpere, hvis man på grund af sit handicap har en særlig høj grad af afhængighed af andre til dagligdagsfunktioner og har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Det er en betingelse, at ens behov ikke kan dækkes af de andre bestemmelser i serviceloven, f.eks. hjemmehjælp, ledsageordning osv., og at du har et personligt aktivitetsniveau, f.eks. foreningsliv, arbejde mv., der gør intensiv støtte nødvendig. Det er en betingelse for tildeling af hjælperordning, at vedkommende har eller kan få et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig intensiv støtte. Det er ikke muligt, at give en mere nøjagtig beskrivelse af, hvilke kriterier for et højt aktivitetsniveau der berettiger til en hjælpeordning. Det vil altid bero på en konkret vurdering. Da der i overvejende grad er tale om personer, der er berettiget til højeste pension med bistands- eller plejetillæg, kan der ikke forventes et aktivitetsniveau svarende til erhvervsarbejde e.l., men der kan f.eks. være tale om organisations- og foreningsarbejde, deltagelse i fritidsundervisning, kulturelle, uddannelsesmæssige og sportslige aktiviteter m.v. Det at have ansvaret for et eller flere børn, som vedkommende 19

20 bor sammen med, kan også i sig selv være tilstrækkelig, selv om den pågældende kun i meget begrænset omfang kan påtage sig noget af det praktiske selv. Man skal endvidere selv være i stand til at administrere hjælpeordningen som arbejdsgiver. Man kan dog eventuelt få hjælp fra kommunen til at administrere løn, skat mv. til sine personlige hjælpere. Som udgangspunkt er det ikke hjælpernes opgave at hjælpe en på sit arbejde, hvis man har behov for dette. Derimod kan man søge om "personlig assistance" efter lov om kompensation til handicappede i erhverv. Det gør man ved at henvende sig til arbejdsformidlingen. Se i øvrigt Center for Ligebehandling af Handicappedes pjece: "Job og handicap". Hvis man samtidig med hjælpeordningen modtager social pension, skal der foretages en vurdering af, om plejetillæg eller bistandstillæg eventuelt skal reduceres som følge af, at hjælpeordningen dækker de behov, som plejetillægget ellers skulle bruges til at betale for. Invaliditetsydelse berøres ikke af hjælpeordningen. Ledsagerordning Er man mellem 18 år og 67 år, og kan man ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af dit handicap, har man ret til 15 timers ledsagelse om måneden. Man bestemmer selv, hvad ledsagelsen skal bruges til, f.eks. indkøb, biografbesøg, familiebesøg, en tur i skoven osv. Ledsagerens opgave er at følge med en rundt, køre ens bil, hjælpe med at finde varer i butikker, hjælpe ved toiletbesøg osv. Kommunen bør tilstræbe at stille en ledsager til rådighed med et godt kendskab til handicappede og gerne en person med samme interesser som en selv. Man bør være opmærksom på de retningslinier, som kommunen kan have udstedt om ledsagerordningen, så man f.eks. kan henvende sig i god tid i forvejen for at være sikker på, at der findes en ledig ledsager på netop det tidspunkt, hvor man har behov for ledsagelse. Man har ret til ledsagelse på alle tidspunkter af døgnet. Man kan efter aftale med kommunen opspare ubrugte ledsagetimer inden for ½ år. Man kan således i samme måned maksimalt råde over 90 timers opsparet ledsagelse. Efter ½ år bortfalder de opsparede timer løbende. Man skal betale sine egne og ledsagerens udgifter til transport og andre udgifter til f.eks. biograf, spisning osv. Hvis man har et konkret, nødvendigt behov for ledsagelse under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunen betale ledsagerens udgifter. Ledsagerordningen gælder ikke for personer, der har en personlig hjælpeordning. Merudgifter Det er kommunen, der træffer afgørelse om dækning af nødvendige merudgifter. En sådan afgørelse vil altid bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Personer, der modtager førtidspension tilkendt efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler, er ikke omfattet af servicelovens 100, medmindre de også har fået bevilliget en hjælpeordning efter servicelovens

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Revalidering og Handicaptillæg

Revalidering og Handicaptillæg og - studerendes muligheder, rettigheder og pligter Studenterrådgivningen Indledning I denne brochure kan du læse om støttemulighederne og. og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe lovgivningsmæssige rammer

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom Støttemuligheder Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Introduktionskursus marts 2017

Introduktionskursus marts 2017 Introduktionskursus marts 2017 SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere