Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv"

Transkript

1 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner.

2 Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem sælger og køber ved overdragelse af en virksomhed (herefter Target ) er købesummen. Man kan derfor spørge sig selv, om advokaten som penneholder på overdragelsesaftalen har tilstrækkeligt stort fokus på købesumsfastsættelsen, herunder i særdeleshed de bestemmelser der knytter sig til den valgte fastsættelsesmetode? Er købesummen eksempelvis fastsat inden købers overtagelse af Target og uden mulighed for efterfølgende regulering, driver sælger reelt Target for købers regning i den mellemliggende periode hvordan sikres købers interesser bedst muligt i denne situation? Og hvordan sikres sælger, hvis en performancebaseret købesum (eller dele heraf) først erlægges efter, at køber har overtaget Target? Denne artikel har til formål at besvare ovenstående spørgsmål og fra en praktisk synsvinkel give læseren en grundlæggende forståelse for de begreber og mekanismer, der benyttes ved fastlæggelsen af købesummen i private virksomhedsoverdragelser.

3 Multipelmodellen er meget forsimplet en komparativ model, hvor forholdet mellem Targets Enterprise Value og Targets driftsresultat angivet som en multipel sammenlignes med multipler i tilsvarende virksomhedsoverdragelser. 1. Generelle Principper for Købesumsfastsættelse 1.1 Generelle principper Enterprise Value I almindelighed fastsættes en købesum på baggrund af forventningerne til Targets fremtidige drift og dermed indtjeningspotentialet. Targets værdi for køber afhænger af Targets evne til fremadrettet at generere et overskud, der dels gennem udbytteudlodninger skal servicere den eksterne del af akkvisitionsfinansieringen og dels skal opfylde købers forventede forrentning af den egenkapital, køber ligeledes har benyttet som en del af akkvisitionsfinansieringen. Targets historiske resultater tjener ud fra denne betragtning som den base ud fra hvilken, køber kan bygge sine (realistiske) forventninger til Target. I denne forbindelse er det vigtigt at forstå, at Targets anlægsaktiver alene er en forudsætning for driften uden som sådan at være et særskilt element i selve værdifastsættelsen 1. Størrelsen af Targets anlægskapital er således irrelevant for selve værdiansættelsen, da eksempelvis Target med stor kapitalbinding i anlægsaktiver forventeligt kræver en tilsvarende fremtidig kapitalbinding for den fremtidige drift. Resultatet af en værdiansættelse på baggrund af Targets fremtidige drift uden hensynstagen til kapitalbindingen betegnes ofte som enterprise value (herefter Enterprise Value ) DCF-Modellen Til fastsættelse af Enterprise Value benyttes ofte den såkaldte Discounted Cash Flow-model (herefter DCF-Modellen ), hvor Target værdiansættes på baggrund af det forventede fremtidige cash flow. Kort fortalt estimeres cash flowet ved en omfattende gennemgang af potentialet i hvert enkelt af Targets (finansielle) poster 3. Det estimerede fremtidige cash flow søges efterfølgende verificeret med udgangspunkt i Targets historiske driftsresultat, sædvanligvis EBITDA 4 5. Som konsekvens af at købesummen betales up front ved overtagelse af Target, mens de enkelte cash flow først genereres løbende efter købers overtagelse, estimeres værdien af de fremtidige cash flow til nutidsværdi med en tilbagediskonteringsfaktor. Denne tilbagediskonteringsfaktor fastsættes blandt andet på baggrund af købers vægtede kapitalomkostninger 6, der udgøres af omkostningerne til dels (i) den eksterne akkvisitionsfinansiering (dvs. renteudgifter mv.) og dels (ii) købers forventning til forrentning af sin egenkapital 7. I denne fastsættelse indgår en vurdering af risikoen forbundet med Targets fremtidige drift, herunder den pågældende industri samt makroøkonomiske forhold. Køber vil således ofte kræve en høj forrentning af sin egenkapital, hvis driftsrisikoen i Target er stor. Meget simplificeret kan DCF-Modellens beregning af Enterprise Value opfattes som en matematisk vurdering af, hvad køber har råd til at betale for Target, hvis køber dels skal kunne servicere sin eksterne akkvisitionsfinansiering og dels skal have indfriet sine forventninger til forrentning af egen -investeringen i Target. DFC-Modellens meget matematiske tilgang til beregning af Enterprise Value medfører den ganske oplagte ulempe, at resultatet aldrig bliver mere korrekt end de data, der indsættes i modellen. Da disse data baserer sig på fremtidsestimater, der i sagens natur er behæftet med en vis usikkerhed, bliver DCF-Modellen ofte benyttet i samspil med andre værdifastsættelsesmodeller, herunder multipelmodellen Multipelmodellen Multipelmodellen er meget forsimplet en komparativ model, hvor forholdet mellem Targets Enterprise Value og Targets driftsresultat angivet som en multipel sammenlignes med multipler i tilsvarende virksomhedsoverdragelser. Er Targets EBIT/EBITDA 8 (typisk baseret på seneste aflagte regnskabsår eller i indeværende regnskabsår) eksempelvis DKK 1 million, og er Enterprise Value fastsat til DKK 10 millioner, siges køber at have betalt en multipel på 10 for Target. Baseret på historisk tilgængeligt materiale om multipler i sammenlignelige overdragelser 9 kan køber således efterprøve, om den beregnede Enterprise Value har ræson i markedet. Er der eksempelvis en branchestandard i biotech-industrien på betaling af en multipel på ca , vil køber næppe være villig til at betale multipel 20, uanset om DCF- Modellens beregning af Enterprise Value måtte føre til et sådant resultat (medmindre, naturligvis, at multipelafvigelsen konkret kan forklares) (Del)sammenfatning Ovenstående har alene til formål at beskrive de absolutte hovedlinjer i fastsættelsen af Enterprise Value, mens det naturligvis anerkendes, at den konkrete beregning i praksis er særdeles kompleks. I denne artikels kontekst er det imidlertid først og fremmest vigtigt at forstå, at Enterprise Value fastsættes med udgangspunkt i Targets (forventede) fremtidige drift. 1.2 Nettorentebærende gæld (NIBD) Som det fremgår af ovenstående beregninger af Enterprise Value, værdifastsættes Target typisk med udgangspunkt i EBITDA, hvori Targets rentebærende gæld og likvider per definition er udeladt. Således angiver Enterprise Value en værdi for Targets drift, der ikke er sammenfaldende med værdien af selve Target (og dermed købesummen), før der justeres for netop rentebærende gæld og likvider. Købesummen, skal herefter opgøres som Enterprise Value fratrukket netto rentebærende gæld (herefter NIBD 11 ), hvor NIBD opgøres som den rentebærende gæld fratrukket Targets kontanter og kontantækvivalenter NIBD = rentebærende gæld værdi af kontantbeholdning og kontantækvivalenter. 16 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

4 Det er således på baggrund af Enterprise Value og NIBD, at købesummen foreløbigt fastsættes som: Købesum = Enterprise Value +/- NIBD. 1.3 Working Capital Jo større kontantbeholdning des lavere NIBD (og således højere købesum). Sælger har altså en interesse i at forøge Targets kontantbeholdning mest muligt uden at forhøje den rentebærende gæld, inden købesummen endeligt opgøres. En kunstig opskrivning af kontantbeholdningen kan eksempelvis foretages ved, at sælger nedbringer Targets varelager i forhold til Targets almindelige niveau med en deraf følgende besparelse, eller ved at sælger indkræver Targets udestående fordringer før almindelig forfaldstid med en kontant forøgelse til følge. For at beskytte køber mod sådan manipulation samt udsving i konsekvens af Targets normale drift, suppleres købesumsfastsættelsen af en justering af arbejdskapitalen/working capital (herefter WC ) 14. WC opgøres som forskellen på værdien af Targets omsætningsaktiver (almindeligvis opgjort som værdien af Targets varelager tillagt værdien af Targets udestående fordringer 15 ) fratrukket Targets leverandørgæld (almindeligvis alt ikke-rentebærende gæld). WC = udestående fordringer + værdi af varelager leverandørgæld Processen, hvor det afgøres, hvilke elementer der skal være indeholdt i WC-definitionen, er en del af selve forhandlingen af overdragelsesaftalen. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke sammenspillet mellem WC og NIBD, således at de enkelte balanceposter ikke bliver talt med dobbelt. Opgørelse af WC kan i denne henseende groft sagt siges at dække de poster på Targets balance, der ikke dækkes af NIBD, og som sælger lettest kan manipulere eller er genstand for de største udsving. Dog bemærkes, at balancen kan påvirkes ved andre posteringer end NIBD og WC, i særdeleshed ved investeringer, der først har indvirkning på Targets drift efter købers overtagelse, herunder anlægsinvesteringer og markedsføringsomkostninger. Afholder sælger eksempelvis ikke de budgetterede omkostninger til markedsføring i perioden efter Enterprise Value er fastsat, vil dette alene øge Targets kontantbeholdning uden på kort sigt at have negativ indvirkning på EBITDA. Det er derfor væsentligt at forstå, at en traditionel NIDB/ WC-opgørelse ikke dækker alle Targets poster, og der i det konkrete tilfælde kan være behov for supplerende reguleringsmekanismer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ved købesumfastsættelsen alene bør regulere for afvigelse i forhold til den normaliserede WC (herefter NWC 16 ), da Targets kapitalbinding i WC på samme måde som Targets øvrige aktiver er en forudsætning for den drift, der reelt betales for. NWC bør almindeligvis fastsættes på baggrund af Targets historiske WC-årsgennemsnit (eller lignende gennemsnit), særligt inden for brancher med store sæsonudsving i WC. Eksempelvis vil en juletræssælgers WC antageligt være betydelig lavere i januar end i december efter overstået juletræssalg, da december-salget må antages at nedbringe antallet af omsætningsaktiver (juletræer) markant med en tilsvarende kontantforøgelse til følge (medmindre der er solgt på kredit). Fastsættes NWC således for juletræssælgerne alene med udgangspunkt i januar-tal, får sælger betaling for upsiden på kontantforøgelsen, uden at der justeres for downsiden på det reducerede varelager. 1.4 Sammenfatning Sammenfattende vil købesummen således almindeligvis fastsættes efter følgende formel: Købesum = Enterprise Value +/- NIBD +/- afvigelser fra NWC. De ovenfor beskrevne principper for købesumsfastsættelsen vil i det konkrete tilfælde ofte modificeres af henholdsvis købers og sælgers forhandlingsstyrke. En stærk køber vil (omend usædvanligt i praksis) kunne tænkes at kræve, at der alene sker en reducering af købesummen ved negative afvigelser fra NWC, mens en positiv afvigelse ikke medfører en tilsvarende købesumsforhøjelse. I denne henseende er det i princippet kun fantasien, der sætter grænser for parternes aftale 17. Uagtet en sådan konkret modifikation, har denne artikel til formål baseret på de generelle principper at beskrive forskellige tidspunkter for selve fastsættelsen set i forhold til underskrivelse af overdragelsesaftalen (herefter Signing ) og overtagelsesdagen for Target (herefter Closing ), herunder de praktiske problemstillinger, der bør tages med i overvejelserne ved udformning af overdragelsesaftalen. Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 17

5 Da Pre-Closing Covenants i sagens natur alene dækker perioden mellem Signing og Closing, kan køber have behov for supplerende beskyttelse i perioden fra Cut-Off Date til Signing, da Cut-Off Date typisk vil ligge forud for Signing. 2. Opgørelsesmetoder og Tid 2.1 Pre-Closing Locked Box Koncept Parterne kan vælge at opgøre købesummen endeligt på et nærmere angivet tidspunkt forud for eller per Signing (herefter Cut-Off Date ) 18. Denne opgørelsesmetode betegnes som en locked box (herefter Locked Box ), da købesummen allerede på Cut-Off Date er fastlåst af parterne (typisk med tillæg af en aftalt fast forrentning fra Cut-Off Date til Closing i de overdragelser, hvor Cut-Off Date og Closing ligger langt fra hinanden). Forståelsesmæssigt kan Locked Box som købesumsregulering anskues på den måde, at der ikke sker nogen regulering, idet parterne allerede per Signing har fastsat købesummen Fordele ved Locked Box Locked Box indebærer, at købesummen er endeligt kendt allerede per Signing. Parterne slipper dermed for at skulle bekymre sig om eventuel usikkerhed og omkostninger ved en efterfølgende regulering, eksempelvis ved opgørelse af Closing Accounts (se afsnit 2.2) 19. Closing vil desuden ved Locked Box i princippet kunne gennemføres på en hvilken som helst dato efter opfyldelse af Closing-betingelserne 20 (herefter Conditions Precedent ) uden at der skal tages højde for Targets interne bogføring, eksempelvis til udgangen af en måned, ved udarbejdelse af Closing Accounts (se afsnit 2.2) Udvalgte problemstillinger ved Locked Box overvejelser for overdragelsesaftalen På trods af ovenstående fordele, medfører Locked Box det åbenlyse problem, at køber bærer risikoen for Targets drift i perioden mellem Cut-Off Date og Closing, mens sælger fortsat har ejerskabet til Target frem til Closing uden særlig tilskyndelse til at levere et positivt driftsresultatet 21. Denne problemstilling er kernen for udformning af overdragelsesaftalen ved brug af Locked Box Pre-Closing Covenants For at imødekomme dette problem skal sælger forpligtes til at drive Target videre inden for nogle nærmere fastsatte rammer i perioden mellem Signing og Closing. Sælger forpligtes ved indgåelse af såkaldte pre-closing covenants i overdragelsesaftalen, der angiver en række forhold vedrørende Targets drift, der kun må gennemføres med købers 22 samtykke (herefter Pre-Closing Covenants ). Pre-Closing Covenants fastsættes typisk som en forpligtelse til at videreføre Target i overensstemmelse med Targets historiske almindelige drift ( ordinary course of business ). Derved undgås, at sælger foretager ekstraordinære dispositioner for købers regning. Da en sådan catch all -bestemmelse imidlertid medfører en betydelig usikkerhed om, hvad der er almindeligt for Target, bør forpligtelsen suppleres af en ikke-udtømmende liste over konkrete forhold, som skal respekteres, eksempelvis forbud mod investeringer til en værdi over XX millioner, ændring af ansættelsesvilkår for nøglemedarbejdere, påtagelse af yderligere langfristede gældsforpligtelser etc. Det anerkendes naturligvis, at Pre-Closing Covenants også benyttes ved Closing Accounts (se afsnit 2.2) og Earn-Outs (se afsnit 2.3), men købers behov for at kunne kontrollere Target inden Closing er i sagens natur større ved Locked Box, hvilket typisk medfører en mere udførlig regulering gennem Pre-Closing Covenants. Såfremt en overdragelse af Target kræver konkurrencemyndighedernes godkendelse, bør parterne sikre, at Pre-Closing Covenants ikke gøres så omfattende, at køber allerede per Signing i konkurrenceretlig forstand har opnået kontrol med Target. I modsat fald vil konkurrencemyndighederne allerede anse overdragelsen som foretaget per Signing, uden at der på dette tidspunkt er opnået godkendelse. En rettesnor for denne kontrolvurdering er, om Target fortsat kan foretage almindelige dispositioner. Er det således almindeligt for Target, at foretage investeringer op til DKK 1 million, vil en Pre-Closing Covenant, der forbyder investeringer over DKK , næppe blive acceptereret konkurrenceretligt Supplerende beskyttelse, herunder Conditions Precedent og garantier I praksis kan det være vanskeligt for køber at bevise, at der er lidt et tab som følge af brud på de aftalte Pre-Closing Covenants, og beskyttelsen er således ikke ubegrænset. Dertil kommer, at Pre-Closing Covenants traditionelt ikke vil give køber ret til at træde tilbage fra handlen i tilfælde af misligholdelse, men blot adgang til et erstatningskrav, der kan have begrænset værdi, hvis det driftsmæssige fundament i Target er ødelagt. Køber bør således overveje at kombinere Pre-Closing Covenants med effektive Conditions Precedent på driften. Sådanne Conditions Precedent kan eksempelvis udformes ved, at særligt kvalificerede overtrædelser af Pre-Closing Covenants giver køber ret til at gå fra handlen 23. En sådan ret for køber til at gå fra handlen bør dog nøje afvejes, da sælger med rette kan forvente en vis grad af deal certainty, når først overdragelsesaftalen er underskrevet. Da Pre-Closing Covenants i sagens natur alene dækker perioden mellem Signing og Closing, kan køber have behov for supplerende beskyttelse i perioden fra Cut-Off Date til Signing, da Cut-Off Date typisk vil ligge forud for Signing. I sådant tilfælde bør Pre-Closing Covenants kombineres med en række i princippet helt tilsvarende garantier på Targets drift, der som minimum dækker perioden fra Cut-Off Date til Signing (alternativt frem til Closing). Garantibrud giver dog som Pre-Closing Covenants alene mulighed for et erstatningskrav, der oftest yderligere vil være begrænset af en 18 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

6 aftalt de minimis 24, basket 25 og/eller cap 26. Ønskes en decideret ret til at gå fra handlen, bør dette håndteres ved de føromtalte Conditions Precedent. Endelig, og i konsekvens af at Pre-Closing Covenants alene vedrører selve Target, har køber et behov for at sikre, at sælger ikke på ejerniveau fjerner midler fra Target og dermed mindsker Targets værdi, eksempelvis ved udlodning af udbytte, kapitalnedsættelse eller lignende. Dette sikres ved såkaldte no leakage bestemmelser, der direkte forbyder sælger at foretage sådanne dispositioner. No leakagebestemmelser indsættes som både garantier og Pre-Closing Covenants for at dække hele perioden fra Cut-Off Date til Closing. Cut-Off Date Signing Closing Garantier Pre-Closing Covenants Conditions Precedent 2.2 Per Closing Closing Accounts Tid Illustration af beskyttelsesperioder De relevante beskyttelsesperioder ved henholdsvis Pre-Closing Covenants, Conditions Precedent og garantier fremgår af følgende illustration: Koncept I modsætning til Locked Box kan parterne aftale at fastsætte købesummen endeligt per Closing. I sådant tilfælde taler man om udarbejdelse af closing accounts, der terminologisk er den endelige beregning af købesummen per Closing baseret på de aftalte principper i overdragelsesaftalen (herefter Closing Accounts ). Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 19

7 Prisen for den rene fastsættelse ved Closing Accounts er imidlertid, at den endelige købesumsfastsættelse sker efter Signing og altså på et tidspunkt, hvor parterne som det klare udgangspunkt ikke længere kan gå fra handlen. I overensstemmelse med de aftalte principper for købesumsfastsættelsen beregner parterne per Signing en estimeret købesum på baggrund af tilgængelig finansiel data for Target per Signing 27 (herefter Estimeret Købesum ). Det er i forhold til den Estimerede Købesum, at købesumsreguleringen foretages, idet parterne med Closing som skæringsdato fastsætter den endelige købesum (herefter Endelig Købesum ) i overensstemmelse med de principper, der blev brugt ved beregning af den Estimerede Købesum. På denne måde indregnes Targets driftsresultat i perioden mellem Signing og Closing i den endelige købesumsfastsættelse. I den ideelle verden ville parterne være i stand til at beregne den Endelige Købesum per Closing-dagen, og køber ville således blot betale den Endelige Købesum til sælger uden en efterfølgende regulering i forhold til den Estimerede Købesum. Det er dog ikke i praksis muligt at fastsætte den Endelige Købesum på selve Closing-dagen, dels da Target typisk ikke per Closing-dagen kan levere samtlige relevante finansielle data 28, og dels da parterne næppe kan nå at blive enige om selve beregningen. Endelig beregning af de finansielle data vil almindeligvis først blive foretaget efter 4-8 uger efter Closing, og af denne grund betaler køber den Estimerede Købesum på Closing-dagen. Så snart den Endelig Købesum er opgjort 29, foretages reguleringen, der opgøres som forskellen på den Estimerede Købesum og den Endelige Købesum. Er den Endelige Købesum højere end den Estimerede Købesum, betaler køber differencen til sælger og omvendt, eventuelt tillagt en aftalt forrentning fra Closing-dagen. Sammenfattende kan man forstå købesumsreguleringen ved Closing Accounts som en konsekvens af, at den Endelige Købesum ikke kan beregnes på selve Closing-dagen Fordele ved Closing Accounts Den åbenlyse fordel ved Closing Accounts er, at sælger som det juridiske udgangspunkt bærer risikoen for Targets drift helt frem til Closingdagen, hvilket minimerer behovet for Pre-Closing Covenants. Sælger er altså tilskyndet til, at Target skal levere et positivt driftsresultat mellem Signing og Closing, da sælger betales for dette positive resultat på grund af Targets øgede kontantbeholdning/værdi af omsætningsaktiver 31. Closing Accounts kan således opfattes som den mest rene form for købesumsfastsættelse i forhold til den ejendomsretlige overgang af Target fra sælger til køber Udvalgte problemstillinger ved Closing Accounts principper for opgørelse af Endelig Købesum Prisen for den rene fastsættelse ved Closing Accounts er imidlertid, at den endelige købesumsfastsættelse sker efter Signing og altså på et tidspunkt, hvor parterne som det klare udgangspunkt ikke længere kan gå fra handlen. Dette forhold stiller høje krav til udarbejdelse af overdragelsesaftalen, der i videst muligt omfang skal fastlægge principperne for opgørelsen af den Endelige Købesum, således at enhver efterfølgende usikkerhed om opgørelsen af de enkelte finansielle poster i Target minimeres. Skal huslejedepositum eksempelvis kvalificeres som kontanter med en dertilhørende forøgelse af NIBD, eller er det en del af et anlægsaktiv, der ikke skal betales separat for? Svaret er ikke entydigt, og kvalifikationen bør derfor diskuteres inden Signing ved fastsættelse direkte i overdragelsesaftalen sammen med en angivelse af de regnskabsprincipper, der skal lægges til grund for den endelige opgørelse 32. Som nævnt indledningsvis kompliceres denne proces imidlertid af overlappet i arbejds- og kompetencefordelingen mellem de juridiske og de finansielle rådgivere. Mens advokaten fører pennen på overdragelsesaftalen, vil den finansielle rådgiver typisk foretage selve kvalifikationen af de enkelte poster, uden at denne nødvendigvis integreres i overdragelsesaftalen. Dialog og tværfaglig forståelse er derfor i denne henseende afgørende for en effektiv og hensigtsmæssig justeringsmekanisme. Det kan i denne forbindelse overvejes at udarbejde et bilag til overdragelsesaftalen baseret på Targets balance fra seneste (reviderede) regnskab, hvori den finansielle rådgiver kvalificerer hver enkelt balancepost 33 i forhold til opgørelse af NIBD og WC Maksimum for regulering Uagtet grundig forudgående kvalifikation er det ikke utænkeligt, at visse poster bliver overset. Parterne kan derfor (omend usædvanligt) overveje at aftale en øvre- og/eller nedre grænse for regulering af forskellen mellem den Endelige Købesum og den Estimerede Købesum (en såkaldt peg ), således at køber og sælger ved, hvad den Endelige Købesum som minimum/maksimum vil blive Regulering for afvigelser i EBIT/EBITDA Som nævnt i afsnit 2.4 vil både den Estimerede Købesum og den Endelige Købesum typisk opgøres som: Købesum = Enterprise Value +/- NIBD +/- afvigelse fra NWC. Forventningen til Targets fremtidige drift (herunder driften mellem Signing og Closing) er almindeligvis indregnet i Enterprise Value (se afsnit 1.1). Af denne årsag fastsætter parterne typisk Enterprise Value som en konstant direkte i overdragelsesaftalen, der er ens ved opgørelsen af den Estimerede Købesum og den Endelige Købesum. Reguleringen ved Closing Accounts foretages således almindeligvis alene på baggrund af afvigelser i NIBD og/eller NWC. 20 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

8 Dette sagt kan der (meningsfyldt om end usædvanligt i praksis) reguleres for afvigelser på EBIT/EBITDA-niveau, i tilfælde hvor Enterprise Value er fastsat med udgangspunkt i Targets EBIT/EBITDA for indeværende år (der endnu ikke er endeligt kendt), og særligt hvis Signing og Closing ligger på hver sin dag af regnskabsårets afslutning. Sker Signing eksempelvis i november, mens Closing forventes gennemført i januar, vil Target (såfremt kalenderåret er regnskabsår) i mellemperioden kunne udarbejde årsrapport per 31. december, hvorved den per Signing estimerede EBIT/EBITDA endeligt kan verificeres per Closing. Det erindres, at parterne i overdragelsesaftalen netop kan aftale præcis hvilke poster, der skal kvalificeres som henholdsvis, finansiel gæld, kontanter, omsætningsaktiver etc, og det kan således overvejes, om overdragelsesaftalen i ovennævnte eksempel skal kvalificere en de facto EBIT/EBITDA-afvigelse, som gæld (justeret for en multipel), med den konsekvens, at en negativ afvigelse vil forøge Targets gæld og dermed formindske den Endelige Købesum Illustration af opgørelsestidspunkter Opgørelsen af Closing Accounts illustreres tidsmæssigt ved følgende skitse: Signing Fastsættelse af Estimeret Købesum (typisk inden Signing) 2.3 Post-Closing Earn-Outs Koncept Closing Skæringsdato for Closing Accounts og betaling af Estimeret Købesum Opgørelsesdato Købesumsregulering og betaling af difference mellem Estimeret Købesum og Endelig Købesum Tid Udgangspunktet for parternes værdiansættelse af Target og dermed købesummen er, at sælger helt naturligt er mere optimistisk om Targets driftspotentiale end køber. Sælger har jo en interesse i at få så høj en købesum som muligt, mens køber ønsker at betale så lidt som muligt. Enighed om købesummen i hvert fald delvis er netop en forudsætning for anvendelse af enten Locked Box eller Closing Accounts, og ved uenighed må parterne derfor overveje en alternativ fastsættelsesmetode, der tager højde for Targets de facto indtjening efter Closing. Dette kan ske ved earn-outs (herefter Earn-Outs ), der er en justeringsmekanisme, der på et eller flere nærmere fastlagte tidspunkter i en periode efter Closing (herefter Earn-Out Perioden ) giver sælger ret til en (mer)betaling fra køber baseret på Targets opnåelse af nærmere definerede finansielle og/eller operationelle milestones (herefter Milestones ). Earn-Outs benyttes typisk i tillæg til en fast købesum fastsat enten på baggrund af Locked Box eller Closing Accounts, og Earn-Outs udgør således ofte kun en del af den samlede købesum Milestones Finansielle Milestones Finansielle Milestones (herefter Finansielle Milestones ) fastsættes ofte på baggrund af den forventede fremtidige indtjening, der er indgået som et led i fastsættelsen af Enterprise Value, således at Earn-Out-betalingen alene sker ved reel opnåelse af den forventede indtjening. Betalingen kan herefter ske som en procentsats af differencen mellem Targets reelle indtjening baseret på Targets (reviderede) årsrapport i Earn-Out Perioden og den forventede minimum indtjening i Earn-Out Perioden. Opnår Target således alene det forventede minimum, modtager sælger ingen betaling, mens sælger modtager en procentsats af den indtjening, der overstiger det fastsatte minimum (evt. op til et maksimbeløb). Er den forventede fremtidige indtjening eksempelvis DKK 1 million om året ved fastsættelse af Enterprise Value, og ønsker køber alene at bære risikoen for, at Target opnår en indtjening på DKK , udformes Earn-Out en med DKK som minimumresultat, således at sælger kun modtager Earn-Out-betaling, som en procentsats af den reelle indtjening over DKK (eventuelt justeret med en beregnet multipel). Earn-Outs forudsætter, at den faste del af købesummen, der betales på Closing, tilsvarende reduceres med differencen mellem den forventede indtjening og minimum indtjeningen (eventuelt justeret for en beregnet multipel) (dvs. differencen mellem DKK 1 million og DKK i ovenstående eksempel). Således sikres, at sælger ikke opnår dobbeltbetaling for denne del af indtjeningen Operationelle Milestones Operationelle Milestones (herefter Operationelle Milestones ) kan være indgåelse af leverandøraftaler, opnåelse af bestemte kundeordrer, godkendelse af et patent eller lignende kendelige forudsætninger for købers køb af Target. Ved operationelle Milestones fastsættes Earn- Out-betalingen ofte som et fast beløb, der afspejler opnåelsen af den pågældende Milestone værdi for køber 34. Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 21

9 Sælger vil have interesse i, at Target drives med kortsigtet profit for øje i Earn-Out Perioden, da sælger ikke vil få del i indtjeningen efter Earn- Out Periodens udløb Fordele ved Earn-Outs Ved at lade en del af købesummen være afhængig af driften i Target efter Closing sikres, at også sælger i hvert fald delvist bærer risikoen for Targets fremtidige drift efter devisen put your money where your mouth is. Almindeligvis vil Earn-Outs dog alene medføre en potentiel merbetalingsforpligtelse for køber, men derimod ikke en tilbagebetalingsforpligtelse for sælger i tilfælde af manglende opnåelse af Milestones. Dette bør tages i betragtning ved fastsættelse af splittet mellem fast købesum og Earn-Outs, således at Earn-Outs ikke alene opleves som en art merbetaling for sælger i tillæg til en allerede opnået forventet købesum. I tillæg til den mere nuancerede risikodeling mellem sælger og køber er den åbenlyse fordel for køber, at den fulde købesum for Target ikke skal erlægges på Closing. Køber vil således i det omfang selvfinansieringsreglerne tillader det kunne erlægge Earn-Out-betalingerne (helt eller delvist) med Targets egne midler Udvalgte problemstillinger ved Earn-Outs Post-Closing Covenants og rapporteringsforpligtelser Earn-Outs medfører den samme problemstilling som Locked Box bare med omvendt fortegn: Hvor køber ved Locked Box bærer risikoen for Targets drift mellem Cut-Off Date og Closing, mens sælger kontrollerer Target, bærer sælger ved en Earn-Out (delvist) risikoen for Targets drift efter Closing i Earn-Out Perioden, hvor køber kontrollerer Target. Dertil kommer, at Earn-Outs typisk vil være fastsat ud fra en art going concern -betragtning, hvor sælger alene skal bære risikoen for den del af Targets drift, der kunne forventes, hvis Target blev drevet videre i overensstemmelse med den historiske drift. Det er altså ved Earn-Outs sælger, der har en interesse i, at købers dispositionsfrihed over Target reduceres i Earn-Out Perioden gennem begrænsninger på købers drift af Target (herefter Post-Closing Covenants 36 ). Da Earn-Out Perioden desuden typisk er længere end perioden mellem Cut-Off Date og Closing (som er den relevante eksponeringsperiode i Locked Box, se afsnit 3.3.4), er sælgers risikoeksponering umiddelbart større ved Earn-Outs end ved Locked Box. Når man sammenligner risikoeksponering ved Earn-Outs og Locked Box, er det dog væsentligt at være opmærksom på, at mens køber typisk bærer den fulde risiko for Targets drift mellem Cut-Off Date og Closing i Locked Box, bærer sælger risikoen for Targets Drift i Earn-Out Perioden sammen med køber. Køber vil derfor også være motiveret til, at Target leverer et positivt driftsresultat i Earn-Out perioden, hvilket almindeligvis mindsker sælgers behov for Post-Closing Covenants i forhold til købers behov for Pre-Closing Covenants ved Locked Box. Sælger bør dog sikres mod, at køber manipulerer Targets drift, således at de fastsatte Milestones ikke opnås i Earn-Out Perioden men først umiddelbart derefter, hvor køber ikke længere skal betale sælger. Denne problemstilling løses typisk med en best efforts 37 -forpligtelse for køber til at yde sit bedste i Earn-Out Perioden for at opnå de fastsatte Milestones, om end sælger bør være opmærksom på, at en sådan forpligtelse formentlig primært har en signalværdi. Best efforts bør derfor som minimum kombineres med en løbende informationspligt fra køber til sælger, herunder at sælger gives adgang til Targets regnskabsmateriale, og/eller at sælger gives ret til repræsentation i Targets bestyrelse i Earn-Out Perioden. Som følge heraf medfører Earn-Outs også en væsentlig kontrolopgave for sælger i Earn-Out Perioden, da sælger dels skal forholde sig til informationen fra køber og dels skal bruge eventuelle ressourcer på repræsentation i Target. Endelig bemærkes, at det ved Earn-Outs i modsætning til Locked Box typisk er irrelevant at tale om garantier i Earn-Out Perioden, da køber næppe vil afgive garantier på Targets fremtidige drift Fastsættelse og beregning af Earn-Out-betalingen I forlængelse af diskussionen om sælgers kontrol med Target i Earn- Out Perioden kommer udfordringen med beregningen af selve Earn- Out-betalingen. Sælger vil have interesse i, at Target drives med kortsigtet profit for øje i Earn-Out Perioden, da sælger ikke vil få del i indtjeningen efter Earn-Out Periodens udløb. Køber vil derimod ofte have en mere langsigtet investeringshorisont, hvor det isolerede resultat i Earn-Out Perioden ikke er afgørende. Dertil kommer, at selvom Earn-Outs fastsættes ud fra førnævnte going concern -betragtning, vil køber ofte ikke blot videreføre Targets historiske drift. Tværtimod vil det ofte være en forudsætning særligt for en industriel køber at der foretages større eller mindre (ekstraordinære) investeringer i Earn-Out Perioden, eksempelvis til udvikling af nye (produkt)markeder, turn-around -overvejelser, integrering af Target i en eksisterende køberkoncern etc. Disse investeringer vil forventeligt genere værdi for Target på lang sigt, men på kort sigt (og dermed i Earn-Out Perioden) vil de ofte medføre øgede omkostninger, der reducerer Earn-Out-betalingen til skade for sælger. Da sådanne investeringer imidlertid ofte er en forudsætning for, at køber vil overtage Target, er det næppe meningsfyldt alene at regulere denne problemstilling ved brug af Post-Closing Covenants. Sælger bør derfor sikre sig, at der ved beregning af Earn-Outs tages højde for de på forhånd planlagte køber-investeringer, eksempelvis ved at indtjeningen justeres for de faktisk afholdte ekstraordinære omkostninger, herunder anlægsinvesteringer, der ikke kan forventes at påvirke Targets drift positivt i Earn-Out Perioden. Dette kan eventuelt kombineres med en Post-Closing Covenant, der kræver sælgers samtykke, hvis køber ønsker at foretage yderligere investering ud over, hvad der allerede er justeret for i Earn-Out-beregningen. Balancen er selvsagt hårfin, da køber ikke nødvendigvis har planlagt samtlige investeringer i Target allerede per Signing/Closing, og det desuden 22 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

10 er svært at forudsige, hvilke investeringer der først vil påvirke Targets drift positivt efter Earn-Out Periodens udløb. Hertil kommer, at reguleringen af Earn-Out-beregningen principielt bør gå begge veje for de tilfælde, at købers overtagelse af og investeringer i Target allerede i Earn-Out Perioden medfører en besparelse, der påvirker Targets drift positivt 39. Dette vil dog sjældent være muligt at håndtere i praksis. Hvorledes kombinationen af eventuelle Post-Closing Covenants, rapporteringsforpligtelser og justeringer for køber-investeringer sammensættes vil i sidste ende i høj grad afhænge af parternes forhandlingsstyrke. Dette betændte grænseområde mellem sælgers sikkerhed for betaling af Earn-Outs og købers manøvrefrihed, kræver først og fremmest, at principperne for den endelige fastsættelse er klart og udtømmende beskrevet i overdragelsesaftalen. Da Earn-Outs netop beregnes Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 23

11 Fastsættelsen af købesummen i en virksomhedsoverdragelse er en tværfaglig disciplin, som stiller store krav til køber og sælgers rådgivere. efter Signing (og efter Closing), hvor parterne altså allerede er bundet af overdragelsesaftalen, gør de samme overvejelser sig gældende som ved fastsættelse af beregningsmekanismen ved Closing Accounts, hvorfor der henvises til afsnit 2.2. Problemstillingen er selvsagt mest udtalt ved Finansielle Milestones 40, da Earn-Out-betalingen typisk vil være endeligt fastsat på forhånd ved Operationelle Milestones Illustration af betalingstidspunkter Betaling af købesummen ved brug af Earn-Outs kan illustreres som følger: Signing Closing Earn-Out Periode { Tid Efter Ligningslovens 12b skal den samlede estimerede værdi af Earn- Out-betalinger (herefter Estimeret Earn-Outs ) angives i overdragelsesaftalen, såfremt Earn-Out-betalingen skal falde i minimum to rater, og en af disse rater udbetales i kalenderåret efter Closing. Estimeret Earn-Out anses skattemæssigt som en del af sælgers afståelsessum og en del af købers anskaffelsessum, hvilket typisk vil være irrelevant for både køber og sælger, da begge parter med ejerskab gennem en holdingselskabsstruktur med ejerskab til Target på eller over 10 % ikke afståelsesbeskattes af en avance. Den del af den reelle Earn-Out-betaling (herefter Endelig Earn- Out ), som ligger over Estimeret Earn-Out, vil imidlertid i skatteretlig henseende blive betragtet som en løbende ydelse, der giver køber et skattemæssigt fradrag i Target. Er Estimeret Earn-Out således DKK 5 millioner, mens den Endelige Earn-Out er DKK 10 millioner, opnår køber altså et skattemæssigt fradrag på DKK 5 millioner. Uagtet sælgers umiddelbare skattefrihed i forbindelse med aktieavance ved en etableret holdingselskabsstruktur, vil sælger som modsvar til købers fradrag for Endelig Earn-Outs merværdi i forhold til Estimeret Earn-Out tilsvarende blive beskattet af denne merværdi. Køber har således en væsentlig interesse i at fastsætte den Estimerede Earn-Out så lavt som muligt med udsigt til et fradrag, mens sælger modsat vil have en tilsvarende interesse i en høj værdifastsættelse for at undgå efterfølgende skattesmæk. Hvis sælger imidlertid ikke er skattepligtig i Danmark (hvilket ikke er usædvanligt ved større virksomhedsoverdragelser), vil en lav kapitalisering af Estimeret Earn-Out ikke have skattemæssige konsekvenser for sælger. Sælger vil herved kunne forære køber et skattefradrag ved at acceptere en lav kapitalisering af Estimeret Earn-Out i forhold til den forventede Endelige Earn-Out, hvilket kan indgå i overvejelserne ved forhandling af overdragelsesaftalen. I denne forbindelse erindres dog, at den lave kapitalisering af Estimeret Earn-Out naturligvis altid skal være inden for et realistisk estimat af den Endelige Earn-Out, og at SKAT har mulighed for at efterprøve og korrigere Estimeret Earn-Out, hvis dette savner realitet. 3. Konklusion Betaling af delvis købesum Milestone 1 1. Earn-Out betaling Post-Closing Covenants Milestone 2 2. Earn-Out betaling Fastsættelsen af købesummen i en virksomhedsoverdragelse er en tværfaglig disciplin, som stiller store krav til køber og sælgers rådgivere. Med de rigtige forudsætninger på hånden er der imidlertid mulighed for at tilføre klienten væsentlig merværdi gennem nøje gennemtænkte bestemmelser i overdragelsesaftalen. Købesumsfastsættelse og dens konsekvenser er derfor et emne, som både finansielle rådgivere og advokater bør søge at have et indgående kendskab til Skatteretlig præcedenseffekt af Earn-Out-estimat Noter 1 Dette er naturligvis baseret på, at Targets anlægsaktiver udnyttes effektivt i driften, idet der i modsat fald kan ske en separat prissætning på uudnyttede aktiver, eksempelvis en af Target ejet bygning, der ikke benyttes i driften og kan realiseres til kontanter. 2 For en alternativ gennemgang af Enterprise Value se Christoffer Galbo s artikel i Revision og Regnskabsvæsen, 2010, nr. 3, s Er forventningen, at Target enten ved den eksisterende drift (eksempelvis ved (myndigheds)godkendelse af eksisterende produkter under udvikling), ved omlagt drift (eksempelvis ved uudnyttet indtjeningspotentiale ved introduktion af nye markeder), eller gennem yderligere investeringer (eksempelvis anlægsinvesteringer til øget produktion og afsætning) kan øge sin fremtidige EBITDA, indregnes dette i tilbagediskonteringsfaktoren. 4 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, dvs. Targets overskud før renteudgifter, skat og afskrivninger på driftsaktiver og goodwill. Alternativt benyttes EBIT (Earning Before Interest and Taxes), såfremt afskrivningsniveauet i Target er i overensstemmelse med købers forventning til det fremtidige afskrivningsniveau. 5 Historisk EBITDA bør i så fald justeres for ekstraordinære poster, eksempelvis større ekstraordinære (og nødvendige) investeringer ved køb af driftsmateriel, byg- 24 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

12 ninger eller lignende, der har forøget Targets udgifter i de(t) pågældende år, og dermed påvirket indtjeningen negativt. 6 Dette beregnes ofte på baggrund af den såkaldte Weighted Average Cost of Capital (WACC). 7 Betaler køber fx DKK 100 mio. for Target baseret på dels en lånefinansiering med seniorlån på DKK 40 mio. til en 6 % rente og mezzaninlån på DKK 20 mio. til en 10 % rente og dels en forventet forretning af en egenkapitalen (DKK 50 mio.) på 12 % udgør WACC 9,4 %. 8 Om multiplen fastsættes på baggrund af EBIT eller EBITDA afhænger i høj grad af sammenligningsgrundlaget. EBIT-multipler bør sammenlignes med EBIT-multipler og tilsvarende for EBITDA-multipler. 9 Fra et dansk perspektiv vil der ofte være begrænset mulighed for efterprøvelse, da antallet af sammenlignelige overdragelser ofte er begrænset. I eksempelvis et USmarked med et markant højere antal årlige virksomhedsoverdragelser er sammenligningsgrundlaget i sagen natur væsentlig større og dermed en bedre indikator for en korrekt Enterprise Value. 10 Et eksempel på en (nu konstateret) meget optimistisk vurdering af det fremtidige driftsspotentiale er værdiansættelsen af Facebook, der blev børsnoteret på Nasdaq i maj Facebook-aktien blev udbudt til 38 USD svarende til en samlet markedsværdi på ca. 104 mia. USD. Med en årlig EBITDA på under 2,3 milliarder USD svarer denne værdiansættelse til en multipel på ca. 45 (!). Til sammenligning ligger multipler for øvrige højvækst US baserede IT-virksomheder typisk mellem 10 og 18, DEN RØDE TRÅD FRA DIT ØKONOMISYSTEM TIL FÆRDIGE RAPPORTER OG REGNSKABER CaseWare er IT-løsningen, der gør det nemt for virksomhedens egen regnskabsafdeling at generere rapporter og regnskaber. Det er samtidig eneste danske XBRL-løsning hvor du med få klik kan indberette digitalt til Erhversstyrelsen. 90 % af de, der prøver CaseWare, køber det. Bestil en demonstration på revisorinformatik.dk Du eksporter data fra økonomisystemer som Navision, Axapta eller E-conomic til CaseWare CaseWare genererer automatisk rapporter og regnskaber. Du udskriver færdige regnskaber eller rapporter og kan indberette digitalt til Erhversstyrelsen (XBRL) Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 25

13 mens værdiansættelsen af almindelige teknologi US-baserede vækstvirksomheder baseres på multipler på Net Interest-Bearing Debt. 12 Eksempelvis letomsættelige aktier og obligationer. 13 NIBD kan selvsagt både være positiv og negativ. Er den rentebærende gæld fx DKK 10 mio. og kontantbeholdningen DKK 20 mio. udgør NIBD DKK 10 mio. Hvis EV er DKK 100 mio. vil købesummen ift. NIBD udgøre: Købesum = 100 -(-10) = 110 mio. 14 For en alternativ gennemgang af working capital-regulering se Tue Ravnholt Frandsens artikel i Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4., s Det bemærkes i denne henseende, at ikke alle aktiver på et varelager er omsættelige (eksempelvis ukurante produkter), og at inddrivelsespotentialet for udestående fordringer ikke er lige stort. Der bør således justeres herfor i beregningen af omsætningsaktivernes værdi i WC-opgørelsen. 16 Fra et US/UK-perspektiv defineres normaliseret (net) working capital ofte som en samlebetegnelse for både NIBD og WC, hvilket medfører en samlet regulering af disse poster. Det er væsentligt, at denne terminologiske forskel holdes for øje ved gennemgang af US/UK overdragelsesaftaler. 17 Principperne for fastsættelse af købesummen bør desuden (til en vis grad) afspejles i overdragelsesaftalens garantikatalog. Når købesummen er fastsat på baggrund af Targets drift og denne drift historisk og forventelig indeholder visse småskavanker (er historisk EBITDA eksempelvis påvirket af løbende (forventelige) søgsmål), bør sælger alene indestå for forhold ud over disse skavanker. Argumenter med, at sælger har nøglerne til Target indtil Closing og derfor bør bære enhver risiko her inden, bør således nuanceres af, at visse forhold allerede er reguleret over Targets drift. 18 Er købesummen opgjort med udgangspunkt i Targets seneste årsrapport eller lignende (del)regnskab, som ikke er revideret på Signing, kan det overvejes, om der skal indsættes en Conditions Precedent (se afsnit ) om, at det finansielle grundlag, som købesummen blev baseret på i alle materielle aspekter skal stemme overens med den reviderede årsrapport, når denne foreligger. 19 Denne umiddelbare fordel bør dog afvejes mod de højere krav, der stilles til købers finansielle due diligence, da købesummen ikke er genstand for efterfølgende regulering. 20 Typisk betingelser der ligger uden for parternes rådigheder, eksempelvis godkendelse fra konkurrencemyndigheder. 21 Hvis Targets ledelse fortsætter efter Closing formindskes dette problem selvsagt, da denne ledelse (antageligt) vil være lige så motiveret for at levere et positivt driftsresultat for Target uagtet ejerskiftet fra sælger til køber. Motivation kan angiveligt øges ved købers introduktion af særlige incitamentsaflønningspakker til ledelsen. 22 Ved Earn-Outs vil det naturligvis være sælgers og ikke købers samtykke se afsnit Alternativt eller i tillæg hertil kan indsættes en såkaldt MAC-clause (Material Adverse Change), der tillader køber at gå fra handlen i tilfælde af materielle negative ændringer i Targets drift, uagtet om dette skyldes brud på Pre-Closing Covenants. 24 En minimumsgrænse for hvilke krav, køber kan gøre gældende. Er værdien af et krav således under de minimis, er køber afskåret fra at gøre kravet gældende mod sælger, uanset garantikataloget omfatter det pågældende krav, og køber de facto har lidt det pågældende tab. 25 En minimumsgrænse for hvornår krav kan gøres gældende baseret på den kumulerede værdi af købers krav som følge af brud på garantikataloget. Er basket -værdien således DKK , kan køber først gøre krav gældende mod sælger, når den kumulerede værdi af købers krav overstiger DKK Om køber kan gøre den fulde værdi af sine krav gældende, eller alene værdien krav, der overstiger basket - værdien afhænger af, om basket er gjort tipping (krav på den fulde værdi) eller non-tipping (alene krav på værdi over basket -værdi). En basket kan kombineres med en de minimis, således det alene er krav over de minimis -grænsen, der medregnes, når det vurderes, om basket -grænsen er nået. 26 En øvre grænse for købers mulighed for at gøre krav gældende mod sælger. Køber er således afskåret fra at gøre krav gældende mod sælger, når cap en er nået, uanset garantikataloget omfatter det pågældende krav, og køber de facto har lidt det pågældende tab. 27 I særlige tilfælde før Signing, når Signing og Closing sker samtidigt. 28 Dette skyldes, at alle relevante transaktioner for Target, der påvirker de finansielle poster, sjældent vil være registreret på selve Closing-dagen, i Targets (interne) finansielle rapportering. Dette er alene et spørgsmål om teknik (it-system). 29 Parterne vil almindeligvis aftale en tidsfrist for opgørelsen, eksempelvis 30 dage efter Closing. Rent praktisk aftaler parterne, at køber (der jo har overtaget Target per Closing) laver en første beregning af den Endelige Købesum, som sælger herefter har mulighed for at kommentere (hvem der laver første udkast, kan ligeledes være et forhandlingspunkt). Kan parterne ikke blive enige om selve beregningen inden for den angivne frist, bør der indsættes en bestemmelse i overdragelsesaftalen om, at den endelige fastsættelse foretages af uafhængig tredjemand (typisk en revisor, deraf termen arbitrating auditor ), hvis fastsættelse er bindende for begge parter. 30 En praktisk konsekvens af Closing Accounts er desuden, at selve Closing-dagen bør tilpasses Targets finansielle rapportering. Udarbejder Target eksempelvis (internt) månedlige regnskaber med ultimo den pågældende måned som skæringsdato, bør Closing-dagen ligeledes fastsættes til ultimo den pågældende måned, så der ikke skal laves en ekstra opgørelse alene til brug for Closing Accounts. 31 Dette kunne foranledige sælger til at manipulere driften for et forøget positivt driftsresultat per Closing, eksempelvis ved at stoppe planlagte fremtidige markedsføringstiltag. Dette søges undgået ved en general Pre-Closing Covenant på ordinary conduct mellem Signing og Closing. Der er således stadig behov for sådanne Covenant men behovet er som nævnt minimeret i forhold til Locked Box. 32 Det er i denne henseende væsentligt, at den Endelige Købesum opgøres ud fra samme regnskabsprincipper som den Estimerede Købesum, da introduktion af nye regnskabsprincipper kan medføre en væsentlig (utilsigtet) regulering. 33 I denne henseende bemærkes dog, at ikke alle relevante poster nødvendigvis fremgår af Targets balance. 34 Operationelle Milestones kan med fordel anvendes, hvor Targets næstkommende regnskabstal er af begrænset betydning, eksempelvis hvor opnåelsen af et patent er afgørende for Targets fremtidige drift uden at dette afspejles i de næstkommende regnskaber. 35 Køber kan desuden som udgangspunkt forudsat konneksitet (der kan sikres direkte i overdragelsesaftalen) modregne eventuelle krav mod sælger (typisk som følge af brud på garantierne) i Earn-Out-betalingerne. Herved opnår køber en større sikkerhed for at betaling af (mod)kravene. 26 Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

14 36 Post-Closing Covenants ved Earn-Outs er ækvivalenten til Pre-Closing Covenants ved Locked-Box. 37 Begrebet best effort er, som det er tilfældet for en række anglesaksiske M&Abegreber, ikke efterprøvet ved de danske domstole og har derfor ikke nødvendigvis et selvstændigt juridisk indhold i dansk ret. Det kan skabe tvivl ved fortolkning af bestemmelser, hvor begrebet best effort er anvendt. Denne problemstilling bør holdes for øje ved koncipering af overdragelsesaftalen. 38 Tilsvarende er det meningsløst at tale om Conditions Precedent, da køber og sælger i sagens natur ikke kan gå fra handlen efter Closing. 39 Ved eksempelvis integration af Target i en bestående køberkoncern, vil Target alene skulle betale for sin del af driftsomkostningerne (overhead expenses) med en dertilhørende besparelse til følge grundet stordriftsfordele (economies of scope). Dette kan eksempelvis være en del af lejen for de kontorlokaler, hvori købers øvrige virksomhed ligger, markedsføringsomkostninger, der centraliseres, forsikringsomkostninger etc. 40 Typeeksemplet er tvivl om EBIT/EBITDA-opgørelsen til brug for beregningen af Earn- Outs, herunder hvorledes de enkelte finansielle poster skal indgå samt den mulige justering for køber-investeringer. På samme måde kan der opstå tvivl om, hvorvidt Milestones skal vurderes over en bestemt periode alene eller kumulativt over hele Earn-Out Perioden. Et eksempel kunne være følgende scenarie: Parterne har aftalt, at der skal ske betaling ved stigning på 10 % i EBITDA i første regnskabsår efter Closing (Milestone 1) og igen ved stigning på 20 % i EBITDA i andet regnskabsår (Milestone 2). Hvis Target i første regnskabsår kun opnår en stigning i EBITDA på 8 %, men i andet regnskabsår opnår en stigning på 25 %, skal køber så betale den fulde Earn-Out for opnåelsen af Milestone 2, eller har køber ret til at modregne værdien af de 2 % af EBITDA som manglede i år 1 for at Milestone 1 blev opfyldt. Den mobile revisor - et koncept fra Inventio.IT baseret på Dynamics C5 AuditPlus, C5 Online og Hosted Desktop tilpasset revisors behov for effektivitet, fleksibilitet og mobilitet Standard kontoplaner Revisor Eksport Igangværende arbejder Magnus Årsafslutning C5 Online Optimeret kundebogføring Perioderapportering Ressource planlægning Budget C5 AuditPlus anvendes af mere end 2000 revisorer og er et af markedets mest udbredte brancheløsninger. C5 AuditPlus håndterer alt omkring regnskab, klientbogføring, årsafslutning samt den interne timesagsstyring - det er effektivitet. C5 Online er Danmarks mest anvendte økonomisystem. C5 Online sikre både din kunde og dig som revisor adgang døgnet rundt fra enhver PC med internetadgang - det er fleksibilitet. Pris fra 149,-/mdr. Hosted Desktop sikre dig høj stabilitet og sikkerhed til en fast månedlig ydelse. Slip for besværet og overlad driften af din server og programmer til Inventio.IT og få adgang til dine data døgnet rundt uanset lokalitet - det er mobilitet. Se meget mere på eller Simulering Timesag Moms Anlæg Inventio.IT A/S Lyskær 3 EF Tilst Søndervej 136 Tlf Herlev 8381 Tilst Fax Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv 27

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftaler (SPA)

Aktieoverdragelsesaftaler (SPA) Aktieoverdragelsesaftaler (SPA) København, den 26. maj 2016 2 Share Purchase Agreement (SPA) - Indledning Målsætning for de næste 45 minutter? For de nye af jer indenfor M&A Give overblik og forståelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Opgørelse og regulering

Opgørelse og regulering Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 1. Indledning Bestemmelser om opgørelse og regulering af købesum er blandt de vigtigste bestemmelser i aftaler om virksomhedshandler. Koncipering

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Til investorerne i 1 OBO skib, B&W Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato:

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen.

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. WP 2009-04 Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. by Partner Anders C. Madsen, PricewaterhouseCoopers Director Jacob Erhardi, KPMG Professor Thomas Plenborg, Copenhagen

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere