Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879."

Transkript

1 Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари Стр Закон за локалните избори (Пречистен текст) Закон за државјанството на Република Македонија (Пречистен текст) Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана РОИ АД Електростопанство на Македонија - Скопје ДОО- ЕЛ с. Осломеј - Осломеј Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана и сместување РОИС АД Електростопанство на Македонија - Скопје ДООЕЛ Новачки пат бб - Новаци Врз основа на член 76 од Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2004), Законодавноправната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2004 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за локалните избори. Пречистениот текст на Законот за локалните избори ги опфаќа: Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96), Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 12/2003) и Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2004) во кои е означено времето на нивното влегување во сила, Исправката на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 48/96), Исправката на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 56/96), Исправката на Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2004), Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен вес- С О Д Р Ж И Н А Стр Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште Одлука за доделување концесии за вршење радиодифузна дејност Правилник за дополнување на Правилникот за регрутирање и за пополнување на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија со регрути Правилник за изменување на Правилникот за остварување на работите на разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и откривањето на кривични дела во одбраната Огласен дел ник на Република Македонија" број 17/97), Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 31/2002), како и член 18 од Законот за избирачките места ("Службен весник на Република Македонија" број 50/97). Бр /2 Претседател 25 јуни 2004 година на Законодавно-правната комисија Скопје на Собранието на Република Македонија, Цветанка Иванова, с.р. З А К О Н ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ (Пречистен текст) I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат постапката и условите за избор на членови на советите на единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општини), Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник на општините и градоначалник на градот Скопје.

2 Стр. 2 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Член 2 Граѓаните на општи, непосредни и слободни избори, со тајно гласање, избираат членови на советите на општините и Советот на градот Скопје (во натамошниот текст: совети), како и градоначалник на општините и градоначалник на градот Скопје (во натамошниот текст: градоначалник). Членовите на советите се избираат по пропорционален модел. Градоначалник се избира според мнозински модел. Член 3 Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот, има деловна способност и е со постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје каде што се вршат избори. Право да биде избран за член на совет и градоначалник има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот, има деловна способност, не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело и е со постојано живеалиште во општината и Градот Скопје, каде што се врши изборот. Член 4 Се гарантира слободата и тајноста на гласањето. Никој не смее да го повика избирачот на одговорност поради гласањето ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал. Член 5 Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, пратеник, министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, јавен обвинител, народен правобранител и други функции на кои изборот или именувањето го врши Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија. Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа. Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стопанска или друга профитна дејност. Функцијата градоначалник е неспојлива со членување во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и со изборот на претставник на државниот и општествениот капитал во трговските друштва. Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата член на совет. Функцијата градоначалник на Градот Скопје и функцијата член на Советот на градот Скопје е неспојлива со функцијата градоначалник на општина и функцијата член на советот на општините на подрачјето на градот Скопје. Функцијата член на совет е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, пратеник, министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, јавен обвинител, народен правобранител и со други функции на кои изборот или именувањето го врши Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија. Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на носителите на функциите од ставот 1 на овој член, функцијата им престанува. Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставот 2 на овој член, работниот однос им мирува. Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставовите 3 и 4 на овој член, стопанската или друга профитна дејност им мирува, а членувањето во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и претставник на државниот и општествениот капитал во трговските друштва им престанува. Со денот на верификацијата на мандатот за член на совет на носителите на функциите од ставот 7 на овој член, функцијата им престанува. Со денот на верификацијата на мандатот за член на совет на лицата вработени во општинската администрација на општината, работниот однос им мирува во согласност со закон. Член 6 Функцијата градоначалник се врши професионално. Член 7 На дејствијата, актите, поднесоците и другите списи во врска со спроведувањето на изборите за членови на советите и за градоначалник не се плаќа такса и сите дејствија во изборната постапка се ослободуваат од плаќање на сите видови данок. II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ Член 8 Редовните избори за членови на советите и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во денот недела во третата седмица во месец октомври. Редовните избори за членови на советите и за градоначалник ги распишува претседателот на Собранието на Република Македонија. Подрачјето на општината, односно градот Скопје за избор на членови во советите и за избор на градоначалник претставува единствена изборна единица. Актот за распишување на изборите се доставува до Државната изборна комисија и до органот на државната управа надлежен за изборни системи. Актот за распишување на изборите се објавува во "Службен весник на Република Македонија". Со актот за распишување на изборите се определува денот од кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејства и денот на одржувањето на изборите. Од денот на распишување на изборите до денот на изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. Член 9 Вонредните избори за членови на советите и градоначалник се распишуваат и спроведуваат во согласност со одредбите на овој закон во рок од 70 дена од денот на настапувањето на условите за престанок на мандатот, утврдени со закон. Вонредните избори за членови на совет и за градоначалник нема да се спроведат доколку до редовните избори има помалку од шест месеци. III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ Член 10 Органи за спроведување на изборите се: - Државната изборна комисија;

3 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 3 - општинските изборни комисии и изборната комисија на град Скопје (во натамошниот текст: изборни комисии) и - избирачки одбори. Изборната комисија е составена од претседател, четири члена и нивни заменици кои се избираат за време од четири години. Двајца членови и нивните заменици во изборната комисија се именуваат на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Двајца членови и нивни заменици во изборната комисија се именуваат на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Изборната комисија има и секретар кој не е член на изборната комисија. Именувањето на изборните комисии, Државната изборна комисија го врши во рок од 15 дена од денот на распишувањето на изборите. Член 11 Лица за членови на изборните комисии и нивни заменици, до Државната изборна комисија предлагаат политичките партии, во рок од десет дена од денот на распишувањето на изборите. Доколку политичките партии не дадат предлог во рокот утврден од ставот 1 на овој член, членовите на изборната комисија и нивните заменици ги предлага претседателот на изборната комисија. Претседателот на изборната комисија и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на основниот суд, кој го покрива подрачјето за кое е основан, а секретарот на изборната комисија треба да биде дипломиран правник. Во општини во кои нема избирачи дипломирани правници секретарот не мора да биде дипломиран правник. Одлуките за именување на составот на изборните комисии се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија". Член 12 Избирачки одбор се формира за секое избирачко место. Избирачките одбори се составени од претседател, четворица членови и нивни заменици. Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се граѓани со живеалиште во општината и Градот Скопје каде што се наоѓа соодветното избирачко место и тие не можат да бидат кандидати за членови на совет, односно за градоначалник. Член 13 Избирачките одбори за избирачките места во општината и Градот Скопје се избирачки одбори за избор на членови на советот и избор на градоначалник за Градот Скопје. Член 14 Претседателот и членовите на избирачките одбори и нивните заменици се именуваат најдоцна 20 дена пред денот определен за одржување на изборите. Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот одбор се именуваат на предлог на политичките партии кои се на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот одбор се именуваат на предлог на политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Политичките партии од ставовите 2 и 3 на овој член, кандидатите за членови на избирачките одбори и нивни заменици ги предлагаат најдоцна 25 дена пред денот определен за одржување на изборите. Ако политичките партии не достават предлог во рокот утврден во ставот 4 од овој член, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги именува изборната комисија. Претседателот на изборната комисија именува нови членови на избирачкиот одбор и нивни заменици во случаите на неоправдано напуштање на гласачкото место на денот на изборите со решение кое го доставува до членовите на комисијата. Член 15 Во изборните комисии и во избирачките одбори секој предлагач на листа на кандидати за член на совет и за градоначалник може да определи по еден свој претставник и негов заменик кои имаат право да ја следат работата на изборните комисии и избирачките одбори и тоа од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на резултатите од изборите. Претставниците од ставот 1 на овој член преземаат дејствија во однос на работата на изборните комисии и избирачките одбори само во случаите утврдени со овој закон. Предлагачите на листите на кандидати за член на совет и за градоначалник им издаваат овластување на лицата од ставовите 1 и 2 на овој член и за тоа ја известуваат изборната комисија и избирачкиот одбор. Претставникот на предлагачот на листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник на седницата на изборната комисија може да предупреди за неправилности во нејзината работа и ако не биде прифатено предупредувањето, може да побара тоа да биде внесено во записникот. Член 16 Државната изборна комисија: 1. Се грижи за законитост во подготовките и спроведувањето на изборите и дава упатства и појаснување за примена на овој закон; 2. Го именува составот на изборните комисии; 3. Врши едукација на членовите на изборните комисии; 4. Ги објавува вкупните резултати од спроведените избори за советници и градоначалник во рок од три дена од денот на нивното одржување; 5. Поднесува извештај за спроведените избори до Собранието на Република Македонија; 6. Формира свои помошни тела за извршување на организационо-техничките работи; 7. Определува единствени стандарди за изборниот материјал; 8. Пропишува обрасци за спроведување на изборите и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија"; 9. Го предава изборниот материјал на изборните комисии; 10. Го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал; 11. Го организира печатењето на гласачките ливчиња; 12. Ја утврдува формата, големината, бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња;

4 Стр. 4 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули Ги врши работите утврдени со Законот за избирачкиот список; 14. Го пропишува видот на средството со кое се обележуваат и проверуваат лицата кои гласале (УВ ламба, спреј и графитно перниче); 15. Ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места за соодветната општина; 16. Ја информира јавноста за начинот на гласањето и за остварувањето на избирачкото право; 17. Донесува кодекс за правилата за набљудување на изборите на домашни и странски набљудувачи во согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација; 18. Донесува правилник и упатство за надоместокот на изборните органи; 19. Ја информира јавноста за текот на изборите; 20. Поднесува финансиски извештај за своите активности за спроведените избори до Собранието на Република Македонија и 21. Врши и други работи утврдени со закон. Обрасците на записниците, за единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се печатат покрај на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. Член 17 Изборната комисија : 1. Се грижи за законито спроведување на изборите во општината; 2. Го именува составот на избирачките одбори и дава упатство за нивната работа; 3. Организира и врши едукација на членовите на избирачките одбори; 4. Утврдува дали предложените листи на кандидати за избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник се поднесени во согласност со овој закон; 5. Ги потврдува листите на предложените кандидати и со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати; 6. Ги огласува утврдените листи на кандидати; 7. Презема технички подготовки за спроведување на изборите според упатствата, појаснувањето и инструкциите на Државната изборна комисија; 8. Ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласањето; 9. Ги евидентира овластените претставници на кандидатите за следење на работата на изборната комисија и на избирачките одбори; 10. Ги предава и собира изборните материјали на и од избирачките одбори на начин утврден со овој закон; 11. Ги утврдува резултатите од гласањето во општината и Градот Скопје во рок од 24 часа од затворањето на гласачкото место; 12. Ги пресметува и објавува резултатите од изборите за избор на членовите на советот на општината и за градоначалник на општината и Градот Скопје и ги доставува до Државната изборна комисија и до општината и Градот Скопје; 13. Одлучува по приговори ; 14. Пополнува и доставува статистички податоци за потребите на Државниот завод за статистика и 15. Врши и други работи утврдени со закон. Работата на изборната комисија е јавна. Член 18 Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласањето на гласачкото место, обезбедува правилност и тајност на гласањето, обезбедува слободно и мирно одржување на гласањето и го сумира резултатот од гласањето на гласачкото место и го објавува на самото место каде што се спроведувало гласањето. Гласањето за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 60 од овој закон. Член 19 Претседателот и членовите на органите за спроведување на изборите својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно и одговорно во согласност со надлежностите утврдени со закон. Членовите на органите за спроведување на изборите за извршената работа имаат право на надоместок, чија висина се утврдува врз основа на критериумите утврдени од страна на министерот за финансии. Органите за спроведување на изборите можат да работат и да одлучуваат ако присуствуваат мнозинство од членовите. Органите за спроведување на изборите одлуките ги донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Во работата на изборните комисии и избирачките одбори, во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во службена употреба е и јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. Член 20 Органите на државната управа се должни на изборните органи да им обезбедат технички и други услови за работа и на нивно барање да им ги доставуваат потребните податоци. За вршење на работите од ставот 1 на овој член на органите на државната управа, како и на Државната изборна комисија им се доделуваат средства од Буџетот на Републиката. IV. ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК Член 21 Предлагањето на кандидати за членови на совет и за градоначалник се врши со поднесување листа на кандидати, односно на кандидат за градоначалник. Листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник ги предлагаат регистрираните политички партии и група избирачи. Кога подносител на листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник е група избирачи, потребно е да се соберат: - во општината до жители најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината; - во општината од до жители најмалку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината; - во општината од до жители најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината; - во општината од до жители најмалку 350 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината; - во општината над жител најмалку 450 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината и

5 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 5 - во Градот Скопје најмалку потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на Градот Скопје. Листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник подносителите ги доставуваат до изборната комисија најдоцна 35 дена пред денот на одржувањето на изборите. Член 22 Во предложената листа на кандидати за членови на советот на општината и Градот Скопје секој пол ќе биде застапен со најмалку 30% и во горната и во долната половина од листата. Член 23 Изборот на членови на советот на Градот Скопје и за негов градоначалник, го вршат избирачите од подрачјето на Градот Скопје, утврдено со закон. Член 24 Право да поднесат листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник имаат регистрираните политички партии самостојно, две или повеќе партии заедно, како и група избирачи (во натамошниот текст: подносител на листа). Секој избирач својот потпис може да го даде само за една листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник. Потписите на избирачите во постапката за кандидирање се собираат пред органот надлежен за водење евиденција на избирачкото право на образец пропишан од Државната изборна комисија, кој содржи име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место и единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и единствен матичен број на избирачот што го потпишува предлогот. Собирањето потписи пред органот надлежен за евиденција на избирачкото право започнува петнаесеттиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена. Избирачите што ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на општината, односно на Градот Скопје. Член 25 Подносителот на листа може да поднесе само една листа на кандидати за членови на советот, како и една листа на кандидат за градоначалник. Подносителот на листите од ставот 1 на овој член во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник го врши на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. Член 26 Кандидатот којшто е предложен на листата треба да има постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје во која се вршат избори и може да биде предложен само на една листа. За секоја кандидатура потребна е писмена согласност на кандидатот, која е неотповиклива. Член 27 Листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата. Називот на листата се означува според името на подносителот на листата. Ако подносител на листа на кандидати, односно листата на кандидат е група избирачи, називот на листата се означува со "група избирачи". Член 28 Подносителот на листите на кандидати за советници, односно листата на кандидат за градоначалник, листите ги поднесува на пропишани обрасци од Државната изборна комисија. Листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник содржи: означување на советот на општината, односно Градот Скопје за кои се врши изборот; назив на листата на кандидати и симболот на партијата, име и презиме на секој кандидат со означување на неговото постојано живеалиште, професија, работно место и матичен број. Кога подносители на листите од ставот 2 на овој член се политички партии, треба да приложат потврда за регистрација од надлежниот суд. Кога подносители на листите од ставот 2 на овој член се група избирачи задолжително се приложува и потребниот број на потписи на избирачи, согласно со членот 21 став 3 на овој закон. За секоја кандидатура потребна е писмена согласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива. Листата на кандидати за советници содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на совет. Листата на кандидат за градоначалник го содржи предложениот кандидат за градоначалник. Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот на листата. Подносителите на листите од ставот 2 на овој член, заедно со листите до изборната комисија поднесуваат и барање за издавање потврда за отворање на жиро-сметка за изборна кампања. Изборната комисија по приемот на листите и барањето од ставот 9 на овој член, веднаш издава потврда за отворање на жиро-сметка за изборна кампања. Подносителите на листите од ставот 2 на овој член, во рок од 24 часа по приемот на потврдата од ставот 10 на овој член, до изборната комисија доставуваат доказ за отворена жиро-сметка за изборна кампања. Член 29 Изборната комисија веднаш по приемот на листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник утврдува дали истите се поднесени во рокот утврден во членот 21 на овој закон и дали се составени во согласност со одредбите на овој закон. Ако изборната комисија утврди дека листите од ставот 1 на овој член се поднесени во определениот рок и се составени во согласност со одредбите на овој закон ќе ги потврди со решение кое го донесува во рок од 48 часа. Ако изборната комисија утврди дека во поглед на листите на кандидати, односно листата на кандидати за градоначалник се направени одделни пропусти, односно неправилности, ќе ги повика нивните подносители веднаш, но најдоцна во рок од 48 часа од приемот на листата, да ги отстранат констатираните пропусти или неправилности. Ако изборната комисија утврди дека листите на кандидати се поднесени ненавремено, односно констатираните неправилности подносителите не ги отстраниле во рокот од ставот 3 на овој член, листата на кандидати со решение ќе ја отфрли. Ако изборната комисија утврди дека подносителот на листите на кандидати, односно листата на кандидати за градоначалник не поднел доказ за отворена жи-

6 Стр. 6 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 ро-сметка за изборна кампања во рокот утврден во членот 28 став 11 на овој закон, листата со решение ќе ја отфрли. Изборната комисија решенијата од ставовите 4 и 5 на овој член ги донесува во рок од 48 часа од приемот на листата. Ако изборната комисија утврди дека листите се поднесени во определениот рок и се составени во согласност со одредбите на овој закон, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на листите ги отстраниле во рокот утврден во ставот 3 на овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение во рок од 48 часа од приемот на листите. Против решенијата од ставовите 4 и 5 на овој член може да се поднесе жалба до апелациониот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Надлежниот апелационен суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа од приемот на жалбата. Член 30 Изборната комисија најдоцна три дена по истекот на рокот од членот 21 став 4 на овој закон ќе состави список на сите листи на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник предложени од политичките партии или група избирачи. Редоследот на листите на списокот се утврдува со ждрепка. Изборната комисија за времето кога ќе се одвиваат дејствијата утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член задолжително претходно ги известува претставниците на предлагачите на листите на кандидати за член на совет и за градоначалник. Член 31 Изборната комисија по рокот утврден во членот 30 на овој закон, односно најдоцна 20 дена пред денот определен за одржување на изборите ќе ги огласи листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник. Огласувањето на листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник се врши со нивно истакнување во сите населени места и на избирачките места во општината, односно градот Скопје на вообичаен начин. Во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, огласувањето на листите на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник се врши покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. V. ИЗБОРНА КАМПАЊА Член 32 Политичка партија, две или повеќе политички партии заедно, или група избирачи чии листи на кандидати за избор на членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник се потврдени од изборната комисија, имаат право да организираат изборна кампања (во натамошниот текст: организатори на изборната кампања). Организаторите на изборната кампања имаат право на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да се влијае на одлуката на избирачите при гласањето за кандидатите за членови на советите, односно за градоначалник. Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна кампања. Член 33 Изборната кампања започнува 20 дена пред денот определен за одржување на изборите и не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите. Советот за радиодифузија е должен да ги следи програмите на електронските медиуми во Република Македонија, за времетраењето на изборниот молк и на денот на одржувањето на изборите. Советот за радиодифузија е должен веднаш по утврдувањето на неправилностите (агитирање, информации поврзани со изборната кампања, рекламни пораки со кои се врши претставување на партиски програми и партиски симболи) да го извести органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на телекомуникациите, односно Управата за телекомуникации. Управата за телекомуникации е должна веднаш по приемот на известувањето да донесе решение за одземање на радиостаницата на имателот кој ја направил неправилноста во траење од 48 часа. Член 34 За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен организаторот на изборната кампања. Организаторот на изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе овласти други лица. Член 35 Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни организатори на изборната кампања им се повредуваат правата (со попречување и оневозможување на кампањата на противкандидатите) веднаш да покренат постапка за заштита на своите права пред надлежниот основен суд. По барањето за заштита на правата, основниот суд ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на барањето. Против одлуката на основниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката до надлежниот апелационен суд. Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 48 часа од денот на поднесувањето на жалбата. Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните гласила. Член 36 Јавните гласила во Република Македонија се должни под еднакви услови на нивните програми да обезбедат рамноправен пристап во претставувањето на изборните програми на кандидатите за членови на советот, односно градоначалник, политичките партии и група избирачи. Должината на траењето на изборното претставување, методите на рекламирање и условите за користење на програмското време, односно просторот во јавните гласила за претставување на кандидатите, политичките партии и групата избирачи и нивните програми се определуваат со одлука за правилата на рамноправен пристап во медиумското претставување. Одлуката за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување ја донесува Собранието на Република Македонија по предлог на Советот за радиодифузија, а Советот за радиодифузија е должен предлогот на одлуката од ставот 2 на овој член да ја достави до Собранието на Република Македонија најдоцна 60 дена пред денот на одржувањето на изборите. Одлуката за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување се објавува најдоцна 40 дена пред денот определен за одржување на изборите.

7 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 7 Член 37 Испитувањето на јавното мислење се објавува најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите. Кога се објавува испитување на јавното мислење за кандидатите, политичките партии и групата избирачи во изборната кампања, се наведува името на институцијата или раководителот на институцијата што го извршила истражувањето, датумот, методологијата, големината и структурата на примерокот и името на нарачателот кој го побарал испитувањето. Испитувањето на јавното мислење може да се врши на самиот ден на изборите, а резултатите да бидат објавени најрано непосредно по затворањето на гласачкото место. Член 38 Јавните гласила се должни, кога објавуваат изборни пропагандни известувања во информативниот дел на својата програма, да наведат дека се работи за платен оглас и да го наведат политичкиот субјект. Член 39 Јавните гласила, чиј основач е Собранието на Република Македонија, имаат обврска без надоместок во соработка со Државната изборна комисија да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето. Член 40 Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат без надоместок на места што ги утврдува општината и Градот Скопје. Општината и Градот Скопје имаат обврска да ги обележат местата од ставот 1 на овој член, за секој подносител на листата на кандидати, односно листа на кандидат одделно. Општината и Градот Скопје може да утврдат и дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надоместок. Дел од средствата од ставот 3 на овој член општината и Градот Скопје, непосредно по завршувањето на изборите се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања. Општината и Градот Скопје се должни да ги објавуваат условите за добивање право на користење на местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена пред одржувањето на изборите. Општината и Градот Скопје се должни да обезбедат еднакви услови за сите организатори на изборната кампања за истакнување на плакати на утврдените места. Изборни плакати можат да се истакнуваат и на приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот. Не е дозволено истакнување на плакати на објектите каде што се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето. Член 41 Лепењето преку друга плаката или уништувањето на плакати на другите организатори на изборната кампања, е забрането. По завршувањето на времето на изборната кампања, забрането е да се поставуваат нови плакати. Организаторот на изборната кампања е должен во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите. Член 42 Предизборните собири се јавни. За одржување на редот на собирите одговара организаторот. Организаторот на изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува органот на државната управа надлежен за внатрешни работи, преку неговата подрачна единица, најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на собирот. Член 43 Предизборните собири не смеат да се одржуваат во воени објекти, верски објекти, болници, домови за стари лица, училишта, детски градинки и други јавни институции. По исклучок, на организаторите може да им биде дозволено да одржуваат предизборни собири во просториите на училишта или културни центри, доколку во општината нема друг објект за да се одржи собирот. Дозволата за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице на установата под еднакви услови за сите организатори на изборната кампања. За потребите на изборната кампања не е дозволено да се користат просториите, опремата или другиот имот што е наменет за работа на државните органи и органите на општината и Градот Скопје. По исклучок, можат да се користат просториите на органите од ставот 4 на овој член, доколку во местото не постојат никакви други соодветни простории за потребите на изборната кампања. Дозволата ја дава одговорното лице на органот под услови еднакви за сите организатори на изборната кампања. 1. Финансирање на изборната кампања Член 44 Организаторот на изборната кампања задолжително отвора жиро-сметка со назнака "за изборна кампања", најмалку 34 дена пред денот определен за изборите, врз основа на издадена потврда од изборната комисија за поднесената листа на кандидати, односно кандидат за градоначалник. Кога организатор на изборната кампања е група избирачи, потписник на жиро-сметката е овластениот претставник на подносителот на листата. Организаторот на изборната кампања на жиро-сметката од ставот 1 на овој член, ќе ги депонира сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. Сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на жиро-сметката за изборна кампања. Член 45 Организаторот на изборната кампања е должен да поднесе финансиски извештај за изборната кампања. Финансискиот извештај за изборната кампања содржи податоци за вкупниот износ на средствата и направените трошоци. Финансискиот извештај се доставува до советот на општината и Советот на Градот Скопје најдоцна три месеци од денот на завршувањето на изборите. Организаторот на изборната кампања на група избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во добротворни цели. Член 46 Изборната кампања не смее да се финансира од: - средства од Буџетот на Република Македонија; - средства од буџетите на општините и на Градот Скопје, освен средствата определени во членот 48 став 2 од овој закон;

8 Стр. 8 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули средства од јавни претпријатија и установи; - средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации и -средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други странски лица. Член 47 При финансирањето на изборната кампања, организаторот на изборната кампања може да потроши најмногу 15 денари по запишан избирач во општината и Градот Скопје за која има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник. Член 48 Право на надоместок на трошоци за избори имаат организаторите на изборната кампања чии кандидати се избрани за членови на советот, односно градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас. Надоместокот на трошоците за избори од ставот 1 на овој член ќе се исплати од буџетот на општината и Градот Скопје најдоцна во рок од три месеци по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања. Кога подносител на листата на избраните членови на советот, односно градоначалник се две или повеќе политички партии, средствата меѓу нив се делат на еднакви делови, освен ако поинаку не се договориле. Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на советот на општината и на Градот Скопје. Член 49 Изборната комисија ќе донесе решение за поништување на изборот за членови на советот, односно за градоначалник ако со правосилна пресуда се утврди дека во текот на изборната кампања нивните предлагачи користеле средства стекнати од извршени казниви дела. VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ Член 50 Спроведувањето на изборите за членови на совет и за градоначалник се врши преку јавен повик до граѓаните, односно истакнување на плакати на видни места, од страна на изборните комисии. Јавниот повик, односно плакатите за известување на граѓаните за спроведување на изборите во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се подготвуваат и огласуваат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. Член 51 Изборниот материјал за спроведување на изборите за членови на совет и градоначалник се состои од: - кутии за гласање и паравани; - обрасци за записници; - блок со гласачки ливчиња за гласање за листи на кандидати за членови на совет и листа на кандидати за градоначалник според изводот од Избирачкиот список; - листи на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник; - потврден извод од Избирачкиот список ; - средства за обележување и проверка на лицата кои гласале (УВ ламба, спреј и графитно перниче) и - друг материјал потребен за гласање. Член 52 Државната изборна комисија изборниот материјал го предава на изборните комисии најдоцна во рок од 72 часа пред денот определен за одржување на изборите. За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат во просториите за гласање и друг материјал потребен за гласање. Член 53 Изборната комисија е должна еден ден пред денот определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори. За предавањето на изборниот материјал од изборната комисија на избирачките одбори се составува записник во кој треба да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските броеви и друг материјал потребен за гласање. Во записникот за преземање на изборниот материјал, избирачкиот одбор констатира дали просторијата во која ќе се гласа ги исполнува условите предвидени за гласање. Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор и членот на изборната комисија, кој го предава материјалот. Ако присутните претставници на подносителите на листи имаат забелешки за предавањето на изборниот материјал, тие имаат право да бараат забелешките да бидат евидентирани во записникот и само така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка. Ако на претставниците на подносителите на листи не им бидат евидентирани забелешките од ставот 5 на овој член во записникот, имаат право забелешките да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот. 1. Гласачко ливче и гласање Член 54 Гласачкото ливче за избор на членови на советот содржи: 1. Реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата; 2. Име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција и 3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот. Доколку има носители на листа со исто име и презиме тогаш се наведува почетната буква на нивното средно име. Избирачот гласањето на листите на кандидати го врши на тој начин што го заокружува редниот број на подносителот на листата за којашто се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за листите на кандидати за членови на советот. Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот. Гласачкото ливче за избор на градоначалник содржи: 1. Име и симбол (ако го има) на подносителот на листата;

9 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр Реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција и 3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој останува на кочанот на блокот. На гласачкото ливче кандидатите се наведени по оној редослед кој е утврден во единствената листа на кандидат. Доколку има кандидати за градоначалник со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното средно име. Избирачот гласањето за кандидат го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред кандидатот за кој се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за избор на градоначалник во општината, односно Градот Скопје. Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот. Називот на гласачкото ливче за избор на членови на советот и градоначалник го содржи името на општината, односно Градот Скопје, за која се врши изборот. Гласачкото ливче се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик гласачките ливчиња се печатат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. Во Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, за избор на членови на Совет и градоначалник на Градот Скопје, ако не може да се примени ставот 12 на овој член, во гласачкото ливче името на подносителот на листата, името и презимето на носителот на листата, како и името и презимето на кандидатот за градоначалник, се пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која тие припаѓаат. Упатството за гласање не е дел на гласачкото ливче. Упатството се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките места во согласност со Упатството издадено од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците и писмата на други заедници наведени во Преамбулата на Уставот на Република Македонија. Листите на кандидати ќе бидат истакнати во просторијата за гласање. Член 55 Најдоцна еден час пред почетокот на гласањето претседателот и членовите на избирачкиот одбор во присуство на претставниците на подносителите на листите се собираат во просторијата за гласање и прегледуваат дали просторијата е во иста состојба како што ја оставиле на денот пред изборите, дали изборниот материјал е во иста состојба како што бил на денот пред изборите и дали гласачката кутија е празна. За утврдената состојба избирачкиот одбор прави записник кој го потпишуваат претседателот и членовите, а доколку претставниците на кандидатите имаат забелешки во записникот ги ставаат своерачно. Ако забелешките на присутните претставници на подносителите на листите не бидат евидентирани во записникот, тие имаат право забелешките да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот. Гласањето започнува во 7,00 часот и трае до 19,00 часот. Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако објектот во кој е сместено гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е повикана и не се одзвала на повикот. Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето и во случаите кога полицијата не може да го одржува редот на гласачкото место и не се придржува кон одредбите на овој закон. Кога на избирачкото место ќе се наруши редот, избирачкиот одбор може да го прекине гласањето додека не се воспостави ред. Гласањето може да се прекине и во случај на временски непогоди или други вонредни околности. Ако гласањето било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе се продолжи за онолку време колку што траел прекинот, но не подолго од три часа. Ако прекинот траел подолго од три часа гласањето ќе се повтори. Времето за кое гласањето морало да се прекине и причините за прекинот на гласањето се внесуваат во записник. Во 19,00 часот избирачкото место се затвора, а на избирачите кои се затекнале на избирачките места ќе им се овозможи да гласаат. Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото место и пред истекот на рокот од ставот 3 на овој член ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список. Член 56 Објектот во кој е сместено гласачкото место за време на спроведување на гласањето го обезбедува полицијата. По затворањето на гласачкото место, полицијата го обезбедува објектот во кој е сместено гласачкото место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени лица од објектот. Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до предавање на записникот и изборниот материјал на изборната комисија. Член 57 Претставниците на подносителите на листите доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор за време на гласањето можат да укажат на неправилностите со цел тие да бидат отстранети. Дадените забелешки писмено се евидентираат во записникот и само така евидентираните забелешки можат да се истакнат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка. Ако забелешките од ставот 2 на овој член на претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот. Претседателот, членовите на изборните комисии и избирачките одбори и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за време на гласањето и на местото на гласањето не смеат да носат ознаки и симболи на политичка партија или кандидат. На денот на изборите не е дозволена изборна кампања. Во објектот и просторијата каде што се изведува гласањето и во нејзина близина во радиус од 100 метра избирачкиот одбор во соработка со надлежните органи е должен да ги отстрани пропагандните материјали. Член 58 Гласањето се врши лично на гласачките места утврдени во општината, односно Градот Скопје.

10 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. Еден од членовите на избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место. Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор утврдува со употреба на ултравиолетовата ламба за проверка, дали гласачот има небришлив белег на палецот на десната рака, притоа проверувајќи го и ноктот на палецот на избирачот. Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор го проверува неговиот личен идентитет. Личниот идентитет избирачот го докажува со лична карта или патна исправа. Избирачкиот одбор по утврдувањето на идентитетот на избирачот го заокружува неговиот реден број во изводот од Избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток. По идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со невидливо мастило за обележување на палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи мастилото да го опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце нема да се врши обележување. Член 59 Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести изборната комисија најдоцна три дена пред денот определен за гласање. Известувањето од ставот 1 на овој член може да се даде и преку полномошно. Избирачкиот одбор на лицето од ставот 1 на овој член, ќе му овозможи да гласа во неговиот дом или во болницата каде што се наоѓа еден ден пред одржување на изборите на начин на кој сe обезбедува тајноста на гласањето. Избирачкиот одбор од ставот 3 на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во домот, односно болницата каде што се наоѓа избирачот. Гласањето од ставот 3 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот. За денот и часот на гласањето од ставот 3 на овој член, претседателот на изборната комисија ги известува претставниците на подносителите на листите. Член 60 Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој закон, има право со себе да доведе лице кое ќе му помогне при гласањето. Ако избирачот од ставот 1 на овој член не доведе со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на избирачите. Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на листите или набљудувачите. Едно исто лице може да помогне при гласањето најмногу на двајца избирачи од ставот 1 на овој член. Избирачкиот одбор на лицето од ставот 3 на овој член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да влијае врз одлуката на избирачот. Гласањето од ставот 1 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот. Член 61 Избирачите кои на денот на гласањето не се во местото на своето живеалиште поради отслужување на воен рок или воена вежба, гласаат во воената единица, организацијата, установата или единицата. Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, гласаат во казнено-поправните домови. Изборната комисија е должна веднаш по добивањето на списоците на избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член да ги достави на воените единици, организациите, установите, единицата, како и до казнено-поправните домови каде што избирачите се на отслужување на воениот рок или се на воена вежба, односно на издржување казна затвор или се во притвор. За избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член, изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето. За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот одбор составува посебни записници. Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните изборни комисии. 2. Утврдување на резултатите од гласањето на избирачките места Член 62 На гласачкото место резултатите од гласањето се утврдуваат на следниов начин: - се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња и се ставаат во посебен плик кој се затвора, запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените ливчиња и - се утврдува вкупниот број на избирачи кои гласале и ставиле потпис или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список. По завршувањето на дејствијата од ставот 1 на овој член, се отвора гласачката кутија и се пристапува кон пребројување на гласовите. Избирачкиот одбор со ждрепка определува еден член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот одбор. Гласачкото ливче се покажува на сите членови на избирачкиот одбор, на присутните претставници на подносителите на листите и на набљудувачите. Избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче е важечко или не и за која листа на кандидати, односно за градоначалник е гласано. Дадениот глас се регистрира, а гласачкото ливче се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија. Член 63 Гласачкото ливче е важечко доколку е заокружено на начин предвиден во членот 54 од овој закон. За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да се утврди за која листа на кандидати, односно градоначалник избирачот гласал. Гласачкото ливче е неважечко доколку не е пополнето, или има заокружено повеќе листи на кандидати или повеќе кандидати за градоначалник.

11 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 11 Член 64 Избирачкиот одбор за својата работа составува записник. Во записникот за гласањето се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа: редниот број на избирачкото место; времето на започнувањето и на завршувањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во избирачкото место според изводот од Избирачкиот список; вкупниот број на избирачи кои гласале; вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија; вкупниот број на гласачки ливчиња што не се ставени во гласачката кутија; вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови кои ги добила секоја листа на кандидати одделно. Член 65 Во записникот се внесуваат и евентуалните забелешки дадени од претседателот и членовите на избирачкиот одбор. Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор. Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор. Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од член на одборот. Ако записникот не е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува изборната комисија, врз основа на целокупниот изборен материјал. Доколку присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, тие имаат право забелешките да бидат евидентирани во записникот и само така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка. Ако забелешките на преставниците на подносителите на листите од ставот 6 на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа од составувањето (потпишувањето) на записникот. Член 66 Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до изборната комисија во рок од пет часа по завршувањето на гласањето. Примерок од записниците добива секој претставник на подносителот на листата. Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ги објавува и истакнува сумираните резултати од извршеното гласање на гласачкото место. Изборниот материјал до изборната комисија го доставува претседателот на избирачкиот одбор во придружба на заинтересирани членови на избирачкиот одбор или претставници на подносителите на листите и претставници од полицијата, ако за тоа има потреба. За предавањето на материјалот од ставовите 1 и 4 на овој член се составува посебен записник. А.Утврдување на резултатите од изборите за членови на советот (Според D'HONDT - овиот модел) Член 67 Изборната комисија ги пресметува вкупните резултати од гласањето во општината. Изборната комисија резултатите од гласањето ги пресметува врз основа на записниците со сумираните резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал. Изборната комисија резултатите ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на советот одделно врз основа на сумираните резултати од избирачките одбори. Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на D'Hondt - овата формула. По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за секоја листа на кандидати (таканаречена избирачка маса) секоја листа одделно се дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. се до бројот на членовите на советот кои се избираат во општината и Градот Скопје. Количниците од делењето од ставот 5 на овој член се редат по големина при што се релевантни онолку најголеми количници колку што се избираат членови на советот. Листата на кандидати за членови на советот добива толкав број советнички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот 6 на овој член. Ако во доделувањето на последното советничко место се јават два идентични количника, мандатот се доделува со ждрепка. При распределбата на советничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата. Од листата на кандидати за членови на советот се избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед. Член 68 Изборната комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето составува записник. Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето и тоа: - вкупниот број на избирачки места во општината и Градот Скопје; - вкупниот број на избирачи запишани во изводите од Избирачкиот список за општината и Градот Скопје; - вкупниот број на избирачи што гласале; - бројот на неважечки ливчиња; - вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати одделно; - бројот на добиени советнички места од листата на кандидати и - името и презимето на избраните кандидати. Б. Утврдување на резултатите за избор на градоначалник Член 69 Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле една третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина. Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови од ставот 1 на овој член, се повторува целата изборна постапка. Член 70 Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови согласно со членот 69 став 1 од овој закон, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови. Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од денот на завршувањето на првиот круг на гласањето.

12 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови. Член 71 Изборната комисија првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги објавува во рок од 24 часа по добивањето на изборниот материјал од избирачките одбори и ги истакнува на огласна табла во општината и Градот Скопје и ги соопштува на јавните гласила. Член 72 Ако и по вториот круг од било кои причини не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршување на изборите ја известува Владата на Република Македонија. По добивањето на известувањето од ставот 1 на овој член, Владата на Република Македонија во рок од 15 дена ќе именува повереник за вршење на работите од надлежност на градоначалникот. Владата на Република Македонија најдоцна во рок од 15 дена по денот на именувањето на повереник го известува претседателот на Собранието на Република Македонија заради распишување на избори за градоначалник. Член 73 Официјалните резултати од изборите кои содржат конечни податоци за вкупниот број избирачи кои гласале во општината, односно градот Скопје, бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати и бројот на освоените места што ги добила политичката партија, односно групата избирачи, утврдени според D'Hondtовиот модел, изборните комисии ги објавуваат најдоцна во рок од три дена од конечното завршување на изборите. Во рок од три дена од конечното завршување на изборите за градоначалник, се објавуваат официјални резултати од изборот за градоначалник. На избраните кандидати за членови на советот, односно на избраниот градоначалник, изборната комисија им издава уверение за изборот. VII. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ, ИЗБОРИ ЗА ЗАМЕНА И ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 1. Повторни избори за членови на совет и за градоначалник Член 74 Изборната комисија со решение го поништува гласањето на гласачкото место во случаите, ако: - е нарушена тајноста на гласањето; - гласањето било прекинато подолго од три часа; - полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето на избирачкото место; - бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на избирачите кои гласале, а тој број влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје и - некое лице или лица гласале за други лица (лице), а бројот на тие гласови влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје. Против решението од ставот 1 на овој член може, во рок од 24 часа, да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија преку изборната комисија. Врховниот суд на Република Македонија е должен да постапи по жалбата во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Ако гласањето на определено гласачкото место е поништено, гласањето ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето. Ако седницата на советот не се одржи до триесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите, во согласност со членот 37 ставови 2 и 3 од Законот за локалната самоуправа се вршат повторни избори за членови на советот. Член 75 Повторните избори од членот 74 став 1 на овој закон ги распишува изборната комисија, а од ставот 5 ги распишува претседателот на Собранието на Република Македонија. Со решението за распишување на повторни избори се определува и денот на нивното одржување. Член 76 Ако на член на советот му престане или му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон, тогаш член на советот за остатокот од мандатот станува наредниот кандидат од листата. Изборната комисија го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот 1 на овој член, во рок од три дена по престанокот на мандатот на советникот. Кандидатот од ставот 1 на овој член е должен писмено да ја извести изборната комисија дали го прифаќа мандатот во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето од ставот 2 на овој член. Ако кандидатот согласно со ставот 3 од овој член не го прифати мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата. 2. Избори за замена Член 77 Доколку членот на советот дал оставка пред истекот на шест месеци од потврдувањето (верификацијата) на мандатот и ако на листата како што е утврдено во членот 76 на овој закон нема кандидат, се спроведуваат избори за замена за член на совет во општината, односно Градот Скопје. Изборите за замена ги распишува претседателот на Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од престанувањето, односно одземањето на мандатот. Ако со правосилна судска пресуда се утврди дека во текот на изборната постапка, политичката партија, односно групата избирачи како средство за добивање гласови користеле поткуп, местата (мандатите) што ги освоила оваа политичка партија, односно група избирачи се поништуваат од страна на изборната комисија и за овие места се спроведуваат избори за замена. Изборите за замена не можат да се распишуваат шест месеци пред истекот на мандатот за кој е избран советот. Мандатот на член на советот согласно со ставот 1 на овој член, односно избран на изборите за замена, трае до истекот на времето за кое бил избран членот на советот на кој му престанал, односно му е одземен мандатот. 3. Предвремени избори за градоначалник Член 78 Ако на градоначалник му престане мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон, се распишуваат предвремени избори за градоначалник.

13 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 13 Предвремените избори од ставот 1 на овој член нема да се распишат ако до редовните избори за градоначалник има помалку од шест месеци. 4. Распишување на предвремени избори за членови на совет Член 79 Предвремени избори за членови на совет пред истекот на мандатот се распишуваат ако настапи еден од условите утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон. VIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ Член 80 Средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат во буџетот на општината, односно Градот Скопје, а со нив располага изборната комисија. Од средствата за спроведување на изборите две третини ќе се користат за покривање на трошоците сврзани за изборните дејства на изборните органи, а една третина ќе се употреби за покривање на дел од трошоците што ги направиле политичките партии и групата избирачи чии кандидати се избрани. IX. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО Член 81 Секој подносител на листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник и секој избирач во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето има право да поднесе приговор до изборната комисија. Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува во рок од 48 часа по констатирањето на неправилностите. Изборната комисија е должна во рок од 48 часа по приемот на приговорот да донесе решение. Против решението на изборната комисија може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението. Жалбата се поднесува преку изборната комисија. Член 82 Врховниот суд на Република Македонија по жалбите решава во совет од петмина судии избрани по пат на ждрепка во рок од 48 часа од приемот на жалбата. Врховниот суд на Република Македонија може да ја потврди или преиначи одлуката. Х. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ Член 83 Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат : - регистрираните домашни и странски здруженија на граѓани во Република Македонија и регистрираните здруженија на странски земји во чии статути се вклучуваат начелата на демократија и заштита на човековите права; - меѓународни организации и - претставници на странски држави. Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за вршење на набљудувачката мисија. Член 84 Организациите и лицата од членот 83 на овој закон, можат да вршат набљудување по добивањето на овластување од Државната изборна комисија. Барањата за набљудување со потребните исправи за идентификација се доставуваат до Државната изборна комисија од денот на распишувањето на изборите, а најдоцна десет дена пред денот на гласањето. Државната изборна комисија им издава овластување на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот на барањето. Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за набљудување на субјектите од членот 83 на овој закон, ако започнат да изразуваат поддршка за некој кандидат или партија. XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ Член 85 За спречување на изборите и гласањето; за повреда и злоупотреба на избирачкото право; за повреда на слободата на определувањето на избирачите; за поткуп при изборите и гласањето; за уништување на изборните исправи и за извршена изборна измама, сторителот ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик. Член 86 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок политичка партија, која не се придржува до рокот од членот 33 став 1 на овој закон. Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок од ставот 1 на овој член и кандидат или друго физичко лице за дејствијата од ставот 1 на овој член. Член 87 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое ја попречува и оневозможува кампањата од членот 35 на овој закон. Член 88 Со парична казна од до денари ќе се казни јавно гласило: - кое нема да обезбеди рамноправно претставување на кандидатите за членови на советите на општините и Градот Скопје и за градоначалници на општините и Градот Скопје, политичките партии, групата избирачи и на нивните програми од членот 36 став 1 на овој закон; - кое нема да ги прифати и објави навреме правилата од членот 36 став 2 на овој закон; - кое ќе го објави истражувањето на јавното мислење во периодот од пет дена пред денот на гласањето од членот 37 став 1 на овој закон и - ако го објави изборното пропагандно известување без наведување дека се работи за платен оглас од членот 38 на овој закон. Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок и одговорниот уредник за дејствијата од ставот 1 на овој член. Член 89 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок: - одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го објави истражувањето на јавното мислење за кандидатите без да ги наведе податоците од членот 37 став 2 и - одговорниот уредник на јавното гласило ако го објави изборното пропагандно известување, без објавување на нарачателот од членот 37 став 2 на овој закон.

14 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Член 90 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок одговорното лице на општината, односно Градот Скопје ако не утврди места за лепење на плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи одделно од членот 40 на овој закон. Член 91 Со парична казна од до денари ќе се казни организаторот на изборната кампања, ако во рокот утврден во членот 41 став 3 од овој закон не го отстрани сметот од плакатите. Член 92 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга плаката на организатор на изборна кампања на места определени за нивно истакнување (член 41 став 1). Член 93 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок политичка партија, која: - нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48 часа пред неговото одржување ( член 42 став 3) и - го организира собирот спротивно на членот 43 ставови 1 и 4 од овој закон. Член 94 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок одговорното лице на надлежниот државен орган, верска заедница или јавна институција која на организаторот на изборната кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно на членот 43 став 1 од овој закон. Член 95 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок политичка партија која нема да поднесе извештај за финансирање на изборната кампања од членот 45 на овој закон, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства согласно со членот 46 од овој закон. Со парична казна од до денари ќе се казни и одговорното лице на политичката партија за дејствијата од ставот 1 на овој член. Член 96 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок лицето од членот 57 став 4 на овој закон, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат. Член 97 Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое гласа за повеќе лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полиција, ако за тоа имало потреба (член 18 став 2, член 55 ставови 4 и 5 и член 56). Со парична казна од до денари ќе се казни за прекршок службено лице (полицаец) кој ќе ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 18 став 2, член 55 ставови 4 и 5). XII. ПРЕОДНА ОДРЕДБА Член 98 Министерот за финансии актот од членот 19 став 2 на овој закон ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон Врз основа на член 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2004), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2004 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за државјанството на Република Македонија. Пречистениот текст на Законот за државјанството на Република Македонија ги опфаќа: Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 67/92) и Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2004) во кои е означено времето на нивното влегување во сила. Бр /2 Претседател 25 јуни 2004 година на Законодавно-правната комисија Скопје на Собранието на Република Македонија, Цветанка Иванова, с.р. З А К О Н ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредуваат начинот и условите за стекнување и престанување на државјанството на Република Македонија, утврдување на државјанството, надлежниот државен орган за решавање во овие случаи, докажување на државјанството и водење на евиденција на државјаните на Република Македонија. Државјанството е правна врска меѓу лицата и државата и не го означува етничкото потекло на лицата. Член 2 Државјанин на Република Македонија може да има и државјанство на друга држава. Државјанин на Република Македонија кој има државјанство на друга држава, во Република Македонија се смета исклучиво за државјанин на Република Македонија, ако со меѓународен договор поинаку не е определено. II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Член 3 Државјанството на Република Македонија се стекнува со: 1) потекло, 2) раѓање на територијата на Република Македонија, 3) природување и 4) меѓународни договори. 1. Со потекло Член 4 Со потекло стекнува државјанство на Република Македонија дете на кое: 1) во моментот на раѓањето двата родители се државјани на Република Македонија;

15 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 15 2) во моментот на раѓањето едниот родител е државјанин на Република Македонија, а детето е родено во Република Македонија, доколку родителите спогодбено не определат детето да го добие државјанството на другиот родител и 3) во моментот на раѓањето едниот родител е државјанин на Република Македонија, а другиот родител е непознат или со непознато државјанство, односно без државјанство, а детето е родено во странство. Државјанство на Република Македонија со потекло стекнува и посвоеник при потполно посвојување на кој двата или едниот посвоител е државјанин на Република Македонија. Член 5 Дете родено во странство на кое едниот родител во моментот на раѓањето е државјанин на Република Македонија, а другиот странски државјанин, со потекло стекнува државјанство на Република Македонија ако до наполнети 18 години живот биде пријавено за запишување како државјанин на Република Македонија или ако до наполнети 18 години живот постојано се насели во Република Македонија со родителот кој е државјанин на Република Македонија. Во случај на судски спор за доделување на дете, државјанството се стекнува по правосилноста на судската одлука. Под условите од ставот 1 на овој член државјанство на Република Македонија може да стекне и лице кое не е пријавено од двајцата родители, со наполнети 18 години живот, ако поднесе пријава за упис во државјанство на Република Македонија до навршени 23 години живот. Пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува до органот надлежен за водење на матичните книги во кои се врши дополнителен упис на раѓањето на детето или до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство. Детето кое стекнува државјанство на Република Македонија, во смисла на членот 4 од овој закон и ставовите 1 и 2 на овој член, се смета за државјанин на Република Македонија од моментот на раѓањето. 2. Со раѓање на територијата на Република Македонија Член 6 Државјанство на Република Македонија стекнува дете кое е најдено или родено на територијата на Република Македонија на кое родителите му се непознати, или се со непознато државјанство или се без државјанство. На детето од ставот 1 на овој член ќе му престане државјанството на Република Македонија ако до наполнети 15 години живот се утврди дека родителите му се странски државјани и доколку детето нема да остане без државјанство. 3. Со природување Член 7 Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне странец кој лично поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија, ако ги исполнува следниве услови: 1) да наполнил 18 години живот; 2) до поднесувањето на барањето законски и постојано да живее на територијата на Република Македонија најмалку осум години; 3) да има обезбедено стан и постојан извор на средства за егзистенција во висина која овозможува материјална и социјална сигурност под услови утврдени со закон; 4) во Република Македонија и во државата чиј државјанин е да не бил казнуван со казна затвор во траење од најмалку една година, за дела за кои се гони по службена должност и кои се казниви според прописите во Република Македонија; 5) против него да не се води кривична постапка во Република Македонија и во државата чиј државјанин е; 6) да го владее македонскиот јазик до тој степен да може лесно да се разбере со околината; 7) да не е изречена мерка забрана за престој во Република Македонија; 8) неговиот прием во државјанство на Република Македонија да не ја загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија; 9) да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на Република Македонија и 10) да има отпуст од досегашното државјанство или да докаже дека ќе го добие ако биде примен во државјанство на Република Македонија. Исполнувањето на условот од ставот 1 точка 6) на овој член ќе го утврди посебна комисија формирана од Владата на Република Македонија. Условот од ставот 1 точка 10) на овој член ќе се смета дека е исполнет ако странецот докаже дека е без државјанство или ако докаже дека државјанството според законот на неговата држава ќе го изгуби со самото природување во државјанството на Република Македонија. По исклучок од ставот 3 на овој член, ако странската држава не дава отпуст или за отпуст од државјанство поставува такви услови кои странецот не е возможно да ги исполни, а притоа да не се создадат егзистенцијални или безбедносни проблеми за него и семејството, тој ќе биде примен во државјанство на Република Македонија ако даде изјава дека се откажува од странското државјанство. Во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанство на Република Македонија со природување според ставот 1 точка 8) на овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес. Член 8 Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне лице без државјанство или лице со признат статус на бегалец ако од утврдувањето на без државјанството, односно признавањето на статус на бегалец до поднесувањето на барањето за прием во државјанство, законски и постојано живее на територијата на Република Македонија најмалку шест години и ако ги исполнува условите од членот 7 став 1 точка 1) точките од 3) до 10) на овој закон. Член 9 Содржината на заклетвата од членот 7 став 1 точка 9) на овој закон гласи: "Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата Република Македонија и ќе ги почитувам Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите на државјанин на Република Македонија." Член 10 На странец кој поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија ќе му се издаде гаранција дека ќе биде примен во државјанство на Република Македонија доколку ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки од 1) до 9) на овој закон.

16 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Ако странецот од ставот 1 на овој член во рок од две години од денот на врачувањето на гаранцијата не поднесе доказ, во смисла на членот 7 став 1 точка 10) од овој закон, ќе се смета дека се откажал од своето барање. Член 11 Иселеник од Република Македонија, како и негов потомок до прво колено, може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2) и 10) на овој закон. Иселеник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин на Република Македонија кој се иселил од Република Македонија во друга држава, освен во матичната земја, без оглед на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Член 12 Странец кој е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку три години и до поднесувањето на барањето законски престојува најмалку една година непрекинато на територијата на Република Македонија може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2), 6 ) и 10) на овој закон. Странец кој е во брак со државјанин на Република Македонија најмалку осум години, кој законски и постојано живее во странство и со Република Македонија има цврста и ефективна поврзаност, може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2), 6) и 10) на овој закон. Член 13 Барањето за прием во државјанство на Република Македонија, во смисла на членот 11 од овој закон, ќе се одбие ако од престанувањето на државјанството на Република Македонија со отпуст или според меѓународен договор, па до поднесувањето на барањето за повторен прием во државјанство на Република Македонија, не поминало најмалку три години. Член 14 Странец кој ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки 1) и 8) на овој закон може со природување да стекне државјанство на Република Македонија ако тоа претставува особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес. Владата на Република Македонија со уредба ќе ги утврди критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство во смисла на ставот 1 од овој член. Владата на Република Македонија дава мислење за постоење на особениот интерес во смисла на ставот 1 од овој член. Покрај странецот од ставот 1 на овој член со природување може да стекне државјанство на Република Македонија и неговиот брачен другар под условите од членот 12 на овој закон. Член 15 Ако двата родитела со природувањето стекнале државјанство на Република Македонија, државјанство на Република Македонија стекнува и нивното дете помало од 18 години. Ако со природување еден од родителите стекнал државјанство на Република Македонија, државјанство на Република Македонија стекнува и неговото дете помладо од 18 години ако тоа го бара овој родител, а детето живее во Република Македонија или ако тоа го бараат двата родитела, без оглед каде живее детето. Во случај на потполно посвојување, ако со природување стекнал државјанство на Република Македонија барем еден од посвоителите, со природување стекнува државјанство на Република Македонија и посвоеникот кој нема наполнето 18 години живот и кој со посвоителот живее во Република Македонија. Ако детето наполнило 15 години живот за стекнување на државјанство на Република Македонија, во смисла на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, потребна е и согласност на детето. Член 16 Лицето со природување стекнува државјанство на Република Македонија со денот на врачувањето на решението за прием во државјанството на Република Македонија. Член 17 Решението за прием во државјанство на Република Македонија може да се поништи по врачувањето, ако се утврди дека странецот при поднесување на барањето за прием на државјанство со природување дал невистинити или неточни податоци, односно се користел со лажни исправи. Решението од ставот 1 се поништува во рокот предвиден за застареност на кривичното гонење за кривично дело од ставот 1 на овој член. Во случајот од ставот 1 на овој член се поништува и решението за прием во државјанство на Република Македонија на малолетните деца кои стекнале државјанство истовремено со нивните родители, согласно со одредбите на овој закон. Член 18 Лицето на кое како малолетно му престанало државјанството на Република Македонија со отпуст, може повторно да го стекне ако до наполнети 25 години живот законски престојува најмалку три години непрекинато во Република Македонија и поднесе барање за повторно стекнување на државјанството на Република Македонија. III. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО Член 19 Државјанство на Република Македонија престанува: 1) со отпуст и 2) според меѓународни договори. Член 20 Државјанство на Република Македонија престанува со отпуст ако лицето кое поднесло лично барање за отпуст ги исполнува следниве услови: 1) да наполнило 18 години живот; 2) да нема пречки во поглед на воената обврска; 3) да ги намирило имотно-правните и другите законски обврски спрема државните органи, организациите, претпријатијата и другите правни и физички лица; 4) да ги регулирало имотно-правните и другите законски обврски од брачниот однос и од односот на родители и деца спрема лицата кои живеат во Република Македонија; 5) да достави доказ од надлежен орган дека не е поведена стечајна постапка, односно постапка за престанок на трговското друштво чиј основач или содружник е, односно за трговецот поединец;

17 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 17 6) против него во Република Македонија да не се води кривична постапка поради кривично дело за кое се гони по службена должност или ако е осудено на казна затвор, казната да ја издржало и 7) ако има странско државјанство или да докажало дека ќе биде примено во странско државјанство. Согласност дека се исполнети условите од ставот 1 точка 2) на овој член дава Министерството за одбрана. Надлежниот државен орган ќе го одбие барањето за отпуст од државјанство на Република Македонија и кога се исполнети условите од ставот 1 на овој член ако тоа го налагаат причините за заштитата на безбедноста и одбраната на Република Македонија или причините на реципроцитет или други причини од односот со странска држава. Во решението со кое се одбива барањето за отпуст од државјанство на Република Македонија, во смисла на ставот 3 од овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес. На лицето му престанува државјанството на Република Македонија со денот на врачувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија. Член 21 Решението за отпуст од државјанство на Република Македонија ќе се поништи ако лицето кое добило отпуст продолжи да живее во Република Македонија, односно се иселило во странство и во рок од една година од денот на врачувањето на решението за отпуст не стекне странско државјанство. Лицето кое добило отпуст од државјанство на Република Македонија, барањето за поништување на решението го доставува до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство или до надлежниот државен орган во Република Македонија. Член 22 На дете до наполнети 18 години живот му престанува државјанство на Република Македонија на барање на двата родитела на кои државјанството на Република Македонија им престанало со отпуст или ако државјанството на Република Македонија му престанало на тој начин на еден од родителите, а другиот родител со тоа се согласил. Ако родителите на детето живеат одвоено, на детето му престанува државјанство на Република Македонија со отпуст на барање на родителот со кого живее детето, односно на кого му е дадено на воспитување и чување, а кој и самиот поднел барање за отпуст од државјанство на Република Македонија или во случај кога родителот кај кого детето живее е странец. Во двата случаи потребна е согласност на другиот родител. Одредбите на ставовите 1 и 2 од овој член се однесуваат и на малолетниот посвоеник. Ако другиот родител не се согласи со отпуст на детето од државјанство на Република Македонија, детето добива отпуст ако заради интересите на детето согласност за неговиот отпуст даде надлежниот орган за старателство. Ако детето наполнило 15 години живот за престанок на државјанството, во смисла на ставовите 1, 2 и 3 на овој член, потребна е и согласност на детето. Член 23 На малолетен посвоеник - државјанин на Република Македонија во случај на потполно посвојување кога посвоителите се странски државјани, државјанството на Република Македонија ќе му престане со отпуст на барање на посвоителите. Ако посвоеникот наполнил 15 години живот за престанок на државјанството, во смисла на ставот 1 од овој член, потребна е и согласност на посвоеникот. IV. НАДЛЕЖЕН ДРЖАВЕН ОРГАН ЗА РЕШАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКАЖУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Член 24 Барање за стекнување, престанување или утврдување на државјанство на Република Македонија се поднесува до Министерството за внатрешни работи според живеалиштето на лицето или ако лицето живее во странство, до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство. Решение за стекнување, престанување или утврдување на државјанството на Република Македонија, донесува министерот за внатрешни работи. Решението од ставот 2 на овој член се доставува според прописите за задолжително лично доставување. Против решението од ставот 2 на овој член барателот може да поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија. Против решението на надлежната комисија на Владата на Република Македонија може да поведе управен спор. Член 25 Евиденција за државјаните на Република Македонија и за странските државјани кои се родени на територијата на Република Македонија се води во Министерството за внатрешни работи. Евиденција за стекнување и престанок на државјанство на Република Македонија води Министерството за внатрешни работи, според пропишаните стандарди и во согласност со закон. Член 26 Државјанството на Република Македонија се докажува со важечка лична карта или патна исправа. Државјанството на Република Македонија се докажува и со уверение за државјанство на Република Македонија кое врз основа на евиденцијата, во смисла на членот 25 став 1 од овој закон, го издава Министерството за внатрешни работи. Член 27 Ако лицето не е запишано во евиденцијата за државјани на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи ќе го утврди државјанството на Република Македонија и податокот за тоа дополнително ќе се запише во евиденцијата на државјаните на Република Македонија. Доколку раѓањето на лицето не е запишано, податокот за раѓањето и за државјанството ќе се запише истовремено, согласно со одредбите на Законот за матичните книги. Член 28 За стекнување, односно престанување на државјанството на Република Македонија, се известуваат надлежните државни органи и организации кои го евидентираат податокот за државјанството во евиденциите за кои со закон се овластени да ги водат. V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ Член 29 Како државјанин на Република Македонија, во смисла на овој закон, се смета лицето кое според досегашните прописи имало државјанство на Република Македонија.

18 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 Постапките за стекнување или престанување на државјанство на Република Македонија кои се започнати до влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат според одредбите на овој закон. Државјаните на другите републики во поранешната СФРЈ и државјаните на поранешна СФРЈ кои имаат пријавено живеалиште на територијата на Република Македонија, можат да стекнат државјанство на Република Македонија ако во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон поднесат барање, доколку имаат постојан извор на средства, се полнолетни и до поднесувањето на барањето законски престојувале на територијата на Република Македонија, најмалку 15 години. Член 30 Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за водење на евиденцијата за државјаните на Република Македонија, за државјаните на Република Македонија кои живеат во странство, за образецот на барањето за стекнување државјанство на Република Македонија, за образецот на гаранцијата за прием во државјанство на Република Македонија и за образецот на заклетвата и за образецот на уверението за државјанство на Република Македонија. Член 31 Одредбата од членот 26 став 1 на овој закон ќе се применува по замената на личните карти и патните исправи издадени до влегувањето во сила на овој закон. Член 32 Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на Законот. До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат досегашните прописи доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон. Член 33 Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за државјанството на Социјалистичка Република Македонија ("Службен весник на СРМ" број 19/77), а Законот за државјанството на СФРЈ ("Службен лист на СФРЈ" број 58/76) нема да се применува на територијата на Република Македонија. Член 34 Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на Законот. Член 35 Со денот на почетокот на примената на овој закон, постапките за стекнување или престанување на државјанство на Република Македонија кои се започнати по Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 67/92) ќе продолжат според одредбите на овој закон. Член 36 Државјаните на другите републики на поранешната СФРЈ и државјаните на поранешната СФРЈ кои на 8 септември 1991 година имале пријавено живеалиште, до поднесување на барањето постојано живеат на територијата на Република Македонија и имаат вистинска и ефективна врска со Република Македонија можат да стекнат државјанство на Република Македонија ако во рок од две години по влегувањето во сила на овој закон поднесат барање, доколку против нив не се води кривична постапка во Република Македонија, за кривични дела со кои се загрозува безбедноста и одбраната на Република Македонија и ги исполнуваат условите од членот 7 став 1 точки 1) и 6 ) на овој закон Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОД- ГОВОРНОСТ РЕСТОРАН ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИС- ХРАНА РОИ АД ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ДООЕЛ С. ОСЛОМЕЈ - ОСЛОМЕЈ 1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана РОИ АД Електростопанство на Македонија - Скопје ДООЕЛ с. Осломеј - Осломеј, УО бр /33/4.1 од година, донесена од Управниот одбор на АД Електростопанство на Македонија, во државна сопственост-скопје, на седницата одржана на година. 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија. Бр /2 Претседател на Владата 5 јули 2004 година на Република Македонија, Скопје Хари Костов, с.р Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОС- НОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГО- ВОРНОСТ РЕСТОРАН ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРА- НА И СМЕСТУВАЊЕ РОИС АД ЕЛЕКТРОСТО- ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ - НОВАЧКИ ПАТ ББ - НОВАЦИ 1. Владата на Република Македонија дава Согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана и сместување РОИС АД Електростопанство на Македонија - Скопје ДООЕЛ - Новачки пат бб - Новаци, УО бр /33/4 од година, донесена од Управниот одбор

19 7 јули 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр Стр. 19 на АД Електростопанство на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на година. 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии ( Службен весник на Република Македонија бр. 25/02 и 24/03) и член 13, став 4 и член 16 од Законот за радиодифузната дејност ( Службен весник на Република Македонија бр. 20/97 и 70/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на година, донесе Бр /1 Претседател на Владата 5 јули 2004 година на Република Македонија, О Д Л У К А Скопје Хари Костов, с.р. ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 883. Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната сопственост што тие ги користат и располагаат ( Службен весник на Република Македонија бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на година, донесе О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА- ТА ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА И ДА- ВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ Член 1 Во Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште ( Службен весник на Република Македонија бр. 68/03 и 74/03), во членот 2, став 1, по зборот спогодба се додаваат зборовите: за период од десет години. Во ставот 1, точка 1, алинеите 4 и 5 се менуваат и гласат: - хангар 1, 399,38м 2 ; - хангар 2, 399,38м 2. По алинејата 5, се додава нова алинеја 6, која гласи: - трло, 3.042,37м 2. Во ставот 1, точка 2, алинеите 9 и 10 се менуваат и гласат: - штала за овци 1, 1.231,22м 2 ; - штала за овци 2, 1.211,25м 2. Ставот 2 се менува и гласи: Висината на закупнината на објектите ќе ја утврди Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, а висината на закупнината на обработливото земјиште ќе ја утврди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член 2 Во член 5 зборот финансии се заменува со зборот одбрана. Член 3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија. Бр /1 Претседател на Владата 5 јули 2004 година на Република Македонија, Скопје Хари Костов, с.р.

20 Стр Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 јули 2004 V. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија Врз основа на член 20 став 1 точка 51 од Законот за одбрана ("Службен весник на РМ" бр.42/2001 и 5/2003), министерот за одбрана донесе П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГ- РУТИРАЊЕ И ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈА- НИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕГРУТИ Член 1 Во Правилникот за регрутирање и за пополнување на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија со регрути ("Службен весник на РМ" бр. 56/2002), во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи: "Регрутирањето на регрутот кој боледува од хронична заразна или неизлечива болест или има телесни недостатоци се врши врз основа на веродостојна медицинска документација." Член 2 Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Бр /3 Министер за одбрана, 23 јуни 2004 година д-р Владо Бучковски, с.р. Скопје 886. Врз основа на член 136 став 3 од Законот за одбрана ( Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001 и 5/03), министерот за одбрана донесе П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОС- ТВАРУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАЗУЗНАВАЊЕ- ТО, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕТО И СПРЕЧУВА- ЊЕТО И ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО ОДБРАНАТА Член 1 Во Правилникот за остварување на работите на разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и откривањето на кривични дела во одбраната ("Службен весник на РМ" бр. 40/2003), членот 10 се менува и гласи: "Собирање на разузнавачки податоци се врши со: разузнавачка активност насочена кон заканите од тероризам, организиран криминал и опасности од шпионажа, саботажа и субверзија; анализирање на доверливи и јавни публикации и следење на емисии на електронските медиуми на субјектите према кои разузнувачки се делува; користење на други извори и начини кои ги применуваат другите структури на одбраната и безбедноста и размена на разузнавачки податоци со сродни странски служби." Член 2 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Републик а Македонија". Бр /1 Претседател на Владата Бр /3 Министер за одбрана, 5 јули 2004 година на Република Македонија, 23 јуни 2004 година д-р Владо Бучковски, с.р. Скопје Хари Костов, с.р. Скопје Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-скопје бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51. Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. Телефони: , Телефакс: Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Жиро-сметка: Број за ДДВ МК: Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одлуки на Основниот Суд Скопје 1 12.04.2007 ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.452(497.714/.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки

Læs mere

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена

К Р И Т Е Р И У М И. Боледување до 7 дена К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЈСТВО За примена на Правилникот

Læs mere

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА

Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Ѓорги Поп-Атанасов МАКЕДОНСКАТА ГЛАГОЛИЦА Македонска академија на науките и уметностите Скопје 2015 Издавач Македонска академија на науките и уметностите Уредник на изданието академик Катица Ќулавкова

Læs mere

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи:

За адекватна примена на Правилникот и Критериумите во здравствениот систем на Република Македонија, треба да се земат предвид следниве елементи: К Р И Т Е Р И У М И ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ ПОСТАПКИ И ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕ- НОСТ ЗА РАБОТА ПОРАДИ БОЛЕСТИ И ПОВРЕДИ ИЛИ ПОТРЕБАТА ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО За адекватна примена на

Læs mere

СОДРЖИНА. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII. Стр.

СОДРЖИНА. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII. Стр. Број 9 20 јануари 2012, петок година LXVIII www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 296. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за измена и дополна

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија

РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување MK. Градежништво Автоиндустрија Индустрија РЕХАУ собен регулатор Nea Привлечен дизајн со лесно ракување 954616 MK www.rehau.com.mk Важи од јули 2013 Го задржуваме правото на технички промени Градежништво Автоиндустрија Индустрија Овој продажен

Læs mere

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА

СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СТУДИЈА ЗА ОРНИТОЛОШКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ПОДРАЧЈЕТО ДОЛНА БРЕГАЛНИЦА СО ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА Македонско еколошко друштво Скопје, 2012 годи Изработено од: Методија Велевски, Македонско еколошко

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot

Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Национална установа Универзитетска библиотека СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА Rabotno vreme: od ponedelnik do petok od 7 do 20 ~asot sabota od 8 do 15 ~asot Upis: 150 denari БИБЛИОТЕЧЕН ТРЕНД СПИСАНИЕ НА

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год.

Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска. Скопје, ноември, 2013 год. Подготвиле: Проф. Др. Душко Мукаетов Проф. Др. Димов Зоран Проф. Крум Бошков Инж. Емилија Попоска Скопје, ноември, 2013 год. СОДРЖИНА 1. Вовед 3 1.1. Карактеристики на секторот 3 1.2. Влијанието на климатските

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните

Програмите се две почетната деветдневна Clean 9, за време на која организмот се ослободува од натрупаните Дебелината стана најсериозен проблем во САД и земјите од Европа. Ако сегашната тенденција се задржи, половината од населението во светот ќе има прекумерна тежина до 2030 г., предупредуваат експертите за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД

Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски. словенечки македонски албанска в унгарски Ја«вик. - Оглас«според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото

Læs mere

Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА ЈДГ 8 МАРТ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2014/2015г.

Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА ЈДГ 8 МАРТ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2014/2015г. Бр.I 01-526/1 09.09.2015 год. С к о п ј е JDG "8 MART"-NA OP[TINA KISELA VODA VO GRAD SKOPJE lociran na ul."hristo Tatar~ev br.45 tel 389 2.2779-229 i faks 389 2 2775-335 www.jdg-8mart-skopje.org.mk, email

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Да ја заштитиме природата

Да ја заштитиме природата МК СОДРЖИНA ПЕЛET 5 ДРВO 27 СТРУJA 69 Печки и шпорети 6 Етажно греење 12 Печки и камини 28 Шпорети 42 Етажно греење 52 Електрични и комбинирани шпорети Да ја заштитиме природата со користење на обновливи

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран

Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија. хинолин пирол пиридин индол фуран Хетероциклична хемија Номенклатура Тривијални имиња на некои хетероциклични соединенија хинолин пирол пиридин индол фуран Hantzsch- Widman-ов систем за именување на 5- и 6- члени хетероциклични соединенија

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

BILAG. knyttet til forslaget til

BILAG. knyttet til forslaget til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2015 COM(2015) 153 final ANNEX 1 BILAG knyttet til forslaget til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holding i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA

MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA POLITIKA MINISTERSTVO ZA TRUD I SOCIJALNA ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА По скратена постапка Skopje, ноември, 2008 godina 1 ВОВЕД I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 227/2017 Београд, септембар 2017. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Набавка и уградња клима ормана, Страна 1 од 41

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0078 (NLE) 8022/15 ADD 1 UD 80 FORSLAG fra: modtaget: 15. april 2015 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

ВРЗ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВРЗ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ Посл. бр. К.В. 05/2007 ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА Са главног претреса од 21.09.2009. године са главног претреса од 21.09.2009.год. Страна 2 /46

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere