RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS / 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P"

Transkript

1 RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS / 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne T og J nedlagt påstand om, at sagsøgte, Andelsselskabet Vandværket Lyngen, tilpligtes at betale sagsøgerne kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Sagens omstændigheder: Sagen angår spørgsmålet om sagsøgerne har krav på tilbagebetaling af det påstævnte beløb under henvisning til, at der er tale om, at vandforbruget i perioden 1. oktober 1999 til 30. november 2000 har været fejlagtigt angivet. Sagsøgerne overtog den 1. august 1997 ejendommen beliggende B1, Køge. Den på ejendommen opsatte vandmåler har måler nr. X. Det fremgår af

2 fremlagte afregninger af vandafgift (sagens bilag 2), at den pågældende vandmåler ved en skønnet aflæsning den 30. september 1997 viste 167 kubikmeter samt forbrug på 60 kubikmeter. Ved aflæsning den 30. september 1998 viste vandmåleren 222 kubikmeter og forbrug 55 kubikmeter. Ved en skønnet aflæsning den 30. september 1999 viste vandmåleren 277 kubikmeter og et forbrug på 55 kubikmeter. Ved aflæsning den 30. september 2000 viste vandmåleren 1002 kubikmeter, heraf forbrug 725 kubikmeter. For at undgå afbrydning af vandforsyningen fremsendte sagsøgerne den 11. juni 2001 betaling til sagsøgte til dækning af det opgjorde vandforbrug i den pågældende periode og tog i samme forbindelse forbehold om sin retsstilling. J har forklaret at han og hans hustru købte ejendommen pr. 1. august Aflæsningen for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000 har han foretaget primo oktober 2000 aflæsning er sket i forlængelse af, at han har modtaget det som bilag F fremlagte aflæsningskort fra kommunen. Han har indsendt kortet til kommunen primo oktober Han ringede i samme periode til vandværket, idet han ikke anså det for sandsynligt, at forbruget havde været så stort, som aflæsningen viste. Han talte med en L, som i telefonen tilkendegav, at han var enig i, at det var et usandsynligt stort forbrug, der var registreret for perioden. Denne nævnte endvidere, at han var vikar, og der kom ikke videre ud af det. Han mener dog, at de fulgte op på sagen over for vandværket. Hans kone har haft korrespondancen fremlagt i sagen siden år Huset, som de bor i, er et almindeligt parcelhus uden swimmingpool eller akvarium. De var to voksne, da de købte huset og flyttede ind i september 1999 og frem til den 17. januar 2000 foretog de en ombygning af deres bryggers og badeværelse. Han mener, at deres vandforbrug i denne periode var mindre end normalt, idet de ikke kunne bade hjemme. De havde nøgle til naboens hus og tog bad derinde. Der blev lavet helt nyt bryggers og badeværelse, og i denne forbindelse blev der flyttet om på installationer i væggene. Ombygningen blev foretaget af en uddannet blikkenslager, men denne var ikke autoriseret. Der skete ikke anmeldelse til vandværket eller kommunen af de ændringer af installationerne, der blev foretaget. Huset var ikke ubeboet i ombygningsperioden. Han konstaterede ikke noget usædvanligt i denne periode. Han har ikke registreret noget om, at det dryppede med vand eller lignende fra installationer. Han erindrer, at ombygningen var færdig pr. 17. januar 2000, idet de denne dag fik deres første barn. Han husker, at blandingsbatteriet blev sat på i brusenichen, og at de derfra kunne tage bad hjemme. Han var ikke hjemme i februar 2001, da vandværket var ude at se på måleren. Han tror dog på, at de var der. Det er korrekt, at han og hans hustru i den forbindelse ikke ønskede at få måleren kontrolleret, idet de havde holdt øje med den siden aflæsningen og kunne konstatere, at den målte rigtigt. Han har ingen forklaring på, hvorfor vandforbruget pludselig er så højt. Han husker, at han tidligere har læst måleren af, men også at han har haft glemt det, hvorfor der er sket en skønsmæssig ansættelse ud fra det registrerede forventede forbrug. Inden han flyttede ind, boede en enke alene i huset. Hun havde et årligt vandforbrug på ca. 60 kubikmeter. Han ved ikke, hvorfor kommunen ikke har aflæsningskortet vedrørende 30. september Det kan godt være, at han har tastet aflæsningen på 222 målertallet ind på telefonen, og at dette er baggrunden for, at der ikke er noget aflæsningskort. Han mener ikke, at han blot har lagt det forventede forbrug på 55 kubikmeter til det tidligere tal på 167 kubikmeter. I år 2001 har de brugt 95 kubikmeter, men har også to små børn. P har forklaret, at han er vandværksbestyrer hos sagsøgte. Han blev ansat i Den pågældende måler er sat op i 1995 eller Måleren skal være godkendt fra fabrikken. Vandværket foretager kontrol af de opsatte målere på den måde, at vandværket, når målerne har siddet i ca. 8 år, tager et parti ud til stikprøvekontrol, som sendes til et laboratorium, der har forstand på dette. Han husker, at han i slutningen af december måned 2002 fik aflæsningskortene fra Køge Kommune. Den normale procedure blev fulgt. Det forholder sig således, at de forbrugere, som er steget mere

3 end kubikmeter i vandforbrug bliver udtaget, og vandværket kører helt automatisk ud og kontrollerer målerne de pågældende steder. Det var en sådan kontrol, der blev foretaget på sagsøgernes ejendom af sagsøgernes vandmåler i februar Han var ude på stedet og kontrollerede, at måleren kunne løbe rundt. Den stod stille, da han ankom, hvilket indicerer, at der ikke er noget vand, der drypper. Han åbner udendørs for hanen og kontrollere på denne måde ved at lade et par liter vand løbe igennem måleren, at den løber rundt. Han husker, at måleren ikke fejlede noget. Han havde ikke haft kontakt med sagsøgerne tidligere. Han har ikke notater om, at sagsøgerne tidligere har haft henvendt sig. Han talte på dette tidspunkt i februar med sagsøgerne, og de var enige om, at det var et unormalt stort forbrug, og at det umiddelbart virkede usandsynligt. Sagsøgerne ønskede dog ikke at få vandmåleren kontrolleret, idet de mente, at den var i orden. Han drøftede sagen på vandværket, og vandværket valgte at bruge retten til at få vandmåleren kontrolleret for det tilfælde, at der senere skulle blive noget. Derfor blev måleren nedtaget. Den blev nedtaget af vandværkets vvs-installatør og sendt til et teststed i Ribe, som vandværket ikke har andet med at gøre end at det bliver anmeldt som kontrolmulighed. Måleren blev returneret derfra, og dernæst destrueret. Dette er i overensstemmelse med vandværkets almindelige procedurer. I forbindelse med de stikprøvevis kontroltests modtager vandværket ikke målere retur, idet de ikke kan opsættes igen. Der er derfor ingen grund til udgifter til porto og opbevaring. I overensstemmelse med den almindelige procedure om ikke at opbevare måleren blev den efterfølgende destrueret. Den blev testet umiddelbart efter, at den blev nedtaget. Såfremt man havde valgt at gemme måleren, kunne man i dag godt have konstateret det, hvis der havde været mekaniske fejl ved måleren. Teststedet ville dog have opdaget dette, såfremt dette havde været tilfældet. Procedure: Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgerne ikke kan have haft et forbrug svarende til det aflæste, at årsagen til det eksorbitante vandforbrug må være en fejl i det af sagsøgte leverede/ejede materiel, og at der ikke under sagsøgernes ombygning er konstateret vandudslip, der kan betinge det eksorbitant store forbrug. Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende,

4 at den hos sagsøgerne monterede vandmåler er gennemprøvet og fundet i orden, at de sagsøgte må have haft et forbrug svarende til det af sagsøgerne aflæste, at sagsøgerne er pligtige at betale vandforbrug i overensstemmelse med det af sagsøgte opkrævede, at sagsøgerne således ikke har noget krav at fremføre overfor sagsøgte, at sagsøgerne ikke har godtgjort, at der skulle være sket fejl hos sagsøgte, herunder fejl på sagsøgtes materiel, at sagsøger ikke har reageret på opfordringen til at oplyse om kalibreringscertifikat nr. Y for Ringe Vandværk kunne anerkendes som dokumentation for at vandmåleren er prøvet og fundet i orden, hvorfor det må lægges til grund, at vandmåleren er afprøvet og fundet i orden, at der har været ombygning af sagsøgernes badeværelse i periode, hvor der har været det høje vandforbrug, og det er ikke udelukket, at der ikke kunne have været vandudslip i forbindelse med ombygningen af badeværelset. Rettens bemærkninger: Efter bevisførelsen i retten lægges til grund, at den pågældende vandmåler nr. X på sagsøgtes initiativ blev testet i februar 2001, og at vandmåleren ved kalibreringscertifikat udstedt 23. maj 2001 er dokumenteret at måle inden for den tilladelige afvisning. Det må efter det fremkomne lægges til grund, at der er foretaget to skønnede aflæsninger af vandmåleren den 30. september 1997 og den 30. september 1999, hvilket er i perioden, hvor sagsøgeren har ejet ejendommen forud for den omhandlede periode fra den 1. oktober 1999 til den 30. november Henset hertil, og idet sagsøgeren endvidere i den omhandlede periode fra 1. oktober 1999 til 30. november 2000 har fået udført en gennemgribende ombygning af badeværelse og bryggers, herunder installationerne findes det uanset det eksorbitante forbrug pr. 30. september 2000 ikke bevist, at der har været fejl ved måleren eller aflæsningen.

5 Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge. Thi kendes før ret: Andelsselskabet Vandværket Lyngen frifindes. Sagsøgerne, T og J, betaler inden 14 dage sagens omkostninger med kr. Mette-Lise Pommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Køge, den 12. januar 2004.

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3:

Sagsøgeren, Søren Steensen Blicher, har nedlagt følgende påstande: Angående beskyttelsen af vandhullet i medfør af naturbeskyttelseslovens 3: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. maj 2015 i sag nr. BS C1-608/2014: Søren Steensen Blicher Ribevej 30 6230 Rødekro mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge).

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge). U.2014.2434H TBB2014.905 En entrepriseaftale, hvorefter en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms, var ugyldig, og entreprenørens konkursbo kunne ikke støtte et betalingskrav

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand:

Sagsøgeren, Aggersund og Omegns Borgerforening, har påstået sagsøgte, Gunnar Kristensen, dømt efter følgende påstand: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. marts 2015 i sag nr. BS 4-1944/2013: Aggersund om Omegns Borgerforening Brogade 23, Aggersund 9670 Løgstør mod Gunnar Kristensen Vestergade 42 9690

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere