Den 31. marts 2013 udstedte A kreditnotaer til B vedrørende de to ovennævnte leverancer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 31. marts 2013 udstedte A kreditnotaer til B vedrørende de to ovennævnte leverancer."

Transkript

1 DOM Afsagt den 30. april 2015 i sag nr. BS /2014: A under konkurs mod B Sagens genstand, parterne og deres påstande En mand, der senere gik konkurs, udstedte kreditnotaer vedrørende træpiller, der var leveret til samleverens søn. Sagen handler om, hvorvidt udstedelsen af kreditnotaerne er en omstødelig gave til nærstående. Sagen er anlagt den 9. december Sagsøgeren, A under konkurs ved kurator advokat Jes Andersen, har påstået sagsøgte, B, dømt til at betale ,31 kr. med procesrente fra sagens anlæg. B har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder Den 30. december 2009 udstedte A en faktura til B. Fakturaen angår træpiller, der angiveligt skulle være leveret samme dag. Fakturabeløbet er på ,31 kr. Den 20. maj 2010 udstedte A en faktura til B. Fakturaen angår træpiller, der angiveligt skulle være leveret samme dag. Fakturabeløbet er på kr. Den 31. marts 2013 udstedte A kreditnotaer til B vedrørende de to ovennævnte leverancer. I 2014 blev A erklæret konkurs ved Skifteretten i Holstebro. Fristdagen er den 30. juli Ved brev af 22. oktober 2014 til B, har konkursboet fremsat krav om betaling af de to fakturaer, idet det gøres gældende, at udstedelsen af kreditnotaerne er en omstødelig gave. Forklaringer B har forklaret, at han er lastbilschauffør, men at han er sygemeldt. I 2009 og 2010 købte han træpiller af A. Det var første gang, at de handlede sammen. Han havde kørt svinetransporter, og han havde derigennem lært A at kende. Han mener ikke, at hans mor D og A kendte hinanden, da træpillerne blev leveret. Træpillerne blev leveret ad nogle gange. De skulle bruges til privat opvarmning, og de var to om at købe. Den anden køber, der var C, skulle bruge træpillerne til opvarmning af nogle udlejningsejendomme. De træpiller, som C skulle aftage, blev også leveret hjemme hos sagsøgte. C skulle have haft regning for sit, men ved en fejl blev det hele faktureret til sagsøgte. Sagsøgte er ordblind, og han telefonerede derfor til A, der lovede at rette op på fejlen.

2 - 2 - C hentede sine træpiller på sin egen lastbil. Sagsøgte betalte A et par og halvtredstusinde kroner samt en baneluftermaskine. Det skete straks da pillerne blev leveret i 2009/2010. Han fik udstedt en dags dato kvittering. Han ved ikke længere, hvor kvitteringen er henne. Vedrørende kreditnotaerne har han aldrig modtaget dem. Han hørte først om, at der var noget galt, da kurator fremsendte sit krav. Han har besøgt A, der boede sammen med sagsøgtes mor, ved fødselsdage og lignende. De drøftede aldrig leverancen af træpillerne. C er en bekendt, som sagsøgte kendte, da C tidligere havde købt en traktor af sagsøgte. C skulle have betalt direkte til A. Han ved ikke, om det er sket. Sagsøgte meddelte bare A, hvordan det var. Han ved ikke, om A udstedte en ny faktura til C. Han er ikke bekendt med, at A har bogført momsen vedrørende de to leverancer som tabt. Den telefoniske reklamation overfor A skete, da fakturaen på den ekstra leverance blev fremsendt. Hans mor er D. Hun flyttede sammen med A på et tidspunkt. E er hans søster. Hun boede på gården sammen med moderen og A. Han ved ikke, om moderen blev boende helt indtil konkursen. Han ved ikke, om hun var ansat hos A. Han talte ikke så meget med familien, da der var opstået noget uvenskab i forbindelse med, at moderen blev skilt fra sagsøgtes far. A har forklaret, at han kom i kontakt med B, da denne ville købe træpiller. B var bare en kunde. Vidnet fik en bestilling. De var to personer, der spurgte, om de kunne få det billigere, hvis de købte sammen. Det var B, som vidnet talte med, men der var en til. Vidnet så den anden, men han kender ham ikke. Vidnet leverede det hele til B, og han udstedte fakturaerne til ham. B ringede og sagde, at den anden skulle have sin del af fakturaerne. B skulle have faktura på et beløb svarende til en skridtmaskine til heste og kr. kontant. Vidnet havde herefter enkelte telefonsamtaler med den anden køber. Han indrømmede, at han skulle betale, men fakturaen skulle være til et selskab. Pludselig forsvandt han som dug for solen. Der gik lang tid, uden at der skete noget, men det skyldtes, at vidnets kone døde i Hun havde tidligere taget sig af alt papirarbejdet, og pludselig stod vidnet med det hele. Det sejlede nok lidt. Bs mor D lejede halvdelen af vidnets stuehus. Det var nok i slutningen af Huset var for stort til vidnet, og der var meget tomt uden konen. Et år efter blev D ansat som bogholder. Det har nok været i Den 12. december 2013 blev de gift.

3 - 3 - Inden ægteskabet var der udstedt kreditnotaer til B. Vidnet havde talt med sin revisor om, hvad der skulle gøres med regningerne for træpillerne. Revisoren sagde, at regningerne skulle føres tilbage. Vidnet spurgte så, om det kunne ske ved udstedelse af kreditnotaer. Revisoren svarede, at det nok ikke var helt efter bogen, men at det var en måde at gøre det på. Det gjorde vidnet så, og han førte momsen tilbage. Han sendte ikke kreditnotaerne til B. Det var bare internt. Vidnet nåede aldrig at få udstedt nye fakturaer. Det skyldtes, at han var syg i 2013, og han fik ikke passet forretningen, som han skulle. Han talte ikke med D om regningerne til B. Det var en sag mellem B og vidnet. D fik bare besked på at lave det. Vidnet og D blev skilt i Den virksomhed, som vidnet drev, bestod af vognmandsvirksomhed, landbrug og heste. D var bogholder. Han ved ikke, hvorfor hun stod som økonomidirektør på hans hjemmeside. Hun havde ingen beføjelser. Hun var rimelig dygtig til sine ting, og han interesserede sig ikke selv for EDB. E er som nævnt Ds datter. Hun blev ansat i Hun var i sin tid flyttet ind sammen med D. Han og D havde ikke noget nært forhold. Hun var ansat. Han fik først et nært forhold til D i december D ville gerne være med i det økonomiske, og revisoren foreslog, at de giftede sig. Det foreslog vidnet så D i december Fakturaerne på træpillerne var oprindeligt udstedt til B. Der blev aldrig udstedt fakturaer til C, da C var flyttet, og vidnet ikke kunne finde ham. Vidnet underskrev en dags dato kvittering, da han modtog de kr. kontant af B. Anbringender Til støtte for sin påstand har konkursboet gjort følgende gældende: at, B har modtaget træpiller for i alt kr ,31 jf. bilag 1 og 2. Det gøres gældende at der ikke af B overfor kurator er fremlagt dokumentation for betaling af fakturaer, bilag 1-2. Det gøres gældende, at B fra A har modtaget kreditnotaer stor kr ,31 jf. bilag 3 og 4. Det kan herefter lægges til grund, at A har leveret en ydelse, for hvilken B ikke har erlagt en modydelse. Idet det skyldige beløb kr ,31 af A er opgivet, foreligger således en vederlagsfri økonomisk fordel for B, der er ydet alene på As bekostning. En sådan disposition udgør herefter definitionen af en gave. Følgende fremgår af Betænkning II s. 50:

4 - 4 - Der er dog ingen tvivl om, at den, der lever sammen med skyldneren, eller med hvem han agter at indgå ægteskab, i almindelighed må siges at stå skyldneren personlig særlig nær og således er omfattet af reglen. D var på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaerne utvivlsomt omfattet af personkredsen jf. Konkursloven 2, idet A og D på dette tidspunkt var samlevende og kort herefter indgik ægteskab. Herefter lægges det principalt til grund, at A nu må anses som Bs adoptivfar/plejefar hvorefter B vil være omfattet af Konkursloven 2 jf. Betænkning II s. 50: Også slægtskab, der grunder sig på adoption, må tages med Plejebørn vil ligeledes hyppigt stå skyldneren lige så nær som de i lovteksten nævnte slægtninge. B er søn er As samlever D. D har ud over, at være samlever med A været økonomiansvarlig i As virksomhed. Det gøres i forlængelse heraf gældende, at B er nærstående til A i Konkurslovens 2 forstand. Subsidiært gøres det gældende, at B og A har stået hinanden særligt nær som følge af samlivet og efterfølgende ægteskab mellem D og A. Med henvisning til ovenfor lægges det til grund, at den omtalte gave er omstødelig jf. Konkursloven 64, stk. stk. 2. Idet B er, at betragte som nærstående jf. Konkursloven 2, udvides fristen for omstødelse i indtil 2 år før fristdagen jf. Konkursloven 64, stk. 2, 2. pkt. Det lægges til grund, at B som begunstiget bærer bevisbyrden for, at A hverken var eller ved fuldbyrdelsen af gaven d. 31. marts 2013 blev insolvent. En bevisbyrde der af B ikke er løftet. Subsidiært gøres det gældende, at gaven er omstødelig jf. Konkursloven 74 idet dispositionen på utilbørlig måde har begunstiget B på de øvrige kreditorers bekostning. Endvidere er midlerne unddraget boet fra at tjene til fordringshavernes fyldestgørelse. Vedr. forældelse Det bestrides at fakturaerne er forældede. Der er ikke forelagt dokumentation for, at forældelse er gjort gældende overfor A. Ej heller på det tidspunkt A udsteder kreditnotaer gøres opmærksom på, at der måtte være indtrådt forældelse. At det findes nødvendigt, at udstede kreditnotaer understøtter endvidere at der mellem parterne fortsat fandtes et gældsforhold, der af begge parter var erkendt. D og A var på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaerne samlevende og indgik herefter ægteskab. Det lægges herefter principalt til grund, at B og A var nærtstående jf. Konkursloven 2. Subsidiært gøres det gældende, at der var opstået en særlig nær relation imellem parterne. Ved omstødelse af gaver jf. Konkursloven 64, stk. 2, 2. pkt. tager fristberegningen udgangspunkt i gavedispositionens fuldbyrdelse, hvilken kan fastlægges til dateringen på

5 - 5 - kreditnotaerne. Datoen for udstedelsen af kreditnotaerne må herefter lægges til grund for vurderingen af den relation der var mellem B og A. Det gøres gældende, at der mellem parter der er nærstående/har så nære relationer må gælde en særlig streng bevisbyrde for, at der mellem disse ikke var en stiltiende anerkendelse af gælden ved modtagelsen af såvel fakturaer og kreditnotaer, uden at der aktivt gøres indsigelser vedr. forældelse. Det gøres gældende, at der foreligger en erkendelse af gælden og forældelsen er afbrudt jf. Forældelsesloven 15. Såfremt en sådan bevisbyrde ikke måtte gælde, ville A kunne sælge træpiller til B og blot at forholde sig passiv og lade forældelsen udløbe, for herved at kunne omgå, bl.a. de særlige regler vedr. gaveafgifter m.v. En sådan bevisbyrde er ikke løftet af modparten. Subsidiært gøres det gældende, at B ved betaling i form af overdragelse af landbrugsmaskine til en værdi af kr samt kontantbetaling kr ,00, må sidestilles som en erkendelse af gælden hvorefter forældelsesfristen afbrydes jf. Forældelsesloven 15. Der løber herefter en fornyet forældelsesfrist jf. Forældelsesloven 3, jf. 19 fra tidspunktet for erkendelsen, dvs. betalingen. Det resterende beløb kr ,31 vil herefter være erkendt. Da stævning er indgivet inden udløb af den fornyede forældelsesfrist er forældelse ikke indtrådt. Vedr. fakturaernes adressat Det fulde beløb for træpillerne er faktureret til B. Såfremt dette beroede på en fejl fra As side, må det påhvile B at reklamere overfor A ved modtagelsen af bilag 1. Dette i endnu mere udtrykt grad da B modtager bilag 2. Der er ikke fremlagt indsigelser mod fakturaens adressat overfor A. Angivelsen af debitor på fakturaen, B, må herefter lægges til grund ved bedømmelsen af rette skyldner. På det foreliggende grundlag gøres det gældende, at B er rette adressat og har modtaget levering af træpiller fra A svarende til mængden i bilag 1-2. Hvorvidt der efterfølgende har været indgået aftale hvor B har videresolgt en mængde af træpillerne til sin nabo C er sagen uvedkommende. Det bestrides endvidere at der er sket betaling, hvilket understøttes af, at der udstedes kreditnotaer for det fulde beløb kr ,31. Såfremt betaling var modtaget måtte betalingen nødvendigvis være fratrukket kreditnotaernes størrelse. I modsat fald måtte det igen påhvile B at reklamere herover, hvilket ikke er dokumenteret. Til støtte for sin påstand har B gjort følgende gældende: Det gøres til støtte for frifindelsespåstanden gældende at der reelt er tale om at sagsøger ønsker betaling for faktura udstedt i 2009 og 2010 og det gøres gældende at de pågældende fakturaer er forældede. Forældelsesfristen er på 3 år fra fakturaens udstedelse. Subsidiært gøres det gældende at fordringen fra 2009 var forældet på det tidspunkt da kreditnotaen udstedes og at der dermed også af den grund ikke er afgivet nogen rettighed.

6 - 6 - Mere subsidiært bestrides det i øvrigt at sagsøgte skulle være omfattet af personkredsen af nærtstående til konkursramte A. Sagsøgte er søn af As tidligere ægtefælle D og er ikke hans søn. På det tidspunkt da fakturaerne udstedes var A ikke samlevende med D. Hun ansættes i virksomheden den , de bliver gift den og skilt igen i august Det bestrides derfor at sagsøgte, da fakturaerne udstedes kunne betragtes som nærtstående i forhold til A. Kreditnotaerne udstedes den inden D og A har indgået ægteskab. Det gøres derfor også gældende at de ikke på tidspunktet for kreditnotaernes udstedelse var nærtstående. Det gøres derfor gældende, at der ikke kan ske omstødelse efter konkurslovens 64 stk. 2, ligesom det gøres gældende at fristen for omstødelse er overskredet. Endnu mere subsidiært gøres det gældende at de pågældende fakturaer fra 2009 og 2010 var udstedt med urette og at der derfor ikke foreligger nogen omstødelig disposition i forbindelse med udstedelse af kreditnotaerne. Forholdet er nærmere at sagsøgte i fællesskab med en nabo; C, købte træpiller hos A til levering over en periode. Ved en fejltagelse fra As side blev fakturaerne alene udstedt til sagsøgte og derfor kun delvis betalt. Betalingen foregik ved overdragelse af en landbrugsmaskine til en værdi af kr og kontant betaling af kr i alt svarende til 55 paller træpiller. De resterende piller blev leveret til C. A blev først opmærksom herpå senere og udstedte da kreditnota, uvidende om at fordringerne på daværende tidspunkt var forældede. Det bestrides at den betaling sagsøgte ydede afbrød forældelsesfristen, da den skete ved leveringen og udgjorde sagsøgtes del af betalingen. Rettens begrundelse og resultat Det er ubestridt, at B på sin adresse fik leveret de træpiller, der er omhandlet i de to fremlagte fakturaer af henholdsvis 30. december 2012 og 20. maj Fakturaerne er udstedt til B. I 2013 har A udstedt kreditnotaer vedrørende begge leverancer. Kreditnotaerne er udstedt til B. A har forklaret, at momsen vedrørende de to fakturaer blev tilbageført samtidig med, at der blev udstedt kreditnotaer. Efter det foreliggende fik Bs mor og vidnet A fælles folkeregisteradresse ultimo 2009, og de blev gift i december På adressen boede tillige Bs yngre søster. Det er oplyst, at moderen og A blev skilt i Den første levering af træpiller har ifølge fakturaen fundet sted i december 2009, altså umiddelbart efter, at Bs mor flyttede ind på As ejendom. Kreditnotaerne er udstedt i marts Retten finder det på den således foreliggende baggrund godtgjort, at B i konkurslovens forstand i hvert fald var nærstående til A på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaerne. A og B har samstemmende forklaret, at uanset fakturaernes og kreditnotaernes udvisende var kun en del af det leverede bestemt for B, og at B som betaling for sin del af træpillerne overdrog A kr. kontant og tillige en maskine til en værdi af kr.

7 - 7 - Efter fakturaernes udvisende og henset til det forhold, der var mellem parterne på tidspunktet, finder retten det ikke alene ved de afgivne forklaringer godtgjort, at B ikke har været rette modtager af de to fakturaer. Mod konkursboets bestridelse, under indtryk af, at B efter sin egen forklaring tilbageførte momsen for begge fakturaer efter udstedelsen af kreditnotaerne, og henset til det forhold, der som ovenfor anført må antages at være eller have været mellem B og A, finder retten ikke, at det alene ved de afgivne forklaringer er bevist, at den angivne betaling har fundet sted. Det må derfor lægges til grund, at B som rette modtager har fået leveret den mængde træpiller, som fremgår af fakturaerne, at han ikke har betalt nogen del af disse fakturaer, og at udstedelsen af de to kreditnotaer derfor har haft til formål at yde sagsøgte en gave. På tidspunktet for ydelsen af gaverne var kravet vedrørende fakturaen udstedt i december 2009 imidlertid som udgangspunkt forældet. Konkursboet har gjort gældende, at det forhold, at en fordringshaver lader forældelsesfristen udløbe uden at foretage sig noget, også skal anses som ydelse af en gave. Retten har forståelse for synspunktet, men i denne sag har A imidlertid udstedt kreditnotaer, hvorfor det konkret må antages, at det ikke har været hensigten at yde gaven ved at lade forældelse indtræde. Det kan heller ikke lægges til grund, at udstedelsen af kreditnotaerne skulle være en slags dække over, at man havde ladet forældelsesfristen løbe, idet A i det tilfælde næppe ville have udstedt kreditnota for den ikke forældede faktura, jf. nedenfor. Da det ikke er godtgjort, at forældelsen af fordringen var afbrudt, må det derfor lægges til grund, at fordringen vedrørende fakturaen af december 2009 var forældet, da kreditnotaen vedrørende denne blev udstedt, og at udstedelsen af kreditnotaen ikke ændrer i dette forhold. For så vidt angår fakturaen udstedt i maj 2010 har B gjort gældende, at såfremt der træffes bestemmelse om omstødelse af gaven, skal konkursboet ikke have medhold i sit krav på betaling af fakturaen, idet kravet i det tilfælde vil være forældet. Gaven er fuldbyrdet, mens kravet bestod. Afgørende for, om konkursboet kan forlange gaven tilbageført til boet er derfor, om omstødelseskravet er rejst inden for fristen fastsat i konkursloven for omstødelse af gaver mellem nærstående, med mindre sagsøgte kan bevise, at A hverken var eller blev insolvent, da gaven blev givet. Det er ubestridt, at kravet er rejst inden for fristen, og B har end ikke søgt at føre noget bevis for, at A ikke var eller ikke blev insolvent, da gaven blev givet. Som følge af det anførte tages konkursboets krav til følge med kr. med renter som påstået, svarende til, at boet får medhold vedrørende den del af kravet, der ikke var forældet på tidspunktet for udstedelsen af kreditnotaerne. Der forholdes med sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet det bemærkes, at kr. er afsat til dækning af retsafgift beregnet af det vundne beløb, mens resten er afsat til advokatudgifter.

8 - 8 - T h i k e n d e s f o r r e t: Sagsøgte, B, skal inden 14 dage til sagsøgeren, A under konkurs ved kurator advokat Jes Andersen, betale kr. med procesrente fra den 9. december Inden samme frist skal sagsøgte betale kr. i delvise sagsomkostninger til sagsøgeren.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

RETTEN I HJØRRING. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS /2014:

RETTEN I HJØRRING. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS /2014: RETTEN I HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. oktober 2016 i sag nr. BS 1-1291/2014: M u/konkurs v/kur, adv Boris Frederiksen Vester Farimagsgade 23 1606 København V mod K Indledning Denne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 15. juli 1997 rejst disciplinærsag ved Advokatnævnet mod. Indklagede

K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 15. juli 1997 rejst disciplinærsag ved Advokatnævnet mod. Indklagede ADVOKATNÆVNET J.nr. 41-202-97-44-ljo København, den 23. marts 1998 K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 15. juli 1997 rejst disciplinærsag ved Advokatnævnet mod Indklagede for at have

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere