Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014"

Transkript

1 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Idegrundlag og målsætning Foreningens ide og formål er på tværs af brancheskel at udveksle erfaringer inden for rejsevirksomhed og at koordinere DBTA s møder og aktiviteter. 3. Foreningens krav for optagelse Medlemskab er begrænset til de erhvervsvirksomheder og institutioner, hvor der er en afdeling der arbejder med travel management (fx indkøb, rejseafdeling, HR, økonomi og andre). Virksomheden repræsenteres af en person som i det følgende benævnes TMB (Travel & Meeting Buyer). Der tillades navngivne TMB substitutter i det omfang de er beskæftiget med rejseområdet i medlemsvirksomheden. Indmeldelse sker gennem skriftlig kontakt til Sekretariatet. Leverandører af ydelser i forbindelse med rejser kan blive TMS (Travel & Meeting Supplier) medlem. Leverandører som har en nordisk ansvarlig repræsentation i Sverige, Norge eller Finland kan også optages som medlem af DBTA. TMS medlemmer repræsenteres ved et navngivet medlem samt eventuelt en navngiven substitut. Der tillades en ekstra navngiven substitut såfremt virksomhedens aktiviteter har en stor geografisk spredning. Stk. 5. Den/de bureauansatte medarbejdere i et TMB medlems virksomhed kan kun deltage i foreningens møder og som substitut for TMB. Stk. 6 Der vil være mulighed for at TMB og TMS medlemmer afholder møder uden at begge grupper skal være inviteret. 4. Fastsættelse af kontingent Medlemskontingentet for henholdsvis TMB og TMS medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret, at kontingentet er betalt. Hvis ikke andet besluttes vil forbrugerprisindekset blive anvendt som en årlig justering af medlemskontingentet.

2 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling indeholdende dagsorden for denne skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til TMB og TMS medlemmernes arbejdssted. Stk. 3 På samme måde som nævnt i stk. 2 kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Stemmeret er forbeholdt TMB medlemmer. 6. Generalforsamling beslutningsgrundlag Enhver lovlig generalforsamling ordinær og ekstraordinær - indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt en tredjedel af TMB medlemmerne ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen drager herefter omsorg for at indkaldelse sker i henhold til reglerne i 5 stk. 2 gældende for den ordinære generalforsamling. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke møder 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen på lovmæssig vis inden 3 uger til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 2 måneder efter den første generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan herefter vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring herom, foregår personvalg ved skriftlig afstemning. Afstemning herom sker ved håndsoprækning. Stedfortrædere for TMB kan kun deltage i generalforsamlingen, såfremt de er officielt tilmeldt foreningen som substitutter, og hvis TMB ikke selv kan deltage. Stedfortræderen kan kun afgive stemme ved fuldmagt. 7. Dagsorden for generalforsamling Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter i prioriteret rækkefølge: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter 5. Valg af 1 revisor 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent for TMB og TMS 8. Eventuelt

3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i marts måned, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før dato for afholdelse af generalforsamlingen. Evt. forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 8. Valg af formand og bestyrelse Generalforsamlingen vælger en formand. Herudover vælger generalforsamlingen en bestyrelse på minimum 2 og maksimum 4 TMB medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Desuden vælges hvert år 2 TMB suppleanter. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen for et afgående medlem, vil forblive medlem af bestyrelsen indtil det tidspunkt, hvor det afgående medlem ville have været på valg. Suppleanter har møderet. Formanden og 1(2) bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Stk. 5. Inden foreningens ordinære generalforsamling vælger TMS blandt egne medlemmer for en 2-årig periode 2 repræsentanter, samt 1 suppleant, til foreningens bestyrelse. Et medlem er på valg i lige år og et medlem på valg i ulige. TMS bestyrelsesmedlemmerne kan kun være menige medlemmer, men har stemmeret på lige vilkår med TMB bestyrelsesmedlemmer i foreningens bestyrelse. Navnene på TMS bestyrelsesmedlemmerne vil blive bekendtgjort på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4. Suppleanter har møderet. 9. Formandens og bestyrelsens bemyndigelse samt foreningens sekretariat Til varetagelse af foreningens daglige drift har bestyrelsen i 1994 oprettet et sekretariat, der ledes af en af foreningen lønnet sekretariatschef. Foreningen forpligtes udadtil ved bestyrelsen, der således tegner foreningen og er beslutningsdygtig. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder er konfidentielle. Undtagelser herfra skal godkendes af bestyrelsen. Det er kun bestyrelsen, der har ret til at udtale sig til offentligheden på foreningens vegne. Bestyrelsen kan vælge at delegere denne beføjelse. Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at indhente skriftlig accept fra medlemmerne på beslutningsforslag. Reglerne for skriftlig afstemning følger vedtægterne for medlemsbeslutninger i øvrigt, jfr. 6, stk. 2.

4 Såfremt der i bestyrelsen opstår en inhabilitetssituation, kan bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal udelukke et eller flere bestyrelsesmedlemmer fra et eller flere møder. Stk. 5 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder foreningens Værdigrundlag og sikrer at gamle såvel som nye medlemmer er orienteret om dette. 10. Foreningens økonomiske anliggender Kassereren sørger for at kontingent opkræves rettidigt og er ansvarlig for bogføring, udbetalinger m.v. i forbindelse med foreningens regnskab. Formanden skal attestere alle af kassereren udfærdigede og betalte bilag. Ved væsentlige afvigelser fra budgettet skal bestyrelsen informeres. Kassereren vælges/udpeges af bestyrelsen. Den af foreningen valgte revisor er forpligtet til ved regnskabsårets afslutning at konstatere beholdningens tilstedeværelse samt at revidere regnskabet. Kassereren forelægger regnskabet på den ordinære generalforsamling. Inden fremsendelse af regnskabet til Skat attesteres dette af en ekstern revisor. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren. 11. TMB og TMS udvalg Foreningens bestyrelse kan efter behov nedsætte udvalg. Udvalg fremkommer med forslag til aktiviteter og informerer bestyrelsen herom. Intet udvalg eller ingen enkeltperson kan indgå forpligtende aftaler uden bestyrelsens godkendelse. Såfremt aftaler indeholder direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser for foreningen, skal disse forhåndsgodkendes af bestyrelsen.

5 12. Udelukkelse af foreningen Ved graverende brud på foreningens Værdigrundlag kan der efter bestyrelsens beslutning blive tale om påtale eller ophævelse af medlemskabet. Virksomheder som på grund af ophævelse af medlemskabet er udelukket fra foreningens aktiviteter kan ikke kræve godtgørelse for betalt kontingent. 13. Opløsning af foreningen Til opløsning af foreningen kræves, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af evt. gæld deles den resterende formue ligeligt mellem de til den tid værende TMB og TMS medlemmer.

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere