Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2012

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2012"

Transkript

1 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske mål: Der er i øjeblikket ikke udarbejdet politiske mål for alle politikområder, herunder eksempelvis Familieområdet. Byrådet skal i formulere nye treårige politiske mål som afløsning for de nuværende. Vedrørende Job- og Arbejdsmarkedsområdet henvises til den lovpligtige beskæftigelsesplan, som offentliggøres på kommunens hjemmeside, og som revideres én gang årligt. De politiske mål med tilknyttede resultatkrav mv. er uddybet i bilag 1. Tværgående indsatser: Budgetoverholdelse (Budget og Budget -15) : De langsigtede økonomiske mål i Budget og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift Budgetterne for de enkelte politikområder overholdes Effektivisering (Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011) : Som led i vedtagelsen af Budget samt Budget -15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde Sygefravær (Personalepolitikken besluttet af Halsnæs Byråd (daværende Sammenlægningsudvalg) den 19. december 2006) : Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo 2009 Sundhed (Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14). -14: Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010) Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010) Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik

2 Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i Områdespecifikke indsatser: Dagtilbudsområdet Bæredygtige virksomheder (Beslutninger om ny ledelsesstruktur sidst vedtaget af Byrådet den 23. september 2011) : Det er målet inden for en tre-årig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne Skole- og Kulturområdet Inklusion (Politiske målsætninger for skoleområdet besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010) : I perioden skal der konstateres en udvikling, hvor andelen af skolebørn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket af et inkluderende tilbud Løft i læsning (Politiske målsætninger for skoleområdet besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010) : I perioden skal der konstateres et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau Multikulturel dialog (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) : Kultur- og fritidsområdet bidrager i positivt til at fremme integrationen i lokalsamfundet mellem danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan bl.a. ske gennem multikulturelle møder, f.eks. i foreningslivet Sundhedsfremme (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) : Kultur- og fritidsområdet medvirker i , sammen med idræts- og foreningslivet til at fremme borgernes sundhed og livskvalitet gennem konkrete sundhedsfremmende indsatser /projekter, der medvirker til at løfte sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune Kulturkraft Halsnæs (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) : Kultur- og fritidsområdet medvirker i til at videreudvikle kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs som en samarbejdsplatform for foreninger, virksomheder, ildsjæle m.fl. med henblik på netværksskabelse, opnåelse af synergieffekter, udvikling af tværgående projekter og initiativer m.m. Herudover er det målsætningen, at kulturfestivalen synliggøres bedre i for at sikre, at endnu flere borgere samt turister o.a. bliver opmærksomme på og dermed kan få glæde af det omfattende og varierede kulturelle tilbud, som festivalen er 2

3 Forebyggelses- og Sundhedsområdet Ernæringsrigtig kost (Kostkonceptet samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) : Forebygge underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser ved at tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger Demensramte borgere (Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) : At øge livskvaliteten blandt demensramte borgere ved at skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Kommunen, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse Velfærdsområdet Gode og omkostningseffektive tilbud (Budget -15 samt Handicap- og psykiatripolitikken vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009) : Halsnæs Kommune skal tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud indenfor velfærdsområdet Miljø- og Teknikområdet Effektivisering og ydelsestilpasning (Budget samt Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011) : Miljø og Teknik skal anvende effektivisering og ydelsestilpasning som redskaber til at opnå de af byrådet vedtagne besparelser i budget , samt for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne 3

4 Øvrige aftaleforhold: Direktionen skal i arbejde målrettet for at skabe en øget vækst i Halsnæs Kommune, herunder: Sikre initiativer så den negative befolkningsudvikling vendes til befolkningsfremgang Sikre bedre information til erhvervslivet om eksempelvis større kommunale anlægsprojekter og initiativer samt sikre bedre sammenhængskraft mellem erhvervslivet og kommunen Sikre grøn vækst og et grønnere erhvervsliv ved at understøtte udrulning af energi- og klimaprojekter, som eksempelvis ESCO-projektet, til erhvervslivet, boligselskaber og evt. private boliger Aftalens ikrafttrædelse: 1. januar. Opfølgning på aftalen: Der foretages en opfølgning på denne aftale i forbindelse med årsafslutningen for. Der udarbejdes en opfølgningserklæring, som bl.a. indeholder et foreløbigt driftsregnskab og en (foreløbig) afrapportering i forhold til opfyldelse af de politiske mål. Underskrifter: Aftalepart Aftaleholder Nærværende aftale er godkendt af Byrådet den 10. januar. 4

5 BILAG 1 Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget og Budget -15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring De langsigtede økonomiske mål i Budget og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift. Ultimolikviditet og gennemsnitlig likviditet Overskud på den skattefinansierede drift Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på minimum 30 mio. kr. i 2015 Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. i budgetperioden Samlet overskud på den skattefinansierede drift i hele budgetperioden Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på ca. -75 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. Underskud på den skattefinansierede drift på ca. -29 mio. kr. Servicedriftsramme på ca. 59 mio. kr. under rammen Tilskud fra Kvalitetsfonden udnyttet fuldt ud Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Regnskabsresultat for politikområder. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien Som led i vedtagelsen af Budget samt Budget -15 gennemføres de forudsatte Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, Se bilag 2. Se bilag 2. 5

6 effektiviseringstiltag. herunder omstruktureringer. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde. Gennemførte effektiviseringstiltag. Der er igangsat en række konkrete effektiviseringstiltag. Der er gennemført en række projekter med afprøvning af velfærdsteknologi, og kommunen har fungeret som testkommune for projekter med teknologisk udvikling. Kommunen har indgået i en række fælleskommunale samarbejder. Der er igangsat et antal digitaliseringsprojekter med fokus på digitalisering, herunder vedr. velfærdsteknologi. Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner om produktion af mad til ældre. Der er udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af et antal nye fælleskommunale samarbejder. Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af at være 5,4%. 6

7 Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. -14 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. 7

8 Områdespecifikke indsatser: Dagtilbudsområdet Indsatsområde 1: Bæredygtige virksomheder Vision/strategi/politik: Beslutninger om ny ledelsesstruktur sidst vedtaget af byrådet 23. september 2011 Motivation: Resultatkravene ligger i forlængelse af Byrådets vedtagne strategi om bæredygtige virksomheder, effektivisering og budgetoverholdelse. Inklusion skal ses i forlængelse af faglig bæredygtighed og god kvalitet Det er målet inden for en treårig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. 1. Budgetoverholdel se. 2. Forbrug af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget. 3. Målet omkring faglig kvalitet opnås ved, at inklusion over en treårig periode gøres til det bærende pædagogiske princip ved at omlægge ressourcer fra specialpædagogis k bistand til inklusion. Der anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogis k bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i, at 40 % af behovsbørnene 1. Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter i hele målperioden Forbruget af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. I perioden er der konstateret en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogis ke behov i stigende grad har fået deres behov dækket i et inkluderende tilbud. 4. Tilfredshedsnivea uet i undersøgelsen ultimo 2011 er som minimum fastholdt uændret i målingen i Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter for. 2. Forbruget af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. Der kan ved udgangen af konstateres en stigning i antal af behovsbørn, der er inkluderet målt i forhold til 2010 niveauet. 4. [Ikke relevant, da der ikke gennemføres spørgeskemaund ersøgelse i ] 8

9 er inkluderet ultimo Tilfredshedsgrad blandt forældre til børn i dagtilbud (spørgeskemaun dersøgelse blandt brugerbestyrelser ne gennemført i 2011 og gentaget i 2013). Skole- og Kulturområdet Indsatsområde 1: Inklusion Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni Motivation: At arbejde med inklusion er ikke nyt Efter KLK rapporten (juni 2011) er der sat yderligere fokus på hvorledes skoleområdet kan forbedre dette arbejde, både set i forhold til en udvikling af den pædagogiske praksis, fokus på de styringsredskaber der omgiver inklusionen samt den samarbejdsform som inklusion lægger op til I perioden skal der konstateres en udvikling, hvor andelen af skolebørn med specialpædagogiske behov 1 i stigende grad får deres behov dækket af et inkluderende tilbud 2. Den inkluderende praksis over for børn med generelle indlæringsvanskeligh eder skal medføre en reduktion i søgningen på specialtilbud og dermed etableringen af specialtilbud i Halsnæs Kommune. Der er konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Indsatsområde 2: Løft i læsning Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni Definitionen af specialpædagogiske behov vil indgå i områdeplanen. 2 Definitionen af hhv. inklusion og inkluderende tilbud vil indgå i områdeplanen. 9

10 Motivation: Læsning er grundstenen for at kunne klare sig i skolen og senere hen i et samfund, hvor mængden af skriftlig information er under konstant udvikling. Det er afgørende for barnets udbytte af skolegangen, at det lærer at læse tidligt i skoleforløbet og fastholder læseudviklingen længere oppe i skolesystemet, ikke kun af hensyn til det faglige udbytte, men også i forhold til selvværd og livsglæde I perioden skal der konstateres et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau. Der måles på følgende to parametre: Andelen af læsere som er usikre Andelen af læsere som er sikre men langsomme Arbejdet med at løfte læseniveauet har ført til, at den enkelte skoles læseresultater ligger på højde med eller højere end landsgennemsnittet. Inden udgangen af 2013 er der sket et løft i læsning på 10% på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj Der er ved udgangen af sket et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj Indsatsområde 3: Multikulturel dialog Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj Motivation: : Området ønsker at understøtte udvikling af et fremtidigt fælles integrationsprojekt med det formål at bidrage til at fremme integrationen i lokalsamfundet Kultur- og fritidsområdet bidrager i positivt til at fremme integrationen 3 i lokalsamfundet mellem danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan bl.a. ske gennem multikulturelle møder 4, f.eks. i foreningslivet. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Indsatsområde 4: Sundhedsfremme Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011 samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009 (Byrådet vedtog den 10. maj 3 Definitionen af fremme integration vil indgå i områdeplanen. 4 Definitionen af multikulturelle møder vil indgå i områdeplanen. 10

11 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14). Motivation: Området vil opnå, at kultur- og fritidsområdets interessenter, herunder de mange foreninger, medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune Kultur- og Fritidsområdet medvirker i , sammen med idræts- og foreningslivet til at fremme borgernes sundhed og livskvalitet gennem konkrete sundhedsfremmende indsatser /projekter, der medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Indsatsområde 5: Kulturkraft Halsnæs - Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj Motivation: Området ønsker at opnå, at kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs bliver en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og at arrangørerne oplever, at kommunen bakker op om initiativet Kultur- og fritidsområdet medvirker i til at videreudvikle kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs som en samarbejdsplatform for foreninger, virksomheder, ildsjæle m.fl. med henblik på netværksskabelse, opnåelse af synergieffekter, udvikling af tværgående projekter og initiativer m.m 5. Herudover er det målsætningen, at kulturfestivalen synliggøres bedre i for at sikre, at endnu flere borgere samt turister o.a. bliver opmærksomme på og dermed kan få glæde af det omfattende og varierede kulturelle tilbud, som festivallen er. Omfanget af netværksskabelse samt antallet af tværgående projekter i forbindelse med Kulturkraft Halsnæs er blevet udvidet målt på programmets indhold. Antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget målt på antal besøgende på Kulturkraft Halsnæs hjemmeside. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. 5 Definitionen af netværksskabelse, synergieffekter, tværgående projekter og initiativer mm. vil indgå i områdeplanen. 11

12 Forebyggelses- og Sundhedsområdet Indsatsområde 1: Ernæringsrigtig kost Vision/strategi/politik: Kostkonceptet vedtaget af Byrådet den samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Motivation: At undgå underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser Forebygge underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser ved at tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Andelen af småt spisende og underernærede i plejeboliger vha. BMI målinger. Andelen af småt spisende underernærede i Hjemmeplejen vha. BMI målinger. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Specifikke måleindikatorer udarbejdes i jf. tilgængelig statistik og ud fra forskningsresultater på Hvidovre Hospital Indsatsområde 2: Demensramte borgere Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Motivation: At tilbyde et evidensbaseret, kvalitetstilbud til demensramte borgere, samt reducere udgiftsniveauet At øge livskvaliteten blandt demensramte borgere ved at skabe evidensbaserede tilbud 8 i Kommunen, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Stikprøveundersøgelse/audit af andelen af borgere med demenssygdom, der modtager et evidensbaseret tilbud. 85 % af borgere med demenssygdom modtager et evidensbaseret tilbud. Kvalitetsstandarder 85 % af borgere med demenssygdom modtager et relevant evidensbaseret tilbud. Kvalitetsstandarder 6 Der ser ud til at være evidens (igangværende forskningsprojekt på Hvidovre Hospital) for at ca. 40 % af de ældre medicinske patienter, der indlægges med fx urinvejs- og lungelidelser, i udgangspunktet er blevet syge fordi de er underernæret. 7 Der er i dag ca. 500 borgere med demenssygdom i Halsnæs Kommune. I 2040 forventes der er at være godt 1100 borgere med demenssygdom. Hovedparten lever i egen bolig, men en stigende andel vil have behov for Kommunens ydelser. 8 Definitionen af evidentbaserede tilbud vil fremgå af områdeplanen. 12

13 Graden af implementering af anbefalinger fra evaluering af Rosen samt kvalitetsstandarder og kriterier. og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). Velfærdsområdet Indsatsområde 1: Gode og omkostningseffektive tilbud Vision/strategi/politik: Handicap- og psykiatripolitikken vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009 samt Budget -15. Det skal være tilbud til borgerne som opfylder hensigten fra Handicap- og Psykiatripolitikken om, at Handicappede og sindslidende borgere, på lige fod med andre borgere, har ret til at leve et godt, værdigt og indholdsrigt liv med mulighed for egen bolig, uddannelse/job og en meningsfyldt fritid samtidig med at budgetoverholdelse sikres. Motivation: Der er behov for yderligere kobling mellem sikring af tilbud med den rette indholdsmæssige kvalitet og økonomisk ramme Halsnæs Kommune skal tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud 9 indenfor velfærdsområdet. 1. Efterlevelse af kvalitetsstandarder, som er omfattet af Halsnæs Kommunes handicap- og psykiatripolitik, der er politisk behandlet i. 2. Andelen af nye pladser i Region Hovedstaden, som Halsnæs Kommune har benyttet og medvirket til at etablere, og hvor taksten er konkurrencedygtig ift. eksisterende, lignende tilbud. 1. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder med særligt fokus på effekt for borgerne og et serviceniveau i overensstemmelse med budgetrammen. 2. Forsyningen af omkostningseffektive tilbud til borgere er udvidet (antal og/eller type pladser) gennem samarbejde i Region Hovedstaden, mellem kommuner i Regionen eller gennem Halsnæs Kommunes egen 1. Reviderede kvalitetsstandarder og strategi for tilbud til borgere er politisk godkendt. 2. Der er etableret samarbejde med Region Hovedstaden/andre kommuner om etablering af relevante og konkurrencedygtige tilbud, og forsyningen af omkostningseffektive tilbud til borgere er udvidet (antal og/eller type 9 Definitionen af omkostningseffektive tilbud vil fremgå af områdeplanen. 13

14 3. Antal borgersager, hvor voksenudredningsme toden er anvendt. etablering. 3. Voksenudredningsmetoden er anvendt i alle nye borgersager. pladser). 3. Voksenudredningsmetoden er anvendt i alle nye borgersager senest fra august. Miljø- og Teknikområdet Indsatsområde 1: Effektivisering og ydelsestilpasning Vision/strategi/politik: Byrådet vedtog i forbindelse med budget , at Miljø og Tekniks virksomheder skal opnå besparelser, som inden for de rammer kommunal drift muliggør, så vidt muligt svarer til de besparelser, der kan forventes ved konkurrenceudsættelse (inkl. udlicitering). Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september Motivation: Miljø og Tekniks eksterne virksomheder skal være moderne og effektive servicevirksomheder, som er de bedste blandt tilsvarende kommunale og private virksomheder Miljø og Teknik skal anvende effektivisering og ydelsestilpasning som redskaber til at opnå de af byrådet vedtagne besparelser i budget , samt for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Opnåede besparelser. Oplevet rengøringskvalitetsni veau. Rengøringsvirksomhe den: Rengøringsvirksomhe den har jf. budget opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og i de efterfølgende tre år på 2,5 mio. kr. pr. år svarende til ca. 7,5 % af budget Rengøringsvirksomhe den: Rengøringsvirksomhe den har opnået en besparelse på 2,5 mio. kr. Den oplevede rengøringskvalitet er som minimum fastholdt på niveau Tilfredsstillende. Der er sket en ydelsestilpasning af rengøringskvaliteten, således at den er gået fra overvejende Meget tilfredsstillende til overvejende Tilfredsstillende. Natur og Vej: Natur og Vej har opnået en besparelse på udgiften til indsamling af herreløst affald på 1 mio. kr. samt 1,75 mio. kr. på øvrige opgaver. Natur og Vej: Natur og Vej har i 2011 udarbejdet en kortlægning af Natur og Vejs ydelser med henblik på politisk 14

15 behandling, prioritering og fravalg af opgaver. I forlængelse heraf er der opnået en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra og fremefter. Natur og Vej har jf. budget via effektiviseringer opnået en besparelse på kr. i 2011, og det samme i årene og 2013, således at den samlede besparelse over budgetperioden er 1 mio. kr. pr. år Natur og Vej har i 2011 reduceret udgiften til indsamling af herreløst affald med ½ mio. kr. og yderligere ½ mio. kr. fra og frem, således at den samlede besparelse på dette område er 1 mio. kr. pr. år. 15

16 BILAG 2 Oversigt over konkrete/strategiske effektiviseringsforslag forudsat i Budget -15 og Budget Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Indkøbsbesparelser (-9.200) Oprettelse af 60 selskab (-5.914) Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-3.830) Oprettelse af et familehus (-4.000) Omstrukturering i Dagplejen (-2.000) Implementering af analysen af Træning og Aktivitet ( ) Stop på ydelser og ændring af pakker (Voksne og Sundhed) (-3.480) Bofællesskab i Maglehøj (-1.015) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-760) Tilslutning til Visit Nordsjælland (-2.860) Budget Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Forlængelse af projekt aktiv omsorg ( ) Byrådets bidrag til effektivisering (-1.800) Bæredygtige virksomheder ( ) Stillingsreduktion på Rådhuset (-4.000) Ændret skolestruktur ( ) Dagtilpasningsstruktur i 3390 (-526) Plejecenterstruktur 1 ( ) Plejecenterstruktur 2 (-3.800) Vask af tøj eksternt (-600) Fortsat effektivisering af Hjemmeplejen ( ) Hjemtagelse af misbrugsområdet ( ) Indførsel af flex-trafik (-2.700) Analyse af kørselsområdet (-1.950) Strukturanalyse dagtilbudsområdet (-3.000) Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr.) er gennemført: Indkøbsbesparelser (-1.300) Oprettelse af 60 selskab (-1.183) Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-470) Oprettelse af et familehus (-1.000) Omstrukturering i Dagplejen (-500) Implementering af analysen af Træning og Aktivitet (-2.329) Stop på ydelser og ændring af pakker (Voksne og Sundhed) (-870) Bofællesskab i Maglehøj (-145) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-190) Tilslutning til Visit Nordsjælland (-440) Budget Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i kr.) er gennemført: Forlængelse af projekt aktiv omsorg (-4.680) Byrådets bidrag til effektivisering (-500) Bæredygtige virksomheder (-2.750) Stillingsreduktion på Rådhuset (-1.000) Ændret skolestruktur ( ) Dagtilpasningsstruktur i 3390 (0) Plejecenterstruktur 1 (-4.600) Plejecenterstruktur 2 (-1.100) Vask af tøj eksternt (-150) Fortsat effektivisering af Hjemmeplejen ( ) Hjemtagelse af misbrugsområdet (-2.600) Indførsel af flex-trafik (-1.000) Analyse af kørselsområdet (-750) Strukturanalyse dagtilbudsområdet (-1.000) 16

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2012

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2012 UDKAST Aftale mellem Byrådet og Direktionen for Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Syrevej 4, indgang H, 3300 Frederiksværk Kaj M. Nielsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden Der blev d.

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Bibliotekerne og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Bibliotekerne Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge de politisk besluttede

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Solhjem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Solhjem Solhjemsvej 7, 3370 Melby Lis Herand Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kregme Skole og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kregme Skole Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Lerbjerg Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Lerbjerg Børnehus Lerbjergvej 17, 3390 Hundested Anne Rosendal Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Storebjergskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Storebjergskolen Birkevej 3, 3390 Hundested Helle Simonsen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Magleblikskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Magleblikskolen Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk Eva Haahr Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsplan for

Virksomhedsplan for Virksomhedsplan 2012 for Børnehuset Arresø Side 1 af 10 1. Indledning og præsentation Børnehuset Arresø er en sammenlagt institution, der nu består af to afdelinger: Ahornvej og Skovfogedlodden. Sammenlægningen

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/14407 Dato: 08-12-2010 Sag: Sagsbehandler: Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Natur og Vej og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Natur og Vej Syrevej, 3300 Frederiksværk og Ullerup Skovvej 6, 3390 Hundested Jette Skourup Miljø og Teknik

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: H. C. Andersensvej 10, 3300 Frederiksværk Dorthe V. rude Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden er en kommunal

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold: Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011

Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011 OPFØLGNINGSERKLÆRING Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Forebyggelses- og Sundhedsområdet for 2011 Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser:

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010. Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010. Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011 Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Forebyggelse og Sundhed - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson Økonomi- og analysekonsulent

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Virksomhedens kerneydelser.... 3 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder....

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Susålandets Skole og Børneog skoleudvalget Susålandets Skole Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Susålandets Skole og Børne- og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Årsberetning 2010. For området. Forebyggelse og Sundhed

Årsberetning 2010. For området. Forebyggelse og Sundhed Årsberetning 2010 For området Forebyggelse og Sundhed 1. Chefens årsberetning I 2010 har nogle af de væsentligste fokusområder under Forebyggelse og Sundhed været økonomi og økonomistyring, områdespecifikke

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem og Børneog skoleudvalget Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15.

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I Danmark indikerer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 1 virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008 2 Virum Skoles vision udarbejdet 2006 Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så eleverne er i stand til at leve i en verden i

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere