Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012"

Transkript

1 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget og Budget -15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring De langsigtede økonomiske mål i Budget og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift. Ultimolikviditet og gennemsnitlig likviditet Overskud på den skattefinansierede drift Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på minimum 30 mio. kr. i 2015 Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. i budgetperioden Samlet overskud på den skattefinansierede drift i hele budgetperioden Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på ca. -75 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. Underskud på den skattefinansierede drift på ca. -29 mio. kr. Servicedriftsramme på ca. 59 mio. kr. under rammen Tilskud fra Kvalitetsfonden udnyttet fuldt ud Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Regnskabsresultat for politikområder. for området Skole- og Kulturområdet har overholdt sine budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samt Udvalget for Familie og Børn. for området Skole- og Kulturområdet har overholdt sine budgetter.

2 Herudover har området i samarbejde med Økonomi og Indkøb udarbejdet månedlige nøgletals- og kommentarrapporter til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samt Udvalget for Familie og Børn. Bibliotekerne har overholdt budgettet for. Målet er: at slutte budgetåret i balance, eller med et beskedent mindre forbrug på max kr. Målet er nået når: Budgetterne som minimum balancerer ved budgetårets afslutning, eller udviser et mindre overskud. Bibliotekernes målemetoder til sikring af budgetoverholdelse: budgetopfølgning ved hjælp af kommunens månedlige rapporter fra LIS-systemet månedlig opfølgning på lønbudgetter i KMD Decentral lønstyring løbende opfølgning ved generering af interne månedlige rapporter i Mål og Midler løbende orientering og kommunikation med medarbejdere med budgetansvar løbende orientering af MED-udvalg Ledelsen fortager løbende tilsyn og stikprøver i bogføringsprocessen, og udfører ledelsestilsynet som beskrevet i bilag til Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ for Bibliotekerne Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien Som led i vedtagelsen af Budget samt Budget -15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag. Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, herunder omstruktureringer. Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Se bilag 2 til aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering Gennemførte effektiviseringstiltag. Der er igangsat en række konkrete effektiviseringstiltag. Der er gennemført Der er igangsat et antal digitaliseringsprojekter med fokus på digitalisering, herunder

3 og mellemkommunalt samarbejde. en række projekter med afprøvning af velfærdsteknologi, og kommunen har fungeret som testkommune for projekter med teknologisk udvikling. Kommunen har indgået i en række fælleskommunale samarbejder. vedr. velfærdsteknologi. Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner om produktion af mad til ældre. Der er udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af et antal nye fælleskommunale samarbejder. for området Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-3.830) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-760) Budget Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Ændret skolestruktur ( ) Herudover: Gennemførelse af Digitaliseringshandlingsplanens projekter Bidrag til fælleskommunale samarbejder for området Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr.) er gennemført: Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-470) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-190) Budget Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr.) er gennemført: Ændret skolestruktur ( )

4 Herudover: Gennemførelse af Digitaliseringshandlingsplanens projekter Bidrag til fælleskommunale samarbejder 1. Bibliotekernes åbningstider og personaleressourcer tilpasses i overensstemmelse med de vedtagne besparelser. Målet er: Målet er nået når: at de nye åbningstider iværksættes pr. 1. februar at de nye åbningstider tilgodeser Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati s kriterier for åbningstidernes placering at Bibliotekernes trafikmålinger inddrages at åbningstiderne sikrer bedst mulig udnyttelse af personaleressourcerne de nye åbningstider er implementeret de nye åbningstider er kommunikeret til brugerne i gennem relevante medietyper og - -platforme Øvrige aktiviteter: Der følges løbende op på de nye åbningstiders indvirkning på besøgs- og udlånstal, og tallene evalueres ved årets afslutning. 2. Bibliotekerne arbejder løbende med indsatsområder, som beskrevet i den kommunale digitaliseringstrategi. Målet er: At effektivisere tidsforbrug på administration og drift af Bibliotekernes publikumspc er At effektivisere bogføringsopgaven ved at automatisere fakturabehandling mellem bibliotekssystem og økonomisystem Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsats for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af at

5 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo for området landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. være 5,4%. [Udfyldes af SEK medio januar, når Personaleservice har oversigten klar] for området [Udfyldes af SEK medio januar, når Personaleservice har oversigten klar] Bibliotekernes sygefravær er ved udgangen af fastholdt på det samme lave niveau som på hidtil. Målet er: At Bibliotekernes sygefravær ved udgangen af er fastholdt på det samme lave niveau som på hidtil, svarende til en fraværsprocent på max. 3,5 %. Målet er nået når: Bibliotekerne har fastholdt det hidtidige lave sygefravær på max. 3,5 % Aktiviteter der skal understøtte målet: Brug af månedlige fraværsoversigter fra kommunens LIS-system Brug af månedlige fraværslister fra projekt Aktiv omsorg Håndtering af sygefravær i overensstemmelse med retningslinjer for sygefravær udarbejdet af Bibliotekernes virksomheds-med i 2011 løbende opfølgning: omsorgssamtaler, inddragelse af tilbud og ressourcer fra projekt Aktiv omsorg hvis nødvendigt inddragelse og opfølgning på resultatet af trivselsundersøgelse løbende opfølgning på tids- og handleplan for Bibliotekernes arbejdsmiljøindsats Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. -14 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen.

6 fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. for området for området At der er gennemført en undersøgelse om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæskommune. At der er opstillet konkrete mål, på baggrund af undersøgelsen. Se Indsatsområde 4: Sundhedsfremme Kultur- og Fritidsområdet Områdespecifikke indsatser: Skole- og kulturområdet

7 Indsatsområde 1: Inklusion Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni Motivation: At arbejde med inklusion er ikke nyt Efter KLK rapporten (juni 2011) er der sat yderligere fokus på hvorledes skoleområdet kan forbedre dette arbejde, både set i forhold til en udvikling af den pædagogiske praksis, fokus på de styringsredskaber der omgiver inklusionen samt den samarbejdsform som inklusion lægger op til I perioden skal der konstateres en udvikling, hvor andelen af skolebørn med specialpædagogiske behov 1 i stigende grad får deres behov dækket af et inkluderende tilbud 2. Den inkluderende praksis over for børn med generelle indlæringsvanskeligh eder skal medføre en reduktion i søgningen på specialtilbud og dermed etableringen af specialtilbud i Halsnæs Kommune. Der er konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Indsatsområde 2: Løft i læsning Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni Motivation: Læsning er grundstenen for at kunne klare sig i skolen og senere hen i et samfund, hvor mængden af skriftlig information er under konstant udvikling. Det er afgørende for barnets udbytte af skolegangen, at det lærer at læse tidligt i skoleforløbet og fastholder læseudviklingen længere oppe i skolesystemet, ikke kun af hensyn til det faglige udbytte, men også i forhold til selvværd og livsglæde Definitionen af specialpædagogiske behov vil indgå i områdeplanen. 2 Definitionen af hhv. inklusion og inkluderende tilbud vil indgå i områdeplanen.

8 I perioden skal der konstateres et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau. Der måles på følgende to parametre: Andelen af læsere som er usikre Andelen af læsere som er sikre men langsomme Arbejdet med at løfte læseniveauet har ført til, at den enkelte skoles læseresultater ligger på højde med eller højere end landsgennemsnittet. Inden udgangen af 2013 er der sket et løft i læsning på 10% på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj Der er ved udgangen af sket et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj Indsatsområde 3: Multikulturel dialog Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj Motivation: Området ønsker at understøtte udvikling af et fremtidigt fælles integrationsprojekt med det formål at bidrage til at fremme integrationen i lokalsamfundet Kultur- og fritidsområdet bidrager i positivt til at fremme integrationen 3 i lokalsamfundet mellem danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan bl.a. ske gennem multikulturelle møder 4, f.eks. i foreningslivet. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. At Bibliotekerne gennem en række målrettede initiativer og arrangementer har understøttet kommunens indsats på integrationsområdet og det boligsociale område. 3 Definitionen af fremme integration vil indgå i områdeplanen. 4 Definitionen af multikulturelle møder vil indgå i områdeplanen.

9 Målet er: At Bibliotekerne understøtter kommunens indsats på integrationsområdet og det boligsociale område. Målet er nået, når: Bibliotekerne ved årets udgang kan dokumentere at have gennemført målrettede aktiviteter det understøtter indsatsområdet. Aktiviteter: At Bibliotekerne samarbejder med konsulenter på det boligsociale område om at synliggøre Bibliotekernes tilbud, f.eks. ved at tilbyde materialedepoter og specielle biblioteksbesøg for målgruppen At synliggøre Bibliotekernes tilbud om Lektiecafé drevet af frivillige At Bibliotekerne faciliterer det multikulturelle møde ved at indbyde områdets etniske foreninger til at deltage i et kulturudvekslingsarrangement, der har kulturel mangfoldighed som omdrejningspunkt Indsatsområde 4: Sundhedsfremme Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011 samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009 (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14). Motivation: Området vil opnå, at kultur- og fritidsområdets interessenter, herunder de mange foreninger, medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune Kultur- og Fritidsområdet medvirker i , sammen med idræts- og foreningslivet til at fremme borgernes sundhed og livskvalitet gennem konkrete sundhedsfremmende indsatser /projekter, der medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Bibliotekerne har ved årets udgang afholdt udstillinger og arrangementer der har fokus på sundhed og bevægelse, og har gennem formidling og samarbejde med relevante parter, været med til at synliggøre Halsnæs Kommunes indsats på området. Bibliotekerne understøtter Halsnæs Kommunes sundhedsfremmende indsats.

10 Målet er: at Bibliotekerne afholder udstillinger og arrangementer der har fokus på sundhed og bevægelse Målet er nået, når: Bibliotekerne ved årets udgang kan dokumentere at have gennemført målrettede aktiviteter det understøtter indsatsområdet. Aktiviteter: Bibliotekerne deltager aktivt i det regionale samarbejde omkring Kulturens Motionsdag, K.O.M.O.N, den 13. maj Bibliotekerne samarbejder med Erhvervsskolen i Hundested om en temadag/arrangement med fokus på sund mad Bibliotekerne laver specialudstillinger i Frederiksværk og Hundested med fokus på sundhed og bevægelse Indsatsområde 5: Kulturkraft Halsnæs - Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj Motivation: Området ønsker at opnå, at kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs bliver en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og at arrangørerne oplever, at kommunen bakker op om initiativet Kultur- og fritidsområdet medvirker i til at videreudvikle kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs som en samarbejdsplatform for foreninger, virksomheder, ildsjæle m.fl. med henblik på netværksskabelse, opnåelse af synergieffekter, udvikling af tværgående projekter og initiativer m.m 5. Herudover er det målsætningen, at kulturfestivalen synliggøres bedre i for at sikre, at endnu flere borgere samt turister o.a. bliver opmærksomme på og dermed kan få glæde af det omfattende og varierede kulturelle tilbud, som festivallen er. Omfanget af netværksskabelse samt antallet af tværgående projekter i forbindelse med Kulturkraft Halsnæs er blevet udvidet målt på programmets indhold. Antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget målt på antal besøgende på Kulturkraft Halsnæs hjemmeside. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. 5 Definitionen af netværksskabelse, synergieffekter, tværgående projekter og initiativer mm. vil indgå i områdeplanen.

11 At Bibliotekernes aktive deltagelse i festivalen med planlægning og afholdelse af teaterarrangementer i festival-ugerne er gennemført med høj deltagelse og kan dokumenteres Målet er: at Bibliotekerne deltager aktivt med 2 medarbejdere i kulturfestivalens bestyrelsesarbejde og desuden varetager opgaven med booking, hjemtagning af refusioner og formidling af teaterforestillinger at bibliotekerne deltager aktivt i PR- og formidlingsarbejdet i forbindelse med synliggørelse af festivalen på relevante medieplatforme Målet er nået, når: Bibliotekerne ved årets udgang kan dokumentere at have gennemført og deltaget aktivt i planlægning og afvikling af Kulturkraft. Øvrige aftaleforhold: Skole- og Kulturområdet skal i sikre gennemførelsen af følgende initiativer, som i delforligsaftalen og tillægsaftalen er forudsat gennemført i tilknytning til budget -15: Etablering af en arbejdsgruppe, der skal undersøge forskellige modeller for udvidelse af den fysiske kapacitet inden for distrikt Arresø Skole samt alternative finansieringsmuligheder Udarbejdelse af et oplæg til en samling og udvikling af de nuværende fritidstilbud inden for ungdomsskolen, klubberne og kulturskolen Herudover skal området sikre, at der er taget tiltag til en større grad af udlægning af visitationsmidler til skolerne i forhold til kommunens egne specialtilbud. Området skal endvidere sikre gennemførelsen af projekter fra projektportefølje-oversigten i form af projektledelse (bilag 1). Aftalens ikrafttrædelse: 1. februar. Opfølgning på aftalen: Der foretages en opfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for. Der udarbejdes en opfølgningserklæring, som bl.a. indeholder et foreløbigt driftsregnskab og en (foreløbig) afrapportering i forhold til opfyldelse af de politiske mål, både tværgående og områdespecifikke. Der foretages endvidere en midtvejsopfølgning til politiskniveau på aftalen mellem Byrådet og direktionen for i forbindelse med budgetrevisionen i juni/august.

12 Underskrifter: Aftalepart Aftaleholder

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere