Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdi-indikation. Virksomhed A/S"

Transkript

1 Nordic Valuation Morten Christensen cand.merc., MBA Mobil: CVR: Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er den mest anvendte model til værdiansættelse af virksomheder i forbindelse med handel. Den bagvedliggende praktiske modelopbygning og beregningsmetode i nærværende rapport er gennemtestet og opbygget med udgangspunkt i såvel teoretisk som praktisk anerkendte forskere i Corporate Finance og værdiansættelsesmodeller. Modellen anvendes ligeledes til værdiansættelse af virksomheder, når der foretages impairmenttest, jf. IFRS IAS 36. Der er udarbejdet resultat- og balanceestimater samt cashflow- og ROIC estiamater for en 5 årig periode, hvorefter en terminalværdi er beregnet. Herudover er diskonteringsrenten (WACC) beregnet. Da modellen indeholde mange variabler, der hver især kan påvirke værdien, er der yderligere foretaget simuleringer, hvorefter nye værdier er beregnet. Der er derfor ikke beregnet én eksakt værdi, men et område. Der findes kun én rigtig værdi for virksomheden, og det er værdien køber og sælger bliver enige om. Rapporten skal derfor betragtes som en indikation, der kan fungere som beslutningsstøtte til enten et eventuelt salg nu, eller til brug for optimering af virksomhedens fremtidige værdi. Samtidig giver rapporten indblik i, hvordan ændringer i virksomhedens cashflow påvirker værdien. Anvendt model Discounted CashFlow inklusiv Scenarie og følsomheds analyser Side 1 af 13

2 Virksomhed A/S Værdien er estimeret til DKK Denne rapport giver indsigt i 1. Den estimerede værdi af virksomheden og EV/EBITDA multipel. (side 3) 2. Følsomhedsanalyse: Værdi ved ændring i omsætningsvækst. (side 4) 3. Følsomhedsanalyse: Værdi ved ændring i arbejdskapital. (side 5) 4. Værdiberegningen i detaljer med forecasts (basis-scenarie) (side 6) 5. Følsomhedsanalyse: Påvirkning fra ændring i diskonteringsfaktor og vækst. (side 7) 6. Balancen (side 8) 7. Detaljer: Omsætningsvækst scenarier (side 9 og 1) 4. Detaljer: Ændringer i arbejdskapital scenarier (side 11 og 12) 7. Sådan styres efter at øge værdien. Kontakt (side 13) Side 2 af 13

3 Omsætning, DKK Nordicvaluation.dk Summering af værdi-indikation Anvendt model Scenarie 1 Estimeret værdi af virksomhed, DKK Følsomhedsanalyse laveste værdi, DKK (note) Følsomhedsanalyse højeste værdi, DKK (note) Discounted Cashflow Basis scenarie Note til følsomhedsanalyser: Følsomhedsanalysen viser ændringer i værdien ved ændring i diskonteringsrenten (WACC) og vækst i terminalperioden (uendelighedsperioden). Nærmere beskrevet side 7 Der er yderligere foretaget følsomhedsanalyse ved ændring i omsætningsvækst og arbejdskapital, side 4 og side 5. De modeller der anvendes til værdiansættelse påvirkes stærkt af ændringer i forudsætninger.som virksomhedsejer får du her stor viden om, hvor meget værdien af din virksomhed kan simuleres af købere eller andre aktører. Du kan derfor med stor fordel kontakte for at få en yderligere dybere værdi-indikation som hjælp ved køb eller salg. Værdi område - generel følsomhedsanalyse 3.. Værdi område Lav Høj Flere følsomhedsanalyser de kommende sider Side 3 af 13

4 Omsætning, DKK Nordicvaluation.dk Ændringer i omsætningsvækst - følsomhed Omsætningsvækst - betydning for virksomhedens værdi. Virksomhedens værdi påvirkes af mange forhold omkring de fremtidige forventninger. En meget vigtig faktor er estimater for omsætningen i virksomheden. Det siger sig selv at jo større omsætning med samme avance jo større indtjening. Ses på cashflow og beregninger af virksomhedens værdi har omsætning meget stor betydning. Herunder beregnes to scenarier ud over virksomhedens værdi: Et med vækst og et med ekstra vækst: Vækst i omsætning: Terminal År 15/16 16/17 17/18 18/19 19/2 Nul vækst i omsætning,%,%,%,%,% side 9 Basis scenarie 8,5% 6,% 5,% 4,% 3,% side 6 Øget omsætningsvækst 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% side 1 Scenarie 2 Omsætningsvækst Nul vækst oms. Basis scenarie Ekstra vækst oms Værdi ved ændringer i omsætningsvækst Nul vækst oms. Basis scenarie Ekstra vækst oms Side 4 af 13

5 Værdi af virksomhed Nordicvaluation.dk Ændringer i arbejdskapital - følsomhed Arbejdskapital - betydning for virksomhedens værdi. Arbejdskapital består af tilgodehavender fra kunder, varelager fratrukket gæld til leverandører. Arbejdskapitalen har direkte betydning for virksomhedens cashflow og dermed værdien af virksomheden. Eksempel varelager: Jo større summer der er bundet i varelageret, jo mere presses likviditet. Eksempel tilgodehavender fra kunder: Jo længere betalingsfrist jo mere presses likviditet. Eksempel leverandører: Jo længere betalingsfrist du som virksomhed kan opnå jo bedre likviditet. Andre driftsmæssige tilgodehavender og gældsposter kan også indgå i arbejdskapitalen. I basis scenarie stiger arbejdskapitalen med 5% af væksten i omsætning Altså, for hver krone omsætningen stiger, stiger pengebindingen i arbejdskapital med det halve. I scenariet herunder simuleres yderligere ændringer i arbejdes kapital: Hvad nu hvis virksomheden formår at holde arbejdskapitalen uændret i forhold til omsætningsstigningen Hvis virksomheden ikke styrer arbejdskapital aktivt og den stiger med samme takt som omsætning Arbejdskapitalen udtrykkes som omsætningshastighed i forhold til omsætning. F.eks. betyder en omsætningshastighed på 12 i forhold til omsætning, at arbejdskapitalen omsættes 12 gange årligt. Jo højere omsætningshastighed altså jo højere tal, jo bedre for cashflow da aktiverne omsættes hurtigere i forhold til oms. I rapporten er der udarbejdet samlet netto beregning for arbejdskapital, men hos Nordicvaluation.dk kan du erhverve en detaljeret rapport hvor hvert enkelt element gennemgås i værdi-indikationsrapporten. Omsætningshastighed på netto arbejdskapital Terminal År 15/16 16/17 17/18 18/19 19/2 Arbejdskapital styres ikke 12, 12, 12, 12, 12, Side 11 Basis scenarie (medium) 12,5 12,9 13,2 13,5 13,7 Side 6 Arbejdskapital sænkes 13,1 13,8 14,5 15,1 15,6 Side 12 Scenarie 3 Arbejdskapital ændring: Omsætningshastighed Arbejdskapital stiger med Basis scenarie Arbejdskapital nedbringes vækst i omsætning Arbejdskapital stiger lidt i forhold til omsætning Oms.hastighed lav oms. hastighed medium oms. hastighed høj Værdi af virksomhed ved ændringer i arbejdskapital Oms.hastighed lav oms. hastighed medium oms. hastighed høj U Side 5 af 13

6 Forudsætninger: Risikofri rente 1,44% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 1,4% Beta,69 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,3% Gældsdel af WACC med 25% skat,25% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,3% Egenkapital del af WACC 8,11% Target gældsandel 22,% Dette giver: Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,36% Scenarie 1: Basis Scenarie Terminalbase Vækst (omsætning) 8,5% 6,% 5,% 4,% 3,% Bruttoavance procent 16,1 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Omsætningshastighed arbejdskapital 12, 12,5 12,9 13,2 13,5 13,7 Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 2,% Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger Evt. andre manuelle omkostninger EBITDA EBITDA-margin 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Afskrivninger EBIT til beregning EBIT-margin 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% Adjusted tax NOPLAT Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Frit Cashflow til beregning NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT Total NPV af EBIT/Enterprice value 2.47 Fratrukket finansiel gæld netto Kontrol Virksomhedens beregnede værdi præmie U 6 Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier Tillæg ved salg over 5% af aktiekapital 5.95 Værdi af virksomhed samlet salg Under 5% Over 5% Side 6 af 13

7 Scenarie 1: Basis Scenarie Følsomhedsanalyse for ændringer i vækst i terminalperioden samt ændringer i diskonteringsrenten: WACC (diskonteringsrenten) er investors afkastkrav til investeringen i selskabet. WACC har betydelig indflydelse på virksomhedens værdi og da en række elementer i WACC sammensætningen består af vurderinger foretages følsomhedsberegning ved ændring i WACC +/- 1 procent. Det samme gælder væksten i terminal perioden, hvor selv en lille ændring i den forventede vækst, kan give betydelige ændringer i virksomhedens værdi. Da terminal værdien udgør en betydelig del, af virksomhedens samlede værdi, er det ikke uden betydning, om væksten sættes til 1,% eller 3,%. Typisk vurderes væksten at ligge mellem 1,% til 3,% jf. undersøgelser. Følsomhedsmatrix: DKK ' WACC 7,35% 8,36% 9,35% Vækst i terminalperioden 1,5% 2,% 2,5% Konklusion - følsomheds range for diskonteringsrente (WACC) og vækst i terminalperioden. Vurderet værdi Nedre værdi Øvre værdi Yderligere ændringer i WACC og terminalvækst kan udvide det beregnede værdi range. Udvikling i EBIT og frit cashflow: EBIT udvikling Frit Cashflow Side 7 af 13

8 Balancen Balance - arbejdskapital I den anvendte værdiansættelsesmodel, er det selskabets frie cashflow der danner grundlag for værdiansættelsen. Det frie cashflow sammensættes af cashflow fra drift samt forskydninger i selskabets arbejdskapital. Ændringer i arbejdskapitalen har derfor betydning for værdiansættelsen. For virksomheden kan udgangspunktet for estimat af fremtidig arbejdskapital opstilles således: DKK ' Primo første år Ultimo første år Varelager Tilgodehavende kunder Andre tilgodehavender 14 1 Leverandørgæld Anden gæld Periodeafgrænsning Arbejdskapital På side 6 ses, at omsætningshastigheden med disse tal kan beregnes til 12, På side 11 og 12 ses hvordan ændringer i arbejdskapitalen påvirker den estimerede værdi. Kan det lykkedes at reducere kapitalbinding i arbejdskapital øges værdien. Balance - omsættelige aktiver og finansiering Ved anvendelse af discounted cashflow modellen til værdiansættelse, beregnes først Enterprise Value, der er nutids værdien af selskabets forventede cashflow. Hertil tillægges omsættelige aktiver som likvidier, beholdning af aktier, obligationer og ejendomme samt fratrækkes bankkgæld, realkreditlån, skyldig skat af overskud. DKK ' Indstående bank / likvider 7 Ejendom og andre fin.akt Gæld til bank/kassekredit 856 Gæld realkredit Skyld skat og udbytte 664 Netto finansiering -232 (-) er gæld. Positivt tal er et tillæg. Værdi af virksomhed = Enterprise value plus/minus netto finansiering Side 8 af 13

9 Forudsætninger: Risikofri rente 1,44% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 1,4% Beta,69 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,3% Gældsdel af WACC med 25% skat,25% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,3% Egenkapital del af WACC 8,11% Target gældsandel 22,% Dette giver:,% Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,35% Scenarie 2: Vækst i omsætning er % årligt Terminalbase Vækst (ingen omsætningsvækst) Bruttoavance procent 16,1 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Omsætningshastighed arbejdskapital 12, 12, 12, 12, 12, 12, Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 2,% Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger Evt. andre manuelle omkostninger EBITDA EBITDA-margin 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Afskrivninger EBIT til beregning EBIT-margin 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% Adjusted tax NOPLAT Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Frit Cashflow til beregning ,,,,,, NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT -2 Total NPV af EBIT/Enterprice value Fratrukket finansiel gæld netto -232 Virksomhedens beregnede værdi U Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier Tillæg ved salg over 5% af aktiekapital Værdi af virksomhed samlet salg Side 9 af 13

10 Forudsætninger: Risikofri rente 1,44% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 1,4% Beta,69 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,3% Gældsdel af WACC med 25% skat,25% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,3% Egenkapital del af WACC 8,11% Target gældsandel 22,% Dette giver: Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,36% Scenarie 2: Ekstra årlig vækst i omsætning Terminalbase Vækst (omsætning) 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Bruttoavance procent 16,8 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Omsætningshastighed arbejdskapital 12, 12,6 13,2 13,8 14,5 15,2 Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 2,% Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger Evt. andre manuelle omkostninger EBITDA EBITDA-margin 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Afskrivninger EBIT til beregning EBIT-margin 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% Adjusted tax NOPLAT Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Frit Cashflow til beregning ,,,,,, NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT Total NPV af EBIT/Enterprice value Fratrukket finansiel gæld netto -232 Virksomhedens beregnede værdi U Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier Tillæg ved salg over 5% af aktiekapital Værdi af virksomhed samlet salg Side 1 af 13

11 Forudsætninger: Risikofri rente 1,44% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 1,4% Beta,69 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,3% Gældsdel af WACC med 25% skat,25% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,3% Egenkapital del af WACC 8,11% Target gældsandel 22,% Dette giver: Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,36% Scenarie 3: Arbejdskapital øges med 25% ud over forh. til omsætning Terminalbase Vækst (omsætning) 8,5% 6,% 5,% 4,% 3,% Bruttoavance procent 16,1 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Omsætningshastighed arbejdskapital 12, 12, 12, 12, 12, 12, Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 2,% Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger Evt. andre manuelle omkostninger EBITDA EBITDA-margin 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Afskrivninger EBIT til beregning EBIT-margin 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% Adjusted tax NOPLAT Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Frit Cashflow til beregning ,,,,,, NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT Total NPV af EBIT/Enterprice value Fratrukket finansiel gæld netto -232 Virksomhedens beregnede værdi U Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier Tillæg ved salg over 5% af aktiekapital Værdi af virksomhed samlet salg Side 11 af 13

12 Forudsætninger: Risikofri rente 1,44% Afkastkrav til egenkapitalen, beregnet 1,4% Beta,69 Risikotillæg (afkast krav til aktiemarkedet) 5,3% Gældsdel af WACC med 25% skat,25% Eventuelt ekstra risikotillæg 5,3% Egenkapital del af WACC 8,11% Target gældsandel 22,% Dette giver: Diskonteringsfaktor (WACC) efter skat 8,36% Scenarie 3: Arbejdskapital falder med 25% ud over forh. til omsætning Terminalbase Vækst (omsætning) 8,5% 6,% 5,% 4,% 3,% Bruttoavance procent 16,1 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% Driftsomkostninger (pct. af omsætning) 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% Omsætningshastighed arbejdskapital 12, 13,1 13,8 14,5 15,1 15,6 Vækst i terminalperioden, anbefaling 1% - 3% afhængig af virksomhed og branche 2,% Omsætning Vareforbrug Driftsomkostninger Evt. andre manuelle omkostninger EBITDA EBITDA-margin 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Afskrivninger EBIT til beregning EBIT-margin 3,1% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% Adjusted tax NOPLAT Arbejdskapital primo Arbejdskapital ultimo Afskrivninger tilbageføres Nye investeringer Frit Cashflow til beregning ,,,,,, NPV af Frit Cashflow til beregning Vækst i EBIT Total NPV af EBIT/Enterprice value Fratrukket finansiel gæld netto -232 Virksomhedens beregnede værdi U Illikviditetsrabat 31,3% Værdi af minoritets aktier Tillæg ved salg over 5% af aktiekapital Værdi af virksomhed samlet salg Side 12 af 13

13 Sæt fokus på vækst i værdi Som et ekstra tillæg til rapporten, giver denne side dig et kort indblik i, hvordan fokus kan rettes mod kontrolleret vækst i din virksomheds markedsværdi. Det er teoretisk, men disse faktorer arbejdes der med af blandt andet kapitalfonde. Et er at få et indblik i hvad værdien er i dag, men hvad så fremover? Hvor kan du rette dit fokus? Om der er finanskrise eller ikke, er styringsværktøjet det samme. Det verdensompændende konsulentfirma McKinsey & Co. er anerkendt for deres værdiansættelses rådgivning. Der peges på 3 fokusområder for at sikre vækst i værdien. Fokus på de områder sikrer også styring igennem kriser. Holdes dette skabes shareholdervalue. 1. Omsætningsvækst 2. ROIC (Afkastningsgrad) 3. WACC (diskonteringsrenten) Elementer fra de 3 områder kan med fordel indgå i virksomhedens KPI'er. Specielt de to første punkter sikrer væksten. Det er naturligt at fokus er på øget omsætning. Der hvor accellerationen i værdien sætter ind er, når ROIC (Return Of Invested Capital - en tilnærmelse af afkastningsgraden) fastholdes eller stiger samtidig: "Driftsresultatet reguleret for skat (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) i forhold til den investerede kapital". Investeret kapital er arbejdskapital plus anlægsaktiver. Der skal der vælges de projekter der giver størst øget omsætning med mindst mulige nye investeringer, eller kort og konkret: Størst muligt frit cashflow i forhold til de ekstra investeringer der kræves. Under finanskrisen blev mange investeringer foretaget ud for opskrivninger uden, at cashflow var med. Samtidig nedbringes omkostninger og processer optimeres, så cashflow øges både fra omsætnings vækst og nedbringelse af omkostninger og arbejdskapital. WACC (weighted average cost of capital) skal fastholdes eller nedbringes. I Danmark under finanskrisen ser vi, at renten falder. Dermed falder WACC, da renten på statsopbligationer er et af elementerne i WACC. Omvendt presser finanskriser virksomhedernes omsætning, så selv om WACC falder kan der være stor risiko for at omsætningsvæksten også falder. Kan omsætningen øges samtidig med minimale investeringer og fastholdelse eller fald i WACC skabes stærk shareholder value = øget værdi Shareholdervalue creation: (ROIC - WACC) x investeret kapital. Nedbringelse af investeret kapital, øget afkastningsgrad og omsætningsvækst er dermed vigtige parametre i virksomhedernes KPI styringsredskaber Side 13 af 13

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS

Nordicvaluation.dk CORPORATE FINANCE RAPPORT. Værdiansættelse af virksomhed. Eksempel Lille ApS Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 NORDICVALUATION.DK CORPORATE FINANCE RAPPORT Værdiansættelse

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel ApS Værdiområde i hele mio. kr. 109 118 131 Afsluttet oktober 2015 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Grossist Eksempel ApS Afsluttet november 2016 Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin

VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED. Christian Aarosin VÆRDIANSÆTTELSE AF VIRKSOMHED Christian Aarosin Der er kun én rigtig pris for en virksomhed: Den pris en køber vil betale! Værdiansættelse af virksomhed Behov Formalia Fremgangsmåde Værdiansættelsesmetoder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere