ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић"

Transkript

1 ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом, као и chat необавезан разговор, ћаскање. Премда су у добу нове културе писмености и друштвених мрежа добили дигитализован облик писма немог говора са тастатуром као продужетком говорног органа, оба облика подразумевају другог као примаоца поруке. Али само се у ћаскању успоставља ре ла ци ја по ши ља лац при ма лац где се уло ге сво је вољ но ме ња ју. Оно што угро жа ва приповедање и слушање јесу лични утисци који су деформисали свакодневни разговор. Лишени уметничке стилизације брзином која нас демобилизује као да смо изгубили способност и концентрацију да понудимо нешто више од записа, SMS-а, утиска или, друге крајности, брбљања и заморних описа. Можда је Твитер проза, својом поетиком и обликом, у том смислу, одговор на затечену ситуацију. Више је него познато да се са развојем писмености променио статус књижевности, мада су писана и усмена реч и даље остале нераскидиво повезане. Како свака прича по чи ва на ма њем или ве ћем уде лу фик ци је, фик тив но и ствар но, фан та стич но и могу ће се не пре кид но пре пли ћу. Кре та ње из ме ђу ап стракт ног и кон крет ног, оп штег и по је ди нач ног, омо гу ћа ва Тви тер про зи да ба лан сом из ме ђу фик ци је и чи ње ни це у свакој средини нађе реципијента. То јој даје универзалност усменог облика, на пример, анег до те, афо ри зма, ша љи ве при че/ви ца, не по сред ност ко му ни ка тив ног чи на, способност ношења различите садржине од безазленог до критичког односа према стварности у зависности од семантичког тежишта. Спајајући фикцију и свакодневицу усмени приповедач је истовремено и свезнајућ и при стра сан, и сло бо дан и огра ни чен нор ма ма сво је сре ди не. При по ве да њем се, тако, открива недовољно утишан емотивно-ангажован тон приповедача, али и публике. Међутим, записа усмене приче, у традиционалном смислу, данас не може да буде. Као прво, захваљујући својој линеарности, она траје само док се слуша. Друго, атмосфера, као непосредан контакт између казивача и аудиторијума, непреводива је у писани текст. 1 Тре ће, она се пам ти и по но во при по ве да и та ко тра је, у су прот ном се за бо равља. У го вор ној вер зи ји она је не по но вљи ва, прем да се не мо же са истим ефек том исприповедати у другачијем тренутку. Околности, контекст у коме се дешава приповедање такође умногоме утиче на квалитет приче. Поред тога, немогуће је у писмену варијанту превести гест, мимику, шапат, (драмску) паузу и тишину као посебне речитости при артикулацији приповедне грађе. И мада њен значај и вредност излазе изван 1 Отуд у данашњим ситком серијама смех из конзерве и светлећим панелима теледиригован смех и аплауз, који симулирају присуство публике, спонтану реакцију и хумор у њиховом одсуству. 89

2 об ред ног и тра ди циј ског окви ра, упр кос њенoj по пу лар но сти, не по сто ји по тре ба ни интерес за публиковањем усмене прозе. Па ипак, писменост је облик памћења, а култура и писмо теже томе да свет посматрамо као Текст са скривеним порукама, значењима и смислом. У свом вишедеценијском истраживању форми усмене прозе, Снежана Самарџија 2 за па жа да је хе те ро ним ма ле при че увео Вук Сте фа но вић Ка ра џић. У Пред го во ру Српског рјечника из го ди не, Вук Ка ра џић ја сно је из ра зио сво је на сто ја ње за обухватањем свих кратких, једноепизодичних прозних врста (шаљива прича, анегдота, ба сна, пре да ња, при че из жи во та). 3 Све до ци смо да су по след њих де це ни ја 19. ве ка до средине 20. века, најчешће у употреби били термини приповетка и прича, ма да са променљивим значењима. У другој половини 20. века приметна је промена у третману усмене прозе. Упркос постепеној промени културе писмености приповедање се није занемарило. Напротив, постмодернизам је реактуализовао приповедање и образовао приповедача као функцију, а приповедање је добило своје упориште у тексту. Кри за при по ве да ња и ве ли ких на ра ти ва ја ви ла се као по сто ја на по тре ба за при чом која је своју муку испољавала на плану наративних поступака, реконструкцији језика и пропитивању стратегија приповедања. Консеквентно томе, данас је све више савремених аутора, у региону и широм света, који, поред дужих прозних врста, пишу сасвим кратку прозу (тзв. flash fiction), односно објављују текстове или збирке кратких прича које не прелазе страницу књиге, а неретко и мање од тога. На ин те ре сант но пи та ње ко је је по ста вио Жан-Кло ду Ка ри је ру: Да ли зна те због че га су пре со кра тов ци пи са ли са мо фраг мен те?, Ум бер то Еко је, на кон што ње гов саговорник није имао одговор, рекао: Зато што су живели окружени рушевинама. 4 Де ле ћи до жи вљај ствар но сти, ко ја у слу ча ју са вре ме ног чо ве ка ре флек ту је по сле дице унутрашњег урушавања, фрагмент, као обликотворни принцип, од Хераклита нао ва мо, стар по по ста њу, ин хе рен тан је ствар но сти и да нас све ви ше по ста је по ље 2 У погледу паралела са кратким прозним врстама усменог приповедања, њиховим карактери сти ка ма и ни јан си ра њи ма, ау тор се осла њао на мо но гра фи ју Сне жа не Са мар џи је, Облици усмене прозе, Службени гласник, Београд, У рјеч ни ку тре ба да се ис тол ку је и опи ше што се бо ље мо же све, што на род о ри је чи ко јој ми сли и при по ви је да: за то сам код ђе ко ји ри је чи опи сао, што се кра ће мо гло (кур зив Б. Ж.), ђе ко је на род не оби ча је, и до дао при по ви јет ке (и ов ђе мо же би ти да је ђе што из о ста ло, али додато и измишљено није заиста ништа). [...] Народ наш има свакојаки приповијетки тако млого, као и пје са ма, и мо гу се раз ди је ли ти на ж е н с к е и на м у ш к е, као и пје сме. Му шке су приповијетке понајвише смијешне и шаљиве (дакле, кратке прим. Б. Ж.), и тако су измишљене, као да би човjек ре као да су исти ни те; а жен ске су дугачке (кур зив Б. Ж.) и пу не су чу де са којекакви (о царским кћерима и о бајалицама). Али ће ми слабо ко вјеровати и разумјети, како је приповијетке тешко писати! Ја сам се овђе, око ови ђекоји мали (кур зив Б. Ж.), то ли ко му чио, да би наши ђекоји списатељи могли готово читав роман написати, или све идиле Геснерове на Срп ски пре ве сти. На ве де но пре ма: Пред го вор у: Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник (1818), Просвета Нолит, Београд, 1985, стр. VIII IX. 4 Жан-Клод Ка ри јер и Ум бер то Еко, Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га, разговоре водио Жан-Фи лип де То нак, пре вео са фран цу ског Ми о драг Мар ко вић, Гра дац, Ча чак, 2011, стр

3 мишљења и уметничког израза. 5 Као таквом, будући да га није обликовало Време као објективни обликотворни принцип, треба му дописати префикс псеудо. 6 Ње гов обим пак у коме се огледа домет света, температура друштва и сведочанство модерне свести, саопштава да је мало времена за читање, док његова све учесталија присутност поручује да је мало времена за писање. Писање у структури (псеудо)фрагмента, слути или претпоставља целину могућношћу низања и уланчавања, док истовремено омогућава запису да стоји самостално, независан од осталих микронаратива. У свом даљем развитку, фрагмент је асимиловао разне друге кратке форме које су својом структуром и сажетошћу памтиле његов облик: силогизам, максима, анегдота, парабола, цртица, запис, белешка, афоризам, итд. врсте погодне за лако усвајање и дуго памћење, односно преношење усменим путем. Постојана потреба за причом запажа се у паралитерарним жанровима, стрипу и, пре вас ход но по пу лар но сти ки не ма то гра фи је: сце на рио са при чом че сто адап та цијом ли те рар ног де ла (дра ма, при ча, ро ман) и ју на ком са рад њом сме ште ном у простор но-вре мен ске окви ре. С тим у ве зи, мо же се ре ћи да је те мат ски ре ги стар при пове да ња бес ко на чан: без број си жеа и ва ри ја ци ја пред ста вља ју по ље ко ја иза зи ва и при вла чи при по ве да че, док уме шност са оп шта ва ња оста је не про ме ње на и глав на вред ност та ле нат и ве шти на при по ве да ња при че дру ги ма. У са свим крат кој про зи одсуство описа надокнађује дијалог или монолог јунака/приповедача, док се климакс приповедања јавља у (не)очекиваном обрту, ефектно изведеној артикулацији поенте која сажима садржај елементарне радње. Насупрот нагомилавању догађаја или ликова, у са свим крат кој про зи од ви ја се су про тан про цес, ко ји се пре по зна је у ре ду ко ва њу нарације и исказа тако да се радња сведе на снажну, сугестивну поенту. Иконичност текстова Твитер прозе огледа се у њеној мери ограничености бројем словних знакова, тј. ка рак те ра (140), ко је под ра зу ме ва еко но мич но при по ве да ње, на у штрб раз ви ја ња дескрипције, где радња (секвенца, случај, догађај) активира елементе који ће слику, изостављени опис, језгровитост пројектованог догађаја, асоцијативним повезивањем 5 Доживљај постмодерног човека да гради културу на рушевинама појавног света, то јест од де ло ва, кр хо ти на ствар но сти, од го ва ра и до жи вља ју ствар но сти са вре ме ног чо ве ка. То су, поред многих теоретичара постмодернизма и постмодерних мислилаца, својевремено одлично илу стро ва ли Жил Де лез и Фе ликс Га та ри, а ре кли би смо да је ак ту ал но и да нас: Ми смо у добу парцијалних објеката, цигала и остатака. Ми више не верујемо у те лажне фрагменте који, попут делова античке статуе чекају да буду употпуњени и поново залепљени да би саставили једну јединствену целину која је такође изворишна јединствена целина. Ми више не верујемо у изворни тоталитет као ни у тоталитет одредишта. Ми више не верујемо у сивило једне бљутаве еволутивне дијалектике, која тврди да пацификује комаде зато што им заобљава ивице. Ми у тоталитете верујемо само негде поред (мимо). И ако сретнемо један такав тоталитет поред де ло ва, то је упра во це ли на од тих де ло ва, али ко ја их не то та ли зу је, јед но је дин ство од свих тих де ло ва, али ко је их не уни фи ци ра и ко је сe њи ма при до да је као нов по себ но скло пљен део. (Жил Делез и Феликс Гатари, Анти-Едип: капитализам и схизофренија, превела са француског Ана Моралић, Сремски Карловци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1990, стр. 35.) 6 Видети: Зборник 29. Књижевних сусрета Савремена српска проза, бр. 26, текст проф. др Ми о- дра га Ра до ви ћа: Ко ма да ње Ор фе ја или про бле ма тич ност фраг мен та, На род на би бли о те ка Јефимија, Трстеник, 2010, стр

4 у бр зим, кро ки по те зи ма до ве сти до раз ре ше ња у ви ду по ен те или отво ре ног за вршетка који ће се обликовати у реципијенту/читаоцу. Фикционализована стварност приближава се свакодневици појединца или колекти ва упо тре бом сред ста ва или по сту па ка ко ји на ра ти ву обез бе ђу ју од ли ке мо гу ћег. На тај начин се Твитер прича преплиће и са сложенијим врстама и кратким говорним формама (виц, анегдота, прича из живота), с обзиром на то да њена структура почива на комбиновању различитих ситуација које су међусобно слабије узрочно-последично повезане. Поводом анегдоте, у Речнику књижевних термина Драгише Живковића, наићи ћемо на ово одређење: сажето испричан доживљај или догађај из живота [ ] крат ка при ча, че сто ша љи вог, фри вол ног или са ти рич ног ка рак те ра, са ду хо ви том поентом. Захваљујући наглашеној редукцији нарације и анегдота као прича из живота са мо ски ци ра окол но сти (про стор но-вре мен ски оквир). Слич но овим об ли ци ма који подразумевају да се догађај из непосредне стварности колектива или појединца локализује, односно шаљиве приче која радњу смешта у општије оквире, Твитер проза, у својој еластичности асимилујући горенаведено, препознаје се као тренутак блиске или неодређене прошлости, као исечак свакодневице са тежњом ка веродостојности, уверљивости, по чему нам се показује као блиска и надасве актуална форма. У Твитер про зи се, да кле, пре по зна ју две се ми о ло шке функ ци је: ко му ни ка тив на и ау то ном на. Радња се не развија као важно догађање, већ као повод за реплику, коментар одређене ситуације, особине, у облику изјаве, пароле, без тенденције гномичности. Фиксирана временском димензијом прецизно време и датум у тренутку постављања/ објављивања на друштвеној мрежи, Твитер проза доприноси хронолошком слагању њених наратива, а аутору омогућава да било коју своју причу у било којем тренутку избрише са друштвене мреже/памћења. Кондензовањем наративне равни, Твитер проза се, налик поменутој анегдоти, приближава шаљивој причи вицу, чија је дужност да створи или алудира на доживљај ре ал ног и жи вот ну си ту а ци ју на не по сре дан на чин. Кроз усме ни вид тра ја ња виц је ис по љио флек си бил ност и спо соб ност оп сто ја ва ња. Оно што Тви тер про за по ред економије говора има заједничко са шаљивом причом/вицем, јесте и обрт који треба да је неочекиван да успостави равнотежу између наговештене линије елементарне радње и неочекиваног. Како се ради о (брзом) зближавању два предмета, две премисе које су из супротних појмовних сфера, апстрактно тада бива суочено и надвладано кон крет ним, сим бо лич ко до слов ним, а ло гич но не ло гич ким. Од су ство ло ги ке, по ред других елемената који доприносе хумору замена појмова, увођење бизарних елемената, игра речима, хипербола, гротеска, инверзија, оксиморон, парадокс итд. често постаје средство комичног преокрета. Форма питања и одговора која у вицу фигурира по ка зу је се као осо бе но на ра тив но је згро у Тви тер про зи. Оно да је рав но пра ван ста тус ли ци ма у ди ја ло гу где се па жња пре у сме ра ва са пи та ња и оно га ко по ста вља пи та ња на од го во ре и оно га ко их да је. За раз ли ку од анег до те код ко је је на гла шен на ра тив ни сег мент и ин си сти ра ње на ве ро до стој но сти, виц је мак си мал но све ден и пот цр та ва дру штве ну ано ма ли ју или по ја ву ак ти ви ра њем од ре ђе ног хо ри зон та очеки ва ња. По ред то га, а су прот но од анег до те, Тви тер про за из бе га ва име но ва ње и особине ликова (историјске или стварне личности), већ јунаке своди на полну пола- 92

5 ризацију одређену именицама и заменицама; уз ово, Твитер проза избегава фиксирање времена, околности и (често) укључивање наратора у ток приповеданог догађаја, у функцији сведока (јунак-приповедач). Премда реалистичност и једноставност композиције Твитер прозе јесте сродна вицу, анегдоти, причи из живота, треба нагласити да удео хумора у Твитер прози није императив. Наиме, нису ретки случајеви где Твитер про за у сво јим ху мор ним по тен ци ја ли ма на сто ји да по бу ди ин те ре со ва ње код чи та о ца. У та квим при ме ри ма ја сни је до ла зи до из ра жа ја по ме ну та струк ту ра ви ца или пословице. И док пословица свој контекст заснива у краткој причи, поента шаљивог до га ђа ја/ви ца, од но сно иро ниј ске дис тан це и иро ниј ског про це су и ра ња го вор ног материјала према приповедном садржају, довољно је снажна да стоји независно, као самостална јединица. Код поменутих кратких облика једноепизодичност догађаја почива на језгровитом во ђе њу рад ње, док те ме исто вре ме но мо гу би ти оп ште и ло кал не, ис при по ве да не та ко да ло кал но/по је ди нач но пре тен ду је да до би је оп штост; за тим, те ма ти зо ва ње људских судбина, мана, секвенци из живота на сажет али јасан начин, са неочекиваним обртом ефектним завршетком који треба да сажме нарацију и дâ одређена значења. Се ман тич ко те жи ште успе шно из ве де не по ен те у по сло вич ној кон струк ци ји Тви тер прозе може да буде безазлено, дидактично, иронично, критичко, фигуративно. Потоње сасвим одговара песничкој вештини, будући је Твитер проза у својој ограничености, попут поезије као редукованог говора, приморана да из њеног домена баштини стил ске фи гу ре (пре свих, елип су), пре ћут ки ва ње и ре то ри ку на го ве шта ја, алу зи је и слутње, те синтаксу глаголских облика који се односе на време, не би ли економијом речи, изузимањем говора, сажимањем саопштавала много и тако себи омогућила да тра је. Ме ђу тим, услед оси ро ма ше ног пам ће ња, и упо тре бу по бро ја них сред ста ва треба смањити како би порука била подробнија и далекосежнија. Како је свет усменог пам ће ња бо гат сим бо ли ма, сим бол као ар ха ич ни текст са је дин стве ним зна че њем унутар себе чинио би се адекватном и стабилном фигуром која у свом сведеном облику чу ва/пам ти оп шир не и зна чај не са др жа је. На кра ју кра је ва, сим бол је по сред ник из ме ђу син хро ни је тек ста и пам ће ња кул ту ре. Ње го ва уло га је уло га се ми о тич ког кондензатора. 7 Продор поетских средстава у прозни језик или говорног језика у писани текст (карактеристично за прозу 20. века) ствара реторички ефекат, и ово бисмо могли назвати реториком текста Твитер приче. Према Лотмановој тврдњи, сваки уметнички текст тежи да се претвори у посебну велику реч с једним општијим значењем. Та секундарна реч у оним случајевима када имамо посла с уметничким текстом увек је троп: у односу на обични, неуметнички језик, уметнички текст као да се пребацује у семиотички простор с већим бројем димензија. 8 По једноставности и једноепизодичности догађаја, Твитер проза ближа је анегдоти и при чи из жи во та, не го ша љи вој при чи/ви цу и то по сле де ћим осо бе но сти ма: припо ве да че вом сте пе ну објек тив но сти и не при стра сном од но су пре ма при по ве да ном, 7 Ју риј М. Лот ман, Се ми ос фе ра, пре ве ли са ру ског и ста ро ру ског Ве сел ка Сан ти ни и Бог дан Тер зић, Све то ви, Но ви Сад, стр Исто, стр

6 иако наратор јесте укључен у наративну секвенцу, било као сведок-записивач, било као ју нак-на ра тор (пр во ли це); по ре а ли стич ним еле мен ти ма, при гу ше ном ху мо ру; уверљивошћу истинитости догађаја са дистанце. За разлику од других кратких прозних вр ста, Тви тер про зи ни су по треб ни по себ ни усло ви. За пра во, но ва кул ту ра писмености допринела је развоју, чиме је постала продужетак, рефлекс свакодневице, непосредна комуникација у литераризованом облику. Динамика и ширина простора деловања довеле су до погодних услова за њено распростирање и афирмацију, лако и надасве брзо премошћавање меридијана и сусрет са другим језицима и културама. Тек дру штве но-по ли тич ки ан га жо ва на Тви тер про за, слич но по ли тич ком ви цу или афо ри зму са ко јим, уз виц, ка ко је ви ше пу та ис так ну то, сто ји у те сној ве зи на структуралном плану доприноси њеном кратком веку, премда њена актуалност престаје са про ме ном дру штве не ствар но сти. Потврђене усмене врсте успостављају међусобне односе и преплићу се са новим литерарним формама. Разлика између казиване и писане приче питање је стваралаштва, околности културе писмености која се, данас, са развојем електронских медија променила. Упркос томе што су околности усменог казивања неповратно изгубљене, односно имају сурогат у интернету и телекомуникацијским средствима, прича из живо та увек на ђе пут до пу бли ке, и то ви ше уде лом за пи си ва ча не го усме не фор ме. С друге стране, нема човека који бар једном у свом животу није испричао другом (своју) причу шта је видео, чуо, доживео, замислио. Најзад, причање о свакодневици је саставни део разговора. Али шта значи добра прича? Пре свега, прича која је одолела времену, опстала, која се приповеда, која се памти и преноси. Будућност приче зависи од тога како ће одговорити на питања која се током времена нису променила: како се при по ве да, о че му/ко ме се при по ве да, ко при по ве да, у ко јим окол но сти ма, ко ме се обраћа, и најзад, зашто прича? Докле год постоји интересовање де се на ова питања одговори, докле год буду интригирала и буду се пропитивала са уметничког становишта, би ће при по ве да ња и би ће при че. Али ма ко ли ко се во ди ло ра чу на о то ме шта и ка ко ће се са оп шти ти од ре ђен са др жај, сти че се ути сак да ин фор ма тич ки сег мент доминира над уметничким вредностима (успеле) приче. Интересантност фабуле тада је подређена приповедању којим се постиже други циљ. Облици масовне културе нису битно изменили природу потребе за приповедањем. Док се ме ња ју ак те ри и кон текст, при ча оп сто ја ва. Ре кло би се да пи та ња на ко ја Твитер про за по ку ша ва да од го во ри је мо гућ ност ре тро град ног по рет ка: мо же ли/има ли потребе и смисла да се у доба информатичке писмености електронски запис прено си усме ним пу тем, или је cut/copy paste де лат ност тај дру га чи ји вид пре но ше ња/ умно жа ва ња и ма ни пу ли са ња же ље ним са др жа јем? И док су се ме ња ле окол но сти кул ту ре пи сме но сти, још не што се про ме ни ло. Про ме ни ло се чи та ње. За што би смо се из пуке радозналости замајавали нечим као што је ишчитавање, на пример, Хомеро вих епо ва, Илијаде и Одисеје, Бокачовог Декамерона, Толстојевог Рата и мира, итд., кад већ постоје сажете, дајџест верзије из којих можемо да се информишемо о де лу? 9 9 С тим у ве зи по гле да ти ин те ре сант ну сту ди ју Пје ра Ба ја ра, Ка ко да го во ри мо о књи га ма ко је нисмо прочитали?, Службени гласник, Београд,

7 У том смислу, Прустов галиматијас У трагању за минулним временом одзвања иронијом, да нас где је це на ис ку ства пре ви со ка ка да је улог Вре ме. Та ко су се по ред чи та ња промениле и мануелне, моторичке способности. Писање са оловком у руци је застаре ло пре ва зи ђе но, ка ко нам су ге ри ше тех но ло ги ја, уо ста лом, као и од го не та ње рукописа, у дословном значењу ове речи. Разлоге ових промена треба тражити у разво ју ин фор ма тич ке пи сме но сти где при мат има зра че ћи текст са Екра на ко ји је на себе преузео ауторитет, и постао замена за стварност. Лишен критеријума, селекције, цензуре и заштите ауторских права, интернет представља носач хиперпродуковања ра зно вр сних за пи са чи ја при ро да је под ре ђе на при ро ди чи та ња, чи та лач ким ам бицијама, потребама и навикама. У неконтролисаној динамици похрањивања и обиљу садржаја и текстова који циркулишу интернетом у веома доступном, дигиталном облику лаком за манипулисање, знање се претворило у информацију сумњиве поузданости и непроверљивости. С обзиром на то да знање вреди онолико колико је употребљиво, суочени смо са тим да обиље превазилази могућности његове употребе, односно спо соб но сти и ка па ци тет људ ског мо зга да при ми, про ве ри, упо ре ди, ис про це су и ра и, најзад, запамти. Самим тим, процес учења, вештина синтезе и критичко расуђивање су ком про ми то ва ни. Тек сто ви се пре тр ча ва ју, чи та ју не ли не ар но, про из вољ но, на прескок, а захваљујући претраживачима и механичким читачима (reader-им а ) чи та ње је олак ша но огра ни ча ва њем на тра же ње же ље них па са жа или пој мо ва. Ово умногоме доприноси бржем остварењу циљева: производњи веће количине текстова, рециклирању грађе, репродуковању, фалсификовању и произвођењу научних радова, односно недоучених кадрова. Занемарује се да је у процесу учења брзина негативан фактор. Постајемо проактивно и ретроактивно инхибирани субјекти. Оптерећеност брзином доводи до тога да брзо заборављамо јер логика технолошког прогреса лежи у томе да нас и наш свет учини застарелим, то јест неупотребљивим. Услед несталности и страха од заборава (тј. смрти), загледан у будућност човек-информатор се одрекао са да шњо сти и пам ће ња не би ли ишао у ко рак са тех но ло шким про гре сом. Крај њи резултат овог парадокса је самозаборав и неухватљивост која доводи до хистерије и мултифреније. У међувремену, старост не престаје да нас опседа и долази незаустављи вом бр зи ном. У же љи да ство ри ма ши ну ко ја ће му слу жи ти, чо век је ути цао на то да ство ри ма ши ну ко јој ће слу жи ти и од ко је ће на кра ју за ви си ти. Уме сто да бу де ње гов про ду же так, про те за, огре зао у ве ло ци фер ство чо век је по стао про ду же так сво је кре а ци је. По бе да га је по ра зи ла. Ле њост је ме та ста зи ра ла. Уме сто да по ста не олак ши ца, тех но ло ги ја је по ста ла ну жност. При стао на ту при ну ду, чо век је пре стао да, пре ма Про та го ри, бу де ме ра свих ства ри, већ при стао да бу де по ро бљен и остављен покраденог памћења. Јер убрзање које технологија пропагира погодује смањењу ње го вих мне мо тех нич ких спо соб но сти. Та ко је ко лек тив но пам ће ње и пам ће ње човека замењено интернет платформом памћењем без селекције и редукције и друштве ним мре жа ма као по ли го ном за ис по ља ва ње са вре ме ног ег зи би ци о ни зма; дигиталним јавним простором као чвориштем и клупком релација, пољем друштвености, виртуалном Агором где се колектив идентификује и препознаје као такав. Непотребно је под се ћа ти да тех ни ка са ма по се би ни је ни до бра ни ло ша, али је нео п ход но коментарисати њену употребу. Ваљда је јасно да овде није реч о пуританским и анти- 95

8 гло ба ли стич ким ста во ви ма, већ ва жно сти пот цр та ва ња од ре ђе них по тен ци јал но негативних и угрожавајућих видова интернета, то јест његовој злоупотреби, са којима се култура и сваки вид уметности, а, нарочито књижевност, данас веома тешко носе. Према томе, парафразирајући Умберта Ека, можда је управо култура последње уточиште технолошки фрустрираних особа. Суочена са поменутим искушењима, начином дистрибуције културе, уметности и, уопште, деобе чулног, Твитер проза покушава да (о) се би дâ од го вор на још јед но пи та ње: да ли је Тви тер про за од го вор или по сле ди ца по ме ну тог ста ња ства ри? Док че ка мо суд Вре ме на, на ра тив ни, фор мал ни, по е тич ки аспек ти Тви тер про зе пре у зи ма ју/ко ри сте об ли ке усме ног при по ве да ња, од но сно усме не ко му ни ка ци је. Овим пу тем Тви тер про за као дру штве на мре жа ус по ста вља везу са публиком, тражи коментар и, такорећи, зависи од публике, док истовремено има могућност да сакрије/сачува идентитет свог записивача-приповедача-казивача. 96

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа,

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа, Година XLIX Сремска Митровица Среда 2. децембар 2009. Број 2545 Цена 40 динара у овом броју: Сертификација градова Сарадња сремских општина и Вуковарско сријемске жупаније странa 2. странa 3. Јубилеј Скица

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017.

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. Ало, зна се како се овце чувају!» страна 6 Звезда падалица на Миси» страна 30 Број 4709, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. цена 40 динара БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ

Læs mere

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија udc 821.163.41 31.09 Горан Максимовић (Ниш) Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија 305 1. Кључне речи: комедија, комично, смијех, хумор, пародија, роман, приповијетка, анегдота, композиција, комична

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

Konsonanter udtaleregler

Konsonanter udtaleregler ÉÉ Konsonanter udtaleregler Der findes 21 konsonanttegn i det russiske alfabet. Antallet af konsonantlyde overstiger 40. Nedenfor gives en oversigt over bogstavtegnene og de lyde, disse kan angive. Bogstav

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА. A a E R u B j L L M M. Овде напиши своје име и презиме:

1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА. A a E R u B j L L M M. Овде напиши своје име и презиме: 1 УВОД Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина у областима језик, писање и читање с разумевањем. Задаци у контролним вежбама усклађени су с наставним планом

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Elvira Krylova København 10. juni 2014 Moskvas Statslige Lomonosovuniversitet elvira_krylova@yahoo.dk DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Russisk og

Læs mere

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ уторак, 28. мај

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  уторак, 28. мај Данас на Позорју 10.00 15.00 часова / Мултимедијална сала, Академија уметности Позорје младих Радионица Метод Михаила Чехова: Стварање лика помоћу психолошког геста и других креативних техника, Скот Филдинг

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

Свети Патрикије Ирски

Свети Патрикије Ирски УДК: 27-475"03/04" Посланица Коротику * EPISTOLA AD COROTICUM Свети Патрикије Ирски I. Patricius peccator, indoctus scilicet, Hiberione constitutum episcopum me esse fateor. Certissime reor, a Deo accepi

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Миленко Стојичић* Претходно саопштење UDK 929:94PRINCIPG. doi /POL S. ГАВРИЛО, ЈЕДНИНА МНОЖИНЕ (Ревизија, визија и илузија)

Миленко Стојичић* Претходно саопштење UDK 929:94PRINCIPG. doi /POL S. ГАВРИЛО, ЈЕДНИНА МНОЖИНЕ (Ревизија, визија и илузија) Миленко Стојичић* Претходно саопштење UDK 929:94PRINCIPG. doi 10.7251/POL1407147S ГАВРИЛО, ЈЕДНИНА МНОЖИНЕ (Ревизија, визија и илузија) 1. Портрет Гаврила Принципа ришу и лијепе ријечи разбокорене у кичице

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

XVI БАРОК. Тридентски концил и барокна уметност:

XVI БАРОК. Тридентски концил и барокна уметност: XVI БАРОК Барок или бароко (према португалском изразу pérola barroca перла, камен неправилног облика) је уметнички правац који је доминирао у Европи у периоду 1600-1750. године. Сходно пореклу свог назива,

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО

ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ГЛАВА XVI ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО 558 ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО љевља су некада била град заната и трговине, Ппоготово у средњем и новом вијеку. Зато су овдје врло честа презимена - Ковачевићи,

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор

Омиљена књига. малих радозналаца. Сабин Бокадор Реци ми! Који је најстарији музички инструмент? Омиљена књига малих радозналаца Сабин Бокадор Када су људи први пут ходали по Месецу? Наслов оригинала: Sabine Boccador Dis-moi! Sciences et inventions!

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere